Skip to main content

Full text of "Századunk névváltoztatásai; helytartósági és miniszteri engedélylyel megváltoztatott nevek gyüjteménye, 1800-1893. Eredeti okmányok alapján összeállitotta a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság egyik igazgató-választmányi tagja"

See other formats


SZÁZADUNK 

NÉVVÁLTOZTATÁSAI. * HELYTARTÓSÁGI 

ÉS MINISZTERI ENGEDÉLYLYEL MEGVÁLTOJfATOTT 

NEVEK GYŰJTEMÉNYE 

1800—1893. KUEDETI OKMÁNYOK ALAPJÁN ÖSSZKÁLLÍTOTTA 

A MAGYAR HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI TÁRSASÁG EGYIK 

IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNYI TAGJA. 

r 

/ /, u \ 


BUDAPEST, 

KIADJA H R N Y Á N S Z K Y V I ív T H. 

1895. A nemzet önérzete végre feléledt, mindinkább iparkodunk leg- 
méltóbban megünnepelni ezer éves létünket, tudatni a nagy- 
világgal, liogy bár az összes nemzetek közt legtöbbet szenvedtünk, 
a korral haladva nyelvünk, szokásaink, alkotmányunk ős eredetisé- 
gében fenn tudtuk magunkat tartani. 

A tatár, török pusztítások többszörösen megtizedelték az ország 
lakosait, azonban királyaink bölcs intézkedése ismét lehetővé tette, 
hogy anyaföldünk parlagon ne heverjen, a kipusztult vidékeket 
szórványosan bevándorlás előmozdításával újonnan benépesítette. 
.Sajnos, királyaink e nemes törekvése csak részben elégítette ki 
alkotmányához hü nemzetünk óhaját, a mennyiben a bevándorlottak, 
bár tősgyökeres magyar elemtől voltak körülvéve, — az örménye- 
ket kivéve — új hazájuk nyelvét, öltözékét, szokásait nem csak 
hogy elsajátítani szükségesnek nem tartották, de helyneveiket is 
saját nyelvükre átfordítva használták, mi később a habsburgi 
uralkodóház némely germanizálni törekvő kormánya alatt átalá- 
nossá, úgyszólván törvényessé is vált. Még évekkel ezelőtt, ha kül- 
földi tévedt hazánk bármely városába, jogosan kérdezhette : ez már 
Magyarország? hisz a városok czímtáblái minden névvel telve 
voltak, csak magyar névvel nem, az utczákon magyar szót csakis 
elvétve, a falusi úgynevezett bugristól és egy pár alföldi deáktól 
hallhatta. A hatvanas években akárhányszor hallottam magyar nyel- 
ven társalogni , hogy fiát Günsbe viszi , avagy , hogy pressburgi 
Zwiebackot vett stb., és szintúgy kificzamította volna nyelvét, ha 
ezeket magyar nyelven kellett volna visszaadnia, de talán nem is 
tudták, hogy Güns és Pressburgnak magyar nevük is van. 

Hála a gondviselésnek, most már elmondhatjuk : „nyelvében 
él a nemzet !" Megvalósult e hosszú tespedés után Vörösmarty 
szózata: «Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor*. Az ön- 
érzet felébredt mindnyájunkban, közös czél felé irányul mindnyá- 
junk törekvése s ez az: « Magyarok maradjunk*. 

Jíévváltoztatások. 1 2 BEVEZETÉS. 

A magyar kormány már első megalakulása kezdetén töreke- 
dett e szép eszmét megvalósítani, a mennyiben elősegítette, később 
még inkább megkönnyebbítette a névváltozást ; természetes is, bár- 
mily szaktudós legyen is az a Kracbenfels tanácsos úr, azt a ha- 
tást, népszerííséget soha sem fogná elérni, mint ha nevét Sziklaira 
változtatva írja, elseje folyton idegenkedést, bizalmatlanságot, átvál- 
toztatva ellenben ellenkezőjét szüli mindenkiben. Baross egy ízben, 
midőn egy enquete jegyzőkönyvét, melyen ő elnökölt, hozták laká- 
sára aláírás végett, ránczba szedte homlokát, tollát forgatva, vona- 
kodva írta nevét alá. Kérdésemre, vájjon szerkesztése ellen van-e 
aggálya? azt válaszolá : «inkább az volna>. Később azonban hozzá 
tévé: « Bécsben büszkén írom nevem német nevek közé, itthon 
undorral*. Bár volnának több Barossaink, kik úgy ezekre, mint a 
helynevek magyarosítására annyi súlyt fektetnének. 

Mi a névváltozást illeti, az ország színe-java előtt minden- 
esetre kalapemelést érdemelnek mindazok, kik annyi erkölcsi ön- 
uralommal bírtak , önnönmagukon azt megvalósítani, nem hallgat- 
hatom el azonban azt a nézetemet és hibásnak tartom e nemzeti 
törekvést azok részéről, kik létező, élő családneveket vettek fel, nem 
mintha azoknak ártottak volna, de kétségkívül ártottak önnönma- 
guknak, mert egyúttal kételyüknek adtak kifejezést, hogy felvett 
nevüknek egykoron hasonló fényt szerezni képesek lehettek volna-e? 
Pedig ha pár évvel ezelőtt idegen nevű, most szereplő legderekabb 
honfiaink neveiket megmagyarosították volna, neveik nem volná- 
nak-e hason értékűek a leghangzatosabb nevekével, történelmünk 
nem volna-e kétszerte oly büszke reájuk ? Szükségesnek tartván itt 
határozottan kijelenteni, hogy mind ezt átalánosságban mondom, kit 
sem értek alatta. Egy khinaitól, ki Amerikába csak azon okból 
vándorol, hogy ott meggazdagodva, ismét hazájába visszatérjen, 
természetesen senki sem várja, hogy nevét megváltoztassa, de ha 
valaki hazáját végképen elhagyja, új hazáját ismeri tulajdonkép 
hazájának, utódjai évtizedeken át élvezik annak jótéteményeit, né- 
zetem szerint vétkeznek, ha nevükhöz ragaszkodnak, mert bármily 
társadalmi állást foglalnak is el, bármily üdvös intézkedések meg- 
valósítására is törekedjenek, folyton bizalmatlanságot keltenek s 
idegeneknek tekintetnek. BEVEZETÉS. íí 

A mi tulajdonképen a név történetét illeti, az kétségkívül az 
emberiség bölcsőjétől veszi kezdetét, a mint fejlődött az emberből 
a család, törzs, társadalom, épp úgy értelmiségükkel párhuzamosan 
fejlődött egymás megértésére a nyelv és ezzel kapcsolatosan egy- 
más megkülömböztetésére a név, mely ugyan kezdetben nem 
hasonlított sem a bibliai, sem a keresztény nevekhez, csakis betű 
vagy szótagból állott, mint ezt a khinaiak több ezer éves törzs- 
tábláik igazolják és reájuk mint legrégibb kútforrásra hivatkozha- 
tunk, melyekhez manapságig is ragaszkodnak azzal az eltéréssel, hogy 
most már egyúttal saját neveikhez apjuk, továbbá bizonyos idő- 
szakokhoz kötött leszármazási törzsnevet használnak és innét ma- 
gyarázható, hogy egy előkelőbb mandarin, több ezer éves leszár- 
mazási táblázat birtokában, 7 — 8 szótagos különálló névvel írja magát. 

Ezek után legrégibb adatul szolgálnak a görögök, kik, egy 
pár athéni és spártai előkelőbb családok kivételével, egy névvel 
éltek. (Papé : Wörterbuch der griech. Eigennamen. Braunschweig 
1850.) — A rómaiak már legalább három nevet viseltek, «praeno- 
men» előnevet, mely a keresztnevet helyettesítette; «nomen» nevet, 
mely a törzsöt (gens) jelezte ; <cognomen» családnevet; ezeken kívül 
több «agnomen», melléknevet, melyet vagy örökbefogadás, mi náluk 
napirenden volt. vagy kiváló vitézség és tudományosságuk által szerez- 
tek, így p. 0, Publius Cornelius Scipio Africanus Aemilianus Minor. 

A zsidóság csak egy nevet használt, melyhez később apjuk 
nevét «Ben> vagy «Bal» hozzáadva viseltek és legutóbbi időkig is 
mint szent hagyományhoz ragaszkodtak. 

A kereszténység szintén egy nevet visel, melyet a kereszté- 
lésnél kapott, egész a XIII. század elejéig, a midőn is úgy hazánk- 
ban, mint az egész világon az előkelő nemes birtokos osztály váraik, 
birtokaik után kezdették a vezetéknevet felvenni, mi egyúttal 
jelezte, hogy az illető azon vár vagy birtok ura volt. A polgári és 
jobbágyi osztály azonban csak a XIV. század vége felé kezdette a 
vezetéknevet szórványosan használni, mi azonban a XVI. században 
az államok nyilvántartása czéljából már átalánosan kötelezővé vált. 
Mielőtt az kötelezővé vált volna, maga a társadalom nevezte kitü- 
nőbbjeit apja nevéhez »fy> szót ragasztva, így keletkeztek nálunk 
Gerőfy, Pálfy, Péterfy nevek ; a germán és szász népeknél a «sohn, 
son, sen> ragasztással a Johnson. Thomassohn, Gregersen ; a latin 
nemzedékeknél <i» ragasztással Augusti, Pauli ; a spanyol és nor- 

1* 4 BEVEZETÉS. 

manóknál «ez, fitz (franczia filsből)* megtoldással Fernandez, Gerald- 
fiíz; az ivek és skótoknál «Mac és 0-val» Mac Machon, Connel 
nevek. Később, midőn már kötelezővé vált, akkori foglalkozásaik, 
czímtábláik, csúfneveik, nemzetiségük szerint vették azt fel, így 
keletkeztek a Szabó, Kovács, Király, Herczeg, Kis, Nagy, Fekete, 
Német elnevezések, természetesen azon kor ortograpbiája szerint 
írva, a midőn azt felvették, basonlólag a többi államokban is. 
(Wiarda : «Ueber deutsche Vor- und Geschlechts-Namen. Berlin, 
1800. Vilmars deutscbes Namenbücblein. Frankfurt, 1866.) A kelet 
népe azonban még mai napig is ragaszkodik ősi szokásaihoz és 
apja nevét viseli *its, vits* hozzáadással, mi szintén « leszárma- 
zottat* jelent. így nemrég egy végrendelet akadt kezembe, mely- 
ben Petrovich Jankó és fivére Fekó együtt végrendelkeznek, elŐb- 
beni fia Jankovieh Pekó javára, itt tehát nem Jankovich család, 
hanem Jankó fia Pekóról van szó. 

Hazánkban, mint a megyei lajstromok is mutatják, a X Ví. század- 
ban a vezetéknév használata kötelező volt, mindazonáltal a X VIII, század 
második felében tömegesen bevándorlóit zsidó nép, ragaszkodva hagyo- 
mányaikhoz, magát ennek alávetni nem akarta s daczára a legszi- 
gorúbb ellenőrzésnek, ki tudta magát vonni úgy a katonai szolgálat, 
valamint a közterhek viselése alól, míg végre 1787. július 23-án 
József császár a következő — ,-^ számú rendeletet bocsátotta ki: 

aul. 

«Wir Joseph der Zweite, etc. 

«Zur Vermeidung aller ünordnungen. die bei einer Klasse Men- 
schen im poHtischen, oder gerichtlichen Verfahren, und in ihrem 
Privatleben entstehen müssen, wenn die Familien keinen bestimmten 
Geschlechtsnamen. und die einzelnen Personen keinen sonst bekannten 
Vornamen habén, wird fúr gesammteErblánder allgemein verordnet.> 

«Die Judenschaft in allén Provinzen zu verhalten, dass ein 
jeder Hausvater für seine Familie, der Vormund für seine Waisen, 
und eine jede ledige, weder in der váterlichen Gewalt, noch unter 
einer Vormundschaft, oder Kuratel stehende Mannsperson vom 1-ten 
Jánner 1788 einen bestimmten Geschlechtsnamen führen, das weib- 
liche Geschlecht im ledigen Standé, den Geschlechtsnamen ihres 
Vaters, verheirathet jenen ihres Mannes annehmen, jede einzelne BEVEZETÉS. O 

Person aber ohne Ausnahme einen deotschen Vornamen sich bei- 
legen und solchen Zeitlebens nicht abándern soll.» 

§. 2. 
*Alle bisher in der jüdischen Sprache, oder nach dem Orte, 
wo sicb einer entweder für bestándig. oder anch nur auf eine Zeit 
aufgebalten. z. B. Schaulem Joplitz. Jocbem KoUin u. s. w. üblicb 
gewesene Benennungen, babén gánzlicb aufzubören.* 

§ 3. 
«Jeder Hausvater wird den für seine ganze Familie und jede 
einzelne Person den für sich angenommenen bestimmten Vor- und 
Gesehlechtsnamen lángstens bis letzten November 1787 an den 
Ortsmagistrat, oder an die Ortsobrigkeit, wo er zu wohnen, oder 
sich aufzuhalten befugt ist, in deutscher Sprache schriftlich anzu- 
zeigen und diese Anzeige mit einem gemeinsehaftlich vor den Kreis- 
deputirten und dem Kreis- oder Oberrabbiner unterfertigten. jedoeh 
ungestempelten Zeugnisszettel zu erproben habén ; dass er dermal 
auf bestandig den Familiennamen N. mit den für eine jede Person 
bestimmten besondern deutschen Vornamen angenommen, jedoeh 
von dem Geschlecht N. herstamme und zuvor den Namen N. N. 
geführt habe.> 

«Mit 1-tem Jánner 1788 müssen die Beschneidungs- und 
Geburtsbüeher ohne Ausnahme in deutscher Sprache geführt, dann 
allé Geborene. Gestorbene und Getraute eben nicht anders, als 
mit den deutschen Vor- und ihren auf immer bestimmt angenom- 
menen Gesehlechtsnamen eingetragen werden.> 

§. 5. 
«Die im § 3. anbefohlenen Zeugnisszettel müssen von den 
Ortsobrigkeiten. oder ihren Beamten wohl aufbewahrt. bei der 
nachsten Conscriptionsrevision dem Revisionsoffizier vorgelegt und 
von demselben für das Jahr 1788 zum erstenmal beidé Namen, namlich 
derjenige, den ein jeder bisher geführt hat und sodann auch der auf 
bestandig angenommen bestimmte Vor- und Gesehlechtsnamen in 
deutscher Sprache eingetragen werden. In den Conscriptionsbüchern 
für die nachfolgenden Jahre aber. werden nur die neu angenommenen 
Namen ohne den vorhin gebráuchlich gewesten zu erscheinen habén. > 6 BEV EZETÉS. 

§. 6. 
«Wird allgemeio erklárt, dassdiese Anordnung auf die bis letzten 
Dezember 1787 von der gesammten Judenschaft unter den bisheri- 
gen Namen ausgestellten Urkunden keinen Einfluss nehme, welche 
in ihrer vorigen Wirksamkeit unabánderlich zu bleiben habén, auf 
was immer für eine Art die Unterfertigung geschehen ist.» 

§• 7. 

<Um aller Arglistigkeit vorzubeugen und dieses Gesetz in volle 
AVirksamkeit zu setzen, werden folgende Strafen festgesetzt: 

«a) derjenigeRabbiner, der mit 1. Jánner 1788 anfangend, die 
Geburts-, Trauungs- und Sterbefálle nicht in deutscher Spraehe und 
nicht naeh den bestimmten Namen eintragen, oder die Bücher nicht 
in deutscher Spraehe führen sollte, wird zum erstenmal mit 50 fl. 
zu bestrafen, das zweitemal aber sogleich seines Dienstes zu ent- 
lassen und für dienstunfáhig zu erkláren sein;» 

*b) derjenige, ohne Unterschied des Geschlechtes, der seines 
auf bestándig angenommenen deutschen Vor- und Geschlechtsnamens 
sich künftig nicht, sondern eines andern bedienen sollte, wird 
— Avenn er vermöglich ist — ebenfalls mit 50 fl. zu bestrafen, ist 
er aber unvermöglich, aus allén unseren Staaten mit seiner Familie 
abzuschaffen sein, doch habén allé auch unter einem anderen Na- 
men von ihm ausgestellten Schuldscheine und Verbindlichkeiten, wenn 
er dessen überzeugt wird, gegen denselben immer zu gelten;« 

«c) derjenige. der seine Zeugnisszettel bis letzten November 
1787 oben anbefohlenermassen nicht beigebracht habén Avird, ist 
entweder mit 10 fl. an Geld, oder im ünvermögeuheitsfalle mit 
8-tágiger öffentlicher Arbeit unnachtsichtlich zu bestrafen;* 

«c?) allé diese Strafgelder sollen mit einer Hálfte der Kasse 
derjenigen Gemeinde, zu welcher der Schuldige gehört; mit der 
anderen Hálfte aber demjenigen zufallen, der so einen Unterschleif 
entdecket und angezeigt habén wird.» 

« Gégében in unserer Haupt- und Residenzstadt Wien, den 23. Tag 
des Monats Juli 1787. Joseph m. p., L. S. Carl Gráf Pálífy, königl. hungar. 
Hofkanzler m. p., Michael Vlasscics m. p., Gregor Joseph Szabó m. p.» 

A germanizálásra törekvő császár, elveihez híven, ezt az alkal- 
mat is felhasználta és csakis német nevet engedett felvenni, a 
miért is a zsidóság a legutóbbi időkig német névvel birt. BEVEZETÉS. # 

Hogv mennvire szükséges volt a vezetéknév felvétele, azt 
bővebben indokolni alig szükséges, a nélkül rendszeres államot alig 
képzelhetünk és valamint a legszigorúbb erély és ellenőrzés volt 
szükséges annak létrehozására, épp oly erély vált szükségessé arra 
nézve is, hogy mindenki nevét megtartsa, azt az államhatalom tudta 
és beleegyezése nélkül önkénynleg át ne változtathassa, mintán már 
a XVI. század vége felé számos meggazdagodott átalános nevű család 
birtokai után változtatta át nevét, valamint számosan, a mint birto- 
kuk helyneve tótosan vagy németesen lett elnevezve, saját neveiket 
a szerint idomították, számosan, a mint a nép nevét kiejtette, kez- 
dették azt írni és használni, és ez annyira átalános szokássá vált, 
hogy szigorú ellenintézkedésekkel kellett azt meggátolni, maga 
Ferencz császár 1814-ben felhívta az udvari Cancellariát, mely 
akkoriban gróf Erdődy főkanezellár, gróf Koháry alkanczellár. 
Lányi, báró Püchler. gróf Nádasdy, Pitkovich előadó, gróf Eszter- 
házy, Ncvery, gróf Cziráky. Fáy és Rndnay kardinális udvari 
tanácsosokból állott, hogy jelentést tegyenek, vájjon léteznek-e ha- 
tározott rendeletek a névváltoztatások tárgyában V Mi ha nem 
volna, haladéktalanul arra nézve tegyenek felterjesztést. Erre 1814. 
október 14. a következő felterjesztés ment fel: « ^^^^ Sacratis- 
sima Cae.s. et. Reg. Apóst. Mja. Dom. Dom. Clementessime I Medio 
ist hie demisse adjacentinm benignamm manualium, dignabatur Ma- 
jestas Vestra Sacratissima clementer praecipere, quod cum in Eegno 
Hungáriáé non raro accidat. quod Xomina propria per additamenta 
immutentur, vei in alia arbitrarie transderiventur. illud autem 
>uapie perspicuum sit, quod e suscepta Arbitraria Xominis Muta- 
tione. in futurum varié Involutiones. imo etiam nocivae Sequelae 
enasci possint. óbsequentissima haec Majestatis Yestrae Sacratissimae 
Cancellaria referendum habeat, an non catenus positivae Ordinatio- 
nes jam eflfective subsistant ; et quid in Casnm, si snllae subsiste- 
nent. vei antehac subsistentes extra nsum venissent, catenus 
disponi posset?> 

Votum. 

«Quod Classem Nobilium in regno Hungáriáé concernit, haec 
tum ex Spiritu Legum Patriaruro cum et usu constanter observato 
pro mutatione nominis altissimo Loco recurrere obligatur, neque 
Supponi potest, aliqnem ex his Xomen suum arbitrarie mutatumm 
esse. cum gravi Semet periculo exponat. ob difticultates, quae exinde 8 BEVEZETÉS. 

in comprobando Nexu Genealogico post aliquod tempus suapte 
occurrere debent, non tantum amittendorum Jurium Suorum Priva- 
torum, sed et ipsius Nobilitatis, prout id ipsum obsequentissima 
haec Cancellaria in Processibus Nobilitatis Legitimatorius non nun- 
quam experitur, dum quippe anterioribus persaepe temporibus non- 
nullis ex Familia in diversos alios Comitatus emigrantibus seii 
proprio facto, seu per aliorum Denominationem in usiim abeuntem, 
partim. Nomina alia, partim phira, et diversa adbaeserunt.» 

< Quantum autem ad Classem Ignobilium attinet, Mutatio No- 
minis tum praeniis, cum et aliis diversissimis saepe etiam levibus 
de Causis frequentius evenire consvevit, ut potius aliorum, et com- 
muni quasi Similie Individue denominationi, et adpictis persepe Nomi- 
nibus, quae subin eidem ex usu adhaerent, quam proprio arbitrio adscri- 
benda est, neque in obversum aliqua positiva dispositio existit. » 

«Si interim Majestati Vestrae Sacratissimae ita benigne visum 
fuerit, posset, medio üniversarum Regni Jurisdictionum publicari, 
quod cum non raro accidat, quod Nomina Propria Personarum seu 
ex integro, seu per diversa additamenta, alterentur, nonnunquam 
etiam aliae Nomenclaturae addantur, suapte perspicuum sit, e 
susceptis idmodi Nominis Mutationibus in futurum varias Involu- 
tiones, imo persaepe etiam noxias sequelas conseque opportere, 
Universis Regni Nobilibus caeteroquin ad impetrandum hoc scopo 
altissimum Indultum obligatis, quibus id ipsum praeíerea propria 
Securitas et Commoda eumprimis svadent, Majestatem Vestram 
Sacratissimam insuper clementer praecepisse, ut cunctis etiam aliis 
Regni Inbabitatoribus id ipsum Serio interdicatur, neque Mutatio 
Nominis, nisi impetrato e Sufficientibus Motivis (quae in Casibus 
Adopíionum adesse nefors possent) tam concernentis Dominii, quam 
et Jurisdictionis indultu, admittatur, existimat enim obsequentissima 
haec Cancellaria relate ad Ignobiles rationem non adesse, cur 
Similes Recursus ultro promoveri, aut pláne Majestas Vestra Sacra- 
tessima iisdem molestari debeat.* 

«In reliquo universis Regni Jurisdictionibus committi ; ut beni- 
gnae huic dispositioni invigilent, et ad id observent; ut in actis 
officiosis semper genuina Nomina propria seu gremialium, seu 
advenarum rite inserantur, respectivi autem animarum Curatores 
medio Concernentium Superioritatum reflexe ad Libros, quos pro 
munere suo ducendos habent, perseque eo invientur. Salvo altis- BEVEZETÉS. ^ 

simo Majestatis Vestrae Sacratissimae arbitrio et supreina decisione. 

Caesareo Regiae Majestatis Vestrae Sacratissimae humiliiua et 

obsequentissima Cancellaria Regia Hungarico Aulica. Comes Josephus 

Erdődy m. p. 

Viennae. 14. Octob. 1814. r a ■ d .1 •.. ^ « 

Ludovicus retkovics, ra. p.» 

Ezen felterjesztést ugyanazon év november 13-án Ferencz 
császár következő kéziratával hagyta helyben : 

«Publieationem intuitu interdictae arbitrarie Cognominum trans- 

mutationis proposita. per Cancellariam modalitate medio Circularium 

instituendam, illa nihilominus cum modificatione. ut relate ad Igno- 

biles requisitus indultus a Cancellaria impetrari debeat, eoque addito 

ratihabeo, ut simul id dissertim attingatur. quod transgressores eadeni 

poena plecteudi sint. quae contra tales. qui Mandatis et publicis 

ordinationibus refragantur, ex Lege constituta est. 

Viennae. 13. Novemb. 1814. 

Franciscus. m. p.» 

A Cancellaria okadatolja tehát, hogy a nemesekre nézve külön 
intézkedés szüksége nem forog fenn. az ország törvényei és folyto- 
nos gyakorlat szerint is azok legfelsőbb helyre folyamodni kötelez- 
tetnek, de fel sem tehető, hogy ezek valamelyike nevét önkényt 
megváltoztatná, mert nagy veszélynek tenné ki magát azon nehéz- 
ségek miatt, melyek abból a származási összeköttetésnek bebizo- 
nyításában idővel előfordulnának. Nem csak vagyonuk, sőt nemes- 
ségük elvesztése tekintetében is, a mint tényleg a nemesség-igazolási 
perekben előfordult, midőn t. i. régebbi időben gyakran különféle 
megyékbe költözködvén, vagy saját önkényük, vagy mások nevez- 
getése által szokásból új nevet vettek fel. A nem nemeseknél ugyan 
gyakran fordul elő és ezekre nézve, minthog^'^ semmiféle szabály- 
rendelet nem létezik és idővel csakugyan különféle bonyodalmakra 
és káros következményekre okot szolgáltatnának, indítványozza, hogy 
azok szigorú rendelettel utasíttassanak, hogy neveiket csakis helyható- 
sági engedélylyel és fontos okoknál fogva változtathatják meg. 

Ferencz császár az indítványt elfogadta, rendelvén, hogy az 
áthágókat ugyanazon büntetéssel sújtsák, melyeket a felsőbb paran- 
csok és nyilvános rendeletek áthágóira a törvény határozott. Hogy 
mily szigorúan ellenőrizte ezt maga a császár, kitetszik az 1815. 
április l3-án sajátkezűleg irt leveléből: 10 BEVEZETÉS. 

«Lieber Gráf Erdődy! Ich habé zwar unterm 8. Október v. J. 
in BetreíF der eigenmáchtigen Namens-Veránderungen in Ungarn 
eine eigene Weisung erlassen, dajedocli dieser Unfug, wie aus der 
Anlage zu erseben ist, noch immer fortdauern soll, so trage Ich 
der ungarischen Hoflíanzlei wiederholt auf, diesem Unfuge wirksam 
zu steuern, hierüber die nöthigen Verfügungen zu veranlassen und 
gegen die Uebertreter Meiner diesshaltigen Anordnungen das Amt 
zu handeln. Ueber das Veranlasste ist Mir ein erschöpfender Vor- 
trag zu erstatten. 

Wien, den 13. April 1815. 

Franz, m. p.» 

< ^§p,— Die Veranderung der Namen gesehieht auf versehiedene 
Art, theils námlich dureh Uebersetzung des ganzen Namens in das 
hungarische, theils durch Beisetzung oder Hinweglassung einiger 
Sjlben oder Buchstaben, theils durch Ansetzung einer Apostrophe auf 
den Buchstaben, damit der auszusprechende Name hungarisch klinge. 

«Solehe Veránderungen bemerke ich in dem heurigen ers kiirzt 
lich herausge kommenen hungarischen Staats-Schematismus undfinde: 

«Pag. 111. den k. hung. Hofkanzlei-Registranten Franz Xav. 
Andor, der sich vorher als hiesiger Statthalterei-Ingrossist Andorth 
nannte.» 

«Pag. 128. den Statthalterei-Rechnungs-Officialen Stephan 
Dömötör, der sich vorher Demeter schrieb.* 

«Pag. 172. den hungarischen Hofkammer-Ingrossisten Joseph 
Nyilassy, der noch im Jahre 1813. Linczenpolcz hiess und unter 
diesem Namen angestellt, und in Eidespflicht genommen worden ist.» 

«Pag. 175. den hung. Hofkaramer-Expeditor Joseph Hollóbér, 
der nach seinem echten deutschen Namen Hollober heisst.> 

«Pag. 137. u. 178. den Statthalterei- und Hofkammer-Agenten 
Joseph Hinka, dessen verstorbener Vater sich Anton Hink schrieb.* 

«Pag. 162. u. 186. den Pressburger Schloss- und Bau-Inspector 
Joseph Hoífmányi, der eigentlich Hoffmann heisst, und unter dicsen 
Namen bei der Hofkammer-Kanzlei angestellt wurde.» 

«Pag. 224. den herrschaftlichen Kameral-Provisor zu Lykava 
Franz Zemány, dessen wahrer Name Seemann ist.* 

«Pag. 374. den Dreissiger zu Marchegg Johann Paydly, der 
eigentlich Paidl heisst. » BEVEZETÉS. 11 

«Pag. 389. den Salzwager za Mohács Johann Buzádty. «len 
man vorher in Fünfkirchen Bazady nannte; endlich 

«Pag. 391. den Pressburger Salzamts-Schreiber Joseph Király, 
dessen wahrer Xame König ist, nnd der zugleich jetzt das adeliche 
Sigill des verstorbenen Kanieral-BuchbaltersMichael Király iisnrpirt.» 

Természetesen nem annyira az államrend fentartására, mint 
inkább féltékenységb«51 történt mind ez. mert már akkoriban kez- 
dették a német hangzású neveket magyarosítani, mire ismét 1815. 
május 9-én az összes hatóságokhoz körrendelet bocsáttatott ki, 
melyben az előbbeni rendelet kiterjesztetett azokra is, kik már korábbi 
neveiket önkényt megváltoztatták. A rendelet nem csak arra irá- 
nyult, hogy a név önkényüleg egészen meg ne változtassék, de 
arra is, hogy sem szótagok, betűk, avagy apostróf megtoldása vagy 
elhagyásával sem történjék. Igen természetes is, hogj' ezek sem 
egyebek névváltozásoknál és ez az illető jóhiszeműségére nem vall. 

Mi nálank legtöbb visszaélés történik a régi «ch. gh. tb, y» 
betűk önkényes használatával, mely orthografice már fenn sem áll 
és inkább a név korát jelzi. Sokan abban a véleményben vannak, 
hogy az «y> végbetű nemességet jelez, pedig csalatkoznak, az csak 
kizárólag «i> betűt jelent, melyet abban a korban végbetűnek irtak 
Hogy véletlenül a nemesi osztály mind használja, igen természetes, 
hisz mint fentebb mondatott, a nemesi osztály úgyszólván két szá- 
zaddal előbb használt nevet, a mikor a végső «i» betűt cy>-nak 
Írták, nem csak neveknél, de minden szónál, a midőn pedig a pol- 
gári és jobbágyi osztály vett fel neveket, még pedig *i»-vel 
végződött az már csak úgy Íratott is. valamint Erdélyországban a 
vég «i» betű mindig *i>-nek íratott és az ottani nemesi osztály mai 
napig is helyesen így használja. A görögkeleti egyházbeliek szintén 
idegenkedtek a vezetéknév használatától és apjuk nevét *it8 
vitssel* használták ; 1815. és 1817-ben ezekre nézve is a következő 
körrendeletek bocsáttattak ki: 

« \^^-" Jurisdictionibus in quarum Gremío Graeci non uniti ho- 
mines sunt.> 

*Cum Graeci non Uniti Rítus homines, exceptis nobilibus et 
majoris Notae questoribus, ferme omnes in recepto ab ímmemoriali 
tempore use esse perhibeantur, Nomína Parentam addita finalí Syllaba 
«ich seu ics» pro Cognomine assummendi, T. T. committitur, ut 
adaequata super eo etíam informatio praestetur, num iidem Graeci 12 BEVEZETÉS. 

n. u. Ritiis homines, qui Patrum suorum Nomina Baptismalia eum 
finalis Syllabae <ich vei ics* additamento assumere solent, simul 
etiam Gentilitia Nomina retineant, adeoque exemplicausa Petri Popo- 
vits íilius qui Petrovits compellatur, simul etiam Cognomine Patris 
sui Popovits utatur ■? Dátum 17. Octob. 1815. > A másik: 
*^S^ clL 1817. Cirealare.> 

«Relationibus Regni Jurisdictionum super eorura Graeci non 
uniti Ritus Homines qui Patrum Suorum Nomina Baptismalia eum 
finalis Syllabae «ich vei ics» additamento assumere solent, simul 
etiam Gentilitia Nomina retineant? praestitis abhinc altissimo loco 
demisse substratis, Sua Majestas Sacratissima elementer praecipere 
dignata est. ut eum haee immutatio Nominum apud graeci ritus 
non unitos homines antiquis temporibus potissimum ejugo Turcico 
in Regnum hocce emigrantes, temporibus bellicosis, ne occasione 
hostilium invasionum, tum facile agnoscerentur, usuaverit, in reliquo 
autem appareat, eosdem hucdum assumptio in aliquibus Locis No- 
minibus Parentum Nomina tamen gentilitia non reservasse, pro 
praeterito quidem in Statu aetuali relinquantur, pro í'uturo autem 
Nomina sua, quibus actu utuntur, nullo sub obtatu amplius alterare 
audeant. Altissima proinde haec Resolutio Regia Praetitulatis Domi- 
nationis Vestris fine ordinandae Publicaíionis eum et notu redditur, 
ul benignae hujus Dispositionis effectui sedulo invigilari curent.* 

<Ex Consilio dtto 21. Octob. 1817. => 

Ezen második rendelet indokoltnak mondja ugyan az «ich, 
ics» eddigi használatát, a mennyiben a török járom alóli menekülők, 
nehogy ha a török újból elfoglalná az országot, felismertessenek, 
bevándorlásuk után is ragaszkodtak szokásaikhoz, azonban szigo- 
rúan meghagyja nekik, hogy ezentúl állandóan használt nevükkel 
mint családnévvel éljenek. 

Hogy mennyire hátrányos a nyilvántartásra nézve, ha egy 
nevet többen birnak, a szomszéd német államban «Schulze és 
Mayer», mi nálunk a «Kis, Nagy, Kovács, Szabó» neveknél elő- 
forduló bonyodalmakra kell tekintenünk és ha már most a névvál- 
toztatásoknál ily nevek tömeges felvételét is engedélyezzük, okve- 
tetlenül arra is kell gondolnunk, hogy a különböző hivataloknál 
minden általános névre külön iktatót alkalmazzanak, kik egyúttal 
az egyesek személyleírását, esetleg lefényképezését is bevezethes- 
sék, nehogy a rendes adófizető honpolgár a különböző hivatalok BEVEZETÉS. 13 

által illetéktelen idézések, fizetési meghagyások s több eflele zakla- 
tásoknak legyen kitéve, esetleg mint nem régiben történt, ismét- 
lődjenek oly esetek, hogy a hasonnevű bűnös helyett hónapig bör- 
tönben elitélve kénytelen ülni az ártatlan. 

A név épp úgy, mint a vagyon, az illető család korlátlan 
tulajdona és valamint minden rendezett állam minden honpolgárt 
megvéd vagyona, személyére nézve, épp úgy meg kellene védenie 
nevének jogtalan eltulajdonítása ellen is. mint azt jelenben a fran- 
czia köztársaság teszi ; ott, ha valaki a nevét meg akarja változ 
tatni, az általa kért név előbb a hivatalos lapban közzé tétetik, 
hogy alkalmat adjon bizonyos határidőn belül, a netalán ezen nevet 
viselő családnak a felszólamlásra és csak az esetben nyeri azt el, 
ha a határidő elteltével kifogás nem emeltetett. 

Minálunk is voltak hasonló rendeletek, melyeket eleintén szigo- 
rúbban meg is tartottak, igy p. o. 1837-ben 9515. sz. a. az udvari 
kanczellária megtiltotta Szabó Júlia egri lakosnő Antal fiának az 
önként felvett «Sőtér» név használatát. 

1847. január 14-én 655 sz. a. Temesmegyének meghagyja, 
hogy folyamodó Winkler Imrét az általa választott «Radványi» név 
helyett, mely létező nemesi család sajátja, más névnek választására 
utasítsa. 

1856-ban 25398. sz. a. igazságügyi rendelettel Maurszky .József 
kassai lakost az önkényileg használt «Márfy> ; 1857-ben 31441. sz. a. 
rendelettel Locherer Lajos kassai lakost a «Bodrogközy> név további 
használatától eltiltja. 

1850-ben pedig a következő rendelet bocsáttatott ki: 

«3724— 1850. G. Der bevollmáchtigte kais. Civil-Commissár für 
üngarn. 

«Circular. Die Wahrnehmung, dass sich die Zahl der Gesuche 
um Bewilligung zur Namensveránderung, auch ohne Angabe be- 
sonderer Gründe táglich vermehrt, gibt mir Anlass, Sie mit Bezúg 
auf den hierortigen Erlass vom 27. November v. J. Zahl 2905 G. 
hiemit aufzufordern, nur jené Gesuche um Bewilligung zur Xamens- 
veránderung zur weiteren Verfügung mir vorzulegen, welche vor- 
láufig im Wege der betreffenden politischen Behörde geprüft und 
mit der Angabe versében sind, ob der Bittsteller von adeliger, oder 
unadeliger Abkunft sei? Ob nicht eine Familie denselben Namen 
bereits führt, der ungewáhlt werden will und ob sie dagegen keine 14 BEVEZETÉS. 

Einsprache erhebt, endlich ob überhaupt zu einer Namensverande- 
rung- ein zureichender Grund vorhanden ist. Allé Gesuche denen 
diese Behelfe fehlen, sind unmittelbar abweislich zu erledigen.> 

Mindezen rendeletek, sajnos, csak az országos levéltárban 
őriztetnek. Felelevenítem tehát azon intentióval, hogy a hivatott kö- 
rök figyelmét esetleges megújításukra felhívjam ; mert valóban min- 
den szabályrendelet nevetségessé válik, ha végrehajtásával s az 
áthágok esetleges megbüntetésével senkisem törődik. Csak végig 
kell olvasnunk a főváros czímtábláit ; hány név bitoroltatik ; elsajá- 
títóik soha sem kapták, avagy nem úgy írva kapták és most kér- 
dem, nem tehető fel jogosan egy oly emberről, hogy utóvégre is 
kötelezettségeit ismét más névvel fogja írni a törvény és rendőrség 
kijátszására? Kétségtelen jóhiszemííségre nem vall. 

Legtöm egesebb volt a névváltozás a szabadságharcz kitörése 
alatt ; azonban ezen változások 1849. szept. 9-én 2905. sz. a. kö- 
vetkező rendelettel a nevek felemlítésével megsemmisíttettek. 

Ad 2905-1849. G. 

Hochgeborener Freiherr I 

Kaiserlieh Königlicher bevollmáchtigter Hof-Commissár ! 

Zu Folge des hohen mündiiehen Auftrages von 30-ten August 
1. J. nehme ich mir die Éhre das unterm heutigen von der Central- 
Registratur der vormaligen königlich-ungarischen Statthalterei em- 
pfangene Verzeichniss jener Xamens-Veránderungen, et respective 
Magyarisirungen, welehe unter dem bestandenen ungarischen Mini- 
sterium ohne Allerhöchste Sanction im Jahre 1848 und zwar Monat 
Márz bis Ende December, und im Jahre 1849 vom 5-ten Juni bis 
zum Abzuge der Rebellenregierung von Ofen stattfanden, Euer 
Hochgeboren sammt einigen álteren allerhöchsten Resolutionen, kraft 
welcher die Allerhöchste Bewilligung zu derlei Namens-Veránde- 
rungen im Wege der betreflfenden Behörden und respective der vor- 
maligen Statthalterei engeholt mussten werden, mit der ergebensten 
Bemerkung uuterthánigst zu unterbreiten, dass die spáteren aller- 
höchsten Resolutionen, nach welchen ein jeder Gesuch um Namens- 
Veránderung der betreffenden Comitate selbst dann, wenn der Bitt- 
steller Inwohner einer königl. Freistadt, oder eines freien Districtes 
war, zur Begutachtung übergetragen und für die bewilligte Ver- BEVEZETÉS. 15 ánderung des Xamens von einem jedem grossjáhrigen unendlichen 
Bittsteller 3 Cmze an Taxen eingehoben werden mussten. laut 
Pránotations-Bücher der erwáhnten Registratur dem aufgelösten 
ungarischen Ministerium des Innern ausgefolgt wurden und jetzt 
nicht vorzufinden seien. nnd nach welchen die adeligen Bittge- 
iichen, da mit der Xamens- Verándernng zugleich die Ausfertigung 
eines nenen Adel-Diploms verbunden war. zur grösseren Taxen- 
zahlungen verpfliebtet waren. Sehliesslieh bin ieh noch so frei erge- 
benst zu benierken. dass das ungariscbe Ministerinm des Innern von 
der Mittheilung der diessfálligen Reknrse mit dem betrefienden 
Comitate zwar abkam nnd die angesnchte Xamens- Verándernng 
gegen einfache Gesuche ertheilte, die abkommenden Taxen jedocb 
bei V'^erabfolgung des Bescheides, dnrch das Expedits-Amt erheben 
liess, welcbe sodann mit Ende eines jeden Monats an das Ofner 
Kameral-Hauptzahl-Amt abgetührt venrden. 

Indem ieh mich daher des hohen Auftrages erledige. habé icli 
die Ebre mit grösster Hochachtung zu verliArren 

Ener Hochgeboren. Ofen am 9-ten Sept. 1849. 

unterihanigster Diener 
Franz Xav. Paulekovich, m. p.» Ad 2905-849. YERZEICHNISS jener Zunamen, welche unter dem Ministerio verándert 
wurden. und zwar Anno 1848. Früherer Naine : Laezenbaeher .János 
Apfeltaller Ignáez 
Pretseh Alajos 
Kral Mihály 

•^r Frigyes 

~^amu, Pál és László Solmosi-ra 
I .w;i-r Imre Kery-re 

Jeiteles Lip-ót .Jettélfi-re 

Sehwarzmayer Károly Feketé-re 
Korin Károly Kormai- ra Geánderter Xame: 

Érdi-re 

Almásy-ra 

Pemyei-re 

Király-ra 

Utassi-ra Früherer Name : Geánderter Name Králitz Istrán 
Veizelbaam János 
TJrbaner Lajos 
Müller József 
Braunhoflfer József 
Haic-zman Hago 
Birbrauer Károly 
Standtner Károly 
Bndzát Sándor 
Eadela János Öri-re 

Megyessy-re 

Delényi-re 

Malmay-ra 

Beményi-re 

Ligeti-re 

Serédy-re 

Bokory-ra 

Biroday-ra 

Lendvay-ra 16 BEVEZETÉS. Friiherer Name : Geünderter Name : Früherer Name : Gaünderter Name : Sváb testvérek 
Pritz Mihály 
Ellenbogen Perenez 
Sehrőder Jakab 
Schwarez János és Antal 
Hirsehfeld Fülöp 
Hampel József és Miklós 
Winkler Imre 
Miehel Eduárd 
€anerín}'i Mihály 
Czaunsehirin László 
Sehmidt István 
Deutsch Adolf és Volfgang 
Kruszliez György 
Buchberger István 
Veinberger Illés 
Bach Sándor 
Vavra János 
Hoffer Lajos 
Ottmayer József 
Kreuselil Samu 
Oeeonom Naum 
Jakab Perenez 
Gártner Szaniszló 
Sehneidt Ferdinánd 
Sehumayer József 
Kasselik Józsa ifj. 
Fikszel Miklós 
Petsovits István 
Grossehmidt János 
Mieheller József 
Sehivalek Perenez 
Áron Péter 
Czímbola Mátyás 
Gombarovits Mihály 
Stettner Lajos 
Mausburger János 
Krennoss Frigyes 

Valter Károly 
Szutter Perenez 
Göttmann Eduárd 

Klatseher Márk 
Hinterberger Antal 
Steger János 
Neupauer János 
Barbolovits Ferenez 
Deutseh Péter és Perenez 
Sehnierer Ferenez 
Holezer József 
Klein Ferenez 
Popovics Ignáez 
Lévi Jakab 
Oerometa Antal Sóváry-ra 

Angyalos-ra 

Könyöky-re 

Varsai-ra 

Peketé-re 

Erdey-re 

Tátay-ra 

Radványi-ra 

Mihályi-ra 

Rákosy-ra 

Ernyősi-re 

Kováts-ra 

Deryre 

Megyessy-re 

Könyvhegyi-re 

Borhegyi-re 

Pataky-ra 

Váray-ra 

Remy-re 

Ottmárffy-ra 

Gárdái- ra 

Gaz(iá-ra 

Letényi-re 

Kökényesi-re 

Éless-re 

Szilányi-ra 

Kaszay-ra 

Rókásy-ra 

Jetén yi-re 

Márai-ra 

Mihályíi-ra 

Hangosy-ra 

Aranyosy-ra 

Hagymásy-ra 

Gombosy-ra 

Zádor-ra 

Egervári-ra 

Tormásy vagy 

Tormay-ra 

Erdőssy-re 

Szendey-re 

Hunyady Del- 

már-ra 

Kálosd-ra 

Háthegyi-re 

Pallai-ra 

Pöldi-re 

IJarlai-ra 

Tanfy-ra 

Bérezváry-ra 

Pájy ra 

Kiss-re 

Papfy-ra 

Lányi-ra 

Gyéri-re Rindfleiseh János 

Jakubovies Pál, Samu stb 

Quirinyi József 

Gyurkovits Imre 

Csehmann József 

Liebner Lipót 

Schedl Jakab 

Reieh Antal 

Rajter János 

Kneeht Perenez 

Veher Samu 

Rozenzweig Zsigmond 

Spitzer Samu 

Niegreisz Ferenez 

Mislivoez János 

Kimmerl Marezel 

Hubert Sándor és Mihály 

Valtersdorfer István és 
Károly 

Stein János 

Nyisnyánszky János 

Vinterhalter Jakab 

Latzlsperger József 

Sehmidt Mihály 

Liehtneger Vineze 

De Adda János 

Pruekberger József 

Seheiehenstuhl József 

Koffler Fülöp 

Szervirth Ferenez 

Kameráth János 

Hlvaty Alajos 

Spányi Antal 

Nyikiia Lőrinez 

Auinger Lajos 

Entner Vineze és Ernő 

Rauch József 

ll-ór-A Alajos 

Deville János 

Taezmann Károly 

Rozenezveig József 

Spiesz János 

Ferber József 

Pro mm Károly 

Szlavitsek Antal 

Menner Károly 

Ridley Ghon Rudolf 

Ráez Sándor 

Kaiser József 

Rozmann János és test- 
vérei 

Drőthandl Gusztáv 

Pexheft Ármin és testvérei 

Steidl Perenez 

Kranez család Radányi-ra 

Kemény-re 

Romfy-ra 

Györgyfy-re 

Csehfy-re 

Kedvesy-re 

Szalkai-ra 

Országi ra 

Lovay-ra 

Szolgay-ra 

Szövényi-re 

Rózsaági-ra 

Hegyváry-ra 

Barnafi-ra 

Vadászfy-ra 

Kiméli-re 

Hubafy-ra 

Osellei-re 

Kövy-re 

Dalnoky-ra 

Téli-re 

Latzhegyi-re 

Kováesi-ra 

Pényhalmi-ra 

Addai-ra 

Hidvári-ra 

Széki-re 

Korányi-ra 

Szirti-re 

Karay-ra 

Fejesy-re 

Nyéky-re 

Szigetváry-ra 

Ery-re 

Püsty-re 

Perezei-re 

Várhegyi-re 

Tarnay-ra 

Agai-ra 

Tőry-re 

Szinyey-re 

Jámborlify-ra 

Csalogányi-ra 

Himfy-re 

Veszprémy-re 

Sándor fy-ra 

Réty-re 

Lovassy-ra 

Korányi-ra 

Bérezy-re 

Bokor-ra 

Koszorúfy-ra BEVEZETÉS. 17 Prüherer Name : Geündorier Name Früherer Nauie : Geiindertor Name Duben József 
Ráez István 
Mralitz Antal 
N'ikoledon Vinc-ze 
Hoffstettner István 
Uiinther Sándor 
reiitseh József 
' zigler Pál 
Miiller Ferenez 
Haupold József 
Theil Lajos és testvérei 
Liiraniezer VMlmos 
Fidler István s testvérei 
Jovanovies Tódor és 

Ferenez 
Seliultz Móricz 
Scharferin Márton 
I)obscher János 
Mozer Károly 
Henkler Henrik 
Brezits Ferenez 
Vagner Eduárd 
'rrosz Lajos 
Volf Károly 
Kandel Vilmos 
Schmidt István Szörény 
Paulovies Antal 
Chmelik Miklós 
Einzig Vineze 
tfayer Antal 
Kováeslk János 
Krumm Antal 
Briinn testvérek 
Hirhager Mátyás 
Szlobotnik Gábor 
Haumann László 
Abranovics János 
Stefanics József 
Dissinger Antal 
Schmidt István 
Hrebitsek István 
Unterholezer Samu 
Sc-hwanauer Mátyás 
Pohl Károly ' ' 
Tiringer Ede 
Sehwartzer Ferenez és 

Károly 
Lausclimann V'enezel 
>ehwartzer Jakab és 

József 
Markli József 
Arkaner József 
Stauf Károly 
Herdegen Ede 
Sehuszter Antal 

Névváltoztatások. Dombi-ra 

Magyar-ra 

Uri-re 

Győzei-re 

Remény váryra 

Alajosy-ra 

Xémeti-re 

Téglásy-ra 

Merényi-re 

Verdüsy-re 

Táv-ra 

Lomniezy-ra 

Hangai-ra 

Jánosi-ra 

Birány-ra 

Feley-re 

Dobschá-ra 

Mohari-ra 

Fülhegyi-re 

Kürmöndi-re 

Kerekesi-re 

Nagy-ra 

Farkas-ra 

Sellegi-re 

Szenthegyi-re 

Pám-ra 

Koraloy-ra 

Egyesi-re 

Gányafy-ra 

Tábory-ra 

Koron pay-ra 

Kutasi-ra 

Jelenfi-re 

Szerényi-re 

Vértes- re 

Ábrahámfy-ra 

Istvánfv-ra 

Dezsényi-re 

Zongor-ra 

Szekfi-re 

Alfaj--ra 

Ligethy-re 

Polányi-ra 

Ajtai-ra 

Feketé-re 
Lessfy-re 

Feketei-re 

Márki-ra 

Árky-ra 

Huszár-ra 

Kardossy-ra 

Yareai-ra Mollik József 
Fiirber József 
Morbiczer János 
Seiverth János 
Winkler Mihály, Józs. stb. 
Romancsik Ferenez 
Ellinger Ignáez 
Nagel Ferenez 
Heider Géza 
Götzinger József 
Hárdlieska János 
Rauen Férd., J. és Frigy. 
Edelman József 
Teiehter József 
Tüller Ádám 
Kainer János 
Baittrok Ede 
Rozenberg Antal 
Sperlagh Antal 
Freind Lajos 
Förstner József 
Bradács Sándor 
Pfüczner Lipót és József 
Dusbaba Senftlebens test- 
vérei 
Fürst Miksa 
Grosz Áron 
Hofbauer János 
Zelenák Antal 
Schmidt János 
Schmidt Ferenez és János 
Wohl Mózes 
Volf Antal. József stb. 
Demetrovits Mihály 
Sztaresevies Sándor 
Maurszky József 
Ivaes Mihály 
Sehlamjár József 
Freitag F'erenez 
Zarubszky János 
Aeeinger Lajos 
Bradács Sándor 
Gregus Ákos 
Vranovits család 
Mihalovits János 
Hopf János 
Gruber Imre 
Bloeh testvérek 
Kruper testvérek 
Szakstetter János 
Ameszmayer Endre 
Czeh család 
Prohászka Miklós 
Jambrich Ignáez 
Haader György és Pál Morvay-r;^ 

Sine.<y-re 

Moh;iry-ra 

Kőhaiiiii-ra 

Kőszeg Iiy-ro 

Regényt- re 

Erényi-re 

Köniiei-re 

Hadányi-ra 

Latlányi-ra 

Gerley-re 

Rónay-ra 

Erényesy-re 

Tavassy-ra 

Töltéssy-re 

Csolnaky-ra 

Selmeezy-re 

Rózsafí-ra 

Szelényi-re 

Baráty-ra 

Ligeti-re 

Szakái i-ra 

Tavi-ra 

Repesényi-re 

Herezeg-re 

Nagy-ra 

L"dvardy-ra 

Zöldy-re 

Kovács-ra 

Kováes-ra 

Job-ra 

Farkas-ra 

Demoky-ra 

Világos-ra 

Morfy-ra 

Becsenyey-re 

Iszapi-ra 

Büjtvaly-ra 

Vághelyi-re 

Ligetvári-ra 

Szakáli-ra 

Gerő-re 

Varjasy-ra 

Miháli-ra 

Komlósy-ra 

Árky-ra 

Balagi-ra 

Daray-ra 

Szakváry-ra 

Hangyási-ra 

Cserkuti-ra 

Sétafy-ra 

Jámborj-ra 

Hadhalmy-ra 18 BEVEZETÉS. Prüherer Name : Geánderter Name Prüherer Name : Geiinderter Name Paplaviez János 
Radits Pál 
Hell János 
Rosenberger Honor 
Cserta János 
Purgstaller József 
Puesák János 
Bühler János 
Kümraerl Rudolf 
Markovies János 
Bauernfeid Mihály 
Theodosius Sándor, Ján., 

Miklós 
Tersztyanszky Samu es. 
Kari József 
Tauber Vilmos 
Fiseher Imre 
Amberger Károly 
Bartossek Mihály 
Büehler Ábrahám 
Kiripolszky Károly 
Koller János és József 
Szajdenehvvarez Sándor 
Zimmermann Józs.és Jak. 
Pramstraller Ernő 
Jakubitska László 
Poulovits János, Tamás 

és Mária 
Miatovies Pető 
Misieh Sándor 
Hersehenrötter Pál 
Kreiter Ferenez 
Dirner Lajos 
Koller Ferenez 
Türmenstein Frigyes 
Riehter Ede 

Gambarovits Antal s Pál 
Szummer Antal 
Matusek Antal 
Streibig Károly 
Feueregger Károly 
Szudarovits testvérek 
Taraszovits testvérek 
Rauth József 
Veisz Ármin 
Geiger József 
Kalabusz István 
Miladinovich Szil. és Dáv. 
Niki Móricz 
Sehvinn tesivérek 
Oterhálik János 
Folkmann József 
Benkert Károly 
Zenger Károly 
Mizer András Zárnoky-ra 

Radó-ra 

Heley-re 

Rózsahegyi-re 

Cserey-re 

Palotai-ra 

Porgáts-ra 

Csanyi-ra 

Köménykei-re 

Klemér-re 

EUenfy-re 

Áldásy-ra 

Nádasy-ra 

Károly-ra 

Galambfy-ra 

Halász-ra 

Hegyallyai-ra 

Bardossy-ra 

Könyvessi-re 

Karesai-ra 

Mányai-ra 

Selmesy-re 

Aesádi-ra 

Sugáry-ra 

Csermendi-re 

Pálfi-ra 

Szerényi-re 

Barná-ra 

Urányi-ra 

Füvesi-re 

Dernői-re 

Mányi-ra 

Toronykőt-re 

Biró-ra 

Ligethi-re 

Nyáry-ra 

Mátyusföldi-re 

Harczi-ra 

Tűri-re 

Sudár-ra 

Jenöli-re 

Málnásy-ra 

Fehéry-re 

Hegedűs-re 

Kárpáti-ra 

Kellemesy-re 

Miklósy-ra 

Endrei-re 

Szihalmi-ra 

Népessy-re 

Kertbényi-r9 

Vajkai-ra 

Mizsei-re Hadzsits Döme 
Kohn József 
Sakmeister József 
Penez Fidel 
Klein Frigyes 
Smatla György 
Holezer József 
Dideezky Károly 
Stefanovs^ky Alajos 
Beek József 
Strasser Sándor 
Antonovits György 
Stverteezky János 
Vlkolinszky testvérek 
Sehönauer Ede és testv. 
Plattner Vilmos 
üpiezky János 
Kandell József és Kristóf 
Szlamenesik Dániel 
Kaizler Adolf 
Pajth Imre 
Missó Ádái^ 
Triff Sándor 
Sehuszter Konstantin 
Liezner Károly 
Röszkopf György 
Bukovits Ferenez 
Joanovies István 
Koszties Mihály Laezko 
Hermann János 
Verstattek János 
Dovretyel József 
Goldberger Ignáez 
Számkó Amália 
ZoUner család 
MüUer N. 

Sehöneeker Ferenez 
Reiner József 
Emszt testvérek 
Vannek Rudolf 
Sehalutt Antal 
Sehwantz József 

Klein Ármin ' 

Sebastianovich Imre 
Ruzsicska János 
Sztojkovies Péter 
Kulterer Ignáez 
Schiller Alajos 
Robák János 
Thalmansdorf Ferdinánd 
Georgievich Mihály 
Regenhardt Frigyes 
Voiesik Mihály 
Ábrahám József Hadfi-ra 

Kunosy-ra 

Regényi-re 

K. llümér-re 

Parányi-ra 

Győzey-re 

Faváry-ra 

Bérezési- re 

István fy-ra 

Bánhegyi-re 

Székely-re 

Illés-re 

Szittyá-ra 

Farkasdy-ra 

Szépligety-re 

Balatonyi-ra 

Kelety-re 

Nyiri-re 

Szlánafi-ra 

Király-ra 

Boros-ra 

Mihály fy-ra 

Vérfi-re 

Vargay-ra 

Lenkey-re 

Lovasi-ra 

Bukovai-ra 

Joaneszkó-ra 

Laezkó-ra 

Urai-ra 

Mühelyi-re 

Pergö-re 

Aranyváry-ra 

Zánkai-ra 

Vámosy-ra 

Molnár-ra 

Szépszegi-re 

Rainay-ra 

Izay-ra 

Gádasy-ra 

Boros-ra 

Zsámbok- 

réthy-re 

Kilényi-re 

Sebestyénfi-re 

Rózsás-ra 

Szillányi-ra 

Murányi-ra 

Dallosy-ra 

Rónay- ra 

Mory-ra 

Nancsó-ra 

Zápori-ra 

Csatáry-ra 

Abaíi-ra BEVEZETÉS. 19 Prüherer Name : Geanderter Name : Früherer Name : Geiinderter Name Palkovits Antal 
Mayer János és Imie 
Sehopf Antal 
Krisztián Imre 
Steinheufel Ján<''- 
-/:eltenreieh Istv . 
>eidl János 
Birnstingl György 
Branik János 
- -hönpflug Antal 
Uarkovies Dénes és Tiv. 
Pavianovies család 
Kendéi hoffer Ferenez 
€Liiabai Pál és Bertalan 
Kuesera János 
Stolmár Sebestyén 
Leimstedter Péter 
Nikmann József 
Skoda Lórinez 
Kviesala Antal 
Sipulik Pál 
Spáth József 
Zdravueha Antal 
Zsarnovicsán Mihály 
Zaribnyitzky András 
Szlota Ferenez 
Schneider Adolf és Cxuszt. 
Pliez János 
Cziehó László és fia 
Porempovies Mihály 
Veingarten József 
Parchetich Zsigmond 
Parcsetieh Hugó 
Theodosius testvérek 
Angieta testvérek 
Mözer István 
Theuer Eauf Pál 
Veiezenbreuer testvérek 
Misits testvérek 
Biber Ferdinánd 
Jakubinyi Ferenez s testv. 
Petuelll Eduárd 
(rasparovies István 
Stöekl Alajos 
Bakalovies testvérek 
Felieides testvérek 
Eomszauer Ferenez 
B. Sternegg Alajos 
Janesovies József 
Eremies István 
Sener reetius Schönauer 

Ferenez 
Löffler Jakab 
Paseh Mihály és Móriez 
!N^imetz József Pálkövi-re 

Bátori-ra 

Eresényi-re 

Keresztényi-re 

Kőhalmi-ra 

/.ojomi-ra 

-Mészey-re 

Körtvélyesi-re 

Védfi-re 

Ekei-re 

Murányi-ra 

Barrai-ra 

Keményfy-re 

Csabai-ra 

Göndöry-re 

Majorosy-ra 

Enyváry-ra 

Szenderfy-re 

Károsy-ra 

Fenyvesy-re 

Sipoly-ra 

Későy-re 

Üdvílsy-re 

Zsarnoezai-ra 

Tavasy-ra 

Zagyvay-ra 

Szelényi-re 

Villámi-ra 

Békes-re 

Reményi-re 

Szölényi-re 

Rákóezy-ra 

Rákóezy-ra 

Hevesy-re 

Angyal-ra 

Morvay-ra 

Térey-re 

Buzay-ra 

Ligeti-re 

Bibor-ra 

Kubinyi-ra 

Üveges -re 

Virányi-ra 

Törzs-re 

Bakay-ra 

Boldogi-ra 

HoUóssy-ra 

Csillagszegi-re 

Jánosy-ra 

Eemeté-re 

Szépligethy-re 
Kanálosy-ra 
Vass-ra 
Nádai ra Thán János 
Dietzgen József 
Kraus Lajos 

Sehwarezenfeld S. és Ern. 
Frennd Fülöp 
Heiszer János 
Veisz Ármin, János 
Blauhorn Mihály 
Altmann József és Bern. 
Grünfeld Vilmos 
Krispin Péter 
Holovies Boldizsár 
Kaiil Sándor 
Eammerer Ferenez 
Vaehtel Ferenez 
Vanderer Miksa 
Graiziger Rudolf 
• iiiabai Pál és Bertalan 
Vindiseh Alajos 
Dankmaringer család 
Haidegger testvérek 
Steininger János 
Imhoff Péter 
Roth Endre és testvérei 
Popovits testvérek 
Popovits Ernő, Pál 
Bagyinszky Máté 
Golub Vilmos 
Kovachieh Dellinanieh es. 
Petsovits 'Ferenez 
Burghardt Lipót 
Fridrieh János 
Tauseh Jakab 
Sehnabel Adolf és Béla 
Bovánkovieh Lajos 
Stahl Károly 
Haueh testvérek 
Szlivka Károly 
Petertyl József 
Melioris László és fiai 
Stur Károly 
Hartmann Lórinez 
Benakovits István 
Paalovits Szilárd 

Klein Vilmos 
Krisztinkovits Kovács An. 
Háj Miksa 
Teisz testvérek 
Eisenhut István 
Paldt József 
Henfner János 
Sidó Vendel 
Príitzel Mihály 
Geiszthaber Mátviis Apátky-ra 

Rajnay-ra 

Bodory-ra 

Szenes-re 

Barátfy-ra 

Forrai-ra 

Tarnay-ra 

Kékesy-re 

Öreg-re 

Zöldesy-re 

Honfi-ra 

Homonnai-ra 

Kajlányi-ra 

Taresai-ra 

Fiirjessy-re 

Vándorffy-ra 

Peres- re 

Csabai-ra 

Vas hegy i-re 

Hálay-ra 

Mezőföldy-re 

Rudassy-i-a 

Udvardi-ra 

Vörös-re 

Szikray-ra 

Bátori-ra 

Romhányi-ra 

Atádi-ra 

Kováesy-ra 

Pétsfy-re 

Kemény vári ra 

Békefy-re 

Cserésy-re 

Orosdi-ra 

Bábolnai-ra 

Atzél-ra 

Lehel-re 

Szilvási-ra 

Péterfy-re 

Tobory-ra 

Honti-ra 

Kemény-re 

Baranyi-ra 

Szentmi - 

hályi-ra 

Kiss-re 

Kováts-ra 

Szénásy-ra 

Fehér-re 

Vaskalap-ra 

Páldy-ra 

Kenderi-re 

Sidofi-ra 

Pereezi-re 

Darav-ra 20 BEVEZETÉS. Früherer Name : Geanderter Name : Früherer Name : Geanderter Narae : Freimd Imre 
Szaitz János és József 
Argyelán Lupucz 
Steiniez Ferenez 
Lengenfelder József 
, Carl Mihály 
Reindl Lipót 
Ludvig Lenart és János 
Komnenovits Sándor 
Kajlányi Sándor 
Lubinger Gyula 
Polakovits Ignáez 
Prandl József 
Eainhardt Alvin és János 
Fux Lajos 
Böhm Gusztáv 
Kesztner József és testv. 
Szlizs Imre 
Rainagel Richárd 
Grund Eduárd 
Losteiner Antal 
Putzkaller testvérek 
Ippi Bydeskuti Lajos 

Kaiser J. E, 
Pridmann testvérek 
Kanyusesák testvérek 
Heinrieh Ferenez és fia 
Eekenfelner N. 
Klein János 
Karpf Ignáez 
Deutseh József 
Poyzel Ferenez 
Veisz Jákob és Mihály 
Mengeringhauser József 
Aladits István 
Auffenberg Norbert 
Petrovits András 
Jankovies Pál 
Aszthaller Ferenez és fia Bartai-ra 

Zala.y-ra 

Erdélyi-re 

Kö végy i-re 

Lengey-re 

Károli-ra 

Edényi-re 

Lajosfi-ra 

Hőskelety-re 

Rőnyi-re 

Szerelemfi-re 

Lengyelfy-re 

Égetessy-re 

Alvinezy-ra 

Rbkay-ra 

Cseh-re 

Keszthelyi-re 

Urszini-re 

Rajnay-ra 

Alapfi-ra 

Arányi-ra 

Kőhalniy-ra 

Ippi Hunya- 

di-ra 
Csáky-ra 
Békefy-re 
Kanisay-ra 

Szegeleti-re 

Kis-re 

Karvasy-ra 

Daróczy-ra 

Pataki-ra 

Fehér-re 

Körlaki-ra 

Andori-ra 

Ormai-ra 

Péterflre 

Jánosy-ra 

Agvölgyi-re Leopold Miksa 
Trsztyenszky Ferenez 
Bauer Alajos 
Poprovies Ágoston 
Vandlik N. 

Sehvager János és testv. 
Stier Pál és testv. 
Beszedits Ferenez 
Kolb Bertalan 
Hitseh Lajos 
Onderka Gyula 
Sztaresevits Józs. és Imre 
Pirovits Kálmán 
Letisits Pál 
Peehner István 
Szárcsevies Ambrus 
Potskai Zsigmond 
Knapp Imre és József 
Gruber Fülöp 
Hirsehl Vilmos 
Graszer Gyula 
Pisurnyi János 
Haeser testvérek 
Pillmayer Ignáez 
Nasztredinovits testvérek 
Milutinovits testvérek 
Poyzl Ferenez 
Orosi Ignáez 
Vaisz Antal 
Pősehl Károly 
Nikolits Balázs 
Nikolits Péter s Sándor 
Özv. Arkauer Józsefné 
Oeiszler József 
Sztaressinehieh Márton 
Pirnstil Vineze s testv. 
Sehütze Tivadar és testv. 
Heller József 
Schumayer Ignáez 
Krisezori László Lipoti-ra 

Nadosy-ra 

Paraszti-ra 

Tihamér-ra 

Olasz-ra 

Rokonfi-ra 

Birnai-ra 

Beszetényi-re- 

Keleti-re 

Hősfy-re 

Szilágyi-ra 

Világos-ra 

Prényi-re 

Pőrösy-re 

Lényei-re 

Száresay-ra 

Botskay-ra 

Kálnaj'-ra 

Gödrösy-re 

Szarvady-ra 

Péesi-re 

Reményfy-re- 

Cserháti-ra 

Mókai-ra 

Naszády-ra 

Szilárdy-ra 

Pataky-ra 

Kerekes-re 

Vértesi-re 

Lejtey-re 

Miklósy-ra 

Rudnay-ra 

Arkay-ra 

Csízi-re 

Békessy-re 

Körtvésy-re 

Jász-ra 

Halmay-ra 

Somay-ra 

Kereszturi-ra Anno 1849. Sehöpf Ágost és Frigyes 
Boek János és Lajos 
Rieder József és János 
Sehvanfelder Kristóf 
Hermán 
Hiiseh János 
Ott Márton és testv. 
Jiik József és Sándor 
Albrecht Frigyes Mérei-re 

Bokay-ra 

Rédey-re 

Hattyú fy-ra 

ürai-ra 

Szarvasi-ra 

Omai-ra 

Irnyei-re 

Alapi-ra Brunner Ferenez Kuthy-ra 

Thanhoffer Lajos Honváiy-ra 

Burger Ádám Váry-ra 

Czernkovits György Feketé-re 

Konstantinovits János Szilárdi-ra 
Landshut Istv. és György Aradi-ra 

Wuehetieh Ferenez Vezér-re 

Tribus Ferenez Nemey-re 

Kayzer Lajos Kőváry-ra BEVEZETÉS. 21 Früherer Xame : ' 

Brandtner Pál 
SztyaTnitzky Márton 
Kuc-sera Ignácz 
Barth Gusztáv 
Reszler János 
Mayerhoffer Károly 
Pauer Mihály 
Jurkovits István 
Jieker Nándor 
Steinberger József 
Sehindler János 
Aigner Imre 
Ivanovits Antal 
Salez Bódog 
HajTQ Lajos 
Huznik Károly 
Kramer Károly 
Biglbauer József 
I)e Rivo György 
P"vedák István, J.i„.: 

■ s László 
^ itzer Ábrahám és testv. 
Czibolka Kristóf és Gásp. 
Geyer Perenez 
Podhorszky Béla 
Kiint József 

i^eh Ede 

egler János 
Joaehimstadt Szilárd 
Rozenfeld Móricz 
Trippel Egyel 
Zipser Antal 
Fridrik Kálmán 
Kriinner Lipót család 
Ifj. Koller József 
Thoma János 
Blaskovits László 
Tasler N. 
Gerzanies István 
Ast Ferdinánd 
Szonnomár Bemard 
Laezkovits Antal 
Konstantinovies János 
Stokinger Márton 
Eisler Móricz 
Kmett István 
-Reeh László 
Drűszner József 
Gyorgyevies Ignácz 
Vittmayer Antal s testv. 
Obdersehalek Tam. és fiai 
Gaizler György és fiai 
Haslinger Mózes 
Spilka Zsigmond 
Ksensig András és Albert Früherer 2Same : Geanderu. S'*lmeezy-re 
Szabadtoldi-re 
Szakál-ra 
Lovasi-ra 
Gyarmati-ra 
Pór-ra 
Jarkossi-ra 
Fegy verneki re 
Kőhahui-ra 
Szélvényi-re 
Rengei-re 
Ivánfy-ra 
Bátori-ra 
Ligeti- re 
Hazafi-ra 
Karay-ra 
^^'kefy-re 
-rmelyfy-re 

Szonoky-ra 

Hegyesi-re 

Hagymási-ra 

Héjjási-ra 

Völgyei-re 

Kevé-re 

Lenkey-re 

Harezos-ra 

Ujlaki-ra 

Rozsai-ra 

Kertessi-re 

•Jankó-ra 

Békefi-re 

Kürti-re 

Mányai-ra 

Tamási-ra 

Fehér-re 

Pozsonyi-ra 

Munkáesi-ra 

Agli-i-a 

Tavaszi-ra 

Lászlóíi-ra 

Szilárdy-ra 

Tőkey-re 

Vasfy-ra 

Apaű-ra 

Martosy-ra 

Erdei-re 

Szt.-Györgyire 

Várady-ra 

Környei-re 

Gömöri-re 

Mogyorósy-ra 

Töréky-re 

Regénvi-re Petvko Endre -^^ T^í-íl- 
Eiséhl Eda 

Weindl Józs. é- . : 

Weinhoffer Elek 
Kolozsi család 
Ráth Fölöp 
Ringelhann Antal 
Brettner György 
Golombies X. 
Mihalovits István idősb 
Czittler János 
Gonssory János 
Milassevits Alajos 
Juszakovies Döme 
Sismies József 
Szűkíts Antal 
Winterding Gyula 
Willák Ferenez 
Umheiszer Ignácz 
Kmosko Ágoston 
Lindenber^er István 
Ellenbacher József 
Szász Mózes és Dénes 
Thanhoffer Pál 
Vellz János 
Quilla Antal 
Vendesen Ágost, és testv. 
Hert Lipót 
Sebaner János 
Tenzlinger Pál 
Miller Ferenci 
Kampris Antal 
Pfansmid Károly 
Lőwi Antal és Áron 
Vinterthaler Jakab 
Laezlsperger József 
Scbmidt Slihály 
Liehtneger Vineze 
Kamarátli János 
Leitner Ignác-z 
Kovaesevieh Ferenez 
Oehs Ferdinánd 
Basovics Móricz 
Bimmel Antal 
Leitner Ferenez 
Haboda Antal 
Gelber József 
Steiger testvérek 
Eiszler Benedek 
Geber Ferdinánd 
Sólyán testvérek 
Vaberer N. 
Petrovits Y. és családja 
Seligman Móricz 
Kretter Antal Ötvös-re 

Lorody-ra 

Boresay-ra 

Borteleki-re 

Cselei-re 

Romvári-ra 

Gyurei-re 

Honfy-ra 

GalamljK)SÍ-ra 

Munkácsi-ra 

Ci lény i-re 

Gondorai-ra 

Milvay-ra 

Bajai-ra 

Ormay-ra 

Zsuki-ra 

Kellesy-ie 

Villás-ra 

Körházy-ra 

Bőrney-re 

Hárshegyi-re 

Érlaki-ra 

Geszségi-re 

Honovári-ra 

Sziklai-ra 

Majorosi-ra 

Vedey-re 

Tüzes-re 

Jegesi-re 

Tárai-ra 

Molnárfi-ra 

Mezei-re 

Zászlósy-ra 

Lányi-ra 

Téli-re 

Laezhegyi-re 

Kováesi-ra 

Fényhalmi-ra 

Karai-ra 

Vezéri-re 

Kovácsi-ra 

Jármai-ra 

Rázsai-ra 

Égfi-re 

Dezső-re 

Badini-ra 

Szinesi-re 

Járdai-ra 

Vasvölgyi-re 

Adófy-ra 

Snninyi-ra 

Hadfi-ra 

Szekeres-re 

Boldogfl-ra 

Rettegi-re 22 BEVEZETÉS. Prüherer Name : 

Miskovits Endre 
Hoffmann József 
Heinezmann Ágost 
Possert Ferenez 
Renn Pál 
Rozenfeld Sámuel 
Kollesowszky Lajos 
Glasz Antal 
Bargyovszky Márton 
Tisehner Keresztelj 
Hamburger György Greanderter Name: 

Parkasi-ra 

Eeményi-re 

Sárkány-ra 

Poszirti-ra 

Sebes-re 

Eózsás-ra 

Tóth-ra 

Győzősi-re 

Bartfai-ra 

Asztalfi-ra 

Lakatos-ra Prüherer Name: Geandertei Name: Hlzli József 
Hazueha Per. és Lajos 
Stir Pál 

Schnapper HeinrJeh 
Herfiurth László 
Vranieh Vineze 
Szeifer János 
Eisenhuth György 
Veber János 
Leovies N. Zalár-ra 

Kelmeníi-re 

Bírnai-ra 

Zagyvai-ra 

Dernei-re 

Várnai-ra 

Szederjei-re 

Sisaki-ra 

Lövész-re 

Oroszlányi-ra. Ezek közt ugyan számosan tovább is viselik a nevet, de minthogy 
a változtatásért ujabban nem folyamodtak, fölvett nevüket jogtalanul 
káros következményekkel viselik s lehet, hogy özvegyeik az eset- 
leges nyűg- és kegydijaktól elesnek. 

A magyar alkotmány helyreállítása, de leginkább a bélyeg- 
illetéknek 50 krra leszállítása után a névváltoztatás ismét nagyobb 
mérvet öltött. 

E század elejétől az 1893. év végéig, a névváltozásokat hiva- 
talos adatokból összegyűjtve, azzal az óhajtással bocsátom tisztelt 
olvasóim rendelkezésére, hogy ennek a hazafiúi kötelességnek a 
teljesítése minél nagyobb mérveket öltsön, de csak azon nemes 
intentióval: hogy magyarok legyünk! 

Budapesten, 1894. júniusban. 

A magyar heraldikai és genealógiai társaság 
egyik igazgató-választmányi tagja. W^ NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Abafí <Kacz) Alajos OaeKécfrcegéd PesL 

BM. 37978—72. 
Abafl (Oknicsky) AnrO, Kyerm. : Goella, 

Kilmin Szesed. BM. 27486—70. 
Abofi (Alter) Ferenci iIL-va&. hivatalnok 

Lowmcx. raL 21967— «3. 
Abafi'Schlö^ Jin.EÍBmartOD. BM. 31.S42 81. 
Abafí Haan) Jánrf testvérek: Gjnla. Béla, 

.\nna. í7^L tan. Saeatirá. BM. 5243—70. 
Abafí (Bk«etsen) WSálj tanító Budapest 

BM. 390Í4— 84. 
Abafí íPoIIák) Pil Ferencz fi^Qrint Qslei- 

vezetö Vácz. BM. 9-211— 8a 
Abai (Abeles dr.i Hermán orvos Ssepnird. 

BM 13727—70. 
Abay Kotsis) Istrin qare te m i o t f o s wi g f d 

PesL UK. 8384—40. 
Ábel * Abeles dr.) Albert enedorros Nagr- 

szombat. BM. 80653—92. 
Ábel lAbelesK) G^nla kneskedSseeéd N.- 
. Szombat. BM. 22S2S— 93. 
Ábel -Abeles) Jóaaet magánbh-. BodapesL 

BM. :i-i5— 86u 
Ál>el > At^eies) Manó, ^enn. : Kir. (Efiraim), 

Emfi, József (Beíirik)i, Hka, Béla, Hed- 
vig, Leona, Bódog. 8te£<nie, KonáiJeoA 

M»ia) kmskedfi Béc& BSl 2342&-82. 
Áhél fAbelesi Mátyis Kiroly keieskedft 

Budapest. BM. 31709—85. 
Abonyi tOjldberger) Abries; Sama kisk. 

Gvör-Sziget BM. 29631—88. 
Abónyi • Abdes) Divid Gytr. BM. 34392 84. 
Abonyi Roeensw^) Dessfi Gjvagföe. BM. 

88485—91. 
Abonyi iC'zirk6> Endre g y óg j i MBi ésiZsrfna. 

B»L 45412—84. 
Abonyi > Weisz > Gyula Abonr. BM. 58003 92. 
Abonyi rAbeles> Henrik GvjSaS keresk.- 

segéd Budapest BM. 9266—82. 
Abcmyi (Lichtn^ dr.) Hoink és gyerm. 

Jóséi; Igniez, Lipót Egra-. BM. 46462—93. 

Abonyi iMisdb^Ji) Igniez E^. BM. 

22988—91. 
Abonyi í Both) Jak. Sz^ed. BM. 42245— 8L 
Abonyi 'Abonja) János és gjVTta. Jinos, 

hivatalszolga Budapest BM. 22478— 8& Abonyi <Alt) Jóoef H.-M.-yásárfaeIj. BM. 

6166—82. 
Abonyi lAónier) Kirolv urad. gazd a tís Kt 

Vittencz. BM. 15454—79. 
Abonyi tWeisz) M^er Mór hir. Budapest 

BM. 61177—87. 
Abonyi (Szarrik) MOiáfy, gjrerm. : József; 

Gjmla, gépész Jisz-Akd&t-OTÖrgy. BM. 

18295-83. 
Abonyi (Abdes) Mór keredL-seeéd Mohics. 

BM. 45287—83. 
Abonyi (Alexander) Mór, gTcrm.: Gfitd, 

Zsigmond, Elrika, (^nla, bén, Honor 

S.-A.-Ljbelr. BM. 33251—88. 
Abonyi iWeisz) Sándor (Bmoo) könTv- 

vezetö BodauHt BM. 36620-83. 
Abonyi (Pfi^Eer) Simon Jdnef orMWtan- 

hallgató Budapest BM. 2180&-82L 
Abos (Gientzner) János (id. és iQ.) orvos 

Budapest BM. 618S»-8L 
Abrahamfy (Abránovici^ János Sa^^ed 

HT. :411— 48u 
Abrai tF^nra) János adótint Lippa. BM 

20699—84. 
Ábrái Origóra) tanárjelölt Csaba. BM. 

274^—71- 
Ábrányi (AbráhaoMmcs) Adolf; gyerai.: 
, Jó«^ Ld^ nu^ámóLficse. raL 12644— 88. 
Ábrányi (Ádler) Aimin könjwezetó Buda- 

pe^ BM. 2^06—83. 

Ábrányi ( Avramntin) Ctjörgy, gjerm. : Sú- 

.lárd, m^sfti ira.Temesvár. BM. 15126—83. 

AbráÁiyi íKaátaek) János k q^ye br endi n&- 

. vendek Kecskémé HT. 811%— 62. 

Ábrányi i AltmaniO Jónef csend&örsvez. 

Nag3HSomknL BM. 63778—85. 
Ábrányi <Dndáskó) József Ki^JenSt BM. 

236-87. 
Ábrányi (FigonO Márton postatiszt Kassa. 
.BM. 30343— 91. 
ADrányi (Abdes) ZBagBKnnd ögyv. imidc 

N -Bec^erek. BM. 1599— 7a 
Acél iStahlbrager) Lipót és El^^Kassa. 

BM. 67813—92. 
Acél (Adkx) Sám. Szeged. BM. 47015-83. 
Acsél rAdler) Alb. Szeged. BM. 18196—85 24 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Aczél (Oczelnik) András, gyerm. : Miklós, 
László szabó, Rozsnyó. BM. 25850 — 89. 

Aczél (Abeles) Ármin Bpest. BM. 869—93. 

Aezól (Spade) Béla végzett jogász Buda- 
pest. BM. 26236—81. 

Aczél (Adler) Béla joghallgató N.-Várad. 
BM. 7583—83. 

Aczél (Abeles) Béla, Imre kiskorúak Buda- 
pest. BM. 17023-87. 

Aczél (Altmann) Béla Nagy- Várad. BM. 

• 80878—93. 

Aczél (Hartmann) Elemér Károly Budapest. 
BM. 7474—93. 

Aczól (Stahlberger) Ella, Margit és Ábra- 
hám Kisvárda. BM. 17429—93. 

Aczél (Adler) Fülöp Szeged. BM. 18197—85. 

Aczél (Eisenstein) Gyula Budapest. BM. 
35743-77. 

Aczél (Altér) Izidor, gj'erm. : Ákos, Adél) 
Aurél Kir.-Helmecz. BM. 50949—91. 

Aczél (Anslerlitz) Jakab, gyerm. : Kálmán, 
Henrik, Majer, kereskedő Budapest. BM. 
22719—90. 

Aczól (Stahl) János, gyerm. : Mária, János, 
tanító Selmeczbánya. B.M. 69709—82. 

Aczól (Stáhl) Károly H.-M.-Vásárhely. BM. 
11233—48. 

Aczél I Abeles^ Károly orvosnöv. Budapest. 
BM. 34878-87. 

Aczél (Rohai; ek) Márton, gyerm. : Antónia, 
Károly, Anna, Nándor, magánzó Budapest. 
BM. 62687—82. 

Aczél (Blau) Miksa irodasegéd Budapest. 
BM. 42512—86. 

Aczél (Gundl) Pál rendőrellenör Budapest. 
BM. 59791—91. 

Aczél (Adler dr.) Sándor, gyerm.: Albert, 
Antal, Anna és Károly, orvos Kolozsvár. 
BM. 57406—93. 

Aczél (Szabó) Szilárdka. BM. 20364—76. 

Aczél (Stagel) Thadeus szt-benedek rendfi 
áldozár v. n. UK. 1833—44. 

Aczól (Stahl) Zsigmond és Antal, gyerm. : 
Sándor, Lajos, Antal. Ferencz, Gyula, Kál- 
mán, Róza, Ödön, birtokos. BM. 7507 — 68. 

Aczól (Altmann) Zsigmond, gyerm. : Ferike, 
, keresk. N.-Várad. BM. 60680-89. 

Ács (Zimmermann) Antal fodrász Bpest. 
, BM. 6177—82. 

Ács (Henrick) Bertalan keresk. M.-Sziget. 
, BM. 16316—84. 

Ács (Kunicsek) István, gyerm.: István, Erzsé- 
bet, Mária, Julianna, Imre, János, Ferencz, 
, Károly Seregélyes. BM. 58545—85. 

Ács (Zimmermann) József számtiszt Sel- 
, mecz. BM. 84899—89. 

Acs (Topán) Julianna Madaras. BM. 35445 91. 

Ács (Zimmermann) Magd, Mihály kárpitos 
N.-Várad. BM. 55206 ; 55207—85. 

Ács (Kovács) Mih. Kis-Bajom. BM. 15474/83. 

Ács (Zimmermann) Nándor Alsó-Szend. BM. 
7600—85. 

Acsád (Adler) Ignácz, gyerm. : Antal, Buda- 
pest. BM. 12817—75. 

Acsádi (Adler) Jenő segédmérnök Ipoly- 
ság. BM. 14738-83. Ádámfy (Káyn) András Pest. UK. 13392- 44. 

Adámi (Sznopkó) János Beszterczebánya. 
BM. 60654—91. 

Adamov (Ványó) József, gyerm. : Mag- 
dolna, Anna Tököl. BM- 10900—70. 

Adamovich (Zimka) János földbirtokos 
Buda. UK. 6763—63. 

Adamovics (Kalocsai) Róza H.-M.-Vásár- 
hely. BM. 6210-78. 

Adai (Firsing) János városi igtató Arad. 
BM. 30022—74. 

Adámsz (Hechti Zsigmond keresk. Buda- 
pest. BM. 58690—93. 

Addai (de Adda) János Nagybánva BM. 
5543—48. 

A.donyi (Adler) Gyula, gyerm. : Kornélia, 
Vilma, Béla, körorv. Tolcsva. BM. 54702 81. 

Adonyi (^Gröbldinger) József kereskedő 
Bocsár. BM. 33143—83. 

Adorján (Auspitz) Ármin, gyerm. : Emil 
N -Várad. BM. 54305—90. 

Adorján (Austerlitz) Berthold Bécs. BM. 
84939—90. 

Adorján (Deutseh) Dezső kisk. Baja. BM. 
60183-89. 

Adorján (Auspitz) Dezső Szatmár. BM. 
68711—93. 

Adorján (Weisz) Gyula, gyerm. : Irma, Ste- 
fánia N.-Várad. BM. 29407—81. 

Adorján (Auslander) Gyula egy éves ön- 
kéntes Nyírbátor. BM. 40237—88. 

Adorján (Adler) Izsák, gyerm- : Ignácz, 
László, Jenő, Dezső, hivatalnok Budapest. 
BM. 11392—89. 

Adorján (Fritsch) József Emil Sopron. BM. 
101869—92. 

Adorján (Adler) Márton gyógysz. Szolnok. 
BM. 70800—88. 

Adorján (Weisz) Móricz Gálszécs. BM. 
74049—92. 

Adorján (Weiss) Sándor, gj'erm. : Berta 
Budapest. BM. 39858—81. 

Adorján (Weisz) Sámuel Temesvár. BM. 
91174—93. 

Adorjányi fSinger) Adolf urad. tiszttartó 
Szalárd. BM. 35941—82. 

Adriányi (Schmidt) Emil vas. hivatalnok 
Budapest BM. 18157—92. 

Afonyi (Heidelberger) Antal vár. föpénz- 
táros Pest. UK. 10626—62. 

Ágai (Schiitferi Béla orvosnöv. Budapest. 
,BM. 51518—90. 

Ágai ^Augner) Ignácz keresk.-segéd Buda- 
. pest. BM. 53567—81. 

Ágai (Rosenzweig) Salamon keresk. Bécs. 
,BM. 69191—90. 

Ágai (Abeles) Sándor káfpitossegéd Buda- 
, pest. BM. 28193—83. 

Ágasi (Baumstingel) Albert Kajmád. UK 
992—47. 

Aggházi (Boda) Gyula festesz Budapest. 
BM. 51542— 7G. 

Aggvölgyi (Scherer) János, gyerm.: J. 
Lajos, keresk. Arad. BM. 57284—89. 

Aggvölgyi (Ágvölgvi) Sándor iigjvéd Pest. 
UK. 1273-65 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 25 Á^ölgyi 'Aszthaller) Ferencz Ljszent- 
. Ivány. BM. 11724—48. 

Ágvöigyi (Asztaller) Lajos árá-szállító 
.Aradon. ÜK. 11722—62- 

Ágvöigyi íAsztaller) Sándor bfcró-s^éd 
, Buda. UK. 295—62. 

Ágoston ( Martinék I Karolina özv. nö üj- 
. vidék. BM. 59238—87. 

Ágoston fAuffTistin) Károlv kárpitos Bnda- 
, pest. BM. 25085—85. 

Ágotái (Kurcz) Albert hivatalnok Bpest. 
BM 6tX)76— 83. 

Ajtai (Tiringer) Ede Pest BM, 7431—848. 

Akin íKohni Izrael L6bl kereskedő Pest. 
UK. 5597—861. 

Aknai (Gniber) Antal, gyerm. : József, 
János Zomhor. UK. 3590—47. 

Aknai MoldovámGvör^ pénzügyőri szem- 
lész. Fel.s.'>-\issó. BM. 4230-84. 

Aknai lEisenacker) János K.-Löd. BM- 
13659— <i8. 

Akoncz í Branstadter) Angoszta Szeged. 
BM. 25700—77. 

Alajosy (Günther) Sándor Bécs. BM. 
. 63.Í2— 48. 

Álíinyi (Nickl) Marczel bánvahatósági ír- 
nok Losoncz. BM. 26304-73. 

Alapfí iGnuid^ Eduárd Ágoston PesL BM 
11375—848. 

Alapi I Albrecht) Frigyes Pest. BM. 1609 49. 

Alapi (Stoft) János ügyvéd Török-Bélt. 
BM. 30114—78. 

Alapi (Halpera) Leó, gyerm. : Adolf, Hen- 
rik Nyirbogdán BiL 20806—68. 

Albání íAbeles* Frigyes Budapest. BM. 
2541';i-74. 

Albertfy 'Schiesz) Mihálv és Ferencz hely- 
tartótan. gyakornok Buda. UK. 15246—35. 

Alberthi "(Bauer) Ida Gyöngyös BM. 

. 456(>2— 74. 

Alberti íAljeles) Adolf festő Budapest. 
BM. t>'>027— Ss. 

Alberti lAbelesi Annin utazó Bécs. BM. 
33072-91. 

Alberti i Abeles, József, gyerm- : Erich, 
Leó, Dóra, Alfréd, kereskedő Bécs. BM. 
3745<>-89. 

Áldási íGottlob) Ignácz kereskedő Pest. 
BM. 12123— 7L 

Áldási (Theodosiusi János, gyerm.: Sán- 
dor. Miklós Pest. BM. 8496-48. 

Áldási (Gottlob) Mihály pinczér Veszprém. 
BM 53166—79. 

Áldásy íSvirák) Antal Buda. ÜK. 1835—44. 

Áldor I Adler) Adolf, gyerm. : Ilona, Sarolta, 
Kornélia, Lajos, Tekla, orvos N.-Károly. 
BM 6750—81. 

Áldor (Flesch) Aranka hajadon Budapest 
BM. 58287—87. 

Áldor íMoskovics)Joél Kassa. BM. 40564,92. 
Áldor (Winternitzi kisk. Júlia zenetan, növ. 

Irsa-Bndapest. BM. 12454—87. 
Áldor 'Kohni Ödön joghallgató Tata. BM. 

46027—87. Áldor (Abele8> Si^fried könywez., gyerm. : 

(iviila gvógvsz,-6egéd, Sándor keresk. akad. 
.hállg. Budapest. BM. 28865-83. 
Áldor lAbelesi Vilmos, gyerm.: Ede Bécs. 

BM. 25947— y<i. 
Áldori (Weisz) Bertalan magánnev. Apos- 

tag. BM. 75541—83. 
Áldori (Kohn> Emánnel könyvnyomdász 

Bécs. BM 593.58—83. 
Áldori (Kohn) Mór Lngos. BM. 11388-69. 
Áldori 'Kohn) Móricz Szenttamás. BM. 

3172—72 
Alexievies (Alexiusj Péter Temesvár. LTÍ. 

16311-35. 
Alfaludi I Kunsztlinger) díjnok Deés. BM. 

21197-81 
Alfás (Niederholzeri Antal, gyerm.: József. 

István, Mária, közs. biró Bajmok. BM 

6891—81. 
Alföldi (Jnrsonits) Alajos, gyerm.: János, 

Krisztina, Anna Szántóvá. BM. 21279—73. 
Alföldi (Weisz i .Vlajos, gjerm : Alajos, 

Ilona, Rezső, Gvörgyike, Irén, Gabriella 

Üszög. BM. 7*3017-93. 
AlföldiíBnzi) Albert Sarkad BM. 12466—90. 
Alföldi 'Dentschi Antal orvos-jelölt Buda- 
pest. BM. 39984-81. 
Alföldi (.Schwartz) Dávid, gyerm.: Mór, 

Soma Eger. BM. 23513-81. 
Alföldi iSchwartz » Irén Eger. BM. 60525-91. 
Alföldi (V'irgha. h. Virgaj János tanító. 

N.-lVcse. BM. 42933-80. 
Alföldi (Dentsch) l>ajos hely. Lázár or\o«- 

tudor jelölt Budapest. BM. 2128—78. 
Alföldi (Auslanden Lajos (Lipót i, g^erm. : 

Béla, Jakab, Kól>ert, Emil, Pál, a Szegedi 

Híradó" napilap munkatársa Szeged. BM 

4396-80. 
Alföldi íHolIünder) Lipót föelemi tanár 

Szp^ed. BM. 18.596—69 
Alioldi LAnslánder) Lipót Kecskemét. BM. 

351.3.5—81. 
Alföldi í.\nslander) Lipót Antal keresk. 

.^zf-iCéd. BM. 42469— WJ. 
Alföldi ( Ansliinder) Sámuel, gyermekei : 

Eszter, Dezső. Ignácz, Albert, Sarolta, Róza, 

gazdatiszt Bihar-Torda. BM. 68741—84. 
Alföldi (Ansliinder dr.i Uzor, gyermekei: 

Emma, Flóra, Hona, Zsóti, honvéd fő- 
orvos Pancsova. BM. 316*37 — 74. 
Alföldi (Hainis) Vilmos járásbirósági írnok 

Apatin. BM. 19467—72. 
Almai 'Aígner) Gyula Szeged. L'K. 10157 61. 
Almai (Apfli Sándor vasúti főnök B<^yera. 

BM 46332—76. 
Almajori iNiedermayer) József Pest. UK. 

8859-46. 
Almási (Dancsa) Dániel, gyerm. : Mária. 

József, Anna, erdővéd Ogradena. BM 

2848-91. 
Almási (Poszpischill) Ferencz gazdatiszt 

Köröshegy. BM. 9790—81 
Almási I Halmán* György csizm. s^éd Vár- 
palota. BM. 6i;mj36— 87. 
Almási (Lebli> Ignácz közjegj-ző Bethlehem. 

BM. 22554—87. 26 NÉVVÁLTOZTATÁSOK, Almási (Reichenfeld) Illés Rácz-Almás. BM. 

.SÍS252— 93. 
Almási (Apfel) Jakab, gyerm. : Antal, 

Hugó, Gizella, Frida, Márta, kereskedő 

Galgócz. BM. 17083-83. 
Almási (Apfeltaller ) János Debreczen. BM. 

3853—48^ 
Almási iLöb) János tanító Budapest. BM. 

53900—81. 
Almási (Apfel) János keresk. Miskolcz. 

BM. 46280—83. 
Almási (Tauber) János közrendőr Buda- 
pest. BM. 786—85. 
Almási (Nuszticziusz) József Baja. BM. 

15475—93. 
Almási (Fischer) József, gyermekei : Irén, 

Román, Károlv, számtiszl. Budapest. BM. 

61446—93. 
Almási íPospischil) h. Poszpischil végzett 

joírász Budapest. BM. 37626—80. 
Almási t Albrecht) Kár. Győr. BM. 14645,93. 
Almási (Lauker) Lajos gazdatiszt Zalapa- 
tak. BM. 57149—82. 
Almási (^Adler) Manó házi-nev. Vácz-Har- 

tyán. BM. 29232—85. 
Almási ( Apfelbaum) Manó, gyerm. : Géza 

Bécs. BM. 37338—87. 
Almási íMencser) Mihály kocsis Félegy- 
háza. BM. 7634—83. 
Almási (Tauber) Mihály szabó-segéd Bpest. 

BM. 56514—85. 
Almási (Apfelbaum) Mór Nagy-Nyires. BM. 

72698—92. 
Almási (Jandúra) Péter női szabó Rózsa- 
hegy. BM. 38801—87. 
Almási (Ábrahám) Rachel Eperjes. BM. 

s.322t:;— 93. 
Almási (Apfel) Zsigmond kereskedő Bpest. 
. BM. 71738—82. 
Alraos (SchaíFer) János, gyerm : Rozina, 

Lujza áll. urad. ellenőr Félegyháza. BM. 
. 2837-69. 
Álmos (Navratil) József Szombathely. BM. 

51071—81. 
Almos (Sloíf; Zoltán Nyíregyháza. BM. 

74745—90. 
Alpár (Schöckl) Ede lakatos s. Budapest. 

BM. 39737—91. 
Alpár (Schöckl) Ignácz építész Berlin. BM. 

45853—80. 
Alpár (Aczensperger) Nep. János gazda- 
sági felügyelő Polány. UK. 8157—64. 
Alpár (Schökl ) József, gj'erm. : Irén, Mária, 

könyvvivő Budapest. BM. 69134—82. 
Alpári (Trumpf) Lajos hitt. hall. Vácz. BM. 

63673—88. 
Alszegi (Albu) Albert, gyerm. : Dezső, 

Kálmán, Gizella, adóbiztos Budapest BM. 

2663—91. 
Alszegi (Untereckker) János és József Pest. 

UK. 32—48. 
Altorjai (Istók) Mih. Bodony. UK. 14094 45. 
Alványi (Kriszt) Károly gyógyszerész Pest. 

UK. 12924-45. Alvinczi (Baris) Sándor hírlapíró Temes- 
vár BM. 25900—87. 

Alvinczy ,Reinhardt) Alvín honvéd száza- 
dos ismeretlen illetőségű. BM. 11352—48. 

Alvinczy íReinhardt) János közhonvéd 
ismeretlen illetőségű. BM. 11352—48. 

Amber (Bernstein) Károly Hugó Pest. UK. 
11344—47. 

Ambrósi (Markel) Alajos és János Komá- 
rom. BM. 39754—73. 

Ambrózi (Armbrust) Julianna Budapest. 
BM. 13300-92. 

Ambrus (Paszternák) Desző csízm. segéd 
Naszód. BM. 48551—85. 

Ambrus (Fleischner) Gusztáv, gyermekei: 
Tivadar, Sándor, könyvelő Szombathely. 
BM. 47492—85. 

Anda (Abeles) Alfréd joghallgató Bécs. 
BM. 39722—89. 

Anda (Abelesz) Sándor kereskedő segéd 
Bécs. BM. 51005—86. 

Andor (Kohn) Dávid könj-velő Budapest. 
BM. 69004—89. 

Andor (Andrácsik) József, gjerm. : Endre, 
Béla, József, lakatos Nyiregv'háza BM. 
56907—90. 

Andor (Andi-ysek) Ottó hivatalnok és hon- 
véd-hadnagy Budapest. BM. 39841-81. 

Andor (Andrejczó) Ödön, gyerm. : Jenő 
Ernő, Etelka Fülek BM. 21025—91. 

Andor (Andrejczó) Tivadar, gyerm. : Béla, 
Elek, Elma, főig. tollnok Pozsony. BM. 
34528-88. 

Andorfy (Strumpf) András Heves. UK. 
13886—44. 

Andorfy (Anderle) János Palota. UK. 
12002—47. 

Andorfy (Lezigán) Károly ügyvéd Pest. 
ÜK. 11448—43. 

Andori (Steinberger) Sándor Mád. BM. 
64042—92. 

Andory (Aladics) István ismeretlen illető- 
ségű BM. 11710—48. 

András (Magász) Bazil, Mihály kiskorúak 
Felső-Róna BM. 15970—70. 

András (Andraschuk) György Felső-Róna. 
BM. 15970—70. 

Andrási (Andrész) Ferencz hentes és ven- 
déglős Fájsz. BM. 53974—80. 

Andrási (Andrasics) György szíjgj'ártó 
Szabadka. BM. 22542—90. 

Andrási (Pirínger) Gyula Moór. BM. 
41470—91. 

Andrási (André) István kádár Köpecz, 
BM. 47077—88. 

Andrási (Mukicsa) János Szomolnok. BM. 
47844—93. 

Andrási (Andrész) József csendőr Szeged. 
BM. 13773-83. 

Andrási (Andrasits) Kálmán Szabadka. 
BM. 62738-83. 

Andrási (Andre) Mihály, gyerm. : Ida, He- 
léna, Béla, kerekesmester Köpecz. BM. 
47061—88. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 27 Andrási (Amster) Mór Mező-Csát. BM. 

36351—76. 
Andrási (Andre) Péter, gjerm. : Albert, 

Berta, Etelka, kádármester Köpecz. BM. 

23301—85. 
Andrási (Ondrej) Sámuel tanító Nyiregj'- 

ház.-i. BM. 31402—83. 
Andrási (Amster) Sándor, gyerm. : Róza, 

Leni, Mina, Emma Csat BM. 11952—75. 
Andrási (Andresz) Sándor bádogos Sza- 
badka. BM. 30833—85. 
Andrási (Dánszky) Teréz Békés-Gyula. 

BM. 45463-82. 
Andris (Ábrahám) Jak. Bécs. BM. 50252 91. 
Angyal (Engeli Ármin magánzó Budapest. 

BM. 11040—90. 
Angyal (Liscsevits) Béla theol. Kalocsa. 

BM. 72738-91. 
Angyal (Engel> Dávid tanárjelölt Buda- 
pest. BM. 44362—80. 
Angyal (Engel) Ferencz, gyerm. : Ferencz, 

Alajos, Béla, Mária, Gizella, czipész Szeg- 

szárd. BM. 8900-72. 
Angyal tEngel) Gábor irnok Arad. BM. 

21094—87. 
Angyal (Bellai Gvörgy papnövendék Szom- 
bathely. BM. 12358-82. 
Angyal < Engel i Gyula, gyermekei : Imre, 

Amália, Erzs. Bánfalva. BM. 70152—92. 
Angyal (Engel) Ignácz Körmend. BM. 

25908-81. 
Angyal (Englert) János K.-Löd. BM. 

13659-68. 
Angyal (Engel) János Debreczen. BM, 

39436-93. 
Angyal (Engel) József csendörörm. Gödöllő. 

BM. 33087—83. 
Angyal (Engel) I^jos ügyvédjel, V.-Ujhely. 

BM. 17623— S6. 
Angyal i Engel) Malvin Kaposvár, BM. 

98677—93. 
Angyal (Engel) Márton szabómester Szé- 
kesfehérvár. UK. 7562-62. 
Angyal(Engel) Mór Szabadka. BM. 13612 77, 
Angyal (Engel) Nándor Szabadka. UK. 

16907—66. 
Angyal (Engel) Samu Rimaszombat. BM. 

44683—85. 
Angyal (Engel) Sándor, gyerm. : Matild, 

Ödön. Ilona, László, István Rimaszombat. 

BM. 32964—86. 
Angyal (Engel) Vilmos, gj'erm. : Móricz, 

Lujza, Márton, Jenő, vendéglős Ócsa. BM. 

46029-84. 
Angyal (Engel) Vilmos, gyerm,: Béla. Pál, 

László, Margit Budapest. BM. 98457—93. 
Angyal (Engel) Zsigm., gyerm. : Károly ig. 

Gábor Debreczen. BM. 9079—85, 
Angyalffi (Neuschl) József vár. hivatalnok 

Körmliczbánya. UK. 15564 — 62. 
Angyálfi (Engel> Adolf joghallgató Buda- 
pest. BM, 18222—78. 

Angyálfi (Englert) János K.-Lüd. BM. 
13659—68. Angyálfi (Engel) József szatócs Balatonfő- 

Kajár. BM. 14752—90. 
Angyalosi (Pritz) Mihály Debreczen. BM. 

4431—48. 
Angyaly (Engel) Imre és József ntbiztos 

Przemysl (Galiczia). UK. 5033—47. 
Anka (Ankovics) Péter gör. kel. lelkész 

Ginda. UK. 928—66. 
Annái (.\nnerk) József orvos Bonyhád. 

UK. 12780-61. 
Anner (Salmen) János Berethalom. BM. 

11091—68. 
Antal (Adler) Adolf, gyermekei: Endre, 

^'aleria, Olga, Teréz, Oszkár, .\ttila Deb- 
reczen. BM. 98312—93. 
Antal (Singer) Frigyes Budapest. BM. 

73832—91. 
Antal (Kohn) Géza Bécs. BM. 36235—91. 
Antal iKohn) Gyula Bécs. BM. 87728—91. 
Antal (Adler dr.) Hugó Debreczen BM. 

3^732 ij2. 

Antal (Singer) Illés (Izidor) Győr. BM. 

48698—92. 
Antal (Singer) Jakab és Adél Budapest. 

BM. (31239—92. 
Antal (Singer) János kisk. Budapest. BM. 

89682—90. 
Antal ( Anton) Miklós erdész Selmeczbánya 

BM. 704119—84. 
Antal íSpitzer) Miksa Bpest. BM 23485—92. 
Antal (Aptibaum) Samu, g^-erm. : Róza, 

Laura, Szidónia, ügjnök Bécs" BM. 24486 88. 
Antal Singer) Szigfrid Budapest. BM. 

3503]^ 92. 

Antalfi(Hundt) Antal Lúgos, BM. 97911—92. 

Antalfi (Antonchich) Gusztáv segéd szolga- 
biró Téth. BM. 2.5437-81. 

Antalfi (Hundt) József Károly postatiszt 
Újvidék. BM. 26329—81. 

Antos (Unger) Rozália, gyerm.: Géza Zála- 
Egerszeg. BM. 25489—91. 

Ányos (Kohn) Mór, gverm. : Elrnö, Margit 
Sopron. BM. 61994—83. 

Apafi (Kindervater) Ignácz Ruttka. BM. 
23686-76. 

Apáthi (Probst) Lajos magánzó Arad. UK. 
4901-66. 

Apáthi (Tán) János Ujverbász. BM. 10861/48. 

Apáti (Szutter) Károly, gyerm.: Vilmos, 
Viktória, István, Károly, Antónia, Kál- 
mán, ev. lelkész Bikács. BM. 3767—83. 

Apáti (Linda) László erd. ak. halig. Sel- 
meczbánya. BM. 27922-86. 

Aplár íApler) Ernő kereskedő Igló. BM. 
4355-67. 

A.por (Armuth) Ferdinánd Mohács. BM. 
46616—83. 

Apor Schaffi Gyula Arad. BM. 30290—80. 

Apor (Lamáts-Pauly) Gyula Budapest BM. 
23469—93. 

Aradi (Stelzig) Alajos ; gvermekei : Alajos, 
József, utbiztos Letenyé. BM. 41867—83. 

Aradi (Kanyó) Géza keresk. ak. növ. Deb- 
reczen. BM. 45765—88. 28 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Aradi (Landhnt) István törzsorvos és György 

őrnagy UK. 1615—49. 
Aradi (Landshút) István, gyerm : János, 

Zsigmond, Antal, Gvörgy, orvos Arad. UK. 

14396—863. 
Aradi (Asclienbrenner) István, gyermekei : 

István, Ferencz Veszprém BM. 69545—92. 
Aradi (Aradszki) János Békés-Csaba. UK. 

20595—62 
Aradi (Tnlics) József vasgj'ári öntesz Roja- 

hida BM. 3549—86. 
Aradi (Elirlich) Judith, Béla, Ilona, Ái-pád 

kisk. Budapest BM. 21665—89. 
Aradi (Hercz) Károly (Kálmán) gépész- 
mérnök Miskolcz. BM. 21919—79. 
Aradi (Lnstig) Károly, gyerm. ; Károly, 

Gabriella, vasúti hivatalnok Deés. BM, 

25198-89. 
Aradi (Adolf) Márton vas. áll. főnök Apát- 
falva BM. 38725—86. 
Aradi (Kaiser) Márton, gyerm. ; Katalin, 

Magdolna, Márton, földmíves, Hotfmann 

Márt -né Kondoros BM. 44495-87. 
Aradi (Andrejkó) Mihály kerékg}-. segéd 

Orosháza. BM. 35229—81. 
Aradi (Amisits) Pál Zala-Egerszeg. BM. 

12114—67. 
Aradi (Csukuricza) Péter csendőr Mezö- 

Telegd BM. 94231—91. 
Arany íGoldfalm) Andor Zombor BM. 

22305—86. 
Arany (Goldmann) Dávid (Dezső) ügynök 

Budapest. BM. 33802—81- 
Arany (Kohn) Dávid könyvelő Budapest, 

BM. 29026—91. 
Arany (Goldreich) Fáni, gyerm. : Zsófia 

Budapest. BM. 84266—92. 
Arany (Goldner) Fülöp, gyerm. : Gyula, 

József, Gizella, Hermina, bizt. hiv. Bpest. 

BM. 14177-80. 
Arany (Goldstein) Gyula Bécs. BM. 69982 90. 
Arany (Gold) Ignácz nyomdavezető Pest. 

UK. 15563—62. 
Arany (Goldstein) Ignácz Pesten. UK. 

208-62. 
Arany (Gold) Izidor számgyakornok Sepsi- 

Szt-György. BM. 67442—82. 
Arany (Cseh) János vendéglővezetö N.- 

Kálna. BM. 34008—81. 
Arany (Gold) József m, kir. csendőrörmes- 

ter Paks BM. 17594—87, 
Arany (Goldfahn) Károly ügyvéd Zombor. 

BM. 24643-67. 
Arany (Goldstein) Mártoil, gyerm.: Sándor. 

Mária, Róza, Eszter. Béla, Berta Félegy- 
háza. BM. 42206-74. 
Arany (Gold) Mihály rézműves Pápa. UK. 

8515-63 
Arany (Goldmann) Miksa tűzoltó Buda- 
pest. BM, 27527-85. 
Arany (Goldmann) Salamon Budapest. BM. 

47303-86. 
Arany (Goldfahn dr.) Zsitrm. orvos Buda- 
pest, BM. 15933-91. 
Arany (Goldberger) Zsigmond Eperjes. BM. 

50842—92. Aranyfi (Goldmann) József, gyerm. : Ottó, 

pénzügyő. bizt. N.-Kanizsa. BM. 14270—69. 
Arauyhalmy (Goldperger) Ádám Rima- 
szombat. UK 1410—42. 
Arányi (Aichner)Alaj Szeged. UK. 14715 61. 
Arányi (Losteiner) Antal ismeretlen illető- 
ségű. BM. 11380—48. 
Arányi (Adlhardt) Antal képezdei tanár 

Kassa. BM. 9805—74. 
Arányi (Rainer) Dezső dijnok Bártfa. BM. 

62239—88. 
Arányi (Goldmann) Frigyes N.-Várad. BM. 

60258—83, 
AránjT. (Felsenburg dr.) Gusztáv, gyerm. : 

Margit, István, orvostudor Budapest, BM. 

75714—88. 
Arányi (Goldmann) Gyula Budapest. BM. 

51317—93. 
Arányi (Gold) Ignácz ügynök Budapest, 

BM. 28235—81. 
Arányi (Losteiner) Lajos orvos Pest. UK. 

14407—42. 
Arányi (Goldstein) Márk, gyerm.: Izidor, 

Lajos, honvéd-száz. Pécs. BM. 1708 — 71. 
Arányi (Aufricht) Miksa Trencsén. BM. 

43340-81. 
Arányi (Goldstein) Pál bizt. hiv. Szeged. 

BM. 41483—88. 
Arányi (Goldstein) Sámuel, gyerm. : Fáni, 

Albert (Ábrahám), Berta Gáborján. BM, 

61351—85. 
Arányi (Goldstein) Sándor, gyerm, : Iza- 
bella Halas BM. 35740—73. 
Arányi (Goldstein) Vilmos Orosháza. BM. 

5438L— 81. 
Aranykay (Satellberg) Ferencz Mokrin. 

UK. 4859-43. 
Aranykövy (Goldstein) Henrik fakeresk. 

Szarvas. UK. 12836—61. 
Aranyosi (Goldstein) Ábrahám szabósegéd 

Meran. BM. 41613—88, 
Aranyosi (Goldschmidt) Albert, gyerm. : 

Etelka, Mária, vaskereskedő Tisza-Föld- 
vár. BM. 7378—72. 
Aranyosi (Goldmann) Béla kisk. Arad. 

BM. 73814—87, 
Aranyosi (Goldschmidt) Domonkos, gyerm. : 

Domonk., aranyműv. Arad. BM. 11979—69. 
Aranyosi (Pinelles) Samu, gyerm. : József, 

Lina, Ignácz, Róza, ódondász Temesvár. 

BM. 68665—84 
Aranyosi (Goldmann) Sándor Miksa Eger. 

BM. 15918—74. 
Aranyosy (Goldner) János és Ferencz 

Zombor BM. 997-48. 
Aranyvári (Goldberg) József Pest. UK. 

2057—38. 
Araszti (Spankraft) Károly Veszprém. ÜK. 

13915—46. 
Araszty (Spanring) János Buda. UK. 

16631—43 
Arató (Bauerj Frigyes, gyerm. : István, Fri- 
gyes, Irén, Amália, tanár Szeged. BM. 

6366—91. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 29 Arató (Scheiner) Gyula erdész gyakornok 
, Budapest. BM. 66225— 'Jl. 

Áray iPreiszgauerj Káról v orvos Jász- 
berény. UK. 16722—48. 

Arczfalvi (Borekendorft Ferencz, gjerm. : 
Imre, Jnzsef, pénztárnok, községi jeg>zö, 
cat. segédmérnök Nagy-Becskerek. iJM. 
43305—82. 

Ardai (Kadrzavek) Ignácz, gyerm. : Béla, 
Kárcly Ferencz, Albin József, Géza Ig- 
nácz, Kezsö Alajos péuzü.-őri biztos Gyór. 
BM. 52670—82. 

Ardai (Abelsberg) Lajos (Elieser) cs. és 
kir. gyalogtiz. Szárdszeg. BM. 32525 — 87. 

Ardti (Elias) Márton pinczér Bpest. BM. 
14048—81. 

Ardényi iAbeles> József hirlapiró Buda- 
pest. BM. 9910—89. 

Ardényi (Alstíidter) 8. Zsigmond, gyerm. : 
Erzsébet, ügynök Bpest. BM. 11391—89. 

Ardó (Adler; Alfréd ügyvéd Bpest. BM. 
31457-83. 

Ardó I Adler) Elek, gjerm. : Alfréd, Béla, 
Leó, Zoltán, Gvula Kapi- KM. 1LJ49— 92 

Ardó (íSpifz) Izidor Bpest. BM. 72882—93. 

Argényi (Tangel) Mária, József, Mátyás 
. kisk. Bpest. B.M. 306:5—89. 

Árkai I Ehrengruber) Jakab, gjerm. : Sán- 
. dor, Kálmán, mérnök Arad. UK. 9949—61. 

Árkai Arkauer) József özvegye, szül. Vil- 
.lax Anna Pest. BM. 11932—48. 

Árkásdy (Gruberj Péter Pest. UK. 5667—45. 

Árki (Cirnber) Donát Ambrus joghallgató 
.Kőszeg. UK. 11064—41. 

Árki ( Schanczer) Fülöp kereskedő Ungvár. 
. UK, 285-62. 

Árky (Gruber) Ambrus Szombathely. UK. 
7390-42. 

Arky (^Gruber) Imre Pest. BM, 8122—48. 

Árky (Arkauer) József ismeretlen illetőségű. 
. BM. 7450—48. 

Árkövi (Arnstein) Frigyes cs. és kir. ör- 
. mester. BM. 11222—69. 

Árkövi (Arstein) Márton fogm^ivész Pest. 
.UK. 6264—62. 

Ármány iGoldstein) Gerson N.-Palánka. 
. BM.^ 90869—92. 

Ármány (Goldstein) Móricz, gyerm,: Ri- 
kárd, Arnold, kereskedő Német-Palánka. 
BM. 50183—89, 

Arnau(Feuer) Jakab, gyerm. : Károly, Dona, 
<iabriella, színész Bécs. BM. 35324—87. 

Árnyasi 'özv. Schwarz) Irma kisdedóvónö 
Pesten. UK. 14227—62. 

Árpád (Scheck) G^1lla Bezenye. BM. 
444-22-9L 

Árpád íFridrich) János, gyerm. : Jenő, 
Gjiila. Irén, asztalos Öimontornya. BM. 
15454—86. 

Arpádfi (Fernbach) Antal, gjerm,: Éva, 
Ferencz, István, Antal, Rozália, bognár- 
mester Kis-Hegyes. BM. 41636—82. 

Árpádi (Korn) Ábrahám, gyerm.: Gizella, 
Henrik, Miklós, szatócs Székesfehérvár. 
BM. 42032—81. Árpádi ' Gerstmann) József, gjerm. : Alfréd, 
József, Anna, Sándor. Gizella, Matild, táv- 
irdakezelö Szered. BM. 701163-82. 

Árpádi (Kohn) Lajos kereskedő Berlin. 
BM. 55265—81. 

Árpás (Kohn) Ignácz könyvelő Árpás. BM. 
. 624U8— 88. 

Árpási (Gerstb Ignácz Puszta-Gárdony. UK. 
.')458— 62 

Árpási ( Gerstl) Imre Nvitra. BM. 43985—80. 

Árpási (MaÜcsek) János, gyerm. : János, 
Mária, Anna, Gyula, Etelka, Béla, gép- 
, lakatos Tótmegyer. BM. 11760—88. 

Árpási (.Maláta) Vilmos Felső-Dabas. UK. 
, 288—62. 

Árusi (Kanfmann) Ferencz, gyerm. : József, 
Zakariás Kis-Löd. BM. 13659—68. 

Árva ( I )eczer) József, gyerm. : András, 
Géza, Pál, &ófia, Katalin, Budapest. BM. 
. 38068—82. 

Árvái (Debnarik) Antal törvényszéki díj- 
nok Sopron. BM. 35u31— 77. 

Árvái íAschert Bernát, gverm. : Henrik, 
Sámuel, Miksa, Géza, Rebeka, Justinian, 
Bódog, Viktor, Marczell, Kamilla, posta- 
mester Mura-Szombat. BM. 1676 — 81. 

Árvái (Davcsikt Ede napidíjas Szeged, BM. 
27820- 81. 

Árvái (Ascher) Ernő gazdatiszt Marczal- 
Olsnitz. BM. 41820—80. 

Árvái (Siroczky) Ferencz növ. pap Kassa 
. BM. 53721—90. 

Árvái (Koczun Flórián, gyermeke : Mária, 
C8. és kir. őrm. Trencsén. BM. 16358—90. 

Árvái (Meiszli) István Kebele. BM. 97890 92. 

Árvái 'Marskity) János fóldmives Bátyú. 
, BM. 57189—82. 

Árvái i G vágyó [DjadjóJ) János, gyermeke: 
Margit, néptanító. BM. 16977—83. 

Árvái (Schreindorfer) Jenő Puszta- Varsány. 
B^L 51100—93. 

Árvái (Oravecz) József Pest. UK. 12835—65. 

Árvái fFuchs) József Ipolyság. BM. 2668885. 

Árvái (Klein) Miksa Kassa. BM. 8887—81. 

Árvái (Kassovics) Mór lelkész Bogsán. BM. 
, 35860—75. 

Árvái (Schützenberger) Péter Orosháza. 
BM. 31551—92. 

Árvái (Kraut) Samu keresk. segéd Buda- 
pest. BM. 37747—81. 

Árvái (Schlesinger) Szeréna Csóka. BM. 
27745—92. 

Aszgát (Abeles) Mária volt színésznő Bécs. 
BM. 48468—79. 

Aszódi íSohr) Mór keresk. Tisza-Szalók. 
BM. 6104—84. 

Asztalos (Tischner) Márton Kis-Löd. BM. 
43659—68. 

Atsády (Zimmermann) Rudolf és Jakab 
Fehérvár. UK, 9190—41. 

Atya (Péter) Péter Kis-Lőd. BM. 13659-68. 

Attyai íAltvater) Sándor Szeged. UK. 
14715— 6L 

Avar i^Au* Alajos, gyerm.: Emil, zongora- 
tanító Budapest' BM. 43374—80. 30 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Avar (^Stern) Albert közjegyző jel. Buda- 
pest. BM. 12128—87. 
Avarfi(Hnszli) Ferencz Arad UK. 15950 61. 
Avarfl (Huszli) Károly ügyvéd Arad. UK. 

7610-65. 

Babér fBauer) Lajos, Erzsébet kiskorúak 

Bács-Almács. BM. 15109—87. 
Babocsa (Beitscher) József építésznöven- 
■ dék. Bécs. BM. 50699—90. 
Babocsai (Kransz) Ignácz, gyerm.: Tódor, 

keresk. Babócsa, BM. 15635—83. 
Babolesai (Tief) Teréz, gyerm.: György, 

Ferencz F.-Lakos. BM. 102957—93. 
Bábolnai rBovánkovics) Gyula, gyerm. : 

Etelka, Czeczilia, Izabella, József, vas. 

vezértitkár Deés. BM. 14510—89. 
Baecarcich (Vakaczek) Vineze Győr. ÜK. 

280-64. 
Baecarcich (Vakaczek) Sándor huszár- 
kapitány Pest. UK. 10014—65. 
Bacsányi (Bacsa) János, gyerm.: Margit, 

Gabr., Géza, dijnok L5cse. BM. 64996—88. 
Bacsányi (Bacsa) József kisk. Lőcse. BM. 

64388—88. 
Bácskai (Bácser) Antal, gyerm. : Hermin, 

Antal, Béla, Gyula, erdővéd Apatin. BM. 

29790—83. 
Bácskai (Heiszmann) Béla Pécs. UK. 

14715—61. 
Bácskai (Kolompár) István tanító Gyoma. 

BM. 64087—86. 
Bácskai (Braun) Jakab, gyerm.: Béla, 

Albert, Vilmos, Emma. Izidor, Sarolta, 

Szarvas. BM. 3439—75. ' 
Bácskai (Bagój János, gyerm. : Anna, Mar- 
git, szabó Jászberény. BM. 58956—89. 
Bácskai (Szommer) József pestm. esküdt. 

BM. 11554—68. 
Bácskai (Blau) Vilmos és íia Ernő. Ó-Becse. 

BM. 11 547— 93. 
Baezoni (Banaczán) György m. kir. csend- 
őr Homoród-Oklánd. BM. 39667—87. 
Badacsonyi (Barina) Mihály kisk. Nagj-- 

Szombat. BM. 27567—90. 
Badari (Mihóczki) Árpád kalapos Rácz- 

keve. BM. 12 12 1—80. 
Badoghy (Plechner) József helytartótan. 

számtiszt Buda. UK. 8744—41. 
Bagotai (Kroneraft*) Ferencz honv.-hadn. 

0-Gyalla. BM. 56576—81. 
Bajai (Tutzákovits) Döme Ó-Bessenyő. UK. 

9737—64. 
Bajai (Jancsó) József kerekes Baja. BM. 

44600—86. 

Bajai (Czut, hely, Czúd) Lajos ; gyerm. : 
Zoltán, vas. kalauz Arad. BM. 51089—86. 

Baján (Flegel) János (id. és ifj.) vasúti 
kapus Budapest. BM. 36081—81. 

Baján (Schlezinger) Miksa R.-Szombat. BM 

99664—92. 

Bajcsai (Bauer) Mihály orvosnöv. Kis-Lőd 
BM. 13927—68. 

Bajcsi (Hanzely) Antónia Mária Pozsony 
BM. 66101—89. Bajó (Gstattner) Károly kereskedő segéd 

Budapest. BM. 18154—92. 
Bajor (Brauer) Antal pénzügyőri biztos 

Facset. BM. 108—69. 
Bajor íGrünstein) Ignácz keresk. Bpest. 

BM. 5367—86. 
Bajor (Breuer) Károly, Márton, Sándor 

keresk. segédek; bádogos s. Bpest. BM. 

64920-88. 
Bajor (Breuer) Lajos csendőr Bpest. BM. 

46310—89. 
Bajor (Pajor) László N.-Kanizsa. BM. 

37689—84. 
Bajor (Szampl) Lipót Fölöstöm. BM. 29594 8 1. 
Bajóti (Veisz dr.) Ödön ügyvéd Kaposvár. 

BM. 8959-93. 
Bajusz (Bajusznás) György, gyerm.: Vik- 
tória, Teréz, Ilona, kocsis Bajsa. BM. 

24378—83. 
Bajza (Braunsteiner) Géza, gyerm. : Béla, 

Hedvig Budapest. BM. 59308—93. 
Bajza (Mayerj István pénzügyi fogalmazó 

Szombathely. BM. 63549—81. 
Bajzafi (Bedrich) János Magy.-Pécska. BM. 

34866—91. 
Bajzát (Eisenmayer) László Eger. BM. 

70486—93. 
Bajzát (Singer) R. Rudolf cs. és kir. kapi- 
tány Esztergom. BM. 40742—89. 
Bakai (Bruck) Ignácz Jászberény BM. 

41379-81. 
Bakarcié (Jurandich) Antal és Dragimir 

Fiume. BM. 26569—71. 
Baki (Back) József, gyerm. : Julianna, 

Albert, Gyula magánzó Csurgó. BM. 

47125—89. 
Bakof (Bakofen) József, gyerm. : Mária, 

Gusztáv, keresk. Triest. BM. 22621—88. 
Bakonyi (HochstJidter) Ármin vasúti hiv. 

Szeged. BM. 84626—90. 
Bakonyi (Klesitz) Elek jogász Pest. UK. 

6388—684. 
Bakonyi (Hock) Ferencz czipész Budapest. 

BM. 32310—81. 
Bakonyi (^Hochstatter) Ferencz, gyerm. : 

Orzsike, Ilona, Lajos, ügyvéd Kaposvár. 

BM. 34030-82. 
Bakonyi (Streicher) János Győr. BM. 

17618-91. 
Bakonyi (Bachunek> Károly vas. hvtlnok 

Arad. BM. 65848—86. 
Bakonyi (Ehrenthal) Mózes Kisbér. BM. 

80472—91. 

Bakonyi (Breuer) Salamon Debreczen. BM. 

344.56—81. 

Bakonyvári (Grand) Dániel s.-jegyző. BM. 

2825-86. 

Bakonyvári (Prand) Ildefons tanár Kő- 
szeg. BM. 53209—88. 

Bakos (Lojka [Loka]) Antal Budapest. BM. 
2051-83. 

Bakos (Bok [Boc]) György erdőör Hissziás. 
BM. 49509-87. 

Barkai (Schaffer) Nándor, gyerm.: Móricz, 
Gizella, Constanz, kereskedő Kassa. BM. 
24851—69. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 31 Balányi iBlain Dávid, gyerm. : Sándor, 

Dezsó Heves. BM. 3:190—81. 
Baláa ( Dentsch) Dez»5 Bpest. BM 68327 93. 
Bálás iBmckner* Kálmán vasutak áll. kép- 
viselője Arad. BM. ^7871— 82. 
Balasa iWeiszi Ármin joghallgató EL-M.- 

Vásárhely. BM. 45417—81. 
Balasa (Barom Bernát polg iskolai tanít«>- 

j.-l.Ur Budapí^t. BM. ^)(y—39S2. 
Balassa Billiizi Elkán és Dávid Bpest. 

BM l'jlylG— y3. 
Balasa iMandlt Frigyes Budapest. BNL 

67öt>9 — 92. 
Balasa <Aaslander> Gvnla kisk. CzeglécL 

BM. 44.515—89. 
Balasa (Braun) Gvnla vasúti rakt. felSgy. 

Szolnok. BM 14^—91. 
Balassa (Gottüebt Irén Nagyvárad. BM. 

Si^őS— 93. 
Balasa (\Veidinger> József Bajx BM, 

:^••27;>— 81. 
Balasa (Jaulusz) Károly, gyenn. : Klotild, 

Kornél, Árpád, nyelvtanár Bndapest. BiL 

2192—82. 
Balasfy (Blarazin) Ferenci és fia Ferencz 

Jolsva. l'K. 3.59<0 — 17. 
Balásfi iBlaskó; Lipót Ogyréd Pest. UK. 

433—62. 
Balási (Stevtyát; János kertész Salgó-T«r- 

ján. BM. S<;«31— 89. 
Balasi Goldstein) Zsigmond Kosztanyicza. 

I;M 54'.T3— 81. 
Balassa (Eisenkolb) Antal írnok Rétság. 

BM. 78639—88. 
Balassa iSchlesinger) Arnold Szeszvete. 

BM. 4>9sl— 92. 
Balassa iLöwyi Henrik könyveló Körmend. 

BM. o'- '-v^^. 
Balassa Wei^) Henrik kisk. Szeged. B\L 

1"?36 V'l. 

Balassa tBettelheim) Jakab Jenő ügyvéd 

Budapest. BM 44973—85. 
Balassa íBednarz) Károly Budapest BM 

424IJ7— 92. 
Balassa iBalavayder^ Mihály irodaszolga 

Arad. BM. 48S3e-«9. 
Balassa Blau) Mór postagyak. Budapest. 

BM. 34423—89. 
Balassa Braun) Mór kereskedő Budapest. 

BM. ?4o.57— 89. 
Balassa (Gottlieb) Norbert, gyerm, : Géza, 

Albert N.-Várad. BM 53866—86. 
Balassa iBrust) Tivadar kisk. Arad. BM 

.33625—89. 
Balassa ' Brann Vilmos, Márton Szombat- 

talva. BM : -T^— 83. 
Balassa G'ttliebi Vilmos N.-Várad. BM. 

32763-^4. 
Balaton ( Banmgartner) Antal erd. akad. 

halig. Selme^zbánya. BM 19153—33. 
Balaton ' Pollák i DÍe keresk.-s^éd Somogy- 

L'dvarhely. BM 6'J524 — ^*6. 
Balázs (Néuspiel) Ábrahám Vanyarcz. BM 

46->.9— 93. 
Balázs (Scheibl) Adolf Jakab Budapest 
BiL 45272—85. Balázs íBrOnauer » .A. .Adolf, gyerm. : Magda, 

keresk. Jászberény. BM. 2376<:^— 89. 
Balázs Blaskói .András tan -jeL Bndapest. 

BM. 537Í-7— 82. 
Balázs Ziegelboferi .Antal, gyerm.: Lujza. 

Emma, Miklós, Pál, Dezsfi, Margit Buda- 
pest BM. 112271—93. 
Baláuss <Bemhardt> Géza Budapest. BM 

2S.M3— 93. 
Balázs <Kohn dr.) Gj'ula orvostodor Buda- 
pest. BM. 30992—89. 
Balázs (Lövy) Heléna Budapest. BM. 

49937—93. 
Balázs (Bergen Ignácz, gyerm.: Pál, Sán- 
dor, Hona, hirlapínJ Bpest. BM. 25799—86. 
Balázs (Kncserka) Irma N.-Várad. BM 

l2;661— 68. 
Balázs (Guttmann) Jenő N.-Kikinda. BM 

103955—93. 
Balázs (Berger) Jőosef keresk. segéd Bpest. 

BM. 63441—80. 
Balázs iBIausteín) József; gyerm.: Izsák, 

Fülöp. Adolf, vizvez. vállalkozó Budapest. 

BM. 3 1(>:.7— 88 
Balá?ea iPaluf) József, gyerm.: Mária Mis- 

kolcz BM 63155—91. 
Balázs I Berger) József Budapest. BM. 

72877— '.'3. 
Balázs ' Berger) Kálmán kön^-wez. Arad. 

BM. 67.301— >58. 
Balázs ' Schiiffer) Károly díjnok Deés. BM. 

5I1U— ^^'>. 
Balázs iRosenthali Lajos tart badn. Bpest 

BM. 74'-j;i— 91- 
Baláizs (Vaszily, hely. Vasil) Mihály nép- 
tanító bzénna.' BM '25434 — 78. 
Balázs (Blausteini Miksa, gyerm.: Gizella, 

Jeni% Géza. Olga, áll. vas. hiv. Zágráb, 

Bndapest. BM 615:2—86. 
Balázs iKohni Mór (M»>zes) gyerm.: Vera, 

keresk. Bpest. BM 20207—8-2. 
Balázs .Kohn/ Mór Bpest BM 650^-91. 
Balázs Kohn* Náthán Ignáez ügynök Bécs. 

BM 85 -225— 89. 
Balázs tPektor) Sándor Lengyeltóti. BM. 

7461t:'— íX,i. 
Balázs iTanszig* Zsigmond, Ilona kisk. Buda- 
pest. BM. 227-22—88. 
Balázsi 'Nagy/ József Szaniszló. BM 

11523—77. 
Balényi íBlan) ülés gözmalmos Tiszanána. 

BM. 456.86—82. 
Balfai iScbanhammel) József Farkasfalva 

BM 116.>3— 7-2. 
Balfai iSchauhameli Mihály, gyerm. : Mária. 

Sándor, Teréz, Anna, &zsi, Ferencz 

BM 40223—72. 
Bálint (Balek) Bálint káptalani imok Eger. 

UK. -2371-66. 
Bálint (Balika) Ferencz kovács m. Alvincz. 

BM 9717—90. 
Bálint (Kehi) György, gyerm.: György, 

földmives Kölesd BM -35234 — ^85. 
Bálint Öszterreicber; Jakab, Lajos, Ármin 

kisk. Bpest BM 6033-3—87. 32 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Bálint (Kehi) János György Kölesd. BM. 

34860—85. 
Bálint (Kehi) János, gyerm. : István, János, 

fííldmives Kölesd. BM. -12958—85. 
Bálint (Kehi) János Kölesd. BM. 30202/91. 
Bálint (Kehi) József, gjerm. : József, föld- 

mives Kölesd. BM 35294—85. 
Balint (Profonter) Márton Kolozsvár. BM. 

65599—92 
Bálint (Bernstein) Salamon, gyerm : Izidor 

Szeged. BM. 44838—84 
Bálint (Büchler) Sándor, gyerm. : Ernő, 

Margit, Béla Budapest BM. 63534—91. 
Bálint (Neumann) Vilmos ügyv. jel. Bpest. 

BM. 57426—88. 
Bálint (Bleyer) Zoltán, Imre, Rezső Báda- 

pest. BM. 44396—92. 
Balkányi (Bleuer) Albert, gyerm. : Aranka 

Budapest BM 61^.38—92. 
Balkányi (Goldbaum) Artúr, gyermekei : 

Vilmos, Móricz Bpest. BM 52215—81. 
Balkányi (Silberleitner) Dezső, gyerm.: 

Ferencz, József Arad, BM. 29811—81. 
Balkányi (Meisels) Erni^, gyermeke: Ella 

Kisvárda. BM. 78233—91. 
Balkányi (Weinberger dr.) Kálmán Deb- 

reczen. BM. 30005—77. 
Balkányi (Weinberger) Miklós, gyerm. : 

Gyula, Emil Balkány BM. 2939—75. 
Balkányi (Löwi, h Lövi) Miksa orv. növ. 

Budapest. BK 32307—81. 
Balkányi (Löwy) Simon gazdász Krom- 

bach. BM. 57950—87. 
Balkányi (Hartstein) Vilma, Andor Kis- 
várda. BM. 78234—91. 
Ballá (Aszinger) Ádám (Adolf) tanító B.- 
Csaba BM. 24884—83. 
Ballá (Blau) Adolf kereskedő Szepsi. BM. 

18516—86. 
Ballá (Beck) Áron Ede Budapest. BM. 

101229—93. 
Baila (Assinger) Béla Nagy-Kőrös. BM- 

40678—75. 
Ballá (Büchler) Béla kisk. Arad. BM. 

51486—89. 
Ballá (Assinger) Ferencz, gyerm. Mózes, 

Béla, Irén Nagykőrös. BM 11821—93. 
Ballá (Braun) Henr. Karczag. BM. 27046/81. 
Ballá (Assinger) Ignácz nevelő Nagy-Kőrös. 

BM. 15064-79. 
Ballá (Klein) Ignácz vas. tiszt. E.-Mihály- 

falva BM. 30977—89. 
Ballá (Graner) Jakab Kistelek. BM. 49914/92. 
Ballá (Blau) Jenő gazdatiszt Monor. BM. 

20327—89. 
Ballá (Bruck) József Nagy-Kőrös. BM. 

46331—82. 
Ballá (Assinger) Lipót (Lőrincz), gyerm. : 

Vilmos, Berta, Kálmán; várm. irnok N- 

Kőrös. BM. 6894—83. 
Ballá íBerger) Mihály hirlapiró Bpest. BM. 

18417—89. 
Ballá (Blaustein) Mihály Kassa. BM. 43708 93. 
Ballá (Blau) Mór, gyerm. : Pál, Eleonóra, 

Albertine, Pál, Ilona, keresk. Bpest. BM. 

22139—81. Ballá (Freund) Rezső jogász Szatmár. BM. 

89056—92. 
Ballá (Freund) Samu Szatm. BM. 2048593. 
Ballagi (Bloch) Laura Bpest, BM 44867 93. 
Ballagi (Bloch) Mór és íia Lajos Ungvár. 

BM. 51799—83. 
Ballagi (Bloch) Mózes Salgó-Tarján BM. 

69223—84. 
Ballai (Blau) Lajos s.-fogalm. Budapest. 

BM. 50941—81. 
Ballai (Blau) Sándor földbirt. Krivabara 

BM. 28387—82. 

Balog (Braun) Adolf Bpest. BM. 87629—93. 
Balog (Deutsch) Albin szig. orv. Budapest 

BM. 47507—90. 
Balog (Schateles) Andor kisk. Baja. BM 

60676—87. 

Balog (Szailer) Antal üvegessegéd N.-Károly. 

BM. 58985—82, 
Balog (Bleyer) Arnold tanuló Kecskemét. 

BM. 57562—87. 
Balog (Baumgarten) Béla, Dávid (Adolf) 

szabósegédek Új-Pest. BM. 19993—82. 
Balog (Bamberger) Béla Szeged. BM. 

219s5— 83. 

Balog (Braim) Béla ügyvédjel. Budapest. 
BM. 58939—84. 

Balog (Fürst) Benjámin, gyerm. : Stefánia , 
vas. áll. főnök N.-Szenkvicz. BM 63838—82. 

Balog (Kemény) Bertalan, gyerm.: Róza 
Fél egyháza. BM. 2796—75. 

Balog (Baruch) Dávid Szombathely. BM. 
44153—81. 

Balog (Blau) Dávid orv.-növ. Csejte. BM. 
66478—90. 

Balog (Ivancsics) Ede fodrász Budapest. 
BM. 275028—85. 

Balog (Goldschmied) Eáe gazdatiszt Deb- 
reczen. BM. 43319—89. 

Balog (Blau) Eliasz gazdatiszt Heves. BK 
53204—88. 

Balog (Bleyer) Emil és Béla tanulók Kecs- 
kemét. BM. 82888—88. 

Balog (Hollender) Fülöp N.-Kikinda. BM. 
44809—90. 

Balog (Bleyer) Ignácz kereskedő Szeged. 
BM. 54999—82. 

Balog ^Baumgarten) Ignácz, gyerm. : Gyula, 
Izidor, Lajos, Kornélia, női szabó Buda- 
pest. BM. 32752-87. 

Balog (Bruckner) Ignácz, gyerm. : Béla, 
Benő, Aranka Budapest. BM. 46513—92. 

Balog (Czán) István vas. gépmfih.-vezető 
Arad. BM. 54412—86. 

Balog (Bleyer) István és Imre Hlés Kecs- 
kemét. BM. 60227—92. 

Balog (Balueh) István, gyerm. : József, Ist- 
ván, Géza, Adelheit Kassa. BM. 62189—92. 

Balog (Brüll) Jakab müegyet. halig. Bpest. 
BM. 48684—84. 

Balog (Blau) Jakab keresk. segéd S.-A.- 
Ujhely. BM. 2633—89. 

Balog (Strausz) János kosárfonó Sz.-Fejér- 
vár. BM. 51476—82. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 33 Balo^ (Ballek) János írod. szolga Bpe«t 

BM -T-:— 85. 
Baloe H^-nvus) János csendőr Péteri. BM. E oiidtv József Gjöogjöt. B)L Balog •ÜUiií József Jakab kísk. Somogjr- | 
vár. BM. SÍ7Ö1— 87. I 

Balog > Liebenbe tmer ) Józbl, g^enn. : Blanka, ' 
könyvetó Bpest BM. 35882—89. 

Balog íBamch) József, grenn.: Kifaián. 
• »i-a Gynnayös. BM 103699—93. 

Balog^ Banmgarteni Kálmán, gjerm.: Vil- 
■ Hatran. B>L 7573—82. 

E .^sebeid' Kálmán Szolnok. BSl. 

Balog 'Friedmani Lajos, gyenn.: I' 

Szt.-Péler. BM. 4cjl5C! — 92. 
Balog Bl.x^b) László keresk.-segéd t^zrer- 

£. m. BM. :i5858— 85. 
Balog >Brann» Lipót Sándor jogvégtett 

Bodapest BM ÍH93— 81. 
Balog (Berger) Lipót, gjerm. : Hennin, Irén, 

Árpád, orrostador Czegléd BM. 6854;^— 87. 
Balog (Bedi) Biarkns keresk. Bodapest ; 

BM. S2*97— 9a 
Balog G Idsmíd) ^látjás sőg: on 

ttir. BM. i*:<'^2— S-2 
Balog Ban álv adófelüg^-. Lk:at<3 

Bndapest. -61. 

B°'— '■ »... Xagy-Várad. BiL 

E ■: iiii?er) Miksa szabó Bpest. 

Balog: Brener) Miksa kere^ Boit>s.'^ 

BM 7:i:::i— *9. 
Balog (Polláki 3>iiksa gjógysL ksk. Te- 

n -?vár. D>L S7440— 90. 
E 'i» Móricz fanár Bodapest. BM. 

B.ilv_ iv'iin) Móricz c& és kír. sdbnv. 

altiszt Komárotn. BM. 24726—87. 
BalOi Friedmann" Móricz Gálszécs BM. 

E .1) Rezső, grerm. : Margit, könw- 

.ivo o .uarjest. BM. 4*M»:'l— 84. 
Balog íBaumeartner Róza és Száli Mis- 

kolcz. B^L s^Uy — vi- 
Balog iLöri) Sámnel könywezrtő N.. _ 

Várad. BM. 9538—32. 
Balog tNenmann) Sámnel keresk. Boda- > 

pest. BM. 73121—88. i 

Balog fSapkás) Samn, gyerm.: Jenö, Ákos ^ 

E^itnok. BSL 64527—93. 
Balog E^'k) Zoltán Pápa. BM- 25628— : 
Balo? í;'-iPTí Zsigmond álL-flkiök Ad 

bm: - • 

Balo^ ZagnMHid Bodapest B)L 

15.: _ : . _. 

Balog 'K*>hn'> Zsigmond kereskedő Knn- 
>zT.-Márton. BSL 3535—93. 

Balogh. I BIum> Ignácz jogász, Ármin tanár- 
jelük Szabadkai BM :>s42ö — 77. 

Balogh Tnrcsa; János Kolcosvár BM. Xev i áltoztatások. Baloghi (Gnbcsó' B -.^-áu .\r.>^rs5. jverm.: 

Győrsj P^t. BM. 
Baiisazn > Balamit i .^ ^regy- 

háza. BM. I01v>— 7- 
Baltái Hackl. Gosztáv H. T. hirataltiszt 

Bada. L"K. 5ö4s — 66. 
Baltái iBalbadi) Jánosz erdész Kapnikb. 

BM. 6S790— 86. 
Baltási fHockl> Ferenez lakatos BM. 

4012^—83. 
Baltási •Hakl) Miklós kereskedő-seeéd 

B-x-sár. B>L l"29—iZ 
BáJványoai (Götzingen Antal Sámson. BM 

Balvanyoei (Gőtnnger-YlasitB) Sámson. 

BM. .^47-93. 
Balya i Mi<J6co> Pál, grerm. : Petm, Jakab, 

Fl.>area, f3ldm. Brostján. BiL 57357—87. 
Bám < Péma) András Monor. BM. 63292—83. 
Ban Bróda dr.) CSTola orros Köteejám. 

BM. Iis56&-9a 
Bán (Báawirth) Károly nöT-pap Zircz. 

BM. 84808—89. 
Bán <Banmgarten> Zagmood agTvé^dölt 

Bodape<^ BM. 37794—83. 
Bánátn 'Sf>rsrerv E. Vilmos tanitő Sxqws- 

Váralja. BM. <:'7I7— 87. 
Bánáti 'Fraaszv Márton fodrász N.-Várad. 

BM. -1876—87. 
Bánfai > Miedler) Jőnef Gy^. 1 
Bánfalvi (Graszmann) János. ^,.^.u<. . >?:- 

rán, Gynla. Ede, Irma. Dona, Margit, 

nvngalm. főerdész Bpest BM. 2999— i$2. 
P Tifalvi iLeipnik) f^ajos gfőgyaaést 

-anád-Palota. BM. 53799— 80l 
Baníö'^ (Banmhoiczer) Simon ögyréf! ^ '^- 

LTL 8S5_'— la 
Bánfi (Brnck^-) Alajos ^meg.BM. 2- 
Bánfi tSchwarcz) Béla kiskom Arad. LM. 

56376— *:$. 
Bánfi tCsellár) Ede fogfaázór. BM. 44518 8.5. 
Bánfi (Blesity) Ferenez csendőr Zombor. 

BM. 43384—84. 
Bánfi 'Ban^ Grörgy trvsz. irmA Sofson. 

BM 56050—82. 
Bánfi (Basgynra) Ignácz csradőr Pnszta- 

Yecs. BM. 65116— 9a 
BáJifi 'W'-Ifst-hendt) János Somoija. BM 

- .el> József borbélr Miskolez 

UK. Ii;Si;5-H&3. 
Bánfi (Posch) József növ. pap Ve^^orém. 

BM 6373—73. 
Bánfi fVrbaí József Lőcse. B5L 65913—84. 
' vik) Károly GödöUő. BM 

Bann jjaiimann) Miklós Világos. BM 
42376—86. 

Bánfi (Bocskw) Pál csend&- Xagy-Igmánd. 
BM. 69931—93. 

Bánfi (Badiradi) (Salamon, gyerm. Samnel, 
Z^mond) Bécs. BM 21431— Ít5. 

Bánfi (Bn»3»mann) SámneL gyerm.: Bé^ 
Biri. Katalin, .^uma, pipak^esk. Boda- 
pest BM 677:>S-St 34 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Báufí (Dentsch) Sándor, gyerm.: Oszkár, 

zenetanár Biulai.est. BM. 73272—83 
Bánfi (Rohleder) Sándor Hosszúfalu. BM. 

67328—84. 
Bánfi (Braun* S. Zsigmond h. Salamon 

Budapest. BM. 18275—79. 
Bánhalmi (Hobelkol) József munkás Ózd. 

BM. 50638—87. 
Bánhegyi (Maislis) Adolf, gyerm.: Ármin, 
■ Mór, Zsófi, Károly, Sándor, Jakab, tanító 

Bán. BM. 36204—82. 
Bánhegyi (Banhofer) György fényképész 

Nyíregyháza. BM. 30351—72. 
Bánhegyi (Banhofer) István lelkész Lonthó 

(Hont m.) UK. 4254—62. 
Bánhegyi (Bauhoffer) Károly Buda. UK. 

14366—62. 
Bánhidi (Leicht) Aurél, gyerm. : Borcsa, 

Aurél, vám- és adóöri szemlész Debreczen. 

BM. 4»259— 85. 
Bánhidi (Kondvicska) Dezső postamester 

Fiume-Maka. BM. 47647—87. 
Bánki (Baudaj Erasiunu Orosháza. BM. 

10571—85. 
Bánki (Lövinger) Ignácz, gyerm. : Jónás, 

Dávid, Donát, Géza, orvos Lovaspatona. 

BM. 7687—79. 
Eánki (Lövinger) Sámuel, gyerm. : Jenő, 

Lajos, körorvos Bőny. BM. 49660—81. 
Bánkövi (Facskó) Sándor tanító Lénárd- 

Darócz. BM. 18710—69. 
Bánlaki (Kollek) Pál mérnök Török-Becse. 

BM. 8745—78. 
Bánó (Burger) Ede áll.-vas. hivat. Losoncz. 

BM. 9093—81. 
Bánó (Blau) Gyula mérnök Budapest. BM. 

27617—80. 
Bánó (Ursprunger) József tanító Budapest. 

BM; 45469—81. 
Bánó (Braun dr.) József orvostudor Buda- 
pest. BM. 48579—87. 
Bánó (Kohn) Lipót, gyerm. : Ella, Ferencz 

Soroksár. BM. 32637—91. 
Bánó (Blau) Ödön magánhivat. Budapest 

BM, 28036—81. 
Bánó (Stern) Pál tanuló Budapest. BM. 

72746—89. 
Bánóczi (Weisz) Dávid, gyerm.: Lipót, 

Móricz, József, Száli, Sándor Szentgát. 

BM. 15923—74. 
Bánóczi (Papczun) Endre lelkész Tisza- 

Abony. BM. 13662—86. 

Bánóczi (Haszlinszky) Károly magánzó 
Budapest. BM. 54384—81. 

Bánróvi (Haudler) Ferencz, gyerm. : Karo- 
lina, Gábor, József, Bpest. BM. 17977—82. 

Bánta (Kohn) Károly díjnok Szombathely. 
BM. 32784—82. 

Bányai (Danyitskó) Albert postatiszt Buda- 
pest. BM. 54141—85. 

Bányai (Ertl) Alojzia, István Keszthely. 

BM. 67327—84. 
Bányai (Brnnstein) Baruch (Bern.), gj'erm.: 

Ármin, Móricz, kisk. Mátészalka. BM. 

54142—87. Bányai (Polzberger) Döme Pest. BM. 

4154-67. 
Bányai (Strbik) Ede Aranyos-Maróth. BM. 

12536—91. 
Bányai (Brányai) Ern. postagyak. Munkács. 

BM. 24284—82. 
Bányai (Utrata) Ernő keresk.-segéd Győr. 

BM. 19676—83 
Bányai (Bodenlos) Etelka nevelőnő Fél- 
egyháza. BM. 47520—90. 
Bányai (Schmied) Ferencz szobrász Buda- 
pest. BM. 71656—83. 
Bányai (Goldberg) Ferencz tanító Léva. 

BM. 29457—93. 
Bányai (Silberman) Fülöp, gyerm. : Kornél, 

Béla, orvos Ráczkeve BM. 21600—70. 
Bányai (Ertl) Gábor növendékpap Veszp- 
rém. BM. 6872—73. 
Bányai (Gruber) Henrik bádogos Arad. 

BM. 13186—67. 
Bányai (Grünwald) Ignácz, gyerm. : László, 

Viktor, asztalos m, Bpest, BM. 50737—88. 
Bányai (Goldberg) Jakab, gyerm : Er- 

neszta (Eszter), Jolán, Zoltán, Olga, tanító 

N-Becskerek. BM. 27539—83 
Bányai íHausmann) József ker. Debreczen. 

UK. 9776—63. 
Bányai (Ertli József Zalavár BM. 51722-76. 
Bányai (Danyicskó) József, gverm. : Rozália, 

Piroska, Erzsébet Bpest. BM. 35233—91. 
Bányai (Goldgruber)j József Debreczen. 

BM. 79500—91. 
Bányai íKrausz) Kálmán, gyerm. : Vilma, 

Kálmán, kereskedő ÍH.-Sziget.BM. 61384 82. 
Bányai (Ertl) Károly tanító Keszthely BM. 

26010—81. 
Bányai (Balek) Károly szabósegéd Bpest. 

BM. 52826—84. 
Bányai (Gruber) Lajos Debreczen. UK. 

11127—64 
Bányai (Goldberg) Lipót, gyerm. : Ernesz- 

tina, Irma, Gizella, orvostudor Komárom. 

BM. 7624—81. 
Bányai (Freller dr.) Lipót, gyerm. : Ármin, 

ügyv. jel. Bpest. BM. 13899—82. 
Bányai (Guttmann) Miiiály szolgabirósági 

díjnok Kassa. HT. 15402—58. 
Bányai (Baniák) Mihály Pécs. BM. 72129/93. 
Bányai (Goldner dr.) Miksa, gyermekei : 

Kornél, Celesta, Armanda, Gizella, László, 

honvédezredorvos Bpest. BM. 14479 — 76. 
Bányai (Silberman) Miksa vas. hiv. Mol- 
nári. BM. 66—78. 
Bányai (Goldgruber) Miksa aljárásbiró 

Almás. BM 46999—82. 
Bányai (Balek) Nándor Budapest. BM. 

9579—92. 
Bányai (Gruber) Rezső fodrász Arad. BM. 

17956—82. 
Bányai (Bodenlósz) Róza Felsőbánya. BM. 

95471—92. 
Bányai (Strassnov) Samu keresk.-segéd. 

Bpest. BM. 53706—88. 
Bányai (Goldberg) Simon Vácz. B^L 

78107—91. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 35 Banyák (Betyár) Ferencz, gj'erm. : Ferenez, 

Borbála, Julianna, Hona, Fer. Kálmán, 

népzenész Kun-Szt-Mikiós. B>L 83SÖ2 — S7. 
Bányász (Petruskai András Eger. BM. 

64u<i3— 91. 
Bányász i Bachrnch) Lajos, gyerm. : Gynla 

Károly, keresk. Pest. UK. 13384—62. 
Bányász i Jassnrda) Mihálv Csongrád. BiL 

■2S-214— Sí. 
Bányász (Bachruch) Simon és Albert Pest. 

UK. 14715—6!. 
Bányász iSilhermann) Sámuel Z.sigmond 

V>. ü. ö. szemléíz Szépiák. BM. 27013—82. 
Barabás (Freibergen Emil, Béla kiskor. 

Hpest. BM. 64032—88. 
Barabás fFleiscbmann) Félix keresk. gyak. 

Bpest. BM. 6006—85. 
Barabás Kucharscln József korcsmaüzlet- 

vezet.') Bt>est. BM. 60619—81. 
Barabás iBarai-h) József, gyerm.: Emil, 

ügynök Bpest. BM. 36060— S8. 
Baracs ( Baracb I Benedek, gyerm : Henrik, 

Marezel, Sarolta, Károlv, Leventin, ügj- 

véd Bpest. BM. 9511—83. 
Baradlai (Steiner) Aurél Veszprém. BM 

■J-J565— 92 
Bárándi (Brandstadten Imre gazdatiszt 

Felső- Varsány. UK. 3245—63. 
Bárándi (Brandstetten István magánzó 

Szt-kesfejérvár. UK. 7441 — 133. 
Bárány (Kobetics) Mibálv Bezdány UK. 

90.y2 — 43. 
Bárány (Goldstein) Mór kereskedő Bpest 

BM. 6396*3—82. 
Bárány Banmi Pál Ágost, gyerm. : Aurélia, 

Miksa Bpest. BM. 5316—68. 
Bárány (Likkert Vincze, gyerm.: Etelka, 

kohómunk. Horgospatak. BM. 70730 — 86. 
Baranyai (Griinbaum) Antal, gj-ermeke: 

Aranka, bon. busz. számv. örmest. Pécs. 

BM. 5Ví92— 87. 
Baranyai (Kreitzt) Ferencz, gyerm. : Mária, 

Károly, Gjnila, kántortanító Vaiszló BiL 

•2384'>-87. 
Baranyai (Wipf) Gjiila számtiszt Kolozs- 
vár. BM. 27430—81. 
Baranyai (Geiszler) János pék Nagy-Oroszi. 

BM. 24285—34. 
Baranyai (Unger) József Légrád. BM. 

4 5. -Ti— 82 
Baranyai (Wipf) József, gyerm. : Irén, 

Melanie, Etelka, Mar^t, József, távirdász 

Deés BM. 5768—88. 
Baranyai ( AnmüUerJ Károly, írvermekei : 

Kálmán, Gynla, Jozefa, Károly, birtokos 

és körjegjzű Alpestes. BM. 64416 — 82. 
Baranyai (Kieferi Konrád pénzügyőr Knbin. 

BM .56966—93. 
Baranyai <Weiszmandl dr.) Sándor nvug. 

ezredorvos Bpest. BM. 39134—89. 
Baranyai (Weiszmandeb Vilmos, Imre, 

Jenő kisk. Bpest. BM. 28185 — 89. 
Bárányi \ Buzalka) Ágost, gj'erm. : Hermin, 

Mária, Gizella, Anna, Paula, Júlia, korcs- 
máros Bpest. BM. 69984 — 90. 
Bárányi íBiczkó) Ant. tanító Alsó-Karaszló. 

B>L 39052 -84. Bárányi (Bariss) Gusztáv keresk. utazó 

Liebling. BM. 26252—88. 
Bárányi (Herczberger) János Mezö-Berény 

BNL 29327—73. 
Barát íFreundt Annin, gyerm.: Fülöp, 

Vilmos Elek. BM. 49004—85. 
Barát (Bí.hmi Kálm. Uj-Arad BM. 12753 92. 
Barát (Freiuidi IJízár íI..ajos> bizt. társ. 

bivatalnok Budapest. BM. 53796— 8k. 
Barát (Freud) Mibály. gj-erm.: János, Ist- 
ván, Sebestj-én K.-Löd. BM. 13659—68. 
Baráti (Becker) Károly Budapest. BM. 

3ÍU92— 83. 
Baráti iFreund) Lajos István gj'ógysz,-segéd 

Arad. BSL 51796—81. 
Baraty Frennd) Lajos Pest. BM. 7938 — 18. 
Barber Herczka) Berta kisk- Pest. BiL 

11406—71. 
Barcsa (Czemenás) Ján. Deés. B>L 15086 93. 
Barcsai (Brascsajkó) Antal Böszörmény. 

BM. .5i»6H>— 74. 
Barcsai iTacstk-sik) Lajos és Dezső Buda- 
pest. BM. 35733-93. 
Bárcza (Buxbaum) Ábrahám Adolf, gyerm.: 

Ernő, bándor, Miklós Duna- Almás. BM. 

79824—92. 
Bárcza (Lobstein) Gyula Duna-Almás. BM. 

79824—92. 
Bárcza (Brust) Ignácz, gyerm.: Ferencz, 

Lázár Álba. BM 40739—92. 
Bárcza (Baumel) Mór Temesvár. BM. 

1 7646—85. 
Bárczai (Blever) Gyula, gverm.: Arnold, 

Béla kisk. Budapest. BM. 4908—89. 
Bárczi (Brix) János joghallgató Budapest. 

BM 34857—80. 
Bárd (Bisitkievics) István, gyerm.: Emiüa, 

Stefánia. Károlv, Janka, Tivadar, Elvira 

Albertfalva BM. 71248—92. 
Bárdi íBillnitzer> íj-aő kiskorú N.-Károly. 

BM. 41110—88. 
Bárdi íBubonvák) István számtiszt Bpest. 

BM. 27731—90 
Bárdi (Steuner) Vilmos Sajó-Szt-Péter. BM. 

79180—93. 
Bárdos (Hacker) Adolf adóhiv. ellenőr 

Knn-Szt-Márton. BM 902 i— 85. 
Bárdos (Blever) Artúr orvosnöv. Budapest. 

BM. 46.591-^2. 
Bárdos (Bauen Ede Bpest. BM. 18140—93. 
Bárdos (Schreiner) Elek Körmend. BM 

7.5316—83. 
Bárdos (Würsching) Gréza tanuló Budapest. 

BM 3y403— 87. 
Báirdos f Baltigh) Géza bizt. hiv. Debreczen 

BM 23581—88, 
Bárdos (Brunner) József, gyerm.: Árpád, 

Béla, Józsa, Oszkár, nagjkereskedö Pest. 

BM. 27y.50— 71. 
Bárdos tBurstein) Károly dohánytőzsdés 

Budapest. BM. 36088—81. 
Bárdos í^Ptacsek) Sándor benczéspap Pan- 
nonhalma. BM. 493—90. 
Bárdosi (Bardelcsik) Endre tanuló Torna. 

L^ 8432—64. 

3* 36 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Bárdosi (Banga) György N.-Gencs. BM. 
1ÜU12— 9:i. 

Bárdosi (Banga) Lajos csendőr Kis-Ozell. 
BM. 39791—88. 

Bárdosy (Bartosek) János végz. theologtis 
Eger. UK, 16S53— 14. 

Bárdossy (Bartoschek) Mihály növendék- 
pap. UK. 3250—48. 

Bari (Bachruch) Lajos ékszerész Pest. BM. 
15727—71. 

Bárkány (Bülch) Ferencz keresk.-segéd 
Budapest. BM. 76509—87. 

Bárkóczai (Brandenburg) Ferencz dijnok 
Orsova. BM. 7^270— »9. 

Barkóczi (Grünfeld) Dávid Budapest. BM. 
60601—81. 

Barkóczi (Bartkó) Gusztáv tanár Bereg- 
szász. BM. 4816—83. 

Barkóczi (Bielek) Jusztin, gyerm.: Irén, 
Jolán, Etelka, Angyalka, postagyak. Buda- 
pest. BM. 35800—86. 

Barlay (Barbolovics) Ferencz Körösbánya. 
BM. 5047—48. 

Barna (Braun) Ármin szolgabírói írnok 
N.-8zombat. BM. 38097—72. 

Barna (Grünfeld) B. Benő segédjegyzö Szi- 
nér-Váralja. BM. 42592—89. 

Barna (Braun) Bernát gymn. tanuló Új- 
pest. BM. 54179—82. 

Barna (Grünfeld) Bernát Szinér-Váralja, 
BM. 59521—92. 

Barna (Braun) Berta Debreczen. BM. 
39076—82. 

Barna (Braun) Dávid Tivadar díjn. Székes- 
fehérvár. BM. 58887—82. 

Barna (Braun) Emánuel, gyerm.: József, 
Sándor, Gyula, Albert, Jenő, Dezső Eger. 
BM. 37109—81. 

Barna (Piffel) Ferencz keresk.-segéd Sz.- 
Tamás. BM. 43832—78. 

Barna (Braun) Gábor kereskedő Gyöngvös. 
UK. 11911—64. 

Barna (Rusz) Gábor tanító Darvas. BM. 

91981— ^e. 

Barna (Braun) György erdész Keszthely. 
BM. 35893— »4. 

Barna (Szolny) György kőműves Debreczen. 
BM. 38807—85. 

Barna (Braun) Henrik hirlapiró Budapest. 
BM. 32756—87. 

Barna (Grünfeld) Hermán, gyerm.: Fülöp, 
kisk. Szinérváralja. BM. 26989-88. 

Barna (Braun dr.) Ignácz jogtudor Buda- 
pest. BM. 49904—79. 

Barna (Buxbaum) Ign. Pápa. BM. 67297—83. 

Barna (Stiglicz) Imre takácssegéd Csata- 
alja. BM. 11557—88. 

Barna (Brnú) István, gyerm. : István, Teréz, 
Károly, Mária Budapest BM. 88508-93. 

Barna (N'ettlauj Istv. Vadkert. BM. 8759693. 

Barna (Braun) Izidor honv.-hadnagy Buda- 
pest. BM. 27142—84. 

Barna (Braun) Jakab tanító Budapest. BM. 
42478— 8S. 

Barna (Spisák) János növ. pap Ungvár. 
BM. 66430—83. Barna (Czincz) Jenő Hajdu-Böszörmény. 

BM. 63244—83. 
Barna (Braun) Jónás, gyerm. : Aldor, Jolán,^ 

Ilona, Róza, Margit Bpest. BM. 69448 83. 
Barna (Braun) József birtokos Miskolcz. 

UK. 9469-62.- 
Barna (Braun) József gyógyszerész Bpest. 

BM. 4081—80. 
Barna (Dick) József Lipót fogász Bpest. 

BM. 41797—84. 
Barna (Braunberger)Józs., gj'crm. : Leonóra, 

Berta, Erneszt, Rozália, Regina, alkusz 

Tolna. BM. 18416—85. 
Barna (Braun) József keresk.-segéd Kassa. 

BM. 3215—86. 
Barna (Braun) József csendőr Pelsőcz BM. 

30387—87. 
Barna (Butorácz) József csendőr Szaniszló. 

BM. 16601—90. 
Barna (Braun) Károly kisk. Bpest. BM. 

22714—90. 
Barna (Bardach) Károly rabbi-növ. Bpest. 

BM. 28893—90. 
Barna (Braun) Lajos Pest. BM. 8022—68. 
Barna (Rumpelesz) Lajos Kaposvár. BM. 

5S380— 83. 
Barna (Braun) Márton, gyerm.: Máik és 

Fülöp Gyöngyös. UK. 11958—64. 
Barna (Braun) Márton (id. és ifj.) lakatos- 
mesterek Bpest BM. 33212-78. 
Barna (Stiglicz) Mátyás, gyerm. : Ferencz, 

János Bezdán. BM. 88703—91. 
Barna (Braun) Mihály czipész mester Pest. 

UK. 12362—66. 
Barna (Braun) Mihály, gyerm. : János, 

Julcsa, István, Katalin, munkás Tőkés. 

BM. 10886—86. 
Barna (Braun) Mihály hivatalnok Kecske- 
mét. BM. 40608—88. 
Barna (Braun) Mór Maros- Vásárhely. BM.^ 

33713—76. 
Barna (Braun) Mór Bpest. BM. 33200—77. 
Barna (Brüll) Mór keresk. Tisza-Szt-Imre. 

BM. 69957—84. 
Barna (Braun) Náthán Félegyháza. BM. 

56244—83. 
Barna (Fuchs) Sámuel korcsra. Bpest. BM. 

29400—90. 
Barna (Braun) Vilmos, gyermekei : Henrik, 

Béla, Gyula, diszmű-áru-keresk. Budapest. 

BM. 62868—84. 
Barna (Btichsbaum) Zsigmond orvostan- 

hallg. Nátafalva. BM. 52601— öl. 
Barnafy (Schwarzl) Balázs Szegszárd. UK. 

3369—44. 
Barnafi (Niegreisz) Ferencz, és Ján. Török- 
Bálint. BM. 5530—48. 
Barnafi (Sztaszinoj Károly, gyerm. : György^ 

irodaszolga Bpest. BM. 37503—84. 
Barnafi (Danicsek) Mária, gyerm : Ferencz, 

István, János, napszámosnő Bpest. BM 

BM. 84110—90. 
Barnai (Braim) Adolf pinczér M.-Sziget. 

BM. 37948—87. 
Barnai (Braun) Albert ügyvéd Pest. BM. 

19135—71. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 37 Barnai (Braunschirn) Ignácz és Vilmos. 
BM. 2832— 6S. 

Barnai (Schindler) Móricz kereskedő Bécs. 
BM. 14017— »4. 

Barnai tSchindler dr.) Samu orvos Marien- 
bad. BM. 42750—76. 

Bamay (Braun) Albert Selmecz. ÜK. 
1ÖSŐ4— 14. 

Bamay (Brauni Ignácz Pest. UK. 16854 44. 

Bamay (Brann) Tódor sebész Losoncz. 
UK. 16854—11. 

Báró (Blaskó) Gyula csendörhadn. Kolozs- 
vár. BM. 2n35— 90. 

Barőházi i Barom Tibamér Miksa Stutt- 
>íart. BM Jl.', .—93. 

Baronyi (Bar.)n/ Ede Pest. BM 18988—70. 

Baronyi (Breisach) G^nila kisk. Győr. BM. 
ól.'ill— 88. 

Baronyi (Báron) Ifrnácz birtokos Keszt- 
hely. BM. 15194—73. 

Baros (Barraznot) Antal, gyerm. : János, 
Mária. Béla, István, Rudolf, szakács Vácz. 
r.M. 43667— Síi. 

Baros iBaczurik) Ferencz számtiszt Ipoly- 
ság BM. 37703— SÍ. 

Barosai íWeissbergi Zsófia, Matild, Mária 
Tálya. BM. 27611—78. 

Barőti (Bleier) Francziska Kóka. BM. 
fi2(i22— 92. 

Baróti (Griinn) Lajos honv. tizedes Bpest 
KM. 497iD()— 84. 

Báróti (Szlamai Albert pénzügyi fővigyázó 
Veszprém. BM. 6761 — 72. 

Baróthi (Bartli Ede, Lajos N.-Bánya. BM. 
34.5! 4— 81. 

Baróthi (Birniger) Jenő, gj-erm. : Sándor, 
Mai>:it, posta igazg. titkár Bpest. BM. 

Bars (Bass) Zsigmond orvos Bécs. BM. 

8432—79. 
Barsa (Schifner ifj.) Gyula Pest. BM. 

lHi>l— fi*. 
Barsi (Hamel) Adolf p ü. m. fog. Buda 

BM. 16934—67. 
Barsi (Csincsics) Alajos Zalaegerszeg. BM 

60472—93. 
Barsi (Dleszk) József Jenő méz. kalácsos 

s viaszgjertya-készitö Érsekújvár. BM. 

33622—82. 
Barsi (Tlamel) Eezső, gyerm. : Richárd, 

József, Gusztáv, Lajos, gyógyszerész. UK. 

■2120--6Z. 

Barsnyi (Weltner) Adolf könywivó Bpest. 
BM 61936—82, 

Barta 'Friedmann» Ábrahám Adolf vas. 

rakt. gyakornok Bpest. BM. 22207— S4. 
Barta (Brener) Adolf ügyvéd Bpest. BJL 

3'j9:34— 81. 

Barta (Buchwald) Antal szig. orvos Bpest 

25029—87. 

Barta *Barth) Antal pénzüg^•i irodatiszt 
í^opron. BM. 27427 — 88. 

Barta (Berger) Arnold Gyözö Budapest. 

BM. 5-Í365— 81. 
Barta (Bruck> Béla N.-Körös. BM. 9235—85. Bfirta (Fleischner) Bernát kisk. Pápa. BM. 

42261—88. 
Barta (Baumgartner) Bódog, g>erm. : János 

Mária, vas. kalauz Arad. BM 32887— 9i^». 

Barta (Henni) Borbála hajadon Arad. BM. 

58508-^i8. 

Barta fBirnbanm) Dávid Zombor. BM. 
101367—92. 

Barta iBehr' Dezső, gyerm.: Maipt, köny- 
velő Budai>est. BM. 60332—87. 

Barta (Burger^ Ferencz Nagyvárad. B.M, 
44774—84. 

BartA (Braunt Gábor Bpest B.\I. 55412— 92. 

Barta lleriren Győző, .Salamon kisk. Szé- 
kesfehérvár. BM". 61672—87. 

Barta Blau dr.) Gyula orvostudor Lovász- 
Patona. BM. 83253—88. 

Barta Brauni Gyula Szatmár. BM 67762 92. 

Barta iBlixki Henrik joggjakornok Kecs- 
kemét. BM 22652—81 ' • 

Barta (Braun) Ignácz Ogj-védjelölt Szarvas. 
BM. 455118—80. 

Barta (Klein) Illés, gjerm : Ödön, Irén, 
vas. gyak. Deés. B.M. 50752 — 85. 

Barta (Szojcsik) Ist. Bjiest BM. 39191—83. 

Barta (Henning) Istváu mozdonwez. Arad. 
BM. 6447.-)— 87. 

Barta iBassist) Jakab Arad. B.VI. 13191—92. 

Barta (Baszist^, — gjerm.: János, Adolf, 
I..ajos, kereskedő Arad. BM. 9704 — 87. 

Barta (Burgert Jónás, gyerm. : Izsák Nagy- 
várad. BM. a6Vtl6 — 81. 

Barta (Friedmann) Jozefa Zsibó. BM. 
100266—93. 

Barta (Politzen József vasúti hiv. Salgó- 
Tarján. B.M. 5y03S — 85. 

Barta (Steiner> József gymn. tanuló. B.Ní. 
21028-^6. 

Barta (Blau) József, gyerm. : Gizella, Irma, 
számtartó Jakabszállás. BM. 23862 — 89, 

Barta (Lazistvánj József csendőr Sopron. 
BM. 61383— 8vt. 

Barta (Friedmann) Károly kerest-segéd, 
Szilágy-Somlyó. BM. 103-29 — 86. 

Barta (Pollákj Kár. Bpest. BM. 564S<>-93. 

Barta (Greiftenstein> Lajos, gyerm : Emilia, 
Gusztáv, államnyomdai művezető Bpest. 
BM, 30933—81. 

Barta (Politzer) Lajos tam'tó Losoncz. BM- 
2_'661— 84. 

Barta 'Kohn) Lajos, gyerm.: Emil, Sándor 
Budapest. BM. 101yl4— 93. 

Barta tBarth) László, gjerm. : Irma, László, 
Géza, kir. jegyző Bpest. BM. 14045—81. 

Barta (Steinen Manó, gyerm.: Miklós, Ist- 
ván Fiume. BM. 785(34—91. 

Báxta (Bergen Miksa vasúti hiv. Budapest. 
BM. 26235—81. 

Barta (Blau) Miksa kereskedő Budapest. 

BM. 58850—85. 
Barta (Baruch> Miksa ,jLdria'' bizt. társ. 

titkára Mező-Kövesd. BM 3407—87. 
Barta (Braun) Móricz gymn. tanuló Szarvas. 

BM. 25655— >-5. 
Barta iBi-ener) Mór csendőr Kis-Ujszállás 
BM. 500ö8— 85. 38 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Sarta (Blantzí Mór, srj-erm.: Irén, Dezső, 

Béla, kereskedő Czegléd. BM. 53673—85. 
Barta (Bleyer) Mór, gyerm. : Kornélia, Gyula, 

Szidónia, Stefánia livest BM. 74423—92. 
Barta (Friedmann) Ödön, gj'erm. : Irén, 

Ernő, Margit, ügyvéd Beregszász. BM. 

38458—82. 
Barta (Berger) Sándor keresk. számvevő 

Budapest. BM. 17467—81. 
Barta (Bachrach) Sándor, gyerm.: Kristóf, 

Ede Nagy-Kanizsa. BM. 46952—86. 
Barta (Blayer) Sándor magánhiv. Budapest. 

BM, 22018—91. 
Barta (Falkenheim) Wolf Nagyvárad. BM. 

11325—93. 
Barta (Baumfeld) Zsigmond irodasegéd 

Budapest. BM. 82969—87. 
Bartal (Bárt A.) Antal tanár Pest. BM. 

22069—71. 
Bartal (Bozsenik) Gyula m. kir. csendőr 

Duna*'entele. BM 4646ft— 88. 
Bartal (Breuer) Salamon, gyerm.: Jenő, 

kereskedő Esztergom. BM. 69597—88. 
Barthal (Bartl) József törvényszéki jegyző 

Temesvár. UK. 958—62. 
Bártfai (Bartyek) János szabómest. H.-M.- 

Yásárhely. BM. 2ü5i8— 82. 
Bártfai (Indrák) János Baja. BM. 886—93. 
Bártfai iPaczona) József egyet, halig, és 

Gizella, Irén Budapest. BM. 29514—84. 
Bártfai (Braun) Mór Bpest. BM. 79436—92. 
Bártfai íKrausz) Zsigm. Bpest. BM 318-1 85. 
Bárth (Werner) Károly czukrász Pozsony. 

UK. 15335—11. 
Barthnai (Neubarth) Venczel orv. Szarvas. 

UK. 12512—61. 
Bartók (Bartek) Ágoston, gyerm.: Ilona, 

mérnök Bpest. BM. 37741— 81. 
Bartók (Braun) Bern. Bpest. BM. 22871—93. 
Bartók (Bergsmann) Jakab, gyerm. : Rudolf, 

Ida, Ferencz, Imre N.-Várad. BM 38954 í'2. 
Bartók (Schiller) Zoltán gymn. tan. Radna. 

BM. 41691—79. 
Bartos (Fischer) Adolf Bpest. BM. 26698/92. 
Bartos (Grünfeld) Fülöp tan, jel. Bpest. 

BM. 15543—83. 
Bartos (Halbendienst) Gusztáv, gjerm. : 

Amália, Gyula, József, járásbiró Bpest. 

BM, 38966—75. 
Bartos (Beitler) Henrik Kálm. fényképész 

Bpest BM. 24461—90. 
Bartos (Bernstein) Jak. Arad. BM. 12858 — 93. 
Bartos (Pipisch) Ján. Igló. BM. 95266 — 93. 
Bartos (Weinberger) Jenő kereskedő Baja. 

BM. 98919—93. 
Bartos (Fried) Lajos ékszerész Bpest. BM. 

59682—87. 
Bartos (Breuer) Márkus m. kir. csendőr 

Sz.-Fejérvár. BM. 61275—87. 

Bartos (Hirschkorn) Mili Sz. -Fehérvár. BM. 

20336—92. 
Bartos (Briller) Simon orvostudor Bpest. 

BM. 31148—81. 
Bartos (Prinz) Vilmos, gyerm. : Ármin, 

Samu, Lipót, Béla, József, keresk. Szeged. 

BM. 89870—91. Bartos (Bachrnch) Zsigmond, Imre, Kál- 
mán kisk. Bpest. BM. 12676—88. 

Bartus (Bözel) Istv Pest. BM. 11608—70. 

Basch (Bartsch) Ágoston mérnök Bpest. 
BM. 2025—84. 

Basch (Langsfeld) Vilmos bölcs, hallgató 
Paris. BM. 1808—84. 

Básti (Dánielik) Irma Debreczen. BM. 
4689—85. 

Bata (Spitzer) József szabósegéd. Bpest. 
BM._ 4669—84. 

Báthi (Sztulár) József, gyerm. : Gyula, Jó- 
zsef, Béla. László, Géza, Lajos, Izabella, 
Melánia Disznós és Alsó-Zsemberi. BM. 
6380—69. 

Báthi (Sztruhar) Károly és gyerm., szolga- 
bíró Szabolcsra. BM. 1678-68. 

Bati (Szamhaber) János kisdednevelő Szeg- 
szárd. BM. 2158—82. 

Batizai (Botyezát) Péter csendőr Szarva- 
szó. liM. 7164—87. 

Batizfalvi (Batizovszky) Antal orv. halig. 
Pest. BM. 14717—68. 

Bató (Berger dr.) Henrik, gyerm. : Ede, 
József, orvos Bpest. BM. 12802—89. 

Bátonyi (Kohn) Aurél tanuló Bpest. BM. 
1972—88. 

Batonkai ' Braun i Károly, gyerm. : Heléna, 
Amália, Aladár, Kornél, Győző, izr. tanító 
N.-Kanizsa. BM. 14248—68. 

Bátor (Pavichich) István czipész Pest. UK. 
19722—65. 

Bátor (Bello) Károly gazdász Szt.-Antal. 
BM. 984-82. 

Bátor (Vrasda) Márton seborvos Krassó- 
megye. UK. 10345—62. 

Bátor XBrettrager) Márton, gyerm. : Ei'zsé- 
bet, Éva, Márton, csatornái partőr Monos- 
torszeg BM. 33955—81. 

Bátor (Bagoly) Mihály Jászberény. BM. 
64762—93. 

Bátor (Braicz) Miklós, gyerm. : Miklós, vas. 
őr Arad. BM. 29112—87. 

Bátor (Weiszbart) Miksa kis. gyerm. tanuló 
Munkács. BM. 17923—87. . 

Bátor (Buchwald) Mór, gyerm : István, ügy- 
véd Komárom. BM. 6107 — ^81. 

Bátorfi (Resku) József pénzügyőr Rózsa- 
hegy. BM. 103318—93. 

Bátorfi (Bachraty) Péter, gyerm. : Szilárd, 
Aranka, Sándor, postamester Cziffer. BM. 
4962—69. 

Bátori (Fischmann) Ábrahám kereskedő 
Bpest. BM. 17146—86. 

Bátori (Matuz) András, gyerm. : Etelka, 
Péter, Farkas, Mária, vas. málházó Mezö- 
Kovácsháza B.M. 59019-89. 

Bátori (Schuch) Antal keresk. BM. 29475 67. 

Bátori (Ábrahám) Antalné, gyerm. : Zoltán. 
Cornélia, Erzsébet Belényes BM. 534 — 81. 

Bátori (Biber) Antal hiv. szolga Budapest. 
BM. 37743—81. 

Bátori (Kohn) Ármin Lipót műegyet halig. 
Szt.-Miklós ill. Bpest. BM. 13475—81. 

Bátori (Fischmann^ Dániel Budapest. BM. 
342o5— 75. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 39 Bátoii (Beinfeld) Dávid Budapest BM. 

i'tjrií — Trt, 
Bátori iBnkmauí Elek. pyerm.: Vilma, volt 

^.v.'.cv— --<- <z.-Fejérvár BM 5992— S<j. 
Batori renez Nyirra. BM. 32207 7-2. 

Bátori Flóris orsz. rapénzt tiszt. 

Budai-e-r. ÜM. TITV' — 6S. 
Bátori 'Brann* GáVx)r. gyerm. : Géia. Er- 

nestina, Matild. Eiéla. Árpád, Gizella, Mar- 

tnt. mészáros Bjíest. BM. ói^öS? — 82. 
Bátori Bnickmülleri Gnszt. í Adolf), gyenn.: 

Amália. .Ásuston. Emma, Oszkár, segéd- 

niérní.k Szabadka. BM 47337—82. 
Batori (Baner* György ifj., CTerm.: Ottilia, 

József, Kálmán, vasőti biv. Budapest BM. 

52-:-ll— Jil. 
Bátori tBaner) György id, eyenn.: Károly, 

Jozefa, kávés, keresk.-segédBadape8t BM. 

"22.2— -1. 
Bátori I ^Tger* Gyfcö Bpest BM. 14&á»— 93. 
Bátori Maver) loire ismeretlen illetfeégfi. 

BM i:.'á— IS. 
Bátori Rii ki Ist. iparos Arad. BM. 14443 7a 
Bator: ".""-- k> János vár. írnok Modor. 

IK 
Batori János r. kat. segédlelkész 

Z«>mUr. BiL 2S2ÜÖ— 81. 
Bátori (Simaczko) János gépésx Mez6- 

K..vácsháza. BM. 12726—83. 
Bátori (Bondre) János csendőr Soónérvái^ 

alja. BM. 53908—91. 
Bátori I Berger) Jenő, gyerm. : Oszkár, Miksa, 

(íabriella í^zabadka. BM 49528—92. 
Bátori (Knszkalt,» József Temesvár BM. 

Bátori iBnnjakovíc) pénzögyfiri felvigyázó 

Kecskemét BXL 62521—82. 
Bátori ' Springert Konrád, gyerm.: Al£réd, 

kisk. Ungvár BM 63573 — 87. 
Bátori iBlaskói Lajosné, gyerm. : Erzsébet, 

Mária, Libor. Kóza Arany-Idka. BM. 

12451— ö^A 
Bátori )Baaeri Lajos, gyerm. : Ferencz, 

Jolán, Jen*, tanár Csiurgó. BM 38144—81. 
Batori I Berger) Márk, Izidor Bndapest. BM 

Bátori tKjener) Mihály, gyerm. : Alajos Pest 
BM. 191Í'— 68. 

Bátori Bmck) Miksa QzL imok Bndapest 
bM. 39S4.>— SÍ. 

Bátori iBacbruch) Miksa keresk. ntazó 
Bndapest. BM 33661—90. 

Bátori I Pláskesz) Mór, gyerm. : Nanetta, 
Panlina, Regina Komárom. BM 5721 — 79. 

Bátori Held) KezsA czipészsegéd Bnda- 
pest. BM 50161 — 81. 

Bátori (Katz [K(^mD Salamon díjnok Deb- 
reczen. BiL 43408—82. 

Bátori iBatmigarten) Sámuel Kalocsa. BM 

3024H— 81. 

Bátori iBuchberger) Sándor Bellatincz. BM 

42V'3— 77. 

Bátori (Frank) Sándor Baja. BM 7847-77. 
Bátori (Beifeld> Sándor tam'tő Irsa. BM Bátori (Springer) Yilmos vas. pályafelv. 

Ungvár. BM 33437—86. 
Bátori < Bitang) Zakariás bonvéd Zilah. 

BM 3l7':'3— 93. 
Bátori (Bachrích) Zagmond cápéss Bpest 

BM 44934—81. 
Báthori 'Kratochwilla* .4nnin orsz. fegy- 

házi 5r. Szamosnjvár BM l'J6<:i — 69. 
Báthori tSchindleri Ferencz Gálszécs. BM. 

222<:';i— 69. 
Báthori «Frank> Hugó jo^isK Pest BM. 

}4660— 69. 
Bátorkeesi (Hugyik) Lajos vas. tisstvis. 

mt 28848— 82L 
Báttasséki tGmber) Frigyes bely. jáml- 

nok Bnda. BM 992'>— 69. 
Battasséki tHoffinann) Lajos Nagyvárad. 

BM 78<>7— 7'.' 
Battonyai •Schlagel) Ödön képv. bázi im. 

Bpest. BM 48377—81. 
Battyánjri iGrosz) Vilmos cs. k hnasár 

órmest. S.-Szeben. BM 48658—88. 
Baaer (Danczinger) Ágoston gfishaj. eU. 

Bnda. BM. 4-2627- 73. 
Bauer Ochs)And. Balinka. CK. 14472— 62. 
Bauer (B.^rj Henrik József tanir. Bács 

BM ^-2306— *1. 
Baumbach iStener) IKetrich bonv. aiáza- 

dos Baja. BM 74040—93. 
B«7er(áuif> József gyerm.: Juli, Emma 

Lngos. BSL 55229—76. 
^ecaágl íFnchs) Ján. Nep. Uj-Pest. BM. 

12444—93. 
Becsei (Becsnk) Antal, gyermekei: Antal 

Gizella, Károly bonv. badnasy Ipolyság. 

BM 23085—78. 
Becsei (Kohn) Bamch Sz^ed. BM. 4i>:9 92. 
Becsei (Zsidó) István, gyerm.: Jnlianna, 

Lidia. BM 64d2»-83. 
Becsei (Kohn) Jakab Károly könywelA 

Szombathely. BM 33184—79. 
Bécsi (Wiener) Regina és Teréas Pest BM 

27607 — 67. 
Becski (Baskó) Antal kir. kincs, farak- 

támok Alsó-Femezely. BM 6403 — 69. 
Becse (Kara) László ' lakatos Solt BM 

28840—88. 
Bedekér (Poll) Nándor ügynök Grácz. BM 

244';»3— 90. 
Bedő (Bettelheim) Aladár (Dávid; könyvelő 

N.-Kanizsa. BM 1173—82. 
Bedő (Bettdbeim) Béla ügyvéd N.-Kanizsa 

BM. 5690—86. 
Bedő 'Bettelheim) Béla hivatalnok I^>est 

BM 538T9— 86. 

Bedő íBien«istock) Károly kisk. Nagy- 
Bottyin. BM. 37359— «8u 

Bedő tRothschadl) Károly tam'tó Keresz- 
tes: — Gynla imok Módos. BM 77630— 9a 

Bedő f Bettelbe'mi. Mór Szeged. BM 79929/90. 

Bedő (Franki) Samu m.-hiv. Bpest. BM 
29622—88. 

Beély (Briedl) Fidelis szt-Benedek-rendfi 
áldozár UK. 1833—44 

Beicsi fBeiczer) Viktor, gyerm. : Karolina, 
Viktor, Sándor, Lajos l^)est BM 41686 93 . 40 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Beké (Bielitz) Antal, gyerm. : Ignácz, orvos 

13őny. BM. 63859—86, 
Beké (Heck) Manó, gyerm. : József Pápa. 

BM. 25132—84. 
Béke (Friedmann) Gizella kisk. Tata. BM. 

41619— S8. 
Békefí 'Fried) Ábrahám kisk. Várpalota. 

BM. 55299—87. 
Békefi (Kann) Antal Szeged. BM. 30030—84. 
Békefi (Friedman) Ant. segédtam'tó Oszlop. 

BM. 31979—88. 
Békefi (Friedner) Dávid honv. húsz. örm. 

Pécs. BM. 35636—86. 
Békefi (Kugyetka) Ferencz, gyerm. : Mária, 

Ferencz, borbély Tóváros. BM. 52392—82. 
Békefi (Bernheimer) Frigyes Tata. BM. 

99545—92. 
Békefi (Friedl) Géza jegyz. segéd Paks. BM. 

39533—84. 
Békefi (Beck) Henrik szakaszvezető Bpest. 

BM. 5338—84. 
Békefi (Friedmann) Irma, Sándor, Pál Uj- 

Pest. BM. 64076—91. 
Békefi (Friedmann) Jakab csendőr örsvez. 

Balmaz-Ujváros. BM. 53472—84. 
Békefi (Kann) Jakab Szeged. BM. 56439—90. 
Békefi (Zorn) János és Rezső Pest. BM. 

21532—67. 
Békefi (Friedmann) Joachim órás Abony. 

BM. 7149()— 83. 
Békefi (Brökl) József Zircz. BM 73852—76. 
Békefi (Fridrich) Józs. tanító Faluszemes. 

BM. 49088—85. 
Békefi (Glazer) Károly keresk.-segéd. Sár- 
vár. BM. 23618—80. 
Békefi (Friedmann) Lajos, gyerm. : Gyula 

Eger. BM. 46541—83. 
Békefi (Káán) Lázár Szeged. BM 70005—87. 
Békefi (Friedmann) Lipót, és Alaj. Eger. BM. 

11389—48 
Békefi (Friedmann) Manó Budapest. BM. 

96310—92. 
Békefi (Bucsek) Miklós Szerencs. BM. 

12006-84. 
Békefi (Fried) Miksa hitokt. Bpest BM. 

27734—90. 
Békefi (Friedmann) Sámuel, gyerm. : Zsiga, 

Adolf Kassa. BM. 4245—74 
Békefi (Fridrich) Sándor, gyerm. : Sándor, 

Janka, gazdatiszt. Őszöd. BM 14446 — 71. 
Békefi (Kann) Sánd. Szeged. BM. 9585—86. 
Békefi (Friedmann) Vilmos, gyerm. : Dezső, 

Josefa, Ignácz, honv. busz. őrm. Miskolcz. 

BM. 333H7— 81. 
Békefy (Fridrich) Jakab temesvári nyűg. 

cs. kir. kapitány. ÜK. 18243 — 44. 
Békefy (Fridrik) János Buda. BM. 11227 48. 
Békéi (Becker) Antal tanár Baja. BM. 

46572—89. 
Békéi (Fried) Dávid (Gyula) Eger. BM. 

13546—85. 
Békéi (Friedmann) Ede Baja. BM. 58272/76. 
Békéi (Schwarcz) Hermán szabó Bpest. BM. 
41755—83. 

Békéi (Fried) Ignácz segédtanár Keszthely. 
BM 5843—81. Békéi (Oszip) István, gyerm. : Ilona, Róza, 

István, László, belső szolga, vas. áll. őr 

Boros-Sebes. BM. 67018—86. 
Békéi (Bencsurik) István, gyerm. : Kálmán, 

Gizella, Ilona, István, tanító Kolta. BM. 

67322—88. 
Békéi (Beck) Jakab és fia Ödön Budapest. 

BM. 16486—77 
Békéi (Schwarcz) Lipót bádogossegéd. BM. 

3404-85. 
Békéi (Friedmann) Miksa Szeged. BM. 

5992—68. 
Békéi (Becker) Péter Pécs BM 53637—92. 
Békéi (Schwartz) Sámuel kereskedő Buda- 
pest. BM. 454(;6— 81. 
Békéi (Friedmann) Vilmos, gyerm.: Róza, 

Móricz, Júlia, Antónia, Mária, Jozefina, 

munkás Bpest. BM. 36338—87. 
Békey (Dresclier) Máté számtanácsos Pest. 

UK. 12924— J 5 
Békés (Fried) Adolf könyvelő Debreczen. 

BM. 57839—87. 
Békés (Fried) Aladár kisk. Bécs, BM. 

76129—88. 
Békés (Fried) Emil keresk.-segéd Debre- 
czen BM 15076-87. 
Békés (Klein) Gyula fényképész Bánfalva. 

BM. 538S0— 87. 
Békés (Friedenberg) Ignácz, gyerm. : József, 

Mária, Róza, üvegesmester Paks. BM. 

8966—82. 
Békés (Czicho) István és László Buda. BM. 

10586—48, 
Békés (Fried) Kálm. Gyöngyös. BM, 62793 92. 
Békés (Fried) Lajos, gyerm.: Sándor, Gvula 

kisk. Debreczen. BM. 1177—90. 
Békés (Fried) Márton könyvelő Budapest. 

BM. 57006—87. 
Békési (Beck) Jónás József tanárjelölt 

Bécs. BM. 23604—81. 
Békési (Kopeczni) Teréz Anna Budapest, 

BM. 46385—79. 
Békesy (Frieczmann) Józs. tiszttartó Vaál. 

UK. 11431—61. 
Bekessy (Sztaressinchich) Rudolf, gyerm.: 

Gyula, Paulina, Márton Szombathely. BM. 

11982—48. 
Békési (Friedmann) Adolf Királyház BM. 

10034—77. 
Békési (Friedmann) Albert, gyerm. : Ignácz, 

Etelka, Blanka, hivtnok Debreczen. BM. 

30118—84. 
Békési (Fried) Fülöp Eger. BM. 39675—81. 
Békési (Buksa) György szolgabírói hiv.- 

szolga M.-Vásárhely. BM. 23577—84. 
Békési (Brachtl) Gyula, gyerm. : Etelka, 

vas. mozd.-vez. Bpest. BM. 58174 — 85. 
Békési (Popovics) Hulber, gyerm.: Károly, 

kisk. Békés. BM. 85671—89. 
Békési (Friedlieber dr.) Ignácz honvéd- 

zászl. főorvos S.-A.-Ujhely. BM. 19920—71. 
Békési (Vallach) János Nagyvárad. BM. 

6542—77. 
Békési (Gremsperger) János dijn. B.-Gvula 

BM. 62246—82. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 41 Békési (Valach) József czipész Kenderes. 

BM. 36536—82. 
Békési (Béka) József Bpest. HM. 49073—83. 
Békési (Birkel) Kámlv pékmester Bpest. 

BNI. 10942—79. 
Békési (Fleiszner) Lenntin .> -A.-l jhciv. 

BM. 44120—92. 
Békési (Kopecsnvi) Mária varrónő Bpest. 

BM. 42069— 81." 
Békési (Fried) Márfon Bpesf BM.614.53— 83. 
Békési (Valaeh) Mihály géplakatos Ken- 

deres; BM. 36537-82. 
Békési (Friedmann) pazdatis/.r lis/a-Süly. 

B.M. 37259—86. 
Békési (Friedmannt M('iri(/ Misk.liz BM. 

58794—93. 
Békési (Fritz) Nándor, ^erm.: (iyula, Ká- 

rolv, orvos Szent-(íál. BM. 17317—69. 
Békési (Kopeczki) Rozália szinésznű Bpest. 

I5M. 62383—88. 
Békési (Fried) Salamon Sáiidur, ;,'\erm. : 

Jenő, i)inczér Bpest. BM. 64352—81. 
Békési (Bagoly) Sándor, gyerm. : András 

Szatmár. BM. 16828—92. 
Béki'CV;mczler)Ign. Csorna. BM. 16684—74. 
Bél (Bjel) Gyula Polonka. BM, 15453—85. 
Béla (Zatykói József iiréiKist-pléb. Gyön- 

tryös. TK. 17895— cl 
Béía (Baum<,'artneri .Miklé.s Budapest. BM. 

21419—93. 
Béla (Baumcarfeti dr i l'alti Budapest. BM. 

52016— 9:1 
Bélafi (W(ijtk<H lí/iliiit u^.v.-pap sin. ka. li.M. 

77089— Pu. 
Bélai (Belcsirs l.ri'ncz gőzh.-korm. Bpest. 

BM. 9672-~,-5b. 
Bélai (Béler) János, gyerm.: Jenő, Ilona 

Bpest. BM. 58161—75. 
Bélai (Stassevics) József, gverm. : Árpád, 

főerdész Orsova. BM. 66748—86. 
Bélai (Belcsits) xMihály vitorlás Bpest. BM. 

H832— 83. 
Bélai (Szurducski) Sándor Osztrova. BM. 

6H538— 91. 
Bélaki (Albert) Konrád, gverni. : János, 

Mihály, Antal, Ádám, János Kis-Löd. BM. 

13689—68. 
Belánszky (Demko) Dezső Csány. BM. 

12651—71. 
Béldi (Goldstein) Izidor egvet. tan. Bpest. 

BM. 15542—83. 
Béldi (Sisak) János, gyerm. : Irén, Hona, 

Terézia, vasúti pályaőr Szárazvám. BM. 

48062—80. 
Béldi (Strack) Károlv, gyerm. : Béla, Lujza, 

Jolán Sár.-Szt-Miklos. BM. 71518— 83. 
Béldi (Béler) Mihály Kassa. BM. 78815—92. 
Belényesi (Dringo [Sajbek]) József Belé- 
nyes. BM. 6549—77. 
Belényi (Promulás) János Budapest. BM. 

45811—78. 
Belényi (Bock) Mihály káplán Pinkafő. 

BM. 7975-88. 
Belfy (Belyus) Endre, gyerm.: István, Mih., 

János Nyiregyháza UK. 19585—63. 
Béli (Bielicz) Mihály, gyerm.: Hermina, 

Mihály, Gizella, czipész. Bpesf 32647 — 81. ik 7.< llpr^r. HM. ;;i,. K, 

ai..-l. BM :iiia, 
liM. •ni'"T \iusztesd. 
isk. ."^z.-]"ejérvár. 
huszár-hadnagy 

\i'zdi-\'ásáriie]y. 
M/.r r.i.cst B.M. Béli (Beznousz) Viktor, gyerm. : Fraiu-ziska, 

iparos Szolnok. 16678—89. 
Beliczai (Vakurka) Ant. Pest. BM. IT.iíl' (í8. 
Bélteki (Sibrik) Adolf Békés-íivula. UK. 

3570—62. 
Bém (Böhm) János, Antal birt 

nócza, Viciiye. BM. 1117 — 'rl. 
Bemard (Beró) Arthur ménir) 

41—79. 
Bende n.-r-i'v l>'-/,-n lak.-p. ti-z 

Gyöngy. is. liM. IM^:. --. 
Bende (Berger) Ignáez Szabadka 

65590—92. 
Bende (Bonitzer) Jak., uverni, : 

Alexandrina. kíiiiw^iM.. lin 

31053— 8(1- 
Bendeky (Bendekoviesi i'c! 

Mihály Oláh-Csiklmi. BM 
BeneiBallan'i A'azul Kiuil ikí. 

BM. 3337— ST- 
Benedek (Bergerj Árpád 

BM. 15H75— 90. 
Benedek (Bénák) Béla 

Veszprém. BM. 3122 7: 
Benedek (Weiszi Ü. la 

BM. 67581-90. 
Benedek (Berger) Dezső ( 

6383^-93. 
Benedek (Fleischmann) Emil, gyermekei : 

Kárul V Emil, Ludovika, Frigyes Tivadar, 

Etelka, kereskedő Bpest. BM. 38026—87. 
Benedek (Bnndi) Gyula (György) keresk. 

Jászberény BM. 35211—80. 
Benedek (Katz) Ignácz Bököny BM. 8611 81. 
Benedek (Fleisehman) Imre hivatalnok. 

Gusztáv tűz. hadn. Bpest, Jenő keresk. 

Dombok. BM. 75453—87. 
Benedek (Diamantenstein) Izsaiás Szilágv- 

Somlyó. BM. 13161-79. 
Benedek (Fleischmann) János, gyermekei : 

Mária, Béla, magánzó Budapest, J5M. 

20133—87. 
Benedek (Klein) Salamon Budapest. BM. 

35234—93. 
Bénesi (Benjámin) Manó. gyermekei : Mór, 

Sándor, Imre, Frigves, Oszkár, könyvvivő 

Bpest. BM 6178—30. 
Béni (Berger) BélaSzabadka. B:\I. 37236—92. 
Béni licr-iTi Vilmos díjnok Budapest. BM. 

6."' .'.- -:. 

Bényi (Andrasik) Károly Félegyháza. BM. 

5571—90. 

Beniczki (Jakseh) János Budapest. BM. 

21691—77. 

Benisch (Stephanovits) Ferencz vas. hiv. 
Bécs. BM. 28551—86. 

Benke (Kádár) F'erencz E.-Szengyel. BM. 
29701—81. 

Benke (Joó) Ferencz, gyerm. : Rozália, 
Arthur, törvényszéki biró Budapest. BM. 

24786—84. 

Benke (Bürchner) János Miklós, gyerm. : 
Béla, Jenő, díjnok Bpest. BM. 26774-33. 

Benkei (Gaiger) Ábrahám Albert könyv- 
vezető Budapest. BM. 39850 — 81. 42 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Benkéi 'Gaiger) Jakab, gverm. : Alicze 

Bpest. HM. 53880—86. 
Benkei (Reich) Mór díjnok Budapest. BM. 

13217—82. 
Benkö (Kohn) Ármin hivatalnok Budapest. 

BM. 26469—86 
Benkö (Schön) Fer. Nyitra. BM. 91136—93. 
Benkö (Böhm) Gyula Ágost könyvkeresk. 

Bpest. BM. 15541—83. 
Benkö (Bubenko) János lelkész Enyicske. 

BM. 16767—76. 
Benkö (Bindfeld) József Hatvan. BM. 

2516—92. 
Benkö (Baner) László, gyermekei : Gyula, 

Dezső, Zoltán, Jenő, Tibor Oravicza. BM. 

87927—93. 
Benkö (Kutsera) Mária varrónő Lúgos. BM. 

62762—84. 
Benkö (Falticskó) Márton p. ü. min. szám- 
gyakornok. Bpest. BM. 20121—87. 
Benkö iBenyovics) Mayer, gyerm. : Régi, 

Eszter, Chaje, Baschi, keresk. Nagy-Kapos, 

BM. 21538—89. 
Benkö (Benyó) Mihály fogházőr Losoncz. 

BM. 48298—87. 
Benkö (Berger) Miklós Kis-Várda. BM. 

64754—93. 
Benkö (Bleyer) Nándor, gyerm. : Ilona, 

Istv., mészáros. Bpest. BM. 39814—81. 
Benkö (Halbrohr) Rezső Dunapentele. BM. 

67705—85. 
Benkö (Velics) Rudolf, gyermekei : Dezső, 

Gusztáv, Erzsébet, Margit, igazg. tanár 

Liptó-Ujvár. BM. 56068—88. 
Benkö (Benkhard) Vilmos, gyerm. : József, 

Károly, Ferencz, Vilma, Kamilla, szám- 
tiszt Bpest. BM. 33563—81. 
Benő (Deutsch) Béla Bpest. BM. 95428—91. 
Benő (Bandics) József növ. pap. Szatmár. 

BM._ 17795—87. 
Benöfy (Brujmann) Sámuel káplán Vár- 

kony. UK. 8852—46. 
Bényei (Böhm) Júlia szabónő Bpest. BM. 

27889—84. 
Bényei (Bleyer) Zsigmond Szeged. BM. 

48281—75. 
Beökényi (beökönyei [beökonyeiNajmajer]) 

Viktor Heves m. BM. 2007—68. 
Berezel (Flesch) Jenő Bpest. BM. 88648—92. 
Berezel (Berczeller) József nagykereskedő 

Bpest, BM. 20066—81. 
Berezel (Berczeller) Lipót, gyerm. ; Samu, 

Antónia, Móricz, Leonóra, Rozália, keresk. 

B.-Gyarmat. BM. 42373—82. 
Berezel (Flesch) Samu Székes-Fehérvár. 

BM, 44868—93. 

Berezeli (Berczeller) Antal ügyvédjelölt 
Budapest. BM. 20067—81. 

Bérezési (Dideczky) Károly Pest. BM. 

9335—48. 

Bérczfi (Felsmann) József tanár Pécs. UK, 

•293—62. 

Bérezi (Stand) István megyei kiadó Békés. 

UK. 12.348^62. 
Bérci (Kakass) Pál Eszterg. BM. 23230---77. Bérezi (Blau) Albert Ernő ügyvéd Bpest. 
BM. 58333—85. 

Bérezi (Sehindelartz) Béla Csernátfalu. 
BM. 56493—83. 

Bérezi (Steiner) Bernát Endrőd. BM. 
55816—76. 

Bérezi (Steiner) Dávid könyvvivő Bpest. 
BM. 32648—81. 

Bérezi (Brecska) Ede, Ilona, Gizella, Kál- 
mán Lajos kisk. Bpest. BM. 4908—89. 

Bérezi (Nirenberger) Elek, gyerm.: Kálmán, 
Erzsébet Eger. UK. 18449—66. 

Bérezi (Sztojka) Ferencz fodrászsegéd Ko- 
lozsvár. BM. 2(í532— 86. 

Bérezi (Blumenthal) Gyula, gyerm. : Dezső, 
gyémántcsiszolók Antwerpen. BM. 13871/89. 

Bérezi(Stand) Imre Szeghalom UK. 3862/46. 

Bérezi (Scheinbach) János Kaposvár. BM 
37834—91. 

Bérezi (Weisz^ Jenő Rézbánya. BM.90892/91 

Bérezi (Bercsik) József kisk. Salgó-Tarján 
BM. 74476—87. 

Bérezi (Goldberger) Kálm. kjegyzö Gyürki. 
BM. 16813—83. 

Bérezi (Brunhuber) Márt., gyerm. : Aranka, 
Endre, Dezső, tanító Bpest. BM. 13707—84. 

Bérezi (Bumbák) Miklós M.-Sziget BM. 
28859—92. 

Bérezi (Böhm) Mór Anker b.-t.-ügyn. Bpest. 
BM. 40862—81. 

Bérezi (Brüller) Mór, gyerm. : Fülöp, Félix, 
Helén, Irén, néptanító Keszthelv. BM. 
6283.5—81. 

Bérezi (Bierbrauer) Pál lelkész N.-Károly. 
UK. 12154—62. 

Bérezi (Kozempel) Pál keresk.-segéd N.- 
Károly. UK. 17561—63. 

Bérezi (Brandmayer) Pál kosárfonó Szen- 
tes. BM. 32167—84. 

Bérezi (Bumenfeld) Sándor, gyerm. : Gyula, 

. Mór, József Ó-Kanizsa. BM. 51912—82. 

Bérczy iSzilber) Anlal Szeged HT. 5423/46. 

Bérezy (Szilber) Benő Szeged. UK. 10157/61. 

Bercsey (Breyer)Laj. N.-Bánya. BM. 2312/48. 

Bercsényi (Schmidt) Adél, Kálmán, Ele- 
mér irg.-nőv., cs. és kir. főhadn., gyógvsz. 
Eger. BM. 44401—83. 

Bercsényi (Obermüller) Adolf könyvker.- 
segéd Bpest. BM. 3773—85 

Bercsényi (Helfer) Béla vár. irnok. Mis- 
kolcz; UK. 20836—62. 

Bercsényi (Luch) Bertalan, gyerm. : Dezső, 
Gizella Jászberény. BM, 22u25— 84. 

Bercsényi (Bernhardt) Engelbert, gyerm.: 
Adalbert, József Baja. BM. 16335—82. 

Bercsényi (Krausz) József, gyerm.: Mari, 
Dezső, Gizella Kassa. BM. 19921—74. 

Bercsényi (Ékkel) Lajos tanító Arad. UK. 
14472—62. 

Bercsényi (Binder) Lajos ügyvéd Szalocs. 
BM. 11722—72. 

Bercsényi (Tar) Lajos irodatiszt Bpest. 
BM. 40888—81. 

Bercsényi (Kohn) Szeréna Ada. BM. 

50393—86. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 43 Berecz Brizsek) József vas. alk Miskolcz. 

BM. 64901—88. 
Bereczk (Szerencsik) Gyitla kisk. Szakácsi. 

BM 82Í42— 89. 
Bereczki íBagyinszki) Máté körjegyző M- 

Cséke. UK. 6045—62. 
Bereczki (Nyáradi) Gábor Torboszló. BM. 

7293—74. 
Beregházi 'í^inger Miksa ügyv. iroda-vez. 

Liptó Szt.-Mikl(ís. BM. 35734—83. 
Beregi ^Preiszel) Antal, gyermekei : Róza, 

Jozefa, Antónia, Ferencz, Károly, Ágost, 

Lajos, Anna í^Preiszel vas. hiv. Szempez. 

BM 587^^6—90. 
Beregi (Brizsák) Bazil Xagj'-Mihály. BM. 

72«46— 90. 
Beregi íllanszkopf) Bernát Kisvárda. BM. 

29472—92. 
Beregi Berger) Emil pinczér Gyöngyös. 

BM. 35152—31. 
Beregi Fischer) Ignácz Miskolcz. BM. 

33183—92. 
Beregi ^Berger) József orvos Dorozsma. 

BM. 575—82. 
Beregi (Perdyoch) József, gyerm. : Anna. 

András, József, Borbála, Mária Viszoka. 

BM. 29319—82. 
Beregi (Kleinbart) Lajos H -M.- Vásárhely. 

BM. 655^1—68. 
Beregi Szuhán^ László fög}mn. felügyelő 

Ungvár. BM. 60334—82. 
Beregi (Goldstein) Miklós, gyerm. : József, 

Malvin, Menvhért, Lajos, Adolf, Dezső Nvir- 

egyháza. BM. 4217t>-81. 
Beregi Berger' Oszkár Bndapest. BM. 

50223—93. 
Beregi > Berglj Pál Sim. gazdatiszt Félegy- 

liáza, Dávid hivatalnok Bndapest. BM. 

28106—89. 
Beregi (Goldstein) Sándor Nyiregyháza. 

BM. 5719—85. 
Beregi Bleich) Zsigmond Kápolnokmonos- 

tor BM. 50436—83. 
Beregszászi (Péter [Györgj'Jt Gyula tanuló 

Pest BM. 19039—70. 
Berena iLang) Miklós, gyerm. : Margit, 

László N.-Kálló. BM. 8904-85. 
Berencsy Hackel! Fetencz, Gusztáv, 

Lajos Szenicze. UK. 5645 — 47. 
Berendi Oberrecht) Béla m. kir. erdész 

Ungvár. BM. 36340—92. 
Berenházy (Bernhauser) Antal plébános 

N.-Leránd Észt. Kápt. 29542—16. 

Berény íMilhofer* József ékszerész N.- 
Kanizsa. BM. 59875—82, 

Berény íKlrausz) Katalin, Ábrahán, Iron 
-írpád) N.-Kanizsa. BM. 12620— »3. 

Berény Schwarz) Vilmos (Wolfj keresk. 
segéd X. Kanizsa. BM. 53738—86. 

Berényi Hauekam) Adolf ügjvédsegéd 
Györ-8zt.-Márton. BM. 34038—82. 

Berényi Schwarzj Adolf Salamon keresk.- 
segéd Bécs. BM. 4225 — S3. 

Berényi (Prikril) Alajos fodrász Budapest. 
BM. 6178—82. Berényi (Koczai András napszámos Bp^t. 
BM 83512—89 

Berényi Ilernhard) Antal tanár Keszthelv, 
, BM. 50741—88. 

i Berényi Breier' Antal, gyerm. : Antal, 
; Jenő, díjnok Győr. B.M. 69139— '-9. 
I Berényi Fuchsel) Ármin ügj-\éd Békés- 
, Gyula. BM. 5234—85. 

Berényi Baumayer > Béla (Alberti, gverm. : 
Francziska, Mária, Dénes, honvédhuszár 
föhadn. BM. 3,5919— »6. 

Berényi (Herdlein) Dániel fötanár Baja. 
BM. 28582—72. 

Berényi Eisler Dezső Bécs. BM. 29919—84. 

Berényi Bergen Emma tanárnő Körmend. 
mi 3 ■S7ii— »1. 

Berényi ■ Beér; Ferencz, gyerm. : Ixle, Sán- 
dor Uj-Arad. BM. 20756—85. 

Berényi Eisler Ferencz cs. és kir. sza- 
ka.szvez. Komárom. BM. 31137 — 86. 

Berényi Bakk Ferencz, gyerm.: Aurél, 
i Gizella, Ida, ügyvéd J.-Szt-László. B.M. 
i 84011—88. 

Berényi Krausz) Ferencz, gjerm. : Margit, 
Erzsébet, János, Apollónia, Anna, pintér 
Kaj)<)svár. BM. 4534—90. 

Berényi (Bernritter; Frigyes és József test- 
vérek, Elek, Ilona, József, Kálmán, Pál, 
Miklós és Zsigmond az utóbbinak gyer- 
mekei Tapisony; N.-Kanizsa. B>J. 18716 67. 

Berényi Fischer Frigyes, gyerm. : Irén, 
Margit, Aladár Bpest. BM. 74643—83 

Berényi iFüchsl; Frigyes kisk. Jászberény. 
B.\j. 5464—89. 

Berényi (Bergerj Fülöp, gyerm.: Tivadar, 
Hermin, körorvos. BM. 5927 — 83. 

Berényi (Berger dr.) Gyula Esztergom. 
BM. 19282—77. 

Berényi Berger) magánzó, gyerm.: Zsig- 
mond könvwez., Lajos ügy v. -jel., Leo jogász 
Bpest. BM. 24938—82. 

Berényi íHolz\vel>er; Gyula, gyerm. : Lina, 
Berta, Adolf, Maris, Malvin, Jolán Rákos- 
Palota. BM. 19661—83. 

Berényi íFüchsel] Gyula Mezö-Berény. BM. 
4IJ804— 86. 

Berényi Oberczofszki; Gyula pék Szom- 
bathely. BM. 7160—88. 

Berényi Bischofi Gyula, gyerm.: Hermina, 
Gynla, Béla. gépész Szinye. BM. 61097 — 91. 

Berényi (Bergerj Béla kisk. Körmend. B.\l. 
34989—88. 

Berényi (Ledigj Henrik Kolozsvár. BM. 

87929—93. 
Berényi (Berger) Ignácz, gyerm. : Fáni, 
Henrik. Béla, Róza, kereskedő Esztergom. 
' BM. 33715—81. 
Berényi (Holzweber) Ignácz keresk.-segéd 

Bpest. BM. 58392—86. 
Berényi (Mijavecz) Imre keresk.-segéd Pest. 

UK. 9524—63. 
Berényi cPauer) István m. kir. postatiszt 
Buda. BM. 20621—70. 
i Berényi íKoczaj István közúti vasp. kocsi- 
í vez. Bpest. BM. 46342—85. 44 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Berényi (Nyúzó) Istv. Pozs. BM 40498—92. 
Berónyi (Breier) István vas. főnök Szék- 

ndvar. BM. 20022—90. 
Berényi Bikszer) Izrael vas. liiv. S.-A.- 

üjhely. BM. 40210—82. 
Berényi (Blum) Jakab bizt. liiv. Bpest. 

15M. 48630—81. 
Berényi (Gansl) Jakab, gyerm. : Sándor, 

Janka, Ignácz, Ármin, Vilmos, szabó Bicske. 

BM; 36864—83. 
Berényi Berger) Jenő gazdatiszt, — Géza 

bérlő Zala-Szt-Grót. BM. 77542—89. 
Berényi ( Bauernhuber) Jenő Kajdács. BM. 

38553-9-2. 
Berényi (Blaukorn) Jetti kiskorú Kapos- 
vár. BM. 27732—87. 
Berényi (Bauer) József, gyerm.: Paulina, 

József, számtiszt Szeged. BM. 7193 — 69. 
Berényi (Bitterlich) József, gyerm.: Béla, 

Irén Bpest. BM. 3787—76. 
Berényi (Bergel) József, gyerm. : Mátj-ás 

Bppst. BM. 54346—83. 
Berényi (Ledig) József, gyerm. : Józs., Béla, 

Ferencz, szabó Kolozsvár. BM. 11525 — 85. 
Berényi (Berger) József napidíjas Bpest. 

BM. 51709— 86. 
Berényi (Bitterlich) Károlv Budape.st. BM. 

29^39—76. 
Berényi (Blauborn) Katalin, gyerm. : Gyula, 

Dénes, Szidónia Kaposvár. B.M. 64615 — 89. 
Berényi (Báron) Lajos fényképész. Bpest. 

BM. 26953—81. 
Berényi (Blau) Lajos pék Üllő. BM. 21517 91. 
Berényi (Bebr) László hirlapiró Bpest. BM. 

32162—78. 
Berényi (Böhm) László férfi-szabó Tápió- 

Szele. BM. 30783—84. 
Berényi (Eisler) László ügvnök Bécs. BM. 

45187- !S9. 
Berényi (Berger) Miksa bölcs.-hallg. Eszter- 
gom BM. 31066—81. 
Berényi (Holzweber) Miksa, gj^erm. : Irma, 

rőfőskeresk. BM. 59288—82. 
Berényi (Berger) Miksa Eszterg.-Szt-Tamás. 

BM. 2ít247— 86. 
Berényi(Berger) Miksa Bpest. BM. 17704/93. 
Berényi (Rosenberger) .\iór, gverm.: Viktor, 

Géza, szatócs Sz. -Fehérvár. BM. 13217—82. 
Berényi (Hirsch) Pál Kecskemét. BM. 

627;:19— 81. 
Berényi (Brézel dr.) Balmaz-Uj%áros. BM. 

61744—93. 

Berényi ^Znber; Róbert N.-Kikinda. BM. 

36295—82. 

Berényi (Klein) Salamon, gyerm.: Valéria 
Bpest. BM. 41823—74. 

Berényi (Berger; Salamon cs. és kir. őrmes- 
ter Bpest. BM. 47429-82. 

Berényi (Füchsel) Sámuel Mezö-Berény. 
BM. 79374—88. 

Berényi Kohn) Simon, gyerm. : Francziska, 
Borbála, Dávid, ügynök Budapest. BM. 
44382— "9. 

Berényi Benatzky) Venczel, gj'erm.: Paula, 
Emilia, Rikárd, Berta, Ilona, Viktor, főfel- ügy. a Phönix bizt. társaságnál Bpest. BM. 

16740—82. 
Berényi (Berger) Zsigmond Esztergom. BM. 

17844—81. 
Berethalmi (Birthler) Sámuel m. kir. pénz- 
ügyőr Szász-Régen. BM. 17397—88 
Bereznai (Blau) Miksa ügyvédsegéd Bpest. 

BM. 55055—82. 
Berger (Rosenthal) Samu Budapest. BM. 

57023—75. 
Bérhelyi (Brhel) Antal növ.-pap Nyitra. 

BM. 9410—88. 
Béri (Sznoy) Jenő Csorna. BM. 16684—74. 
Béri (Bachruch) József gyári igazg. Bpest. 

BM. 51471—85. 
Berkes (ííerger) Ábrahám (Berti) keresk.- 

segéd B.-Kula. BM. 80894—89. 
Berkes (Berger) Ágoston, István Mélvkut. 

BM. 70116—84. 
Berkes (Berger) Ágoston kisk. Réde. BM. 

4912— 9U. 
Berkes (Messzer) Ármin N.-Szalonta. BM. 

22553—83. 
Berkes (Bernstein) Béla Várpalota. BM. 

88965—93. 
Berkes (Steigerwart) Fer. fodrász-segéd 

Szolnok. BM.' 13164—87. 
Berkes (Ifernstein) Ferencz Budapest. BM. 

79337—93. 
Berkes (Behr) Ign. Kalocsa BM. 68379—83. 
Berkes (Bründl) Ján. Csorna. BM. 31915 92. 
Berkes (Messer) József Nagy-Szolgata. BM. 

64832—84. 
Berkes (Boskó) Rezső telekk. vez. Kula. 

B.M. 81071—88. 
Berkes (Rosenfeld) Salam, tanuló Topolya. 

B.M. 62851—82. 
Berkes íMeszer) Salamon orv. növ. Bpest. 

BM. 12651—83. 
Berkes Berger j Sándor, gj-erm. ; Regina, 

Móricz, Lajos, Albert, Jak., Ignácz, Lujza, 

Izabella, Rudolf, Emma N.-Kanizsa. B.M. 

44416—81. 
Berkes (Berger) Vilmos tanuló Baja. BM. 

58654—82. 
Berkeszi (Polák) István tanár Sajó-Kaza. 

BM. 49554—79. 
Berki (Bikái) Elek czipész Budapest. BM. 

45323-88. 
Berki (Bauer) Fer. Zombor. BM. 57869/83. 
Berki (Bertl) Gusztáv reálisk. tanár Temes- 
vár. BM. 38954—88. 
Berki (Friscbholcz) József Budapest. BM. 

6455 — 76. 
Berki (Sittzer) Lajos díjnok Bpest. BM. 

27399—83. 
Berki (Bobulják) Máty. kisk. Losoncz. BM. 

10688-88. 
Bernát (Rosenberger) Albert, Oszk. ügyv. 

Kolozsvár. BM. 5C549— 82. 
Bernát (Schabernák) István keresk. segéd. 

Bpest. BM. 30068—83. 
Bernát (Deutsch) József orv. növ. Kistelek. 

BM. 4052—93. 
Bernát (Schabernák) Kálmán Buda. BM. 

13664—76. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 45 Bernát Berkó) Samu Rafnjfalu. BM. 

i»3-24-J— yi. 
Bemheim i Bettelheim) Leopold orvos Po- 
zsony. UK. 4818 — 36. 
Berta ' Speier < György, gjerm. : József, 

György, Teréz Sopron-Rákos. BM. 35797 91. 
Bertalan íFriedmann> Izidor mag. hiv. 

Bpest. BM. 25981— «8. 
Bertalan - Bartholomeides Pál, és Rezsfi 

i.'vóí.'Aszerész Nvireír%háza. UK. 18679 — 63. 
Beírtalanfy Völf, Mihály Zombor. BM. 

i941— 48. 
Berte ' Bettelheimj Emil, Henrik Bécs. BM. 

H0301— 86. 
Berte (Bettelheim) Károly díjnok Lipótvár 

BM. 68543—86. 
Berti (Qerner) László kisk. Budapest. BM. 

63931— ÍK). 
Berzsenyi (Doné) Guszt. Ar.-Maróth. BM. 

15448—92. 
Besenyői (Szkrabáki Kálmán Vágujhely. 

B.M. 4sSl!k— 75. 
Beszédes íStaudneri Imre, gjerm. : Izabella, 

Matild, díjnok Esztersom. BM. 35861—82. 
Betes iCsizner) József Poroszló. BM. 

13'.»28— 78. 
Betes íCsizneri Lajos molnár m. Pósvár. 

BM. 26683—90. 
Bethlen Bettelheim) Miksa díjnok Bpest. 

BM. 24271—87. 
Bethlen Bettelheim) Toma, gyerm. : Osz- 
kár S-ipron. BM. 13589—77. 
Betlenfalvi Fajtrelj János Gyula irnok 

Miskoicz BM. 31745 — 83. 
Betüfi Litterai Jenő jegyző Liborcsa. BM. 

113ób— 67. 
Bezerédi (Németh) Gvula hivatalnok N.- 

lemánd BM. 35711—81. 
Bezóthi Schultz) István honv. lov. hadn. 

Bpest. BM. 16476—76. 
Bezőki Berenhofen János (idős és ifjú) 

trvsz. irn. Sz.-Fejérvár. BM. 29757—78. 
Bihar ! Valkovics) Antal, gj-erm. : Viktor, 

Leó, Jenő bányabiztos Igló. BM. 13474 89. 
Bihar Bihari Ferencz, gjerm. : József, 

Elemér, Szilárd ka. Árpád, honv. százados, 

honv. hadb. tryakornok. BM. 56287 — 82. 
Bihari Kohn) Benő Mohács. BM. 6717—75. 
Bihari (Weiszi Bertalan Buttyin. BM 

69858 — 83. 
Bihari (Lindenfeld) Dávid Diószeg. BM. 

36761—81. 

Bihari Komarek) Ferencz segédlelk. Nagy- 
Várad. BM. 22047—72. 

Bihari t Valkovits i Ferencz. gjerm. : Ferencz, 
Elemér, Szilárdka, honvédszáz. Bpest. BM. 

8333—79. 

Bihari ;Bergerj Ferencz könyvvivö Gyön- 

syös. BM. 36438 — 80. 
Bihari Goldsteinj Ferencz körorvos Xyir- 

Balkány. BM. 22949—81. 
Bihari i Löwi) Izsák tanuló Nagyvárad. BAl 

25585—37. 

Bihari Lindenfeldy Jakab kovácssegéd 
Bpest. BM. 212— 84. Bihari Praudichi Jenő vasúti hiv. Mező- 
hegyes. BM. 52534 — 86. 
Bihari Csordás- János Berettyó-Újfalu. BM. 

378--12— 78. 
Bihari Valkovits József joggyak. Bpest. 

BM. 7995* — 79. 
Bihari Klein József Debr. BM. 37235—85. 
Bihari iLindenield) Lajos hiv.-szolga Bpest. 

BM. 37748—81. 
Bihari > Borsoviezky) Lajos postamest BeéL 

BM. 49832—85. 
Bihari (Keskenvi Mihály Debreczen. BM. 

2i)421— V*3. 
Bihari (Neumann) Mór jogb. Debreczen. 

BM. 39854—81. 
Bihari IVirnstein) Mór nvomdász N.- Várad. 

HM. ,:; „,_S9. 
Bihari Brill Mór Székes-Keresztúr. BM. 

10»724— 93. 
Bihari Lindenfeld) Sám. hivataln. Bpest. 

BM. 32301—81. 
Bihari KJeini Sánd. Bpest BM. 57547 — 83. 
Bilkei Bildhauer) Andor, Alajos. Béla, 

Déva. BM. 4762'.»— 86. 
Bilkei (Reiznaner) Ferencz kiskoní Zircz. 

BM. 9<.i4'-.7— 90. 
Bilkei Bildhaueri Józ.s. Déva. BM. 37965/81. 
Birnai Stier, András, Pál, Bálint Buda. 

BM. 11752-48. 
Bíró (Schönbrum) Adolf (Ábrahám) ruha- 
kereskedő Kolozsvár. BM. 4383 — 82. 
Biró (Blühweisz) Adolf keresk. Budapest. 

B.M. 11328—88. 
Biró íBerger) Ákos bizt. társ. gyak. Deb- 
reczen. BM. 71062—86. 
Biró (Urszuly) Antal, gyermeke : Vilma, 

pénzügjőri felvigyázó Csik-Tusnád. BM. 

14450—87. 
Biró (Brückj Ármin, gyerm. : Márt^ Salam. 

József Debreczen. BM. 19292—90. 
Biró iBirnbaumj Arthur bankhiv. Bpest. 

BM. 35055—86. 
Biró Richter Ede honvédszázados- illető- 
sége ismeretlen. BM. 8859 — J8. 
Biró Besenbecki Ede szigorló orv. Bpest. 

BM. 19520—82. 
Biró 'Urszuly; Ferdinánd, gjerm. : Gizella, 

Béla, Rudolf, férfiszabó Gyergyó-TöIgj-es. 

BM. 48350—86. 
Biró (Besenbeckj Géza szigorló orv. Bpest. 

BM. 19524—82. 
Biró íRitteri Henrik gyerm. : Julianna, 

Erzsébet, Anna, Mária, Magdolna, Imre, 

Jí>zsef. Margit Kecskemét. BM. 86798 — 91. 
Biró Gulden; Ignácz Nagy-Károly BM. 

78435—91. 
Biró (Berkanits) István gazda N.-Tótfa!u. 

B.M. 62121—90. 
Biró (Pakurár,! István, gyermeke: Károly 

Murány. BM. 36912—93'. 
Biró Pichter) Jakab, gyerm. : Mária, tanító 

Vasdinye. BM. 66110—82. 

Biró íSchulteisz) János és József Veszprém. 
UK. 4162—62. 

Bíró (Pirv) János gy(%ysz.-8egéd Kolozsvár. 
BM. 37024—72. 46 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Biró íRiehter) János, gyerm. : János, Teréz, 
Krisztina. BM. 25978—81. 

Biró (Zsude) János N.-Károly. BM. 62204/87. 

Biró (Sclmltz) János tanársegéd Selmecz- 
bánya. BM. 26537—91. 

Biró (Burcliard) Jenő, gyerm. : Ágoston, sze- 
rei^osztó Bpest. BM. 68765—89. 

Biró (Berger) Jenő főorvos Lúgos. BM. 
65453—93. 

Biró (Richter) József czipészmester Pest. 
(A czéh által megnémetesített ered. „Biró" 
nevét újból felvette a UT. 2476—62. ren- 
deletével.) 

Biró (Bichtarcsik) József pályaőr Vajda- 
szeg. BM. 17317—86. 

Biró (Rosenfeld) József Pozsony. BM. 
104508—93. 

Biró (Schulz) Kálmán ügyvéd Szucsány. 
BM. 51845— 83. 

Biró (Spahina) Márton, gyerm. : Erzsébet, 
Kálmán, megjei trvszéki irnok Győr. BM. 
4766—71. 

Biró (Hám) Mihály díjnok Besztercze. BM. 
22327—90. 

Biró (Spachina) Mór áldozár Pécs. BM. 
25002—67. 

Biró (Berger) Móricz, Béla keresk.-segédek 
Debreczen. BM. 56225—90. 

Biró iSlusny) Pál gyógysz. Aranyos-Maróth. 
UK. 8742—41. 

Biró (Braun) Pál Bécs. BM. 62669—91. 

Biró (Pürpriger) Róza, József, Ottilia, Sán- 
dor, Bért. Gy.-Szt-Miklós. BM. 13550—69. 

Biró (Barbu) Tamás vonatvez. Arad. BA. 
7704— S8. 

Biró (Berghoffer) Vilmos trvsz. biró Sziget. 
BM.' 36278—86. 

Biroday (Budzáth) Simon ismeretlen illető- 
ségű mint magán folyamodó. BM.4428 — 48. 

Bistei vSperling) Ferencz, gyerm, : Ede Eger- 
Bátor. BM. 14588—68. 

Blahi (Blau) Vilmos egyet, hallgató Bécs. 
BM. 4764—80. 

Blathi (Obláth) Mór és gyerm. Fatta. BM. 
10416—68. 

Blázi (Theisz) János Nagy-Szalók. BM. 
45673—85. 

Blazsej (Hnatek) Róbert, gyerm.; József. 
Illava. BM. 22735—79. 

Bobrik (boldvai [Klein]) Ferencz, gyerm. : 
Gusztáv, Adolf, Emil, nyűg. cs. és kir. fő- 
törzsorvos Graz. BM. 19213—69. 

Bocs fNöthegy) Nándor Pest. BM. 5826—67. 

Bocskai (Porubszky) Antal, gyerm. : Anna, 
erdőőr Hideghavas. BM. 45858—84. 

Bocskai (Bocskor) Antal Kis-Somlyó. BM. 
16640—91. 

Bocskai (Bosznai) Károly és István Belé- 
nyes. UK. 18071—66. 

Boeskay (Pocskay; Zsigm. ism. illetőségű. 
BM. 11782—48. 

Bocskodi (Boskovitz) Antal mag.-hiv. Pest. 
UK. 102—62. 

Boda (Faszler) Ferencz keresk.-segéd Deb- 
reczen. UK. 7277—63. Bódai (Bettelheim) Zsigmond (\á. és ifj.), 

gyerm. : Zsigmond, István, Alajos ; Antal 

Gyula, Antal Mária Terézia, karm. Pápa. 

BM. 35633-82. 
Bódis (Varga) István, gyerm. : Ágnes, Ilona, 

vas. kalauz. Szabadka. BM. 14734-89. 
Bodnár (Briill) Antal, gyerm. : Irén, Rezső, 

tanító Elecske. BM. 31024—90. 
Bodnár (Berger) Dezső H.-M.-Vásárhely. 

BM. 81277—92. 
Bodnár (Berger) Géza H.-M.-Vásárhelv. 

BM. 102828— 92. 
Bodnár (Binder) Hugó Rikárd erdőgvak. 

Bustyaháza. BM. 37667—86. 
Bodnár (Braun) Izsák tanárjel. Bpest. BM. 

30228—88. 
Bodnár (Bednár) Istv. segédjegyzö Negjed. 

BM. 78304—93. 
Bodó (Faszter) János kiskorú M.- Vásárhely. 

BM. 17412—70. 
Bodó Kohn) Kálm. Sarajevo. BM. 1617—92. 
Bodocsi (Sztoricsek) Béla hiv. Bpest. BM. 

70454—93. 
Bódon (Weinberger) Gyula, gyerm. : Frida, 

Róza, Mór, Miksa, Emilia, Ignácz, Sándor, 

Zelma Érsekújvár. BM. 1918—9^. 
Bodon (Weinberger) Izidor Érsekújvár. 

BM. 1919—92. 
Bodonyi (Bingert) János Uj-Kécske. BM. 

72651—93. 
Bodonyi (Szlaninka) Mihály Vácz. BM. 

49251—74. 
Bodonyi (Birkenmayer) Nándor Duna- 

Szekcső. BM. 4 1 324— 83. 
Bodor (Kohu) Ármin (Izsák Hirsch) mű- 

egyet. halig. Bpest. 35512—82. 
Bodor íKohn) Benő, gyerm. : Gizella, Irén, 

Jolán, gazdatiszt. BM. 25232—84. 
Bodor (Weinberger) Fülöp orv. növ. Bpest. 

BM. 41495—88. 
Bodor (Judik) István, gyerm. : Lajos, Béla, 

István, Aranka, Gyula, Rozália, Ákos, 

Árpád Szeged. BM. 15369—70. 
Bodor (Binder) Jenő erd. jel. Liptó-Ujvár. 

B-M. 12659—84. 
Bodor (Gottlieb) Károly és Ármin, orv.-növ. 

Nagyvárad. UK. 19428—64. 
Bodor (Kohn) Salamon kisk. Vágujhely. 

BM. 78495—87. 
Bodor (Judith) Sánd. Szeged. BM. 48279 84. 
Bodorfi (Krausz) Jakab, gyerm. : Matild, 

Josefa, takarékpénztári könyvvez. Gyön- 
gyös. BM. 556 — 69. 
Bodorfi (Krausz) Mór kereskedő Miskolcz. 

BM. 22870—71. 
Bodori (Krausz) Adolf, gyerm.: József, 

Gvula, Sándor, Lipót Rima-Szombat. BM. 

25385—83. 
Bodorovszky (Krehs) János rézmives 

Beszterczebánya BM. 19791—84. 

Bodrog (Schlesinger) Jakab Stanisits. BM. 

32967—92. 

Bodrog (Markstein) Mór földbirt. Topolya. 

BM. 6374—84. 
Bodroghi (Torma) János Temesvár. BM. 

39768—75. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Bodrogi. Tnk"sik Gjiila, Jolán, Margit 
M.-Sziget. 15M. 45-" 1-^3. 

Bodrogi liáss Isiiáfz Baja. BM. 69790 83. 

Bodrogi Ein\ve ilán<». Gyula, Laj,, Kir. 
Baja BM. 11 -.— •. 

Bodrogi schaiteleszj lipmán vésa Buda- 
pest BM. 25466— «;i. 

Bodrogi BenoschUc) Mihály Kalocsa. BM. 
1 löi'T — 7o. 

Bodrogi Szajkó; Mihály tanító R-Gvar- 
mat. B.M. ri7yó:i— 82. 

Bodrosi Krausz) Károly GyfilvésE. B)L 

BÖdirossy Kran*z Sim. Ság. UK. S8ő9 — 16. 
Bodvai Jaiu-iirák István sóhÍT. mázsa- 
tiszt Késmárk. BM. ia»355 — 73. 
Bódvái Jancsarák) István csipéss Sajó- 

Vadna. BM. 18332—83. 
Bodvai Jancsnrák> János és fia Nándor: 
— Fái, gjena ; Lajos, Károly. István, 
Róza Szeged. BM 34183—73. 
Boér I'>aner) József Houik senesienfi 
1;M. 15834—80. 

F>. stein> Lajos sngorló orvos Baja. 
■--«—«- 
' <'-í r vas rakL Bethlen. 

iy ügyvéd Pest UK. 

Passderav btv. Vácz BM. 20347—93. 
- " Miklós Gyula X.-R8cza 

Jükab Bpest ill. Kalocsa. 

Kiiterkopft Péter keresked&-segéd 
Pest. UK. 16;í97— 63. 
Bogdán Ueberlager} Lajos Hátszeg. BM. 

Bogdán Füstös' Sándor. BM. 34424-^1. 
Bogdanovits 'Stangl) József^ Erzsébet 

BM. iyi3J— 77. 
Bogdány BogenglSck) Sanrn kereskedő 

Pásztó. B-M 4165^—87. 
Bogdányi Bienenstock« Gábor tanító Der- 

vent BM 2V27Í— 88l 
Bogdányi (Bienenstockí M<» hirlapiró 

Bpest. BM. 9268—82. 
Bogdányi (Sarkala< Tivadar E^>eijes. BM. 

16i:75— 91. 
Boglár Suchovaty) Octavián Sopron. BM. 

Bognár Wagner} Ádám, gyerm. : József 
K.-L5d. BM 13659— ftS 

Bognár Wagner) Antal Buda. Ut 10157 61. 

Bognár Tingesx Gáspár, gyerm.: Péter, 
József, gulyás Kr.lesd. BM. 42957—85. 

Bognár Vagner Pál m. kir. jószágigaz- 
gatósági imok Banka. BM. 3235 — ^71. 

Bognár Szamárosi Péter, gyerm.: Lajos, 
Péter, foldmives Siómaros. BM. 623099 71. 

Bognár (Weisz> Sándor, gyerm.: István, 
Ferencz Is.-yárad. BM. 34315—92. 

Bogner Xoos": József hadépítészeti járul- 
nok Budán. ÚK. 9576 — 61, 

Bogyonyi (Boba) János trv. díjnok Szepes. 
PM. 1709—69. 
Bogyó Steiner Albert keresk. tanácsos 

Bpest. BM. 65 — eö . 
Bogyó (Steiner; Samu, gyerm. : Irma, tanár 

Bpest BM. 27124—81. 
Bohácsi (Langfeldor^ József Bertalan Buda- 
pest BM. 15645 — 82. 
Bohus Feszt Béla, gyerm. : Ida, Abraháui, 

György Gyula Pálfalva. BM. 633 -' — >.3. 
Bókai Bocan Simon m. kir csendőr Kim- 

piilnjnyáí. B.M. .7360— ító. 
Bokay Bock/ János és Lajos orvos Pest 

l'K.119y9— 61. 
Bokonyi (Bachradi} Miksa Pest. UK. 

1005—64. 
Bokor (Banner) Adolf gyógyss. Komárom. 

BM 8950—86. 
Bokor Beck)AdolfPetroz8ény.BM.71956 86, 
Bokor Braun Alajos bizt. hiv. Arad. BNL 

2'V>31— 86. 
Bokor 'Krsak; Emö, gyerm.: Almos, adóhiv. 

tiszt N.-Mihály. BM. 182-29—8-2. 
Bokor íBanner) Gyula, gyerm. : Géza, Emil, 

Ernő, Mihály Tissa-Földvár. BM. 6944—86. 
Bokor Blumenstock) Gvnla kisk. N.-Várad. 

BM. 2772«>— S9. 
Bokor Sehián János, gyerm.- Jnlia. Kár., 

Ján<>«, Rezs^V Mária Mnriny. BM. Vr^-yj 74. 
Bokor Bnick János, ererm. : Izidor, .Anna, 

Malvin, Erzs., keresk. Baja. BM. 65940—89. 
Bokor Trampisch- József Budapest BM. 
— H:r264— 68. 
Bokor (Szkrák; József Ovegessegéd Debre- 

czen. BM. 7425—86. 
Bokor (Samli- Jóaaef inas Bodapest BM. 

59685—87. 
Bokor (Bmmmer) József Tisza-Hegyes. BM. 

26450—88. 
Bokor (Kratsek) Lajos Bpest. BM. 62729 83. 
Bokor Buchler! Lipót fSszerkeresk Léte. 

BM 21476—36. 
Bokor Bruck Oszkár Baja BM. 67155 93. 
Bokor Bnchéik Róbert erdó-számgyakom. 

Apatiu. BM. 17614—83. 
Bokor Krausz; Samu Emil orvostanhallg. 

Pécs. BM. 76135—89. 
Bokory Standtner* Károlv hvédfShadnagy 

ismeretlen illet.^ségfi. BM. 4427 — 48. 
Bokrányi íRanberstranchr János jogtanár 

Kassán. UK. 11373 — 12. 
Bokros jBoxhomi Henrik orvostud. Hoszt. 

BM. 56969—87. 
Bokros tSaffranek' Istv., gyerm. : Ferencz, 

hiv.-szolga Bpest. BM. 42071—81. 
Bokros Bergel Kálmán, gyerm.: >largit. 

doL-tózs. tulajd. Bpest 13089—86. 

Bokros (Bock;) Károly kávés Győr. BM. 
39548—81. 

Bokrosy (Hölczler) Antal Mais. LTv. 
3595 — 47. 

Bokrosy Beiméi • Károly, gyerm.: Ferencz, 
Antal Veszprém. UK. ^52 — 46. 

Boldogfi iHohenwalterj Károly és József 
Pest UK. 11448—43. 

Boldogi Felicides Lajos, gyerm.: Adolí^ 
Ede Matheocz város. BM. llwl3— 48. 48 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Bolgár íBodenlosz) Lörincz orvosnöv. Bécs. 

BM. 56V49— 88. 
Bolgár Beiméi) Miksa, gyerm. ; Gizella, 

Elemér, könyvkötő Bpest. BM. 77602—93. 
Bolgár (Schlezinger) Zsigm. : gyerm. : Lajos, 

állalorv. Bi)est. BM. 65362—92. 
Bolgári (Brösztl) András, gyerm. : Irén, 

Ilona S.-A.-Ujhely. BM. 41181—74. 
Bolkai (Bolhay) Pál asztalos Rimaszombat. 

BM. 32279—82. 
Bolnai 'Bőgelj Frigyes magántisztv. Győr. 

BM. 18035—69. 
Bonyhád (Mózes) Áron Dávid pinczemest. 

Bpest. BM. 2616—82. 
Bonyhádi (Brunyánszky) Ede tanárjelölt 

Bpest. BM. 16732—82. 
Bonyhády (Perczel) Ferenez Bonyhád. 

Cs. kir. BM. 3733—50. . 
Bonyhády (Perczel) Gyula, gj'erm. : István, 

Jenő, Sánd. Bonyhád. Cs kir. BM. 973—50. 
Bonyhády (Perczel) Imre és Géza Bony- 
hád. Cs. kir. BM. 24909—49. 
Bonyhádi (Mózesz) Miksa, gyerm.: Netti, 

József, Ign., tan. Szempcz. BM. 51637 — 86. 
Bonyhádi (Moses; Móricz, gyerm. : Sala- 
mon, Dániel, József, Samu, Rozi, korcsm. 

Csütörtök. BM. 54652—85. 
Bonyhárdi (Bonyhárd) Laj., gyerm. : Samu, 

Anrélia, szállód. Bukarest BM. 61220—90. 
Borbély (Tensoris) József Aszód. BM. 

29807—67. 
Borbély (Bolyánszky) Miklós Taraczköz. 

BM. 61368—87. 
Borcsányi (Vaczlavicsek) István adóhiv. 

tiszt _M.-óvár. BM. 17592—71. 
Borcsányi (Bernstein) Lajos Komárom. BM. 

53978—85. 
Bordács íAsprits) Tódor, gj'erm. : Konstan- 
tin N.-Szt-Miklós. BM. 23294—67. 
Borhegyi (Weinberger) Henrik Esztergom. 

TH. 5423—46. 
Borhegyi (Weinberger) János Csongrád. 

BM. 4238—83. 
Borhegyi (Weinberger) József Arad. UK. 

13961—61. 
Bóirrhegyi (Weinberger) Dlés Szeged. BM. 

4445—48. 
Bori (Weinmann) János, gjerm .: Adelgunde, 

állatorvos Buda. BM. 17361—71. 
Bori (^Weinett) Vilmos lakatosmest. Szeg- 

szárd. BM. 65742—86. 
Bornemisza (Bassié) Mih., gyerm. : Aladár, 

számtiszt Bpest. BM. 50044—84. 
Borodi (Bába) György joggyak. N.-Károly. 

BM. 39025—73. 

Boronkai (Braun) Béni fényképész Bpest. 
BM. 74405—88. 

Boronkai íSzoszniczky) Gyula tanuló Kassa. 
BM 13132—85. 

Boronkai (Kovács) József, gyerm, : Dezső 

Kácz-Almás BM. 2352—77. 
Boronkai (Macsi) József Szatmár. BM. 

21974—90. 
.Boronkai (Szibitály) Miklós Borhida. BM. 

7355 — 73. Boros (Weiner) Adolf, gyerm.: Samu, Móricz, 

Miksa, Dáv., szeszfőző Ercsi. BM. 2172—83. 
Boros fBrülli Adolf, gyerm.: Erzsébet Ki-s- 

ujszállás. BM 34662—93. 
Boros (Baumgarten) Antal magántitkár 

Bpest. BM. 9267—82. 
Boros (Weinfeldj Béla, gyerm. : György 

Mária, lapszerk. Bpest. BM. 63031-^90. 
Boros (Blumschein) Béla, gyerm. ; Ödön, 

Imre, László, Aranka, ügynök Győr. BM. 

(Í971— 91. 
Boros (Weiner) Dávid Kápolnás-Nyék. BM. 

46246—81. 
Boros (Buchsbaum) Dávid (Dezső) keresk. 

Bpest. BM. 51292—85. 
Boros (Schöberlj Ferenez, gyerm. : János, 

Károly, Mária, Rudolf, Ferenez, gépész 

Béri. BM. 18408—84. 
Boros (Weiner) J. Ármin Pest. BM. 19196 68. 
Boros (Weinstock) Ignácz vas. gyakornok 

Kaproncza. BM. 69095—84. 
Boros (Weinfeld) Ignácz könyvk. Bpest. 

BM. 27943—91. 
Boros (Weisz) Ignácz, gyerm. : József, Sán- 
dor, Elek Kisújszállás. B.M. 32529—93. 
Boros (Jesztrebi) István csendőr Vármezö. 

BM. 4500—90. 
Boros (Weinberger) Izidor Debreczen, — 

Lipót .Miskolcz. BM. 46050—86. 
Boros (Beck) Jakab szig. orvos Bpest BM. 

37742—81. 
Boros (Weinstock) Jakab joghallg. Bpest. 

BM. 41676—87. 
Boros (Schönmann) Jakab Szeged. BM. 

3228—93. 
Boros (Czievvein) János, Béla vasúti tiszt 

Győr. BM. 48509—81. 
Boros (Kohancsik) János Petrozsény. BM. 

49717—83. 
Boros (Bernstein) Joachim Budapest. BM. 

8568—93. 
Boros (Weiner) Józs. segédjegyző Deve- 

cser. BM. 84834—89 
Boros (Weiner) Károly, gyerm.: Móricz, 

Agatha, Emilia, Ernő, bádogos Bpest. BM. 

43129—80. 
Boix)S (Weinfeld dr.) Lajos orvos Bécs. BM. 

61135—90. 
Boros (Birnstingl) Laj. Arad. BM. 100457 93. 
Boros (Bernstein) Mihály cseléd Arad. BM. 

6UÖ45— 92. 
Boros (Weinberger) Miksa, gyerm.: Olga, 

díjnok. Bpest. BM. 24404—90. 
Boros (Bnxbaum) Mór, gyerm. : Mari, mag. 

hiv. Bpest. BM. 57007—87. 
Boros (W^einberger) Mózes, gyerm. : Mór, 

Berta, órás Czegléd. BM. 6208—82. 
Boros (Pfeíferkom) Ottó mag. hiv. Arad. 

BM. 32304—91. 
Boros (Weinrichter) Ödön, gyerm. : Mária, 

vas. könyvvez. Deés. BM 20209—85. 
Boros (Rottmund) Radó rajztanárjel. Po- 
zsony. BM. 47143 — 85. 
Boros (Weinberger) Rudolf kisk. Miskolcz 

BM. 27713—89. XEWALTOZTATA.-OK. 49 Boros Weiner Salamon Zombor. HM. 

363S3 — 76. 

Boros Weiner ."^amn, gyermek 

hirlapiró. gazdász Váez. BM. l-l — 

Boros (Weiner dr.i Samu rend. kapitánv 

Treiicséu T^r. .-■'S--.--^-. 

Boros - ~ 'irazl>erek. líM. 

Boros I t'riu>/. .--iiiiii'i. iíyerm. : Móricz, 

Gyula, ügy\". irn Temesvár. BM. 2003 S6. 
Boros Facker Sándor, gjerm. : Gynla, 

Júlia, ezipész Alvincz. BM. 8534 — 88. 
Boros Boskovitz Vilmos, syenn.: Béla, 

keresk. Szolnok. BM. 174 ~ ' " ' 
Borosi Weinwarm; Lip<Jt ^ :;M. 

3-24UÍ: — M. 
Borostyán (Bemstein Antal gazdatiszt 

Cs.'ka. BM. 29662— 8.^. 
Borostyán Rtrnítein Lajos m. hivataln. 

Na-y-Káll.'.. 1!N!. :-r-V'2— 5J2. 
Borostyányi Bernátéin Alf'iis. l^K. .Sze- 
ged lul57 — 61. 
Bors GneeenVr? Dánif^l. _ 

Kar '" ■• • '■ i,;\i. -"-•■- — -■'. 

Bors t'őpinczér Pest. 

BM. _. . 

Bors Ptetierkom; Ferent-z kézbesítő X.- 

Várad. BM. 51693—82. 
Bors Basó János Syitra. BM. 3897:1—93. 
Bors l't. -riermann Lajos or\os Német-Boly. 

BM. 5t271— b6 
Borsai i, Weinhiindler Miklós, gyennekf-i : 

Marietta, Elek, borkereskedő Mád. BM. 

Borsiczki Stoekheim Imre (iví-nk. BM. 

63í^'7r:; — ^1. 
Borsod (Pfeffer) Arthur, gjermeke: Anna 

Eger. BM. 441.5:J— 'Jl. 
Borsodi Klein Ferencz, gyerm: Berta, 

Miksa, Sándor, Adelheid, orvos Magjar- 

Bán-Hegyes. BM ^y-<~>< — >-2. 
Borsodi iWeisz ;onTéd Ároktő. 

BM. 28298-55. 
Borsodi 'Pfeöerkorn Jakab keresk-fegéd 

Bpest. B.M. 32386— SO. 
Borsodi Vén János nó-szabó Pest BM. 

Borsodi .Silnvarez János, grerm. : Margit, 
Barnabás, géplak. Fülek. BM. 36970— «7. 

Borsodi ! Bachrach Jenő, gyerm. : Bona, 
Ödön. Viktor, közraktár gondnok Szeged. 
BM. 46U9— S4. 

Borsodi Briuza; József kereskedő Békés- 
Csaba. B.M. 59177— SÍ. 

Borsodi Knippa Kálmán, gyerm. : István, 
Károly Rozsnyó. BM. 13490—93. 

Borsodi Kimer Károlv festő Bozsnvó. 
BM. 3 i' - 

Borsodi Laj.js Lázár kisk. 

Miskolcz. BM. 

Borsodi 

411:22—7,5. 

Borsodi Stark Mihály, gyerm.: Hermán, 
Kurnt'lia. Marc-ir Miklós, Lajos Lovas- 
Ber il. Lajijs 
Ponnsj László Budapest. BM. Borsodi 'üksa, syern. a. 

(iyiila. tanít" Lrmény. B.M. 23^:'! — '.. 

Borsodi Friedmann Miksa tndor Perjá- 
mos. BM. 3'.tO<j7— 81. 

Borsodi Weisz) Mór Arad. BM. 38197—87. 

Borsodi Blam^ Sindor uradalmi ellenőr 
Na-y-Károly. UK. 1195.8—63. 

Borsodi Hrachovina Sánd. díjn. Balassa- 
Gyarmn' ''•' '-156 — 6.5. 

Borsodi ^ándor tanuló Pest. B.M 

2<>}5S— 

Borsodi I't'etier. ^ ;" Tar- 

mos. BM. 47457 — 

Borsodi Weinber^'M . ;n. - >/;i<tk. BM. 

Borsodi Kulin I Wolf Hirsch N.-Kun- 

-Madaras. BM. :J6683— 8L 
Borsodi Bachrach) Zsigm. keresk. Baja 

BM. 44051—^4. 
Borsséki (Rntyei Ákos Kolozsvár. BM. 

31084—85. 
Borszéki Pintje Antal Pest. UK. ! '. 
Borszéki W'einstein Ármin, gyen; 

Béla, Alád., körorvos Feled. BM. :3C^ 
Borszéki Pintve* Károly és Jáni - 

BM. 11795—68. 
Borszéki íPaner; Mária iparisk a- 

pest BM. 24272—87. 
Borszéki Brosek Nándor, <r}.ern 

Zőitrm, gépész Bpest. B.M. 57727— 
Borszéki Pintye Samu tígj'v., BM. __ 
Borszéki i Weinstein dr. Soma, gjerm. : 

< iizella, Bella, Miksa, körorvos Megyaszó. 

BM. 497'»1— 79. 
Borteleki t Weinhoffer Elek tanító Kocsog. 

B.M. »0.53— 89. 
Bórteleki (Weinhoöer) Lajos tanító Znió- 

váralja. BM. 25742—80. 
Bom Beschkochka) Viktor Károly nyűg. 

cs. kir. főhadnag}- Sopron. BM. 18415-^70. 
Borút Steiger Andor, gverm. : Gyula, Ilona 

S.-A. U^hely. BM. 60184—86. 
Borzovan Braun Károlv vendégi . Veszp- 
rém. BM. 62492—86. 
Borzsai (^Peczi Gyula jbiró Munkács. BM 

5117:j— 74. 
Bosányi 'Boszkovitzi Zsigmond, g^erm. : 

Albert, Béla, Lázár, Lajos, Ida, Etel Gvőr. 

BM. 46869—82. 
Boschetti (Bochetti, hely. .Széli András 

Debreezen. B>L 10395 — 76. 
Boskányi Breisach Ferencz Pest BM. 

Bot Teles Bálint szabóm. Málcza. BM. 

Bót Bottenstein Gvula cs. kir. főhadnagy 

Igló. BM. 2_359— 88. 
Bott iB«jttenstein) Jakab Sebes-Kellemes. 

BM.372.;'2— »i. ■ 
Bottá íVimán György, gyerm.: János Ko- 

lorca. BM. 34L».yj— 93. 
Bottfy Stokhoffen Vilmos, gyerm.: Béla, 

Károly, ismereti, illetőségű. UK. 32 — 18. 
Bottka Mrztila János Privigye. BM. 

215-Í4 — 72. 
Bozsai Boskoviez Kár. Pest. BM 431 — 4& 50 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Bozsányi (Boskovicz) József, gyerm.: Mór, 
Ede, bankház üzl. vez. Bpest. BM. 54250/82. 

Bögözi (Kapcsik) Paraszka Mátyás, gyerm. : 
Miksa, fóldbirt. Ó-Liszka. BM. 7137—90. 

Böjtös (Vais7.) Ferencz, gyerm.; Lucza, Pi- 
roska, Árpád Komárom. BM. 60477 — 75. 

Böke (Beck) Simon, gyerm. : Gyula, Károly, 
kereskedő Pest. UK. 7048—62. 

Bölcskei (Weiss) Adolf keresk. Pest. UK. 
10729—61. 

Bölcskei (Weiss) Mihály, gyerm. : Benő, 
keresk. Dunaföldvár. UK. 7045 — 62. 

Bölöni (Seipel) Nándor honvéd-főhadnagy 
Bölöny. BM. 22569—77. 

Böngérfi (Bingenheimer) János, gyerm. ; 
Béla, Ilona, Géza, tanító Budapest. BM. 
62232—85. 

Börkei (Svartner) Róbert hivatalnok Szat- 
már-Németi. UK. 9738—61. 

Borkövi (Weinstein) Mihály czipész M.- 
Lápos. BM. 4387—86. 

Börösi (Hanczinger) János Oroszvár. UK. 
8852—46. 

Bösz (Fischkandl) Károly Csáktornya. BM. 
13815—91. 

Böszörményi (Goldhammer) Géza joghall- 
gató Bpest. BM. 36376—89. 

Böszörményi (Goldhammer) Lipót, gyerm.; 
Eszter (Etelka), Herm., Jenő, Bella, Gizella 
N.-Várad. BM. 42575—81. 

Boti (Plank) Aladár gépész Miskolcz. BM. 
8993—81. 

Boti (Blum) Anna Galgócz. BM. 21830—84. 

Boti (Bischof) Mihály telekkönyvvez. Sopron. 
BM. 35067—77. 

Brassai (Brasberger) János, gyerm.; József 
Kis-Löd. BVL 13659—68. 

Brassai (Böhm) József, gyerm. ; Mária, Kál- 
mán, vasgyári munkás Hörgös-Patak. BM. 
10473—86. 

Brassai (Bröser) Ödön Gyöngyös BM. 
47700—77. 

Brázai (Brezovszki v. Bresoszki) Ján. csend- 
ör-örmest. Temesvár. BM. 39657—82. 

Brázai (Bielitz) Sándor, gyerm. ; Irén, Vil- 
mos Bpest. BM. 80364—92. 

Brenner (Enszenbrenner) Lőrincz Veszp- 
rém. BM. 48497—74. 

Brettyei (Breteanu [Bretyán] ) József posta- 
gyak. Radnát. BM. 8968—82. 

Brinzia (Tief) Ferencz Galátz. BM. 36237/79. 

Brunner (Skodák) Adolf keresk.-segéd Pest. 
BM. 32795—71. 

Bubonyi (Bubonyik) Lajos, gyerm.: Lajos, 
fakeresk. Baja. BM. 35675—93. 

Bucsányi iBuesán) L. Ferencz kereskedő 
Bpest. BM. 32754—87. 

Budaházi (Filej István tanító Egi-i. BM. 
45122—80. 

Budai (VVolf ) Antal Bpest. BM. 20634—82. 

Budai (Brenner) Emil Szeged. BM. 37501 81. 

Budai (Braun; Emil gyógysz. Bpest. BM. 
54143—85. 

Budai ("Nitnaus) Endre pénzügyőri szemlész 
B.-Fiired. BM. 83850—88. 

Budai (Offner) Ferencz Zomb. BM. 14065/70. Budai (Rosenberg) Ignácz katona Debre- 
czen. BM. 18894—90. 

Budai (Moncsák) Istv., gyerm. : Béla, László, 
tanító Závatka. BM. 40090—89. 

Budai (Buganczik) István Domoszló. BM. 
89311—92. 

Budai (Darovszky) János, gyerm.: Alfréd, 
Lajos, faraktárőr Szegszárd. BM. 60187/82. 

Budai (Brzják) János Bpest. BM. 19486—84. 

Budai (Villav) József birtokos Szabadka. 
BM. 7530—69. 

Budai (Benti) József czip. mester. Bpest. 
BM. 23051—82. 

Budai (Penál) József Bpest. BM. 48376—83. 

Budai (Czinhobel) Károly molnár Kecske- 
mét. BM. 22324— 8L^ 

Budai (Schneider) Károly czukrász-segéd 
Eger. BM. 34024—83. 

Budai (Budu) Lajos pékmstr. Hondol. BM. 
18746—86. 

Budai (Berger) Márton, gyerm. ; Margit, 
Erzsébet, lii%'. szolga Bpest. BM. 31245/88. 

Budai (Buzzolits) Mátyás segédlelkész 
Beled. BM. 56229—84. 

Budai (Klauber) Maximilián vas. raktárn. 
Piski. BM. 8ó30— 70. 

Budai (Kaczur) Mihály Vanyarcz. BM. 
35674—93. 

Budai (Freund) Mór, gyerm. : Ottilia ügy- 
nök Budapest. BM. 11099—81. 

Budai (Beitler) Mór, gyerm. : Elvira, Kál- 
mán, Melánia, keresk. ügynök. Bpest. BM. 
39843—81. 

Budai (Bachschitz dr.) Mór, gyerm. : A^ilma, 
Dezső, orvos. BM. 52923—82. 

Budai (Balterer) Mór, gyerm. ; Géza, szoba- 
festő N.-Szt.-Miklós. BM. 70524—90. 

Budai (Miti-a) Pál Arad. BM. 29946—93. 

Budai (Budaspitz) Simon orvos Makó. BM. 
34848—84. 

Budai (Bocza) Vazul csendőr Kispest. BM. 
73363—92. 

Budai (Brenner) Vilmos szabász Sz.-Fejér- 
vár. BM. 11370—85. 

Budai (Schauschek) Zsigmond, gyermekei : 
Géza, Gizella Ungvár. BM. 48118—83. 

Budai (Ofner) Zsigmond, gyerm. : Ilona, 
vasúti hivatalnok Bpest. BM. 41932—86. 

Büday (Theodorovits) Antal Tiszafüred. 
UK. 3250—48. 

Budavári (Kricska) János, gyerm. : And- 
rás, Károlv, Ferencz, Péter, Márt. Rózsa- 
hegy. BM.' 9254— 79. 

Budavári fPotkán) József tanuló Nyitra. 
UK. 19601—62. 

Budavári fPliszka) Vazul tanító Nagy- 
Komját. BM. 21939—84. 

Bugát (Petrás^ János és Ferencz Pest. 
UK. 5025—65. 

Bujanovits fCsáky) Viktor cs. k. kapitány 
Bécs. BM. 30137—80. 

Bukovai (Vasinda) József keresk.-segéd 
Tisza-Ujlak. BM. 5920—83. 

Bukovai fVasinda) Sándor Tisza-Ujlak. 
BM. 61608—92. 

Bulir (Kovács) Istv. Bpest. BM. 33116—78. NÉV VÁLTOZTATÁSOK . 51 Bulla (Bucurkai János fővárosi statistikai 

hivatalnok Bpest. BM. 40101—77. 
Bünfi .Schertz György Nagj-Kanizsa. BM. 

l'o4Sí — 76. 
Bunyodi (Bun'.otti; Ferencz cs. és kir. 

százados Bécs. BM. 47660—90. 
Bunger iBoskovits) Leó kereskedő Pest. 

HT. 1731—56. 
Búsfí Hnzsiki Károly nevelő, — István szabó 

Pest. BM. TiSü—lO. 
Buvári Finkai János Podbrehilehotka. 

BM. 79:3J»— 89. 
Biizás Mertl) László BM. 50923—83. 
Búzás BrasL-hek; Sánd. Vácz. BM. ÜJör >3. 
Búzás Berser Vilmos Arad. BM. 5ii3 <:; s-?. 
Buzási Weiszuer Fül. Zsib<').BM. 43;'»2 S2. 
Buzási fWeitzner Márkus, gjenn. : Her- 

mann, Rudolf, Sámuel kereskedő. Bpest. 

BM. li'.'759— 84. 
Büki Buchwalti Antal, gyerm. : Adánv Já- 
nos. Kis-Lőd. BM. 1:í6.59— 68. 
Bükkfái fPraeza' Ferdinánd vas tisztv. 

Bpest. BM. 8353--'— 90. 
Bükkerti Pückert Gusztáv Adolf, gjerm.: 

Mária, Károlv, Gusztáv, csizm. mester 

Bpest. BM. 54"692— 80. 
Bülan Blau; Emánnel magán tisztv. Pest 

BM. 10862—71. 
Bürgés iBirg) Mihály gyógysz. Szeged. 

L'K. 10157—61. Casár (Driczíi) Vincze órás Pesten. Cs. kir. 

BM. 7217—67. 
Caspari Schl;ittner) Gyula Béreshaloji (Er- 
dély . BM. 14704—69. 
Cépai iGlüek.sfil' Jak. Csépa. BM. 10911 80. 
Conei Kohn' Gerz. Veibócz..BM. 11468/70. 
CJonrád Kohn Gusztáv és Udöo Budapest. 

BM. 37387— 74. 
Conrád Kohnj Joachim kereskedő Pest. 

BM. 375IJ— 72. 
Conrád Kohn) Móricz Pest. BM. 8346—73. 
Czakó Zwick' Adolf tanár-segéd Budapest 

BM. 39272—84. 
Czakó Frisj Etelka T.-Szeut-Miklós. BJL 

61489—88. 
Czakó I Zeisler) Gusztáv, gyerm. : Irén, Adél, 

Ernő, Aladár Szolnok. BM. 58070—90. 
Czakó Friedm«nii' Johanna íAunaj Mis- 
kolc/. BM 17143—82. 
Czakó íCzirkelbachi László or^'ostud. Sz.- 

Fejérvár. BM. 35187—86. 
Czakó Serber) Mihály növendékpap Győr. 

BM.^ 1.5510—69. 
Czakó 'Friedmann- Soma ügyvédséged és 

t£yerm.: Andor, Júlia MLskolcz. BM.47228 86. 
Czakó BIau) Zsigmond M.-Szalka. BM. 

21965—92. 
Czegléd Czverna) István, József Galgócz. 

BM. 17186—83. 
Czeglédi (Zillich) Fülöp Perjámos. BM. 

61980—89. 
Czeglédi íCzetzko) Lajos csendőr Csáb. BM. 

6251)6—91. 
Czeglédi Czufall) László Budapest. BM. 

108086—93. Czeglédi Czverna) Teréz és Emilia Nagy- 
szombat. BM. 12706—89. 

Czékus Hebenstereit András birtokos és 
gverm.: Kat;diii, Antal, Ferencz, Imre Do- 
rÓzsma. BM. 65002—82. 

Czet Zeilinger Gyula Impressario Budapest. 
BM. 13215—82. 

Czike Markov.-*2ky) Sándor kereskedő Baj t 
BM. 34109—877. 

Cziklai Czinner' János, Mihály, Lajos Sze- 
ge.!. BM. 1253—76. 

Czikornyay iSzikora) Dániel Jolsva. UK. 
1U519— 46. 

Czilényi Czittler) István, gyerm. : István, 
J. ■./>.'(' (t>öiil'%.í.s. BM. 6887—72. 

Cziráki Taniasovszky/ Mihály Si-A.-Ujhely. 
B.M. 33864— 86. 

Czobor Janotek) János szabó Peet UK. 
73n6 — 65. 

Czobor (Czompert; Béla papnövendék és 
Gtei tanuló Fehér%ár. BM 6744 — 871. 

Czobori Czuberka hely. Kocsim) Károly 
.sziiiiivevő Szakolcza. BM. 4303—90. 

Czoboa Szamitzer hely. CzamLszei Gáspár 
körorvus K.-K.-Féleg}háza. B.M. 51144 — 82. 

Czompó Eisenkolb Izidor cs. kir. buszár- 
c-idet Pesten. UK. 18618—63. 

Czövek íCzvek; Ferencz Veszprém. BM. 
12S44— 68. 

Czövek (Zvek) Róbert Alvincz. BM 40013 83. 

Czukor (Vargái Lajos H.-M.-\'ásárbely. BM. 
rji''~><yj — 75- 

Czukor (Czukkerj Jfizsef, és gyermekei: 
Sarulta,. Róza, Árpád, Matild. Berta, Her- 
máim, Zolt, Sánd., Miskolcz. BM. :38848 \k>. 

Csaba fCászmár) György seg.-Ielkész M.-Szi- 

set. BM. 52564—89. 
Csabai íStem) Czeczilia Temesvár. BiL 

333iS— 81. 
Csabai Czabel: József János Budapest. BM. 

4815;5 — 82. 
Csabai Czopfj Lajos Károly, gyerm.: Ida, 

R<iz;i, Károly Andócs. BM. 183.-9—75. 
Csabiaki (Csablaker József pénzügyi fogal- 
mazó, gyerm.: Etelka, Lipót, Anna Debre- 

czen. BM. 8965—72. 
Csajági iHeiischauerj Béla tam'tó. Budapest 

B.M. 35450—81. 
Csajági í VVas-sermann^ Lajos Pécs. BM. 

22967—93. 
Csák Viller) Imre szabómester Pest. L'K. 

17365—62. 

Csák (Ruszcsák) János lelkész Kisvárda. 
UK. 35.53-863. 

Csák (Willer) Lajos Budapest. BM. 65361—92. 

Csákány Kosts) Józ.sef vasgyári művezető 
Budapest. BM. 94025—90. 

Csákányi Stem) Henrik keresk. Csákány. 
BM. 20636—85. 

Csákberki 'özv. Vurumpek) Ján.-né, gyerm.: 
Dez.ső, Amanda Eger. UK. 14710—864. 

Csákfy iBrozmanu) Imre megyei imok Bereg- 
szász. ÜK. 5060—62. 

4* 52 NÉVVÁLTOZTATÁSOK, Csáki (Schaschek) Bálint, vnsuti felügyelő, 

gjem.: R(')bert, Mária, Alojzia, Adolf PesL 

BM. 5768—72. 
Csáki (.Steiner) Bért. Bpest. BM. 71689—83. 
Csáki (Csapek) Ferenca gépész Maios-Ilye 

BM. 8790—83. 
Csáki (Csákó) István s-.lelkész Katádfalva 

BM. 22604—86. 
Csáki (Szloboda) Rudolf minorita-iend tagja 

Luíios. BM. 30398—82. 
Csáki (Steinei) Sámuel ker&sk.-segéd Buda- 
pest. BM. 53802—82. 
Csáky (Kaiser) J. E Pest. BM. 11385—48. 
Csáky (Bujánovits) Victor cs. k. kapitány 

Bécs. BM. 18863—80. 
Csalán (Kapriva) István Pást. UK. 5767—45. 
Csalányi (Bronne.ssel hely. Pieneszl) Károly 

f5pinczér Budapest. BM. 36768—80. 
Csalogányi (Szlavitsek) Ignácz Nagyvárad. 

UK. 1076—861. 
Csallóközi (Henn) Heiuik honv.-százados, 

íryerm.: István, Kálmán. Félegyháza, Bpest. 

BM. 42364—79. 
Csamári (Mihalik) Paulina, testv. Francziska, 

Mária, divatárusnő Baja. BM. 64515—82. 
Csanádi (Rosenberg) Ede Debreczen. BM. 

51845—85. 
Csanádi (Scholcz) Gusztáv orvos Pest. BM. 

17952—69. 
Csanádi (Grebeldinger) Ján. fodrász Békés- 
Csaba. BM. 52926—81. 
Csanádi (AnnHbring) József Kalocsa. BM. 

87905—92. 
Csanádi (Rapper'^berger) Márton fíerdész, 

gyerni.: Mária, Béla Szász Sebes. BM, 

53636—85 
Csanádi (Klauber) Sámuel Kecskemét. BM. 

.35134—81. 
Csángi (Czinner) Sándor keresk. Szeged. 

BM. 9,39—91. 
Csányi (Stein) Ágost, gyerm.: Regina, Endre, 

földbirtokos, Budapest. BM. 38066—82. 
Csányi CMrecsányi ig. Mrucsó) Andr. tőzsde- 

tulajd. Budapest. BM. 44519—85. 
Csányi (Steiner) Ármin Szeged. BM. 5727— 93. 
Csányi (Csanya) Fereucz vas.-gyak. Bpest. 

BM. 23185—90. 
Csányi rGraczer) Gyula állat-orv.-t.-hallg. 

Budape.st. BM. 45594—86. 
Csányi f Eszterreicher) Gvula, gyerm. : Béla, 

István kisk. Csány. BM. "62767— 88, 
Csányi (Schwartz) Jakab orvos, gyerm.: Ger- 

son, Ábrahám, Gitel, Iszer, Jenő Szatmár. 

BM. 9805—85. 
Csányi (Bühler) János Pest. BM. 8480—48. 
Csányi íCzinner) Ján., gyerm.: Kár., László, 

Ilona, takarékpénztári ellenőr Szeged. BM. 

46839—82. 
Csányi (Valykó Czúzmann) János, gyerm.: 

Ivíilmán, czipész Márkusfalva. BM. 25455/90. 
Csányi (Oeszterreicher hely. Ostreicher) Ji')- 

z.sef törv.-széki joggyakornok Bpest. BM. 

20100—78. 
Csányi (Pozicsányi) József irnok Salgó-Tar- 

ján. BM, 4665—88, Csányi (Ostreicher) Mátyás keresk. utazó 

Budapest. BM. 33491—81. 
Csapó (ZapO Gusztáv Komárom. B.M. 

83669—93. 
Csapó (Schabesz) Jakab Baranyavár. B.M. 

65909— 8«. 
Csapó (Strichovanecz) János közs. biró Tót- 
Györk. BM. 29016—90. 
Csapó (Policzer) Zsigm. a „Gazette de H". 

munkatársa Budapest. BM. 5965 — 83. 
Csapódi (Payer) Józ,sef, gyerm.: Istv., Gyula, 

Ferencz, Sándor, Karolin, Kálmán Szöllős- 

Györök. BM. 24645—80. 
Csapódi (Fraschek) Mária és Elek Sziget- 
vár. BM. 30562—84. 
Császár (Paárs) Anna Bpest. BM. 25659/79. 
Császár (Csiszárik) Antal mesiy. kiadó, gyerm. t 

Cornélia Eperjes. BM, 47015—78, 
Császár (Kaiser) Ferencz rendőrkapitány 

Nagyszombat. UK. 1551 — 62. 
Császár (Kaisei) Ignácz vas. főkalauz és 

Imre lelkész; Drahócz. BM. 29473/67. 
Császár (Kaiser) József tanár Kecskemét. 

UK. 477—62. 
Császár (Franki) Júlia, gyerm. : Sarolta, 

Anna N.-Kanizsa, BM. 12718—68. 
Császár (Kaiser) Károly tanár Temesvár. 

UK. 18894—62, 
Császár (Tokopil hely, Dokupii) Károly 

bádogos, gyerm.: Rud., Mária Uj-Szt.- Anna. 

B.M. 43352-87. 
Császár (Kaiser) Pál, gyerm.: Józs., Mátyás 

Nagyszombat. UK. 12838—61. 
Csataj íCsítsztiilik) József Budapest. BM. 

13243—93. 
Csatár (Flui.-hting) Lajos m. kir. földadó- 

.soroz. helyf^tt. becslőbizt B.M. 29276—67. 
Csatár (Löffelliolcz) Zsigmond tanító Csoiig- 

rád.^ UK. 9469—62. 
Csatári (Krieger) Ágoston keresk. és birt., 

gyerm.: Henrik Eperjes. HT. 61640 — 61. 
Csatári (Spiízer) István Pozs. BM. 14315 70. 
Csatári (Spitzer) József, gyerm. : Jenő, Géza. 

BM. (i3487— 75. 
Csatári (Csesznek!) Pál szatócs Budapest. 

BM. 4202—79. 
Csatkai (Krau.«z) Ignácz ki.sk. Csatka. B.M. 

12637—88. 
Csató (Zsanet) Mi icz, gyerm. : Márton, Róza,^ 

Sándor Munkács. BM. 71280—90. 
Csató (Weisz) Zsigmond joghallg. N.- Várad. 

B.M. 63488—81. 
Csausz (Szőllő.xy) Károly Felsőbánya. UK. 

11844—46. 
Csávossy (Peidelhauser) Gyula és testv. 

Nagybecskerek. UK. 14715—61. 
Csáska (Lögerletz) Emilia férj. Ivánovics 

Jánosné Enicstitia Pozsony. BM. 35515 — 85. 
Cseh (Bőhm) Ferencz Szombathely. UK. 

17533—44. 
Cseh (Fitz) Jenő Pápa. BM. 50508—83. 
Cseh (Bőhm) Jusztin Buda. BM. 11355—48. 
Csehfy (Csehman) József Nagyszombat. BM. 

50U9— 48. 
Csehi (Csehó) János, gyerm. : Erzsébet, Ján. 

N.Sarló. BM. 46316—83. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 53 Caekme íCsüiö-*; Imre Kovásziia. BM. 

íí:í 113—92. 
Cselei (Adamovics) János hajóskapitány 

Mohács. BM. 28088—78. 
Cselei (SeszUík) János keresk.-seg. ^'ácz. 

BM. 77871— »«. 
Cselényi (Bábu István és Jen5 Eger. BM. 
, 90773—93. 
Csellei ( Waltersíloifer) FCároiy jegyző Hnjdú- 

Bogus. L'K. 11985—62. 
Csellei (Ziezelsljerger) Károly orvos, gyerm. : 

Gvula. Gii.sztáv Kuniároin. B.M. 2608 — 68. 
Csemeghy (Nascbi Jiizset és Móricz csoug- 

láili ker&skedók. UK. ir>558 — 44. 
Csendes (Mitteistiller) Jenft, gyerm.: JenS, 

Anna, Mária, Lajos Keszthely. BM. 49098 93. 
Csendesy iCvoicho) János C.-ákova. UK. 

it;6i— 13. 
Csendessi (OplLsclitil) Nándor kereskedő 

Biida. UK. 3U8Í— 66. 
Csenge (Csöngető) György Téth. BM. 

U472— 82. 
Csengéi (KlinsTsUigl) Vilmos, Károly, Józs., 

tMnar, jósziígbérló, szenlszéki hivatalnok. 

Károly gyermekei: Aladár. Irén Kesztnely, 

Sz.-Féiiérvár, N.-Szoinbnt. BM. 7816 — 70. 
Csengeri (Kluiger) Adolf, gverm.: Oszkár, 

Dezső Budape.st. B-\L 26849— 77. 
Csengeri (Öinger) Fereucz Fülöp Miskolcz. 

BM. 1547—67. 
Csengeri (Czechmei-ster) György, gyerm. : J(>- 

zset, állatorvos, 8áro^id. BM. 43008 — 89. 
Csengeri (Herczi Hermáim B.- Bánya. BM. 

'H;'290— 81. 
Csengeri (Czenger) János tanárjelölt Bpest 

BM. 47153—78. 
Csengeri (Cservenyák) János, gyerm.: Jenő, 

Elek, Katalin, Pál Sjzolyva BM. 44909—82. 
Csengeri (Csóka) János csendőr Petrova. 

BM. 14037—91. 
Csengeri (Hudák) Mihály, gyerm.: Kálmán, 

Julia, Gyula, Mihály, birtokos Nyiiegyháza. 

BM. 20125—78. 
Csengeri (Csiba) Pál, gyerm.: Erzsébet, 

Ilona, szfibó, Budapest. BM. 72750 — 87. 
Csengő (Zvoncsek) Ignácz magánhivatalnok 

Pe-st. UK. 221—62. 
Csengő (Kolompár) János zenész Szabadka. 

BM. 40S47— 84 
Csópai GlüUstahl) IaIjos orvostudor Szolnok. 

B.M. 7525-79. 
Csepesányi (Stanczel) József, gyerm. : Ká- 
roly, János, Kls-Csepcsány. BM. 93994 — 91. 

Csepely Zeppelsauerj Ede Erdóhegy. BM. 

4y8U3— 73. 

Csépi (Klein) Antal, gyerm. : Ottó Baja. BM. 

5^551—93. 

Csepreghi (Ubelhen) János Sopron BM. 

2578.5 — 67. Csepregi (Csepiga) Rókus Budapest. 

4234.5—75 BM. Cserei (Loh) Adolf, Gusztáv cisterci rendi 

hittanhallgató Pécs. BM. 18681—70. 
Cserei (Kohn; Antal keresk.-s. Pécs. BM. 

36238—81. Cserei (Deutsch) Cili Matild N.-Károly. BM 

53252—93. 
Cserei (Czinner) Dávid Ji'>zs8t", gyerm*. : 

.Márton, Dezső, Adél, Hermin, Irén, Szeged. 

BM 35522—71. 
Cserei (Loh) Ede építőm. Beszterczeb. BM 

15255 — 87. 
Cserei (Loh) Emil karkáplán Beszterczeb. 

BM. 27624—86. 
Cserei (CMpeczauer) Farkas, gyerm. : Györgj-, 

Gábor, Károly, Gynla, erdővéd Sándorfahi. 

B.M. 1373y— S4. 
Cserei (Lohi Gasztáv, gyerm. : Margit, Ilona, 

Fereucz. Emilia, Aladár Losoncz. BM. 

69427—91. 
Cserei (Cservik) Gyula Bpest. BM. 21385—77. 
Cserei (Dtnits) Ignácz, gverm.: Zsigmond, 

lAszló. N. Kiiroly. B.M. 35966—81. 
Cserei (Forster) Jakab S;iatmár.BM. 15893/76. 
Cserei (Zwerg) József gynm. tanár Kolozsvár. 

Ü.M. 24028—68. 
Cserei (Gservik) József k^:ye8rendi tanár 

Nyitra B.M. 1167—71. 
Cserei (\Vei.<iz) Manó Pest BM. 24962—69. 
Cserei (Luníh) Mihály tiszti ügyész .Szabadka. 

UK. 2019?— 62. 
Cserei (Kohn) Lipót kereskedő Pécs. BM. 

55865—81. 
Cserei (Schönwald) Zsigmond orvos Szatmár. 

UK. 2868—63. 
Cseróly (Taasch) Jakab Buda. BM. 11230 48. 
Cserópi ((Jsirip) Józ.<ef, gyerm. : Anna, István, 

József, Ján., Emil, Mária, Anna Sái'os. BM. 
43641—92. 
Cseres ^Gserta) Gyula Gödöllő. B.M 39034 83. 
Cseresznyés < Ker^schbaum) József, gyerm. : 

Etelka. János(Iván). Barníibá-s, Mária (Ilona) 

S/.ulnok. BM 51927—79. 
Cserfai (Jurzsó) Endre Pozony. BM. 56800 91. 
Cserfaludi (Csemik) János segédméruök 

Deés. B.M. 51s23— 78. 
Cserhahnai (Qsemák) Dániel lakatos-segéd 

B,x?st BM. 18573—84. 
Cserhalmay (Klecska) Ferencz pásztói 

gyógyszerész. UK. 15923 — 16. 
Cserhalmi (Remán) István szakaszvezető 

Hzászbréte. BM. 10932—82. 
Cserhalmi (Czechmeister) István, gyerm.: 

Jenő, István, Zoltán, Árpád, tam'tó GyŐr. 

BM. 27176—83. 
Cserhalmi (Kirchknopf) Józ.sef pnev. hit.- 

hallg. Győr. BM. 15510 69. 
Cserhalmi (Kirchknopf) Lajos s.-lelkész 

Esztergom. BM. 31067—81. 
Cserhalmi (Chladek) Péter nyomdaműv. 

Bpest. BM. 48245—91. 
Cserhalmi (Csernák; Sámuel Nyíregyháza. 

BM. 65506—82. 
Cserhalmi (Rémán) Valéria, gyerm. : Gabr. 

Szászbréte. BM. 24577 — 32. 
Cserhát (Singer) Gerson B. Gyarmath. BM. 

55912—75. 
Cserháti (Hechtl) Irma, tanítónő; Katinka, 

műviráij-készítőnő Bpest. BM. 86—86. 
Cserháti (Heditli Jenő vas. fűtőh. főnök 

Gvőr. BM. 6165—82. 54 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Cserliáti (Hacser) Miliály, gyerm.: Júlia és 
János Fülek. BM. 11964—48. 

Cserháti (Sclineller) Mózes másk. Mór orvos 
Bér. BM. 56786—84. 

Cserháti (Hechtl) Sándor segédtanár Óvár. 
BM. 48505—76. 

Cséri (Stern) Ármin, gyerm. : Sándor, Rafael, 
János Bpest. BM. 50080—77. 

Cséri (Czoczkerl) Fereucz hivatalnok Bpe.st. 
BM. 30738—78 

Cséri (Csamperlik) lg. Bpe.<. BM. 28664/77. 

Cséri (Ehrenstein) Ilma Bitest BM. 15409/91. 

Csery (Baumann) József vendéglős Komárom. 
UK. 14715—61. 

Cserjesi (Czedii) József, Károly tanító Bpest. 
BM. 29441—81. 

Cserkúti (Cech) János lelké.sz Bajalc ÜK. 
3126—63. 

Cserkuti/Czech) József Vácz. BM. 8435/48. 

Csermelónyi (Paraicz) István ügyvéd Sze- 
ged. ÜK. 46—62. 

Csermólyi (Lehrbach) Béla Temesvár. ÜK. 
1373—44. 

Csermelyi (De Rivo) Sándor, gyerm. : Er- 
z-íébet, Eleonóra, Irma, a niagy. ált. föld- 
hitel részv.-társ. gazd. tanácsosa. Bpest. BM. 
9324—79. 

Csermendi (Jakubieska) László Bács. BM. 
.-<837— 18. 

Cserna (Grünfeld) Sándor gyern;. : Ármin, 
Júlia, István, főmérn. Bpest BM. 20276/91. 

Csernei (Stern) Ede kereslc.-segéd Varannó. 
BM. 50336—89. 

Csernei (Csikó) István Pest BM. 22918—71. 

Caernyei (Schermer) Gyula szabadságolt ka- 
tona Bécs. ÜK. 17289—63. 

Cserneki (Porliancsák) András és Mihály 
Ungvár. ÜK. 17656—46. 

Cserő (Czeiszler) Lajos, gyerm. : Iz.sák Zsig- 
mond, Ede, Gyula, Samu Eser. BM. 67361/83. 

Csertő (Czubák) István Antal tanárjelölt. BM. 
28245—81. 

Csészéi (Fiala) József Ungvár. UK. 7415/47. 

Csetónyi (Böhm) Adolf ügy v.- jelölt Bpest. 
BM. 28236—81. 

Csetényi (Bölim) Ignácz, gyermekei: Lajo-s, 
Hermina, Emil, Róza, Sándor N.-Károly. 
BM. 3Ö257— 81. 

Cséti (Chrismár) Ottó, gyerm. : Győzó, lió- 
bert, István, méru. és tanár Selmeczbánya. 
BM. 48846—86. 

Csigaházy (Grünschnek) József tiszttartó 
Pápócz. ÜK. 9182—34. 

Csiki (Domokos) János Brassó. BM. 7828/78. 

Csiki (Cenwira) Miklós, gyermekei : Mária, 
Gábor Kolozsvár. BM. 57698—92. 

Csiky (Csik) Mihály Pozsony. BM. 15887/67. 

Csikvári (Wühr) Anbi', gyerm. : Ilona, Gab- 
riella, államvasúti számtiszt Budapest. BM. 
55506—81. 

Csikvári (Wühr) György vasp.-felv. Vág- 
lijhely. BM. 62129—81. 

Csikvári (Wühr) Ják*'), gyerm. : Amália, 
Ödön, áll. vasuti-fókönyvvezetö Bpest. BM. 
55505—81. Csikvári (Würl) János, gyermekei : Józ.«ef,. 

Laji's, Mária, Teréz, Ferencz, vas. munka- 
ve/. üjSzöny. BM. 33748—87. 
Csillag (Stern) Adolf bizt.-társ. hivatalnok 

Bpest BM. 64577—82. 
Csillag (Steril) Adolf, gyerm : Ilona Abonv. 

BM. 47601—83. 
Csillag (Stern) Ármin, gyermeke : Fanni. 

aninyékszerkeresk. Szentes, BM. 16861 — 78. 
Csillag (Stern) Bernát, gyeruiekei : Ignácz, 

Ábrahám, Sándor, Gyula, Dezső, Berta Mező- 

Tur. BM. 42672—81. 
Csillag (Stern, Spron/.) Bernát tanító Thur- 

dosin. BM. 13913—83. 
Csillag (Stern) Bernhard, gyermekei : Irma, 

Jenő. Lajos, l)érlő Puszta-Kis-Tenyő. BM. 

43838—85. 
Csillag (Stern) Dávid Ogyv.-jelölt Pápa. BM. 

21515—82. 
Csillag (Stern) Dezső gazdt. Bessenszög. BM. 

81487—90. 
Csillag (Stern) Eduárd gazd.-gyak. C,<ákvár. 

BM. 50285—84. 
Csillag (Stein) 'Ferencz keresk.-segéd Sze- 
ged. BM. 23572—86. 
Csillag (Stern) Fülöp, gyermekei : Joachim, 

Sámuel, Katalin, Jeanette, Paula, Teréz, 

fölílbirtukos Patak. BM. 18200—88. 
Csillag (Stern) Géza ügyv.-irn. Győr-Sziget. 

BM. 31404—82. 
Csillag (Stern) Gusztáv könyvvivö. BM. 

36957—82. 
Csillag (Stern) Henrik, gyermekei : Fülíip, 

Lipót, várm.-számtiszt Arad: BM. 68424 — 82. 
Csillag (Stern) Hernianii, gyerm. : Ignácz, 

Gu.sztáv, Zsigmond, Béla, keresk. Czegléd. 

BM. 30246—74. 
Csillag (Stern) Ignácz Butyán. BM. 59380/81. 
Csillag (Stern) Ignácz ügyv -.segéd Czegléd. 

BM. 9016-81. 
Csillag (Glückmann) Ignácz lakatos Hajdú- 
szoboszló. BM 37122—86. 
Csillag (Sternfeld) Ignácz szabó Szegszáid. 

BM. 83532—89. 
Csillag (Stern) E. Illés korcsm. Budapest. 

BM. 36653—90. 
Csillag (Stern) Izsák kereskedő N.-Kanizs;i. 

BM. 21128—82 
Csillag (Stern) János szobafestő Kúnféleiry- 

háza BM. 51628—87. 
Csillag (Stern) Jenő Tata. BM. 60035—91. 
Csillag (Steril) Józ.sef nyomdász Budapest. 

BM. 31893—78. 
Csillag (Stern) Judith Bpest. BM. 84924/93. 
Csillag (Stern) Károly ügyv. -jel. Szabadka. 

BM. 274—88. 
Csillag (Stern) Lipót Szeged. BM. 37320/75. 
Csillag (Stern) Márku.s, gyermekei : Ármin, 
Róza, Ignácz, Lőiincz, Jo.sefina, Carolina, 

hiv.-szolga Rózsahegy. BM. 43453 — 81. 
Csillag (Stern) Márk keresk.-utazó Kövesd. 

BM. 77418—89. 
Csillag (Steril) Márton, gyerm.: Benjámin, 

Katalin Adolf, Mihály, kereskedő Czegléd. 

BM. 68544—87. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 00 Csillaj^ fjtera Márton hirlapiró Bpest. BM. 

61^02— IHÍ 
CsÜlag (^^te^l dr.) Mihály Szegei BM. 

6242—77. 
Csillag <Stem> Miksa kereskedő Kecskemét 

BM. 4:iH4ü— 90. 
Csillag (Steri)) Miksa gyerm. : Dezső, Ala- 
dár Zfila-Egersxeg. BM. 44052—92. ^ 
Csillag Stein) M»>rifz. gyerm. : Nátlián, 

E^elka, Béla, Gusztáv, József, Kaioliiia 

Szentes, BM. 7051—81. 
Csillag (Stemi Mór, gyerm. : Elemér. Arnold, 

Marsit, vas. tiszt Szolnok. B3i 2662.>— 82. 
Csillag iStem) Mór törv.-sz. díjnok Rima- 
szombat. BM. 81í»9— 87. 
Csillag iStern) Móricz czijiész Kapos%-ár. BM. 

74 4 U)— 88. 
Csillag (Stemi Mózes, gyerm. : Áron, Lei, 

ipai-os Deés. BM. .54286 — 83. 
Csillag (.^temi Mózes Mezőtúr. Bit 31530/88. 
Csillag (TscJiilla> Pál, gyerm. : Józ.sef, Fri- 

g>«s, Adolt", Amália, hiv.-szolga T.-KotT. BM. 

28058—81. 
Csillag (Stern) Péter, gyerm. : Ignát-z, Mal- 

vina. Gyula, Sámuel, Beniát. Katalin, szfii-s- 

niesrer Szolnok. HM 37170 — 78. 
Csillag (StenO Salamon Szabadka. B>L 

47674—93. 
Csillag (Stern) Schamu (Sámuel) Bécs. BM. 

32tl8 — 8" 
Csillag iStemtSámnel Bpest BM. 34336 84. 
Csillag 'Stem) Vilmos korcsmáros Győr- 
Sziget. Uyi 52188 — 86. 
Csillag (Stern) Zsigmond Pest. BM. 3401—68. 
Csillag íStern) íísigmond kereskedő Kún- 

Félegyliáza. BM. 54.532—81: 
Csilagy (Csillich) József óhajL UK. 9726-^ 
Csilagi I Stern) Ferencz, gyerm.: Lajos és 

Saroit-H Fest. L'K. 657—47. 
Csillagi ' Stern) Jónás csendőr Ó-Béba. BM. 

104253- -93. 
Csillagi (Hvezda) József vár. imok Tren- 

c-séu. B.\I. 6465—83. 
Csinek fGoteschaj Lajos kisk. Kisfalud. BM. 

81.563-87. 
Csizmadia (Stettner) Johanna Bpest BM. 

34í'81— yO. 
Csóka (Maró) Géza Nyitra. B:M 35341—86. 
Csokai (Stauber) Adolf Sz.-Fehéi-v;\r. BM. 

42^:^5—81. 
Csókái (Strauber) Regina, Gizella Sz.-Fehér- 

vár. BM. 594í:'y— 86. 
Csokonai rischochner) Káról v, gyerm.: Ottó 

Szeleli. BM. 2761U— 74. 
Csomási (Szacsek) József esküdt Nyitra. 

UK. 7999 — 65. 
Csomós (Ahmers) Imre >Iátészalka. BM. 

Csongor (Preneszil) Márton, gyerm.: Olga, 
Károly, számvizsg. Zombor. BM. 61395 — 84. 

Csongor (Preneszill) Mór és Márton mérnök 
Temesvár. UK. 7099 — 62. 

Csongrádi (Policzer) Fülöp Jankovácz. BM. 
16936—76. 

Csongrádi (Policzer) Gáb. joghallg. Csong- 
rád. BM. 26966—83. Csongrády iDeutsch) Márk Pest. UK. 

104.39 — ló. 
Csonka iHrenek) István, gyerm.: .Anna, 

Gynla, Károly. István, szabómester Losoncz. 

BM. 32202—90. 
Csonti (Glebacski) János Törökbecse. BM. 

5<J5t?9 — 80. 
Csontos íKoezfy) György, gjerm. : Irén 

Pzsnyét. BM. 83143—91. 
Csontosi iKoscs; növ.-pap Esztergom. B>L 

4447—67. 
Csorba 'Stan<lera) Imre cs. és kir. hadnagy 

Bpest BM. 19900—90. 
Csornai (Grosch) Artnr erdőgyakorn. Uszád. 

BM. 8*j741— 93. 
Csornai íCsemy) Ignácz kegyesrendi növ. 

UK. 18894—62. 
Csornai (Grommen) Lajos, gverm. : Arnold, 

vas. tisztv. Selmeczbánya. BM 70477 — 8L 
Csornai (Cseniy) Pál távirdati-szt Budapest. 

BM. 40448— 8i.>. 
Csomay < Csermák) János Kis-Kún-Félegj-- 

báza. UK. 11426— -i 
Csomay <Zeheti I Pest. UK. 

1569—45. 
Csorvay iRieger) Ján. •■^ze„'ed. UK. 10157 61. 
Csököli (Leány) .lózsef Nagy-Harsány. B>L 

1422—70. 
Csököli (Leány) Sándor N.-Harsány. BM. 

10305—80. 
Csömöri (Csömör) József Csurgó. BM 

56976 — 91. 
Csőri (PLstyecz) Istv. Trencsén. BM. 23828 79. 
Csörsz (Csizmadia) Laj<js. t-yerm. : Mária, 

Lajos G>-ula Kaposvár. BM 12758 — 93. 
Csudányi i Wüuder) Antal gazdatiaa^ Per. 

UK. 10157—61. 
Csukái (Hecht) István Bpest. BM. 42687—74. 
Csukási (Hecht* Fülöp, gyerm.: Ilona, Mór, 

néptanító Bpest. BM 6621—81. 
Csukási (Hechilj István gazdatiszt Egervár. 

BM. 54223—86. 
Csukási (Hecht!) Józ.sef „Győri Közlöny" 

szerkesztője Győr. UK. 10375 — 66. 
Csukási (Hechtl) Károly ügyvédjelölt Pest. 

UK. 9550—66. 
Csukási (Hecht) Mór tanító Makó. BM. 

551.5—82. 
Csurád (Kohn) Joáchim kereskedő Pest 

B>L 3750—72. Dacz Traczi János K.Löd. BM. lo659 — ^-í. 
Daczó .Sándor József kiskereske<lő S^esvár. 

BM. 16436—81. 
Daláry (Zingeri Endre Nagy-Károly. UK. 

19522 — 16. ' 
Dallos (Assingeii Adolf távirdász Szolnok. 

UK. 3246—63. 
Dallos (Woluscsuk/ János, gyerm. : Endre 

Marmaros. BM. 17303—67. 
Dalllos (Floigl; József Sándor praemont- 

reiid. kanonokrendb. növ.-pap Csorna. BM. 

40299—74. 
Sallos I Assiuger. hely. Aszszinger) Mór tanító 

Badapest BM. 23806—78. 56 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. pallos (Singer) Sándor joggyakoniok. BM. 

17034—70. 
Dallosy (Schiller) Alajos Kecsa. BM. 9999/48. 
Dalma (Diamant) Dávid Vág-Besztercze. 

BM. «3432— 92; 
Dalmai (Donovák) Géza, gyerm. : Géza, Ele- 
mér, kir. végrfiliajtó Kolozsvár. BM. 49714/84. 
Dalmay (Wolfj József Zombor. UK. 13915/46. 
Dalnoki (Singer) Bernát színész, Sándor 

gvnin. tanuló Budapest. BM 69537—82. 
Dalnoki (Singer) Lázár asztalos Szeged. BM. 

14078—85. 
Dalnoki (Singer dr.) Adolf orv. -tud. Bpe.st. 

BM. 68973—88. 
Dalnoki (Traszler) Béla tisztvis. Bpest. BM. 

622o4— 85. 
Dalnoki (Kinglarovics) Nep. János szinész 

S.-A-Ujhely. BM. 40976—80. 
Dalnoki (ÍV&szler) Károly műépítész Bpest 

BM. 33551—81. 
Dalnoky {Singéi) János, Lipót és Lajos 

Pest. ÜK. 14237—44. 
Dalos (Singer) Józs. VármelJék.BM. 18853/84. 
Dalotti (Dalotti-Német) Ödíin, gyermekei : 

Aladár. Béla Kecískeniét. BM. 28853—92. 
Dani rDeutsch) Ede tanár N.-Károly. BM. 

43559—84. 
Dani (Deutscli) Gynla mérnök Homoród. BM. 

55072—84. 
Dani (Deynicli) Jái-os s.-mérnök Arad. BM. 

16717—86. 
Dani (Deutsch) Mihály (Mór) végz. jogász. 

Bpest. BM. 51825—84. 
Dani (Dimitrievira) Szvetozár keresk. Sze- 
ged. BM. 40233—84. 
Dániel (Mózes) Dániel György fodrász Czilli. 

BM. 49018—78. 
Dániel (Denusz) János „fejérszegi" el(^név 

megfcirtá.sával, Poz.sony. BM. 10725 — 77. 
Dankó (Legliaríusz) Károly Petrov;ícz. BM. 

3420()— 90. 
Dankó (Leghanusz) Sámuel díjnok Újvidék. 

BM. 18904—90. 
Darany (Griess) Lipót mag. hiv. Bp&st. BM. 

26882—86. 
Darányi Dietrichstein) Czeczilia Bpest. BM. 

81278—92. 
Darányi (Sztadieim) Farkas Ferencz Józs. 

jouhallg. Gyönk. BM. 70706—82. 
Darányi (Ditriclistein) Géza m. k. pénzüíry- 

miiiiszteri iiodatiszt Bpe.st. BM. 18221—78. 
Darányi (Ditrichsteiti) István Budapest. BM. 

71657—83. 
Darányi (Deutsch) István hivatalnok Bpest. 

BM. 68764—89. 
Darányi (Grizner) János orvos Pest. ÜK. 

13393—44. 
Darányi (Grizner) József, gyerm. : Anna, 

Mária, Rozália, .Josefa, Appolonia, János, 

földbirt. Heves. BM. 15533—69. 
Darányi (Strassmann) Simon szatócs Bpest. 

BM. 48156—82. 
Daray (Krupecz) Imre és Vilmos Pest. ÜK. 

3250—48. 
Darázsy (Deutsch) Albert orvos Félegyháza. 

UK. 7543—61. Darbai (Scheider) György Pest. BM. 8887/67. 
Dárdai (Pick) Adolf, gyerm. : Géza, Ilona, 

Aladár, Irén Bpest. BM. 25968—77. 
Dárdai (Pick) Gyula operaénekes Bpest. 

BM. 44390—84. 
Dárdai (Wünsch) Sándor mint. titk. Pest. 

BM. 24914—67. 
Darnai (Daempf) Flóris, gyerm. : Lajos, Bél.i, 

Flóri.s, Ferencz, só-máz.satiszt Mohács. BM. 

20995—70. 
Darnai (Darmstíidter) Józs., gyerm. : László, 

Margit, István, Józ.sef, számtiszt Bpest. BM. 

41401—90. 
Daróezi (Königstein) Alb. ; József joghallg. 

Bpe.st. BM. 25865—87. 
Daróezi (Königstein) Anna tanítónő Szat- 

már. BM. 71418—88. 
Daróezi (Königstein) Dávid jogász Bpest. 

BM. 16085—83. 
Daróezi (Deutsch) Ignácz Budapest. BM. 

70468—83. 
Daróezi (Königstein) Jak. gazdálkodó Szat- 

már. BM 13032—86. 
Daróezi (Eosenfeld) L^'os tanár Déva. BM. 

954_90— 92. 
Daróezi íDeutsch) Miksa ügyv.-segéd Szom- 
bathely. BM. 29651—81. 
Daróezi (Lindenbaum) Rezső Budajiest. BM. 

50826—83. 
Daróezi (ivoslik) Venczel, gyerm. : Károly, 

foafteclinÍL-. Bpe.st. B.M. 18106—90. 
Daróezy (Deutsch) Józ.sef ösmeretlen illető- 
ségű. BM. 11703—18. 
Daru iLorencz) Tivadar orv.-n9 vendek Eper- 
jes. BM. 19197—71. 
Daruváry (Czinege) Ferencz Temesvár. UK. 

6390—39. 
Darvai (Deutscli) Ármin ügyvédsegéd B.- 

Gyarmat. BM. 35539—81. 
Darvai (Deutsch) Artíiur Zilah. BM. 4 3138/83. 
Darvai (Ember) Béla joghallg. M.Sziget. 

BM. 21225—81. 
Darvai (Mrkvicska) János növ.-pap Nyitra. 

BM. 18518—78. 
Darvai (Pachmayer) József kisk. Halmi. 

BM. 28224—87. 
Darvai (Mrkvicska) Ottilia Thaszár. BM. 

65893—90. 
Darvai (Drotár) Rezső nevelő Hardicsa. BM. 

48258—77. 
Darvai (Deutsch) Rezső B.-Gyarmat. BM. 

42387—81. 
Darvai (Deutsch) Sámuel Budapest. BM. 

1.3644—74. 
Darvas (Dungler) Adolf Pannonhalma. BM, 

16251—77. 
Darvas (Grünhut) Adolf tanító Budapest. 

BM. 22776—80. 
Darvas (Deutsch) Adolf (Dávid) m^yei állat- 
orvos Ungvár. BM. 6337—82. 
Darvas (Deutsch) Adolf betűszedő Bpest 

BM. 45672—82. 

Darvas (Deutsch) Aladár T.-Csege. BM. 
23475—93. 

Darvas i Deutsch) Albert Nagyvárad. BM. 

78094—93. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. O^ Darvas (Diamantenstein) Áron íAlb.\gyerm. : 

•Sándor. Józ-sef, Hermina, Gizella, Károlv. 

Adél, záloírház-tulajd. Bpe^t. BM. 5153—83. 
Darvas 'Deutsrin Arthnr hivatalnok Mez.l- 

K5%es<i. BM. 5_'4C_' — >". 
Darvas Pi.-H.'lieri Béla színész Bpe.<t. BM 

3275S — 87. 
Darvas iKniippel) Béla im-.k M.K" -1 

BM. 72'>5— 8.S. 
Darvas (Deut-sch* Dá\-id B{> 
Darvas t'Detitscí "-'^ " i. >z .luícuv. i.;>i. 

45'>51— yi. 
Darvas (Dríigsi- keztyils Szecred. 

B>L 3»i«78— >. 
Darvas (Dents- .-irmentesít/^ i/iv. 

N-Kikinda. BM. •■■■)_ — " 
Darvas (KraiMi) Ignácz i -ííer 

Nauvvánid. BM. 28159— >~ 
Darvas iFícsár Imre va.si'iti 'tÁ\. .M;ii^>.. BM. 

:n24i5— V.. 
Dai^as lAVelsz) Izidor posratisEt Budapest. 

BM. 27837— >2. 
Darvas iGura Lajos távirdatÍBBt Kaara. BM. 

10821—76. 
Darvas (Fischer) Lajos mémOk Szeged. BM. 

3"-)649— 81. 
Darvas iDuInen László joggvakom. Logos. 

BM. 1-18')»>0— 84. 
Darvas (Pischer) Marczel László könr\-\ivö 

Bpest. BM. 4 55! '3— 8*1. 
Darvas (Deutschí Miksa meso?. iktató ; B»^Ia 

kiadó és irattániok Nag) -Becskerek. HM. 

22857 — 83. 
Darvas íWeisz) Miksa Bpe.sí. BM. 4028!— 3. 
Daxvas IJentselu Nándor iii. kir. lionvé-l- 

hadapród Fogara-s. BM. 28461 — 87. 
Darvas Nit.-üier) Pál. ^yenn. : Béla, Pál, 

lioiia, Vilm-i Bpest. Bit 21253—92. 
Darvas íDyatel) Péter, gjerm. : István, állam- 
pénzt, tiszt Bpest. BM. 62994—85. 
Darvas i Davidovii-s) Vilmos, trverm. : (üzf-lla. 

klsk. Bilke. BM. 67358— íí7. ' 
Darvasi iKniiisz^ Ábrahám, g\erm. : Hildeg, 

Izíibella, E-izter, Erzsébet. Sándor, wám^ 

veví^ őrmester DebreczeiL S^L 29495 — 84. 
Darvasi (Rmú Frigyes, gyenn. : Lajos, k9zs. 

•^üédjesyző Deés. BM 4»;>872 — 82. 
Darvassy Ublyárikt András Debreczen; 

Feiencz Tárd. BM. 14784 — 69. 

Dávid (Mflller) Rezső kiskorú. Nasv-^Szeben. 
BM. 1Ü656— 87. 

Deák iTtentsch Adolf tam'tó Guta. BM. 

39ö8'0 — S^. 
Deák iSzkiLpkí Ferencz Bottornva. BiL 

r,r;060— 92. 
Deák(Siiller'Gy'"r?y Vazsáno. BM. 12T>; " . 
Deák (De7«ö; G\nla Marosa ásárbeiv. BM. 

334V:— 74. 
Deák iDeiitsehi Jakab orvos Berlia BM. 

11394—^4. 
Deák (L>eutscli) .Takab (Farkas) bivatűnok 

K;.l'jz.svár. B-M. 33S9t3 — 85. 
Deák(D<jdoki János, gverm. : Gyula, L;i?zlú 

B;ikabán}-a. BM. 10Ö043 — 92. 
Deákí^SchiiIler* Jenő gvmn. tanuló Szabadka. 

BM. 7í?9>— 80. Deák s. Jenó, 

1 QO ^ ..íef. gyerm. : József. Anna. 
vámpénzszedí \ acz. BM. Deák Diamant) József Bpest. BM. 71614—93. 
Deák Z;ivr<ik:i Lajos fogbázör trzombathelv. 

IIM. 4--): —-<2. 
Deák Kiii.iiiio 

nit^ter ljp.*>v !;^'. 
Deák I Kai Br;i.SiSÓ. BiL 

■■•'.'434—93. 
Deák •Z«j,'ik ->i.k.u^ ^.vín. ielögy., gyerm. : 

.)án<> >;azd. tanuló. Mikl(>s kép. tanuló 

N.iiTy-Kéreskény. BM. 54»6.3 — 86. 
Deák 'b'ei-«hi Kozijia Bjiest. BM. 7' 
Debreczeni ( zil>ere István csaad 

BM. 32-9.V— .v^ 
Debreczeni lOpra) János Torda. B>L 

L'ló'-.:.— 93. 

Debreczeni tMitterbaner) Lujoa, gyeno.: 

Gyula János Debreczen. BM. 18816—84. 
Debreczi Bíjoacbes) József növ.-pap Brassó. 

BM. :::■•-,— w. 
Debrö iHudák) Mihály Eperjes. B>L 45814 81. 
Dóchi (Deutth) Mór Bpest. BM. 4662 í— 7-5. 
Décsei (Deufschi Uermann, pyenn. : Jak^b, 

Lipót. Teréz, Miki Szabadka. BM. 3485 — 84. 
Décsei' iK-iitsch) Janka,^r7erin. : Lnjza tanító- 

iv\ Mariska képezdét láfcia-,ifi;i \V.!7iirém 

BM. 454. '8—78 
Décsei il>eiit.«h J<'.z«<-; 
Décsei IViiL-ii Lip't, M 

Décsei ilA-ss-iuer^ Mór keresk 

21511- s2. 
Décsei Deiitsch Sándor Bpest - ?. 

Décsei Deutschí Zsigmond ;• i_ii.u . 

i.'>''s. UK. 5317—63. 
Deesenyi Deutscfa Pál S.-A.-UjLi; ... ^,:'.. 

^332— 75. 
Decsényi Deutsch' Ármin .«zabó m. Pest. 

L'K. ^1.5561 — 62. 
Decsényi Dent" .erm. : Sánd. 

M)kli>s, Kesíiíia, J....... i .>u..i, Minna S.-F- 

Ljliely. Bif. 141u6— 81. 
Decsényi Peut«ch) Lipót orvos Pest. UK. 

1592:i- 
Décsi AitVéd kisk Czeuléd. BM 

Décsi Eiias Alfr. kisk. Arad. BM. 143í3 ^ •. 
Décsi Éliás, Emil kisk. Aiad. BM. 542> - ■ 
Décsi Deutscb ' Fet, gyerm. : Béla, Kezs>>, 

Vilmos Szeged. BM. 4903»3 — 75. 
Décsi Deutsdi! György fiíreáltan. végz. tan. 

Kecskemét. BM. 36005 — 79. 
Décsi Deutscb Gvula imok Sopron. BM. 

14242—86. 
Décsi Éliás Henrik biztos, feliig velő Arad. 

BM. 100456—93. 
Décsi Deutscb Jaqnes Gvula Bpest. BM. 

92210—92. 
Décsi Deiit.o.li .J''/->éi*. gyermekei : >Ióric7, 

Viktor. ."Sái; " Malv., tanitó Ersek- 

Ujvár. BM. 
Décsi Deutscíi; Jozset keresk. Bpest BM. 

25468—83. 58 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Décsi (Deutsch) Lajos Bpest. BM. 19478/77. 
Décsi (Deutsch) Lipót orvos Tóváros. BM. 

48776—83. 
Décsi (Deutscb) Mór kereskedő Eger. UK. 

1:^877—66. 
Décsi (Czilczer) Mór, gyerm. : Károly, Ján., 

Arthúr, Béla, hivatalnok Budapest. BM. 

32923—81. 
Décsi í Deutsch) Mór, gyerm. : Elvira, orv. 

tudor Kaposvár. BM. 10285—82. 
Décsi (Koller) Nándor üveges nies. Jászbe- 
rény. BM. 14400—69. 
Décsi (Deutsch) Sándor keresk. Győrsziget. 

BM. 22568— 85. 
Deeső (Schwartz) Janka távirásznő Bpest. 

BM. 41296—88- 
Dógai(Degel) Károly Sopron. UK 5459 — 62. 
Dégi (Deutsch) János Szeged. BM. 14565/72. 
Degi (Deuch) Leopold Szeged, UK. 5645 — 47. 
Degri (Deutsch) Vilmos Győr. BM. 37415/81. 
Dékai (Decleva) Jenő, gyerm. : Béla, Ilona 

Bpest. BM. 36253—77. 
Dekán (Bernhardt) Ármin, gyerm. : Zsig- 
mond, Lipót, Bertalan, Kornélia, kereskedő 

Bpest. BM. 40209—78. 
Dékán (Domkán) Pál Zropaja. BM. 53734/90. 
Dekány (Steiner) Józ.sef; Gusztáv (Béla), 

Aladár ; Zoltán, keresk., orvostan hallgató 

Kecskemét. BM. 4191-89. 
Dékány (Wildmann) Lcijos orv. növ. Bpest. 

BM. 26913—86. 
Delej (Deutsch) Jakab, gyerm. : Malvin, Izi- 
dor, Dezső, Géza, vállalkozó Komáiom. BM. 

13628—84. 
Delej (Deutsch) Manó, gyerm. : Laura, Emi', 

Lajos, Imre, ígnácz, Izidor, Margit, virág- 

keresk. Bpe.st. BM. 45961—81. 
Delej (Deutsch) Rezső, gyerm. : Paula, Gyula, 

Margit Teniesv;lr. BM 29956-93. 
Delényi (Czehentner) Károly gyógyszerész 

Pest UK. 223—62. 
Delenyi (Urbauer) Lajos Pest BM. 3882/48. 
Deli (Dlhy) Görgy, gyerm. : Bébi, Géza, 

adóhiv. tiszt Zólyom. B.VI. 22097—69. 
Deli (Dickmann) Sámuel, gyerm. : Emma, 

Henrik, Alajos, Hermina, Ábrah. (Adolf), 

kiáll. őr. ezelőtt kóser füstölt hus keresk. 

Bpest. BM. 45271—85. 
Délmár (Karpeles) Arthur kisk. Bécs. BM. 

630—90. 
Délmár (Karpeles) Mór kisk. Bécs. BM. 

629—90. 
Délmár (Hirsch) Tivadar, gyerm.: Emil 

Bpe.st. BM. 11121—89. 
Deményi (Axman:!) Ferencz pénzügyőri 

fogaim. Szolnok. BM. 28734—67. 
Deményi (Deutsch) Jakab könyvvezető Te- 

me.syár. BM. 64856—90. 
Deményi (Deutsch) Mór Temesvár. BM. 

102305—93. 
Demeter (Steiner) Ádám csendörvez. Mócs. 

BM. 47288—81. 
Demeterfy (Demetrovifcs) János Temesvár. 

UK. 15323—41. 
Demetery (Dimits) Péter és Pál Vörösmart. 

UK. 3595—47. Demjén (Deutsch) ígnácz kerask. Budapest. 
BM._2u068— 81. 

Demöky (Demetrovics) Mihály ismeretlen 
iliető.ségű. BM. 7977—48. 

Dénes (Deutsch) Adolf, gyerm.: Rudolf, Gyula, 
Zsiga, Izidor, Ármin, Hermina, Miksa, Ala- 
dár, Ferencz kiskorúak. Kapuvár. BM. 
39042—88. 

Dénes (Deutelbaum) Ármin, gverm. : Ida, 
Emma, üveges Bécs. BM. 40206—87. 

Dénes (Deutsch) Arthur kisk. Fehértemplom. 
BM. 84882—89, 

Dénes (Deutelbaum) Bernát keresk. utazó 
Bpest. BM. 244—85. 

Dénes (Deutelbaum) Ede kárpit -segéd Bécs. 
BM. 445.19-90. 

Dénes (Teitelbaum) Éliás ügyn. Bpest BM. 
33564—91. 

Dénes (Czvancziger) Ferencz Eperjes. BM. 
801—93. 

Dénes (Kohn) Fülöp hivatalnok Bpest. BM. 
8002—89. 

Dénes (Doleschal) Géza erdögyakorn. Ung- 
vár. BM. 13471—84. 

Dénes (Deutsch) Gusztáv Sz.-Fejérvár. BM. 
1445—83. 

Dénes (Deutsch) György könyvelő Kapuvár. 
BM. 63973—88. 

Dénes (Dienstenberjíer) IváH posta-t Pécs. 
BM. 105677—93. 

Dénes (Kohn) Jakab joghallg. Bpest BM. 
22711—90. 

Dénes (Deutelbaum) Lipót Dávid Bécs. BM. 
58796—91. 

Dénes (Deutsch) Mihály Bpest. BM. 54521/92. 

Dénes (Darschner) Nóta üzér M.- Lápos. BM. 
3712—86. 

Dénes (Deutsch) Ödön, Antal kisk. Fehér- 
templom. BM. 55471—90. 

Dénes (Deutelbauu)) Zsigmond Bpest BM. 
7990(5 93^ 

Dér (Reif) József Kis-Lőd. BM. 13659—68. 
Dér íBlazicsek) Simon Karczag.BM. 73910/89. 
Dercsényi íDeut.'-ch) Jenő, gyerm : Endre. 

Margit, Jenő, Géza Újpest. BM. 95557-91. 
Dérezy (Polmiller) Péter, Ferencz és Antal 

Szarva.«on. UK. 10157—61. 
Derecskéi (Rochel) Károly, gyerm. : Lajo.s, 

Erx.séljet erdész. BM. 1064—82. 
Derékfi (Kohn) Józs. Kapo.svár. BM. 64616/91. 
Deréky (Echterling) Mihály és István Buda. 

UK. 1420—42. 
Derónyi (Dreiseitl) Vilmos, gyerm. : Lajos 

Sárbogárd. BM. 14765—69. 
Dergovits (Digony) József parochus Besz- 

tercze. Észt. Kápt 29542—16. 
Déri (Mráz) Alajos ügy v.-segéd Budapest BM. 

1797—84. 
Déri (Mráz) Antal, gyermekei : Mária, Ilona, 

megyei hajdú Szob. B.M. 65924—84. 
Déri (Deutsch) Ármin szigorló orvos Bpest. 

BM. 20069—81. 
Déri (Deutsch) Ármin; Gyula Bpest BM. 

64038-83. 
Déri (Deutsch) Ármin Pozsony. BM. 103375,92. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 59 Déri (Mráz) Dániel, gyerm. : Emma, Péter, 

Pál, Amália. István, Ilon, Erzsébet, szür- 

szabó Nyiresyliáza. BM. 8499—82. 
Dóri (Deutscli) Ede, íryerm. : Károly, Gyula, 

IJerta, József Mari, Zsóti, Gézíi Mártonvás. 

BM. ■1112—87. 
Dóri íDeut.seln Ernő, fryerm. : Rudolf, Ottó, 

(Jyula Bpest. BM. 59972—81. 
Dóriiürabek)Ferenr/. Kalocsa. BM. 30930/81. 
Déri Frost) It;nácz Giivács BM. .51311 — 77. 
Déri i I )eutsch) Jakab ; Henrik ki.sk. Szarvas. 

BM. 1998-1-87. 
Dóri (Deutsch) Jántw. gyerm. : Ödön, Lajos, 

Vilma, Victor, Ilona, keresk. Erasi BM. 

1.54.56—81. 
Déri (Mrarnisa) Ján. Debrecz. BM. 99414-93. 
Déri Ml áz József magánzó Pest. UK. 5895 62. 
Déri (Dentscli dr j József ónos Pápa. ÜK. 

9(ill— 62. 
Dóri (Mráz) József, gj'erm. : András, Kálm., 

Mária. Gyula, András, joghallgató Sz.- István 

l<ir. S/,al.:i<lja. BM. 34231—86. 
Déri -Mráz) I^ajos Károly tan. Nyíregyháza. 

15.\I. 29188—82. 
Déri (Deut-ch) Mór, gyerm. : Betti, Simon, 

Márkus (Miksa), Re;:ina, Kálmán, Júlia, 

Zsitcmond, Dsivid, kere.skedö Bécs. BM 

44959—80. 
Déri (Szimácsek) Nándor és József Balas.sa- 

Gyarmat. UK. 1975ti— 62. 
Dóri (Drzraischek) Nándor kir. táblai hivat. 

K^szpsr. UK. 10263—63. 
Déri Mahler) Róza énekasnfi Bpest. BM. 

52824—84. 
Déri (Deutsch) Salamon Bpest. BM. 83503 93. 
Déri (Deiit.«clii Vilmos, gyerm. : Emma, fa- 

kere'-ked.S Upest. BM. 58244—84. 
Déri Deiitsihj Zsigmond orvos Bpest. BM. 

32902—81. 
Van Dernáth (Janoí;sy) István kapitány, 

családi neve, neme.sséi;e i's c/ímerének a 

gróíi czím és méltóság kizárá-sával. BM. 

16982—76. 
Dernyei íWicklj Antal kat. erdrt becsi e.si 

felüu'ycli^ Be.szterczebmiya. BM. 16489—81. 
Dernyei (Thier) Ferencz, gyerm. : Ferencz 

NagvVár.id. BM. 22925-74. 
Deröö íMiáz) János Csetnesz. BM. 51554 83. 
Dery (Deutsch) Adolf és Farkas Szeged. BM, 

4442—48. 
Dóry (Mráz) István ütry véd Pest. UK. 657 47. 
Derzsi (Kovácsi Ferencz Sz.-Udvarhely. BM. 

63526—75. 
Dósi Deutsch) Géza N.-Várad. BM. 52180/93. 
Dési íPrellerl Síindor, gyerm. : Hugó, Mária, 

Gizella, keresk. Bpest. BM. 20270—84. 
Deszkás i Bretteubauer) Gusztáv ügyv.-jel. 

¥e>^t. UK. 2<!G— 62. 
Deszkási iBredl) Adél Sopron. BM. 1451279. 
Detre (Diemant) Ede VágUjhely. BM. 

45906—83. 
Detre (Diamant) Lipót kárpitos Pálfalva BM. 

9577—86. 
Dótsy (Deutsch) Adolf Szeged. UK. 12366 43. 
Dettre (Diámánt) Beniam. Béla, István Szé- 
csény. BM. 42357—81. Deutsch iChlamt-ilsch; keresk.-segéd Bécs. 

UK. 20570—64. 
Dévai (Ebenfiihrerj Gusztáv joghallgató Pest 

BM 5592—67. 
Dévai (.lanicskó) Hugó keresk.-.seg. Eperjes. 

BM. 27862— 8i<. 
Dévai (Davidovicsl Ignácz ügyvédjelölt Buda- 

l>est. BM. 43134—80. 
Dévai (Deutsch) Ignácz Miskolcz. BM. 

67116—83. 
Dévai íKozíik) Imre kegyesrendi növendék. 

U-K. 18894—62. 
Dévai I Deutsch) Irma Mi-skolcz. BM. 17589 81. 
Dévai Donnen Ján., gyerm. : Mariska, Vilma, 

Gyula. István Szulok. BM. H7308— 81. 
Dévai Kurzveil) Jeromos, pverm. : Nándor, 

Janka, lánczhid-liiv. Bp&st. BM. 26594—81. 
Dévai íW.setecskai Józ.«ef. gyerm.: Rezső, 

Gvula, Emil, állami tisztviselő Pozsony. 

BM. 23623—76. 
Dévai (DeuL«ch) Józ.sef kereskedő Gyöngyös. 

BM. 27880—81. 
Dévai ( Deutsch) Józset^ gyeim. : István. Józs., 

Adolfa Mária, Ferencz Károly, Karolina 

Mária, Hermina Mária, honvédtörz.sfoglár 

Kas.*!. BM. .54704-81. 
Dévai Kurzweili Kandel. gyerm.: Janka, 

Gyula, Lajos, pléhjegy.szedő Budapest. BM 

45466—78. 
Dévai (Davidovics) Lajos (Salamon, Izidor i 

gymn. tanuló Kassa. BM. 63920—85. 
Dévai (Dugasz) I^ajos Nagy-Sáros. BM. 

329—86. 
Dévai íDeutsch) Miksa, gyenn. : Dez.ső, Lóra, 

Géza. kere-skedő Ujpe.st. BM. 31960—84. 
Dévai íDeutch dr.) Mór halottkém Bpest 

BM. 45167—79. 
Dévai (Deutsch) Sándor gyógyszerészsegéd 

Gyöngyös. BM. 29086—82. 
Dévai (Davidovics) Zsigmond VI. oszt. tanuló 

M.-Sziget BM. 30146 81. 

Dévai Deutsch; Zsig., gyerm : Margit, posta- 

.számtíszt Bpest. BM. 11376—82. 
Devecseri (Löwig) Ignácz, gyei m. : Hugó, 

Emil, Irén, hirlapiró Bpest BM; 28107—86. 
Devecseri (Lfíwyi Jakab Károly ügyvéd- 
jelölt Bpest BM. 50279—86. 
Dévényi (Danczinger) Iván. gyerm.: Béla, 

Jenő, alszámvevő Baranya. BM. 19313—68. 
Devics í Kepmann) István BM. 29202 — 67. 
Dezsenyi (Dissinger) Antal Páka. BM. 
. 7415—48. 

Dezső (Davidek) Adolf theol. tanár Nyitra. 
, BM. 43491—82. 
Dezső (Duzsák) Béla, gyerm.: János, bizt- 

hiv _Arad. BM 68755—86. 
Dezső (Deutsch) Jakab néptanító N.-Bajusz. 

BM.__79270— 90. 
Dezső íLueff) Mihály ügyvédjelölt Pest UK. 

27-^64. 
Dezső (Deutsch) Samu, gyerm : Izidor, Sán- 
dor, honvéd- főorvos Bpest BM 14197 — 78. 
Dezsőfí (Dazler) Adolf könyvelő Mindszent 

BM. 35965—81. 
Dezsőfí (Novotnv) Antal csendőr Nyitia- 

Zsámbokrét BM 87093—92. 60 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Dezsöfi íDuka) János csendőr K.-Jenő. BM. 

81493—93. 
Dezsőfi (Holicsek) Józs. gyerm. : Már,, Öd. 

Buda. BM. 3266—70. 
Dezsöfi (Deufc-cli) József (Jakab) gyógysz. 

Tápió-Bicske. BM. 25589—82. 
Dezsöfi íGiabacsovics) József Pécs. BM. 

167 39— 84. 
Dezsöfi (Drobni) Lajos, gyerm. : Dez.s., Jol., 

távir s7Ámús7l Temesvár. BM. 68381—82. 
Dezsöfi (Üazler) Józ.«ef Mindszent. BM. 

75558—87. 
Dezsöfi (Dzsumelya) Mihály csendőr Hn.szt. 

BM.__ 70889— 90. 
Dezsőfi (Deutsch) Sámuel Arad. BM. 

50776—88. 
Dezsöfi (üeutschlander) Vilmos óraműves 

Kis-K.-Féiegyháza. BM. 59546—81. 
Dezsöfi (Boleszni) Vilmos kisk. Arad. BM. 

50618—88. 
Dicsofi (Ko,sztomili) Józ.sef, gyerm. : Emilie, 

Kóza, József, iSándor, Béla, Kálmán, ref. 

leik. Balmazújváros. BM. 540—71. 
Dienes (Simon) Erzsébet, Gyula Sajó-Velezd. 

BM._ 10124—81. 
Diósi (Nylszli) Adolf, gyerm. : Olga, orvos 

Csenger. BM. 51854—84. 
Diósi (Nuszbek) Ferencz doh. bevál.-hivatal- 

nok. BM. 11553—67. 
Diósi (Nu.szbaum) Ignácz, gyerm. : Lipót, 

Ezsai, fa kereskedő N.- Várad. BM. 24626/81. 
Diósi (Nuszbek) József, gyerm. : Laj., Béla, 

számvevő B.-Gyula. BM. 5089—84. 
Dicső (Exler) Károly betűszedő Bpest. BjVL 

71544—86. 
Diósi (N'ussbaum) Samu, gyerm. : Ferencz, 

Ignácz, kereskedő N.- Várad. UK. 20984/62. 
Diósi (VVezel) Sámuel izr anyakönyvvezető 

Ó-Kadna. BM. 53448—87. 
Diósy (Niszl) Ignácz, gyerm. : Ignácz, János, 

.József Komárom. UK. 3862—46. 
Diósy (Nuszbaum) Márton tanitó Veszprém. 

UK. 17783—45. 
Diószegi (Fuchs) Mátyás, gyerm. : Lipót, 

Vilmos, Mária Terézia, Ede, Eniiiia, Béla, 

József, Ilona, útmester. BM. 15210 — 82 
Dirnfeld (Horn) Adolf banküzleti segéd, 

Arnold keresk.-segéd Bpest. BM. 43097/77. 
Ditrói íHimmelstein) József mért. hiv.-főnök 

Kolozsvár. BM. 5505—83. 
Dobai (Velner) Adolf, lika (Irma), Sándor, 

Zoltán, Győző, kereskedő Budapest BM. 

8819—82. 
Dobai (Dollencz) Alaj. Bpe.st. BM. 64527/91. 
Dobai (Dobrovolszky) János keresk.-segéd 

Bpest. BM. 29442—81. 
Dobai (Blabolik) Károly, gyerm. : Ernő Vik- 
tor, vasúti tisztviselő Maros-Vásárhely. BM. 

41872—82. 
Dobai (Neumann) Viktor ügyv.jel. Bpest, 

József tisztvis. Béiw, Sándor kerasked.-lev. 

Saintes (Traun). BM. 21674—78. 
Dobi íDobenstberger) Nándor gyerm, : Nán- 
dor, távírász S.-A.-Ujliely. BM. 77152—89. 
Dobó (Schmeisz) Adolf Markusfalva. BM. 

31207—81. Dobó (Reitermaclier) Béla földbirt. Hernád- 

Kércs. BM. 7681—90. 
Dobó (Duschnitz) Gyula Temesvár. BM. 

67635—92. 
Dobó (Dobránszky) Ist. Pest. BM. 21812/67. 
Dobó (Aridráskovits) István gyógysz. halig. 

Bpest. BM. 50617—79. 
Dobó (Dobrov) János, gyerm. : Kálm., LaJ., 

János, László, csizmadia Román-Kécsa. BM. 

20903—84. 
Dobó (Levkonide.sz) .János, gyerm. : Zoltíln, 

háztelüsyelő Bpest. BM. 5349—91. 
Dobó (üobler) József Pest BM- 1U131— 68. 
Dobó (Dzsbanck) Jüz.s. Kassíi. BM. 69733/93. 
Dobó (Scheibner) Lajos, gyermeke : István, 

k«nyvvivő Gyönk. BM. 25365—86. 
Dobó (Dobron) László, gyerm. : Hajnalka. 

városi törvényszéki tanácsos Vinga. BM. 

6246—70. 
Dobó (Zéman) Lász. Rozsnyó. BM. 58627/83. 
Dobó (Scheiber) Mátyás sütőmest. Dombóvár. 

BM. 11039—82. 
Dobó (Scheibner dr.) Menyhért tanár, Kál- 
mán orvos Halas. BM. 58032—79. 
Dobó (Deutsch) Miksa tanitó Budapest. BM. 

7688—84. 
Dobó (Deutsch) Ödön gazd. tan.haligab>. 

Bpest. BM. 42246—80. 
Dobó (Deutsch) Sánd. pincz. Kolozsvár. BM. 

25831—87. 
Dobó (Dzsbauek) Sánd. kif-k. Selmeczb. BM. 

3308—89. 
Dobos (Schwartz) Adolf Nagy-Dobos. B>L 

60289—81. 
Dobos (Deutsch) Adolf, gyerm. : Lász., Istv. 

Szeged. BM. 54287—93 
Dobos (Danczinger) Ignácz Miskolcz. BM. 

7625—92. 
Dobos (Löwy) József, gyermekei : Sámuel, 

Alfréd, Gizella, ügynök Bpe.st. BM. 18275/83. 
Dobos (Danczinger) József orvostan halig. 

Miskolcz. BM. 78862—89. 
Dobos (Drabi.szák) László üzl. vez. Bpest. 

BM. 28859—87. 
Dobosch (Viczáu) Fimoftei Nagy-Ilva. BM. 

10539—68. 
Dobosfy (Bubenig) Venczel Szarvas. UK. 

31U4— 40 
Dobosi (Pauker) Dávid, gyerm. : L^ij. Kecs- 
kemét. BM. 25912—77. 
Dobosi (Paukner) István Pankócz. UK. 

11131—62. 
Dobosi (Figura) János Atkár. BM. 64615'83. 
Dobosi (Pauker) Rudolf, gyerm. : Márton, 

Irén H.-M.-Vásárhely. BM. 69441—84 
Dobozi (Rickter) István, gyerm. : Kálmán, 

István. Gyula, Matild. Hermin, jegyző Mag- 
lód. BM. 27029—75. 
Dobozi (Fillári) János Arad. BM. 160—72. 
Dobozi (Do.szpod) János leik. Duna-Pataj. 

BM. 30056—73. 
Dobozi (Blau) Jenő tanitó Orosháza. BM. 

46455—82; 
Dobozi (Mandelbaum) Manó irnok Vésztő. 

BM, 65829—89. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 61 Dobrai íJnd) János Vas-HidegkúL BiL 

'Jii29Ö— 93. 
Dobrányi (Daubrova) Ignácz orvos Eger. 

UK. 20879—62. 
Dobrosi (Weinberger) Károlv Arad. BM. 

28829— 8t;. 
Dobsa (Dübscheri János és Jonatlián Pest 

BM. 0907—48 
Dobszai Grüiihtit Béla. sryeim. : Béla, Nina, 

líéhi. (>li:;i, Szigetvár. BM. 72927—83. 
Dóczi Diix> Benő segédjegjzó Csepreg. BM. 

1VI704— 89. 
Dóczi (Dtix) Lajos iidv. és kö2ös kölügy- 

tnini^zt. titkár Bécs. BiL 8067—72. 
Dóczi Diix Múrk-z, gyerm. : Ignácz, Mihály 

Biuijipe-st. B>L 2329ti— 75. 
Dóczy (Dóczi) Károly m^yei tisztv. Era- 

t-Tcüin. UK 5524 — 61. 
Dóczy Tocsek) Mátyás Pácser. UK. 3424 46. 
Dolinái (D*A\) Józ.sef adóhivat segédtiszt 

Nvitra. BM. 8005—70. 
Doinai (Üoilj Bálint, tryemi. : Ignácz. Ödön, 

Eny<él)et, cs. kir. főhadnagy Sipos-Harcsa. 

1{M. 872-70. 
Dombai (Kleinberger) Dávid Bpest BM. 

751(10—90. 
Dombai ^Dvorstyák) János vas. szolga Ki- 
rálytelek. BM. 30153—86. 
Dombai Kleinberger) egyet hallgató Buda- 
pest. BM. 13247—93. 
Dombi iKrivarics) János Budapest BM. 

55733—93. 
Dombi (Duben) Józ.«ef Pest. BM. 6334 — i8. 
DombosiHübeiiAntol Ungvár. UK. 7415 '47. 
Dombosi Steiner) Annia gyerm- : Mór, 

í.()tti, Gabriella, Paulina, Gábor Uj-Í*z6ny. 

BM. 19370—77. 
Domokos (Steiiier) Ferencz Budapest. BM. 

67608—92. 
Domokos (Drágán) Péter csendőr Alsójára. 

BM. 41918-93. 
Domoszlai Herool) Efle BM. 48374— S3. 
Dongási Daubner) Antal Hodrasbánya. BM. 

2274—91. 
Dongó (Lakner) Géza gyógj-szerész-^géd 

T.-.<zt-Miklós. BM 53750—85. 
Dorai l'iroh; József czipészsegéd Budapest. 

BM_. 8310—84. 
Dorányi iMatzkov) Olga, Mirosláv kisk. 

Abnd BM. 84754—87. 
Dóré Goldner) Dpót Bécs. BM 11087 — 75. 
Dóré Goldner) Sámuel kereskedő Pest. BM 

142:^1-70. 
Doré (Goldner) Vilmos és Bertalan keresk. 

Pest. BM. 10474—69. 
Dorián (Popovics) Flórián szépíró Budapest. 

BM. 5196—68. 
Dorogi (Feigenb."\um) Ignácz főreált.nn. tanár 

Temesvár. BM. 46753 — 79. 
Dorogi 'Dreilich) Károly Budapest BM. 

25996—82. 
Dorogi íDrong) Pál segédlelkész Nagj-várad. 

BM. 76-85. 
Dorombi (Ziegelbrum) Mihály Világos. UK. 

1Ö950— 61. Doroszlai Denk Adolf, gyerm.: .-irpád, 

Zoltán, Artúr. Gábor. Izabella, erd<^.mester 

Bustyaháza. B.M. 15073—82. 
Dorsáji (Ziiiecker) .Sándor, gyerm. : Irma, 

liu.szár-főhadn;igy. BM. 46725-^83. 
Dósa Willheinn Ferencz, gyerm.: Róbert, 

Ákos, ügyvéd BM. óSlSít— 82. 
Dósa íFlei.scIien Kálmán, gyerm.: Károly, 

Mária, Irén, Pál, Laja<, keresk. Bpest BM. 

79-167—87. 
Dósa (Deutsch) Z^mond, gjemi. : M.itild, 

Ida, Berfei, Sándor, keresk. Karajeuő. BM. 

51195—87. 
Dózsa (Deutsclii Ármin orvos, gyerm.: Samu, 

Z.si<:miind lauulók Makó. BM. 17778 — 69. 
Dózsa tDeut«cli; BeuÖ Pest. BM. 22í>19— 71. 
Dózsa Deutsch) Dezső, gyerm. : Lajos, Mór 

.Swrva.s. BM. 38748—81. 
Dózsa Teutschí Ferencz Szolnok. BM. 

3r>4.50— 74. 
Dózsa (Deutsch) Gyula Bpest BM. 74642—83. 
Dózsa (Deutsch) Himér ügyvédjelölt Pak-s. 

B.M. 47342—82. 
Dózsa (Diamaiis! Jakab, gyerm : Emma, 

Gizella, Lajos, Mik.s;i. Bpest. BM. 3355 — 77. 
Dózsa (Deutsch I Juk;ib tanár Budapest BM 

6»;;763— 84. 
Dózsa íDoscIi) János, gyerm. : .lános, József 

czukrá.-z Zalah. BM 9201—71. 
Dózsa Boros (L)(v?a|) József, gyerm. : Jenő 

kere.sk. Jász-Apát. BM. 42044—84. 
Dózsa Deutsch) József kereskedő Székes- 

teliérvár. BM. 648;i4— 90. 
Dózsa (Deutsch) Lipót paszománvgj'ár igazg. 

Bj)est BM. 7036—83. 
Dózsa (Spitzer dr) Lipót H.-M.-Vá.sárhely. 

BM. 38017—91. 
Dózsa (Deutsch) Miksa gazd. imok. BM 

11219—82. 
Dózsa íDeut.sch) Miksa ö^yv. írnok Bpest, 

BM. 24936—82. 
Dózsa Dögler; Nándor adóhivatali ellenőr 

Veszprém. BM. 8850—71. 
Dózsa Spitzer) Samu Beodra. BM. 21573/92. 
Dózsa (Deutsch ! Soma Vinga. BM 39729—81. 
Dózsa Dnsa Tódor, gyerm.: Antal Ferencz, 

Amália, földbirtokos BM. 67207—82. 
Döbrey Dobrikj József ügyész Pest BM 

1605 — 11. 
Döme (Fried) Frigyes Zoltán nemz. súoh. 

énekes Bpest. BM. 16597—84. 
Döme (Deutsch) Lipót kiskorú könyvvezető 

Bpest. BM. 72619—87. 
Döméi (Steiner) Károly keresk. utazó Bpest. 

BM. 9278— 82. 
Dömény (Schwarcz) Béla, gyerm. : Aladár 

Alb;L BM. 80576—92. 
Dömény (Deutsch) Lipót, gyerm. : Pál, Ágnes, 

orvos Bécs BM. 22105—83. 
Dömény (Susla) Mihály, gyerm. : Emília, 

JuH-i, Lstván, kovácsmester Szempiz. BM 

4384—82. 
Döményi (Deutsch) Dávid jogliallg. Bpest. 

BM. 42062—81. 
Dömjén (Deutsch) Benedek Detta. BM. 

4341—82. 62 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Dömötör íDentsch) József orvostan-hallg. 

Pest. BM. 1314G— 72. 
Dömötör (Deutsch) Márk fűszerkeieskedö 

íSiklc.s. BM. 27805—81. 
Döm^ötör íDeutsch) Márk Milsa; Aurél 

kisk. Zombor. BM. 57585—87. 
Dömötör (Deutsch) Salamon keresk. ügyn. 

Bpest. BM. 39847—81. 
Dönt (Deutseli) Joakim, gyerm. : Henrik, 

■gépész. Bpest BM. 196(3—88. 
Dönt ÍDeutsch) Miksa magánhiv. Budapest. 

BM._5286(5— 91. 
Döntő íBreuer) István, gyerm. : Etel, József, 

Ferencz, jjékm. Szabadka. BM. 50470 — 82. 
Dörgicsei (Rippel) János Veszprém. BM. 

21932—76. 
Dörei (Goldner) Samu irás-magántanár P&st. 

UK. 1849—62. 
Döri íDör) Antal számt. Buda. BM. 6171—68. 
Döri (Deutsch; Emil, gyerm.: Elza, Stefánia, 

Iván, Pál, kereskedő Bpest. BM. 42067—82. 
Döri (Deutsch dr.^ Ferencz honvéd-főorvds 

S.-A.-Ujhely. BM. '34756—79. 
Döri (Klein) Gyula tanuló -Budapest BM. 

31657—83. . 
Döri (Davidovics) Izabelln, Ernő, Dezső, 

Kálmán, Lá.szló, I.stván, Etelka ki.sk. Szat- 

már. BM. 15408—88. 
Döri (Dalajesik) József várnagy Biharmegye. 

UK. 2775—65. 
Döri (Schwartz) Károly, gyerm. : Mór, Ar- 
túr, mozdonyvezető Bpest BM. 56196 — 81. 
Döri (Deutsch) Lajos honvéd-törzsőrmester 

Pécs. BM. 17519—82. 
Döri (Deutsch) Manó (Mendel) Kis-Várda. 

BM. 348—85. 
Döri (Fraeukel) Mihály, gyeimekei : Aurél, 

Aliz. Viktor, Olga, gyógysz. Ungvár. BM. 

48967—86. 
Döri (Deutsch) Mór, gyerm. : Berta, Antal. 

Malvina, Adél, Ottó, Ilona, keresk. Bpest. 

BM. 52884—84. 
Döri (Deutsch) Ödön Veszpr. BM. 27552 84. 
Dörnyei (Schuler) Ferencz, gyerm. : Fer., 

Béla Lajos, József Ödön, igazgató-tanitó 

Báttaszék. BM. 63203—81 
Dövényi (Gdovin) János Lajos, gyermekei : 

Károly, Gyula Nyiregyháisa. BM. 24955,82. 
Dövényi íVdovin) Pál orv.-tanhallg. Pest 

UK. 16905—36. 
Drágfy (Drahokupil) Sándor, gyerm. : Férd., 

Mikl()s, ügyv. Vácz. UK. 1830—44. 
Draskóezi (Kengyela) Ferencz növen.-pap 

Szatmár. BM. 6319—87. 
Drávai (Dravnik) Ján. Nyúl. BM. 21296 73. 
Draskóezi (Göbel) József Kéménd. BM. 

61498—93. 
Dunai (Krautschneider) Ferencz, gyermeke : 

Ilma, tanár Buda. BM. 19405—68. 
Dunajszki (Nahalka) Mátyás lelké.sz Szepes- 

váralja. UK. 13436—66. 
Durányi (Dietrich.stein) Áron Árpád' Nagy- 

Kaniz.sa. BM. 21839—82. 
Dús (Deutsch) Dávid, gyerm. : Árpád, Róza, 

Slária Szeged. B>L 45655 — 81. Dús (Reich) László joghallgató Nagyvárad. 
UK. 7570—66 

Dúsíi (Bohácsv) Antal megyei irnok Trén- 
erén. UK. 10388—62. 

Düllöi (Riedlj Károly hadnagy Pe.st BM. 
5196—67. Eben (Káplár dr.) Mihály s.-lelk. Fóth. BM. 
: . 27659—71. 

I Éber (Hrabje) János asztalosmest. Pest. BM. 
; , 20457—71. 

I Éber (Ellenberger) Károly, gyerm.: László, 
i Antal, Ernő, Jenő, István, Emánuel, ügy- 
I , nök Bpest BM. 60261—86. 
t Éber (Eberl) Nándor, gyerm.: Rudolf, Józ.«., 
i Béla Bpest. BM 7262—91. 
I Ecsedi (Müller) József és István magán-tit- 
I kár Bécs. UK. 10301—63. 
j Ecsedi (Einst) Mór körorvos Zaránk. BM. 
i 37781—81. 

Ecseri (Ehrhch) Laj. Szentes. BM. 43576/81. 
I Ecséri (Czvik) József földbirtokos Pest. UK. 
I , 9073—62. 

j Éesi (Riegler) Mária, József, Antónia. BM. 
I 11952— (38. 

í Edelényi (Münnieh) Ede gyerm. : Árpád, 
I Oltra, Irén, birtokos Alsó-Csát BM. 5406 71. 
I Edelény (Edelényi) Ede közbirtokos Kassa. 
I BM. 33711—77. 

i Edelényi (Ebszth) János lelkész Derekegy- 
j ház BM. 61620—75. 

í Edelényi (Éleszt) Károly, gyerm. : János, 
Ferencz, pékm. Újpest. BM. 18173 — 86. 
Edelényi iFiiesch) Sándor urad.-tisztviselő 

Tat;.. BM. 6933—83. 
Edelényi ( Eck.stein) Vilm. tánczm. K.-Ladány. 
, BM. 65777—92. 

Édenfi íRosenberg) János, gyerm.: Antal, 

íőv. adó-szán itiszt Bpest. BM. 48155—82. 

Edényi (Reindl) Lipót honvéd-főhadn. Pest. 

BM. 11334—48. 
Egan-Krieger (Egan) László kisk. Bpest. 

JiM. 25561—87. 
Egedi (Veisenbeck) Antal, gyerm.: Gizella, 

Ilona, Antal Eger. BM. 14952—69. 
Egedi (Euglolmer) Józ,sef kegy .-rendi-tanár 

M.-S'/.i«et BM. 24504—69. 
Egedy (Paulocsik) Gáspár Eger. UK. 5892/41. 
Egervári (Mausperger) Frigyes Buda. BM. 

4563—68. 
Egervári (Mausperger) Samu, István és 

József Gvőr. UK. 394—62. 
Égetessy (Prandl) József BM. 11348—48. 
Egi (Novobaczky) Sáudor, gyerm. : Leontiti, 
Johanna, áll. va.s.-hivatalnok Budapest. BM. 
, 12904—83. 

Égösi (Brenner) Károly ügynök Bécs. BM. 
, 37324—89. 
Égösi (Brenner) Pál pinczér Merán. BM. 

37325—89. 
Egresi (Mausz) János borbély Arad. BM 

48272—87. 
Egresi (Petsner) Lajos Szabadka. BM. 

69258—92. 
Egresi (Maus) Márton Soroksár. BM. 29256/73. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 63 Egresi Meisels Mór, gyerm. ; Arthiir, Vero- 
nika. Lajos, Sándor, Dtássö Nagy- Várad. BiL 

26151— «1. 
Egresi 'AgrisÁa) Nikodém hiv.-szolga Joód. 

BM. t31124— 87. 
Egresi Maiisz Péter gyerm. : Mária, állat- 
orv. SzPEreil. HM. 16.111—89. 
Egresi SpringsfeJdi Kezsö gyógyszerész Pest. 

L'K. 1032— ^'J5. 
Egresi 'Eisenbarthi Sándor tanuló Pápa. 

BM. í'272— Só. 
Egresi Meisel.< Vilmos, gyerm . :'Berta, Lajos, 

R»>ginH, niagánhiv. Bpest BiL 22342—81. 
Egresi Eliasi Z.suzs;inna, gyerm.: Mária 

Terézia, Pál Czegléd. BM. 13235—86. 
Egri (Kpstein) Ágoston asztalos Bpest. BiL 

2TS33— 82. 
Egri íEgbrmann) Jówsef, gverm. : János Kis- 

Líid. BM. 13t359— 68. 
Egri Lichmayer) József, gyerm. : Jolán, Béla, 

Antal íLajos;, Aranka, járásbir. díjnok. PaLs. 

BM. 305()ít— 82. 
Egri (Ebfnsfeldj Károly tanító Buzsák. BiL 

16540—89. 
Egri fVei^.) Löb Pál Duna-Földvár. BM. 

inöOTO- 93. 
Egri íM;tncil; Manó N.- Várad. BM. 39907—93. 
Egri lEiclienbaumi Márton csendőr Kereczke. 

BM. 1(K)029— 93. 
Egri (Katz! Sám. Nyir-Bátor. BM 4011881. 
Egri (Eneel) Zsigmond ügyvédjelölt Bpest. 

BM. 18024—80. 
Egri íEngelj Z-'igmond Bpest. BM. 28232—81. 
Egri Erroder) Zsigm. gyógysz.-gyak. Barcs. 

BM. 4f.263— 85. 
Esyedi iHfern; Arthur földbirtokos Bpest. 

BiL 9S82— 85. 
Egyedi iStemi Lajos gyáros. Budapest. BiL 

-S34— 89. 
Egyedi íNyLsnyik) Mátyás, gyerm. : Mária, 

Kleoiiora Péchujfalu. BM. 44416—83. 
Egyény i Noszeda Antal Buda. UK. 16851 /44. 
Egyessy ' Einzig) Vincze Kassa. BiL 6947/48. 
Ehim Endresz) József gőzhaj. tisztv. Pécs. 
. BM .S929— 70. 

Éjszaki Nerlinger) Sebestyén Bakonyszom- 
^ Lathely. UK. 9226—14. 
Ekei iSchönpflugj Antal bond véd tüzér Pest. 
. BiL 10557—48. 

Ékei (C/.vikl) Antal megy. aljegyző iL-Óvár. 
. UK. 17547—62. 

Ékei (Hufl) Antal orvostanhallg. iL-Óvár. 
, BiL 41712—83. 

Ékesi íZwickl) János vendéglős Huszt. üK. 
, 8841—63. 

Ékessy íCzierlein) Károly helyt-taa szám- 
, ti.<zt Buda UK. 12268 — 41. 
Ékesy Schmikl; József mészáros Pest. UK. 

11344—47. 
Elek (Eiige'j Elemér, gyeim. : Tibor Bpest 

BM. 39735—91. 
Elek (Ehrenfeld) Emil Biiest. BM. 5348—92. 
Elek íBluinenfeld Enoch) Henrik Ab-Száutó. 

BM. 13832—93. 
Elek 'Engel) Imre ügyvédjelölt Bpest. BiL 

66317—89. Elek OIe.\a) István és János Nagy-Váiad. 

UK. 3595—17. 
Elek (Ehrlich) József tam'tó Szentee. BiL 

3269—83. 
Elek (Babücsek) Tódor hivatalnok Budapest. 

BiL 38140—90. 
Elemér ■ iIarko\ics) Ján. Atkár. BiL 8483 48. 
Eleöd Sztani-wlav özv.;. Francziska és öt 

kisk. gyerm. Kassa. UK. 15977 — 66 
Eleőd ("Stanisláv; József és Jósa Pest. UK. 

, 4l55-^>-- 

Éles Éliás Ármin, gverm. : Béla, Géza, 
, kerask. Arad. BiL 71488—89. 
Éles (Elisciier dr.) Henrik Budapest. BiL 
, 18731—73. 

Éles 'Scliarf) Károly tanító Sümeg. BiL 
. 11T.>— 82. 
Élesdy íSchierfi József helyt-tan. jegyző 

Buda. UK. 7974—40. 
Elesődy ElLscher) András Gölnicz UK. 
, 1954:3 — 12. 

Eless (Schneidt) Ferdin. Buda. BiL 4475 — 18. 
EllenflFy iBauemfeind) Miliály Szeged. BiL 

8484—18. 
Előd 'Eichner) Ármin, gyerm. : Sándor. Imre 

Pérs. BM. 76809—92.- 
Előd (Szeiiftuer) Jcizsef, gyerm. : Józs., Gyula, 

Aladár, Ilona, nyűg. csendőr-őrm. Bpest 

BM. 15853—85. 
Előd íSztaniczlaw) Simon, gyerm. : Gizella, 

Gabriella, Irma, Ilona, főerd&z Lúgos. BiL 

13073-81. 
Elödi iVittl) József Pest. L'K. 14228—62. 
Ember (Hnatek) János H.-M.- Vá.sárhely. BM. 

15911—74. 
Emóry Emmerj István áldiízár és tanár 

Pozsony UK 17210—63. 
Emey íStiegler; János ügyvéd Pest UK. 

17201—10. 
Emödi (Strausz) Antal kereskedő Budapest 

BM 90412—91. 
Emődi '( Ei.senkraut) Arnold festesz Bpest 

BiL 46343—85. 
Emödi (Eisenkraat) Erzsébet Budapest BiL 

96785—91. 
Emődi f Jnszth) Jenő Géza bányatiszt Pjérg. 

BiJ 13157—82. 
Emődi ( Ei.senkraut) József állaravasúti őr 

Sz.;iivas. BiL 41060—81. 
Emődi (Galuska) Mihály pénzügyőr Mező- 

La|)orcz. BiL 24124—82. 
Emődi fEisenkraut) Sándor, gyerm. : Sámuel 

BM. 67406—83. 
Endre (Ehrlich dr.) János orvos Udvardi. 

BM 31320—89. 
Endre (Eisenberger^ Mihály magánhivatalnok 

Budapest BiL 18151—92. 
EndrédjL íHollandpr i Márton illem- és torna- 
tanár Er-Endréd. BM. 560—83. 
Endrefy (Andrassovicb) György, gyerm.: 

Karoly, János, Gyula. UK. 18885 — 43. 
Endrei (Engel) Árpád H.-iL-Vásárhely. BiL 

63981'- 81. 
Endrényi (Eíbner) Antal Szeged. UK. 

10157— <31. 64 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Endrődíi (Starkpaner) Jánop, gyerm. : Öflön, 
Béla, Lajos, vendéglős Is'agy-Kanizsa. BM. 
43514—80. 

Endrödi (Svecz) And. Kicsó. BM. 19692/85. 

Endrödi (Odiobeuyák) István Szarvas. BM. 
12470—82. 

Endrödi (Liebentritt) Ján. s.-jegyzö Egerág. 
BM. 7096—8(3. 

Endrödi (Kratochvila) József hivatalszolga 
,'Bpest. BM. 35230—82. 

Énekes (Singer) Bertái, tisztviselő Miskolcz. 
BM. 24196—85. 

Engedy fSchvveiger) Kár. Rád. ÜK. 13915/46. 

Enghi (Kisi)éterj Imre pénzügyi tisztviselő 
Pest. BM. 18295—72. 

Engvári íLeimstedter) Pét. Esztergom. BM. 
1U5Ü7— 48. 

Engyeli (Englisch) János Károly mag.-hiv. 
Pozsony. UK. 6647—64. 

Enyedi (Engel) Ant. irattámok Bpest. BM. 
44935—81. 

Enyedi (Erdensohn) János Szolnok. BM. 
40458—82. 

Enyedi (Eisenstadter) Klementina Bpest. BM. 
58331—85. 

Enyedi (Eisenstadter) Lukács, gyerm. : Gjtila, 
Olga. lap.szerkesztő Szeged. BM. 41214—80. 

Enyedi (Eisenstiidter) Mór községi-aljegyző 
0-Kanizsa. BM. 62415—87. 

Enyedi (Eisler) Simon Bpast. BM. 74728 93. 

Snyedy (Ehnn) Károlv hivataln. Bécs. UK. 
. 8375—61. 

Enyi (Bagó) Lá.szló tanár Trencsén. BM. 
13968—78. 

Enyiczkei (Neumann) Albert Kassa. BM. 
60326—93. 

Enyiczkei (Kis) Gáb Bpest. BM. 14926/77. 

Enyvvari (Leunstadter) János adó-ellenőr 
_Bpe.st. BM. 41861—81. 

Eördegh (Bartliolomaidesz) Károly Nyíregy- 
háza. BM. 58701—76. 

Eper (Scharífenberger) Ádám Martonoa BM. 
105408—93. 

Eperjesi (Opra) Ferencz tan.-kép.-növend. 
Székely-Keresztur. BM. 50764—82. 

Eperjesi (Kosztelnik) Ferencz kertész Eper- 
jes. BM. 75361—93. 

Eperjesi (Ke.sztelnyik) Fülöp, gyerm.: Ist- 
ván, tanitó. BM. 27092—82. 

Eperjesi (Gerzabek) Ignácz mérnök Eper- 
jes. BM. 8537—70. 

Eperjesi (Stofán) Mathild, Viktor, Imre, 
tírnő, Ákos, Sándor. László, Lajos Székes- 
Fehérvár. BM. 81090—93. 

Eperjesi (Opra) Pál, gyerm. : Adalbert, köz- 
ségi biró Peselnek. BM. 50754—82. 

Eplényi (Sábicz) Márton, gyerm. : Gábor, 
József K.-Löd. BM. 13659—68. 

Epölyi (Kipi) András, gyerm : Ferencz, Fló- 
rián, Imre Tata. BM. 17057—73. 

Epresi (Subert) Kálmán vargamest. Szeged. 
UK. 2551—62. 

Eresényi (Fuchs) Béla, gyerm. : Ödön, Ist- 
ván, erdő-gyakom. Lőcse. BM 44626—81. 

Eresényi (Fuchs) Károly, gyerm. : Ilka, 
nyűg. bányaigazg Lőcse. BM. 57915 — 89. Erczfy (Moelczer) György Szeged. UK. 

^ 8789—61. 

Erczhegyi (Münzberger) Ferencz könyv- 
kötőmester Buda. ÜK. 2584 — 65. 

Erczhegyi (Eisenmagen) Ignácz, gyerm. : 
Ede, Gizella, Margit, Jenő Budapest. BM. 

11353—85. 

Erczhegyi (Münczbers;er) József, gyerm.: 
Ervin, Emil, Árpád, pénztái-i ti.szt Pest. BM. 

9015—68. 

Erezi (Silberstein) Kálmán mflegyet.-hallg. 

Debreczen. BM. 40935—77. 
Erdei íOchsí Bertái., gyerm.: Józs., Gyula, 

Eveline, Miksa, Vilmos Baán. BM. 5636691. 
Erdei (Eidensohn) Dávid orv. Szolnok. ÜK. 

15928—66. 

Erdei (Wald) Ede gyerm. : Leó, Em., pénz- 
ügyőri biztos Beregszász. BM. 6197 — 75. 

.Elrdei (Erdensohn) Ferencz műlakat. Bpest. 
BM. 60027—84. 

Erdei (Hirschfeld) Fülöp Czinkota. UK. 
3250—48. 

Erdei (Podleszny) György, gyerm. : Margit, 

Sarolta, Ilona, tanitó Álsó-Németi. BM. 

48740—89. 
Erdei (Eislitzer) Gyula tanuló N.-Alásony. 

BM. 65453—84. 
Erdei (Holczer) Henrik levéltárnok Bada. 

BM. 2044—67. 
Erdei (Hinschfeld) Henrik, gyerm.: Dezső 

Bpest. BM. 68792—91. 
Erdei (Grünwaid) Hermán honvéd-tizedes 

Debreczen. BM. 26z43— 83. 
Erdei (Ochs) Izidor Baán. BM. 57684—91. 
Erdei (Mendl) Mária, férj. Zádorné, Sái-osfa, 

BM. 58—88. 
Erdei (Ochs) Móricz, gyerm.: Jakab Bán- 

BM. 45670—80. 
Erdei (Grünwaid) Pál, gyerm : Sándor, Já- 
nos, orvostanár. ÜK. 16856 — 44. 
Erdei (Erdensohn) Péter gazdálkodó Szeged. 

BM. 21270—82. 
Erdei (Grünwaid) Salamon Budapest BM. 

72635—93, 
Erdei (Fliegelmann) Sándor, gyerm. : Karo- 

lin, Eriiesztin, Regina, Róza, Berta, Sarolta, 
, házaló Bpest. BM.' 75096—90. 
Erdeki (Wertheimer) Boldiz.sár gymn. tanár 
, N.-Sz(.mbat. BM. 17428—69. 
Érdeki (Wertheimer) Félix Likér. BM. 

36971—92. 
Erdélyi (Grünwaid) Adolf szállító. Miksa 

orvosfanhallg. Debreczen. BM. 41807 — 79. 
Erdélyi (Jakler) Ágoston lakatos Budapest. 

BM. 86050—90. 
Erdélyi (Kohn) Irma Poz.sony. BM. 66728 91. 
Erdélyi (Grünwaid) Antal, gyerm. : Lajos, 

Géza, népjegyző Csacza. BM. 21521 — 72. 
Erdélyi (Eisele) Antal gazdász Pest. BM. 

25.581—72 
Erdélyi (Ehrenfeld) Ármin, gyerm. : Frigyes, 

tanító Komárom. BM. 40741 — 85. 
Erdélyi (Eichner) Áron, gyeim. : József Bat- 

tonya. BM. 50971—91. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 65 Erdélyi 'Cbovanecz Benedek, trj'ermokei : 
Károlv, Aranka. Mária, Gizella. Etelka, 

állatorvos T<>-.i--<vr.\|u.-i,-,. i'.\i i,„',:i^ sj. 

ílrdélyi Wah • i;M. 

■■'A221—W. 

Erdélyi Enffbart) Ede, íryerm. : .Mária, 

Ede. vasúti íiivataln. Valka-ronlány. 1!M. 

G3775— 82. 
Erdélyi í\Vei.s/ ,i 

Brassó. BM. 'jII'Ju— VJ. 
Erdélyi Berzvalter) Férem /. ;i!(l../;n W-z- 

prém. L'K. 14091 — 15. 
Erdélyi Zoczil) Ferencz, gyertn. : Etelka. 

Vilmos, Klára, Johanna, Fthi^. Izabella 

Bajcs. BM. 46629—83. 
Erdélyi (PoUák, Fev«..,.. , ,,n : Mária, 

Karolina, Gvörgj'. N Kanizsa. 

BM. ;i2ő8ó-^5. 
Erdélyi Vilasinszki, Fereuez, gyermekei : 

Rozália. Mária, erdÖmunkás Horgospatak. 

BM. i^ms — 86. 
Erdélyi ( Vaszi) Fer. Kőtelek. BM. 30312 90. 
Erdélyi fQsnndi Frigjes. gjorm. : Ilona, 

Emilia, Józs. Emil, iijs;'i >v liM. 

:j6(.tí<7— 86. 
Erdélyi íDentscbliindei (.„...,, .^.li-szabó 

T.-Szt.-Márton. BM. 2400*)— 81. 
Erdélyi Móczt Györgv kalapos N.- Várad. 

BM. 4T77S— 77. 
Erdélyi Eltud (ivula díjnok Pest. HM. 

Erdélyi Kolm (iyula Baja. BM. 3172 74. 
Erdélyi Kransz Gvula erdész-.L'^•akornok 

LiptiMíjvár. BM. 21666— M. 
Erdélyi (Éliás) Henrik tis/.itait" Mtli.la. 

B>L 66554—87. 
Erdélyi 8pringsfeld) Ignácz Lajos könvv- 

kr.tfei. Bpest. BM. 66603-85. 
Erdélyi iGrünwald) Ignácz jiinczér Hpest. 

BM. 7164S— 87. 
Erdélyi (Kohn) Izidor Baja. BM. 40879/79. 
Erdélyi Ehrlich) Izid. akadémiai hallgató 

Bpest. BM. 52213—81. 
Erdélyi Grünvald látván Pusztasiily. BM. 

Ö7961 — 76. 
Erdélyi Groszmanm Jakab orvos Bpest. 

BM. 5922í;t— 80. 
Erdélyi i Kohn Jakab ( Jenöi tanár Bpest. 

BM. 22332— íi2. 
Erdélyi 'Eckstein Jakab Nyitra. BiL 

liAiSi4— 92. 
Erdélyi Bunyevaez János tanár Pécs. BM. 

4436;j— 82. 
Erdélyi (Waldrkh) János, gjerm. : Lajos, 

borbély H-M.-Vásárhely. BM. 45152—82. 
Erdélyi Derbics! János, gyerm. : János, 

kőműves N. -Kanizsa. BM. 51988 — 85. 
Erdélyi Ox János Újpest. BM. 18235—92. 
Erdélyi Oksz József, gjermekei : József, 

János István, Ferencz, kertész Kálóz. BM. 

>; 2134— 88. 
Erdélyi (Ertl) Károly fodrász Bpest. BM. 

Erdélyi ívárolv növ. pap Nyitra. 

BM. 4 - Erdélyi 'Hrdlieska) Káró Ív, gyerm. : Józs., 

gazd.-segéd Puszta-Szonda. BM 69184 82. 
Erdélyi íTeufschl Kámlv Sclmcez. BM. 

74318—83. 
Erdélyi tBuiivevárz Kárnh n.'A.-iaii IWs. 

BM. 10U37— 84. 
Erdélyi Kubacsek Kárulv ^cz.d . -. '.il 1 . - 

mesvár. BM. 38941—89. 
Erdélyi Eirich) Lajos, gyt : ' 

György, asztalos Kölesd. BM. 54uo4 — ; ■ 

Erdélyi 1 Érben Lipót, gyermekei : San !ta 
I..ászló, Korn., tanító Nyitra 

Erdélyi Eichenwald' Lipót 
Elza ZentjL B.M 

Erdélyi Schwai l'.M. 

37S-V— 92. 

Erdélyi íBideratzkyi Mihály, gyerm.: Fe- 
rencz, erdöAr Szegszárd. BM. 53765 — 82. 

Erdélyi Grünwald^ Miksa, gyerm. : Kornél, 
Vincze, Öd.. Jenő Kis-Várda BM. 47853 83. 

Erdélyi 'Fischer Mór josrász Tiszat^Udvár 
UK. 19524—62. 

Erdélyi (GrünvvaM >! 'r írnvkrp('f,z ilpe.-r. 
BM. 74905—91. 

Erdélyi (Seiden .Vlpestes. BM. 

S(Xn2— 9:',. 

Erdélyi Kam. n.-ir >;Í!iíl<>r >/.ul' k. I!M. 
6l777-->i:. 

Erdélyi Ehrenthal; Viktor tV'.v. lond.-gvak. 
Bpest. BM 38008—84. 

Erdélyi 'V'enecseki \'ilnios Feli.\ vas. h;\;i- 
talnok Pankota. B.M. 17191—83. 

Erdélyi íSporer,' J. Vilmos tolmáo icnkc. 

, BM. 5027.V--:. 

Érdemesi >/aivirt .Kálmái! ll/i-s, 1!M. 
2st-i84— 75. 

Erdényi L"hn'r (íusztáv Na_\-1.' várdi. 
UK. 196u:;— i7. 

Erdész Eibischí Sámuel, gyerm. : Zsigmond 
utazó Bpest. BM. 44531— 8*7. 

Erdész Einzig Sámuel Arad. BM. 84343 92. 

Érdi Lntzenbacher János nemzeti múzeum 
, kincstár-őre Pest. BM. 3852 — 18. 

Érdi Deutschí Lipót, gyerm. : 2kiga, Jenő, 
kereskedő Ercsi. BSÍ. 6408-79. 

Erdödi ördög Albert, gyerm. : Pál, Nán- 
dor Újvidék. BM 1578o— 89. 

Erdödi Waldi Áron Ármin nevelő Bátva 
BM. 472-1.5— 8'.'. 

Erdödi tSchwarzwald Ernő küzjegvz. irn. 
Gyalu. BM. 3u827— 86. 

Erdödi' (Tankoi Ferencz tanító Várkony 
BM. 15345—86. 

Erdödi i^Trahun) Gvörgy erdőgyakorn. Znió- 
váralja BM. 40147—81. 

Erdödi (Horacsik) Ignácz, gyerm. : Ignácz, 
Gusztáv Nagybánya. BM. 13139—77- 

Erdödi ;Kj-auze) János, gyerm. : Anna, Kál- 
mán Kassa. BM. 41698—73. 

Erdödi íWalteri János szinh. zenész. Buda- 
pest. BM. 18520—82. 

Erdödi iMarinics), Ján., gyerm. : Józs., Fe- 
rencz, Ján., zsellér Szt.-Elek. BM. 6061 87. 

Erdödi íEibenschiitz (Eibbetizj cukrász 
Szegszárd. BM. 9666—82. í>évváltoztatá8ok. 66 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Erdődi íEibenschütz ) József állatorv. Szeg- 
szárd. BM. 50730— 83. 

Erdődi (Führinger) Károly díjn. Budapest. 
BM. 18180—81. 

Erdődi (Hirsch) Károly segédjegyzö Ete. 
B.Vl. 70335—82. 

Erdődi (Pituk) László, gyerm. : László, 
Vilma, Gyula, Béla, tanító Bereg-Surány. 
■BM. 20119-90. 

Erdődi (Grünwald) Lipót Lajos kereskedő 
Bé(;s. BM. 68760—88. 

Erdődi fLemberger) Márkus, gyerm. : Ábra- 
hám, Olga, könyvvezető Budapest. BM. 
(54576— 8ii. 

Erdődi (Fickelseherer) Mihály, gyerm. : 
Jozefa, Imre, vas. raktárnok Új-Pest. BM. 
12680—81. 

Erdődi í Grünwald 1 Mór könvvvezetö Ko- 
lozsvár. BM. 7 180— 84. 

Erdődi i Grünwald 1 Samu ügyvezető P.-Sz.- 
Mihály. BM. 32795—83. 

Erdős (Eisenstíidter dr.) Adolf orv. Mogyoró- 
kerék. BM. 41632—90. 

Erdős íEhrlich) Adolf, gyerm. : Regina, Béla, 
Margit, szabó Kúnhegves. BM. 55902 — 90. 

Erdős iRothniani Béla Lőcse. BM. 29933/92. 

Erdős íKohn) Bernát Úsztató. BM. 1913/93. 

Erdős (Englánder) Bertalan Nyiregyháza. 
BM. 46007—86. 

Erdős (Leberfinger) Ernő m. kir. őrmester 
Pozsony. BM. 71649—88. 

Erdős (Erlesbeck) Ferencz mérnök Pan- 
csova. BM. 56180—87. 

Erdős (Ehrenthal) Fülöp Bécs.BM. 54730/91. 

Erdős íEllenbogen) Gyula, gyerm.: Frida, 
Lajos, Jenő. BM. 76397—92. 

Erdős (Ehrlieh) Henrik közjegyzői imok 
Sopron. BM. 38117—86. 

Erdős fOesterreicherj Henrik kisk. Komá- 
rom. BM. 56304—87. 

Erdős (Eisler) Ignácz vas. hiv. Kottori. BM. 
47580—84. 

Erdős Ernst) Ignácz élesztő-gyáros Szeged. 
BM. 33427—85. 

Erdős íGrünwald) Jakab, gyerm. : Irén, kör- 
orvos. Czecze. BM. 26945—81. 

Erdős (Padureán) János Kolozsvár. BM. 
81410—92. 

Erdős (Waldl) József Székesfehérvár. UK. 
11672—62. 

Erdős (Epstein) József trvsz. jegyző Bpest. 
BM. 24939—82. • 

Erdős (Katz) József kiskorú Aszód. BM. 
15346—88. 

Erdős íReichenfeld) József Budapest. BM. 
83863—93. 

Erdős (Einviller) Lajos tanítójelölt Baja. 
BM. 55408—82. 

Erdős (Elias) Lajos keresk.-segéd Szombat- 
hely. BM. 7927—90. 

Erdős (Grünwald) László Gesztely. BM. 
64807—92. 

Erdős (Waldman) Márk B.-Gyarmat. BM. 
64505—83. 

Erdős (Epstein) Márton Ó-Moravicza. BM. 
83838—89. Erdős (Lilienthal) Miksa, gyerm.; Móricz, 

Láz., Laj., tan. Abujcsány" BM. 1721586. 
Erdős (Eisler) Miksa kisk. orv.-növ. Bpest. 

BM. 15090—87. 
Erdős íEngl) Móricz s.-jegvz6 Török-Szt.- 

Miklós. BM. 53324—87. 
Erdős (Engel dr.) Zsigmond jogtud. T.-Szt.- 

Miklós. BM. 45484—89. 
Erdősi Grünwald) Adolf műegyet. halig. 

Bpest. BM. 26595—81. 
Erdősi (Saumwald) Ágoston, gyermekei : 

Ludmilla, Gizella Mária Pozsonv. BM 

63977—91. 
Erdősi (VValdherr) András jegyző Szt.-Já- 

nos. UK. 21529—62. 
Erdősi (Biba Bálint tanító N.-Kanizsa. BM. 

19838—86. 
Erdősi (Valther) Ferencz és gyerm. Eket. 

BM. 5402—68. 
Erdősi (Horacsek) Ferencz szerzetes N.- 

Szombat. BM. 33193—90. 
Erdősi (Eckhárd) Gusztáv m. kir. csendőr 

Árya-Polhora BM. 61446—87. 
Erdősi (Prikopszky) Gvörgj- erdövéd Ko- 
lozsvár. BM. 50996—82. 
Erdősi (Grünwald) Ign. Z.-Egerszeg. BM. 

26795—77. 
Erdősi (Polczni) Imre áldozár Kecskemét. 

BM. 21973—67. 
Erdősi íWalther) János Pest. UK. 3250 48. 
Erdősi (Forstober) János, gverm. : Mária. 

fogházör Szombathely. BM. "48703—89. 
Erdősi (Zleszich) János Kricsova. BM. 

39186—81. 
Erdősi (Prikovszki) János Kis-Somkut. BM. 

12753—91. 
Erdősi (Tanner) József segéd-tanító Tisza- 
Püspöki. BM. 14492—86. 
Erdősi (Grümwald) József mozdonyvezető 

tanoncz ; Lipót mérnök-jelölt Bpest. BM. 

1703—88.' 
Erdősi íSinger) Károlv Farkasd. BM. 

42238—88. 
Erdősi (Jedlicska) Károly, gj'erm. : Jenő, 

Ilona, Gyula, Károlv, kocsifénvezö Bpest. 

BM. o7453— 90. 
Erdősi (Forstinger) Mátvás díjnok Szeged. 

UK. 235—65. 
Erdősi (Grünválszkv) Pál Nagybánya. BM. 

5577—48. 
Erdősi (Holezbauer) Rezső biztosít.-ügyn. 

Pest. UK. 3170—65. 
Erdősi (Kilmayer) Sándor Újpest. BM. 

38439—92. 
Erdössy (Zahora) János jegyző Beregszász. 

UK, 12924—45. 
Erdősy (Ehrenwald) Henrik Arad. UK. 

13961—61. 
Erdöteleki (Beck) János Budapest. BM. 

98387—93. 
Erdujhelyi (Ellinger) Menyhért seg.-lelk. 

Szántóvá. BM. 7329-85. 
Erei (Zsilka) Pál növ. pap. Szepes-Váralja. 

BM. 48376—84. 
Breki (Vitman) Alfonz áldozár Zircz. BM. 

23773—68. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. k £reki Wittmann István írverm. : István, 
Kár.. Jenó Ferencz Sümeg.' BM. 1001»:i8 93. 

Erényi Ensrel Ábrahám, g>emi.: Maier. 
Mihály. Béla. Rezső Bpest. BM. 40122 83. 

Erényi Losteiner> Antal sebész Pest. UK. 

isiö — 16. 
Erényi (Echenlohri Ferencz irnok Baja. 

B.M. .JT'XtO— 92. 
Erényi Ehrenreiter' Györg>-, gyermekei : 

Irma. Géza. István. Károly. Vilma. Hona. 

GyörgT.-. Duna-Szerdahely.' BM. 376U— 81. 

Erényi Ellinger) Ignácz tanító Szabadka. 

BM. IWo — 18. 

Erényi Ellinger' István ügyvéd Gvőr. HT. 

11242 — 14. 
Erényi Erhlich József, gyerm.: Lipót, 

Matild. Tivadar. Róza. keresk. Gödöllú. 

BM. 6Í473— 87. 
Erényi F3irenreiter> Károlv. Lajos Dnna- 

.^zeredahely. BM. 10810—82. 
Erényi Ehrenreich Manó ügjrvéd Edelénv. 

B_M 18<>.»1— 92. 
Erényi Engel Sámuel, gyenn : László, 

szabó Bptest. BM. 6604:>-87. 
Erényi Ehrenreich' Sándor, gyerm. : Elza 

Edelény BM S0u72— 9.3. 
Erényi Ehrenreich Soma. gyerm. : Jakab, 
, Ignácz Pest. PM. 9*528—68. 
Erfi Józsa Aurél Susanovecz. B5L 48993 81. 
Erivin Kellenburg. Kimó Sopron. BM. 
, K475— 78. 

Erkövy Ploctz. Adolf Bécs. L'K. 11344 47. 
Eriaki Ellenbacheri János Lökösháza. BM. 

5!;i«.i2— 73. 
Ernei Engeszer Károlv és Jfizsef Pest. 

BM. 17492—67. 
Ernő ^Emst Péter, g>-erm. : Miklós. Erzsé- 

betjOryostudorMiskolcz B311984:í— 87. 
Ernői Stefán) János, gyerm. : Olivér Jósza. 

BM. 24131—92. 
Ernyei 'Neubauer Ábrahám joghallgató 

Bpest. BM. 17381—89. 
Eniyei lEísenmann [Ajzenmannj Anna 

ang. kisa. intézetbeli tag Szt-Pölten. BM. 

61142—81. 
Ernyei Eisenmann) Ferencz ügyvéd Kecs- 
kemét. BM. 24356 — 67. 
Ernyei Elend' Gerzon pinczér Hemals. 

BM. 741i>i— 87. 
Ernyei Kolbenhaver' G\Tila keresk. Eper- 
jes. UK, 14715—61. 
Ernyei Eisler. Gyula Bpest. BM. 38355 75. 
Erayei Ehrenfeld, Jakab Komárom BM. 

20O8.5 — 82. 
Ernyei Kohut János Nvir^yháza. BM. 

4946^-^3. 
Ernyei 'Emhoffer' József káplán Pápa. 

UK. 19.53.5— €.2. 
Ernyei Sehirmer József, Alajos és János 

szabók Czegléd. UK. 19944—63. 
Ernyei Ernst Károly Győr. BM. 37417 81. 
Ernyei Vallach; Lajos' Csabrák- Varbók. 

BM. 14737—77. 
Ernyei Holy, Lajos gymn. tanár Léva. 

BM. 213<)2— 83. Ernyei Elefánt' Lajos gazdatiszt Kárász. 
BM. 47526-86. 

Ernyei íEHlbogen) Lajos kereskedő-segéd 
N.-Károly. BM. 46745—90. 

Ernyei Sehirmer Lipót és Pál Bnda. BM. 

7287 — 1?8. 
Eimyei Ehrlich Márton, gverm. : János 

K.-I/)d. BM. 13>^59— 68. 
Ernyei Neubauer; Mór Mór. BM. 41036 74. 
Eriiyei SchwartZ' Mór, gyerm.: Miksa, 

.\rmin. Janka Bpest. BM. 1131-78. 
Ernyei Ellend Mózes Sztrázsa. BM.5834 84. 
Ernyei Valach) Pál gymn. tanuló Besz- 

terczebánya. BM. 5878— 7"J. 
Ernyei ' Eüigel ' Samu s.-mémök Budapest. 

BM. 4901:3—87. 
Ernyei Ellent fElend, Emmelj Vilmos, 

g^•erm. : Francziska. szabómester Bpest. 

B.M. 2291»2— 82. 
Emyeri Engel > Ignácz Körmend. B&L 

40219—81. 
Emyösy C'zaun.*:chirm» László Székes- 

feh.rvár. HT. 10<X)ö — 48. 
Erödi Ilarrach ÍHárách[i Béla gyerm. 

-Maririt. Erzsébet, tanár Budapest. BM, 

:.4..:'.^80. 
Erődi Harrach Fridolin, gj'erm. : Ernő 

színész Kolozsvár. 26482 — 84. 
Erödi Kratzer) I-"Wgye8 B.-vSzt-Gyürgy. BM. 

48218—90. 
Erődi Lafors) Gusztáv benczés Pannon- 
halma. BM. 83.51—68. 
Erődi Entrlander' Hermán czukrász. Nagy- 
Várad. BM. 54334—85. 
Erődi Harrach; Rajmond. gyerm. : Ödön, 

Kálmán. Béla, fürdőőr Lúgos BM. 26785 89. 
Erős (Edelsteini Aladár gyógysz. Berettő. 

BM. Iln7.5— 85. 
Erős Engelsráth' Alajos franczia nyelv- 
tanár Szombathely UK. 14233 — 63. 
Erős Goldberger Ármin, gyerm.: Móricz, 

lí-Tiácz, Jnlia, Rezső, Ernő' S,-Becskerek. 

B.M. 40646—84. 
Erős StSrk' Bernát Kisújszállás. BM. 

9.318—83. 
Erős Ötarkj Gábor, gjerm. : Dezső, Sán- 
dor. Fáni. pinczér Bpest. BM. 94952 — ^90. 
Erős 'Stark Gusztáv Ábrahám kereskedő- 
segéd Bpest. BM. 48060—81. 
Erős Gröffiierj Gvula &ámbék. BM. 

16.817-75. 
Erős Szilniczlri- Gyula, gyerm.: Gvula erdő- 

számt. Zsamócza"; Huta. BM. 38149—83. 
Erős (Trostel : Gvula Kolozsv. BM. 31299 92. 
Erős Stark Izsák 'Ignáczi pinczér Békés. 

BM. 141£t— 87. 
Erős íStark) Jakab kávés Debreczen. BM. 

15451—86. 
Erős Stark János czipész Pest 

14367—62. 
Erős íStarki János orvos Szerencs. BM 

19224—86. 
Erős 'Steiner: Lajos könvvvivő Komárom. 

BM. Ö0327— 85. 
Erős lEsenkrant Lujza Budapest BSL 

34.8<A«— 93. UK. 68 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Erős (Stark) Nátán Antal tanító Bpest. BM. 

r).1731— 90. 
Erős (Stark) Pál mag. hivataln. Debreczen. 

HM. 1382—82. 
Erős (Lettel) Rezső gazdatiszt ; Gvula or- 

vos-növ. Sz.-Miklós. BM. 39807—77. 

Erős (Stark) Samu, gverm. : Miksa Abony. 

, HM. 18810—81. 

Erős .(Eisenkraut) Sánd. órássegéd Bpest. 
BM. fi7153— 91. 

Erős (Stark) Zsigmond joghallgató Abony. 
UK. 13232—66. 

Erősffy (Motznik) Dávid Vagendrüssel. HT. 
2462—43. 

Erősi fSterkenreif) Géza kereskedösegéd 
Aljrudbánva. BM. 1.5218—82. 

Erősi Stai-k) Józs. Pécs. UK. 16264—62. 

Eröskövy iSteinhart) Ign. sebész Szeged. 
UK._ 8788—61. 

Erszényi 'Beutelschmidt) Ferenez posta- 
mester Sztavna. BM. 17493 — 67. 

Ervin (Spitzerj Kálmán bankhiv. Bpest. 
BM. 68775—91. 

Ervin (Spitzer) Manó és Géza Sarkad. BM. 
75879-93. 

Esküdt (Sobli) Máté földmívelö Szabadka. 
HM. : 9638— 84. 

.Esti (Papp) János Bpest. BM. 18190—77. 

Északy (Nerlinger) Károlv mérnök Veszp- 
rém. UK. 17783—45. 

Eszéki (Eszik) Károly csendőr Moravicza. 
HM. 45477—91. 

Eszéki (Zieger) Antal törvényszélci ülnök 
N.-Kállón. UK. 15502—62. 

Esztergály (Drechsler) János Padrag. BM. 
4422—48. 

Etele (Sztrjezse necz) Károly növ. p. Bpest. 
BM. 55336—82. 

Etelvári fOfner) Alajos távirdatiszt Nagy- 
Kanizsa. BM. 4742 — 75. 

Etelvári (Jakobovszki) János Ujnép. BM. 
5341—83. 

Etlényi (Etl) János, gyerm. : Lajos, József, 
, István, kasznár M.-Keresztur. BM.57401'8l. 

Étsi (Ehman) Vilmos honvédfőhadnagy; 
Ferenez téglagyár-tulajdonos Pest. BM. 
5493—70. 

Etlényi (Ettlinger) Ferenez Győr. UK. 
10135—34. 

Ettmár (Etmayer) József Hugó festő Bpest. 
BM. 46234—91. 

Evöki (Eivek) Károly lisztkeresk. üzlet- 
vezető Bpest. BM. 49383—79. Fábián (VVeis) István mészárossegéd Körös. 

BM.^ 791710—87. 
Fábián (Marton) János tanuló Győr. BM. 

666.55—84. 
Fábián (Marton) János keresk. N.-Kanizsa. 

HM.^ 68278—84. 
Fábián (Figula) József Temesvár. BM. 

102420—93. 
Fábián (Babjak) Károly, g^erm. : Jenő, 

Erzsébet, Berta, gépész Eger. BM. 35171/84. Fábri (Friedmann) Gyula végzett jogász 
Eperjes. BM. J528 — 8o. 

Fábri (Feiglsiock) Ignácz, gyerm.: Pál, 

Hedvig, opticus Bécs. BM. 37583—83. 
Fábri (Friinkl) Ignácz Bpest. BM. 92307 93. 
Fábri íFeiglstok) Márton Alsó-Bük. BM. 

63958—86. 
Fábri (Feigelstock) Móricz, gyerm. : Anna, 

Valéria, János, Elsa, Hedvig, magánzó 

Bécs. B.VI. 83480—87. 
Fábri (Fríinkl) Sámuel Budapest BM. 

15505—92. 
Fábri (Feigelstockj Sigmund ügynök ; Elza 

kiskorú ; Joachim kereskedő Bécs. BM. 

15853—88 15854—88. 
Fadlallah El Hadad (Nagle) Mihálv cs. 

kir. főhadn. Székesfejérvár. BM 16656 76. 
Fagyas (Krenáuer) Lajos, gyerm. : Géza, 

Lajos, doh. hivat, gondnok Nagj'-Kanizsa. 

BM. 13026—85. 
Fái (Flanczer) Ábrahám városi rendőrbiz- 
tos Kolozsvár. BM. 60798—81. 
Fai (Feiglj Adolf számtartó Vasvár. HT. 

87062—66. 
Fái (Holczer) Adolf, gyerm. : Gáb., Cornélia, 

Nándor, orvos-sebész-tudor Komárom BM. 

6106—81. 
Fai (Faiglj Ágoston Sopron HT. 2.3573/66. 
Fái (Eepholcz) András, gverm. : Mária, 

András, Juicsa, Antal, erdőmunkás Hor- 
gospatak. BM. 10884—86. 
Fái íFeigenbaum) Áron orvosnöv. Bpest. 

BM. 32,504—83. 
Fái (Kesztenbaum) Béla Debreczen. BM. 

290—81. 
Fai (Faigel) Ferenez ügyvéd Pest. HT. 

74003—62. 
Fái (Faics) Ferenez raktárnok Bécs. BM. 

.52590—88. 
Fái (Fais) Frigyes ügyvéd Rimaszombat. 

UK. 10422—65. 
Fai (Goldberger) Jakab (Béla) hirlapíró 

Bpest. BM. 40048— 8(). 
Fái (Kasztenbaum) József lottó-hiv. tiszt 

Bpest. BM. 14981—84. 
Fái íKüstenbaumi Márk Debreczen. BM. 

18072—68. 
Fái (Goldberger) Márkus kiskorú Nagy- 
szalonta. BM. 15688— S7. 
Fái (Feuerstein) Mátyás Budapest. BM. 

■ 34528 92 

Fái (Feuer)' Mihály Szeged. BM. 43376—83. 
Fái (Holtzer) Vilmos, gyerm. : József, Vilma, 

gyógysz. Bánffi-Hunyad. BM. 48836—77. 
Fáj (Goldberger) Izidor fényképész-segéd. 

BM. 37604—83. 
Fáy (Holczer) Antal ügyvéd Nyitra; Ignácz 

Írnok Győr. BM. 996—70. 
Fáy (Holczer) János ügyvéd Győr. BM 

8466—68. 
Falkai (Zitek) György, gyerm.: Teréz, 

János, Eleonóra, László, Mária, Hermin, 

Emma, Ilona, postám. Páty. BM. 58534 75. 
Falta (Fhán) Mór szig. orvos Szeged. BM. 

63330—90. 
Faltai (Falta) Imre N.- Várad. BM. 82180 90. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 69 Elza. 

!'.;. • Imre. 
.pp.n. i;.M. i;ir. IlM. 1'.-, Faludi (Falkei! • hám Arail L!M. 

5!CkX>— y2. 
Faludi Feiglsti ifk A.i-I: 

kalaposmcstcr líéis. ÜM 
Faludi Floischuer Adolt. 

Gizella. Vilma. %asúti hii 

84878— 'JU. 
Faludi í?eidl; Ágoston pénzüír\ »' li min. hiv. 

Budajiest. HM. 19158— Si. 
Faludi Fandl} Antal. í.'\ cím. ; István Iit'ii 

í<ümeg. HM. -39531— 81." 
Faludi Faltnsz) Antal, gverni. : József, 

Erzs., kávéh. szolga Gyl^r. HM fi:í97fi— .S8. 
Faludi (Finki Béla v 

HM. 76794— ;•!. 
Faludi Fleischer H.m..; w. ;.•. i.ii-,. i ,i .; 

HM. 5476—90. 
Faludi Filperger i-'n-encz leik.'-/ I..'\a 

UK. 4407—63.' 
Faludi iWattersdorf; Gábor, p> 

Mózes . Sándor, Jenő, Hermin.i. i^' !• >k. 

Bpest HM. 52676—86. 
Faludi Hochdorfer Gvüf.'v kalauz .'^ze- 

rencs. BM. 53761— '<l." 
Faludi Arndorfer Gv; > j\ 1 ; i . 

52694—91. 
Faludi Krenn 

FK. 3596—64. 
Faludi iBerndortVi (.uiia ~ vár. 

BM. 46637—82. 
Faludi ■ Schleslnger HfM-man, .iryt-rm. : >>án- 

dnr. c-s kir. hadnag\-. BM. 369'8.5 — 82. 
Faludi Forsehner "íjnácz Budapest. BM. 

3361)6—78. 
Faludi iFeigel.-^t'uk Izid r ..iikorcskedő 

Szombathely. HM. HsyJ— 8í<. 
Faludi Fnehs János, gjerm. : J''>zsef, 

Emerika, Ferentz, tanító Budapest. BM. 

50942—81. 
Faludi (Flachbart János m. kir. csendőr. 

Feketeváros. BM. 62236—88. 
Faludi DörHingeri József Szeged. FK. 

lul.37— 61. 
Faludi Filperger) József püspöki kasznár 

Nyitra. UK. 17893—61. 
Faludi Frankfurt) Júlia nöiszabónő Buda- 
pest. BM. 63222—87 
Faludi Kereska) Károlv pénzüevmin. hiv. 

Hpest. BM. 19154— S2." 
Faludi Fink Károly Vaál. BM. 4>'. 2— s3. 
Faludi íHanuszek) Károlv küzsétri irnok 

Orosháza. BM. 27460—84" 
Faludi Friedlander* Kornél, gverm. : Ká- 
roly Bpest. BM. 35042—86, 
Faludi Fankhauser; Károly, gyerm. : Lipót, 

zenész. Bpest. 18878 — 90.' 
Faludi Falkenstein dr.' Lipót orvostudor 

Tisza-Lucz. BM. 42795—89. 
Faladi Fuchsmayer li Fuxmayeri Mátyás, 

gjerm.: József. Mária, Károlv, "segédjegvzö 

Apátfalva BM. 34628—80. 
Faludi Faltermann) Mihálv betűszedő 

Bpest. BM. 69994—82. 
Faludi Berndorfer) Miksa tajiár .Székes- 
fehérvár. BM. 44192—80. Faludi ^üksa kalmárseL'»'d 

Csepr 
Faludi F'ji-tílbt'.'LK yi'n- vasúti -líjnnk. 

Bpest. BM. 8772 — ' 
Faludi Franki Mór (iyulafehérvár. HM 

Faludi Fux, Oszkár, gyerm. : Otti>. Ma_'- 

dolna. könyvvivö Bpest. BM. 5282" -; 
Faludi Dö'rfner Pál kasznár Csorna, l K 

v46><— íVJ. 
Faludi Krausz Sauiu j'éüzÜLrvőr Hpest. 

BM. 34548—54, 
Faludi Feuerman. Sándor Fánk ra. i;M 

5(.»614— 83. 
Faludi Kolin Vilmos hivafa: 'M. 

39717—89, 
Faludi Krenn Zsigm. cs i> ku iMuadn. 

a 37. ezredben Pest. BM. 18086 — 69. 
Faludi iFeiglstock Zsigmond Kőszeg. BM. 

19574—82. 
Falusi Nixdorfer l.á~ :] ház 

felüirvelő Bpest. HM. .)o_'— ?i. 
Falusi < >ndra Máty. Eperjes BM. 48127 78. 
Falusi Nixdurfez Sándor Budapest. BM. 

29209— 7*;. 
Falusi l't'ldman Siiu'>u l.ázár keresk. 

szolga Bukarest. BM. 54445 — 6c5. 
Falvai Friedmann Bernát, gyerm. : .]• n -. 

lli'iia. Dezső, orvostudur Miski.],-z. I'.M 

Falvai < .aum isii _ ; . -• 

UK. .5867— 6i. 
Falvay i'Falb) István Székesfehérvár. UK 

11344—47 
Falvi Klein) Jenő Arad. HM. !;_;- -: 
Fáncsi (Fancsik Anial T-íi^iha. HM 

48J587-83. 
Faraprő Fried Albert mérnök Szeged HM. 

1363.=^ 

Faragó Aliiért T I-M- Vásárhely. 

BM. 7 
Faragó Drexler Antal kasznár H.-M.- 

Vásárhely. UK. 17292—63. 
Faragó 'Frankfurter Ármin Szegzárd. BM. 

Faragó Fried Herta Miskolcz. BM. 

78665—92 
Faragó Frendenherí Ede. '.'yermekei: 

Jakab. Lajos, And., Kálm., Teréz, keresk. 

Sze-ed. BM. 28887—84. 
Faragó Franki ; Gyula orvos : J-'^zsef 

könyvelő gyakorn. Volócz. BM. 62'jr.' s6. 
Faragó Frükzeitig Ignácz Álba, HM 

61321—91. 
Faragó íFuchs' Izrael könyvvivö Bpest. 

BM. 14985—84. 
Faragó íChmedik János Ign. Bpest. BM. 

58906;-83. 
Faragó Fried József Kolozsvár. BM. 

17199—91 
Faragó (Failhaueri Lajos rajzt.-jel. Bpest. 

BM. 26237—81. 
Faragó (Frankendorfer; Lip mérn. Bpest 

BM. 71500—83 
Faragó Fleschi Lipót Kaposvár. BM 

24749—93. 70 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Faragó (Feuer) Mór könyvvez. Bpest. BM. 

360U6— 83. 
Faragó (Fischer) Ödön Zalaegerszeg. BM. 

29500—93. 
Faragó (Fried) Pál Sándor Miskolcz. BM. 

1493—93. 
Faragó (Friedmann) Sámuel Miskolcz. BM. 

15842—82. 
Faragó (Fried dr.) Samu, gyerm. : Andor, 

ügyvéd Bpest BM. 62133—90. 
Faragó (Klein) Sánd., gyerm, : Ella, Jozefa, 

pénzügyőr Mező-Kövesd. BM. 19735—90. 
Faragó (Feigl) Sándor Pilis-Maróth. BM, 

58789—91. 
Faragó íZimmermann) Vilmos megyei es- 
küdt Ar.-Marót. UK. 3308—66. 
Faragó (Feldreich) Vilmos Budapest. BM. 

75234^93. 
Faragó (Fuchs) Zsigmond, gyerm. : József, 

Sándor, mérnök N.- Várad. BM. 16417—91. 
Farahó (Pozsár) János Kaposvár. BM. 

14883—76. 
Farkas íRosenberg) Ábrahám Abos. BM. 

34699—92. 
Farkas (Stracli) Adolf magy. kir. csendőr 

Ökrös. BM. 52426—89. 
Farkas (Wolf) Ágoston Mihály Bpest. BM. 

94247—93. 
Farkas (Friedmann) Áron, Samu Ungvár. 

BM. 19839—82. 
Farkas (Wolf) Béla ÓSzáda. BM. 45348 83. 
Farkas (Wolf) Benő orvos Komárom. BM. 

26917—67. 
Farkas (Voljvovits) Bernát Báttaszék. BM. 

57566—91. 
Farkas (Moldován) Chaim Elek Septér. 

BM. 49937—91. 
Farkas (Spacher) Dáv. Tokaj. BM. 33571 86. 
Farkas (Komfeld) Dáv. föhadn. N.-Kanizsa. 

13M. 65756—91. 
Farkas (Fried) Dezső, Miklós kisk. Sz.- 

Fejérvár. BM. 34593—89. 
Farkas (Hjadlovszky) Endre Budapest. BM. 

32313—93. 
Farkas (Schwarcz) Éva kávéház tulajd. 

Bpest. BM. 64317—82. 
Farkas (Kolompár) Gusztáv lokereskedő 

Fektö. BM, 68688—93. 
Farkas (Volf) Ignácz Pest. BM. 14823—72. 
Farkas iGrün) Ignácz, gyerm. : Béla, Laj., 

keresk. Dicső-Szt.-Márton. BM. 41859—88. 
Farkas (Kohnj Ignácz Bécs. BM. 78838 89. 
Farkas (Ferck) Ignácz benczés pap Pan- 
nonhalma. BM, 492—90. 
Farkas (Friedmann) Imre Budapest. BM. 

01557—93. 
Farkas (Friedmann) István, gyerm. : László 

S.-A.-Ujhely. BM 92734—92. 
Farkas (Lnp) Jakab Alsó-Veneczia. BM. 

139—90. 
Farkas (Friedmann) Jakab Beregszász. 

BM. 86352—91. 
Farkas (Sebján) János, ^yerm.: Farkas, 

Mária, János, Judith, földesz Szarvas. BM. 

7237—80. 
Farkas iHjadlovszki) János keresk.-segéd 

Debreczen. BM. 67365—89. Farkas (Luputz) János, gyerm.: Romulus, 
Mariska, erdőőr Grosso. BM. 17u77— 90. 

Farkas (W'olf) János zenetanító Kolozs- 
vár. BM. 27968—90. 

Farkas (Vlk) János Diósgyőr. BM. 90801/91. 

Farkas (Farszkyj János, gyerm. : Ilona 
Bpest. BM. 12189—92. 

Farkas (Wolf) József, gyerm. : Gábor, János. 
Antal Pest. BM. 7970—48. 

Farkas (Wolf) József baranyamegyei bör- 
tíinőr. BM. 8849—70. 

Farkas (Braun) József, gyerm. : Debora, 
Czeczilia, Francziska, Hermann, haszon- 
bérlő P.-Darócz. BM. 24656—81. 

Farkas (Kohn) József könyvelő Budapest. 

BM. 57596—87. 
Farkas (Farbenblum) József rabbinöven- 
dék Bpest. BM. 65364—92. 
Farkas (Friedmann) Kálmán könyvkeres- 
kedő S.-A.-Ujhely. BM. 39629— 81^ 
Farkas (Wolf) Kaim. szatócs. BM. 26711,82. 
Farkas (Kohn) Kálmán géplakatos Bpest. 

BM. 82572—90. 
Farkas (Volf) Lázár kereskedő Budapest. 

BM. 46238—91. 
Farkas (Freibergerj Lipót, gyerm. : Mária, 

Lajos, Lipót, pinczér Marmaros-Sziget. BM. 

62199—85. 
Farkas (Strachi Lipót, gyerm. : Vilma, Elza, 

ápoló Bpest. BM. 19046—89. 
Farkas (Kohn) Májer recte Manó Bpest. 

BM. 66102—90. 
Farkas (Volf) Márton ispán Kisvenye. UK. 

10629—62. 
Farkas (Kohn) Miksa festő ip. Bécs. BM. 

82572—90. 
Farkas (W'olfj Mór zeneigazgató Bpest. 

BM. 6275—82. 
Farkas (Túrák) Mózes kereskedő Bugy. 

BM. 66367—93. 
Farkas (Graebldinger) Péter Bpest. BM. 

52015—93, 
Farkas iSivák) Rud. Eperjes. BM. 98496/92, 
Farkas (Fried) Salamon földbirt. Csepe 

HM, 6909—83. 
Farkas (Wolf) Sámuel, gyerm. : Ede, Géza, 

Matild, szatócs Harkács BM 2058L;— 83. 
Farkas (Kohn) Samu géplakatos Budapest 

BM. 57156—90, 
Farkas (Fuchs) Samu Bpest. BM. 30467/92. 
Farkas (Sivák) Sánd. Eperjes. BM, 17364/87. 
Farkas (Kohn) Vilmos Tapolcza. BM. 

26447—91. 
Farkas (Volf) Vincze plébános Miklósfalva. 

BM. 6005—78. _ 
Farkasdy (Volfinger) Iván r. kath. lelkész 

Osztopáiiy. UK. 6369—42. 
Farkasházi (Wolfsliant; Fer., gyermekei : 

Adél, Ilona Sárkány IJM. 68.581-84. 
Farkasy (W'olfartj György Cscpreg. UK. 

17790—13, 
Fás (Sztokosza) Gyula erdögondnok Zala- 
Egerszeg. BM. 36870—91. 
Fasching (Ulreich) Károly napszám, Csáva. 

BM. 26963—79. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 71 Pási Holczl György B.-Ujfaln. UK. 15950 öl. 
Pásonyi Faixi János ügyvéd Pest. UK. 

35^5—47. 

Pátxai Pischeniki Alajos Eger. BM. 
14044—69. 

Favari Holczer) Józs. Kőszeg. BM. 9330 48. 

Favari Holczer i József és gyerm., mérnök 
Buda. BM, 7347—68. 

Paváxi Farárik) József csendőr Veres- 
torony. BM. 68880 — 82. 

Fazekas Ollán György, gyerm.: György. 

pályaőr Nadab. BM. 29941—90. 
Fazekas Hrncsjár; János Répás. BM. 

1*j27'Jij— 92. 
Fazekas (Hersckói Julianna magánzónő 

H.-Szoboszló. BM. 14175—90. 
Fazekas Ekmayer Lipót sütőmest. Kecs- 
kemét. BM. 649s»— 82. 
Fehér Weisz) Adolf s gyerm. Gyöngyös. 

BM. 6577—68. 
Fehér Weisz) Adolf József Bpest. BM. 

48088—92. 
Fehér Weisz ) Adolf B.-Félegyháza. BM. 

100101—92. 
Fehér i Weisz > Adolf Nagy- Várad. BM. 

110910—93. 
Fehér Weisz Aladár zongoramest. Gyön- 
gyös. BM. 35843—90. 
Fehér Weisz Albert, gyerm. : Fáni. Vilma, 

Miksa, Jakab, Rezső, Géza, Gvnla, I>ajos 

Abony. BM. 14336—68. ^ 
Fehér Weisz i András és István keresk. 

Arad. UK. 88^14—61. 
Fehér Leitweiszi András, gyerm.: Mária, 

József, András, toldmíves ' Tótfalu. BM. 

»1782— 87. 
Fehér > Weisz) András Bnkovecz. BM. 

5.597S— 93. 
Fehérvári Weisz) Antal órás Trencsén. 

BM. 30861—77. 
Fehér Mikulányi; Antal, gyerm.: Erzséb., 

Antal. Mária. Julianna, Borbála, foldm. 

Kartal. BM. 29587— ö7. 
Fehér Weisz) Antónia komorna Bpest. 

BM. 22209— S4. 
Fehér 'Weisz i Béla Nagy-Kanizsa. BM. 

5S94.5— 83. 
Fehér Weisz; Bernát, gjermekei : Emil, 

Johanna, Helén, Márk Budapest. BM! 

43084—82. 
Fehér Weisz dr Bernát, gyerm. : Zsiga, 

Róbert, Klotild, orvos Török-Kanizsa, BM. 

34167— 9U. 
Fehér Hermann> Dávid Hirsch kereskedő 

Ercsi BM. 16609—83. 
Fehér Weisz Dávid gyerm. : Imre hivat. 

BM. Barcs. 35752—90. 
Fehér Weisz Eduárd, gyermekei : Lajos, 

Nándor. Samu Iglón. UK. 8373 — 61. 
Fehér (Weisz) Ede, g^•erm. : Irma, Gizella, 

hentes S.-A.-Ujhely. BM. 2632—89. 
Fehér Weisz Emil műegyet-hallg. Kassa. 

BM. 55146—86. " 
Fehér i Weisz) Ferencz honvéd főhadnagy 

Jolsva. BM. 12726—84. Fehér iWeiszner' Ferencz bányász Oláh- 

[-.ápos BM. 4388—86. 
Fehér iVeisz; Ferencz Szomolnok. BiL 

29214—92. 
Fehér Weisz) György Kecskemét. BM 

3j08.5 — 74. 
Fehér Vajsza) György, g>erm. : János, 

Teréz, Anna Kolozsvár. BM 3450*J— 93. 
Fehér ^ Weisz ^ Gvula kisk. N.-Tajwlcsánv. 

B.M. 20312—87." 
Fehér (Weisz; Gyula Nagy-Bajom. BM. 

85556 — 90. 
Fehér i Weisz • Henrik orv.-tud. Kaposvár. 

BM. 44791—87. 
Fehér Weisz Herm. Pécs. BM. tMi624 82. 
Fehér Friedmanni Hugó keresk. -gjakorn. 

Bpest ; Jenő, Aladár kisk. Sz.-Fejérvár. 

BM 86134—89. 
Fehér ( Weisz i Ignácz Arad. UK. 9281 62. 
Fehér (Weisz) Ignácz iparos Pest BiL 

5 Hő— 70. 
Fehér Weisz > Ignácz, gjermekei : Annin, 

Ilona, Malvina, kezt>ftkészitő Bi>est. BJL 

57738—81. 
Fehér Weisz) Ignácz T.-SzL-Miklós. BM. 

7:;s83— 83. 
Fehér Kratochwill; Ignácz i>orcel. festő 

Hi.t;st. BM. Ö.S793— 91. 
Fehér Weisz' Ignácz, gjerm. : Piroska, 

Ernő Eger. BM. 20í»29— 92. 
Fehér Weisz Izrael, gyermekei : Rebeka 
líeffina, Berta. Kálmán. Ottilia, Emil, 

Paula N.-Várad. B.M. 24533—78. 
Fehér Weisz; Jakab bádogos Esztergom. 

UK. 14419—61. 
Fehér Weiszj Jakab ügyv.-jel. Bpest. BM. 

11975—82. 
Fehér i Weisz i Jakab keresk. Farad. BiL 

;;'.)7'.)6— 86. 
Fehér Weisz) János zongorakészitő Pest. 

UK 13274—61. 
Fehér i Weisz ) János Sztanisics. BM. 

v: •,28—93. 
Fehér Weisz) Jenő Nyírbátor. BM. 

44834—93. 
Fehér ( Weissbeck) József ügyvéd Gvöngyös. 

UK. 13885—44. 
Fehér Weisz; Józs.' segéd-állatorv. Bpest. 

BM. '26777—83. 
Fehér (Weisz) József nevelő Seprős. B>L 

61602—88 
Fehér Weisz > .\ntal. g\erm. : József, Ernő, 

Lii>ót Szolnok. BM. 55672— 9i3. 
Fehér ■ Weisz Károly Bpest. BM, 40508 75. 
Fehér Weisz Károly, gjermekei : István, 

Károly, kézműves Halas. BM 34440 — 79. 
Fehér Weisz Laj. Sunvácz. BM. 11981 74. 
Fehér i Weiszj László Baja. BM. 93028—91. 
Fshér 'Vaiszj Lénárd meíryei irnok és 

esküdt Balassa-Gyarmath. UK. 19756—62. 
Fehér Weisz I Lipót, gyerm.: Samu Sánd), 

keresk. B.-Gyarmat. BM. 18835—85. 
Fehér < Weisz \ Lőrincz Lajos díjn. Kecske- 
mét. BM. 60314—81, 
Fehér (Weisz) Manó Annin ugy.-vjeL Bpest. 

B.M. 41863—81. 72 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Fehér (Hermann) Márk könyvvezető Ercsi 

BM. 17589—84. 
Fehér (Weisz) Mátyás iig>'v.-s. Kalocsa. 

BM. 35688—90. 
Fehér (Weiss) Miliáh és Jakab Buda. BM. 

11707—48. 
Fehér (Weisz) Mihály, gyermeke : Ilona, 

jegyző Kadarkút. BM. 18415—68. 
Fehér (Weiss) Mihály, gyerm. : Salamon 

Párizs. BM. 33537—80. 
Fehér (Weisz) Mihály keresk.-segéd. Arad. 

BM. 8639—85. 
Fehér (Weisz) Mihály kereskedő Baja. BM. 

4636—91. 
Fehér (Csordás) Mihály, gyerm.: Mihálv, 

Gyula, Károly N.-Szalonta. BM. 5344-93. 
Fehér (Weiss) Mór, gyerm.: Vilma, Jenő 

Bpest. BM. 15248—77. 
Fehér (Weisz) Mór, gyerm. : Margit Kecs- 
kemét. BM. 31798—81. 
Fehér (Weisz) Mór Drietoma BM. 14739/82. 
Fehér (Weisz) Móricz ügyvédjelölt Arad. 

BM. 27999—85. 
Fehér (Weisz) Mór Imre keresk. H.-M.- 

Vásárhely. BM. 28180—90. 
Fehér (Weisz) Pál czipész ; János szabó- 

tanoncz Abauj-Szántó. BM. 4681—85. 
Fehér (Weisz) Rudolf, gverm. : Rozália, 

Paiüina Gyorok. BM. 41486—81. 
Fehér (Wodák) Sámuel betűszedő Bpest. 

BM. 35441—81. 
Fehér (Weisz) Samu Móricz Békés-Szt- 

András. BM. 38747—81. 
Fehér (Weisz) Sámuel államvas. hivatalnok 

Brassó. BM. 27685—85. 
Fehér (Haidinger) Sándor Budapest. BM. 

35085—74. 
Fehér (Weisz) Sándor Vámos. BM. 65920/82. 
Fehér (Arlet) Sándor honvéd- szak.-vezető 

Eger. BM. 30845—83. 
Fehér (Weisz) Sándor Gyöngyös. BM. 

667.59—91. 
Fehér (Weisz) Sándor Bpest. BM. 68330—93. 
Fehér (Weisz) Soma orvostan-hallg, Bpest. 

BM. 8205—87. 
Fehér (Albu) Tódor csizmadia, gyerm.: 

János, Vasilie, Anna, Simeon, kőműves 

K.-Monostor. BM. 21484—86. 
Fehér (Weisz) Vilmos csendőr Lajta-Szt- 

Miklós. BM. 37216—85. 
Fehérfi (A'eizer) Lajos, gyerm.: Gábor, Her- 
mina, Lajos, Mathild. Béla, Gábor, Amália, 

asztalosm. Megyer. BM. 63977—81. 
Fehéri (Weisz) József számtiszt Buda, UK. 

12344—61. 
Fehéri (Weiss) József könyvelő Budapest. 

BM. 38563—78. 
Fehéry (Veisz) András Buda. UK. 16623 43. 
Fehéry (Weiss) Ármin orvostndor Ujhely. 

BM. 8873—48. 
Fehérküti (Zalvkó) János, gyerm. : Béla, 

Mathild. Bálint, Emilia B.-Gyarmath. BM. 

26078—93. 
Fehérvári (Weisz) Adolf csendőr Kapu- 
vár. BM. 21308—85. Fehérvári (Grünwald) Adolf, gyermekei : 

Janka, Frida, Valéria Szabadka. BM. 

31147—91. 
Fehérvári (Handl) Adolf Debreczen. BM. 

73019—93. 
Fehérvári (Goldner) Dávid Nyírbátor. BM. 

15390—82. 
Fehérvári (Hüller) Fer. házi-ipartanító 

Vácz. BM. 18617—85. 
Fehérvári (Bielohradszky) Fer. Almamel- 
lék. BM. 30438—85. 
Fevérvári (Oblát) Géza Szabadka. BM. 

46565—84. 
Fehérvári (Weiszberger) Ignácz keresk.- 
segéd Bpest. BM. 35445—81. 
Fehérvári (Weisz) Irma Plessin. BM. 

45881—79. 
Fehérvári (Wolfsgruber) István vas. fő- 
mérnök Piski. BM. 43021—86. 
Fehérvári (Hcrberth) István, gyerm. : Te- 
réz, István, erdőőr Turony. BM. 17618 87. 
Fehérvári (Weiszberger) Jakab tanár 

Bpest. BM. 35442—81. 
Fehérvári (Veisz) János Fehérvár IK . 

14094—45. 
Fehérvári (Buchleitner) János N.-Várad. 

UK. 13399—65. 
Fehérvári (Bielik) János Mező-Berény. 

BM. 64110—82. 
Fehérvári (Spacsek) János fodrászsegéd 

Pécs. 14502—89. 
Fehérvári (Bieloraczky) János Paks. BM. 

30159—92. 
Fehérvári (Vítzl) János Sztonisits. BM. 

44765—93. 
Fehérvári (Bielohradszky h Bielordzky) 

Józs. tan. Horv.-Hertelend. BM. 35J45— 80. 
Fehérvári (Weisz) József ügyvédjelölt ; 

Imre gverm. : Mária Teréz, czipész Hajdu- 

Böszörmény. BM. 3468—81. 
Fehérvári (Kohn) József, gyei-m. : Gizella, 

szabóm. Brassó. BM. 6-666—87. 
Fehérvári (Weiszpek) Károlv irnok Fél- 
egyház. BM. 27683—89. 
Fehérvári (Schwarz) Lajos ügynök Bpest 

BM. 32305—81. 
Fehérvári (\\'olfsgruber) Lajos Álba. BM. 

15539—93. 
Fehérvári (Weis) Mihály borbély. BM. 

376-28-81. 
Fehérvári (Weisz) Miksa keresk. Pest. 

BM. 16-'30— 69. 
Fehérvári (Bilorazki) Pál képviselőházi 

szolga. Bpest. BM. 23889—79. 
Fehérvári (Weisz) Sámuel keresk. utazó 

Komárom. BM. 33644—82. 
Fehérvári (Weisz) Samu Báksa. B]VL 

46234—85. 
Fehérvári (Braun) Sándor bádogosmest, 

Pécs. BM. 13375—88. 
Fejér (Weisz) Ferencz joghallg. Bpest. BM. 

53148—86. 
Fejér (Weisz) Gábor, gyerm. : József kisk. 

Tokaj. BM. 59175—88. 
Fejér (Tancz) Géza cziszt -áldozár Baja. 

BM. 76265—89 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 73 Fejér (Weisz) Gyula Pest. BM. 4711—72. 
Fejér (Weisz) G^iila Veszprém BiL 

Ü^-IS— 91. 
Fejér (Weisz) Henrik, Manó, Jakab kisk. 

Tokaj. BM. 791—88. 
Fejér (Veisz) Lipót tanító Szécsény. BM. 

52i;»54— 90 
Fejér ( Weisz > György (Martin) zsandár 

Pásztó. UK. 14853—54. 
Fejér (Weisz* Márton, gyermekei: Sámuel 

IjíszIó. Ella. tiándor, ügj'\éd Szatmár- 

Németi BM. 3.^567 — S*.». 
Fejér i Weisz* Miksa, gj-erm.: Sánd., Adolf, 

f>amu, Lajos Bpest. BM. 33959—92. 
Fejér (Weisz) Mór vendéglős Máté-Szalka. 

BM. 25345—84. 
Fejér (Stöhr) Ottó Lúgos. BM. 22958—73. 
Fejér (Veiszlovicsi Vilmos Gottlieb birlap- 

iró N.- Várad. BM. 50u2i^-86. 
Fej érdi Wajsz) József, gjermekei : Ilona, 

Amália. Samn, Jenő. megjei levéltárnok 

N.-Enyed. BM. 38(,»95-8ö. 
Fejérvári 'Pixhl- Adolf ügyvéd Sz.-Fejér- 

vár. BM. 17.'«X<— 86. 
Fejérvári ( Weiszmantel; Gyözö, gyerm. : 

(iyőzü, tör^-.-irnok Nyitra. BM. 4575 — 76. 
Fejérvári (Regensburger) Gyula Mag%ar- 

< tvár. líM. 437í:m:'— 76. 
Fejérvari (Oblatt) József N.-Bajom. B>L 

199vte^77. 
Fejérvári (Kendlhofer) Kálmán növ.-pap 

EfMJl. BM. 50105—87. 
Fejérvári lOblat) Margit, Berta kisk. N.- 

Bajoni. BM 21002—88. 
Fejérvári (Csibi» Sándor m. k. csendőr 

T.-Szt.-Miklós. BM. 38780—88 
Fejérvári (Oblat) Zsiga Fejér\ár. BM. 

.58163-75. 
Fejes (Kopfmanj Ágost jegyző-segéd Ó-Kól. 

BM. 5748—85. 
Fejes (Friedman) Hene (Jobanna) S.-A.- 

L'jbely. BM. 72892—87. 
Fejes i2^karianovics> István Kétegyház. 

BM. 18<j34— 88. 
Fejes (Scbnéblii Jenő kisk. N.-Károly. BM. 

78841—88. 
Fej esi iHlavatbvi Alajos Selmecz. BM. 

.5544—48. 
Fejős I Kocsi I István Kata. BM. 47208 — 73. 
Fejszényi (Szekeráki András ügyvéd Sze- 

lies-Olaszi. UK. 15123 — 13. 
Fekete iSchwarcz) Alajos orvos Lúgos. UK. 

14715—61. 
Fekete Schwarzi András kereskedősegéd 

Bécs. BM. 16189—71. 
Fekete (Schwarz) Antal Veszprém. BiL 

6966 — 18. 
Fekete (Scbwarzi Antal, gj-erm. : Alajos, 

Árpád, Zoltán. Vilma, Antal, Géza, építész 

Tevel. BM. 26482—83. 
Fekete (Schwartzi Béla esküdt Nyitra. UK 

niK'j— 62. 
Fekete íSchwarcz) Béla, gyermekei : Béla, 

Lajos, Gynla, Gizela Lőrincz. BM. 23219 91. 
Fekete (Scbwartz) Bertalan tanító Iregh. 

UK. 2637—64. Fekete i Scbwarzmann) Dániel, gyerm. : 
LaJ., Mária, Emma. Károly, ezipész Oláh- 
Láp<jsbánya. BM. I(:t474— 86. 

Fekete (Schwarez: Dávid, gjerm. GjTila, 
Bertalan. József, Lipót, Albert, Vilma, 
Lrjtti Gyón. BM. 12971— 69. 

Fekete ( Schwarez » Dáv. pénzügyőri fővig}-. 
Csongrád. BM. 7102—82. 

Fekete • Schwarez) Dávidné, g>erm : Ilona, 
Emil, Flóra. B>L 74644— 8i.' 

Fekete 'Benediktt Ede szabómester Nagy- 
vázsony. BM. 51012—85. 

Fekete (Schwarez) Ernő Miskolcz. BM. 
465u5— 91. 

Fekete (Schwartzeri Ferencz, gyerm. : Fe- 
rencz, or\os-tanár Pest. B>I 7433 — 48. 

Fekete (Schwarez) Frigyes táviró-tiszt Buda- 
pest. BM. 27733—90. 

Fekete 'Scbwartz) Fülöp Budapest BM. 
1&4.54— 91. 

Fekete (Scbwartz i Hermann, gyerm.: Vil- 
mos Eger. BM. 32710— SÍ. 

Fekete iCzerkvics) Györgj- és meg nem 
nevezett családja. BM. 1613—49. 

Fekete (Schwarez) Györgj-, gyerm.: Gusz- 
táv, Anna, Gabriella, Matild. Gyula, gazda- 
tiszt UjDomlwvár. BM. 92i>4— 81. 

Fekete (Schwarez^ Gvula állatorvos-növ. 
Bpest 59794—91. 

Fekete (Fried) Henrik kereskedő Barcs. 
BM. :í7241— S8. 

Fekete (Schwarez) Ignácz Komárom. UK. 
14720- «2. 

Fekete (Grosz) Ign. Miskolcz. BM. 41814 76. 

Fekete ( Weiszbrunn) Ignácz. gjerm. : Ilona, 
Rezső, ispán Giu-ba. BM 59167—89. 

Fekete ( Schwarez t Ignácz Dicső-Szt-Már- 
ton. BM. 53573—91. 

Fekete 'Scbwartz) Izidor ügyvéd Sáros. 
UK. 15383—63. 

Fekete i Schwarz) Izidor Nagyvárad. BM. 
2673';'— 91. 

Fekete (Schwarz* Jakab, gyerm. : Imre. 
Mihály Abony BiL 47474—82. 

Fekete iScbwarzj Jakab kereskedő-segéd 
Debreczen. BiL 30320—87. 

Fekete (Schwarez I János ügj-v. Jászberénv. 
UK. 4S17— 62. 

Fekete (Scbwartz) Jónás Tisza-Beő. BXL 
74865—92. 

Fekete ( Schwarez » József, gyerm.: Károly, 
Antal, Ferenez E^r. UK. 13Sö7 — 14. 

Fekete ( C'zerneezky> József mészáros Pest. 
EM 21432—69. 

Fekete i Scbwartz) József orvosnövendék 
Kisújszállás. BM. 6533—82. 

Fekete (Seliwarz) József kereskedő Kecs- 
kemét. BM. 3223—82. 

Fekete i Scbwartz) József korcsmáros Illés- 
háza. BM. 27043—87. 

Fekete (Schwarez) József hivatalnok N.- 
Kanizsa. BM. 71312—8.8. 

Fekete (Schwarez) Józs. Pécs. BM. 21007 93. 

Fekete (Oravecz; Károly tam'tójelölt Fél- 
egjháza. BM. 47309—85. 74 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Fekete (Schwartz) Károly vas. tanf.-hallg. 

Bpest. 59352—90. 
Fekete (Schwarz) Károly N.-Várad. BM. 

63744—91. 
Fekete (Nyegrucz) Koszta Élesd. BM. 

96155—93. 
Fekete (Schwartz) Lajos Dicsö-Szt-Márton. 

BM. 53574—91. 
Fekete (Schwarcz) Lajos, gyerm,: Lajos 

N.-Kövesd. BM. 63297—91. 
Fekete (Schwar/,) Lajos Pécs. BM. 60503/93. 
Fekete (Nyegrn) László, gyerm. : Sándor, 

Matild, Erzsébet, Gyula Er-Miliályfalva. 

BM. 15241—91. 
Fekete (Schwarz dr.) László, gyerm. : Béla, 

László, Irma, Rózsa, orvos Kecskemét. 

BM. 7390—92. 
Fekete (Schwarz) Lipót, gj'erm. : Gyula, 

Imre, Viktor, Ernő, Erzsébet, Ödön, Ilona, 

földmivelö Kaposvár. BM. 20677—81. 
Fekete (Schwartz) Lipót (Leibisch) Ho- 

monna. BM 66322—84. 
Fekete (Regner) Magdolna, Katalin, Ignácz 

Sz.-Fehérvár. BM. 61565—86. 
Fekete (Schvarcz) Manó gazd. kulcsár Fél- 
egyháza. BM. 7318—87. 
Fekete (Schwarcz) Manó, gyerm. : Márton, 

Sándor, Sámuel, Gyula, keresk. ügynök 

Paris. BM. 67937—88 
Fekete (Schwarcz) Mendel (Manó) Miskolcz. 

BM. 46505—91. 
Fekete (Schwarcz) Mih. Rojt. BM. 80477 89. 
Fekete (Krieger) Mihály, gyerm. : István, 

József, Mária Bpest. BM. 55028—93. 
Fekete (Schwartz dr.) Mór, gyerm. : Jolán, 

Olga Alsó-Dabas. BM. 18158—75. 
Fekete (Schwartz i Mór, gyerm.: Mihálv 

Szeged. BM. 39568—81. 
Fekete (Schwarcz) Mór Dicsö-Szt-Márton. 

BM. 53572—91. 
Fekete (Schwarcz) Nándor Battonya. ÜK. 

9739—61. 
Fekete (Schwarz) Pál, gyerm. : Béla, Géza, 

Margit, czipész. Bpest. BM. 41124—88. 
Fekete íSchvvartz) Salamon. Eger. BM. 

43232—81. 
Fekete (Schwarcz) Samu orvos Szatmár. 

UK. 4289—61. 
Fekete (Schwarcz) Sámuel orvostudor Mis- 
kolcz. BM. 5895—81. 
Fekete (Schwarz) Sámuel honvéd őrmest. 

Eperjes. BM. 31290—93. 
Fekete (Schwarcz) Samu ács Miskolcz. BM. 

54363—93. 
Fekete (Schwarczl Simon kereskedő Paks. 

UK. 289—62. 
Fekete (Schwarz) Vilmos Félegyháza. BM 

43976—82. 
Fekete (Schwarcz) Vilmos orv.-tan halig. 

Kecskemét. BM. 5648.3—37. 
Fekete (Schwartz) Zsigm., gyerm. : Adolf, 

magánzó Bpest. BM. 35447—81. 
Fekete (Schwartz) Zsigmond Tápió-Szecső. 

BM. 4835—93. 
Fekete (Schwartz) Zsigm., gjerm. : Adolf 

Derecske. BM. 11063—93. Feketeföldi (Schwarzenfeld) Miklós Mó- 

riczíold. BM. 50351—92. 
Feketevári (Schwartz) János, gyermekei ; 

Julianna, Antal, Kálmán, János szijgyártó 

N.-Kanizsa. BM. 53850—84. 
Feketey (Schwarz) Károly siketnéma-int. 

tanár Vácz. 12924—45. 
Feledi (Felsenbnrg) Ferencz orvos B.- 

Gyarmat. BM. 30075—81. 
Feledi (Fucks) Fuchs Renee kisk. Bpest. 

BM. 49556—87. 
Feledi (.Felsenburg) Henrik, gyerm. : Ign., 

Lidia, Dezső, keresk. B.-Gyarmat. BM. 

30065-81. 
Feledi (Frank) József joghallg. Bpest. BM. 

43083—82. 
Feledi (Fleischmann) Károly Wahring. BM. 

75434—90. 
Feledi (Feuer) Lipót Pál közj.-irnok Mis- 
kolcz. BM. 39567—81. 
Feledi (Felsenburg) Miksa, gyerm. : József 

B.-Gyarmat. BM. 5322—85. 
Feledi (Féld) Mór, gyerm. : Elza Temes- 
vár. BM. 38149—93. 
Feledi (Feuer) Ödön K.-Félegyháza. BM. 

49925—83. 
Feledi (Fuchs) Miksa, Árpád háztul. Bpest. 

BM. 67648—86. 
Feleki (Falkenheim) Adél, Jozefa Bpest. 

BM. 15739—82. 
Feleki (Füchsl) Adolf bizt.-felügv. Szarvas. 

BM. 52810—81. 
Feleki (Friedmann) Alajos, gyerm. : Adél, 

Arabella. Flóra, Árpád, tanító Tapolcza. 

BM. 70873—82. 
Feleki (Tacsocsik) Bertái, tanító Ujfehértó. 

BM. 17814—84. 
Feleki (Ferjencsik) Dániel vasúti hivataln. 

Zágráb. BM. 26821—87. 
Feleki (Falkenheim) Ernő kisk. N.-Várad. 

BM. 27235—90. 
Feleki (Fenczel) Ferencz dijn. Győrsziget. 

BM. 31117—74. 
Feleki (Feitl helv. Feitel) Ignácz könyvelő 

Szt-Gotthárd. BM. 30411—79. 
Feleki (Falkenheim) Ignácz bizt. t. felügy.; 

Károly mérnök Bpest. BM. 37744—81. 
Feleki (Fiichsel) Ignácz vas. gvak. Bpest. 

BM. 33972—84. 
Feleki (Fasol) János, gyerm. : Ilona, keresk.- 

segéd Bpest. BM. 48365—81. 
Feleki (Filperger) József, gyerm. : Margit. 

urad.-isp. Puszta-Ugócz. BM. 18019-83. 
Feleki (Fasol sz. Scheer) Katalin, gverm. : 

Lajos, Ferencz Bpest. BM. 52214—81. 
Feleki (Fleischmann) Lajos ügyv.-jel. Gal- 

gócz. BM. 54890—81, 
Feleki (Fürst) Laj. Miskolcz. BM. 7459/91. 
Feleki (Fischer) Márton bűvész Arad. BM. 

50514—87. 
Feleki (Feigelstock) Miksa kalmársegéd 

Csepreg. BM. 22792—85. 
Feleki (Frieder) Mór járásorvos Beregszász. 

BM. 4143.-84, 
Feleki (Fasol) Nándor, gyermekei : Etelka? 

Ferencz. lakatos Bpest. BM. 48179—81. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 75 Feleki íFOrstf Oszkár ki>k. N -Kaii./-a 

BM- 52212— SS. 
Feleki Filbereen Rezső, gyerm. : Géza 

Lőcse. BM. 14557—77. 
Feleki iFüchseli Rezső Budapest. BM. 

2»íl48— 92. 
Feles 'Flesehi Sándor joghallr. Bpesí. I K 

36242— 9C>. 
Feley (Halbleibi Eduárd ügyvéd Pest. ÜM. 

17736-^1. 
Feley iSchafert Márton Mátraszelo líM. 

•3902—48. 
Felhő íFuchs" Gvula papnöv»nfl- i ■ -v 

HM. 76.33' >— 93.' 
Fellegi iFlisz. Antal. zycTva. : ' 

Irma. kir. zálogházi j>énztárnok lJudaí->fcit. 

BM. 38142—76. 
Fellegi íFle^el) Ferencz. gyerm. : László, 

Antal. Alajos, Laurenczia, Emil, Emma. 

.János. Ferenc-z, háztulajdonos Temesvár. 

BM. 173"V<— sl. 
FeUegiiFoIk JAnu? K.-LVL BXL ISe.?,' -•- 
Fellegi 'Fi>c-her> Lajos, gyerm.: Antal 

.^•zeged. BM. 63678—81. 
Fellegi Polencsár) Viktor és Irma I'-sr. 

L'K. 2279—65. 
Felszegi 'Timpelna^l) Norbert. sn,."r'" ■ 

."^ándor, Róbert, tanító M.-V4sárhel.v. MM. 

255<;'S — 83. 
Fenyéri íFeiglen János Eszterj ii: ÍAI 

37698—81. 
Fényes iFleischer) Adolf gaa 

lambos. BM. .39778--82. 
Fényes fUschmann) Adolf Bndapest. BM 

rA692—S6. 
Fényes 'Feierlicht) Dávid, gjenn. : Rezső, 

Marsait, József. Salamon. BM. 31486—81. 
Fényes >Lichter) Dávid tanárjelölt Dnna- 

Földvár. BM. 217S8— 83. 
Fényes Glanzer) Emil helvtart. bivataln. 

Buda. UK. 20716—62. 
Fényes iWixi Győző, frverm. : Emil. ven- 
déglő Bpest. BM. 3609Í— 81. 
Fényes Glanczf Henrik gőzbaj. tisztviselő 

Úszód. BM. 124.5.S— 83 
Fényes 'Feueri lenácz postakiadó Irsa. 

BM. .59613—51. 
Fényes 'Glanzi Károlv. gverm. : Simon. 

Lipót tejáruló Bpest. BiL'*3')93S— 81. 
Fényes (Pnez.i Lajos, gverm. : T^'- '^-^n- 

dor. Irén Hona, Gusztáv. 1- 

BM. 245.54—81. 
Fényes f \\\xi Manó X.- Várad. BM. i 7 7 í 7 ; : . 
Fényes 'Fisch) Márkusz bivataln. Bpest. 

BM. 4n2.S— SS. 
Fényes <Glanzer) Márton erőművész Nvir- 

•-zyháza. BiL 4.5459—80. 
Fényes 'Fenenverkert Mózes, gyerm.: Jenő. 

keresk. Nyiresyháza. BM. 17796—89. 
Fényes 'Fein dr. Samu Mező-Kovácsháza. 

B>L 19867— V3. 
Fényes íLichtmann) Samu Budanest BiL 

1C»191.3— 93. 
Fényes (Lichtmann) Vilmos nevelő Tokaj 
BM 39176—86. Fény esi íScheinen Lajos orvos Abonv. 
UK. .SS59— 46. 

Fényesi ^Piitzi Lipót Táth. BM. 152S5— 69. 

Fény esi 'Finkelsteim Zsigmond Székes- 
Fehérvár. BU 290-7—74. 

Fényfi Firtüng) Antal s gyermekei, festő 
Kecskemét. BM. 52535 — 74. 

Fényhalmy iLichtnéeer' I^jr« és Antal 
Naírybánya. UK. 336 ■" 

Fényhalmi iLichtnét. lá- 

nya. BM. 5543 — 48. 

Fényi Sonnenschein > 
Béla. .irpád Arad BM. . 

Fénykövi > Unkelstein ri: ,ii- 

kány BM. 136(»2— 70. 

Fénykövi tFinkelstein) Jak. taaitj Bpest. 
BM. 4>'.7— ^1. 

Fenyő Freiwilli-' ]-"-^-' k°resk. Gödöllő. 
BM _■^2lí";— '> . 

Fenyő • Tannen -.»f Bpest. BM. 

Fenyő (Fenermanm K^nél Baja BM- 

A.>_>-, , — 92. 
Fenvö iPmk) Lipót, e" -t, keresk- 

lli'í'st. BiL 3-342':>— ^ 
Fenvö F'r^'hviilií. Mfver ktresk Gödöllő. 

H.M :■ . 

Fenyő link M'.r magánhiv. Bpesl. BM. 

Fenyő Fr<i.viUig) Mózes Budapest. BM. 

Fenvves Friedi Ábrahám keresk.-segéd 

i;>-5r. BM. 2-419—90. 
Fenvves Friedi Albert, Lajos, Miklós 

kiík. MnnkArs. B\L 72238— S8. 
Fenyves iGriinbaumj Antal joghallgató 

Bpest. BM. 4909--S9. 
Fenyves iFersch) Ferencz K.-L5d, BNL 

13659—68. 
Fenyves tLöw) Henrik Szeged. BM. 

492:8—83. 
Fenyves (Veisz) Henrik B.-Gvarmat. BM. 

952Ö— S5. 
Fenyves (Fleischen Ignácz mérnök Arad. 

BM, - -- — 1 
Fenv" István honv.-őrr ^' ~ 

sef . - -90. 

Fenyves \eisz. Jakab. Ignácz B.-<.varm. 

B>L 9520—55. 
Fenjrves <Feineri Joachim, gverm. : Zolt„ 

Jenő Gyöngvös. BM. 29726—93. 
Fenyves 'Sántái József, gyerm. : József, 

Adolf, fíirészm. BM. 10832—86. 
Fenwes iMaven Károlv, gyerm. : Lajos, 

erdő gv-ak X'-Bocskó. BM. 15137—83. 
Fenyves (Fleischmanm Márkus Bpest. BM. 

31364—93. 
Fenyves Fischeri Miksa, gyerm. : Comé- 

lia, Julianna. Ábrahám, Vilmos, keresk. 

Tisza-Földvár. BM. 14707—87. 
Fenyves Tannenbaum Mór. gyermekei i 

Gvula. Samu, lipót. Salamon, Vilmos, 

Róza, Katalin, Jnlia Szeged. BM. 27819 81. 
Fenyves (Francseki Pál ügynök. Bpest. 

BM. :30936— 81- 76 NÉVVÁLTOZTATÁSOK . Fenyves CFeinsilber) Sim. N.'-Károly. BM. 
102291—93. 

Fenyvesházi (Feczkó) Endre segéd-leik. 
Szinnye. BM. 5344—83. 

Fenyvesi (Teitelbaum) Ábr. Adolf keresk. 
utazó. Bpest. BM. 36093—81. 

Fenyvesi (Grünbaum) Adolf Bécs. BM. 
0^838—81. 

Fenyvesi (Fuchs) Adolf, gyerm. : Aranka, 
kereskedő Bpest. BM. 65016—82. 

Fenyvesi (Kransz) Adolf, gyerm : Berta, 
Béla, Gyula, szabó Kaposvár BM. 16481 86. 

Fenyvesi (Pinapfel) Alajos, gyerm : Antal 
Topolya BM. 43880—82. 

Fenyvesi (Grünbaum) Benő, gyerm. : Jó- 
zsef, Aranka, Margit, díjnok Bpest. BM. 
36650—90. 

Fenyvesi (Klein) Dávid, gyerm. : Jenő, 
keresk.-segéd Bpest. BM. 68861—88 

Fenyvesi (Grünbaum i Ferencz, gyerm, : 
Ede, Róza, József Zala-Egerszeg. BM. 
38207—81. 

Fenyvesi (Wagner i Gusztáv, gyerm. : Selma, 
Irén, Viktor, Ernő Pécs. BM. 73763—83. 

Fenyvesi (FriedlJinder) Ignácz vas. hiv. 
Bpest. BM. 24662—82. 

Fenyvesi (Jedlinzky) István, gyerm. : Jó- 
zsef, mezei gazda. Mohostanva (Zemplén- 
megye). BM. 17277—69. 

Fenyvesi (Goldfarb) Jakab keresk.-segéd 
Zilah. BM. 45906—89. 

Fenyvesi (Jedlicska) József, gyerm. : Fe- 
rencz, Gyula, Eugénia, József, urad. erdő- 
tiszt Klucsárka. BM. 52227—81. 

Fenyvesi (Feldmann) Kálmán S.-A.-Ujhely. 
BM. 6290—93. 

Fenyvesi (Frank) Károly ügyvédjel. Buda- 
])est. BM. 39067—77. 

Fenyvesi (Policzer) Kár. Léva. BM. 689 93. 

Fenyvesi (Klein) Menyhért Budapest. BM. 
99459—92. 

Fenyvesi (Franki) Miksa Márk pénzügy- 
őri fővigyázó. Bpest. BM. 26234—81. 

Fenyvesi (Grünbaum) Miksa, gyerm.: Si- 
mon, iíegina, József, keresk. Zala-Eger- 
szeg. BM. 36581—82. 

Fenyvesi (Fiscliof ) Salamon Samu gépész- 
mérnök S.-A.-Ujhely. BM. 41960—89. 

Fenyvesi (Fuchs) Salamon Farkas Bpest. 
BM. 96156—91. 

Fenyvesi (Fityka) Samu Báth.BM. 1 1328/93. 

Fenyvesi (Szmrekovszky) Sándor ügyvéd 
Eger. BM 21838—79. 

Fenyvesi (Fuchshofer) Vincze tanuló Sop- 
ron. BM. 81998—89 

Fenyvesi (Hirschl) Zoltán, gyerm. : Gizella 
Debreczen. BM. 22237—84. 

Fenyvessy (Grünbaum) Adolf gyorsíró 
Pest. UK. 143—62. 

Fény vesy (Kvicsala) Antal Esztergom. BM. 
10570—48. 

Féregi (Wurm) Antal hengerm. Pracken- 
dorf. UK. 2867— 63. 

Ferencifi (Ürge) István Imre irg.-rendi tart.- 
főnök Buda. BM. 36627—73. Ferencz (Ferjnncz) József kisk. Losoncz. 
BM. 15565—88. 

Ferenczi (Friedmann) Antal, gyerm. : Gi- 
zella, Leó, Adél, Kornélia, Regina, Aladár, 
vaskeresk. Bpest. BM. 54457 — 84. 

Ferenczi (Friedmann) Árpád (Ábrahám) 
gyógyszerész-segéd Szék.-Udvarhely. BM. 
63202—88. 

Ferenczi (Fraenkel) Bernát, gyerm. : Hen- 
rik, Miksa, Zsigmond, József, Sándor, Ká- 
roly, Lajos, Ilona, Mária, Gizella, Vilma, 
könyvkeresk. Miskolcz. BM. 52213 — 79. 

Ferenczi (Feiclitmann) Kornélia Krisztina, 
Paulina Gizella ; Jozeíin Frid. — Gyula 
Béla; Janka Mária. BM. 72640—83. 

Ferenczi (Feuermann) Ernő Alsó-Dabas. 
BM. 71816—92. 

Ferenczi (Bika) Éva Ujverbász BM. 
78023—92. 

Ferenczi (Franz) Ferencz korcsmáros Pest. 
BM. 8997—67. 

Ferenczi (Csancsik) Ferencz cipész Bpest. 
BM. 17(382—83. 

Ferenczi (Szabó) Gábor bogn.s. Várpa- 
lota. BM. 38689—85. 

Ferenczi (Fischer) Ignácz VIII. osztályú 
gvmnáziumi tanuló N.-Becskerek. BM. 
35433—87. 

Ferenczi (Ferencsik) István, Mátyás Sze- 
ged. BM. 41639—76. 

Ferenczi (Frantz) János és Antal Mun- 
kácson. UK. 10344—62. 

Ferenczi (Ferencsik) János tanító Szeged. 
BM. 14773—68. 

Ferenczi (Rosenberg) János, gyerm. : Vil- 
mos, Fer.., Mária Bpest. BM. 48377 — ^83. 

Ferenczi (Fischer) János Z.-Egerszeg. BM. 
61826—83. 

Ferenczi (Francz) János csizm.-s. M.-Szi- 
get. BM. 5904-87. 

Ferenczi (Frtusz) János, gyerm. : Anna, 
József, Rezső, Ján., földmíves Berekalja. 
BM. 74185—89. 

Ferenczi (Fischer) József Párizs. BM. 
39688—86. 

Ferenczi (Friedmann) Józs. szinész Ham- 
burg. BM. 48693—90. 

Ferenczi (Fritt) József S.-A-Ujhely, BM. 
76828—92. 

Ferenczi (Ferencsevics) Lajos, gyerm. : 
Gizella. Lajos, Kálmán, körjegyző Vizvár. 
BM. 57008—81. 

Ferenczi (Freuenhofter) Laj., gyerm. : Mária, 
szolgab.-segéd Kubin. BM. 64510—82. 

Ferenczi (Friedman> Lipót, gyerm. : Artúr, 
vas. áll. előljáró Buccari. BM. 36409—82. 

Ferenczi (Kozsik) Mihály szolga Bécs. BM. 
64378—87. 

Ferenczi (Frinczkó) Mihály lakatos Bpest. 
BM. 46J36— 91. 

Ferenczi (Steiner) Miksa Arad. BM. 
94957—91. 

Ferenczi (Fischer) Miksa Baja. BM. 
14426—92. 

Ferenczi (Friedmann) Mór Ibrány, BM. 
64819—83. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. t i Perenczi iFríedmann) Mór gjak. Kassa. 

BM 16243— S6. 
Ferenczi (Friedmann) Sámuel figyvéd-se- 

gt-d Bpest. BM. 5'il29— 79. 
Ferenczi i Fist-hl) !?ándor Xémetnj%ár. BM. 

4193'V— 91. 
Ferenczi 'Macska* Sándor, gyermekei: 
Dezs«x István. Gyula Zenta. BM. 2íU— 93. 
Ferenc zy (Franez) Ignácz keresk. Gyula. 

UK. 6367—42. 
Ferenczy (Franez; Károly, gyerm. : Alajos, 
Ede, György, cznkrász Veszprém. UK. 
öSl.'^— 13. 
Ferényi (Frantischak) Ferencz, gyerm.: 
F^rencz, Antal, József, szabóm. Pniszka. 
BM. 58<i23— 90. 
Feri (K>-' ■ '-'■ •^' .\dolf, gyerm. : Károly 

Bécs. 1 ^2. 

Ferid' Bpest. BM. 16332—92. 

Feri I F'oilik Náudor magán-biv. Badapest. 

BM. 58761- 8í». 

Feri ' Feigelstok) Samu, gyerm. : Henrik, 

Hermina, Károly, látszerész Bécs. BM. 

317S7— »3. 

Ferrié 'Flcischlr Albertné, gjerm. : Irma, 

Imre. Eugénia, Melánia Bécs. B>L 16728 79. 

Fertő iKramer) Ferencz jogász Budapest. 

BM._ 3i9S7— 91 
Fertői iFiszterer) Imre Komárom. BM. 

lSuvt2— 70. 
Pertői (Fnchs) István díjnok Pécs. BM. 

71037— Í59. 
Festeti I Farbarik) János Abauj-Szánt''>. 

UK. 2157—62. 
Fésűs tFerderberi Lajos gyógyszer.-segéd 

Újpest. BM. 9781—88- 
Feszeli íSpaiirafti Károly k<'>rbázi bivatal- 

II' .k Upest. ■--.:-•'— 90. 
Peszely Spanrart', Spadroft* Béla f<V. hiv. 

Bpest. BM. 32146—82. 
Feszti (Rehrenbeck) Hona, gyerm.: Adolf. 
Lajos, Gvula, Árpád, Gizella, István Ó- 
<>yalla. B.N!. 10227—68. 
Pigyelmesy (Merkó; Antal Pest. L'K. 

l; 724—45. 
Füácsi fPikacsek) Gyula kam. helyettes 

ispán Kétfél. BiL 7178—78. 
Fiiaki 'Flinki Károly keresk. ügynök Pest. 

UK. 15'j3— 67. 
Fillér iFfenning* János, József, Fülöp K.- 

\M. B^L 13659—68. 
Pinkei 'Pink) Gyula ispán Puszta-Kápohi. 

BM. 4977—73. 
Pizesti (Zoller) Ferencz Pest. BM. 5740—68. 
Fleischer (Schlatner) Ludovika Birthálm. 

BM. 3676—76. 
Flette (Eiband* Francziska Xagy-Balitz. 

HT. 18187—58. 
Plorea (Gellerin [Zsellér j) Anna, gyerm. : 

tíyula N'agy-Ag. BM. 65214—82. 
Fodor (Friedmann) )Aba kisk. N.-Kövesd. 

BM. 6011—90. 
Fodor iFriedman) Ármin, gyerm. : Zsigm., 

Géza kisk. Miskolez. BM. 5354 — 88. 
Fodor íEichhornt Ármin L.-Szt-Miklós. BM. 
68585—92. Fodor iFelgelstocki Béla könyvelő Szent- 

G-ttthard BM. 3563-5 — Sí. 
Fodor (Weisz) Béla Csongrád. BM. 62108 83. 
Fodor (Fleischner) Béni Nagyvárad. BiL 

Fodor tFunkensteio) Benő Szombathely. 

BM. 33281—92. 
Fodor (Fürst) Bernát állatorv Bpest. BM. 

10'. '02— 89. 
Fodor (F ■ ■ ■" zenetanár; 

Afl.ilf pi; ■ : 19— Í59. 

Fodor Fi iv _ ...JjeL Bpest. 

B.\I. 2213a— 51. 
Fodor iPischbein) Bertold, gyerm.: Czilli, 

Johanna, Salamon Marosvásárhely. BM. 

6<)76')— 92. 
Fodor ,Fischl)ein> Dávid, gyerm.: Jenő, 

István, Margit, Imre, Sonka, vendéglős 

Szolnok BM. V"* >s.-— '?S. 

. gyerm. : Jakab ,.i...»i J orv.-növ. Bécs. 
Farkas S.-A.-Ujhely. 
Bpest. Fodor FI 

N.-Miliál; 
Fodor (Frk^..ii«i.i. i 

BM 20378—84. 
Fodor (Friedmann) 

B>L 23823—93 
Fodor iKramer) Ferencz orv.-növ. 

BM. 61937—82. 
Fodor (Friedmann) Fer., gyerm: Sámuel, 

Jónás Szinyér- Váralja. B>L 40507—84. 
Fodor (Györe) Ferencz tanuló B.-Füred. 

15M. 28007—93. 
Fodor í'faszter) Fülöp csendör-örsvezető 

.^zirman BM. 934 — s7. 
Fodor 1 Franki) Fülöp kisk. Vág-Ujhely. 

BM. 48.Ö71— 87. 
Fodor (Wei>;7,t Fülöp, gyerm. Aiad. Bog- 
lár. BM. • - 
Fodor iF: a Léva. BM 65.365 92. 

Fodor iF' ;ív 2^a- Egerszeg. BM 

3810—92. 
Fodor (Feldreich) Gyula magán-hivatalnok 

Bpest. BM 52275—80. 
Fodor (Ullrich) Gyula Sagy- Várad. BM. 

72628— SÍ. 
Fodor (Franki) Gyula orv.-tud. V.-üjbely. 

BM 52110—87. 
Fodor (Feuermann) Gyula, gyerm. : Kóbert, 

Hermina, Marg., vendéglfe N.-Kőrös. BiL 

30153 — yt;». 
Fodor (Freudenfeld) Henrik, gyermekei ; 

Amália, Ferencz Kassa BM. 34688—92. 
Fodor (AVeis) Ignácz orv.-növ. Bpest. BM. 

17565—82. 
Fodor (Fischer) Ignácz ügyvédjelölt Eger. 

BM. 1376y— 85. 
Fodor (Friedmann) Ignácz, gyermekei : 

Katicza, Rudolf, Regina, Luiza, keresk. 

Szarvas. BM. 41Ci4— »9. 
Fodor (Fleischner) Ármin ilUés), jt^hallg. 

Bpest B.M. 62979^31. 
Fodor (Feldreich) Imre gymn.-tan. Bpest. 

BM 57729—81. 
Fodor íFedor) Imre, gyerm. : Teréz, Imre, 

tam'tó Vácz. BM 1648.3—84. 
Fodor (Pischbein) Izidor, gyerm. : Emánuel 

Marosvásárhely. BM. 60760—92. 78 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Fodor (Fuclis) Jakab Jenő orvos P.-Oszlár. 

BM. 11881—81. 
Fodor íWeisz) Jakab, íiyerm. : Irma, Olga, 

Mór, Béla, Géza, fóldbirt. Kaposvár. BM. 

48920—82. 
Fodor (Frank) Jakab, gyerm. : Katalin, 

Julianna, Teréz. Frnsina, vámoló Bpest. 

BM. 63545—82. ' 
Fodor (Weisz) Jak. Atkár. BM. 26759—83. 
Fodor (Friedmanni Jakab, gyerm. : Áron 

(Aladár), keresk. Bpest. BM. 16599—84. 
Fodor (Friedman) Jakab kisk. Bpest. BM. 

65357—87. 
Fodor (Weisz) Jakab keresk.-segéd Bpest. 

BM. 51935—91. 
Fodor (Palicska) János adóhivatali tiszt 

Ungvár. BM. 13864—85. 
Fodor (Fendrich) H. Jenő kiskorú S.-A.- 

üjhely. BM. 70737—87. 
Fodor (Friedmann) Jónás keresk. H.-M.- 

Vásárhely. BM. 146Ö0— 82. 
Fodor (Feichtinger) József m. k, posta- 
segédtiszt Temesvár. BM. 63456—85. 
Fodor (Fried) József joghallg. Szabadka. 

BM. 40874—87. 
Fodor (Fuchs) József tanuló Veszprém. 

BM. 16682—90. 
Fodor (Fried) József utazó Budapest. BM. 

38139—90. 
Fodor (Fuchs) József Tápió-Sáp. BM. 

85893—91. 
Fodor (Goldberger) Józs., gyerm. : Andor, 

Pál Bpest. BM. 102958—92. 
Fodor (Freiberger) Károly Nagy-Kőrös. BM. 

2H025— 82. 
Fodor (Feldmann) Lajos kereskedő Nyir- 

csaholy. BM. 42643—84. 
Fodor (Fleischmann) Lajos keresk.-segéd 

Batonya. BM. 64521—84. 
Fodor (Fischmann) Lajos kisk. Miskolcz. 

BM 29212—89. 
Fodor (Maierhafer) László tan. Besztercze- 

bánya. BM. 49203-82. 
Fodor (Feigelstock) László, gyerm. : Ilona, 

Rózsa Kecskemét. BM. 30888—91. 
Fodor (Freund) Lázár, gyerm. : Friderika, 

Béla, Elza, Rikárd, kereskedő Bpest. BM. 

26139—85, 
Fodor (Feuerlicht) Lipót, gyerm. : József, 

keresk. Bpest. BM. 61426—85. 
Fodor (Krausz) Lipót utazó-tolmács Nürn- 
berg. BM. 7927—87. 
Fodor (Sehligmann) Manó keresk.-segéd. 

Bpest. BM. 49113—91. 
Fodor (Fleischmann) Manó Tornya. BM. 

71894—92. 
Fodor (Weisz) Márt. Atkár. BM. 37431/82. 
Fodor (Friedmann) Márton Szeged. BM. 

61193—83. 
Fodor (Feuerlicht) Márton, gyerm. : Gyula, 

Aladár, gazdatiszt Bpest. BM. 26514—86. 
Fodor (Friedmann) Márton Budapest. BM. 

113166—93 
Fodor (Kocza) Mátyás napszámos Attala. 
BM. 21914—91. Fodor (Frankfurter) Mihály keresk.-segéd. 

Bpest. BM. 33553—81. 
Fodor (Fürst) Mihály Gyula ügyvédjelíilt 

Bpest. BM. 50943—81. 
Fodor (Fuchs) Miksa vas. tiszt Bpest. BM. 

36080—81. 
Fodor (Krausz) Miksa Keszthely. BM. 

60107—81. 
Fodor (Fischer) Miksa, gyerm. : Linka, 
Józsa, Mária, díjnok Nagy-Várad. BM. 

85457-89. 
Fodor (Feldmaver) Miksa Czegléd. BM. 

33666—93. 
Fodor (Krausz) Mór, gyerm. : Károly, Ödön, 

Béla, orvos Szendrő BM. 11519—81. 
Fodor (Feigelstock) Móricz Zala-Szt-Grót. 

BM. 5665—86. 
Fodor (Pflaszter) Mór, gyerm, : Riza Bpest. 

BM. 83977—92. 
Fodor (Vogel) Mózes (Mór) körjegyző Kar- 

czag. BM. 92432—82. 
Fodor (Frankfurter dr.) Náthán Adolf 

ügyvédjel. Bpest. BM, 17025—87. 
Fodor (Frohmann) Ödön, gyerm. : Jenő 

Vinga. BM. 85766—91. 
Fodor (Fried) Róza társalkodónő Bpest. 

BM. 12292—89. 
Fodor (Srhwarz) Sám. tanító. BM. 1953384. 
Fodor (Fridmann) Sám. ker.-segéd Bpest. 

BM. 18877—90. 
Fodor (Feldmann) Samu Mátészalka BM. 

2520—92. 
Fodor (Fleischer) Samu vasúti hiv. Nagy- 
Kőrös. BM. 27415—93, 
Fodor (Fuchs) Sándor keresk. Kecskemét. 

BM, 84770—90. 
Fodor (Freund) Simon, gyerm.: István, 

József, Ernő, Jolán, Ödön, haszonbérlő 

Bpest. BM. 12748—86. 
Fodor (Feldreich) Szidónia, gyerm. : Janka 

Bpest. BM. 110685—93. 
Fodor (Friedlieber) Terézia Bpest. BM. 

5566—85. 
Fodor (Frühstück) Vilmos növ.-pap Zircz 

BM. 84809—89. 
Fodor (Feiglstock) gazdatiszt Csötörtök. 

BM. 3025—90. 
Fodor (Frankfurter) Zsigm., gyerm. : Jolán 

Endre, tanító. N.- Várad. BM. 24627—81. 
Fodor (Fuchs) Zsigmond reáltanuló Kecs- 
kemét. BM. 69612—83. 
Fodor (Zilzer) Zsigm., gyerm. : Rezső, köz- 
honvéd Bpest. BM. 5131—84. 
Fodor (Fried) Zsigm- hiv. Tisza-Lök. BM. 

38776—87. 
Fodor (Frankfurter) Zsigmond kereskedő 

Bpest. BM. 100056—93. 
Fogarasi (Zubek) József segéd-leik. Zboró. 

BM._ 6178—90. 
Foglár (Flochius) Alajos, gyerm. : Róza, 

Béla, Mária, Emilia, pályaőr Nyir-Bog- 

dány. BM. 47528—86 
Foglár (Friedmann) Áron (Ákos) szigorló- 
orvos Munkács. BM. 73292—88. 
Foglár (Faska) Géza közs. jegyző Széchény. 

BM. 77302—90. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 79 Foglár (Fk'ischei^ .J''/s. Hé.s. ÜM. T_S72 91. 
Foltkövi iFlt'rki'iisieiiP Ji'izset' K.-Luil. 

BM. l:>3.59— 0;. 
Folyami (Stronii Mártin gazdatiszt Tuiiia- 

alján. UK. 12151—62. 
Fondor íFried) Jónás magán-hiv. Bpest. 

BM. .J9793— 91. 
Fonyadi (Pletenik) József néptanító Bet- 

lér. F.M. 72943— Ü7. 
Fonyó iFerten) István, nyerni. : .lem". Ist- 'i'_'yv«'djel">lt. Bpest. 
■^m. keresk. Bpest. liaj' i;m. Ernő ir>, _ ■■ 1 iii. : >áiKÍ<>r. 
József, kr.zliirti'kos 

id.vril Pancsova Mái i;m. i;m. ván, Aranka, jli'n. 

41958—81. 
Fonyó iFriedliinder 

Barcs. BM. 7321— 
Forai íFischbein) Heu 

Mihály, András, Erm" 

Nádudvar. BM. ".2113 
Forda (Joszimnv Miip 

BM. 7804— S4. 
Forgács (Matiasisiki A^'ust. Kyerm. : Ján., 

Matild. Ján Ottó Krompach, BM. SiXi3 83. 
Forgács (Fried) Áron Sárospatak. BM. 

24747—93. 
Forgács (Fisi'hmann) Ignárz s. ui'd-jt'syzu. 

Biidakesz. BM. 41526— 81. 
Forgács Friichtl) Károly erdész akadém. 

Selmeczbánya. BM. 18127—89. 
Forgó (Freund) Ignátz segéd-mérn Bpest. 

BM. ^32722—85. 
Forgó (Friedmann) Pinkász, gyerm. : Ár- 
min, Oszkár, Ida, hiv.-szolga Bpest. 1!M. 

11374—82. 
Forintos (Gulden) János 

Károly, el.-tanító Kisbér 
Forintos iGnlden) Mikl<'- K;-i. 

lo659— >38 
Forrai iFarbevi .\dolt' tamelszu iJiM 

72902—91. 
Forrai (Friedmann i Dávid Budapest. ií.M. 

7566(;)— 93. 
Forrai (Friedmanní Gábor, gyerm. : Róbert, 

Ernő, vas.-hiv. Bpest. BM. 31566^87. 
Forrai. íHeiszen Iván iiirwéd Pi'csvárad. 

UK. 19824—62. 
Forrai iFichtaeker) János papnev -tanár. 

Szombathely. BM. 1676—68, 
Forrai iSchrammel) Lajos Szombathely. 

UK. 6746—62. 
Forrai (Friedmann) Lajos, gyerm.: Dezső, 

vas.-hiv. .Szatmár. BM. 24457— S7. 
Forrai iFetzer) Mihály, gyerm. : Aranka, 

Aladár, Lajos, István tanító, Kölesd. BM. 

67059—89. 
Forrai (Feldmesseri Péter orvosnövendék 

Tolcsva. BM. 36426—93. 
Forrási (Stiidnicska) Ferencz Marczelháza. 

UK.^ 11214—62. 
Forrósi íHeiszl) Antal, gyerm.: Etelka, 

Laura, Karolina, vasgyári tisztv. Oláh- 
patak íGömör). BM. 19144-69. 
Fóti (Fleck) Adolf tigyv.-jelölt Kassa. B>L 

30895—88. 
Fóti (Fleck) Bernát tanító Kiráh-Lnbella. 

BM 14072—87. 
Fóti (Fdser) Gyula vár. tisztviselő Vácz. BM. 

31788—86. Fóti I Fleck -'" 
BM. 4186*. 

Födémesi J .; 

BM. 73965— a2. 
Főidényi (Feldinger) Ferencz, t'vcrm. : 

György, Gottfried Pest UK. 8791—61. 
Főidényi (HoÖ'elder) Mihály, gyerm. : Vil- 
mos, Flóra, Mihálv, íizletvezető N.-Várad. 

BM. 19580— S2. 
Földes íSchönfeld* Adoll' vas. tanfolvam 

vcgz.'tt hall. Jászberény. BM. 62058—84. 
Földes I Feldmann) Adolf, gyerm. : Kamilla, 

Árpád, Sándor. Hermina, Mór, k'-iivv- 

kihurdó Bpest. feM. 55735—86. 
Földes íFeldreich) Antn' ■.."-".';<.i !--i 

pest. BM. 58169—85. 
Földes (Feuerlöscher I ^ i 

Samu, Zoltán, Jolán, Kuzália, Leonóra 

Szeged BM 50914—93. 
Földes aVoisz^ Béla tanár ü- ' ^^ !ÍM. 

Földes iLandsmann (ívil^ i ;M. 

373';9— 93 
Földes (Feldn-ic: M-.ij.l Bj .-^t 

BM. .V.l:'.('--- 
Földes I Wei/.ciií'.ld' Ignácz .\ll>a. BM. 

Földes (Paneri Imre és Károlv Pest. UK 
11344—47. 

Földes íFreibauer) Jakab, gyerm.: Béla, 
K't/sü. Piroska, ügynök Budapest BM. 
11505— ;4. 

Földes (Fögler) Jakab, gyerm. : Mária, Ká- 
rolv. mag. hiv. Bpest- BM. 68796—91. 

Földes (Fxichs) János erdész BM. 31242—84. 

Földes (Fiichs) Jenő, gyerm. : Ottó Selmecz- 
bánya. B.M. 46115—8.;. 

Földes (Fuchs) Lajos erdöőr Háromvíz. 
BM. 3a519— s7. 

Földes Ehrenfeld) Lipót, gyerm.: Ri'>za. 
Ilon, szatócs Bpest. B\L 22054-87. 

Földes (Feldenblüh) Miksa, gyerm. : Ármin, 
Ilona, Marg., Pál Debreczen. BM. 75488 92. 

Földes (Fleischmann) Miksa Álba. BM. 
52129—93. 

Földes (Landsmann) Sámuel csendőr Hat- 
van. BM. 18734—84. 

Földes (Franki) Sámuel, gyerm. : Márkus 
Ó-Pécska. BM. 55292—91. 

Földes (Fischman) Samu, gyerm. : Vilmos 
Bpest. BM. 37823—92. 

Földes fPollák) Sámson Samu magánhiv. 
Bpest, BM. 57598—87. 

Földes (Kopstein) Sándor, gyerm. : Izabella, 
Matild, Eugénia, Zsigmond, Emil, Kamilla, 
Rikárd, gabona-ügynök. Budapest. BM. 
36733—82. 

Földesi iFrindti Antal, János kereskedő- 
segédek Debreczen, Szombathely. BM. 
38213—77. 

Földesi (Tornwald) Antal kocsimest. Csap. 
BM 38167—88. 

Földesi (Langfelder) Joachim Bpest, BM. 
34492—76. 

Földesi (Sedlák^ Johanna Vilma Vág- 
Sellye. BM. 5999—91. 80 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Földesi (x\ckert) József kerékgyártó Pest. 

VK. 12898—61. 
röldesi (Feldmann) Juda Herscb Bánócz. 

BM. 63580—82. 
Földesi (Paner) Lajos keresk. Pest. UK. 

18103—65. 
Földesi (Füles) Lajos Nagy- Várad. BM. 

30829—85. 
Földesi (Utrata) Lajos Erd. BM. 14760—92. 
Földesi (Friedmann) Lipót órás. Kolozsvár. 

BM. 13133—82. 

Földesi (Baumann) Márton, gyerm : Albert, 

Vilm., birtokos N.-Tótfalu. BM. 34967—83. 

Földesi (Füles) Mihály Arad. BM. 9426—93, 

Földesi (Rimacsek) Péter pinczér Győr. 

BM. 20519—88. 
Földesi (Chamaides) Thoebus orvos Szi- 

nyér-Váralja. ÜK. 18894—62. 
Földesi (Lebovics) Szeinfel Köfark. BM. 

94639—84. 

Földesi (Faulwetter) Vilm., gyerm. : Vilma, 

Béla, Vilmos, kárpitos Debreczen. BM. 

6556—84. 

Földesi (Feldmann) Pál, fia : Károly. Előbbi 

gyerm. : Miklós, Tekla, Ágnes, János, 

Juszti, Mai'i, bányafeltígyelő : utóbbi fia : 

Gyula, postát. Kapnikbánya. BM. 45370/75. 

Földessy (Akkerl) József orvos Pest. UK. 

2345—43. 
Földessy (Paumon) Károly gazdát. Győr- 

Szt.-Márton. UK. 8852— öl. 
Földi (Feldmann) Adolf Sz.-Fejérvár. BM. 

41117—82. 
Földi íHofstJidter) Frigyes esküdt Tren- 

csén. BM. 11394—68. 
Földi (Friedmann) Gyula körjegyző Siróka. 

BM 7857-82. 
Földi (Felberbaum) Ignácz, gyerm.: Mik- 
lós Cséttá. BM. 76294—92. 
Földi (Tradinger) János Z.-Egerszeg. BM. 

3895—67. 
Földi (Hauser) János tanár Sümeg. BM. 

28537—82. 
Földi (Frics) János Hradek. BM. 54507/83. 
Földi (Neubauer) József helytartótanácsi 

járnlnok Buda. UK. 15157—64. 
Földi (Spaubauer) Károly erdőmunk. Hor- 
gospatak. BM. 10474—86. 
Földi (Feldmann) Manó orvostudor Kis- 

Szeben. BM. 31487—81. 
Földi (Feldmann) Miksa, gyerm. : Gizella, 
Margit, Miklós, Károly, orvos Kassa. BM. 
35606—81. 
Földvári (Neumann) Ádám, gyerm. : Anna, 

Villány. BM. 31140—92. 
Földvári (Haberfeld) Adolf csendőr Jász- 

Ijerény. BM. 62564—86. 
Földvári (Michel) Antal díjnok Lúgos. BM. 

52297—82. 
Földvári (Fartnaeht) Antal gyerm. : Mária, 

Anlal Ó-Szőny. BM. 37345—92. 
Földvári (Lazur) Béla tanító T.-Darócz. 

BM. 5403—89. 
Földvári (Fául) Dániel urad.-hajdu ; Nán- 
dor néptanító ; Józs. keresk.-segéd, Miksa 
Szabar. BM. 59910—84. Földvári (Weisz) Farkas Szaniszló. BM. 

75546—93. 
Földvári (Czvésits) Ferencz segéd-kántor 

Ada. BM. 27458—84. 
Földvári íMiess) György csendőr Miskolcz. 

BM, 31770—91. 
Földvári (Fila) Ignácz csendőr Szász-Ré- 
gen. BM. 69540—90. 
Földvári (Falbek) Imre inas Buda. BM. 

12144—69. 
Földvári (Krifkó) István pinczér H.-M.- 

Vásárhely. BM. 25985—81. 
Földvári (Strausz) Jakab Budapest. BM. 

45823—76. 
Földvári (Feldbauer) Jakab élelmezési 

felügyelő Bpest. BM. 23050—82. 
Földvári (Feldhammer) János gépész 

Zsigra-Hotkócz. BM. 52972—85. 
Földvári (Falat) János m. k. csendőr 

Málcza. BM. 34921—88. 
Földvári (Gedeon) János gyerm. : Klára, 
János, József, Katalin Francziska, Béla 
F.-Meczenzéf. BM. 95517—93. 
Földvári (Obláth) József magánzó Bpest. 

BM. 69—79. 
Földvári (Zajacz) József tanító Szedékert. 

BM. 67019—84. 
Földvári (Katus) József molnár Budapest. 

BM. 33331—85. 
Földvári (Kelcsa) József nyergessegéd 

Bpest. BM. 44974—85. 
Földvári (Herczka) Károly csendőr Zlatnó. 

BM. 51102—92. 
Földvári (Steinesz ) Keresztély m. kir. csend- 
őr-őrmester N.-Károly. BM. 52515 — 88. 
Földvári (özv. Basch) Manóné, gyerm. : 
Vilmos, József, Emma Bpest. BM. 12288 75. 
Földvári (Veiter) Margit Ó-Gyalla. BM. 

92306—91. 
Földvári (Sclimauszer) Mátyás iparos Pest . 

UK. 3762—65. 
Földvári (Oravecz) Mátyás szolga Bpest. 

BM. 14557—80. 
Földvári (Fottván) Mihály vas. pályaőr. 

Kovácsháza. BM. 10153—90. 
Földvári (Veiter) Mór Ó-Gyalla. BM. 

78442—91. 
Földvári (Fried) Rozina tőzsdetidajdonos 

Bpest. BM. 36647—90. 
Földvári (Fabiny) Sámuel Ármin pinczér 

Liptó-Szt-Miklós. BM. 34511—81. 
Földvári íPerl) Vilmos ruhafestő Czegléd. 

BM. 80605—90. 
Fölényi (Szuper) József csizmadiamester 

Buda. UK. 15565—62. 
Fölkel (Funkelstein) Alfréd, gyerm.: Ödön, 
Gyula, hivatalnok Bpest ; Trieszt ; Bécs. 
BM. 54423—87. 
Föltényi íSchüttenszám) János Székes- 
fehérvár. UK. 10519—46. 
Förster (Förstner) Bernát Bécs. BM. 

28384—72. 
Fözö (Vlk) Sámuel kőműves-segéd Félegy- 
háza. BM. 15689—91. 
Fraknói (Franki dr.) Vilmos m. t. aka- 
démia osztálytitkár. BM. 11260-74 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 81 Prei iKloiu) Gyula Pest. BM. »ul3— 72. 
Frigy esi (Friedensteini Simon, gyerm, : 

Jakab, Rozália. Nlari, József, Bernát. 

.Sarolta Kis-Várda. BM. 10964—62 
Prigyessi (Friedbergi Mór, gyerm. : Ala- 
dár, magán-hivataln. Pest. UK. 18852— 6J. 
Frits íAnitsek; .Mária, gjerm. : Vilmos. BM. 

45534—80. 
Fuchs (Kielbasa) József Paks. BM. 4981,68. 
Fuhmaann (Friedmann; János Szerencs. 

BM. 13íi68— 77. 
Futaki (Vilhelm) Gyula Pest. BM. 23125/73. 
Fügi (Fink) József sütömest. Szombathely. 

FK. 12916-^1. 
Püleki (Szupits) József tanár Szeged. BM. 

73465—88. 
Fülessi (Heiczenberger) János kereskedő 

Pest. UK. 7049—62. 
Fülesy (Orvaschl) József, gyerm.: András, 

Antal Sopron. UK. 12924 — 15. 
Fülöp (Holup) Pál korcsmáros Farkasd. 

UK. 3284— -14. 
Füredi lOcsekj Ádám csendőr Lakocsa. 

BM. 72937—87. 
Füredi 'Fleischl) Adolf jogball. Budapest. 

BM. 39241—80. 
Füredi iHanaoszek) Alajos postatiszt. BM. 

31751—86. 
Füredi (Pnkli> Albin Pannonhalma. BM. 

8351—68. 
Füredi (Löwii Arnold hirlapiró Bndapest. 

BM. 13^596—86. 
Füredi (Feigelstooki Béla járásbirós. végre- 
hajt.'. Marczal. BM. 33583—79. 
Füredi (Löv) Bernát asztalos Budapest. 

BM. 44931—89. 
Füredi íLöwy) Dávid keresk.-segéd Bnda- 
pest. B>L 87464—90. 
Füredi (Varga) Ede Xagy-Mihály. BM. 

16343—75. 
Füredi (Kovácsits) Ede föerdész. BM. Lippa. 

45423—80. 
Füredi iFaszberger) Ferdinánd ker.-segéd 

BM. Bpest. 59721—88. 
Füredi (Feiksz) Ferencz Budapest BM. 

19847—74. 
Füredi (Wachtelschneider) Ferencz jog- 
hallgató Bpest. BM. 33197—77. 
Füredi i Hausinger) Ferencz, gyermekei : 

Gvula. Béla. Ferencz Kecskemét. BM. 

38'47t>— 81. 
Füredi íFischer) Ferencz joghallg. Bpest. 

BM. 2154—82. 
Füredi í Fiiinger) Ferencz csendőr Szeged. 

BM. 74927—91. 
Füredi (Plepeücs) Gusztáv Nyitra. BM. 

1213—77. 
Füredi iFeigelstock) Gusztáv (Jakab >, fia: 

Gynla Szombathely. BM. 40419—80. 
Füredi tFürst) Gyula banktisztv. Bpest. 

BM. 40276—86. 
Füredi íBrann) Ignácz gyerm. : Regi. An- 
tal, Bábi, Regi, Amália, Karolin, Miksa 

Gyöngyös. BM. 35078—75. 

Xévváltoztatások. Füredi iFührer) Ignácz, gyerm.: Móricz, 

Saul, ílszter, Regina, tanár Bpest. BM. 

48373—83. 
Füredi (Ajér) Istv. asztalos Györ-Szemere. 

BM 66556—84. 
Füredi (Pischen Izidor, gyerm. : Ferencz, 

vas. áll. fSnök Mez6-Berény. B.M. 21512,82. 
Füredi (Fuchs) János tanár N.-Becskerek. 

BM .55158—76. 
Füredi Fleischbauon József orsz. főpénz- 
tári tiszt V. Bpest. BM. 7192—68. 
Füredi íPlepelicz) József gazdatiszt Xag^•- 

Szombat. BM. 19042—80. 
Füredi ( Báder> József keresk.-segéd Anna- 

v.-.igj-. BM. 16052—82. 
Füredi (Friedmann) József Budapest. BM. 

4."i61i>— 83. 
Füredi (Friedmann) Józs. Kis-Terenne. BM. 

Hl:;--;— 93. 
Füredi (Vozarik> Lajos pénzügyi felvigj-. 

Bpest. BM. 8570—93. 
Füredi (Gróza) László m. kir. csendőr M.- 

l'ádén. BM 40760—87. 
Füredi (Wiesl) Lipót hivataln. Bpest. BM. 

:;7W7— 81. 
Füredi «Kohn) Lipót ügyvéd Verbó. BM. 

44775—83. 
Füredi * Braun) Mór Baja. BM. 36106—82 
Füredi (Hanauszek [Hanasiki> Nándor ke- 
resk.-segéd; József szobafestő Bpest. BM. 

53ii71 — »5. 
Füredi (Gremsperger) Pál DnnafÖldvár. 

BM. 4243*— 83. 
Füredi i Fuchs) Pál. gyerm. : Karol, Julianna, 

Béla, Hermina, Erzsébet, Károly, bognár 

Kispest. BM. 35427—84. 
Füredi (Feiler) Róbert magánzó N.-Enyed. 

BM. 36967—89. 
Füredi (Fleischmani Sándor Komárom. 

B.M. 402a— 77. 
Füredi (Feigelstock) Sándor orvostndor, 

Szombathely. BSL 33892—79. 
Füredi (Braun) Simon Bpest BXL 57021/75 
Füredi (Pergeri Vilmos, g^erm. : Erzsébet 

javitnok Bpest BM. 2697"2— 81. 
Furjessy (Wachtel) Ferencz Újvidék. BM 

l(is96— 18. 
Fürti iTraub) János Pest. UK. 1845—46. 
Fürtös (Pischbach) Izsák, gyerm. : Gedeon, 

pékmester Szeged. BM. 55512 — 81. 
Fürtös (Pischbach) Lázár, gverm. : Jakab. 

Sámuel, Ármin, Simon, Manó Szeged. BM. 

46742—81. 
Fürtös (Fischbach) Lipót pénzügyőri fö- 

visjázó N. Kikinda. BM 15217—82, 
Füssi iFuchs> Tamás szent-Benedek-rendi 

áldozár és a Szent István-társulat igazg. 

UK. 6556 — 66. 
Füsti rRauch) József és Kálm. Komárom. 

BM 5573—48. 
Fütesi iHeczenberger; József utazó keresk. 

Bpest. BM 16774—83. 
Püvesi (Krázel) József esküdt Lippa. BM. 

UK. 2118—63. 
Füvesi (Kraut) Lajos és József Debreczen. 

UK. 3590— i7. 

6 82 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Füvesy (Grasselli) Rudolf keresk. Lficse. 

UK^ 14663—61. 
Füvósi (Graszmann^ Jáims mázoló-mester 

Pest. BM. 20256—70. 
Füzdi (Kempf) Ferencz, gyerm. : Aiital, 

Lajos 8zt-Endre- UK 290—62. 
Füzóresi (Schultz) Izsák Füzes-Gvarmat. 

BM. 18273—86. 
Füzes (Fenerstein) Salamon, gyerm. : Géza, 

Mariska, körjegyző Bát. BM. 49853—86. 
Füzesi (Kranszj Ágoston tanító Görgeteg. 

UK. 3171—65. 
Füzesi (Felben János tanító Szil BM. 

1)627—87. 
Füzesi (Stephaics) Lajos Csurgó BM. 

15616—82. 
Füzesi (Vrbka) Mihály, gyerm. : Márton, 

földmives Szempcz. BM. 35590—82. 
Füzesi (Felberbauer) Miklós, gverm : Anna, 

Zoltán, vas.-kalauz Arad. BM. 31711—86. 
Füzesi (Fusoini Miklós fosrházör Déva. BM. 

67216—89. 
Füzesi (Fitkonideszi l*ál, gyermekei: Sán- 
dor, László, körjegyző Xyir-Csaholy. BM. 

13506—78 
Füzessi iGrasgrün) József orvos Tisza- 
Dód. BM. 28461—73. 
Füzessi (Felberbaum) Lőrinez gazdatiszt 

T.-Sz.-Miklós. ÜK. 12887-63. 
Fűzi (F^iedman) Kálmán, gyerm. : Ernó, 

Vilma, Dezső, Berti irnok F.-Ladány. BM. 

77502—87. 
Fűzi íFüchsl) Miksa Liptó-Sz.-Miklós. BM. 

27825—91. Qaál (Mesteri Imre Nagy-Szarva. BM. 

34967—78. 
Gaál (Galbicskei István, gj'erm. : Mária, 

József Budapest. BM. 46793—76. 
Gabányi (Gajduschek) Mór, gyerm. : Paula, 

Zsófia, Lajos, Jenő, Lenke, Sánd., Györgv 

Bpest. BM. 35983—91. 
Q-abányi(Herschkovits)Sánd. tanító Bpest. 

BM. 36090—81. 
Gábor (Goldner) Béla, gyerm. : Géza, Illés, 

•József Monor BM. 54217—90. 
Gábor (Kesztenbaum) Gyula orvos Bpest. 

B:M. 74901—91. 
Gábor (Guttmann) József S.-A.-Ujhely. BM. 

46705—85. 
Gábori (Szilágyi) József dijn. Bpest. BM. 

49153—81. 
Gabos (Klein) Adolf Bpest. BM. 79479/91. 
Gabos (Goldstein) Ignácz Budapest. BM. 

12812—91. 
Gácsi (Weisz) Arthur Eger BM. 7893—68 
Gácsi (Polnisch) Jenő jogballg. Kassa. BM. 

1201-83. 
Gadány (Grünfeld) Lipót szig.-orv. Bpest. 

BM. 52265—88. 
Gajári (Bettelheim) Antal magánzó Pest. 

UK. 5194—62. 
Gajári (Geringer) Henrik orvos Modor. 

ÜK 2863—63. Gajári (Geiszinger) Jiizsef, gyerm. : Irén, 

Géza, Ferencz, főerdész Temesvár. BM. 

31491-82. 
Gajári (Geiringer) Lajos hajótulajd. Baja. 

BM. 11:^6-84. 
Gál (Goldstein) Adolf vas.-hiv. Szeged. BM. 

38308— «4. 
Gál (Goldstein) Aladár és Adél Szolnok. 

BM. 105958—93 
Gál (Gelbstein) Alb. Sajténv. BM. 51795/81. 
Gál (Glaucz) Antal Eger.'BM. 65348—83. 
Gál (Gliick dr.) Arnold ügj-véd Bpest. BM. 

2894—93. 
Gál (Grünbaum) Arnold Komárom. BM. 

98676—93. 
Gál (Grünhut) Béla, gyerm. : Györgv, ke- 
resk. Kaposvár. BM. 32225—82. 
Gál (Gottlieb) Béla jogtud. és ügyv. Bpest. 

BM. 68081—86. 
Gál (Goldstein) Bernát (Ferenezi, gyerm.: 

Róza, Sándor, vas. málházó Szolnok. BM. 

52290—82. 
Gál (Gnttman) Berta Bpest. BM. 32018—92. 
Gál (Grün) Bertalan, gyerm. : Sánd., Endre 

Halmi. BM. 94647—91. 
Gál (Grün) Berthold technikus Bécs BM. 

63952—86. 
Gál (Karpelz) Gusztáv Bpest. B\L 74424/92. 
Gál (Gruber) Gvnla, gyerm. : Gyula, Jenő, 

vas. hiv. S.-A.-üjhely. BM. 25755—90. 
Gál (Goldscheider) Henrik, gyerm. : Béla, 

Imre, Gyula, Albert, Rudolf, hirl.-iró, iró, 

irodafőnök Bécs. BM. 46532—80. 
Gál (Gottlieb) Ignácz tanár Budapest. BM. 

(54638—82. 
Gál (Goldstein) Ignácz utazó keresk.-segéd 

Bpest. BM. 82154—87. 
Gal (Glancz) Izidor tanító Hatvan. BM. 

46714—82. 
Gál (Grünspann) Izsák Jászberény. BM. 

61298—89. 
Gál (Grünhut) Jakab, gyerm. : Janka, Fáni, 

Dinó Bpest BM. 16082—86. 
Gál (Glück) Jakab tanuló Miskolcz. BM. 

21621—89. 
Gál (Gólban) János honvéd Kolozsvár. BM. 

14649—82. 
Gál (Götzli Jenő, gyerm. : Dezső Szentes. 

BM. 50820—83. 
Gál (Glück) Jenő Pazony. BM. 59420— S7. 
Gál (Glezinger dr.) József orvostud. Bécs. 

BM. 61389-88. 
Gál (Glückselig) Károly könyvelő Bpest. 

BM. 3315—88. 
Gál (Püspök) Károly Öcsöd. BM. 14121—79. 
Gál (Glück) Lajos kiskorú Miskolcz. BM. 

56455—88. 
Gál (Grün) Lajos Kassa. BM. 30468—92. 
Gál (Glück) Lajos, gyerm. : Erzsébet kisk. 

Kis-Várda. BM. 67414—87. 
Gál (Goldstein) Lipót, gyerm. : Henriette, 

Adolf, Gyula, Debora, Leonóra, Árpád, 

Júlia, Kachel, Bella Arad BM. 25758—81. 
Gál íKohn) Lipót vas. pénztárn. Kralova. 

BM. 21438—87. 
Gál (Goldstein) Lőrinez ügynök Szolnok. 

BM. 24769—90. NÉVVÁLTOZTATÁSOK 83 Oál <Glücki Margit K.-Várda. BM. 78235 91. 
Gál íGalitzensfeim Mária. Anna, Henrik, 

Fülöp. Ida Arad. BM. 11082— yi. 
<}ál (Guttmann Márk. gyermekei: Klára, 

Sándor, orvos Kassa. BJI. 67458—84. 
-Qál (Gansl ' Márk, g>ermekei : Fáni, volt 

keresk. Kolozsvár. BM. .54584—87. 
Gál (Goldscheider) Miksa Bercnu-nd. üM 

26.316—84. 
Gál -Gliick) Mór kprcskedő Vily. ];M. 

6308—86. 
Gál (Gottliebi Mór. ^'verm. : l.;ii- l..iv,'< 

Bpest. BM. 81009—57. 
Gál (8pitzerj Mór. svirm. : .It ; - i. 

Miksa, Lajos. Józsi ; lJ<.i.>K.-, 

B\L 90081—90. 
Gál (Gutfreund; Náthán i':;>ujs/,ánás. Il.M. 

6204—92. 
Gál (Grünstein; Kozsú üii'LíI'ST. l;M. 

75098—90. 
Gál (Grünfeld; Samu Bpest. IJM - . 

Gál (Ganaj; Sámuel Nagy-K' / HM. 

51467—87. 
Gál (Grün) Tóbiás hivatal n. Na;r\-l\ani/.-a 

BM. 75715—88. 
Gál (Goldstein) Vilmos künyvnyomd. .Mind- 
szent. BM. 26860—84. 
Gál (Goldstein,! Zsigmond gyerm. : Gizella, 

gözmalmi hiv. Szeged. BM. 28754 — 82. 
Gál ! Lövenstein) Zsigmond, gyerm. : Lajos, 

Ferencz, keresk. Bpest. BM." 1976—88. 
Gál (Gliick) Zsigmond Bpest. BM. 2897,93. 
Galambfi (Tan ben Vilmos keresk. Fest. 

UK. 31'Q1— ól. 
Galarabffy iTauber Mlnios Buda. I!,\I. 

8S11— 4S. 
Galambos (Gansi Artlmr .'^z.-lcliérvár. BM. 

1.13447—93. 
Galambos iGoldhammer; Ede örm. Bpest. 

BM. 33h08— 91. 
Galambos iTaubert Ferencz Budapest. BM. 

52663-81. 
Galambos (Teubel ) Frigyes gyerm. : Er- 
zsébet. Ádám, Frigyes, Zsuzsanna, Éva. 

Katalin Györköuy. B.M. 101419-93: 
Galambos Gans) Gjiila Sz.-Fehérvár. BM. 

113446—93 
Galambos Teubel) János, gverm. : Erzsé- 

bei, Éva Györköny. BM. 10'l418— 93. 
Galambos Teubel) Konrád Gvörköny. 

B.M. 101417—93. 
Galambos (Gelb) Lipót szabómest. Bpest. 

BM. 19422—84. 
Galambos (Taubelj Mátyás Sárosd. BM. 

651U6— 83. 
Galambos (Tauber) Sámuel honv.-hadn. 

Gyula BM. 22981—91. 
Galambos (Tauber) Simon Nagybény. BM. 

18559—86. 
Galambos 'Vimmer) Leó doh,-bev.-tiszt 

Sz.-Fehérvár. BM. 3497.5—81. 
Galánfiy ' Galánek) Dániel és János Nyir- 

egyháza. UK. 12914—41. 
Galantai Galatovichj Ferencz járásbir. 

Írnok Pancsova. BM. 27256—81. Galantai Schlachteri Bernát, gyermekei: 

Hermin, Gizella, Gyula. Jusztina, Dávid. 

Olga, tanító Györ-Sziget. BM. 1 2-^l. 
Galási Goldstein) Manó Z-mh i HM 

SHSiiS— 91. 
Gáldonyi (Goldmanny Ignácz Budapest. 

BM. 2094—75 
Gáldonyi (Goldmann) Lipót. -ryiTni.: Adolf, 

Móricz, Dávid, szabó Keszth<h. BM, 

38762—80. 

Gálfi (^Goldberger; Adolf bádogos K.>1 ./.s 

vár. BM. 57330—93. 
Gálfi Gold) Anna Bpest. BM. 9Sr'_ '_ 
Gálfi (Goldberger; József vasutas .Vrad. 

BM. 51166—88. 
Galgóczi (Gottgeisel) István kovácsmester 

Illésháza. B.U 77767—88. 

Gáli (Goldsti-iii Adolf Szal.adka. BM. 
3516.5—75 

Gáli i'Geiszhauer .\ndrás. gyerm. : Ist\áii 
Gyula, borterm. Szegszárd. BM. 531"7— ^1. 

Gáli i'Hambiszki .Jó/spf tanár Nvjtra. BM. 

25719— s<;. 
Gallai 'Galauiiti Nándoi-. .rverin. : Nándor, 

adóhiv. ellenőr Szt-Gotthárd. BM..1 1253/73. 
Gálócsi (Hamliurger) Sámuel könj-vkeresk. 

N -Bánya BM. lüSő-í—^^. 
Gálóczi (Hamburger W<.|t M.i/,- r„'(^. 

BM. 8042.5—90. 
Gálos fGoldspitzer) Kálmán kisk. Kába- 

Pordány. BM. 31939—89. 
Galyasi 'Reisinger' Imre vas. hiv. Debre- 

czen. UK. 8.><.55— 61.^ 
Gámosi ''Stelczer Frigyes Natrv-Kanizsa. 

BM 54365—7.5. 
Gangul (Grundtneri Lörincz Bánfaha. BM. 

26673—79. 
Gans (Szarvassv I'rJtrves örökbefogadás 

folytán) a tr.rvszék útján. HT. 14358—54. 
Gánti (Genauj Lajos, gyerm.: Etelka. Mária, 

Ferdinánd, korcsmáros Sz.-Fehérvár. BM, 

48610—80. 
Gánti íGnau Mihály Sárkeresztur. BM. 

65468 — 85. 
Gara íGrünbaum ^ Béla Bpest. BM. 24145 83. 
Gara Glückmannj Henrik, gyerm. : Artúr, 

Rezsó, Ernesztin, Ernő, vas. hiv. Bpest 

BM. r28(X>— 84. 
Gara Griinbaum; Illés keresk. Bpest. BM. 

41071—91. 
Gara (Gnttmaim; Imre, gyerm. : Árpád, Irén, 

Béla, Gizella, Dezsó, Mária, Imre, törvsz. 

Írnok Kassa. BM. 529,-<0— 84. 
Gara (Simecsek) János tanár Fogaras. BM. 

65884—82. 
G^ara (Kiffer József és gyerm., alorvos 

Fehérm. B^l. 17494—67. 
Gara Grünbanm József orvos Budapest. 

BM. 41894—91. 
Gara (Gayerj Károly, gyerm. : Jenő, Károly, 

keresk. könyvelő Bpest. B.M, 33495—81. 
Gara (Grünbaum) Leó, gyerm. : Géza, Sán- 
dor. Alajos. Miklós, Zoltán, orvostudor 

Nyíregyháza. BM. 1915.5—81. 

6* 84 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Gara (Grünzweig) Lipót ; Dávid, m. kir. 
honvéd- tizedes, szig. orvos Szered. BM. 
72249—88. 
Qara (Gultmann) Márton üzl. gyakornok 

Bpest. BM. 33556—81. 
Gara (Gottlieb) Sámuel, gyerm. : Ákos N.- 

Várad. BM. 60037—90. 
Garadnai (Geschnatzj Imre, gyerm : Ka- 
rolina, Jolán, Zoltán, Margit, Imre, urad. 
gazda S.-A.-üjhely. BM. 37202—89. 
Garai (Schönaug) Ábrah. könyvvivö Bpest. 

BM. 45014—81. 
Garai (Grünfeld) Ábrahám ügynök Bpest. 

BM. 74548—90. 
Garai (Gajdos) Alajos keresk. Nagy-Tapol- 

csány. BM. 52142—84. 
Garai (Gneiszt) András csendőr Dusnok. 

BM. 7.5035—87. 
Garai (Grünbaum) Anna hajadon Nagy- 
Sáros. BM. 70929—89. 
Garai (Goldschmied) Antal, gyerm. : Sarolta, 
Malvina, Dezső, Józsa, orvos Bpest. BM. 
16737—82. 
Garai (Goldstein) Ármin kereskedő Paks. 

BM. 24760—83. 
Garai (Grünhut) Árm., gyerm. : Fáni, Teréz, 
Janka, Samu, kereskedő Esztergom. BM. 
35252—86. 
Garai (Grünzweig) (Baruch) Bernát bizt- 

társ. hiv. Bpest. BM 45463—81. 
Garai (Gutfreund) (József) Benjámin ker.- 

segéd N.-Károly. BM. 64361—90. 
Garai (Galitzenstein) Benő (Bernát) N.- 
Kanizsa. BM. 28272—77. 
Garai (Eckstein) Dávid (Löbl [Ede]) díjnok 

Bpest. BM. 31595—82. 
Garai (Gancl) Dávid, gyerm. : Herm., Sán- 
dor, Klára, Fülöp, gyári hiv. Bpest. BM. 
35210—83. 
Garai (Goldstein) Emil ker.-segéd Bpest. 

BM. 5366—86. 
Garai (Schuk) Erzsébet, gyerm. : Aladár, 

Gizella Bpest. BM. 64755—91. 
Garai (Guttman) Ferencz Rakamaz. BM. 

82126—92. 
Garai (Schönaug) Gusztáv Budapest. BM. 

44688—76. 
Garai (Goldstein) Gyula ker. utazó Bpest. 

BM. 52216—81. 
Garai (Galitzenstein) Gyula kisk. Sopron. 

BM. 42015—88. 
Garai (Guttman) Gyula Bpest. BM. 83655/90. 
Garai (Grünsfeld) Henrik ügynök Bécs. 

BM. 80557—89. 
Garai (Grünstein) Hermin Felső- Bük. BM. 

39570—91. 
Garai (Goldstein) Iczik néptanító Nemes- 

Vid. BM. 21532—83. 
Garai (Goldberger) Ignácz vendégl. Bátya. 

B.VI. 64565—86. 
Garai (Goldíinger) Izrael fényképész Sze- 
ged. BM. 36759—8]. 
Garai (Grünhut) Izsó Szigetvár. BM. 24915/81. 
Garai (Goldstein) Jakab keresk. Kalocsa. 
BM. 30245—81. Garai ((ilücksmann) Jakab trvsz. hivataln^ 

Bpest. BM. 57731—81. 
Garai (Grosz ig. Ungár) Jakab (Jenő) könyv- 
vivő Pancsova. B.M. 61880—85. 
Garai (Gerstenengst) János Temesvár. BM.. 

40826—85. 
Garai (Gavra) János csendőr Petrozsény. 

BM. 89317—90. 
Garai (Goldschmied) Jónás Ármin kárpitos 

Bpest. BM. 19153—82. 
Garai (Grünstein) József B.-Szántódi. BM. 

11818—76. 
Garai (Ganzéi) József látszerész Bpest," BM, 

56177—82. 
Garai (Schönaug) József könyvnyomdász. 

Bpest. BM. 10734—83. 
Garai (Grünbaum) József díjnok Tepla. 

BM. 16416—83. 
Garai (Greiner) József, gyermeke : Károly ,^ 

keresk.-segéd B.-Gyula. BM. 41665—87. 
Garai (Grünstein) Kálmán Zenta. BM, 

6548—90. 
Garai (Krishaber) Károly gyerm. : Aranka, 

Flóra, Vilmos, Pesti biztosító int, felügy. 

Pest. BM. 15752—71. 
Garai íGottheim) Lajos, gyermekei ; Irén,. 

Etelka, fökönyvvez. Bpest. BM. 26389/80. 
Garai (Graszel) Lajos végrehajtó Zsolna, 

BM. 17758—87. 
Garai (Gruber) Lajos, gyerm. : Ludoviea,^ 

Ernő, Etelka, Teréz, Irén vas.-hiv. S.-A.- 

Ujhely. BM. 77151—89. 
Garai (Galitzenstein) Lipót szabó Zala- 
Egerszeg. BM. 7327—88. 
Garai (Geschwind) Lőrincz, gyerm. : Lajos, 

szűcsm. Makó. BM. 68013—89. 
Garai (Gajcsán) Miklós, gyerm.: József, 

Margit, vas. kalauz Arad. BM. 27361—86, 
Garai íGoldstein) Miksa, gyerm. : Zsigmond 

Bpest. BM 13472—86. 
Garai (Echst«in) Miksa Budapest. BM, 

8567—93. 
Garai (Grünhut) Mór, gyerm. : Berta, doh. 

tőzsdés Bpest. BM. 12081—81. 
Garai (Goldstein) Mór, gyerm. : Jolán,. 

Zoltán, Béla, Aladár, kőnyomda tulajd, 

Bpest. BM. 36085—81. 
Garai (Goldhammer) Nándor Bpest. BM. 

49639—93. 
Garai (Goldschein) Ödön mérnök Bpest, 

BM. 5339—79. 
Garai (Guttmann) Rozi szülésznő Bpest. 

BM. 55090—91. 
Garai (Grossmann) Samu orvosi műszer- 
gyáros Bpest. BM. 21416—78. 
Garai (Goldschmid; Samu, Sándor, Arthur 

Bpest. BM. 41684—93. 
Garai (Grünhutj Sándor pinczér Budapest. 

BM. 29975—81. 
Garai (Goldstein) Sándor szig.-jogász Paks. 

BM. 8969—82. 
Garai (Goldberger) Sándor (Samu) szatócs 

és korcsmáros Glogovácz. BM. 48985/86. 
Garai (Grebenits) Lajos, gyerm.: Mária, 

Lajos, Etelka kórházgondn. Szeged. BM. 

35719—82. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 85 Cíarata Jocksmann Jenű trvszi'ki t/in'i 

Buda. BM. 4315—7:.. 
Garam íGrosz Józs. Marczal, BM. .5ö84.' yl. 
Oaram Joksraann* Kálmán, <j>erm.: Ala- 
dár Zombor. BM. 7S57Ő — ''3. 
Garami ^^Gráner) Dávid, L'venu. : I «' la Zsám- 

bék. BM. 55506—83. 
Garam^i 'GriinViaum Eda, gyerm. : Ernő. 

Rezső, kávés Bpest. BM. 40885—81. 
Garami Grandt dr. > Jak., gyerm. : Antal. 

orvos Laczháza. UK. 18284—62. 
Garami (Gambatv József erdövéd Benyns. 

BM. 331U7— 83. ' 
Garami (Schreiner Pvf/.-" '! .ír. UK. 

a59i>— 57. 
Garami Groszmaiin K .; .. rmöcz- 

báuya. BM. 53803—83. 
Garami iKadlecsik Rikárd fi'^ro.íll.'uiodai 

tanár Pest. BM. 2: 
Garassy CPopovit- UK. 

125*3—45. 
Gárdái Kreuthel) Samu Fest. BM. 4456 48. 
Gárday Baumgarten Bálint Pest. UK. 

16u2— 11. 
Gárdonyi ■Grünwalil l/.>ák. i:>> nr,. : Il'h.. 

tanító Boglár. BM. 744ö2--:>ö.' 
Gárdonyi Gulkaj József, gyerm.: Alfrt-d. 

Írnok B.-Gyarmat. BM. 73599—90. 
Gárdonyi (Grentznerj Kálmán Biidajifst. 

HM. 44049—93. 
Gárdonyi (Geistj Pál, gyerm. : Sándor. 

Raymond Sopron. BM. 14124-93. 
Gardos Gieszriegeli Károly, gyerm : Ká- 

rolv, Géza, Sarolta, Ilona Budapest. lí.M. 

26850—77. 
Gárdos 'Grünsfeld Mózes hivataln. Béis. 

BM. 76002—89. 
Gáspár iGottlieb; Álirahám K.il.>z>vár. B.M. 

39357- 93. 
Gáspár iSchwartz Fülöp irycrm. : Kornél. 

Arthnr, honv.-százados M.- Vásárhely. BM. 

íJnSHi' — 92. 

Gáspár Roth Gvula Szllágv-.-^omlvti. liM. 
910*^5—91. 

Gáspár iHaniscli Hermjn. gyerm. : IVr.. 
Árpád N.-Kanizsa. BM. 204 '^tO— 7'. 

Gáspár (Goldberger Izidor Szill. 1!M. 
53569—92. 

Gáspár fKostbar Ji'tzsef Szeged. BM. 
65999— SS. 

Gáspár Gasparik József kiskorú Felső- 
Köröskény. BM 71960—88. 

Gáspár Gasparik Károly kereskedő Sze- 
ged. BM. 8012—82. 

Gáspár (Gasparik Lajos t7iszerker. Sze- 
sed. BM. 36894—80. 

Gáspár Kusnyik; Sándor, uyerm. : Mária 
Rozsnyó. BM. 50356 — 73 

Gáspári 'Pac-z'>k Gvnla Najinvegves. P)M. 
21664— Si. 

Gassi Glatz. Ferencz Bpest. BM. 40523 83 

Gassi René) Henrik Ferencz szinész Bpest. 
BM. 40523-83. 

Gáti íGrr.hersporL'ei- Adalbert Tata. BM. 
8192— '.j:;. Gajzágó Ládái István l>esztereze. ^^^L 

5438—73. 
Gazda 'Kazda Mátyás, gyei: ■ ' ' ^' ária, 

szabóm. Temesvár. BM. 61- Gazdafy ó^conom' (ivín-. 

1U"Í' ---!-. i;m. 
\.-\áia.i í;m. Gazdag Rfi.h l'i-. n 

26782-83. 
Gazdaghegyi i . 

Bpest. BM. 4427.>-s2. 
Gazdag Reich Sámuel ker. Apiz. BM. 

55675 — "^5. 
Gazdagfalusi Keiiliersdurttr .Mili. Iv'- 

lozsvár. BM. sjiw— --. 
Gazdi (iazdik i;.'la ii-vv(-.i P.sr 1!M. 

48.131—73. 
Gazsó (Gaschler; Jáu. K.-l>öd. B.M. 13659 68. 
Géczi (Getz) Lajos lakatos S.-Tarján. BM. 

61924-87. 
G«deon (Goldschmid Iz-jU. -v. nn : Ildik' 

Bpest. BM. 35982—91. 
Geiger (Braun) Bernát kerisk. .--zabadka 

BM. 28007—79. 
Gelei íGrün István kisk i'.udaiM'^r. l'.M 

67 o 4— 89. 
Gelei Grosznianii .I'izsct' kisk. He\es. BM. 

54991—89. 
Gelei 'Grüni Aladár L'^zhaj. liiv. Budapest. 

BM. 22778—86. 
Grelényi (Gehl) Ernő va^ liiv. .\rad. BM. 

22178—86. 
Gellónsri (Goldstein Miksa orv..^ !.t'\a. 

BM. 39115—84. 
Geller Guttmann Bernát segédinérnök 

Aranyos-Marót. BM. 22636—81. 
Geller (GrünbaumiGáb. Eger. BM. 61141 92. 
CJellóri Glückselig; Gyula, gyerm. : Emil 

kisk. Bpest. B.\L 42585—87. 
Gelléri íGlück' Ignácz joghallg. Nviresv- 

háza. BM. 47048—79. 
Gelléri (^Glückj József, gj-erm. r Mór, Joze- 

fine, Mihálv, Móricz (Miksa;, Adolf, Fáni, 

ügynök Bpest. BM. 38380—81. 
Gelléri Grünhut! József \as. áll. főnök 

Horgos. BM. 66734— S4. 
Gelléri Gelbert Mór .Máté-Szalka. BM. 

27524—84. 
Gellért Groszmann Emil vízmű-gváros 

Bpest. B.M. 21661—89. 
Gellért Gross Jakab, gyerm. : Piroska. 

szatócs Bpest. BM. 58817-82. 
Gellért (Plochberger! János tanár Bpest. 

B.M. 30940—81. 
Gellért (Goldstein Náthán S.-A.-Ujhelv. 

BM. 339'41— 92. 
Gellért ^Goldberger Zsigmond Bpest. BM. 

94155—91. 
Gelnai Schlesingen Ignácz állatorvos Bécs. 

BM. 71489—89. 
Gélyi Grün) Ármin hirlapiró Bpest. BM. 

9269—82. 
Gémesi Geml Béla körjegvző Máslak. 

BM. 74143—93. 
Gémesi Geml) Károlv gazd. tiszt N.-Zsám. 

BM. 22959—90. 86 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Gencs (Friedlander) Izidor hely. Izrael Mis- 

kolcz. BM. 14378—79. 
Gencsi (Guttmann) József kereskedő Mis- 

kolcz. BM. 59074—87. 
Gencsi (Guttmann) Samu ügyv. Miskolcz. 

BM. 61«55— 81. 
Gencsi (Guttmann) Sándor Miskolcz. BM. 

70101—83. 
Genersy (Genersich) Eduárd Temesvár. 
ÜK. 5667-45. 

Gentei (Kohn) Etel Bpest. BM. 8565—93. 

Gentei (Kohn) Géza kisk. Budapest. BM. 
53066—88. 

Georgescu (George) Ján. tan. BM 13865/83. 

Gerde (Goldberger) &neszt., gyerm. : Géza, 
Ödön, Oszkár kisk. Bpest. BM. 49378—90. 

G^ere (Schwarzemberg) Adolf Dab. BM. 
72349—83. 

Gere (Schwarzenberg) Dávid orvosnövend. 
Budapest. BM. 18064—83. 

Geréb ( Geiger) József, gyerm. : Mihály Sza- 
badka. BM. 10702—81. 

Gerebényi (Riffelschaid) Vilmos helyt.- 
taii. iktató Pest. UK. 436—39. 

Gerébi (Gremspergei) Pál adácsi puszta 
haszonbérlő. UK. 14540-40. 

Gerei íGerm) Ernő, gyerm. : Sánd., Gyula, 
Géza, Ernest, Árpád, Alojzia Pest. BM. 
5681—70. 

Gerendai (Goldl)erger [Gerdán]) Gyula 
ker.-segéd Sz-Fehérvár. BM. 68449—86. 

Gerendai iKohn) Márton Kassa. BM. 
17167—93. ' 

Geróny (Geiringer) Ján. sebész Bécs. UK. 
13961—61. 

Gergely (Mattyák) János kisk. Kassa. BM. 
56211—87. 

Gergely íGoIdstein) Sámuel Gyoma. BM. 
44393—92. 

Gergely (Geiduschek) József, gyermekei : 
József, Jolán Bpest. BM 69179—92. 

Gergely íGutchard) Tódor, Jenő kiskor. 
Bpest BM. 53233—88. 

(Jergeljrfi íKopacz) Antal kereskedő Tövis. 
BM. 31129—84. 

Gergelyfi (Vaszi) János csendőr Román- 
Szárcsa. BM. 54498—93. 

Gergelyfy (Kirkorovitsj Valérián keresk. 
Szigeth. UK. 3514—41. 

Gergelyi íGrabán) András munkás Hor- 
gospatak. BM. 4390—86. 

Gergelyi (Hricz) Jakab tanító Ó-Budán. 
UK. 17311—66. 

Gergő (Helbling) Károly erdőtiszt Fehér- 
templom. BM. 2255—82. 

Gergő (Grünbaum dr.) Samu, gyermekei : 
Ilona, Imre, Győző, honv.-ezredorv. Kör- 
mend BM. 69946—86. 

Gerle (Turteltaub) Adolf gazd.-ispán Tör- 
tei. BM 34887—79. 

Gterle (Kerle) Antal pénztári ellenőr Sze- 
geden. UK. 8913—61. 

Gerle (Geiduschek) Jakab tanító Budapest. 
BM. 32306—81. 

Gterle (Goldberger) Jak., gyerm. : Theodora, 
Kornél, ügyvéd Versecz. BM. 62993 — 86. Gerle (Turteltaub) József min. risztviselí> 
Bpest. BM. 20531—79. 

Gerle (Gansl) Lipót Bpest ; Lajos Oros- 
háza. BM. 95725—91. 

Gerle (Gansl) Sándor gazdatiszt Orosháza. 
BM. 15610—86. 

Gerlei (Gasparik) Adolf, gyerm. : Ádámr 
Kálmán, Gizella, János, erdőőr Vaczok- 
BM. 71572—90. 

Gerlei (Grezner) István, gyerm. : Paulina^ 
Jolán, áll.-vas. főnök Magyar-Boly. BM> 
13578—88. 

Gterlei (Hrdlicska) János, gyerm. : Dánieí 
B.-Csaba. BM. 17340—84. 

Gerlei (Griin) Lajos Bpest. BM. 44048—93.. 

Gerlei (Gaparik) Nándor, gyerm. : Fáni,^ 
Róza, Ferencz, Mária, Emilia, József, Nán- 
dor, Géza, Aranka, Arnold, tanító Fekete- 
Balog. BM. 44831—87. 

Gerlei (Grün) Zsigmond orvos Bpest. BM. 
39042—84. 

Gerley (Hardlicska) János Pozsony. BM, 
7921:— 48. 

Gerliczi (Gorlitzer) József és Béla Bpest. 
BM.^ ;-ll363— 93. 

Gterlóci (Goldstein) Gyula tanító Brassó. 
BM. 53636—80. 

Germenescu (Neamszu) Miklós keresk.- 
segéd Olaszország. BM. 34195 — 71. 

Gerö (Gradenapel) Adolf kereskedő Bpest. 
BM. 33556—81. 

Gerö íGrünhut) Adolf Kassa. BM. 4070—90. 

Gerő (Gregus) Ákos Békés. BM. 7998—48. 

Gerö (Goldhammer) Albert, gyerm. : Pál, 
üg:;'véd Debreczen. BM. 94526-^99. 

Gerő (Grünstein) Alfréd, gverm. : Móricz. 
Bpest. BM. 22711—91. 

Gerő (Graus) Alfréd, gyerm. : Ottó, Ferdi- 
nánd Bpest. BM. 24119—93. 

Gerő (Goldstein) Antal joggyakorn. Bpest. 
BM. 37746—81. 

Gerö (Glück) Ármin joggyakorn. N.- Váradé 
BM. 61612—81. 

Gterő (Grünfeld) Ármin gjmn. tan Gyön- 
gyös. BM. 21812—86. 

Gerő (Grün) Ármin kisk. Trencsén. BM. 
2534—88. 

Gerő (Grünstein) Ármin Eger. BM. 32525/93. 

Gerő (Grünhut) Béla; Ödön; Károly Pécs. 
BM. 51874—83. 

Gerö (Glück) Bért. Kassa. BM. 65746—85. 

Gerő (Grün) Dávid, gyerm.; Czili, Nándor, 
Gizella, Reg., szabó. Bpest. BM. 38502/91. 

Gerő (Grünbaum) Emán. í Menyhért), Zsig- 
mond, Salamon, (Sándor) Budapest BM. 
32715—81. 

Gerő (GrefF) Ferencz mérnök Kis--\lpár. 
BM. 2801tí— 83. 

Gerö (Goldstein) Ferencz joghallgató Ara- 
nyos-puszta. BM. '25649—84. 

Gerö (Grünstein) Ferencz ker.-segéd Pécs. 
BM. 17554—89. 

Gerő (Ganzl) Gerzon Géza Gánth. BM. 
107816—93. 

Gerő (Gottlieb) Gusztáv Adolf joggvakoni. 
Bpest. BM. 21700—90. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 87 Gerő iGrószer <-iisztá\ ZsaiH'M/.a. I!M. 

32991—86. 
Gerő íGifllntr (ivula j..t:liallL'. (.v-r. HM. 

8725—82. 
Gerő íGlück) Gyula honv.-hadn. l',]<t-<r. I!M. 

22994—82. 
Gerő 'Griinfeld I Gyula keresk. -utazó Hjjest. 

BM. 2394i>— »t). 
Gerő (Griinhut! Gvula kprosk. Ihafa. ÍS.M. 

69196—90 
Gerő (Gansler; Henr. Hpesr. 1!M. -.-o^""! 
Gerő Grünspan llemik Szás/r. _-'n IlM. 

6 i 487— 93. 
Gterő íGottlíeli Ill.s oiv...s Mfz.VLal>r>r.z. 

BM. 21563— b'.. 
Gterő (Goldstein) Imre Bpest. BM. 34856,80. 
Gerő fGuttmanm Imre. .rverni. : Ix'o. Laj. 

Bpest. JIM. 9699—- 
Gerő (Goldbergeri I- m.: (.yula. 

Irén, István, isiián Ih n\ ••l-|iu.<zta. i!M. 

21398—85. 
Gtergő íGriinhauni Iziilwr K.irnu'uii. 1!M. 

71680—83. 
Gerő (Groszmann Izidor Ino^vár. HM. 

52899—84. 
Gerő (Goldstein .J. Izid. ker.-segéd Bpest. 

B.M. 39716—89. 
Gerő 'Grósz) Jakab, gyerm. : (iizella. tanár 

Bpest- B.M. 36976—88. 
Gerő (Gutmanni Jakab orv.ii'lv. I>iulapp>^f. 

BM. 47754—88. 
Gerő íGrünfelder) János, gyerm : Joláu, 

.Míirgit, vas. tisztvis. Bpest. BM. 17712 67. 
Gerő (Griin József üg^-v.-jel. Miskolcz. B.M. 

1068—82. 
Gerő íGrünlmth József or%'.-tudor N-.Kani- 

zsa. BM. 25295—82. 
Gerő Gerscli ' József napszám. ; Ábrahám 

szabó .M.-Lápos. BM. 4386 — 86. 
Gerő Grünfeld; József, gyerm.: Erzsébet. 

eczetgjáros Újpest. BM. 83856 — 87. 
Gerő Grünj József ker.-segéd Bpest. BM. 

^0381-88. 
Grerő iGrünfeldi József Tornaija. BM. 

17734—90. 
Gerő (Griinhut; Kálm. Barcs. B.M. 56930 86. 
Gerő íGrüni Karol v vétrz. jogász Bpest. BM. 

40251—52. 
Gerő fRosenberg Lei> levelező Bécs. BM. 

574^34—90. 
Gerő (Gíoldsteinj Lörincz, gyerm. : Lipót, 

keresk. Szolnok. B.M. 3728.5 — 88. 
Gerő Gottliebi Miki. Szakoly. BM. 4143 91. 
Gerő Grünbaum) Mór szigorl. orv. ; Ödön 

polgáriskolai tanuló Balasa-Gyarmat. BM. 

25692—83. 
Gerö íGlasel) Nánd. bányagyakornok Sel- 

meczbánya BM. 8827 — 85. 
Gerö Glück dr.) Samu orv. Varannó. B.M. 

41C»ö— 92. 
Gerő (Grünfeld) Sándor ker.-segéd Bpest. 

BM. 32561—88'. 
Gerő 'Grünstein i Sánd., gverm. : Ilona ."^ze- 

íred. BM. 14240—93. Gerö (iriinfeldi Siniuii. tryi-ruiekti : U^na. 

Malvin, Irén. niaiíáiizo BiidaiH-.^t HM. 

16756— 8U. 
Gerő íGuttmann Vilnius iirjitaii Wrsecz. 

BM. 3840— ^:. 
Gerő íGajdesik \iri:il ciiluu'vak th HM. 

H4322— 8J. 
Gerö Grün Zuk.-'m .lás/.!->zt-<;v;'.i-_v. I'.M 

::u.3u — 93. 
Gerő íGrünfeld) Zsignumi l.izr.társ. liiv. 

Bpest. B.M. 2996— 8j. 
Gerö (irosz Zsigm. k 

BM. 14V22— 8:i. 
Geröfi ( irünbaum Adolf, gyerm. : Fáni, 

Ix'uke, Imre, keresk.-segéd Xagv-Szeben. 

B.M. 5:)3SÖ— 88. 
Geröfi Grünbaum) Arnold, gyerm. : Hed- 
vig, Bern., Guszt., .Vnna, mairárr/'' !!'"";r 

B.M. 37376—81. 
Geröfi Gfí^rius ( ívnia .-^zaár. H-M. 
Geröfi i Grigorovits) Gyula szolgabir. irnok 

.^zolyva. BM. 33969—82. 
Geröfi Gerhard; Henr. Csejthő HM.H2124 '.' . 
Geröfi Gellier Ign. keresk. -M-ji'd Hpcsr. 

B.M. 51177—^1. 
Geröfi 'Grünfeld .Jakab uaiiszáiii'is Hpest. 

H.\L 58047—89. 
Greröfi 'Goldstein) Liix'>t ni. kir. pénziigvör 

Kanzag. BM. 71161 — 88.^ 
Gteröfi Gregorius) Mátyás, gyerm. : Ede, 

hiv.-6zolga Bpest. BM. 3U961 — 81. 
Geröfi Gerstmajer; Mihály, gyerm. : Herm.. 

Jenő, Erzs., erdövéd Hr - * "* í . - . 
Geröfi íGrün) Mór kei 

BM. 38952—86. 
Geröfy íGergics) József, gyerm. : Anua, 

Nándor, cserepesmest. Pécs. B.M. 25823 80. 
Gersabek íKlimásch. KAiolv Budapest. 

B.M. 39533-74. 
Góruzsi (Szegner ÍGerossy Mmicz, gyerm. 

Anna, Jozefa, Károly, Amájia, Gizella, Zsu- 
zsanna Dévény. B.M. 69616—82. 
Gerzseli Lagler) Vilmos, gyerm. : Frigyes, 

Ede, tiszttartó Fóka. L'K. 20431—62. 
Gesztes Geszner' Lajos erdész Tápió-Szele. 

B.M. 27538—82. 
Gesztósi (Guttmann Janka, L'verm. : Mik, 

Ödön, Gizella N.- Várad. BM. 29163—86. 
Gesztesi Geszenauer) János kir. táblai 

iiivatalnok Kőszeg. UK. 10263 — 63. 
Gesztesi Gutmann) József orvos Kis-Bér. 

UK. 7364—66. 
Gesztesi <Sch\veisz' Miksa közs aljegyzó 

Ács. BM. 3u 116—81. 
Geszti (Grünfeld) Ármin joghallg. Butyin 

BM. 39615—86. 
Geszti (Balogh) Ferencz. gyerm. : Hermin, 

Auguszta, Eleonóra, Ferencz, könyvvezető 

Arad. B.M. 33930—72. 
Geszti i Kestenbaum; Jak., gyerm. : Gizella, 

tanító Szakácz. BM. -^9176—88. 
Geszti Weisz; Rudolf, gyerm. : József Ka- 
posvár. B.M. 37662—82. " 
Geszti 'Izsák, Sándor postatiszt Budapest 

BM. 2518:;- -VO. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Qetsei (Dranga) Lajos ref. pap Iderány. 

BM. 89376—90. 
Gilányi (Parti) Róbert, gyerm. : Lajos, Jenő 

Öcsény. BM. 5352—92. 
Giustini íKrizner) Antónia, gyerm. : János, 

Adolf kisk. Fiume. BM. 41861—88. 
Góczi (Guttmann) Izidor, gyerm. : Béla, vas. 

hiv. Arad. BM. 4631—82. 
Goldstein (Spitzerj Ign. Bécs. BM. 27886/76. 

Goldstein (Tóbiás) Lázár Felsőbánya. BM. 

31950—73. 

Golyósi (Kugler) Adolf Török-Becse. UK. 

10376-63. 
Gombai (Braun) Izidor ügyvédjel. Bpest. 

BM. 75097—90.' 
Gombócz (Bayer dr.) Ede és törv. utódai, 

magyar nemessége Rogáczi előnévvel, kat. 

főorvos Zsombolya. BM. 17884—69. 
Gombócz (Neumann) József keresk.-segéd 

Kis-Oroszi. BM. 83889—88. 
Gombos (Gansl) Adolf, gyerm. : Ilka, Sze- 

lina, Irma, Erzsébet, Mihály, vendéglős 

Sz.-Fehérvár. BM. 63062—92. ' 
Gom.bos (Glücksthal) Amália férj. Zenta. 

BM. 32825—89. 
Gombos (Kompost) Antal Kőszeg. BM. 

2981—68. 
Gombos (Nothnagel) Gyula Szeged. BM. 

18705—89 
Gombos (Golarics) Károly honv.-őrmester 

Szabadka. BM. 31942—92. 
Gombos fGansl) Izsák Ignácz kereskedő 

Bpest. BM. 36306—86. 
Gombos (Goldberger) József gyerm.: Fe- 

rencz, Árpád, Berta, Jenő Kistelek. BM. 

50895—81. 
Gombos (Knopf ) Mihály, gyerm. : Antal, 

Teréz, Pál, János, kádár-mester Tolna. 

BM. 59326—81. 
Gombos (Guttmann) Mór számtiszt Szeg- 

szárd. BM. 16099—84. 
Gombos (Knopf) Pál, gyerm. : Károly, Ida, 

Gyula, Frigyes, Karolina, Lajos, Pál, Vil- 
mos, keresk. Czegléd. UK. 5520 — ^62._ 
Gombos I Goldfried) Samu, gyerm. : Ödön, 

József, kisk. Sümeg. BM. 16833—88. 
Gombos (Grünfeld) Salamon vas. hivataln. 

Szeged. BM. 52291—89. 
Gombos (Grosz) Simon vasúti hiv. Mező- 

Laborcz. BM. 69608—89. 
Gombos fGan.sl) Vilmos Pákozd. BM. 

19482—91. 
Gombosi (Knöpfler) Béla Pest. BM. 3226/70. 
Gombosi (Knopf) Ferencz Szeged. UK. 

17954—47. 
Gombosi (Knöptlerj Ignácz keresk. Eger. 

BM. 7363—71. 
Gombosi (Knepleri Sándor, gyerm. : Ja- 
kab, Móricz, keresk. Eger UK. 19168-62. 
Gond íOpratil) Ignácz áldozár Nyitra. BM. 

35352—75. 
Gonda (Grünstein) Albert Nagv-Léta. BM. 

32134—84. 
Gonda fGlück) Albert, gyermekei : Samu, 

Elemér, Tokaj. BM. 61494—93. Gonda (Goldstein; Antal gymn. tanuló- 
Békés-Szt.-András. BM. 29159—83. 

Gonda (Grossmann) Fer. Dunagőzhaj. hiv. 
Bpest. BM. 50275—86. 

Gonda (Goldstein) Gyula végz. jog. Bpesl. 
BM. 17145—86. 

Gonda (Gottlieb) Gyula honv.-számv. őrm. 
Nyitra. BM. 55913—90. 

Gonda (Gewürtz) Henrik Budapest. BM. 
53357—83. 

Gonda (Gescheidt) Hermán, gyerm. : Mar- 
git, Imre, József, hivataln. Budapest. BM. 
19306—88. 

Gonda (Goldstein) Ignácz, gyerm. : Her- 
mann, János, Gizella, Dávid, Anna, Mar- 
git, — orvos ; keresk.-segéd Budapest. BM. 
9491—34. 

Gonda (Gescheidt dr.) Ignácz orvos Bpest. 
BM. 58942—90. 

Gonda (Goldring) János, gyerm. : Gyula. 
János, borbély Bpest. BM. 94953—91'. 

Gonda (Guttmann) Jenő Budapest. BM. 
8566—94. 

Gonda (Guttmann) József nevelő Forró. 
BM. 43468—79. 

Gonda (Goldstein) Júlia Bécs. BM. 54227/91. 

Gonda (Goldhammer) Lajos vésn. Szeged. 
BM. 54554—85. 

Gonda (Gelb) Lipót, gyerm. : Éliás, Chain, 
Izrael Bpest. BM. 58896—91. 

Gonda (Gelbmannl Mihály keresk. Mezö- 
Berény. BM. 62316—90. 

Gonda (Goldstein ár.) Móricz orvos A^alkó. 
BM. 19705—87. 

Gonda (Gelbmann' Móricz orvos Csóka. 
BM 72635—89. 

Gonda (Goldstein) Pál ügynök Szt.-Adrás. 
BM. 17987—83. 

Gonda (Goldstein) Samu Budapest. BM. 
10562—93. 

Gondos (Gampe) Alajos, gyerm. : Aladár, 
föerdővéd Bogdán. BM. 18205— S6. 

Gondos (Grünbaum) Miksa, gyerm. : Jenő. 
Fáni, Izidor, Róza, Emilia, Sándor, gyári 
tisztvis. Bpest. BM. 1975—88. 

Gondos (Goldstein) Mór, gyerm. : Fanni, 
Eszti, Samu, Viktor, Gyula, orvos Nagy- 
Bánya. BM. 6577—83. 

Gondos (Schvvarz) Móricz kisk. Pécs. BM. 
28289—87. 

Gondos (Goldstein) Sámuel keresk. utazó 
Bpest. B.M. 17101—81. 

Gondris (Krausz) Dávid Budapest. BM. 
17579—82. 

Gondris (Krausz) Ludov. fodrásznő Buda- 
pest. BM. 26776—83. 

Görögi (Gut) János, gyerm. : Anna, Matild, 
János, vas. őr Ó-Pécska. BM. 24169—87. 

Gorócz (Grosz) Jakab tanuló Nagy-Kőrös. 
BM. 31067—83. 

Gorócz (Grosz) Vilmos vas. tiszt Bpest. 
BM 33565—81. 

Gorove (Fark) Gergely, gyerm. ; Mária, 
Kornélia, Olga, Anna, Jenő, Gergely, Ist- 
ván, Jolán, birtokos -M.- Vásárhely BM. 
32105—80. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 89 Oorove Fark.'lícnácz, g>erm. : Irén. Mária, 
Ludorika, Gizella, István Viktor M.- Vásár- 
hely. BM. 14444— SŰ. 

Ooróvi Baruch) Adolf, g\erm. : Miksa 
IJebreczen. BM. 12810—81." 

Gossmann Gimpli Mih Bécs.BM. 25851 73. 

Qosztonyi Goldstein József vasúti tiszt 
Zágráb. BJL 57575 — íii>. 

Goszlonyi Gnttmanni Mór bizt. hiv. Bpest. 
HM. 62531—81. 

Qosztonyi (Gattmann) Mór vas. hiv. Bpest. 
BM. 62615— SÍ. 

Qosztonyi Gnttmann Sámuel czukrász- 
sejít'-d Bpe-st. B.M. 442o::;— S4. 

Gottlieb Krausz. Mór Bpest. BM. 982 1—77. 

Gk>czi (Gett I Károly, gyerm. : Károly, Lajos 
Deés. BM. 29043—74. 

Qöczö Haufe) Kozália férj. Németné T.-Sz - 
.Miklós. BM. 15385—88. 

Qödrösi Loch) Jakab ácsmester Ada. UK. 

Gömbös (Knolli József, gyerm.: Ádám, 
Mátyás K.-L;.d. BM. 13659—68. 

Qömörei Nagy; József, postahivatalnok 

Szesed. BM. 124.5—70 
€K)inöri GrüDbaumj Annin tan. képezdei 

liallg Bpest. B.M. 61934—82. 
Qömöri Guttmán,! Barnek Boldizs.) szig. 

orvos Bi>est. B.M. 45362—86. 
Qömöri (Gacsai Bertalan S.-A.-üjbely. BM. 

69778—84. 
Gömöri Grejrorovits) Boldizsár, gj-ermeke: 

(iyüzó. járásbirósági írnok Also-Lendva. 

BM. 26776—81. 
Gömöri Grünwald; Ede. gyerm. : Matild. 

-Miksa Rima-8zombat. BM. 3533—81. 
Gömöri iHritz Endre, gyerm.: Béla, Káról v, 

bolti szolga Bpest. BM. 12901—83. 
Qömöri Goldstein) Fülöp bútorkereskedő 

Bpest. BM. 29760—84. 
Qömöri (Günsberger Gusztáv Kecskemét. 

BM. 75H09— 92. 
Gömöri (Kremer; István államvas. gyakor- 
nok Bpest. BM. 23426—83. 

Qömöri ^Gomilcsevics i István Piskitelep. 

BM. 22543— 92. 
Gömöri í^Kupemik) József, g\erm. : Vilmos 

Tornaija. BM. 54119—92. 
Gömöri Grünwald jKárolv gazd akadémiai 

hallgató Nagy-Perkáta. BM. 47630—82. 
Qömöri Geitner;LajosSoi)ron.BM70940 86. 
Gömöri Guttmann) Lázár Batizfalva- BM. 

7_öOSO— 84. 
Gömöri i'Gleich) Lipót gyermeke : Mózes 

-Szeged. BM. 49349—83. 
Gömöri Goldstein) Sándor keresk. Bpest. 

HM. 4.:i639— 90. 
Gömöri (Groma) Sándor szíjgyártó B.-Gyar- 

mat. BM. 4443—91. 
Gömöri (Fu.K) Vilmos keresk.-segéd Bpest. 

BM. 3123—84. 
Gömöri (Guttmann) Zsigm. ngyv.-iel. Baja. 

BM. 41179-81. s 6/ j 

Gönci (Grum) Lajos, gyerm.: Hona, Lajos, 

tanító Szesred. B.M. 57476 — 82. Gönczi '(ícjldstein) Adolf szii: orvos Bpest. 

B.M. 2759— S;;. 
Gönczi Goldstein) Adolf Kaál. BM. 21678, 91. 
Gönczi (Rosenljerg) Dávid keresk- Bpest. 

B.M. 50309—89. 
Qönczi Gansfried) Elek, gverm. : Izsó, Jenó, 

Dezsó, Elemér Szeged. B.M. 3027—85. 
Gönczi (Goldstein) Ezékiel M.-I.aborcz. BM. 

35323—91. 
Gönczi (Göncz) Ferencz tam'tó Kursáncz. 

HM. 19262—86. 
Gönczi (Gombosi György Sz.-Ujvár. BM. 

12386—72. 
Gönczi (Glück Hers) Hermán Sopron. BiL 

70985—92. 
Gönczi (Roth) Ignácz Fajkürt. BM. 39053.83. 
Gönczi (Gottfried) Ignácz, gjerm. : Em6, 

Miksa, Izabella, Mária, orvos Szatmár. 

BM. 5>9Ü(V— 84. 
Gönczi (Gröni János Szeged. BM. 32081/73. 
Qönczi Krausz) Mihálv, gyerm.: Lajos, volt 

liizt. hivatalnok Bpest! tíSL 36005—83. 
Gönczi (Stet-n) Miksa szolga Bpest B&L 

59231 — 50. 
Gönczi (Griinhut) Mór, Janó tanuló N.- 

Károly. BM. 62759/82. 
Qönczi Gansfried) Sándor, gjerm.: Irma, 

Etel, tisztviselő Szeged. BM." 3027— 85. 
Göndör (Krausz) Ferencz Pécsvárad. B\L 

22051— 7>>. 
Gtöndör (Krausz) I^ácz, gyerm.: Margit, 

(jábor, Béla, Erzsébet, tanító Eger. BM. 

66210—84. 
Göndör (Krausz) János Gyöngyös. BiL 

6218Ő— 84. 
Göndör (Goldstein) József (Ambró) üveges- 
segéd. Bpest BiL 62486—84. 
Göndör (Goldstein) Károlv Bécs. BMl 

28123—92. 
Göndör (Krausz) Sámuel, gyerm.: Jenő, 

tyúkszemvágó Bpest BM. 33955 — 86. 
Göndör (Klein) Sándor keresk. Sz.-Fejérvár. 

HM. 30850—83. 
Gröndöry (Kucserai József Esztergom. BM. 

10565—48. 
Görgócs ( Vinkler ) József czukrász Szolnok. 

BM. 70429—92. 
Görgónjri (Gieczer j Gergely, gyerm. : Ger- 
gely, vasgyári öntő B.-LáiK)s. BM. 10885/86. 
Görgényi (Gedeon) István asztalos Roja- 

hida. BM. 3711—86. 
Grörög (Maszarik> Ferencz körjegyző Ar.- 

Marótli. B^L 54486—80. 
Gtörög (Grünfeld; Gábor pénztárnok Bpest. 

BM. 31057—90. 
Görög 'Grünfeld) Kálmán, gyerm.: Miklós 

Uj-Szőny. BM. 80716—92. 
Görög (Grönbaum) József, gjerm.: Győző, 

Mór, Vilmos, Szilárd Királyháza. BM. 

41651—93. 
Qösi (Zsivoda) Imre cserepesmester Dona- 

Füldvár. BM. 19630—71. 
Qötzel (Lövv) Vilmos Bpest BM. 23838—80. 
Gráf (Kropf) János Győző, gyerm.: Izidor, 

Gyula, kereskedő Sopron. UK. 490—67. 90 ÍÍEVVALTOZTATASOK. Gráf (Nüvoszak) Rudolf lakatossegéd Bécs. 

BM. 63736—82. 
Graumann (Zsigmond) Gusztáv mészáros 

l'écs. BM. 3777—84. 
Gr éf (Asztalos) Mária Szeged. BM. 20860/78. 
Grioni (Kristóf) Antal Pest. BM. 4200—72. 
Gróf (Gráf; Vilmos tanár Baja BM. 42502/83. 
Gruber (Laiko) Rezső Bpest. BM. 3422—74. 
Grünzveig (Klein) Hermann Arad. BM. 

ö 4 266— 76. 
Gubányi (Grünberger) Rudolf keresk. 

ügynök Bpest. BM. 88695—90. 
Gubódi (Guggenberger) Gyula, gyerm. : 

Sándor Kolozsvár. BM. 179 lo — 75. 
Guld (Dörner) Emil kereskedősegéd ó-Arad. 

BM. J0792— 9i;. 
Gulyás (Goldstein)Ferencz állatorvos Bpest. 

BM. 56456—87. 
Gunst (Feuer) Czilli Szentes BM. 43506— 81. 
Gusztáv (Grünwald; Ármin, gyerm.: Ben- 
jámin, Gizella, Elemér Bpest. BM. 3910—92. 
Guti (Gutman^ József Tállya.BM. 37824—92. 
Guti (Guttmann) Samu joghallgató Bpest. 

BM. 36299—86. 
Guttmann (Gelb) Jakab, gyerm.: Lipót, 

Bertalan Bpest. BM. 12287—75. 
Günther-Pauer (Pauer) Károly, gyerm. : 

Ágost, Ernő Pozsony. BM. 15820—82. Gyalui (Mendel) Farkas hírlapíró Kolozs- 
vár. BM. 27636—91. 

Gyapai (Japchen) Gusztáv, gyerm. : Ede, 
Ilona, gazdatiszt Zsitvaujfalu. BM. 39502/80. 

Gyapai (Krausz) Márk; Nátán Siófok. BM. 
20845—85. 

Gyárfás (Goldspitzer) Fülöp közjegj-. alk. 
Bpest. 46284—88 

Gyárfás (Goldspitzer) Géza Szováth. BM. 
45194—91. 

Gyárfás (Goldspitzer) Móricz, gyerm. : Ala- 
dár Bpest. BM. 70452—93. 

Gyárfás (Goldspitzer) Pál Fiume. BM. 
77642—90. 

Gyarmay (Hofmarksrichter) Miklós Sarok- 
kő. ÜK. 11149—43. 

Gyarmathi (Scheda) Rezső mérnök Bittse. 
UK. 10229—64. 

Gyarmati (Jaulus) Aut., gyerm. : Zsigmond, 
Frida, kereskedő Kaposvár. i)M. 34778 — 84. 

Gyarmati (Pflanzer) Győző kisker. Bpest. 
BM. 23601—89. 

Gyarmati (Zsiros) József kiszolgált katona 
Kolozsvár. BM. 3690—70. 

Gyarmati (Grubics) József, gyerm. : László, 
tanító Esztergom. BM. 48-— 82. 
yarmati (Goldmann) Lajos Keszthely. 

GBM. 3313—75. 

Gyarmati (Gottlieb) Mór, gyerm. : Vilmos, 
kereskedő Marczal. BM. 3970—84. 

Gyarmati (Gying) Ödön Zimánd-Ujfalu. 
BM. 46066—93. 

Gyarmati (Schlesinger) Sámuel czukrász 
Komárom. BM. 60619—82. 

Gyarmati (Gramarics) Sándor, gyerm.: 
Károly, kisk. Körmend. BM. 45875 89. Gyarmati iPetrovicsj Sándor Szatmár.B>L 

35607—93. 
Gyóraánt (Diamant) Domokos, gverm 

xMiklós, betűszedő Bpest. BM. 26231—81. 
Gyenes (Gottlieb; Lajos magánhivatalnok 

Bpest. BM. 83511—89. 
Gyóri (Gerometa) Antal. BM. 5057—48. 
Gyertyánfi (Gerner) András, gyerm.: Kál- 
mán, Emilia, erdőör Hisziás. BM. 49234/87. 
Gyomai (Grimm) Zsigmond Gyoma. BM. 

58999—92. 
Gyökér (Spiegel) Lázár Lajos kisker. Tisza- 

Derzs. BM. 6946—89. 
Gyömröi (Herczfelder) Vilmos birtokos 

Gyömrő. UK. 9205 — 65. 
Gyöngyi (Perl) Izidor Izsák színész Bpest. 

BM. .59722—88. 
Gyöngyösi (Neufeld) Adolf [Ábrahám] 

czipészsegéd Bpest. BM. 54204 — 79. 
Gyöngyösi (Rucska) András jogász Gyön- 
gyös. ÜK. 19754—65. 
Gyöngyösi ( Víhogy íl) Ferencz pinczemester 

Miskolcz. BM. 53461—86. 
Gyöngyösi (Vaszí) György csendőr Tövis. 

BM. 16983—86. 
Gyöngyösi (Szuppaner) János, gyerm. : 

Erzsébet, Etel Jászberény BM. 85529—93. 
Gyöngyösi Rucska) József Bpest. BM. 

10752—76 
Gyöngyösi (Ganzlinger) Lajos növ. pap 

Győr. BM. 86U9Ü— 89. 
Gyöngyösi (Trepper) Márkus, gyerm. 

Hermann, czipész Bpest. BM. 4061 — 83. 
Gyöngyösi (Rosenzweíg) Salamon vasúti 

gyakornok Szarvas. BM. 381 — 85. 
Gyöngyösi (Bráuer) Sámuel orvos Gyön- 
gyös. ÜK. 3942—63. 
Gyöngyösy (Gyöngyösi-Gamperl) Alajos 

Pest város hely. főpolgármest.BM. 23976 71. 
Gyöngyösy (Feigelstock) Vilmos orvos 

Szombathely. UK. 2465 — 64. 
Gyöngyvirág íBuczík) Antal, gyermekei : 

Anna, Lenke Mehalail. BM. 11519—68. 
Györffi (Eble) N. János Csorna. BM. 6898/78. 
Gyórffi (id. Schmerínga) Rezső, gyerm. : 

Vínczenczia, Alajo.s, elemi tanító Pöstyén. 

BM. 32958—73. 
Győrffy (Gyurkovits) Imre honvédhadnagy. 

BM. 5092—48. 
Györfi (Gyurkó) Ede czipész Salgó-Tarján. 

BM. 42352—81. 
Györfi (Gembarovicz) Ignácz, gyerm. : Ede, 

Ignácz, Miksa, kincstári erdövéd Huszth. 

BM. 44353—79, 
Györfi (Geíger) Ignácz, gyerm.: Sándor, 

Jenő, Erzsébet Debreczen^ BM. 31541—92. 
Györfi (Juricsák) József kereskedő-tanuló 

Szabadka. BM. 21498— 7U. 
Györfi (Schwarz) József Pest. BM. 8660—71. 
Györfi iKleindínst) Lajos, gyerm.: Sándor 

Kezdi- Vásárhely. BM. 1127.5—85. 
Györfi íPick) Leo ügyvédjelölt Bpest. BM. 

59748—80. 
Györfi (Gregorovíts) Mihály, gyerm.: Jenő, 

Lloyd hiv.-szolga Bpest. BM. 26ü55— 81. 
Györfi (Kohn) Sándor líécs. BM. 45937— 91. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 91 Györfi < ihirkáni í>ánd. De«fs. BM, 'I':' .^92. 

Györfi 'Triim Vilmos, iryerm. : József, Izi- 
d'T Viktor J':«zsef . Rozália, Berta, Gjnla, 
kárpitos Veszprém. BM. i»718-^S2. 

György <Oíottlieb> Áron, gyenn.: Lajos, 
Károlv Sz^szird. BM. 58005—92. 

György (Gottlieb) Lajos Bodapest. BM. 

Györgyei •Taflen AdolC gyemo.: Dlés. 

Lászl<>.Miksa,Karoruia, földbirtokos Bpest. 

BM. 27121— Sí. 
Györgyei iTafler) Antal, gyerm. : Ödön, 

Irtn. A dél Jenő, földbirtokos Bpest. BS& 

Györgyei íTafler» Kálmán, gyerm.: Alice, 

Oszkár, földbirtokos Bpest BSA. 29977— »1. 
Györgyfi Tilecsk;Sáodo9- ktejomdakeadö 

B.-Gyarmat. BM. 37512— SÍ. 
Györgyházi iFisdier) János Gj6t m. b. 

alü^^ész BM. 12003— €9. 
Györgyi GiergI) Géza, gyena.: K ál m á n 

Bpest. B>L ilil— 84. 
Györgyi <Nvirádi) Géza Veszprém. Ml. 

Györgyi 'GirsI) Sándor Budapest BM. 

:3-27-l— 43. 
Győri tSíDirer. Adolf hittanár Bpest. BiL 

48íS:— öl. 
Győri 'Spitzka> .Antal gymn. tan. (iyőr. BM. 

.59<>l-5 — íSS. 
Győri Goldberger) Béla segédjegyzifi F — 

BM. 6t>>43— &4. 
Győri Grosz) Bertol, gyerm.: E3za, Károíy. 

FereDL-z, Kikárd, fl^yréd Budapest. BM. 

15-2—3:5. 
Győri (Singer) Ede gyerm.: Lajos, könyv- 
vezető Detta. BM. 3M17— 88. 
Győri Ocsenasdi) Fecencz Poaztasxántó. 

BM. -y-iS?— 85. 
Győri Gans) FerraKs ffiszericeresk. Eszter- 
gom. BM. 6262-^7. 
Győri I PoUák) Gnsztáv Bpest BM. 3167S 77. 
Győri (Ban> C^rmgy p&izngyfir Margitta. 

BM. 75677—88. 
Györi(Pollák> Gynla BpeeL BM. 21259—77. 
Győri (GynrinkaV Gynla k. r. nÖT. Tács. 

BiL 61018—81. 
Győri 'Ginek* Ignács postatísit Érmihály- 

falva- BM. 27702^38. 
Győri tGrnn) Jakab (HrrosnÖTendék ^pesl 

BM 7691—84. 
Győri Szikora) János, gyom.: Gytda, 

Karolina, Béla, báztoljydonos Bpest. BM. 

47454—78. 
Győri (Ganeel) Joiö knedL Gerbő-Beliiska. 

BM. .51^0—85. 
Győri <Grnnsbag^) József ügyvéd-segéd 

N.-Kanizsa. BM. 14013—83. 
Győri iL^ttst^} József vasgy- számr. Diós- 
győr. BM. 10600—85. 
Győri (Wolf Károly) keredE.-segéd Bpest 

BM. a3283— 80. 
Győri (Schenboger) Lajos lakatossegéd 

Bpest. BM. 2187—87. 
Győri (PoUák) Manó Olózes Löb) keresk. 

Bécs. BM. 59683—87. Győri Chuis' iliüály k«nénysepr«5-m. GvAr. 

B-M. 32689—87. 
Győri (Gddstein) Móricz H.-M.-Vásárhely- 

BM. 20976—82. 
Győri (Choas) Már, gyerm. : Arnold, Antal,. 

Emfi, Hza, Margit, koeskedó Bpest EOL 

5-57*1—86. 
Győri (Goldbarger) Mózes (Mór) díjnok 

Bgest rai 25775-«5 
Győri (Grosz) Bozália maeánzónó Bpest. 

BiL 61880—88. 
Győri (GSnsbefger) Samn Sz-Fehérrár. 

B.\l. 110934— 93l 
Győri (Singer) Sind<n- keredwdósegéd 

Bpest mi 66936—82. 
Győri (Gansl) Simoa, cyeraiekó: Mária^ 

Ferenci, G^dla, venaegfogadós Fülöp- 

ssállás. BM. 1414-86u 
Gy&i (SdnrantebenCT) Vendel, g7ann.r 

JenA, '?3aMMi, pilyimlv^yázó Nagyvárad. 

BM. 26018—84. 
Győri (GrOaü^ Vilmos kereskedfisegéd. 

BM. 19823—86. 
Qyőri (CMnwald) VOmoc üsietTezetó latest. 

BM. 41497—88. 
Györki <Schlennger) Alvahám pénzflgy&r 

Bpest. BM. 11371—82. 
Györki (ScfaleBinger) Iroo (Károly) Apatin. 

BM. -50144—82. 
Györki (Píóninger) János gazdatiszt Keszt- 
hely. BSL 21154— 7ij. 
Györki (Gyöke) József^ gyerm.: Imre,. 

László, Katalin, bázfelngyeió Bpest BM. 

3869—89. 
Oyőrkönyi (Zahradniezky) Antónia Bp^t. 

BiL 44516—85. 
Győrrfi »Gnin) Arnold járásbir. végrdiajtó^ 

Siróka. BM. 25876—78. 
Győry Saab) Pál kereskedó Pest CK. 

1Ö322— öl. 
Győaeey (Nio(dedon> Vincze honvéd ömagy. 

BM. 6347—48. 
OyőaS (Goldmann) Dezsó Mindszmt BM. 

27771—93. 
Qyőaő (Kobn) Jakab, gyerm.: Áron, Béla 

Pest BM. 19388—70. 
Qydlafi (íQ. Esner) Ádám, gyerm.: Antal,. 

József VáradolesE. UK. 3590-^7. 
C^nli^ (Rácz) Mátyás,^j«nn.: Irén, Béla„ 

hivatalnok R-Gyoía. SSL 59284—89. 
Gyniafi (Maezdldc) Sándw. gyenn.: Lajos,. 

Károlv. Gvnla, B3a, gazdasági tiszt K^>el- 

pnsztá BM. 25550—70. 
Gyulafí (Exner) Szidónia, gy«rm.: András, 

Férencz, Jnlianna BL-%ala. BM. 53718;f88. 
Gyulai 'Ulmandinger) András czakrást- 

s^éd R-Gynla. BM. 10566—89. 
Gyulai <Btínhardt) Antal koeskedó Kecs- 
kémé. BM. 9313—81. 
Gyulai (G^ünstein) Axoa Budapest B)I. 

33958—92. 
Qyulai (Smioklás) BéJa Vinga. BM. 

80194—93. 
Gyulai (Gellberger) Dávid, gyerm.: Mór, 

Nándor Szeded. BM. 4530S— 76. ^2 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Gyulai (Goklmannj Dávid hivatalnok Bpest. 

BM. 15832—89. 
•Gyulai (Grünbaum) Etelka tanítónő Bpest. 

BM. 19576—90. 
Gyulai (Szoboszlai Gvulai)Fer.,gyerm. : Alb., 

József, nöj szabó Pest. BM. 40505—72. 
Gyulai (Prolmszka) Ferencz. BM. 33024/88. 
Gyulai (Grosz) Frigyes orvostud. Bpest. 

BM. 22721—88. 
Gyulai (Gubi) Frigyes Szftllös.BM. 25694/93. 
Gyulai (Krepelka) Géza m. kir. adótiszt 

Arad. BM. 52082—88. 
Gyulai (Persián) Györg}' Abrudbánya. BM. 

58098—93. 
Gyulai (Goldmann) Gyula Bpest. BM. 

52013-93. 
Gyulai (Goldberger) Hermán Ocsa. BM. 

72688—83. 
Gyulai (Gyula) Ignácz, gyerm. : Lajos, 

Mária, Gizella, építőmester S.-A.-Ujhely. 

BM. 97114—93. 
Gyulai (Gvukli) Imre csendőr Ugod. BM. 

42698—85. 
Gyulai (Hoske) István nyomdász Arad. 

BM. 6238—68. 
Gyulai (Gvula) István S-A.-Ujhelv. BM. 

97114—93. 
Gyulai (Katiik) János, í;yerm. : József, 

Julianna, váltóőr Szatmár-Németi. BM. 

37236—81. 
Gyulai íNovaszel) Ján. hírlap szerk. Féleg^- 

háza. BM. 9309—86. 
Gyulai (Gulovics) János, gyorm.: Géza, 

Sándor, Berta, mozdonvvezetö M.-Laborcz. 

BM. 49S00— 90. 
Gyulai (Gyula) János, gyerm. : Mihály, 

vasesztergályos S.-A.-Ujhely BM. 97114 9a. 
Gyulai (Gyureskó) József csendőr Liebling. 

BM. 47204—91. 
Gyulai (Demeter) Kálmán segédtanár 

X.-Enyed. BM. 33762—84. 
Gyulai (Pelván) Lajos Bpest. BM. 24743/93. 
Gyulai (Gyula) Lajos Adorján, gyerm. : 

Andor, Lajos, Julianna, Zoltán, István, 

Jenő, Margit, uti-biztos S.-A.-Ujhely. BM. 

97114—93. 
Gyialai (Goldmann) Manó Bpest. BM. 

8187—91. 
Gyulai (Grünstein) Mór orv. halig. Bpest. 

BM. 6379—82. 
Gyulai (Tripa) Péter Nagvvárad. B.M. 

3509—84. 
Gyulai (Prohászka) Rezső pannonhalmi 

benczés. BM. 8351 — 68. 
Gynlai (Goldmann* Sámuel hivatalnok 

Bpest. BM. 9537—89. 
Gyulai (Vanicskó) Sándor tanító N.-Mihálv 

BM. 24016—85. 
Gyulányi (Brenner) Adolf tanító Ó-Buda. 

BM. ^18879— 70. 
Gyulányi (Goldschmidt) János nvug cs. 

kir. százados Pest. BM. 21584—71. 
Gyulányi (Goldschmidt) Rudolf ügjvéd 

Pest. UK. 10617—44. 
Gyuricza (Bombáivá) Dömötör hiv.-szolga 

Bpest. BM. 39075—77. Gyürffi (Smeringaj József, gverm.: Gyula, 
Mária, János, István Pöstyén". BM. 8293/70. 

Gyürffi (ifj. Smeringa) Rezső, gyerm.: Al- 
bertina, Erzsébet, Gábor, Rezső, István. 
Istvánka Pöstvén. BM. 11066—69. Haas (Zajecz) László könyvkötő Buda. BM. 

52145—73. 
Haba (Demeter) Jozefa kisk. Gyula Fehérvár. 

BM. 47160—87. 
Habai (Hrabári Pálné szül. Farczalaics 

Terézifi, gyerm. : Szvetozár, István Bpest. 

BM. 85208—82. 
Habetler (Horváth) József csizmadia Sziget- 
vár BM. 21729—82. 
Hábor (Háger) Sándor tanító B.-Gyarmat. 

BM. 22979—81. 
Hábori (Hokinai-z) Jakab szabómester Pest. 

UK. 7162—62. 
Habosi (Wellner; Mihály adóhiv. sesédtiszt 

N -Szombat. BM. 24329—69. 
Habosi íValner) Pál Győr. ÜK. 3874—46. 
Habosy .Vallner) Károly Győr. UK. 5645/47. 
Hadári íHeider) Géza. BM. 7919—818. 
Hadassi (Hei;enbartl)i Manó gőzhajózás 

hivatalnok Szeged. UK. 16267—62. 
Hadasy (Kriegler, János Szeged. UK. 

10157—61. 
Haday (Hayd dr.) Ferencz orvos Szeged. 

UK. 8854—61. 
Hadfi ( Hadzsits) Döme Temesvár. BM. 8895 '48. 
Hadfi (Vaberer) János honvédszázados Szat- 

már. BM. 3127—70. 
Hagymási (Czibulkai Román Poz.sony. BM. 

9170—68. 
Hagymásy (Czibulaj Mátyás ügyvéd Pest. 

UK. 18655—62. 
Haintzi (DIauchv) Alajos kútmester Pest. 

B.M. 9463—71. " 
Hajdan (Flesch) Ilona Bpest. BM. 46325—93. 
Hajdú (Hritz) Béla Vácz. BM. 25011—92. 
Hajdú íHeiduska) Dez.ső gymn. tan. Szabadka. 

B.M. 18644—86. 
Hajdú (Heuduska) Jakab; József tanuló 

Sz;ibadka. BM 26423-84. 
Hajdú (Nesztuczia) János vendéglős Sege.svár. 

BM. 37046—83. 
Hajdú (Wertheimerj József könyvelő Bpest. 

B.M. 84358—91. 
Hajdú (Hercz) László egyet, hallgató Aszód. 

BM. 43795—86. 
Hajdú (Hannover) Manó István orvos Szeged. 

B.M. 78=S15— 90. 
Hajdufi (Hajduska) Kái-oly jegyző Csaistavár. 

BM. 23081—67. 
Hajnal (Hungerleider) Adolf, gyerm. : Béla 

Szjirvas. BM. 18733—70. 
Hajnal (Hőnigsfeld) Adolf tanító Bpest. BM. 

41727—79. ■ 
Hajnal (Zorád) Antal, gyerm. : Teréz, Rozália, 

Julianna, Béla, földmíves Ó-Becse. BM. 

18443—87. 
Hajnal (Hanel) Bernát honvéd-hacinagy Arad. 

BM. 15418—72. NÉVVA[.T'^7TATA~0K. 93 Hajnal fHresc? Bernát tanító Zsitvapnszta. 

BM. 36762—83. 
Hajnal Wnigsíald) Ede vas. pénztárnok 

BáttsLszék. BM. 42859—79. 
Hajnal Hermán) ktvin gyerm. : Fanencz, 

portAs Arad. BM. 51010—86. 
Hajnal Záblánczky) János ciipészseged 

Bpest. BNt. 3nS23— 84. 
Hajnal H-uigsfeW) János Szentes. BM. 

Hajnal i Morgenstem) Joacfaim Benteran. 

BM -6594—90. 
Hajnal Himgerleider József kereAedő 

öizar%as. BM. 33i93 — SÍ. 
Hajnal Tudler József Győr. BM. 63843—83. 
Hajnal Hiin-íerleider) Jó«ef uAegfebeaú 

liallgaió B.-(Jáaba. BM. 32395—86. 
Hajnal /Hoidleín) József áll. orroaUn. halig. 

Bpest BM. 28856—87. 
Hajnal HOoig^^) Márton, gyenn.: Ida, 

Vilmos. Berta, János, Hermina Srantes. 

BM. 37647—79. 
H^jn^l ^^"ei<z; Sámuel gazdálkodó Nád- 
Udvar. BM. 24311—87. 
Hajnal (Henneb Sándor betűszedő -%iesL 

BM. 26960—81. 
Hajnal Weisz Soma. gyenn.: Róza, Andor 

Tukaj B-M. 6479—91. 
Hajnalfi Hamomyik) Károly, gyermekei: 

Arwid, Ern.1. hiv.aa>lga Bpest. BM. 32545 84. 
Hajnaly Frühwirtb) Jóisrf erdés* Eszter- 

g.im. UK. 5522 — 61. 
Hajnóczi Zsák* József tanfelögy. totLm^ 

Bpe,*t. BiL 149Í83— 84. 
Hajnos Haag) Goaztáv Tas. BM. 24529 67. 
Hajnyi Englohner) Artbor Pécs. BM. 

22294—69. 
Hajós (Hiredí) Aladár, gyerm.: Gynla, Joió, 

Eni^ Dezsó, tósk. Sófok. BM. 21344—90. 
Hajós (Háppj András papnövend^ Eger. 

BM. 78232—93. 
Hajós (Keidmiann) Áron Arnold köoyrvezetA 

Bpest. BM. 40512—79. 
Hajós Henkel} Bálint Bpest. BM. 10562793. 
Hajós iSchiff,' Dávid hivatalnok Bpest. BM. 

2d948— 8S. 
Hajós fHtíHer; Ede Bpest BM. 57904—83. 
Hajós ^Hart8tein) Emil ügyvéd Szerencs. 

BM. 30715—86. 
Hajós (PletikosMch) Ferencz, gyems. : Mihály. 

Gvula, Irén, honv. számjámlnok Bpe^t. BM. 

12587—84. 
Hajós (Hirscb) Ferencz. gyerm : Oszkár, 

Mar^a, vasúti pénztárnok Pankota. BM. 

32676—86. 
Hajós (Hofbauer) Gábor növ. pap Veszprém. 

BM. 15S12— 90. 
ELajós iSeide) Gvula al-erdöfélögyeló Lippa. 

BNl. 45424—80." 
Hajós Schifl^) Gyula néptanító Belényes. 

BM. 7262—88. 
Hajós Hollánderj Gyuln, gyerm.: Emil. 

Géza, kisk. Dngvár. BSl 48688—88. 
Hajós Horovicz) Gyula tőratalnok Bpest. 
B.M. 2751—90. Hajós Dinm.in- 

577G9— •• :.. 
Hajós Hamburger íguacz ug^veajeiöit 

Letenye. BM. 67095—86. 
Hajós Hopnczi) Imre m. k. csendőr Mar;^. 

BM. 7264—88. 
Hajós Bí^'lio- István díjn'>k SzL-Gotthard, 

BM. - 
Hajós - M- 71659—83. 

Hajós M fdögyelö^ 

A.-M, 
Hajós ; - segéd Bpest. 

BM. 25-3-'— »4. 

Hajós Her^berg) Jenő Bpest. BM. 15350— 92L 

Haió.s Hajerbacher fHeiebacher^ JóneC 

:ii : EmA, Jódse^ Ödön, Ida, Béla, 

Et-ÍKH. hivMtilszolga Bpest BM. 18910—82. 

Hajós fftem Károly, gyerm.: Emánoei, 

Adrlf Arad. BM. 49396—83. 
Hajós Hirscbl) Károly aegédjegyzA Valkó. 

BM. 5372—90. 
Hajós fScfaiffblatt) Lázár m. kir. csendőr 

Újpest BM. 28337— «9. 
HajÓB íHirscbenbaoser) Lipót, gyenn.: Sán- 
dor, Ármin, Klára, ESsa, keresked&ngéd 
Bpest BM. 16470—83. 
Hajós Fisiberi Markos, Soddf jogfaaDgatá 

.^z.-Iejérvár. BM. 48581—81. 
Hajós (Haitat^) Mikkis kisk. Nyvegyfaáza- 

BM. 7100—88. 
Hajós Hamburger) Macsa Nyíregyháza. BM. 

75:^53—93. 

Hajós íFreond) Mór Bottá. BM. 31910— 81. 

Hajós Hamburg) Mór, gyerm. : Isádor, ElmiL 

Comélia. Paulina, Hermina. Albin, Géza, 

Lajos, Iréa bérlő. BM. 8126—8-2. 

Hajós (Handzel) Pál, gyerm.: Kándy, Etel. 

vas raktárm* B.-Cfeaba. BM. 59740—88. 
Hajós t Hamburger) Sándor, gyerm.: Ernő,. 
Ottó, Béla, járáaorvos Letenya BM. 24108/83. 
Hajós (Hhrsicfa) Zsigmond ügyvédjeiét Bpest. 

BM. 521174—80. 
Hajós (Reicbmann) Zsigmond ékszeréaKSzat- 

niár. BM. 40006—84. 
Hajósi •SdiifBer) Antal sütőmester. Kis- 

Kórös. BR 30537—90. 
Hajósi 'Schiffler) Blauka és Jenő Kis-Kőrös. 

BM. 76183—92. 
Hajósi (Osterreidier) Mária Újpest. BM. 

29963—91. 
Hajőssi (Schiff) Mór B.-Gyarmat. LTí. 

54.57 — 62. 
Hájóssy (Sdimerbaudi) János Yácz. UK. 

11344--47. 
Hajtő (Heldnch) Sándor, gyerm.: Hermina. 

tdrvénvK. imok Sopron. BM. 13380—84. 
Hajtó (Kühtreiber) Zadiariás K.-LSd. ítM. 

13659—68. 
Hajts 'Haitsdi) Jakab, gyerm.: Emma, Jakotv 

Béla, Géza Bpest. BM. 98458—93. 
Halas (Hallasdi) József gyerm.: József 

mozdonjTíez. N.-Várad. BM. 59934—89. 
Halasi íPreidung Ádám X.-Kanizsa. BM. 

74848—93. 
Halasi fFisch) Adol^ gyerm.: Béla, Géza,, 
tereskedő Nyíregyháza. BM. 3677S— 81. -94 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Halasi (Fisch) Adolf Ábrahám nöi szabó 

Kraszna BM 62310-86. 
Halasi (Fischer) Andor, gyerm.: Irén, je,!j;yző 

Léva. BM. 47975—89. 
JHalasi (Fischer) Béla rajztanár jelölt Bpest. 

BM. 32093—77. 
Halasi (Fischer) Gusztáv, gyerm.: Gyula, 

Károly Kozsnyóu. UK. 15859—62. 
Halasi (Halics) György ref. lelkész Kocsi. 

UK. 4933—62. 
Halasi (Regina) Gyula pinczér Bpesf. BM. 

64355—84. 
Halasi (Pauncz) Ignácz, gyerm. : Cecilia, Ida, 

Zoltán, Gizella, tőldbirtokos Megyer. BM. 

3.Ö537— 81. 
Halasi (Fischer) János Bpest. BM. 38203—74, 
Halasi (Fisch) János Nyíregyháza. BM. 

47896—75. 
Halasi (Fischer) Kálmán állami kép. tanár 

Léva. BM. 13189—79. 
Halasi (Fisch) Károly adótiszt Keszthely. 

BM. 62834-81. 
Halasi (Habenicht) Mihály Titel. BM. 

33144—92. 
Halasi (Fisclier) Mór, gyerm. : Károly, Simon, 

Lajos Uj-Fehértó. BM. 20835—81. 
Halasi (Fisch [Fis]) Mór kincst. sószállitó 

Bpest. 39849—81. 
Halasi (Fischer) Mór Szeged. BM. 28888—84. 
Halasi id. és ifj. (Hájek) Nándor Ridnóth. 

BM. 62524—90. 
Halasi (Kibnikár) Pál, gyerm.-. Irén, Jolán, 

Dezső, Ilona Krasznibród. BM. 28933—92. 
Halasi (Haskler dr.) Vilmos orvos Veszprém- 
ben. UK. 15138— H2. 
Halász (Fisch) Adolf vasúti hivat. Ungvár. 

BM. 35527—86. 
Halász (Haradek) Adolf keresk. segéd Bpest. 

BM. 74982—87. 
Halász (Fisclier) Adolf joghallg. Kecskemét. 

BM. 42332—90. 
Halász (Harczer) F. Antal, gyerm. : Gyula, 

Auguszta, Ödön, Mária, erdó mester Bes-/- 

terczebánya. BM. 24269—84. 
Halász (Fischer) Béla orvostudor Bpest. BM. 

37745—81. 
Halász (Hir.«ch dr.) Béla, gyerm. : Pál, orvos 

Besztercze. BM. 24041—90. 
Halász (Fischer) Dávid, gyerm. : Ödön, Imre, 

ügyvéd Bpest. BM. 30937—81. 
Halász (Strausz) Dávid Duna-Földvár. BM. 

33044—83. 
Halász íKohn) Dávid, gyerm. : Henrik, Manó 

Szentes. BM. 46836—83. 
Halász (Hornyik) Dániel Losoncz. BM. 

62884—90. 
Halász (Fischer) Ernő Uj-Palota. BM. 9931/93. 
Halász (Haluska) Erzsébet cseléd Bpest. 

BM. 90379—90. 
Halász (Hacker) Ferdinánd, gyerm. : Rózsa, 

Vilma Kecskemét. BM. 74788—91. 
Halász (Fischer) Ferencz Pacséron. UK. 

17461—62. 
-Halász (Fischer) Ferencz, gyerm. : Aladár, 

Gyula, Zoltán, Dezső, tanfelügyelő Bereg- 
szász. BM. 11602—82. Halász (Katz) Ferencz nevelő Seprős. BM. 

23535—82. 
Halász (Fischer) Ferencz (Fülöp) Bpest. BM. 

50235—92. 
Halász (Fjscher) Fülöp kere-sk. Bpest. BM. 

34879—87. 
Halász (Fischer) Fülöp gazdálkodó; Artúr 

keresk.-.segéd Kecskemét. BM. 42332—90. 
Halász (Fisclier) Géza főerd. Munkács. BM. 

48268—87. 
Halász (Harmaucsok) György kisk. Sóvár. 

BM. 59133—88. 
Halász (Fisclier) Gyula, gyerm. : Lajos, József, 

Mór Sz.-Fejérvár. BM. 31743—85. 
Halász (Fischer) Gyula tanár Bpest. BM. 
• 63182—85. 
Halász (Adamkovics) Gyula, gyerm. : Dezső, 

Antónia M.-Sziget. BM. 64522—86. 
Halász (Fischer) Gvula gazdatiszt Uj-Palota. 

BM. 6126—93. 
Halász (Fischer) Henrik, gyerm. : Samu, 

Károly, Lenke, orvos Huuyadm. BM. 3239/68. 
Halász (Fischer) Ignácz reáltanár Székes- 
fejérvár. BM. 26852—79. 
Halász (Hirschmann) Ignácz trvsz. írnok 

S/eged. BM. 29595—81. 
Halász (Rosenbaum) Ignácz szabósegéd Bpest. 

BM. 15060—86. 
Halasz (Fischer) Ignácz, gyerm. : Aladár, 

tanító Békés-Szt-András. BM. 36967—87. 
Halász (Spitzer) Ign. Karczag BM. 20138/93. 
Halász (id. és itj. Fischer) Imre Debieczen. 

BM. 8813—48. 
Halász (Fischer) István tanitó ; Béla képez- 

dész N.-Szombat. BM. 16039-84. 
Halász (Haramia) István, gyerm. : Karolina, 

Eszter, fazekas Sárvái-mellék. BM. 18938—86. 
Halász (Hanch) István Naszály. BM. 10017/91. 
Halász (Hotfmann) István Eger. BM. 73744/92. 
Halász (Hecht) Izidor, gyerm. ; O.szkár, 

Elvira, Margit, Erzsébet Debreczen. BM. 

44528—92 
Halász (Fisclier) Jakab hivatalnok Bpest. 

BM 33803—81.' 
Halász (Fisclier) Jenő (Jakab) díjnok Vág- 

Bes/.tercze. BM. 7392—82. 
Halász (Haradek) Jakab keresk.-segéd Bpest. 

BM. 22219—84. 
Halász (Fisclier) Jakab bognársegéd Bpe.st. 

BM. 29513—84. 
Halász (Fischer) Jakab rendőrügynök Debre- 
czen. BM. 10198—87. 
Halász (Fischer) Jakab (Jenő), gy. : Ödön, Fe- 
rencz, Izidor Puszta-Peladics. BM. 54178/82. 
Halász (Fischer) Janka Arad. BM. 86894/92. 
Halász (Letkó) János vasesztergályos Bp&st. 

BM. 69535—82. 
Halász (Fisch) János vasúti hiv. S.-A.-Ujhelv. 

BM. 62597—86. 
Halász (Fischei-) János, gyerm. : Mária N.- 

Sz.ombat. BM. 51175—91. 
Halász (Fischer) János Kassa. BM. 79939/93. 
Halász (Fischer) Jenő vasúti hiv. Bpest. 

BM. 18061—83. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 95 Halász íHirst-li Jenő kisU. Szint''r-\'ái"alJH. 

BM. 62205—87. 
Halász (Fischert József, síyeimekei : József. 

Zsófiíi. István, Sándor, Antal. Anna, Jtidith, 

Ferencz, Róza. Árpád, i)álvafelvigy. Se^^es- 

vár. BM. 14968—81. 
Halász íFischer) Józíief tá\ irda-kezelö Baj- 

mók. BM. 15262—81. 
Halász (Fischer) József jHjstame.st. Szántowi. 

HM. 23570—81. 
Halász íFi-icheri ,]i'>/<. iictüszedó Bpest. BM. 

26954— SÍ. 
Halász íKatzt Józ-sef csendórvez. N'álaszut 

BM. 470ít3— 81. 
Halász íFbcher^ Józ.sef tanít.'.. M.-.Sziget 

BM. 12524—84. 
Halász (Pi.schi .Ii'iz.-cf !ak. pt-iizt. f.'ikc'inyveló 

S.-A.-Ujhely. BM. 62598—^6 
Halász (Fischer) József rajztanit''> 1 1< .iii' niua. 

BM. 55742—87. 
Halász (Hscber) József Ktr\liáz-Marútli. BM. 

:<917— 92. 
Halász (Flscher; Kálmán. 

Teréz, va.«. vakt. Makó. l!>; 
Halász iHerkl) Károly kataszt. fülü!\i/>_'. 

Antal, irverm.: Mári;i, illeték-szab. tl«zt\is. 

Bpest. BM. 44663—84. 
Halász (Fisclier> Károly, iryenn. -. Aianki. 

Ilona, Kornélia, jár. bir. irn. ÜUQavecs<». 1!M. 

41fJ— 8^. 
Halász (Fran\i'> Károly, gyermekei : Margit, 

Izabella, FHenipr. \ár. tanácsos (Tvöngvös. 

BM. 68867—88. 
Halász iFischer> Líiju.s orv.-jel. Béc'i. BM- 

SUHJO— 82. 
Halász Mihalik) Lá-szló gverm. : Gizella, 

gymn. igazgató Szakolcza. BM. 26130—71. 
Halász (8trauszj Leopold Dunaföldvár. BM. 

12096—85. 
Halász (Kleini Lidia Heves. BM. 87106—92. 
Halász iFischer) Lipót alkusz Arad. UK. 

16324—61 
Halász íRoseuberg) Lipót kereskedő-segéd. 

Gyór. BM. 6904—87. 
Halász (Fischer) Lipót, gyermekei : József, 

Fer , Adolf, Ernó, Móricz, Malvin, Mariska, 

Simon, Sándor, kovácsmester Tata. BM. 

68513—87. 
Halász (Hirskovics) Manó mag. hiv. Bpest. 

BM. 90377—90. 
Halász (Mihalik) Mária Szakolcza. BM. 

2579—73. 
Halász (Fi.schl) Mária Szarvas. BM. 67980/90. 
Halász (Fischhof) Márton kereskedő Szen- 

te.'i._ BM. 58753—82. 
Halász (Heszler) Mihály magv. kir. csendőr 

Sz-Fejérvár. BM 63734—87.' 
Halász (Hornák) Mihály csendőr Pozsony. 

BM. 68635—93. 
Halász (Ribarcsik) Mihály, gverm. : Mihály 

Ján.. Józs., György Zámutó.'BM. 9591U/93. 
Halász (Hofbauer) Miksa keresk. Budapest 

BM. 31244— 8& 
Halász (Fischer) Miksa (jrvos Z.-Eger.szeg. 

BM. 43685—91. i Halász (Heller; Mór mnegyetemi lialigat.'> 
; Sz.-Fejérvár. BM. 70737—82. 

Halász iFlsch) Mór díjnok Budapi'^t ll.M. 
I 45340—86. 

j Halász (Fisch) Móritz, gyenn. : .! ^— :. \ 1- 
I nx)s, Adolf, Sándor. Malvin. sz.i:»> \ a>.vár- 
I Szt.-Mihályfalva. BM. 70313— ^'. 
i Halász (Fi.scher) •Nándor növ-pap l'.innoii- 

halma. 24933—77 
■ Halász :Hscher) Nát.-m. _'}erin. : Man-. Fri- 
i gyes, Frida. Mór. •iuil.i. /•■It.m. Lniza. 
j Etelka, i*k. igazg. l!p.'>t liM. 2'>'."C— ,s_'. 

j Halász íRasenberg Ottii kisk. Bécs. BM. 
I 62999—87. 

Halász (Hsch Pál, Jenő, Zsigmond keresk.- 
I segédek Bpest BM. 45445—89. 
I Halász (Pischer) Pál, gyerm. : Gerö, Tibor 
I kisk. Bpest. BM. 58043—89. 
Halász íKatz) Pál csendőr Soroksár. BM. 

ÍS96— 91. 
Halász Fi»!i.r Ivva. Leopold Karoza-. 

mi. l:;07(>--^:. 
Halász Fischt-r' .s.'ilair.ijii. ltvctmi. : .\iliil\ 
Zsií:rauti.l. Izidor. MArtnn N!-Vár.-i(l. B.\I. 
ötjóiii) — ,■>:;. 

Halász 'Fisclier .S'im Karcz.ii:. 1'>.M."1"<1H ^ . 
Halász i Fisclil , Sáni. S7Jina.s. BM. 6:jöJo — ■'■' 1 . 
Halász Hirschfeldj Samu, gyerm. : Ármin, 

Sándor Mezőberény. BM. 69106—93. 
Halász Fi-ciu'r Sándor DnnatVilciv.-ir. B^I 

Halász l'ischer Sándor hírlapin') Budapest. 
BM. 42064—81. 

Halász (Habenichty S.indor, gyerm. : Mária. 
Johanna, Terézia. Herm.. Julianna, ko\á(— 
mester Kolozsnéma. BM 44363 — 86. 

Halász (Hscher) Sarolta Elszter, Lajos, Buda- 
pe.st. BM 2627—77. 

Halász Kischer Sarolta Nagy-Várad. B.M. 
Ó05S7— -:. 

Halász \\ t-isz \'iiraos szigorló-orvo>. BM. 
51472—85. 

Halász (Fischer) Vilmos szatócs Tatár-Szt.- 
György. BM. 16476—86. 

Halász (Fischer) Vilmos, gyerm. : Emma, 
Heléna, Adolf. Erzséb., Jenő, Vilmos, posta- 
mester Csáki-Gorbó. BM. 2806.5—87. 

Halász (Fischer) Vilm. Bpest. BM. 72636—93. 

Halász (Frinda) Zsigm. gyógysz. N.-Körös. 
BM 23293—67. 

Halász íFischer; &igmond Tiszafökh ár. BM. 
72715—86. 

Halászi (Fi.-«her) Ernő pestm. (pilisi járás 
szolgabíró. ÜK. 9470—62. 

Halászi (Fischer) Károly, gyerm. : Ágoston, 
Laura, Róza, Szerafin Buda. UK. 1115 — 64. 

Halászi (Hahnenkam) Károly gazdatiszt Esz- 
terház. BM. 88057—78. 

Halászi (Ribán.szkyj Mátvás, gyerm : Béla, 
Imre, telekk. tollnok. BM. 10826— 68. _ 

Halászy (Pischer) Józs., gyerm : Jenő, László, 
Dezső, Jolán, Ilka, Jozefe, Margit Buda. 
BM. 818—68. 

Halay (Halaváts) Ferencz, gyerm.: Elek, 
nyűg. cs. kir. hadnagy Bártfa. UK. 1845/46. 96 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Hálay (Dankmáringer) Ernő, syerm. : Gyula, 

Karolina, Klára, Irma Buda. BM. 11202/48. 
Hálla (Grafberger) Ferencz, •gyerm. : ler., 

Károly, honv.-főhadn. Bpest. BM. 48707/75. 
Hallasy (Fischer) Károly honvédfőhadnagy. 

BM. 6971—70, 
Hallosy (HíJnuann) Fer. Pest. UK. 2351/43. 
Hállosy (Meixner) Ágost Pefst. UK. 17061/43. 
Halmágyi (Pinkusz) Arnold, gyerm. : Arnold, 

magánzó Lúgos. BM. 81073—88. 
Halmágyi (Knoblaueh) Benjámin gazdatiszt 

Mtíző-Tiir. BM. 59521—88. 
Halmágyi (Fridrich) Gyula m. kir. szám- 

ti.szt Pécs. BM. 27737—87. 
Halmágyi (Knoblaueh) József kisk. Debre- 

czen.BM. 61017—88. 
Halmágyi (Heilmann) Lipót és gyerm. pénz- 
ügyőri tanácsos Buda. BM. 9462 — 68. 
Halmágyi (Knoblock) Sámuel Nagy-Léta. 

BM. 52682—84. 
Halmai (Halorka) Adolf, gyerm. : Géza, He- 
léna, Adél, Eduárd, nyűg. főhadn. Maluzsina. 

BM. 13080—69. 
Halmai (Haluska) Albin kőszénbánya-igazg. 

Fenyő-Kosztolány. BM. 16227—71. 
Halmai (Hahn) Ármin, gyerm.: Elemér, 

„Adria" bizt. társ. hiv. Bpest. BM. 19156—82. 
Halmai (Hollánder) Ármin magán-hivatal- 
nok Bpest. BM. 12326—86. 
Halmai (Hukstedt) Fülöp irnok Szt-Endre. 

BM. 9315—93. 
Halmai (Péter) Gyula kir. pal. kapus Buda. 

BM. 25270—69. 
Halm.ai (Halmán) István j.-bir. irnok Szeg- 

szárd. BM. 9150—82. 
Halmai (Habenicht) József megyei tisztvis. 

Arad. UK, 13961—61. 
Halmai (Heller) József, gyermekei: Ilka, 

Berta, Mávia, Ödön, gr. Károly. Istv. mag. 

pénztárosa Fót. BM. 20632—69. 
Halmai (^chlesinger) József, gyerm. : Mór, 

Etelka, Ilka, nyelvtanító. Ungvár. BM. 

18492—82. 
Halmai (Hrebicsek) Károly r. k. lelkész, 

Gyula díjnok Szerb-Nagy-ÍSzt.-Miklós. BM. 

38732—82. 
Halmai (Hollánder) Lajos mag. hiv. Bpest. 

BM. 38234—86. 
Halmai (Hrdlicska) Sámuel, gyerm. : Józs., 

.szftrszabó Makó. BM. 21043—82. 
Halmai (Hassenfratz) Teréz, Andor, János, 

Ferencz Arad. BM. 54644—73. 
Halmai (Huckstedt) Tivadar, gyerm. : Mar- 
git, Emil, h.-jegyző Medina. BM. 32017/83. 
Halmai (Schönberger) Vilm. Komárom. UK. 

7626—62.' 
Halmai (Hubert) Vincze, gyermeke : János 

Meződ. BM. 40667—84. 
Halmai (Reach) Zsigmond [ügynök 'Bpest. 

BM. 41065—79. 
Halraai (Heller) József ösmeretlen'illotöségű. 

BM. 11854—48. 
Halmási (Hudacsek) Gyula kocsifényező 

Bpest. BM. 22051—87. 
Halmi (Schönfeld) Ábrahám (Adolf) orvos- 
tudor. Bpe.st. BM. 39242—80. Halmi (Scheimerj Ágcston földbirtokos Zsar- 

nócz. BM. 26327—80. 
Halmi (Horemusz) András, gyerm. : András, 

János, Imre, József, Anna, András, Gyula 

Hódmezővásárhely. BM. 43060 — -74. 
Halmi (Hindocz) Ant. Révfalu. BM. 49969/82. 
Halmi (Hatschek) Arnold, gyerm. : Géza, 

Gyula, Oszkár, Margit Bpest. BM. 25467/83. 
Halmi (Hochenberger) Bernát Lovasberény, 

Andor Losoncz. BM. 65240—83. 
Halmi (Klein) Berta Maicze. BM. 25876/76. 
Halmi (Kohulák) Dávid, gyerm. : Amália, 

Anna, Béla, Adél, József, Erzsébet, Regina, 

Mária, Irén, Aranka, kovácsmest. Uj-Huta. 

BM. 79155—90. 
Halmi (Heimlicli) Domokos, gyermekei : Do- 

moko.s, Terézia, Irén, pénzügyőri szemlész 

Csik-Várdótfa. BM. 61835—88. 
Halmi (Schuster) Ede tornatanár. BM. 

49103—78. 
Halmi (Schuster) Gusztáv jogász Pest. BM. 

11227—72. 
Halmi (Hennings) Henrik, gyerm. : Henrik, 

Elemér, vas. hiv. U.-Szt-Anria. BM. 74695/88. 
Halmi (Hromoda) János vár. irnok Eperjes . 

BM. 158—85. 
Halmi (Hirnndovics) János Rozsnyó. BM 

6337—88. 
Halmi (Berger) János Pécs. BM. 64184—93. 
Halmi (Hartman) Kain. gyerm. : Eugénia, 

Ödön, Géza. Gábor, László, Mór, Sarolta. 

2kigmond, földbirtokos Myirasaholy BM. 

42167—82. 
Halmi (Ziselsberger) Kálmán gépé.sz. Bpest. 

BM. 81488—91. 
Halmi (Hanover) Karol. Bpest. BM. 75819/92. 
Halmi íCzappti) Károly ev. lelkész Plav- 

nicza. BM. 43686—88. 
Halmi (Hohenenczer) László áldozár Szeged. 

BM. 24534—67. 
Halmi (Háhn) Mózes Szeged. BM. 8820— «0. 
Halm.i (Heindl) Nándor, gyerm.: Lajos, Béla, 

Etel, Irma, Nándor, Aranka, haszonbérlő 

Apostag. BM. 24365—71. 
Halm.i (Hanteke) 0.szkár kisk. N.-Becskerek. 

BM. 614—89. 
Halmi (Hochenberg) Sámuel sütő Székes- 
Fehérvár. BM. 10282—85. 
Halrai (Hönigswald) Sándor, gyerm. : Irma, 

Gizella, Hermann, Artúr, üzletvez. Bp&st. 

BM. 24983—82. 
Halmi (Hochsteller) Teréz, gyerm.: Ágost 

Pest. BM. 52052—74. 
Halmi (Halusska) Vendel cs. és kir. hadn. 

Eperjes. BM. 10042—80. 
Halmos (Harajovits) Béla Jászó. BM. 

110355—93. 
Halmos (Homák) Ignácz Esztergom. BM. 

52776—83. 
Halmos (Hlacsik~i János, gyerm. : Melanie, 

Rezső Segesvár. BM. 33281—93. 
Halmos (Hoffmann) József, sryerm. : Károly, 

József, Erzs., Jenő Kasfsa. BM. 16448—84. 
Halmos i^Heiflerj Lipót, gyerm. : Paulina, 

betííszedő Bpest. BM. 26963—81. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 97 Salmos 'Slberberg) Mór, gjerni : Arankji, 

Júlia, honvéd-ezredorvos. Munkács. BM. 

24881—82. 
Halmos (Sillberberg) Róbert gyerm. : Bódog 

Bpe-*t. BM. 63240—85. 
Halmosi i Fleidt'lberger) Endre törvényszéki 

ülnök Sopron. UK. 6516—62. 
Halmosi iGn^ócz) István iiitfanballg. Bécs. 

BM. őa-Od— S4. 
Halmosi Hoekker) Pál molnárlegény Gyfl- 

leviz. BM. 25586 — b5. 
Hamar lOberhanimer) Károly Pécs. BM. 

57658—93. 
Hamari Auerhamer, v. Anem, — Lammer), 

Gy'-- : Borbála, Ferenci Mibály, 

< i itiázi fSmbatámok Badapeat 

HM 
Hamari i Hűmmel) József k^mOvessegéd 

Brassó. BM. 29772—81. 
Hamary Hamar dr.) Dániel fionvéd-dandár- 

orva-i. UM. Ö1.143I — 74. 
Hámori Hammerschmiedt) Andor Sz^ed. 

L"K 10157—61. 
Hámori (Hammer) János K.-Li3d. BM. 

13659—68. 
Hámori (Hammer) Lajos Gytüa. UK. 

1S654 — 61. 
Hámori .Hemert) Márton Bodapest B)L 

38927—76. 
Hamosi Brandstatter) József^ gjerm.: János 

K.-Lőd. BM. 13659—68. 
Ham vádi Astherl, Pál ügyvédjelölt Boda. 

UK. 64S4— f;2. 
Hamvai Szfnger dr.; Ede orvos Tiszalök. 

UK. 9561—62. 
Hamvai (Krajtsiki Férd. szobormintáxó Prí- 

viííve. BM. 35337—84. 
Hamvai Hammen Ferencz ügyvéd Székely- 
híd. BM S23'>-73. 
Hamvai (Stauber) birlapszerk. Bpest BM. 

•^45t».3— 82. 
Hamvai >^eelfrennd) Lajos joghalls. Kassa. 

BM 21v-— -3. 
Hamvai Stmben Mór, gyerm.: Gizella, 

Valéria, keresk. D.-Földvár. BiL 23007—80. 
Hamvas 'A-schendorf; József Győr. BM. 

103S28— 93. 
Hamvas (Hndetz) Károly ügyvédjeL Bpest. 

BM. 35448—81. 
Hamvasy (ikhandl) György Pest üK. 

10439 — 15. 
Ham.vassy 1 Asclier) Imre kir. táblai hites 

jeiryz'' .^z.-Fehérvár. UK. 6686 — 11. 
Hang Hangéi; Ferencz ügyvéd Kalocsa. 

BM. 15082—67. 
Hangái (Fittler) Gréza erdótiszt Szomolnok. 

BM. 30395—81. 
Hangái ri"Utler) István, gyerm. : .^ntal Tata. 

BM. 6378 — 18. 
Hangái (Schreyer) Nándor leik. Ibafi. BM. 

24913—67. 
Hangos (Geschrey) Antal, gyerm. : Antal, 

Bé!H, Géía, Leokádia, keresk. Bpest. BM. 

65954—85. 
Hangy ási ( Lakner) Julianna, gyena : Czeczil, 

Jiizsef, János Sóskút BM 42116 — 80. Hangyási Mravúnácz) Mátyás borbély Pest. 

UK. 1.5832— 132. 
Hantos Hantosi) 2S8Ígmond, Józset* Árpád 

és Piiiko-sz Albert atyjuk nöszabó Székes- 

Fehénár. BM. 30117—87. 
Hantos (Ilan) Ferencz Püspökladány. BM. 

&4983— 91. 
Hantos (Pinkusz) Izidor Sz.-Fehérvár. BM. 

44277— .S6. 
Hantos Herger; János, gyerm. : Ernő, Ist- 
ván, Mária, Ilon.-i, Lujza, Kornélia, íjándor. 

f.5erdóm*»ter. B.M. 64U3 — 81. 
Hantos iHaydler) Náwior hivatalnok Bpest. 

B.U 1027.5—88. 
Hantosi (SchroU) János bivntaln. Kaposvár. 

UK. 40—63 
Hantosi (Pinkusz) Zngmond, Árpád, József 

SJz.-Fehérvár. BM. 57574—86. 
Hanvai iHrabkoezky) János Arad. BM. 

63886—83. 
Hanvai iHrabkovssky) Sándor hivatalnok 

Bpest. BM. 32145—82. 
Harangi (Schanndt) Andr. harangöntö Pest. 

UK. 2906—17. 
Harangéi iGIOckner) József tanitó Lúgos. 

UK. 1471.5—61. 
Harangi (Leitner) Mór, gyermekei: Gyula, 

M'iiviiéit Ferencz, Vilmos, Sándor Mez4- 

K.iv^s/I. BM 16737—75. 
Haránt BuzA.«ii Lstván, gyermeke: András 

Tamócía. BM. 37309— 81. 
Haraszti 'HthsÚi Emú Mátyás Kis Becske- 
rek. BM. 74144—93. 
Hiuraazti (Hamo^ics) Fülöp nyomdász-segéd 

Nat:y-Várad. B>L 26210—81. 
Haraszti (Knunpok-z, Hantz) Gyula tan.- 

jel. KolozsMÍr. BM. 15903—83. 
Haraszti H.ira-ziik) István, gyerm. : Gyula, 

iiéptaiiit.) Sz;ibadka. BM. 32957—77. 
Haraszti (Krumpholcz) Károly könyváms- 

segéd Bpest. BM. 4808ft— 89. 
Haraszti (Hellsinger) Mór. gyerekei: Emil, 

Josefa, Sándor, Oszkár, Ilona, Lujza, bir- 
tokos Paszta-Gyalu. BM. 21744—81. 
Haraszti (Czvitkovits) Sándor Bpest. BM. 

45921—92. 
Haraszti 'Hellsinger'i Hvadar földbaszon- 

bérlö C.<épa. BM. 56159—82. 
Harans (Harahuc Vilmos cs. és kir. sesámv. 

fóhadn. Pozsony BM 4489—86. 
Harcos (Herzfelder) Béla lapszerk. Gyula- 

feliérvár. BM 47824—81. 
Harcz (Halanu-í) Ferencz szabó-mest. Arad. 

BM. 19451—70. 
Harczi (Streibig) Károly, gyerm.: Vilmos, 

Lajos;, Adolf, Il.-od alispán Győr. UK. 

21314—62. 
Harczos (Streitfert) György, gyerm. : Gyöi^, 

Mari Károly, Hermin, Zsigm., vas. fékező 

N.-R4nya. BM. 2217—87. 
Harczos (Herczfelder) Ignácz fakere^.-fel- 

iitíyelő Szeged. BM. 38660—81. 
Harczos (Grieger; Ign. épitész-s. Arad. BM. 

66114—90. 
Hardy íSzhiha) Antal Szent-Iyányi BM 

28226—76. Xévváltoztatások. 98 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Hári iHirschel) Ágost gazdász, eryerm. : Bódog 

gymn. tan., Pál tan. Bpest. BM. 12585—82. 

Hári (Hirschl) Hermann Muraszombat. BM. 

3n54— 81. 
Haris (Hirsch) Móricz, gj-erm. : István Szol- 
nok. BM 6412—87. 
Harkai (Hirsch) Ede keresk.-.segéd Bpest. 

BM. 28234—81. 
Harkai (Hirsch) Gyula Losoncz. BM. 51519/91. 
Harkai (Haau) Józs. hivatalnok Bpest. BM. 

24146—83. 
Harkányi (Heyda) Adolf segédmérnök Buda- 
pest. BM. 84145—88. 
Harkányi (Haut) Ede kőfaragó 8zombat- 

liely._BM. 43563—87. 
Harkányi Harkányi (Koppély) Fülöp és 

íTverm. magyar nemess. Pe.st. UK. 222 — 67. 
Harkányi (Hirschel) József és Samu Nagy- 

Kadizsa. BM. 9876.3-93. 
Harkányi (Halui) Lipót utazó felügyelő 

Bpest. BM. 28194—83. 
Harkár (Hirsch) Mór, gyerm. : Berta, Gyula, 

Jeuni. Olga, Hajnalka, kávéház-tulajdonos 

Bpest. BM. 44364—80. 
Harlik (Brehm) Rezső Bpest. BM. 48709/75. 
Hármas (Grosch; György Szirák. BM. 

1069—68. 
Harmat (Wei.sz) Ede Ács. BM. 81514—93. 
Harmat (Hochschwager) Ferencz, gyerm. : 

Sándor, Adél, Aurelia, Anna Temesvár. 

BM. 53521—93. 
Harmat (Nebelthau) Lajos bádogossegéd 

Bpest. BM. 59356—90. 
Harmat (Weisz) Mór és Gyula Bpest. BM. 

56477—93. 
Harmat (Mittacsek) Pál Budapest. BM. 

35985—91. 
Harmat (Soniodi) Sándor kőműves Nagy- 

Kőrö.s. BM. 82865—90. 
Harmath (Hammerschidt) Károly, gyerm. : 

Hermin, tanár Pozsony. BM. 9739 — 70. 
Harmati (Eismann) Ferencz Sz.-üdvarhely. 

BM. 80523—88. 
Harmati (Hovorka) Imre segédtanító So- 
mogyvár. BM. 8773—84. 
Harmati (Thiiusz) József honvéd-őrmester. 

Bpe.st. BM. 2129—78. 
Harmati (Nebelthan) József díjnok Bpest. 

BM. 2138—90. 
Harmos (Handtuch dr.) Gyula ügyvédjelölt 

Bpest. BM. 42167—87. 
Harsányi (Heller) Adolf gőzhaj ó-főügyiiök 

Pest. BM. 19395—70. 
Harsányi (Hlavacsek) Ágoston Kis-Garami. 

BM. 23637—93. 
Harsányi (Cseh) András Czegléd. BM. 

67107—92. 
Harsányi (Schnitzer) Béla, gyerm.: Dezső, 

Elemér, Gyula, kiskoiú Beregszász. BM. 

32305-89. 
Harsányt (Harstein) Dávid (Dezső) keresk. 

utazó Bécs. BM. 24838—82. 
Harsányi (Hartstein) Dez.ső, gyerm. : József, 

Ilerniinn, Sándor, Károly, Albert, keresk. 

Hajdu-Dorog BM. 52444—81. 
Harsányi (Hellsinger) Frigyes; Mór Bpe.st. 

BM. 79199-91. Harsányi (Hartstein) Gábor, gyerm. : Aladár 
(Albert). Matild (Amália), Károly, Lajos, föld- 
haszonbérlő Hajdu-Dorog. BM. .68229—86. 

Harsányi (Hartstein) Jakab, gyerm.: Irma, 

József, László, Sándor, Lujza, földbérlö Bol- 
dogkő-Váralja. BM. 4811—83. 
Harsányi (Hooz) János, gyerm. : Bálint 

János, Gyula János, Miklós Imre, János 

Elek, Ilona Paulina, gazdálkodó Szolnok. 

BM._ 30998— 82. 
Harsányi (Hlatki) János m. kir. csendőr 

Nyíregyháza. BM. 42083—87. 
Harsányi (Volhier) Józs. Győr. BM. 16831/74. 
Harsányi (Hintersteller) József N.-Várad. 

BM. 14492—85. 
Harsányi (Hirschl) Sándor gőzmalmi-hiv. 

Bpest. BM. 45688—85. 
Hárshegyi (Liederberger) István pénztáros 

Gyula. UK. 18652—61. 
Hartai (Hartmaim) Mózes tanító Füzes- 

Abony. BM, 58396—85. 
Hartmann (Stum) Lip<)t Budapest. BM. 

41905—75. 
Harvieh f Hirsch) Lajos keresk. Bécs. BM. 

6245—88. 
Határ Holtárj Kár. Mikófalva. BM. 36162/91. 
Hátfalvi (Hintermayer) József orvos Solt. 

UK. 7500—64. 
Háthegyi (Hiiiterberger) Antal Makó. BM. 

5041—48. 
Ható (Hesz) Mihály, gyerm. : János, Fer. 

KLőd. BM. 13659—68. 
Hatossy (Sche.sták) Józ.sef Pest. UK. 11448/43. 

Hattyasi (Tainel) Lőrincz bognár Szeged. 

BM. 37092—72. 
Hattytifi (Schvanfelder) Krist. BM. 1604/49. 
Hattyusy (Tajmel) Antal ügyvéd Szeged. 

UK. 8793—61. 
Hatvani (Viltsek) Gusztáv Ágost adóhiv. t. 

Somorja. BM. 11235—69. 
Hatvári (Rückschloss) János, gyerm.: Ká- 

rolv, Antal, művezető-tiszt Budapest. BM. 

28Ó33— 81. 
Hauser (Melichár) János, gyerm. : Stefánia, 

vas. ir.-főnök BM 37275—85. 
Hauszer (Beutel hauser) Nándor állam vasú ti 

tiszt. Czegléd. BM. 7868—71. 
Havas (Hanburger) Adolf orvostudor Bpest. 

BM. 26223—81. 
Havas (Hamerl) Ágoston erdőgyak. Bpest. 

BM. 10220—82. 
Havas (Hochfelder) Albert vas. raktárnok 

Zólyom-Brezó. BM. 50419—87. 
Havas (Hasental) Antal, gyerm. : Kálmán, 

Ilona, Antal, Dezső, Anna Körtvélyes. BM. 

42870—83. 
Havas (Koritz) Antal bankár Bpe.st BM. 

66762—84. 
Havas (Wieczovek) Ant. törv.-széki aljegyző 

Beszterczebánya, BM. 72430—87. 
Havas (Herz) Antal házmester Bpest. BM. 

85205—89. 
Havas (Mijer) Antal tanító Körösmező. BM. 

91104—90. 
Havas (Weisz) Ármin joghallg. Bpest. BM. 

44101—86. NEVVALTOZTATA-i'K. 99 Havas Herczbrunn Ánniu könywivó B.- 

Csabi. BM yöo.'y— 90. 
Savas (Hotfai.iaii Artliur v\~ in !rii. Bpest. 

BM. 59695— S7. 
Havas iP'jpelkai Béla számgvak. Kopcsán. 

BM. (3203'-'— 81. 
Havas H>- ' ]{-'n P.i^-^t p.M •90844— 92. 
Havas I! -: f !. I!M. 

'.'557 — >-^ 
Havas iH^-'^iitz K<l<'. ^venn. ; (iyula, k.'.r- 

urvo-i Tiir/Aoka. BM 21815—86. 
Havas íH^nalik" Fereiiez vámhiv. gyakora 

Bpest. BM :3242>— 83. 
Havas (Hazelmaver Ferenez Érsekújvár. 

BM. 6962 i— - 
Havas (Hrbek . í;M. 

69804— Sv. 
Havas (ilDclienbertíer; Ferencz; Dávid 8za- 

Ijadka. BM. 2S :'— '>í? 
Havas Hei-cz / - Cn'nli. BM. 

26449—91. 
Havas (HoÖeuieivi. v...^. o^.. » ejérvár. BM. 

9554-01. 
Havas Biidhaoer h. Sfuberi Gvörgy csizm : 

József lánehidi tiszt Bpest. BM. 8106-^2. 
Havas (H.iiíel Gyula megyei tiszti ügyészi 

siyakorn. [)eé>'. "^í "' " ■ 
Havas Hirscli J.iszberéiiv. 

BM. 42673 — 
Havas ( Hányi' 

97250—93. 
Havas Chojma (twi.a. [^^emiKt^K . <t>,ii;i 

Z^ariKk-í. BM. 108826—93. 
Havas Haniler) Henrik, gyerin. : Jenő, 

József, tanító Kis-KörÖs. BM. 10ÍU8— 38 
Havas (Herekovics Hermán Vaján. BM. 

68586—92. 
Havas fKobm Hugó Nagy-Várad. B.M. 

41328—92. 
Havas iHoselitz, I^nácz, gyerm. : Nándor, 

Jenő, va.s. méra Pásztó. BÍL 13548 — 85. 
Havas Hirscbl) Izidor Bálincz. BM 574 92. 
Havas Herschler) Iz^ák, gvennekei : Teréz, 

Hugó, Berta, gyái-os Bpest. BM. 39254—91. 
Havas (Haaz Jakab állatorvos Gy.-Ditrő. 

BM 61283—81. 
Havas Havbis) János, g\ermeke: \'ilma 

<:)r<TSZi. BM. 18517—74. 
Havas (Hartnian) Jenő trv.-széki aljeg^-zö 

Kaposvár. BM 38353—88. 
Havas Herbszti József m.-díjnok Fehérvár. 

BM 4751—69.' 
Havas :Hagel> József, sr^ érmekéi: Hermán. 

LhyÁT, Eda Debreczen.' BM. 58362—81. 
Havas (Hóra' József, srserm. : Ignácz, fö- 

erdész Bpe.'^t' BM. 40252—82 
Havas HoÖmann) József bizt. társ. hivat. 

Miskolcz. BM. 48681—82. 
Havas (Hof ; József joglialljr. ; Ármin gvm. 

tan. BM 65348—82. 
Havas (Hraclioviczky) József tanuló Selm.- 

Bélabánya. BM 52770—85. 
Havas fHandtel) Kálmán hivataln. Debre- 
czen. BM. 8250—88. 
Havas vHasenpichler) Kálm. malomm. Bpest 

BM 51516—90. Havas (Hecht) Károly, gyerm. : Imre, Szi- 
dónia Hermin \. Janka, izraelita-vallxst-uiár 

K.m ' 42988—81. 

Havas Lajos, gyermekei : Elvira, 

Aranka. Szeréna, Jenő, aljjírásbiró Baja. 

B.M. 16008—86 
Havas (Hoóz) Lajos hivatalnok Ves^rém. 

B>L 12776—89. 
Havas (Czinner [Zieoen]f Iásí\ó szobafestő- 

s.-sréd Bpest. BM. 15834—89. 
Havas (Popelka) Lénárd tanáó Karkócz. 

B.NL 23930—91. 
Havsis 'Herskovits dr.) Leó ezredor*-. Buda- 

[lest. BM. 142.58—92 
Havas (Hav) L-pót tak.-pénzt. kön^-vvezetö 

;<zo!nok. BM. 6175—87. 
Havas Hoselii-z) MMr^it : Erzsébet Losoncz. 

BM. 639S::í— 90. 
Havas {Heller^ Mi'ir t.<iinikus Sz.-Fehérvár. 

BM. 58S90— 82. 
Hav6is Sohneer Móricz Szt-Aiidrás. BM. 

Havas H Jiiitr M'i. s.venu.: Sarolta, vasáti 

áll. főnök Ó Kér. BM 7(i3tX^— 84. 
Havas Hojlimuth) Móricz vas. hiv. Kétegy- 

ház-i. BM. riíöT— 86. 
Havas H-rcz M.'.r Miskok-z. BM. 21193 87. 
Havas II : .'/i Mór kLsk. Gyöngyös. BM. 

Havas NáthánD Ignáta Abony. BSt 

öy'ui: — ;. 
Havas (Hecht; Ödön magán-hiv. Bpest BM. 

62134—90. 
Havas (Hendrik) Pál gaadatiszt Mende. BM. 

64978—85. 
Havas {Hirsdi) Sámuel Abony. BM. 24046/82. 
Havas (H«3nig) Sanin, gyerm. : Alfréd, Hugó, 

Bél.'U Maiió, Aladár, szeszgyári intéző Máté- 
Szálka. BM. 59656—86. 
Havas (Handl Sámuel orvos Bpest BM. 

71457-91. 
Havas , Hirsch) Sándor, gyerm. : Jenő, jlrir. 

vésírehajtó Vaál. BM. 38644—81. 
Havas Hirschl; Simon jog^y. halig. Pécs. 

BM. 1882— S6. 
Havas (Ha.sel) Tiv. Ungvár. BM. 48175—81. 
Havas (Heksch) Tivadar imok Losoncz. BM. 

43145—90. 
Havas (Her^ikovics) Miklós Szatmár. BM. 

6'>557— 85. 
Havas (Hiliinger) V'ilmos házinevelő Farta. 

BM 58768—85. 
Havas íHazelmayer) Vincze, gyerm. : Győző 

ügyvéd-segéd BM. 47672—79. 
Havas Hirscb) Zsigmond, gyerm.: József 

N.-Abcuy. BM. 39005—81. 
Havasi lOlasz! Alajos, gyerm. : Gyula, tanító 

Tonia-Érk. BM 52266—87. 
Havasi (Hmeiszter> Ant Buda. BM. 17067 68. 
Havasi (Schneeberger) Béla keresk.-segéd 

Kecskemét BM. 3914—87. 
Havasi (Heumann) Dávid tanító Szanád. 

BM. 6^3399—82. 
Havasi (Schneberger, Ferencz Bpest BM. 

49610—93. 100 NEVVALT05ÍTATAS0K. Havasi (Merász) Fer. Zircz, BM. 106895/93. 
Havasi (Haiidsel) Gusztáv, gyerm. : Margit, 

könyveli Bpest. BM. 78023—87. 
Havasi (Haszpa [Ha.spra]) György keresk. 

Üj-lSzőny. BM. 34356—81. 
Havasi (Sclineer) Hermann fogadó.s Szentes. 

BM. 32738—84. 
Havasi (Scserbanics) Illés munkafelügvelő 

Lyuta. BM. 44900—88. 
Havasi (Veiss) Imre, gyerm. : Arthur, Irma, 

a ,.Nord British" bizt. társ. titkára Nagy- 
Kanizsa. BM. 50045—80. 
Havasi (Homolya) János csendőr Pozsony. 

BM. 56259—93. 
Havasi (Hanzel) János, gyermekei : Albin, 

Irén, Aranka, Máiia, Gizella Budapest. BM. 

105072—93. 
Havasi (Homeiszter özv.) Jánosné, gyerm. : 

Alfons Esztergom. BM. 13631—68. 
Havasi (Lnycz.sek) János, gyern). : József, 

István, Mátyás, Béla, János, András, Mária, 

takács Ungvár. BM. 3960—89. 
Havasi (Halápin) János S.-A.-üjhely. BM. 

79698—91. 
Havasi (Schnee) József számtiszt Buda. BM. 

14402—71. 
Havasi (Pluhán) Józs. p. n. Veszprém. BM. 

7349—73. 
Havasi (Heldele) József fő vigyázó Sümeg. 

BM. 35716—81. 
Havasi (Ponstingl) József mázoló-s. Bpest. 

BM. 79480—91. 
Havasi (Havlicsek) Mátyás Vilmos jegyző- 
segéd. Szakács. BM. 10519—82. 
Havasi (Hlavacsek) Mihály N.-Bánya. BM. 

2102—68. 
Havasi (Holuszka) Mihály asztalos Komá- 
rom. BM. 60617—82. 
Havasi (Schnee) Móricz aranymíves Bpest. 

BM. 2950—82. 
Havasi (Haluska) Sándor, József, Károly 

Péteri. BM. 73879—92. 
Havass (Handtel) Károly, gyerm. : Rezső, 

István, Imre, járásbiró Bpest. BM. 17549/84. 
Havas (Handtel) Rezső Bpest. BM. 10548/77. 
Havassi (Czikanek) József gazdát. Ördög. 

UK. 4113—63. 
Havassy (Wellinger) Ignácz magán-hivat 

Buda. UK. 6235—61. 
Havasy (Hómeister) Imre Pest. UK. 11344/47. 
Havasy (>Schnemann) Lajo.s, {lyerm. : Béla, 

István, János Szombathely. UK. 1662 — 43. 
Havorka (Andráshavi) Borbála Bpest BM. 

28011—83. 
Hazafi (Kucsera) Ignácz ügyvéd Szemicz. 

BM. 13835—73. 
Hazafi (Bauer másk. Pajor) Józ.sef, gyerm. : 

Józ,sef, tanító Csallóköz. BM. 23125—82. 
Hazai (Heinrich) Adolf, gyerm : Béla, volt 

keresk. Zala-Egerszeg. BM. 15386—87. 
Hazai (Kohn) Adolf, gyerm. : Etel, Gizela 

Rima-Szombat. BM 26267—88. 
Hazai (Grünwald) Ármin Sztropkó. BM. 

70445—83. 
Hazai (Kolin) Arnold hadapród Rima-Szom- 
• -bat. BM. 45852—78. Hazai (Hauser) Ede, gyerm. : Artúr, Vilmos, 

urad. tiszttartó őrmező. BM. 70453—82. 
Hazai (Hirschler) Ede, gyerm. : Berta, Sáli. 

Lipót, Sámuel, Miksa, Béla BM. 44637/83.. 
Hazai (Holbauer) Ferencz gyógysz.-laborans- 

Bpest. BM. 3122—84. 
Hazai (Hauser) Frigyes Pest. UK. 8859 — 46.. 
Hazai (Haslinger) Hugó Csécsény. BM. 

63024-84. 
Hazai (Hossmann) János, gyerm. : Gyula^ 

jjo.stamester Sopron. BM. 60406 — 75. 
Hazai (Gill) János, gyerm. : Árpád, vas. hiv, 

Temesvár. BM. 17370—81. 
Hazai (Haim) József vendéglős Kecskemét- 

UK. 1412—66. 
Hazai (Ho.sser) .József Bpest. BM. 68545—83. 
Hazai (Kuchhányda) Mátyás timár Pest. 

UK. 7991—43. 
Hazai (Kohn) Móricz tanító Seregélyes. BM. 

39356—88. 
Hazai (Hau-ser) Ödön, gyerm. : Gyula, tiszt- 
tartó Varannó-Csememye. UK. 20191 — 62. 
Hazai (Haas) Péter Jakab, gyerm. : Gyula. 

Mária, Viktor, Dénes, sebé-sz Győr. BM. 

23126—69. 
Hazai (Kohn) Samu hadapród Rima-Szombat, 

BM. 12699—76. 
Hazai (Neumann) Sámuel postamester. BM, 

27617—81. 
Hazay (Heizer) Eduárd Tokaj. UK. 4854,43 
Hazay (Heiui) Márk, gyerm. : Ernő, Konrád., 

Vilmos, keresk. Temesvár. UK. 10439 — 45. 
Házi (Hansknecht) Aladár jegyző-jelölt Maj- 
dan. BM 626—81. 
Heckenast Bajza (Heckenast) Ilona Zsám- 

bok. BM. 26693—80. 
Hédeli (Kulfasz) Fülöp segédjegyzö. B.-Szt- 

Kereszt. BM. 85431—89. 
Héderi (Feui) János kisk. Pancsova. BM.. 

21655—87. 

Hédervári (Haszlinger) József, gyerm. : Fe- 
rencz, honv.huszárhadnagy Budapest. BM„ 
26959—81. 

Hédervári (Fentner) Lajos telör Köpecz. 
BM. 43619—85. 

Hédervári (Hadi) Soma, gyerm. : Einő,. 
Sándor Eugénia, Hugó, Imre, Márton, Ger- 
trúd, Lehel, Margit, Erzsébet, körorvos Uj- 
Pest. BM. 48992—81. 

Hedri (Schneider) Lajos kisk. Siroka. BM. 
71786—87. 

Hegedűs (Johannisz) Adél Szauád. BM, 
27328—86. 

Hegedűs (Hudák) András Eperjes. BM, 
55228—92. 

Hegedűs (Geiger) Dániel kataszteri tiszt 
Debreczen. BM. 13039—86. 

Hegedűs (Bálint) Ferencz szabó Budapest 
BM. 43371—80. 

Hegedűs (Spielmann) Ferencz, gyerm. : Frida 
Pápa. BM. 44921—81 

Hegedűs (Wohl) Fülöp Budapest, BM. 
19866—93. 

Hegedűs (Hugyecz) György joghallg. Bpest. 
B.M. 27460—81. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 101 -Segedüs (Htigyecz; Gyula esküdt Békés. 

BM. 18151—68. 
Hegedűs (Gei|a;er) Gyula l;oiivéd-őnnester 

Misk.jli-z. BM. 48245—82. 
Segedüs iHulinka) Gyula kisk. N.-V;uad. 

BM. 15675—87. 
Hegedűs (Geiger Ignácz Budipi >;. HM. 

14924—77. 
Hegedűs íGeiirer; Ignácz, lviiui ; Natália, 

Gizella. Lip')t, Sarolta, liuiive'l őrmester 

Huflatni. BM. 1264U— 84. 
Hegedűs (Geiger) Ignácz. gyorni. : Viktor, 

kereskedő Debreczeii. BM. 1225.5 — 86. 
Hegedűs (Geiger) Izrael Dozsö hivatalnok 

Bpast. BM. 43818-89. 
Hegedűs (Geiger] Jakab kárpitos Teme.s- 

vár. UK. 14472—62. 
Hegedűs (Geiger) Jáno.s jegyző Legénd. 

BM. 6550—68. 
Hegedűs (Taub) János tanító Néin.-Szent- 

Pétcr. BM. 864—86. 
Hegedűs íGeicpr) Jó/stíf Sátor- Alja l'jhelv. 

BM. SS74— 4.S, 
Hegedűs iHuirvee/. K.'umIv Iiiwly.-;i_'. KM. 

18790-75. 
Hegedűs (Hudae.«iki Lá.szló kere.skedő Ná- 

nás. UK. 4Ö1Ü-62.' 
Hegedűs (Geiger) Móricz, gyerm. : Izrael 

Szolnok. BM. 80873—87. 
Hegedűs (Hudac-sik) Pál iii.'nirik Nán;'i.«. 

UK. 4616—62. 
Hegedűs (Hudecz Péter Selraecz. BM. 

57868—8.3, 
Hegedűs (Geiger; Sámuel Szetred. BM. 

44113—83. 
Hegedűs íHirsdiler Sami; .--/.t -Endif. 1!M. 

79578—91. 
Hegedűs íCV; 'lor jegvz^ Joód. 

BM. 17175— í 
Hegedűs (Hulimka; Sándor, gyerm. : Sán- 
dor, Zoltán Szilágy-Somlyó. BM. 43073/92. 
Hegedűs (Hudacsek) Viktor, gyerm. . Elek, 

.Jolán. Viktoi-. gyári vezérig, iktató üzd. 

BM. 61089-81.' 
Hegedűs Herzl) Vilmos, gyermekei : Antal 

Iguácz, Márton, Izidor, Cecilia, Lajos, fény- 

képé.sz Szentes. BM. 3400.3—81. 
Hegedűs (Spielmann; Vilmos, gyerm. : Her- 

niin, Teréz, Emma. Szilárdka, Róza, bor- 
mérő Győr. BM. 28296—86. 
Hegedűs (Geiger) V^ilmos, gyerm. : Ilona. 

Sándor, Irma, keresk. Abony. BM. 29406 88. 
Hegedűs (Geiger) J. Zsigmond kereskedő- 
segéd Bpest. BM 47596—90. 
Heger íHikiscli) Sándor Bpest. BM. 36811/74. 
Hegyallyai (Ambergerj Károly áldozó pap 

é.s egri tbglár intézet felügyelője Eger. UK. 

3250—48. 
Hegyei (Sonnenberg; Albert keresk. Sza- 
badka. UK. 14854—61. 
Hegyei (Goldberger) Ferencz vésnök Pest. 

Hr. 37631—57. 
Hegyei íHir.^chenberg) Károly kereskedő 

Bpest. BM. 61815—85. 
Hegyesfi (Miltenberger) Alajos városi irnok 

Pest. UK. 209—62. i Hegyesi ( Junger) Adolf Deés. BM. 89293-91. 
i Hegyesi íSpitzer) Adolf pénzügyi felvigyázó 
: Kassova. BM. 23692—68. 

Hegyesi (Gró.sz) Fer. Arad. BM. 102953,92. 
I Hegyesi iBerger) Géza honvéd-őrmester 
i Jolsva. BM. 15361—70. 
I Hegyesi fSpitzer) Gizella Sz.-X. Szt-Mikl(')s. 
j BM. 57537—91. 

Hegyesi (Steiner) Hanni magánzó Bpest. 
I BM. 3150C— 88. 

í Hegyesi (Spitzer) János Trencsén. BM. 
I 3895—81. 

i Hegyesi fSpitz) József, gyerm. : Gvula. Vilma 
I Bpest. BM. 57161—75. 
j Hegyesi Spitzer) József tartalékos Tenjas- 
; var. BM. 49841—81. 

I Hegyesi (Spitzor) Józ.sef. gyecm. : Mi'>r, Jó- 
j z.sef, Mária, lí.V.a. v('n'ii'iíl''s Déva. BM. 
I 18102—82. 

! Hegyesi (Bergerj Józ-sef töldmives Toriiics 

i B.M. 752.s:i— 87. 

Hegyesi íAuspitz) Józ-sef. gyerm.: Ede, Ot- 

tiliíi, Jozefa, Vilmos, Erzsébet, liá/.iiK'ster 

Bpe.st BM. 41294—88. 

Hegyesi íBerger) Károly városi irnok Modor. 

l'K. 2(1022—62. 
Hegyesi Spitzen I^jos Poli;ár(l. BM. 

31499—78. 
Hegyesi (Kators<.;hafka Lii-.(t. L.'veriii : Iviára 
vili. csengő-ke.szítö Szabadka. BM. 2838—87. 
Hegyesi (^Fonberger) Mátyás asztalosmester 

Pest. UK. 7260—64. 
Hegyesi (Spitzer) Miksa magánhiv. Buda. 

UK. 4353—64. 
Hegyesi (Spitzer) Mór, gyerm. : Regina, 

Fanni, Jakab Pest. BM. 23771—68. 

Hegyesi iSpitzer) Salamon, gyerm. : Bernát, 

Sándor, Miksa, Simon, Róza. Géz.H, Adolf, 

Hermann, toldbirt. Lúgos. BM. 8605—83. 

HegyessiíKáll) Jáno* Puszta B.M. 48451/74. 

Hegyháti (Bauer [Weidockerj) Sándor Ná- 

dasd. BM. 66551-82. 
Hegyi (Berg) Ábrahám keresk. Debreczen. 

BM. 11889—93. 
Hegyi (Schvarczenberg) Adolf orvos Félegy- 
háza. UK. 4472—66. 
Hegyi (Spitzer) Antal Szolnok. UK. 19603/47. 
Hegyi (Berger) Bernát körjegyző Kotter- 

bach. BM. 6116—83. 
Hegyi (Vek) Endre, gyerm. : Endre, Lujza, 

puskamflves Miskolcz. BM. 32167—86. 
Hegyi (Nehéz máskép Nehéz) Erzs., gyerm. : 
Karol., Ilona, Kár.. Lajos, varrónő Bpest 
BM 26965—85. 
Hegyi (Spitzer) Fülöp keresk.-segéíl H.-M.- 

Vá-sárhely. BM. 57372—89. ^ 
Hegyi (Veron) Geraszim díjnok Diósgyőr. 

BM. 3361—91. 
Hegyi (Knebelspitz) György, gyerm. : Rozália, 
Mária, Erzsébet, Etel, Szevér SzJibadka. 
BM. 60698—93. 
Hegyi (Spitzer) Ign , gyerm. : Jakab, József, 

Miksa, Zsigm. Pápa. UK. 18310—66. 
Hegyi (Bergp.r) Ignácz Bpest. BM. 71686/83. 
Hegyi (Goldberger) Ignácz sütősegéd Szol- 
nok. BM. 1584—86. 102 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Hegyi (Veri; István tanuló Pozsony. BM. 
9011—70. 

Hegyi (Spitz) János, gyerm. : Károly Tolna. 
BM. 42487—82. 

Hegyi (Kreiitzperger) Józ.sef órásmester N.- 
Kaiiizsa. BM. 78860—89. 

Hegyi (Hirsclienberg) Lajos Padé. BM. 
48247—73. 

Hegyi (Holliinder) Lajos keresk. utazó Sze- 
ged. BM. 50489—85. 

Hegyi (Mark) Mihály timár N.Lájws. BM. 
4393—86. 

Hegyi (iápitzel) Nándor és Gusztáv Poz.sony. 
BM. 23251— 6f. 

Hegyi (Záhorszky) Samu asztalos Pozsony. 
BM, 27128—84. 

Hegykövi (Schmidt) Ferencz bánjász Réz- 
bánya. BM. 49159-81. 

Hegymegi (Hémberger) Adolf (Ödön) nő- 
szabó Bpest. BM. 53258—85. 

Hegymegi (Hornyák) József, gyerm. : Mária, 
unok. : Imre, Elek, Etelka SztPéter. BM. 
14904—68. 

Hegyvári (Berger) Miksa keresk. Eszter- 
gom. UK. 21190—62. 

Hegyvári (Spitzer) Samu Arad. BM 5502/48. 

Heinrich (Mozolányi) Ida, Margit Budapest. 
BM 98423—92. 

Hélei fHelilein) Ai.tal Bpest. BM. 22050,' 3. 

Helényi (Herczfeld) Gyula, gyerm. : Josefa, 
Juüa, Béla Veröcze. BM. 26244—80. 

Helfi (Heller) Adolf Kolozsvár. BM. 16599 71. 

Helíi (Heller) József, gyerm. : Béla, keresk. 
K.-Várad. BM. 40536—86. 

Helfy (Heller) Albert járásbirósági irn. Pest. 
UK. 14715—61. 

Helle (Helley) Fer. Pozsony. UK. 18168/54. 

Hellmich (Pederj József kiskorú Pécs. ÜK. 
17172— 65.' 

Helraár (Anduzia) Ágosi tanár Pozsony. BM. 
51803—93. 

Heltai (Heller) József birtokos Székesfehér- 
vár. UK. 18038—62. 

Heltai (Tauber) József Esztergom. BM. 
14033—92. 

Heltai (Hoehvvald) József N.-Kanizsa. BM. 
60273—92. 

Heltai (HofFer) Manó, gyermeke : Ferencz 
Szentes. BM. 38834—79. 

Helvei (Matkovics) Lajos Emil Baár. BM. 
40697—86. 

Helvey (Schweitzer) Márton, gyerm. : Zsig- 
mond, Károly, Antal, Adolf, hangász Veszp. 
UK. 17783—45. 

Helyettesi (Namesztik) Lajos lelkész Bucsi. 
UK. 1866—66. 

Helyfi (Hinschbein) László N.-Várad. BM. 
24781—91. 

Helyi (Ortner) Kristóf, gyerm. : Mari, Gizella 
Arad. BM. 52762—75. 

Henczei (Murgács) Vilmos kárpitos Bpest. 
BM. 45877—87. 

Hengye (Hengge) Frigyes pénzügyigazgat.- 
számtiszt Sopron. BM. 5865 — 70. 

Hennyei (Roth) Kálm. ügyv. Rima-Szomb. 
BM. 42375—73 Hepesváry (Hepp) Jáu. Pest. UK. 15035,37. 
Herczeg (Herczl) Adolf bizt. társ. hivataln. 

Szeged. BM. 34378—84. 
Herczeg Herzogh) Artliur Dunaföldvár. BM. 

4491—92. 

Herczeg (Herskovits dr.) Frigyes Ó-Lubló. 
BM. 14236—92. 

Herczeg (Hirtie) Gáb. Brassó. BM. 12289/78. 

Herczeg (Herczog) Géza keresk. Ö-Beese* 
BM. 45161—82 

Herczeg Fürst) Ignácz, gyenn. : Tihamér. 
Ida, Írnok Gödöllő. BM. 43065—88. 

Herczeg (Hrsclieck) István vasesztergályos- 
segéd Bpe.st. BM. ^257—83. 

Herczeg (Herzl) Jóná-s Szeged. BM. 16690/92. 

Herczeg (Fürst) Lajo.s, gyerm. Róza, Józs.^ 
Mór, Kati, Juli, Kár. Csépa. BM. 14670/77. 

Herczeg (Fürst lérj Brood) Luiza Bpest. 

BM. 50061-93. 
Herczeg (Herzog) Manó tanító Bpest BM 

53801—82. 
Herczeg (Herdek) Pál. József vaseszterg.- 

segédek Bp&st. BM. 3181—85. 
Herczeg (Herszeg) Zsigmond tár.«. hivataln. 

Bpe.sr. BM, 9270-82. 
Herczeghy i^Princzj Móricz orvostanár Pe.st. 

UK. 111.5U— 43. 
Herczegi 'Circumspect [Szemes]) Antal Iran- 

czia nyelv tanár Szeg.szárd. UK. 3216 — 67. 
Herczegi (Koloné) Józ.sef, gyerm, : Flóra^ 

Alfréd. Ottó, Blanka, izr. hittímár Arad. 

BM. 4'229— 83. 
Herendi (Hermann) Vilmos, g}erm. : Imre^ 

Gyula, Vilma, Paula Bpe-st. BM. 79336—93. 
Herendi Prager) József igazg.-taníi('> Kar- 

czag. BM 32099—81. 
Héregi (Pivoda) József iparos Esztergom. 

BM. 50877—77. 
Heresko (Remscluniedt) József, gyerm. r 

Ferencz Bpest. BM. 10555—77. 
Hernád (Hermann) Ign. Csávos. BM. 59792. 
Hernádi iHedl) József lelkész Német-Szt- 

Miliály. BM tw85— 83. 
Hervai (Herzfold) Lajos, gyerm. : Pál Ber- 
nát, Ilona, Frigyes, Károly Ágoston, Anna, 

Berta, Gyula Ix)vas-Berény ; Bécs. BM. 

44753—8:-!. 
Heszlényi lleszler Jakab Szeged. BM. 

49009—80. 
Heszlényi (Heszler) József ácsmester Sze- 
ged. UK. 13385—62. 
Hetényi (Rottfeld) Benjámin gymn. tanuló- 

Bpe.st BM. 28137—81. 
Hetényi (Hirsch) Dávid csendőr-őrvezetö- 

Ja.xsenova. BM. 16532—83. 
Hetényi (Heisler) Ignáez, gyerm. : Akos- 

(Jakab), földbirt. Solt. BM. 31629—81. 
Hetényi (Haczinger) József, gyerm. : Pál 

Bpest. BM. 27282—75. 
Hetényi (Haitzinger) J(')zsef, gyerm.: Artlmr. 

asztalos Bpest. BM. 26958—81. 
Hetényi (Heisler) József, nyerni. : Emil. Elta. 

Ilona (Rozália), földbirt. Solt. BM. 31630/81 
Hetényi (Helczl) Károly esküdt Verebély 

UK. 4473—62. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 103 Hetényi Ueisler, Lajos Lázárj, gyenn. : 

Berta, Heleiia, Aladár, földbirtokos ííolt 

EhL 31Ö43— 81. 
Hetényi (Hekinger dr.) Upót a budai téb. 

Il.-fjn-. BM. 17559—69. 
Hetényi (Hei.<ler) Mór jogtudor Apostag. 

BM 3Ir.--— Sl. 
Hetényi > Heislen Mór bSisonbérW í^olt. BM. 

3164-i— SÍ. 
Hettei (Hütter) István va«. pilya6r Tőzsér. 

BM. 5<J'J49— 86. 
Hetvényi (Siebeusticli) Istv. néptan. Encse. 

BM. 12U-2;3— 71. 
Bevés iKukule recte Heisz) István Bpest. 

BM. 83668— y-J. 
Heves Hercfeld) József gyermeke Imre 

B Gvani.ar. IM. 66983—91. 
Heves (Ha-szlinger) Károly, gjerm. : Etelka, 

Nemtő, Mária, m.-alflgyész Zombor. BM. 

92071—69. 
Heves dlersohkovics) Pál sag.-orv. N.-Som- 

kut. BM. 4.'i 141—85. 
Heves (irssman Sándor vas. dqa Bpost. 

BM 19' 7— >S. 
Hevesi Sciiwarzj Ábrahám L'ngvár. BM. 

4901Í-' — 83. 
Hevesi Lövy^ Adél, gyerm. : Mór, Janka, 

Dániel P.wt. BM. 19575—72. 
Hevesi Helier'i Adolf kí5z& mém. O-Becse. 

BM. H12'.'2— 82. 
Hevesi i Himmel«tein) Adolf vas. altiszt De- 

lineze. B-M. 36736—89. 
Hevesi Hrnc.*ir András Cuekasmest üi^;- 

vár. BM. 777-— 88. 
Hevesi (Kot-niar) Balázs zoDgora-kéazitó 

Bpest. BM. 32959—79. 
Hevesi Heizer) Bernát Feröicz növ.-pap. 

Pann.jahalma. BM. 46Ö91— 77. 
Hevesi (Szidler Kl-^-ii-ira, Aranka, Berta, 

Árpád, Béla. Zoluüi Nagy-Bátony. BAL 

621.50—88. 
Hevesi (Kronstein) Farkas, gyerm. : József 

Kecskemét. BM. 27439—77. 
Hevesi (Kolmi Ferencz va.«.-kalaaz Zsolna. 

BM. 2532—88. 
Hevesi (Hiert) György, gyermeke: István. 

molnár Pápa. BM. 14041—87. 
Hevesi (Heberle) Gyula orvos Danaföldvár. 

L'K. 292—62. 
Hevesi (Padi) Gyula jogász Pest. UK- 

11674—62. 
Hevesi (Feuer) Gyula számvivö-őrmester 

Já.szberény. BM. 51828—82. 
Hevesi íLöwvi Gyula biz. üzlet-tulaj«Ionos. 

Bpe-*t. B>L 47452—78. 
Hevesi lUek; Ignácz Izsák mészáross^éd 

Bpest. BM. 2092—83. 
Hevesi (fícliwarcz) Ignácz könyveld Kolozs- 
vár. BM. 18560—88. 
Hevesi Heizer) Imre Tihany. B>1 69103 92. 
Hevesi Elias) Jakab klskeresk. Bpest BM. 

yL>935— 81. 
Hevesi (Hirschenhauser) Jakab Szeged. BM. 

83406—91. 
Hevesi 'Schlesinser ) Jakab, gyerm. : Edit, 
keresk. Bpest. BM. 18843—93. Hevesi Kifusz János építész Diós-György. 

B-M. 2.'.^.5t:'— 83. 
Hevesi ( Jakkdi János tanító AMJebró. B\t 

h'2-2tír—S4. 
Hevesi íHeslinger József Tapolcza. BM 

3553.5 — 74. 
Hevesi Hirsclmiant) József, gyerm. : Ákos 

\"ágbe>ztercze. BM. 26609-78. 
Hevesi Ueizer) József asztahis-segétl llhany. 

BM. 27L«.f>— 81. 
Hevesi Zdánszkv József kereskedő segéd 

Bpest BM 40889-81. 
Hevesi iHie<i JíVzset^ gvemi. : Ambnus .*<z.- 

Feliérvár. BM 6S94:J— ^9<j. 
Hevesi Heigl; Julianna zungoratanitfiiWS 

Bptot BM. 36377—89. 
Hevesi (Klein) Károly Piiszta-Ta.s>L BM. 

22633 — 77. 
Hevesi (Hercscsákj Károlv Kas-^-i. B\I. 

32017—77. 
Hevesi (JaiK)%i«) Lajos Budapest. BM. 

36853-77. 
Hevesi iIErsch) Mária taiutónó Bpest BM. 

43-52—86. 
Hevesi Szidler; Mnrton .«zatócs, gyerm : 

Etel X.-Bátony: B.M. *i215C»— 88. 
Hevesi Bettenbnch b. Befenbogj Mihály, 

gyerm.: Iloui, kerékgyártó Ungvár. BM. 

27971—80. 
Hevesi Groszmamu Mór honvéd h. őrmes- 
ter \ en>elét BM. 51357—81. 
Hevesi .Spiiigeld) Sánmel. gvenn : Sándor, 

Ignácz, Jenő. keresk. Kass:í. BM. 88370—90. 
Hevesi Haberfeíd) Samu, üjerm. : Emília, 

Júlia, Dtj<>^ Bé'- '■ P.ál, Bella, keres- 
kedő Vukovár. -93. 
Hevesi Dentch . - indor zsákkölcs. 

int.-tulajd. Bpft>t. BM. oi;42— .82. 
Hevesi Fogel) Sándor, gyerm.: Agostoo 

Eger. BM. 8472—91. 
Hevesi (Hoffmann) Sándt^r Budapest. BM. 

66->3:3 — 93. 
Hevesi iHecht) Vihnos orvos Nagj-Várad. 

BM. 40886— 81. 
Hevesi (Groszmann) Vilmos bérlő és jegyzft- 

segéd Mácsa. BM. 65500—86. 
Hevesi (Elias) Z.siginond e^ergályos Bpest. 

BM. 30939—81. 
Hevesi i Feuer i Zsigmond karesk. Félegy- 
háza. BM. 40897—85. 
Hevessy Pajdutsák> János, gyerm. : Jakab, 

hevpsm alngyész Eger. UK. 5645 — 17. 
Hévízi Kacznr) Pál hiv.-szolga Bpest. BM. 

3.:;269— 78. 
Hezendi íHubner'' Vilmos és István, gyerm. : 

Nándor Sz. Fehérvár. BXL 459-] — 68. 
Hidasi (Hepp* Ferencz nyűg. honv. liadnagy 

.>>zabadka. BM. 59844—81. 
Hidasi Prucker István egvet. g\'ógyszerész- 

hallK. Buda. BM. 14.íi7— 73. 
Hidasi (Briickler) János Ipolyság. L'K. 

88.59—16. 
Hidasi (Blanhom) Jenő Békés-Gyula. BM. 

47281—81. 
Hidasi iPrukner Józs. Sz^ed. LT£. 13^15/4a 104 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Hidasi (Prucker) József gyógysz., Ferencz; 
hentes Bpast. BM. 6278—82. 

Hidasi (Witto) József, gyerm. : Paulina, 
Katic/.a, Amália V.-Hunyad. BM. 6956.=)/91. 

Hidasi (Briick) László vendéglö.s N.-Körös. 
BM. -11441—82. 

Hidasi (Stegmann) Vlncze főerdész Oláli- 
pMt«k. UK. 7379—63. 

Hidassy (Briickner) Ferencz esztei-gályos- 
mester Pécs. UK. 16419—61. 

Hideg ^Studen) János takácsmest. Esztergom. 
UK. 10590—63. 

Hidegkúti (Lukhanpt) József megyei irnok. 
Temesvár. UK. 227—62. 

Hidvári (Prugberger) József Nagybánya. 
BM. 5543—48. 

Hidvéghi (Haffner) Sándor tanító Gicz. BM. 
2807—79. 

Hidvégi (Tobak) Benő, gyerm. : Jolán, Aurél, 
ErnA. Géza, tanító Kas.sa. BM. 190792—84. 

Hidvégi (Knapp) Kornél jegyző Eiiying. BM. 
653ía— 87. 

Himfy (Stiz) Bálint), gyeim.: Bálint. Antal, 
Lajos Nagy-Kanizsa. BM. 18476—73. 

Hiinfy(Stir) József Gyöngyös. ÜK. 12345—61. 

Hintái (Hinczinger) Ernő gépész Mindszent. 
BM. 64991—82. 

Hintösi (Potruszii) József ke)*eskedő segéd 
Marczali. BM. 36396—91. 

Hiros (Hittiíí) Lajos járásbir. irnok Duna- 
Földvár. BM. 19932—73. 

Hitesi (Klauher) Alajo.s, gyerm. : Olga, Artúr 
Debreczen. BM. 19281—77. 

Hizsnyai (Hizsnyán) János kalapos Rákos- 
palota. BM. 57148—91. 

Hoek (Tittiger) Ferencz Fehértemplom. BM. 
13556—79. 

Hódi (HintersclielO Ágost aranymüvessegéd 
Bpest. BM. 3186—85. 

Hódos (Hirsch) Márton csendőr Vasvár. BM, 
63087—86. 

Hodosi (Hodostsek) Gyula Sáskapuszta. BM. 
65363—92. 

Hódosi (Friedmann) Adolf ügy védjelöt Buda- 
pest. BM. 37573—91. 

Hódosi (Hodina) Ferencz áll.-főnök Udvari. 
BM. 45246—88. 

Hódosi (Weiner) A. Henrik pinczér Bpest. 
BM 59091—88. 

Hódosi (Mondschein) József liorcsm. Kapos- 
vár. BM. 55818—85. 

Hódosi (Mondschein) Lajos Kaposvár. BM. 
15617—84. 

Hódosi (Hodor) Marián, gyerm. : Erzsébet, 
Sámuel Kaprióra. BM. 48064—86. 

Hódosi (Mondschein) Sándor fSalamon) ke- 
reskedő Kaposvár. BM. 20129—83. 

Hódosi (Wiener) Bernát, gyerm. : Irén Kapos- 
vár. BM. 66939—85 

Hofifraann (Vidovits) Ferencz Marsyancz. 
BM. 2606—69. 

Hoffmann (Kurzü) Mózes), gyerm. : Mózes, 
György, Erzsébet Gyula. BM. 25002—69. 

Hogyészi (Ilerezl ig. Markovics) Józ.sef bács- 
megyei szolgabírói irnok. BM. 11392 — 68. Holczreeht (Holczknecht; Lajos Poz.sony. 

BM. 15913—74. 
Holdy (Holczman) József Belényes. UK. 

3250—48. 
Holitcser (Kohn) Samu Eszék. BM. 38444/75. 
Hollán (Hollander) Mór va.s. tiszt. Barcs. 

BM. 21497—82. 
Hollán (Hollander) Sámuel, gyerm. : Adél, 

Emma Bpest. BM. 62071—83. 
Hollán (Hollander) Sándor jogtudor Bpest. 

BM. 56188—87. 
Holló (Toppler) István, gyerm. : Mária, Ist- 
ván, Béla, Géza, bmár Sz.-Fehérvár. BM. 

18818—82. 

Holló (Hus.serl) József, gyerm. : Fülöp, Izsó, 

Sándor, kisk. Arad. BM. 7167—89. 
Holló (Horovitz) Mór, gyerm. : Károly, Ala- 
dár, Valéria, Alicze, Marianna Bpest. BM. 

46324—93 
Holló (Horovitz) Sánd. Szeged. BM. 14077/85. 
Holló (Schwartz) Zsidmond minta-rajztanodai 

növendék Bpest. BM 9278—82. 
Hollóligethy (Rappauer) Ferencz Pest. UK. 

11344—47. 
Hollós (Hornicsek) Ágoston Budapest. BM. 

57548—83. 
Hollós (Schvarzkopf) Alajo.s, gverm. : László, 

Béki, üiryvéd Szegszárd. BM.' 52772— 81. 
Hollós (Habit) Antal, gyerm.: Vanela Adél, 

Rikárd Sándor, vasúti tiszt. Radvány. BM. 

68749—90. 
Hollós (Holzhammei) Béla, gyerm. : Sándoi-, 

Jenő Győr. BM. 43438—81. 
Hollós (KintzI) Bért. Jász-Apát. BM. 36893/79. 
Hollós (Heimann) Casarin, gyerm. : Ödön, 

Rezső, Gábor Bpest. BM. 62233—85. 
Hollós (Holzer) Ede ügyvédjel. Bpest. BM. 

55803—82. 
Hollós (Hübner) Ferencz erd. gyakornok 

Beszterczebánya. BM. 7847 — 85. 
Hollós (Hechtl) Györgv adóvégreh. Bpest. 

BM.^ 42067— 81. 
Hollós (Wibirálj Gyula, gyerm.: Albertina, 

Gyula, Géza, Elemér, tanár Győr. BM. 

4208—84. 
Hollós (Hechtl) Henrik számtiszt Budapast. 

BM.^ 33552—81. 
Hollós (Hofbauer) Ignácz és Jakab ? 

BM.^ 2774—68. 
Hollós (Heslein) Ignácz, gyerm. : Izidor, Jenő, 

szabó. Bpest. BM. 7031—83. 
Hollós (Holicsek) Ist. Újfalu. BM. 85599—92. 
Hollós (Handtuch) Izidor könyvvivö Bpest, 

BM.^ 41933—86. 
Hollós (Hofbauer) Jakab, gyerm.: 0.szkár, 

vas. hiv. Bpest. BM. 2233—87. 
Hollós (Hofbauer) József S.-A.-Ujhelv. BM. 

8639—82. 
Hollós (Fridrik) József fénykép. Gyón. BM. 

4882—85. 
Hollós (Hirschel) József áll.-orv. -tanhallgató 

Bpest. BM. 61669—87. 
Hollós (Hornimg) József hivatalnok Sopron. 

BM.^ 38581—89. 
Hollós (Sztraka) Károly távírász Pest. BM. 

246—70. NEV VALTOZTATA.-OK. 105 Sollós (Hoftmann; Károly, grerm. : Béla 

Czernyó. BM. 25797—81 
Hollós Schenírl Lajos tanárjelíilt Bpest. 

BM. -Mjtó — S*^. 
Hollós (Fridrich L<ászl'. Pest BM. I^ÍC- o9. 
Hollós Fridrik Mária Karolin Gyón. BM. 

.j266 — S5. 
Hollós Holczer Salamon kereskedősegéd 

Bpest. BM. 17711— S7. 
Hollós Heckenast Sán.ir i>pnd'>r Bpest. 

B>L r5:i819— «ij. 
Hollós Dalejcsik - ...ár. CM. 

36 19- j— 91. 
Hollós Hirschler"; Vilm. csendőr Ó-Dombo- 

vár.^BM. 3740—92. 
Hollós (Kohn Zsigmond, gyenn : Mária, 

Irén. • f \Tila, János, fényképész Vöslan. BM. 

27275-^90. 
Hollósi (Hofbaner Adolf, gverm. : Artlmr, 

Piroska Pécs. BM. 57292-^3. 
Hollósi Heksch,, Albert ker.-segéd. Bpest. 

BM.^ :3:y>y— írt. 
Hollósi Finke) Fer. czipésx és vállalkozó 

Párkány. BM. 79740— S9. 
Hollósi íHollosch. Frigy, körvad. Envins. 

BM 2 010—63. 
Hollósi Mán Gábor, gyerm.: Olivér, irnok 

Hesdár. BM. >:-2— 90. 
Hollósi iisansirmj Gyögy. gyerm. : István. 

lakatos Ostfi-Asszonyfa. BM. 9534 — 83. 
Hollósi 'De2sericzky)Gynla Esztergom. BM. 

51S4;>— 74. 
Hollósi Hirschler kmácz csend-'r lt-ií.'>- 

Fflgöd. BM. 275SÜ — 85. 
Hollósi Keller) János hitt.-hallg. Gjór. 

BM.^ 1.55HJ— 69. 
Hollósi Corbu Ján magánzó Boros-Jenö. 

BM.^ 25811—88. 
Hollósi Bábelv^ Józs. asztalosmest. Pest. 

\:K. 17891— oi.' 
Hollósi Holocsi; JózSt gjerm.: Francziska, 

László, István, János, Etelka. Géza, Mária, 

Ferencz. Jozefa, birtokos Csákánv. BM. 

27277— SO. 
Hollósi '.Schönbersrer; Károly papnövendék. 

Veszprém. BM- 9820—71. 
Hollósi Hofbaner) Lajos, gyenn. : Andor. 

Irén, Izabella, kereskedő Kaposvár. BM. 09762- asztalosmester Hollósi 'Havrani Mihályé 

Arad. UK. 19887—62. 
Hollósi Rabenstein Mór keresk. Szeged. 

BM.^ 42.36^— SÍ. 
Hollósi Rmnpler Rnpert pannonhalmi 

bencés. BM. 8351—68. 

Hollósi Hotye Sándor csendőr Szinér- 

váralja. BM 596 IS— 92. 
Hollósi Kavecrkv V'kt'r könyvk. Bpest. 

BM. 3275V— - 
HoUósy RáL rencz Bnda. BM. 

1';5I6— 18. 
Hollósy (Korbuly, Simo; -Im-u. 

Lukács Sziiretli. ÜK. l'.i' 
HoUósze; r.ann .>áad. Bihar. UK. Holnapi Moringer, Ferencz. gyerm. : Fe- 

rencz. .4gnes, kerékgjártó-mester Monok. 

BM. 28232—72. 
Holtai fHauser; Mária Szombathelv. BiL 

213'.1— 91. 
Hományi iBeslics) Sándor Baja. BM. 

13780—83. 
Homoki Zn'ger S. József, gjerm.: Géza, 

Tivadar. Jeni">. Irén, Mária. Olga, Kilm.. 

keresk. üg>u. Tápió-Bicske. BMr 34^30 90, 
Homonnai Springer' Adolf, .-v : Nátán, 

Fera Brassó. B.M. 51274— 81 
Homonnai (Hirschkom; Nátán Bpest. BM. 

: ■ -<y— 83. 
Honfi (Stroffek; Istv. Lajos Kóspallog. BM. 

7 i6é—('^9. 
Honfi Konyik h. Obeksza) Ján. pénzagy- 
őri vigyázó Szerednjráros. BM. 11441 — 84. 
Honfi (Krispan) Jenő Arad. BM. 760ia9I. 
Honfi nnmnko) József szabósegéd Bpest 

BM. 9884—79. 
Honffy íFeigI) Frigyes, Tódor Pest. BM. 

,-,3m(5-48. 
Honhalmi (Baksa) Pál m. kir. csendőr. 

Naprád. BM. 48011—88. 
Honi Lébi Izidor kiskom Zsibó. BM. 751: . v^ytan. Kolozsvár. Honthi n 

BM. 43961 
Honti (Gaulider. Ferencz házm. és szabó 

Bpest. BM 27125—81. 

Honti (Hmtsár) Ferencz, ^ermt : János 
Rezső, bírósági végrehajtó Losonca. BM. 

Honti (Stnr^ Károly Bároa BM. 11258/48. 
Honti (Közlik' Lajos kiskorú Jolsva. BM. 

44123— »7. 
Honváry (Thanhoffer) Lajos, gvermekei : 

Mihály, Pál. Ferencz Pest. L^. 16077/43. 
Hon véri iHanoveri Mór háztulajd Bpest. 

BM. 39150—78. 
Hony^ tHnberi Fer. Bnda. L^. 1-2724—45. 
Hordósi iFaszl> József gombkötő Szeged. 

UK. 15764—62. 

Hordósy i Jozler) And. Győr. CK. 1845—48. 
Horeczky (Scbaaensteiní Arthur cs. és k. 

százados Bécs. BM. 413Ó3— 90. 
Horgai íAngermann) Mihály Kis-L5d. BM. 

136-59—68. 
Eorgonyi Anker Gvida csendbiztos Pécs. 

LTv. 1803—64. 
Horgonyi (Winthagen) József, gyermekei: 

Erzsébet. István, József. Károly, Lado- 

vika. szabóm Nagyvárad. ÜK. 4013—62. 
Hormos ■ Brayer) C^rola kőmöves Szatmár. 

BM 5616..' — sS. 
Horn (Einhom) Ignácz, gyerm. : Bmő, Sán- 
dor, keresk. Diós-Győr. BM. 35339—89. 
Horn Knhom) Róza, gyermekei : Károly, 

Emma, Gvöi^, bankhiv.-tőkepénzes Paris. 

B>L 2613'5— 85. 
Horovi (Horovicz) Arp Ptst. CK. 7687 í>5. 
Horti i'Esztreicher hely. Ösztreicher) Jó- 

:í--f. .T -:.'. Andor, Ödön, Sándor Hortr. 

DM. :_.:2— ^:. 106 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Horti (Hartstein) Péter keresk. Miskolcz. 
BM. 1252—91. 

Horti (Horatsek) Rudolf Budapest. BM. 
9981.5-93. 

Hortobágyi (Stalter) Alajos, gyerm. : Ala- 
jos, Gabriella, pénzügj'öri számtiszt Pécs. 
22612—85. 

Hortobágyi (Frank) Antal Adolf tan.-jel. 
Karczag. BM. 27047—81. 

Hortobágyi (Frank) Éliás (Ödön) Kar- 
czag. BM. 5905—83. 

Hortobágyi (Haberle) Jakab Arad. UK. 
11470—61. 

Hortobágyi (Frank) József joghallg. Kar- 
czag. BM. 27048—81. 

Hortobágyi (Frank) Zsigm. tanár Bpest. 
BM. 48757—82. 

Horvát (Kolin) Adolf megyei aljegy. Nagy- 
Becskerek. BM. 27783—81. 

Horvát (Hovatovich) Adolf Budapest. BM. 
52018—93. 

Horvát (Jellachich) Amália, gyerm. : Kár., 
Antal Kolozsvár. BM 59864—84. 

Horvát (Merreider) Amália Ó-Gyalla. BM. 
24C91— 85. 

Horvát (Ox) András csendőr Szász-Sebes. 
BM. 76743—89. 

Horvát (Mariin li. Korsinszky) Ármin, An- 
tónia, Anna N -Szeben. BM. 19887—85. 

Horvát (Deutsch dr.) Ármin orvostudor 
Bécs. BM. 68555—88. 

Horvát (Hencz) Béla mészáros Komárom. 
BM. 16709—89. 

Horvát (Ferderber dr.) Bertalan, gyerm. : 
Margit, Rezső, Emil, Gyula, ügyvéd Mis- 
kolcz. BM. 21963—90. 

Horvát (Hercz) Dávid (Tivadar) bizt. int. 
tisztvis. Bpest. BM. 32000-82- 

Horvát (Krausz) Dáv. gyerm, : Irma, Dezső 
Szili. BM. 46238—83. 

Horvát (Oppenheimer) Eduárd kereskedő 
B.-Csaba BM. 19272—89. 

Horvát (Goldblatt) Emánuel, gyerm. : Lázár, 
kisk. N.-Várad. BM 22261—89. 

Horvát (Kökény) Erzs. Alap. BM. 32390/82. 

Horvát (Ebenspanger fHochstádter[) Ferenz 
Csáktornya. BM. 49707—91. 

Horvát (Handlei) Gábor, gyerm. ; Imre Sü- 
meg. BM. 17163—93. 

Horvát (Hercz) Géza, Sánd. Miskolcz. BM. 
30972—82. 

Horvát (Hund) Gjörgy, gyerm. : Nándor, 
Alajos, Anna Diósd. BM. 28517 — 85. 

Horvát (Klein) Ignácz gazdáik. Mihálydi. 
BM. 6821.5—85. 

Horvát (Rosenthal) Ignácz, gyerm : Zsig- 
mond, szabó Hernád-Szöled. BM. 5256/86. 

Horvát (Hirschl) Ignácz kisk. N.-Kanizsa. 
BM. 5098—88. 

Horvát (Stark) Ignácz Bpest. BM. 10803/91. 

Horvát (Goldberger) Ignácz Sárbogárd. BM. 
29982—92. 

Horvát (Bojniczer) Izsák; Lipót Törpény. 
BM. 46619—84. 

Horvát (Medlik) János Várpalota. BM. 
41346—76. I Horvát (Steiner) János magánzó Bpest. BM. 

586 .'5—81. 
, Horvát (Hrubi) János szolga Bpest. BM. 

21018—90. 
; Horvát (Fiala) János tanító Kecskemét. BM. 
: 46099—93. 
Horvát (Hilf) Jenő Nagy-Kövesd. BM. 
56465—92. 
: Horvát(Horovitz) Jen. Szeged. BM. 14229/93. 
i Horvát (Malik) József János műkertész 
Szeged. BM. 26707—82. 
Horvát (Kuglák) József keresk. Czegléd. 

BM. 21439—83. 
Horvát (Hirsch) József orvos Berlin. BM. 
65830—84. 
; Horvát (Hertskó) József, gyerm. : Eszter 
(Etelka\ Paulin, pálvafelv. Szamosujvár. 
BM. _63400— 85. 
Horvát (Borsiczky) József Sz.-Fehérvár. 

BM. _1 8130— 86. 
Horvát (Kroboth) József, gyerm. : Mária 
I Poznó. BM. 26354—87. 
I Horvát (Horák) József, gyerm. ; Gizella, 
vas. főnök Kis-Zombor. BM. 10199-89. 
Horvát (Bojnitzer) József Törpény. BM. 
I 16725—90. 

j Horvát (Oppenheimer) József B.-Csaba. 
i BM. 32995—92. 

i Horvát (Viczkó) József Budapest. BM. 
I 58002—92. 

1 Horvát (Hartenstein) József György Bpest. 
I BM. 101912—93. 
Horvát (Diamant) Károly Mór Bpest. BM. 
28544—93. 
j Horvát (Hirsch) Lajos orvostan-hallg.Bécs. 
BM. 70942—84. 
Horvát (Hoffmann) Lipót Budapest. BM. 

13495-91. 
Horvát (Horovitz) Lip., gyerm.: Béla, Etelka, 
Lipót, Alexandrina, Guido, Kornél. Gyula, 
Ödön, Anna, Karolina, orvos Világos. BM. 
11878—87. 
Horvát (Hirschmann) Márton Szilágy-Som- 
lyó. BM. 32210—83 
Horvát (Hacker) Mátyás gyógyszerész-segéd 

N.-Kászony. BM. 70474—89. 
Horvát (Hilf) Miksa, gyerm.: Gyula gőz- 
malomtulajd. T.-Szt-Miklós. BM. 17685/88. 
Horvát (Goldblatt) Móricz kereskedő-segéd 

N.-Várad. BM. 8672—87. 
Horvát (Eisler) Móricz, gyerm. : Erzsike, 

Júlia, keresk. Bpest. BM. 49380—90. 
Horvát (Heimlich dr.) Mór körorvos Megy- 
aszó. BM 91166—90. 
Horvát (Hersclikovits) Mór Szatmár. BM 

27305—93. 
Horvát (Ox) Pál csendőr-őrvezető Nagy- 

Selyk. BM. 63929—86. 
Horvát (Horovitz) Rafael Rezső tanár Sü- 
meg. BM. 9277—86. 
Horvát (Reich) Sándor, Gusztáv kiskorúak 

Nyíregyháza. BM. 2517—90. 
Horvát (Hirschmann) Sándor N.-Várad. 

BM. 44969—91. 
Horvát (Lencz) Sándor, gyerm. : Nándor, 
Mária, Margit N.-Kanizsa. BM. 4667—92. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 107 Horvát iHcrsc-hlei) báiidor, g>'erm : Lipót, 

Jenő, ErnA, Margit. Bpest. BM. 52U2— 92. 

Horvát ('Hofenreich 1 Simon pinczér Bpest. 

BM. 62145— S6. 
Horvát (Hirscbmann) Vilmus tanító Arad. 

BM. 3221— bl. 
Horváth (Hungerleider) Adolf h. Abrabám, 
g:yerm. : Albert, László, lakatos Budapest. 
BM. 4201—79. 
Horváth íBlehel) Ferenra postann-tt i Kis- 

Almás. BM. 432 ir- -" 
Horváth (Radidoj. z N -Becs- 

kerek. BM. S3Ö6'.»- - . 
Horváth (Krab;itli (.y;;i-_'> MaL'}ar-( )\ár. 

UK. 8555— G2. 
Horváth (Jellachicli) Sándor, Kjerni : Jó- 
zsef, Gynla, Ida, bizt. feliig'. Kolozsvár 
BM. 59864—84. 
Horváth (Kaszás) Tóbiás tizedes. BM. 

26726—75. 
Horváti íPalk<'i' Ovro-v nrptaiiíti'i rariio. 

BM. 1161—8'.'. 
Horváti^Tnbai Kárulv tT.Mmivi > Z-K-cr- 

szeg. BM. 6!254— 9U. 
Horváti (Dáncs) Miki. Hadad. r.M.Ti:.; ^S. 
Hosszú (Láng) Nándor Szeged. UK. lUiriT 61. 
Högyei (Heiszenberger) Mátyás, gjerm. : 
József, János, Ignáoz Rz-imbatb^'ly. UK. 
10388—39. 
HŐS (Hula) Mihály cscn.i-r \\Í!!r..-/r., i:M. 

4500—90 
Hösfy (Höscbl) József Bélye. 1! 
Hősfy (Hitsch) Lajos ismereti. ,. -ü. 

BM. 1175—48. 
Höshegy íHeldenberg) M'mícv. Küei. l R. 

359.5—47. 
Höskelety Kouinenovich) Sándor. BM. 

113H8— 48. 
Hössy (Ritter) Ignácz S/,,-kesfeli,'rv;h-. BM. 

14758—45. 
Huba (Huberté József Szeged. UK. li ^ i57 'U. 
Hubafy i Hubert. Mihály, Sánd, Pest. BM 

5539—48. 
Hubai (Huber) Adolf Dunaszerdahely. BiL 

42452—81. 
Hubai (Hubert) Antal ügnv. Topoha. I!M. 

41637--S2. 
Hubai (Hnbuschek) Ferencz Szeged. UK. 

10157— Hl. 
Hubai (Huber ) Jáno.s, gyermekei: Gyula, 
Ida, Béla, Géza telekkönyvvezetö Sopron. 
BM. 38972—77. 
Hubai (Huberj Jenő zenetanár Bpest BM. 

772í'8— 90. 
Hubai (Huber dr ) Károlv iigyv.-jel. Bpest. 

BM. 16758-80. 
Hubai (Hubert) Mór megy. számvevő, Ja- 
kab keresk. : Dávid körjegyz. irn. : Manó 
jogász: Etel Zombor. BM. 49669— .->2. 
Hubai (Derecskéi) Samu Miskolcz. I!.\I. 

57410—75. 
Huber (Tóth) Matild keresk. Sz.-Fehérvár. 

BM. 16861—80. 
Hugó (Stier) Emánuel Fülöp Ibraila. BM 

41534—79. 
Hugói (Stier) Miksa, gyerm : Berta, Paulina, 
Béla Bpest. BM. 69y95— S2. A-..st 

vt. r.M. 

■st. HM. 
üklós. Humai (.Bartuki István, i:>,-iiii -k- : .Mária 

Szeged. BM. 6505— 7J. 
Hunfalvi iHerz) Adolf irazaá^z. ^.pl■^T. H.M. 

26367—86. 
Hunfalvi (Hanuszeki Antal Budapest. BM. 

67407—83. 
Htinfalvi íVelecz) Bonaventura benczés 

Pannonhaí-i..-. \\\\ ,s:í51— 68. 
Hunfalvi Mugó Hnnfalva. BM. 

66432— s 
Hunfalvi !i';!: iMi-rftr .]:\u<<>. Tál Pest. 

UK. L--- -!_ 
Hunfalvi Hau«<iortVr Jánus hiv.-szniga 

Bpest. BM. -997—82. 
Hunfalvi íHundersdorfer) János 

Strázsa. BM. 23042—89. 
Hvmfalvi (Hunszdorfer) Lajn^ Hp 

43967—83. 
Hunke fSebes) János utaz'' Budai 

7fi444_89. 
Hunyadi >krili;iiiek. V.iU-. 

Anna. orvd.s Nai:y-.\t;i(i. B-. i. 

Hunyadi Spannagel) Ferencz kereskedf'V 

Bpest. BM. 21989—78. 
Hunyadi (Stratimirr- ' i ■• ncz Czeg- 

léd. B.M. .5479—80. 
Hunyadi (Melacn) 1 . rm : Béla, 

népzen. Gyulafebérvái B.M ; : !- - 
Hunyadi (Schiifer) l-Vrenc/. vas-vari ■'>iit. 

Rojahida. BM. 3551—86. 
Hunyadi fChittél) Ferencz kovács F.-Ti- 

szornvik: BM. 33359—90. 
Hunyadi (JedÜcska) Géza kovács-s. Bécs. 

BM 43405—89. 
Hunyadi (Klavinka) György. _'yerni. : Imre, 

István, Róza, börtönfir H.-.^/hIk.s/.Ió. BM. 

51277—89. 
Hunyadi iKesztenbaimi l/.sák. Józs, kisk. 

Arad. B.M. 70017- s7. 
Hunyadi ."-i Ir.vaK /) Nep. János nvug. szá- 
zados Bpesr. BM. .5.5998—81. 
Hunyadit Hóin János Gyönk. BM. 4*34983. 
Hunyadi fHromoda^ József Radvány, BM, 

55382—83. 
Huuyadi (Cseszán) József csendőr Kolozs- 
vár. BM. 29650—87. 
Hunyadi (Leszmeisler) Károly adóvégre- 
hajtó biztos Cséb. BM. 4304—72. 
Hunyadi iZsufák) László csizmadialegény 

Esztergom. BM. 18390—83. 
Hunyadi (Laub) Lipót, gjerm. : István, 

József, Károly, Lajos, zsellér Héregh. BM. 

36927—91. 
Hunyadi íLajos) Mib. Szeged. BM. 39977, 81. 
Hunyadi (Herédi) Mihály Szolnok. BM. 

93827—92. 
Hunyadi (Hartmann) Nándor tanító Krup- 

Ücznik- BM. 33529—81. 
Hunyadi fSpakholz) Pál csendőr Válaszút. 

BM. 54416—82. 
Hunyadi íFritz) Sándor díjnok. Veszprém. 

BM. 11029—82. 
Hunyadi (JedÜcska) Sándor BM. 57158/83. 
Hunyadi (Moldováni Sánd. csendőr Bánffi- 

Hunyad. BM. 66237—86. 108 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Sunyadi (Hurdu) Vazul iparos Maros- 
Vásárhely. BM. 35074—83. 
Xlurtai (Kugj'ela) György leik. Osztroluka. 

BM. 32174—83. 
Húsvét (Reiszer) Márton festö-iparos Nagy- 

ösz.BM. 25202—89. 
Huszár (Löwy) Adolf csendőr Versecz. BM. 

44025—85. 
Huszár (Reif dr.) Adolf orvostudor Szom- 
bathely. BM. 67482—88. 
Huszár (Pollák) Adolf Ungvár. BM.73666 92. 
Huszár (Fisch) Aladár, gyerm. : Vilmos 

Szatmár. BM. 16829—92. 
Huszár (Derkovits) András, gyerm. : Kál- 
mán, fóldmives Szelesova. BM. 48063—86. 
Huszár (Herschkovits) Antal Bpest. BM. 

20070—91. 
Huszár (Huszerl) Béla tak.-pénz. könyvelő 

Aszód. BM. 26000—81. 
Huszár (Kohn) Berta, gyerm. : Lajos, kisk. 

Gyöngyös. BM. 50885—89. 
Huszár (Hnsherl) Dezső Aszód. BM 3095 83. 
Huszár (Hansser) Frigyes rajztanárjelölt 

Bpest. BM. 26592—81. 
Huszár (Holzvveber) Jakab, gyerm. : Hen- 
rik, Betti, Manó, Hermina, házmest Bpest 

BM. ^21275—86. 
Huszár (Held) Kálmán, gyerm.: Elemér, 

ügyvéd Bpest. BM. 65016—82. 
Huszár (Stauf) Károly Debreczen. BM. 

7451—48. 
Huszár (Zsidó) Károly honv.-husz. Hosszu- 

falu.BM. 16625—93. 
Huszár (Mandel) Lajos Budapest. BM. 

100933—93. 
Huszár (Laiber) Lajos, gyermekei : Lajos, 

Zoltán, Berta, rendörkapit. Székelyhid. BM 

26556—73. 
Huszár (Reif) Lipót joghallg. Szombathely. 

BM. 63974—90. 
Huszár (Huszerl) Márkus hirlapiró Bpest. 

BM. 53072—85. 
Huszár (Huszerl) Miksa orv.-t.-hallg. Pásztó. 

BM 13353— 85. 
Huszár (Kiss) Péter gazda N.-Kőrös. BM. 

10225—78. 
Huszár (Huszerl) Sámuel postatiszt M.- 

Vásárhely. BM. 69943—89. 
Huszthi (Rikl) Ödön esküdt M.-Óvár. UK. 

17547—62. 
Hübóry (Huber) Pál Győr. ÜK. 14715—61. 
Hűvé (Lichtner) Henrik, gyerm. : Gizella, 

nvug. pénzügyi tanácsos Győrsziget. BM. 

314—71. 
HŰVÖS (Hirschel) József, gyerm. : Kornél, 

Iván, ügyvéd Bpest. BM. 19158—82. Idakéri (Soltész) József, sverm. : Róbert, 
közs. jegyző Tarnabod. BM. 9388—78. 

Idegenfi (Platskó) Géza díjnok Brassó. 
BM. 62072—84 

Igaz (Kropf) Lajos Tataháza; Béla Lábod. 
BM. 48191—83. 

Igmándi (Ikotics) János növendékpap Pan- 
nonhalma. BM. 21965—77. 

Igmándi (lí'ischer) Miksa Tata. BM. 54342/83. Ignácz (Haas) Isák Szt-Miklós. Cs. kir. polg. 

kormányzóság. 8744 — 50. 
Ildényi (Flegel) János Pest. UK. 14715—61. 
Illés (Eliasievicz) Antal Kassa. BM. 29320 93. 
Hlés (Antonovics) György Csongrád. BM. 

9347—48. 
Illés (Grünvald) István, gyerm. : Ilona, Lajos, 

áll. felvigy. Ermihályfalva. BM. 92872—90. 
niés (Weisz) Jakab hirlapkiadó Bpest. BM. 

8451—86. 
Hlés (Weisz) Sámuel joghallgató Bpest. 

BM. 26067—86. 
Illés (Eüás) Simon, gyerm. : Ernő, keresk. 

segéd Temesvár. BM. 10931—83. 
Ilésházi (Gyúró) Endre adótiszt Bpest. BM. 

62869—84. 
niési (Feuersdorf) Jakab szigorló orvos 

Pest. BM. 4398—70. 
Hits (Muntyán) Sofron Steierdorf. BM. 

2004—67. 
Ilkey (Varga) Sándor lovász Ilke. UK. 

5963—35^ 
Illucz-Oláh (Duchon) Margit szinésznö 

Prága. BM. 27562—87. 
Ilona (Irzsabek máskép Lindtner) Mihály 

Bpest. BM. 61525—86. 
Hosvai (Igei) Lajos, gyerm.: Gyula Gyön- 
gyös. BM. 98382—92. 
Imrédy (Amaroviczai Henrich) Ferencz 

Bács-Bodrogm. táblabíró. UK. 9392—45. 
Ince (Izrael) Lajos, gyerm.: Lázár (Lipót), 

Irén, kereskedő Nagyvárad. BM. 24455/85. 
Incédi (Lukesch) Lajos István Szarvas- BM. 

60808—88. 
Incze fPrell) Sándor N.-Bánya. BM._40905/92. 
Inczédi íLukeschi Lajos hirlapiró Szarvas. 

BM. 54R63— 84. 
Inkei (Ehrlich) Béla ügyvédjelölt Bpest. 

BM. 5312—82. 
Inkei (Jeiteles) Emil, gyerm. : Róza, Vilma 

Arad. BM. 69613—84. 
Inkei (Jeiteles) Győző Arad. BM. 33507—81. 
Inkei (Jaiteles) Miksa ügynök Bécs. BM. 

28207—84 
Inkei (Jaitelesz) Mór Német-Ujvár. BM. 

17033—93 
Intay (KittelhoÖer) Bazilius Szt-Benedikti 

rendű áldozár. UK. 1833—44. 
Intődy (Winkler* György Pest. UK 9376 43. 
Ipoly (Hipl) István szolga Bpest. BM. 

32303—81. 
Ipolyi (Freistadtl) Ernő, gyerm. : Valéria, 

Béla, István, Jolán Újvidék. BM. 19267—92. 
Ipolyi (Blumenthal) Gábor kereslt. utazó 

Bpest. BM. 4529—81. 
Ipolyi (Weizer) István Varbó. BM. 82474 92. 
Ipolyi (Blumenthal) Jakab, gyerm.: Her- 
mina, Szidónia, Vilmos, Alfréd, Géza, 

Sándor, földbirtokos Busa. BM. 34108—81. 
Ipolyi (Blumenthal) Lipót ügyvédjelölt 

Bpest. BM. 46581—80. 
Ipolyi (Freystadtl) Lipót, gyerm.: Kornélia, 

Béla, Ferencz, Géza, Róbert, Árpád, hon- 
véd főhadnagy Bpest. BM. 14628—82. 
Iramfi (Renn) József mérnök B.-Gyarmat. 

UK. 6844—61. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 109 Irányi 'Iritz) Dezső aljegjzö H.-M.-Vásár- 

hely. BM. fiSS96— 91. 
Irányi (Izrael) Gerzon kereskedő Bécs. 

BM. 63635—87. 
Irányi iHalbschu) István, gyenn.: János, 

kereskedő Rozsnvó. UK. 18241 — 14. 
Irányi (brael. Miksa Bpest. BM. 91»29— 90. 
Irányi < Üchünstein) Mór, ejerm. : Szidónia, 

Irén, Etelka, boltos Lipto-Szt-Miklós. BM. 

40185— «6. 
Irányi (Iczkovícs) Mózes Zarind. BM. 

52883—91. 
Irmai (Heltdi Antónia, gyerm. : Henriette, 

Bpest. BM. 39852—81. 
Irmai iPurczl.t Ferencz gőzhaj. kapitány 

Pest BM. 7997—68. 
Irmai (Messerschmied) József csendőr 

Glosron; BM. 49068—89. 
Irmei Örménv) Péter Pál, gyenn.: Ferencz, 

tanár BpesL BM. 49571—90. 
Imyei dlk) József, gyenn.': Sándor Pest 

BM. 160}> — 19. 
Irőfy líd. Schmidt) István, gyerm. : István, 

Mihály, Márton, Gvörgy Nagy%árad. UK. 

11369^5. 
Irsai íFener) Arthur orvos Bpest. BM. 

28230—81. 
Irsai tOberlander) Gusztáv kereskedősegéd 

Debreozen. BM. 84873—90. 
Irsai f Freifeldilgnácz, gyerm. : Alljert, Ervin, 

kíjz. vasúti hivatalnok Bpest. BM. o4C»97 86. 
Irsai (Bauen Jakab imok Szeged. BM. 

979*>-87. 
Irsai 'Jirsa) János tanító Temesvár. BM. 

23627—67. 
Irtó (Rottenbncher) János, gyenn. : [Ádám 

K,-Lőd. BM. 13659—68. 
Istóczi 'Pável) János sntősegéd Szeged. 

BM. 83697—93. 
István íRádulv) András Alcsemát BM. 

711c— 65. 
István íKresztyánkó) András, gyerm. : 

András, földmiv. Nyiregyháza. BM. 7377 89. 
István I Iszpász i Gergely czipész Deés. BM. 

Istvánfi (Stefáni) Béla, gyerm.: Gyula, 
Hona, Béla, István, megyei tiszti esküdi 
Szemlak. BM. 13397—69. 

Istvánfi (Istvancsics) György díjnok Nagy- 
Károly. BM 11456—69. 

Istvánfi tSchaarschmidt) GjTila egy. tanár- 
segéd Münster. BM. 67526 — 85. 

Istvánfi iStefanvak} H. János tam'tó Pan- 
csova. BM. 14148—87. 

Istvánfi íStefán) Mihály Mezöberény. BM. 
70473—83. 

Istvánfi iChrappa) Pál pénzügyi vigyázó 
Vásbesztercze. BM. 19486—91.' 

Istvánfy (Stephanovszky) Alajos Lőcse. 
BM. 9336—48. 

Istvánfy (Stefánics) József Gilád. BM 
7414 — 48. 

Istványi ^Stefán) János, gyerm.: Károly, 
G^■ula, Mária, József, Irén Eperjes. BM. 
17734—91. Iszapi Schlameri József. BM 7981—48. 
Ivándi iSfern Vilmos, gjerm. : Ármin, 

Joachim Bpest. B>I. 21660—77. 
Ivánfi (Ivanovics) András orvostudor Pest. 

BM. 19661—68 
Ivánfi iZsivánovics' Géza könywivö Győr 

BM 37599—82. 
Ivánfi (Ifkovics) István asztalos Pest. BM. 

4155—67. 
Ivánfi fivánits) István, gyerm.: Karolina,. 

Dezső, Pál Szili. BM. 3)624—78. 
Ivánfi (Teller> József és gyerm. Buda. BM. 

15302—67. 
IváJify (Teller) Károly, gyerm. : Lajos, 

ügyvéd Pest. UK 9312—62. 
Ivanics 'Hartern, Lajos kereskedő Bpest. 

BM. 58332—^5. 
Ivánka \Fleischhacker) Lajos Bpest. BM. 

13248—93. 
Ivánka Iricz) Sándor Jászberény. BM. 

92468—91. 
Ivanóczi (Kodila) Ferencz Szombathely. 

B>L 52086—76. 
Iványi íPanyák) Ede ; Mária, tanár Losoncz. 

BM. 35214—88. 
Iványi ílvánovszky) István áldozár Szeged. 

B>L 24533—67. 
Iványi (Bika) Károly segédlelkész Monok. 

BM. 36345—85. 
Iványi i Neumann) Lajos keresk. könyvelő 

Bpest. BM. 52483—86. 
Iványi (Ignácz) Lipót (Gyula) bizt. hivat. 

Kevermes. BM. 23794^S8. 
Ivánjri i Krusfr^ák) Mihály tam'tó Szklabonya. 

BM. 2101:7^89. 
íves (Schirger) Jakab vasiíti hivatalnok 

Bpest. BM 16731— S2. 
Izmosi 'Knecht) Constantin Csoma. BM. 

11070—69. 
Izsáki (Izsák) Jakab, gyerm.: Ernő, bőr- 
kereskedő Bpest BM: 47756—80. 
Izsipi (Dekanik) Géza kereskedő Temes- 
vár. BM. 42049—89. Jabukai-Nemeshegyi (Adelsberg) Ju- 
lianna Temesvár. UK. 14516 — 37. 

Jakabfi (Jakobi; Ferencz Sz.-Udvarhely. 
BM. 51404—92. 

Jakabfi (Jakobovics) Gábor ügyvéd Buda. 
BM. 6811—68. 

Jakabfi íGebauer) Lajos Sz.-Szt-György. 
BM. 69532—91. 

Jakabfi Ulmann) Eafael Hátszeg. BM. 
43366—83. 

Jakabíy (Kopál) Gyula, gyena : Lnre Logos. 
LTí;. 9425—40. 

Jaki (Brücker) Jakab földmives Kiskér. 
BM. 47174—88. 

Jaki (Brücker) János, gyerm.: Kati, János, 
Gvörgy, Keresztély, Rosina, Ádám, föld- 
míves 'Kiskér. BM 12863—88. 

Jákobi Üákobi Izidor, gyerm.: Flórián, 
Róza, Laura, Natália, Arnold, takarékp. 
igazgató Szt-Miklós. BM 2>;02 — 72. 

Jakói tJagedics) János K.-Löd. BM 13659 68. 110 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Jámbor (Ehrlich) Adolf Fehértemplom. 

BM. 90572—93. 
Járabor (Frommaj Ede ügyvéd Pest. BM. 

4715—67. 
Jámbor (Morgenstern) Ernő Pest. BM. 

4538—67. 
Jámbor (Ehrlich) Izidor Szentes. BM. 

20080-83. 
Ján;ibor (Demeter) József, gyerm.: Mária, 

Erzsébet Pócs-Petri. BM. 9626—84. 
Jámbor (Moskovits) Lidia Mária Ungvár. 

BM. 59103—93. 
Jámbor (Jelenik) Sándor, gyerm : Hermina, 

lovonatu kocsiv. Bpest. BM 65189—84. 
Jámbor (Joíie) Simon kereskedő Szeged. 

HM 43115—84. 
Jámbor (Ehrlich) Vilmos Gyöngyös. BM. 

70543—93. 
Jám.bori íHeimlich) Antal, gyerm.: Elek, 

Lajos Szt-Grott. BM. 322—70. 
Jámbori (Frimmel) János Szeged. UK. 

8845—61. 
Jámbori (Frum) Kálmán és Antal Buda. 

UK. 19594—63. 
Jámbori (Fiedler) Zsuzsanna, gyerm.: Gusz- 
táv, Ilona, Vilma Lőcse. BM. 39199—91. 
Jámíjory (Jámbrich) Ignáez Dorgos. BM. 

8440-48. 
Janesó (Joncsor) János tanító N.-György- 

falva. BM. 51839—86. 
Jankó (Jankovits) János magánzó Arad. 

BM. 60260—81. 
Jánosházi (Sztankovits) János, fia László, 

közs. népiskolai igazgató-tanító N.-Vvárad. 

BM. 40795-77. 
Jánosházi (Altmutter) Zsigmond hivatalnok 

Sz.-Fejérvár. BM. 32887—81. 
Jánosi (Janovics) Antal kir. erdőőr Ferencz- 

völgy. BM. 3348—86. 
Jánosi (Johanovits) Antal tanuló Öcsöd. 

BM. 51585—89. 
Jánosi (Cziczeri) Benjámin Bpest. BM. 

34312—76. 
Jánosi (Janovics) Ferencz, Dénes gyerm.: 

Károly, Géza, Ferencz, Zseni, Róbert Huszt 

és Bocskó. BM. 18837—67. 
Jánosi(Janics) Ferencz számtanácsos Bpest. 

BM. 58350—81. 

Jánosi (Junghaus) Ferencz, gyerm. : Mária, 

Erzsébet, Karolina, Jenő Fogaras. BM. 

40061—83. 
Jánosi (Janauscliek) Gyula nagj'kereskedö 

Pozsony. BM. 5480—72. 
Jánosi (Juga) Gyula, gyerm. : Sarolta, 

törvsz. biró Rózsahegy. BM. 27132 — 78. 
Jánosi (Janovics) Irén Ferenczvölgy. BM. 

13109—86. 

Jánosi íJoannovics) János ; Sándor Gyoma. 
BM. 4701—69. 

Jánosi (Johanovics) János, gyerm. : Johanna, 
Jenő, vendéglős Öcsöd. B.Vl. 94636—93. 

Jánosi Í.Jánoskói József adófelügyelői szám- 
tiszt Bpest. B-M. 270 5—82. 

Jánosi (Janauschek) Kálmán erdész Kör- 
möczbánya. BM. 27427—83. Jánosi (Janovics) Mihály, gyerm. : Antal 

Makó. BM. 13360—68. 
Jánosi (Janó) Péter Bajmok. BM. 48367—83. 
Jánosics (Pehál) Béla Károlv Tolna. BM. 

63107-84. 
Jánoska (Adamis) Sándor Bpest. BM. 

8.25_i9 92, 

Jánossi (Hansly) Mihály Pest. UK. 6801/62. 
Jánosy (Jankovich) Pál N.-Becskerek. BM. 

11715—48. 
Jaor (Tachauer) Hugó Pest. BM. 2910—48 
Járai (Lauf) Adolf gőzhajózási ügynök Pest 

UK. 291—62. 
Járai (Jeiteles) Adolf, gverm.: Zsigmond, 

Sándor Temesvár. BM. '12230—69. 
Járányi (Kmlander) Cecília, gyerm. : Alfréd, 

Karoliu, Julianna Sopron. BM. 79611—92. 
Járdái (Steiger) Sándor betűszedő Bpest. 

BM. 26597—81. 
Jári (Jesch) József, gyerm.: Mária, Alfréd, 

Vilma, József; hivatalszolga Pozsony. BM. 

53959 g5_ 

Jármai (Metzka) Adolf Bécs. BM. 90413/91. 
Jármai (Jeitteles) Ármin, gyerm. : Gyula, 

Renée Bpest. BM. 52020—93. 
Jármai (Jochmann) Béla alispáni irnok 

Eperjes. UK. 12900—65. 
Jármai íltzeles) Gyula bankhivatalnok 

Bpest. BM. 57732—81. 
Jármai (Ottenberg) Ignáez nevelő Szent- 
Benedek. BM. 2273—72. 
Jármai (Ochs) Nándor, gyerm. : Nándor, 

Arthur, Mária, Lajos, Móricz, Irén, Hermina 

Igló. BM. 19844—67. 
Járosi (Pausits) Dániel, gyerm. : Árpád, 

Emil, Mária Szabadka, Bpest. BM. 44305/83. 
Járosi (Járosch) Fülöp, gyerm. ; István, 

segédmunkás Bpest. BM. 33304 — 81. 
Járosi (Jarosek) Pál tanító Család. BM. 

53533—81. 
Jász (Schütze) Ágoston földbirtokos Jobbágy. 

UK. 5366—62. 
Jász (Jaulusz) Gedeon ügynök Bpest. BM. 

46285—88. 
Jász ''Schütze) Lajos Tivadar és Ágoston 

Jobbágy. BM. 11853—48. 
Jászai (Krippel) Anna tanítónő Tamási. 

BM 59523—84. 
Jászai (Jaiteles) Ármin Eger. BM 56593/83. 
Jászai (Jaczkó) Erneszt. Pécs. BM. 68584/92. 
Jászai (Dostál) Ferencz T.-Szt-Márton. BM. 

23900—81. 
Jászai íKripl) Ignáez kat. hivatalnok Bpest. 

BM. 26965—81. 
Jászai (Jaczkó) Irén, gyerm.: Mih. Mihály 

Bpest. BM 55950—81. 
Jászai (Krippel) József tanító Győrszemere. 

BM. 42903—81. 
Jászai (Jusztus) József Pécs. BM. 57539—82. 
Jászai (Rauschenberger) József festösegéd 

Bpest. BM. 69003—89. 
Jászai (Jakubik) Rezső Nyitra. BM. 30309/92. 
Jászberényi (Jásztráb) Károly, gyerm.: 

Róbert, Ilona, Gyula, erdővéd Kudzsir. BM. 

36508—84. 
Jászberényi (Sehuller) Lajos, gyerm. : 

Károly Kudzsir. BM. 36508—84. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 111 Jászfí (Sismits) József ügyvéd Arad. UK, 

1210tV— 61. 
JászŰ (ifj. Sismis) Mihály városi hivatalnok 

Szeged. UK. 11673—62. 
Jászi (Jakubovits) Ferencz, gyerm.: Viktor, 

Oszkár, Alice. gyakorló orvos X.-Károly. 

BM. 32522— SÍ. 
Jávor üoaneszkiK Gyula vasnti állomás- 
főnök Kétegyház. BM. 26519—87. 
Jávori íJarabek; István növ. pap N.- Várad. 

BM. 'Í8822— 85. 
Jávorfi (Javorrek) József kasznár Magócs. 

UK. 17453—64. 
Jegesi (íszilhereisz) Béla, gyerm.: Károly, 

Jenő, Dezső, ügyvéd Arad UK. 10157 — 61. 
Jegesi (Schaueri János üveges, Géza, asz- 
talos Bpesf. BM. 69536—82. 
Jelenfi iHiriiáger) Mátvás Kecskemét. BM. 

6972—48. 
Jelfi ( Jekler) János, gjerm. : János, Ida, 

Ferenez, Gviila, Matild, József Arad. BM. 

11686-68." 
Jenéi (Jandrischovits; Alajos Győr. B>L 

26790—92. 
Jenéi (Dokupil) Anna; Béla J, kisk. Arad. 

BM. 24227—89. 
Jenéi iMüty) Gusztáv tanító Csáktoruva. 

BM. 25865—71. 
Jenéi (Doknpil) Jenő Béla szűcsmester 

Arad. BM. 70601—84. 
Jenéi (Jodeli József, gyerm. : Erzsébet, 

Jozefa, Antal, Terézia, vas. hivat, főkalauz 

Kis-Czell. HM. 29409—85. 
Jenéi Jandrischovitsi József Bosznabród. 

BM. 46702—92, 
Jenéi (Rosenberg) Lajos, gyerm. : Lajos, 

Rezső, Aranka, gyógyszerész Budaörs. 

BM. 27839—71. 
Jenéi (Juringerj Mihály Nagyvárad. BM. 

6157—68. 
Jenéi fJerucsek) Mihály, gyerm. : Gyula, 

Lajos, József, Mária, Mihály, János, szabó- 
mester Győr. BM. 63176—81. 
Jenéi (Janecska) Pál, gyerm. : Mihálv, 

könyvkötő B.-Csaba. UK- 21189—62. 
Jenéi : Jancsina) Pál hittanhallgató Jászó. 

BM. 7274—79. 
Jenéi (Gerstner) Sámuel gazdatiszt Kiskaba. 

BM. 17856—84. 
Jenő (Hricz) András hit hallgató Szepes- 

káptalan. BM. 80150—89. 
Jenő (Geck) József Kis-Jenö. UK. 5645-47. 
Jenöfi (Jerzsabek) Ferencz, gyerm.: Margit, 

Ferencz, kéményseprő Veszprém. BM. 

40508— «1. 

Jenőfi (Rosenkopf) Ferencz hivatalnok Sas- 
vár BM. 23561—89. 

Jenőfi (Rosenkopf) Jenő, gyerm. : Prisca, 
Jolán. Margit, Jenő, főerdész Nádasd. 
B.M. 25745-83. 

Jenőfi íTaraszovics) Lipót és Ferencz Pest. 
BVI. 8869—18. 

Jenőfi (Jerzabek) Mihály, gyerm. : Albert, 
Ida, Izidor, Vilma, kéményseprő Szeged. 
BM. 53581—85. Jenőfy (Csemicseki Mihálv Orosháza. ÜK. 

17954 — 17. 
Jerfi (Hergeszelli Antal, gverm. : József, 

birtokos Győr. UK. 4673-^62. 
Jernei (Jergleri Máté és Mátyás tanítók 

Pest. BM. 14722—67. 
Jeszeniezei íJankovich) Béla Bpest BM. 

40932—76. 
Jeszenszki ' Jelenak) János, gyerm. : Endre. 

honvédfőhadnagy Kassa. B.M. 75138 — 83, 
Jettelfi ! Jeiteles) Leopold Arad. BM 3859/48 
Jó Woditska) Antal tanár Felsőbánya. 

BM. 7493—90. 
Jobb ;Besser) Gyula, gj-erm. : Margit Szili; 

Bpest BM. 70677—83. 
Jóföld^ (Dobrozenszki) Mátyás háztulajdo- 
nos Érsekújvár. BM. 43052—78. 
Jókai (Libuska) András földmivelA óba. 

BM. 2705-88. 

Jokay (Dobrotkai János Érsekújvár. UK. 

5645 — 47. 
Jókövi (Kadleczovies) János, gj-erm.: Emil, 

Gizela, Kornélia, Alajos, Anna, Béla, kántor- 
tanító Forgácsfalva. BM. 43739-89. 
Jolánkai (Kayser) Gyula, gjerm. : Vilmos, 

Jolán, vasúti főnök Arad. BM. 1721Í'— 86. 
Joó (Smrstik) Teréz, gjerm. : Anna, Róbert 

Bpest. BM. 849'>— ,S.5. 
Jordán íFichtel r Ignácz Tolna. BM. 5 1 508 92. 
Jordán (Blnmlierger) Samu Miskolcz. BM. 

43423—88. 
Jósika íGerlich ! János Bpest. BM. 26360 77. 
Jósika (Ilotier József, gyermekei: Lajos, 

Gizella, Rozália, Amália, Bella, körjegyző 

Aranyos-Medgyes. BM. 22125—81. 
Joskai (Gitling) Ignácz tanító Darnó. UK. 

9342—62. 
Jótóli (Jourdenil) József nagykereskedő 

Pozsony. BM. 28027—67. 
Józanágh (Becsak) id. és ifj. Zsigmond, 

gjerm.: Vilma, Viktor, ref. lelkész Szob. 

BM. 4863S— 78. 
Jozits (Zavicskay M.) Miklós Buda. BM. 

17386—70. 
Józsa (Singer) Lajos díjnok H.-M.-Vásár- 

hely. BM. 24980—87. 
Józsa (Junger) László Zsombolva. BM. 

75670—83. 
Józsefi 'Karpeles)Józs. Bécs. BM. 10020792. 
Juhári í.Spindler) József főldbirt. Vittencz. 

UK. 381&— 62. 
Juhász (Sznpperi Antal Érsekújvár. BM. 

11397—92. 
Juhász (Jnngmann) Béla könyvelő Bpest. 

BM. 60429—84. 
Juhász fJudovics) Ferencz kereskedősegéd 

Berlin. BM. 31234—85. 
Juhász (Jakabovits) Ferencz Bpest. BM. 

40751—93. 
Juhász (Bránya) János B.-Gyula. BM. 

48713—92. 
Juhász ("Schaífer) J. Jenő kisk. Miskolcz. 

BM. 341S4— 89. 
Juhász (Steinecker) Jenő, gyerm. : István. 

Pál, Irén, Lajos Nagy-Káta. BM. 36308—92. 112 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Juhász (SchafFer) József énekes Lipcse ill. 

Bpest. BM. 37995—81. 
Juhász (Scheffer) A. József czipész Szeged. 

BM. 51985—81. 
Juhász (Jakubovits) József nyűg. hadnagy 

Bpest. BM. 13087—86. 
Juhász (Jarischauer) Mór tanító Sztára. 

BM. 5235—89. 
Juhász (Dienes) Sándor asztalossegéd 

Bpest. BM. 36797—84. 
Juhász (Meczker) Sebő napszámos Eákos- 

Palota. BM. 19313—93. 
Jutási (Jud) Ferencz Szombathely. BM. 

55135—93. 
Jutási (Jud) Jakab, gyerm : Imre, kalauz 

Szombathely. BM. 59280—82. 
Juventius (Rudolf; Antal segédmérnök 

Bpest. BM. 38289—79. Kabos (Rothman) Ármin N. -Várad. BM. 

42305—92. 
Kabos (Krugstein) Izsák, gyerm. : Béla, 

Ernő N.-Várad. BM. 48835—92. 
Kabós (Klein) Márton Tasnád.BM. 68476/83. 
Kaesonyi (Koleszár) Mihály isk. igazgató 

Paks. BM. 57868—93. 
Xádár (Binder) Antal megyei írnok Temes- 
vár. BM. 22792—79. 
Kádár (Kurlander [Kurliinder]) Dáv., gyerm. : 

Janka K.K.-Félegj'háza. BM. 51250—82. 
Kádár (Binder) Frigyes, gyerm. : József, 

Jozefina, Regina, ügyvéd Csáki-Gorbó. BM. 

56314—86. 
Kádár (Kohn) Izidor kisk. Arad. BM. 

10922—89. 
Kádár (Kohn) Izidor Mácsa. BM. 82581/92. 
Kádár (Kohn) Jakab Arad. BM. 14278/91. 
Kádár (Kurlander) Joachim, gyerm. : Vil- 
mos, Ján., Árpád, kereskedő Kun-Félegy- 
háza. B.VI. 56218—82. 
Kádár (Faszbinder) Károly H.-M.-Vásár- 

hely. BM. 86618—92. 
Kádár (Kiffer) Lajos növ. pap Bpest. BM. 

69146—90. 
Kádár (Klein) Mihály, gyerm.: Emil Lupény. 

BM. 56232-^93. 
Kádár (Klein) Miksa könyvelő Arad. BM. 

24019—91. 
Kádas (Kurtz) Antal, gyerm. ; Lajos, Aranka, 

Károly, vas.-hiv. Arad. BM. 83214-89. 
Kador (Fuchs) Sándor kir. itélőtáb. hiv. 

Bpest. BM. 28933—83. 
Kajári (Rosenberg) Ármin könyvvezető 

N.- Várad. BM. 50346—87. 
Kajári (Rosenberg) Dávid, gyerm.: Mali, 

Lázár, Ilona, N.-Várad. BM. 27966—83. 
Kajári (Kohn) Gyula gyári int. Ó-Szőny- 

Fiizitő. BM. 4069—91. 
Kajálni (Krausz) Nándor, gyerm. : Amália, 

Mária, Erzsébet, Júlia, füstfaragó Vaál. 

BM. 67527—92. 
Kajári (Rosenberg) Ráchel N.-Várad. BM. 

5052—93. 
Kajári (Rosenberg) Simon, gyerm. : Sámuel, 

szig. orvos S.-Tarján. BM. 40562—81. Kajdáesi (Schreier) Jakab Budapest. BM. 

3789—76. 
Kákonyi (Blechár) János növ. pap Széles- 

kút. BM. 54472—89. 
Kálai (Klein) Aurélia zenésznö Budapest. 

BM. 57629—82. 
Kálai (Kohn) Gyula Győr. BM. 72620/90. 
Kálai (Kugel) Ignácz, gyerm. : Ede, adótiszt 

Komárom. BM. 2939—82. 
Kálai (Kohn) Ignácz lakatossegéd Bpest. 

BM. 52827-81. 

Kálai (Kadlcák) János, gyerm. : Ignácz, 

István, vas. hivatal. Mező-Keresztes. BM. 

4724—83. 
Kálai (Kutzenberger) Jenő, gyerm. : Alajos. 

Bpest. B.M. 61884—81. 
Kálai (Kohn) Jeremiás, gyerm. : Ármin,. 

Valéria, Bpest. BM 57519—83. 
Kálai (Kohn) Károly Baja. BM. 33168 83. 
Kálai (Krasztl) Mór, Jenő, vas. hiv. Bpest 

BM. 45461—81. 48530—81. 
Kálai (Kohn) Móricz kiskeresk. Budapest. 

BM. Ö6546— 84. 
Kálai (Kadlcsák) Nándor vas. hiv. Battony. 

BM. 18761—83. 
Kálai (Kohn) Salamon (Sándor) Ebeczke., 

BM. 67678—82. 
Kálán (Löffler) János K.-Löd. BM. 10659,68. 
Kalász (Krupka) Ferencz bádogos mester 

Bpest. BM. 30993—89. 
Kaláz (Kintner) Károly, gj'erm. : Károly.. 

Bpest. BM. 55413—92. 
Kalázdi (Kaufmann) Vilmos Tata. ÜK. 

286—62. 
Kálazdi íRitter) Endre, gyerm. : András^ 

oki. gazda Marczelház. BM. 33784—78. 
Kálazdy (Kaufmann) Ignácz, gyerm. : Mó- 
ricz, Komárom. ÜK. 992—847. 
Káldi (Kohn) Mór, gyerm.: József, Lázár^ 

Tivadar, Ferencz, Irén, Pál, Torony. BM. 
10271—92. 
Káldi (Mittermayer) Nándor, gyerm. : Gizella,. 

Mária, számtiszt Bpest. BM. 33562 — 81. 
Káldi (Kádelburg) Sándor, gyerm. : Berta, 

Dezső, Gyula, orvostudor Ó-Verbász- BM. 

40723—77. 
Káldor (Zacherl) Ágoston tanárjel. Fehér- 
templom. BM. 65174—90. 
Káldor (Kohn) Bernát, szig. orvos Sóskút 
KBM. 47629—82. 

Káldor (Kohn) Dávid könj-velő Sóskút 

BM. 47642—82. 
Káldor (Kohn) Ede Bpest. BM. 20410—91. 
Káldor (Klein) Emil Bpest. BM. 52017/93. 
Káldor (Kladler) könyvkeres. Bpest BM. 

51710—86. 
Káldor (Kohn) Gyula kisk. Kernyája. BM. 

77087—89. 
Káldor (Lichíscliein) Ignácz gyógysz.-segéd 

Csongrád. BM. 8524—88. 
Káldor (Kohn) József könyvelő Budapest. 

B.M. 6834—83. 
Káldor (Kohn) Károly Hanzlikfalva. BM. 

372h8— 93. 
Káldor (Kohn) Manó Bpest BM. 81279,92. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 113 Káldor Kuiiti >aniael, sr^erm. : ^Simon. 

Rndoltína, Ede, keresk. könwvivö Bpest. 

BM. 40347— >5l. 
Káldor (Kransz) Sainn könvwez. Kapos- 
vár BM. 6S724— 90. 
Káldor K • <- r -~ y - -nkasz- 

vez. 2a: - — i 

Káldor 1 : i'>\>esx. 

BM. 61^40 — ö2 
Káldor (Kohn,. Zsigm. kávéfötó Bécs. BM. 

3>547— 90. 
Káldori (Kohn. Asriel, gyerm. : Zsigmond, 

Adolf, Sándor, Bécs. BM. 61913—61. 
Káldori (Kró) Salamon kisk. Makó. BM. 

ÖT(J99 — ^*3. 
Káldori < Klein) Simnel, grerm. : Károly, 

Dávid. Dániel, Mór, Ó-Kanizsa. BM. 

449-25 — 7y. 
Kállai Kobn) Ábrahám Brezova. B)L 
löt};i3— 91. 
Kállai iKolini .\dolf, g^enn. : Gyola, birlap- 

iró Budapest. B.\I. 363Ö1— 78. 
Kállai (Kohn) Adolf orvos FVanzensbad. 

BM. esi 3— 70. 
Kállai iKaÖ'emann) Adolf jogász Bndapest. 

BM. 36241—90. 
Kállai Kanfmanni Ármin, gyerm.: Atilla 

Olga , Ásota, üff>véd Nyitra. BM. 45087 82. 
Kállai I Klein Dávid 'orvos Bndapest. BM. 

47751—^. 
KáUai íKohn)Dávid hiv. Bécs. BM. 32425 90. 
Kállai (Kohn) Dávid Ozora. BM. 23367-92., 
Kállai íCohn; Ede. gyerm.: Margit Bécs. 

BM. 27331—93. 
Kállai Klein Fülöp, gjerm.: Jen5, Uonn, 

Aranka, tanító Gy -Tölgyes. BM. li&41 91. 
Kalmár Kohni Gerzson, gyerm.: Dona. 

Martit. Aranka Bpest. BM. 21426—93. 
KáUai Kalivoda Géza Bethlen. BM. 

16879—92. 
Kállai 'Kohn.i Ignácz, gyerm.: Gyula, Sán- 
dor, Margit. Hona. Rafael, üvia, Irén, 

kereskedő Gvőr. BM. 23220—86. 
KáUai Kransz. Jáko Pest. RM 33-224— 74. 
Kállai Otvcheli János, evenn.: Anna. Mag- 
dolna, községi biró KáÚó. BM. 42734—77. 
Kállai Kaneza) József ácsmester Ónod 

B-M. 52.572—89. 
Kállai Nenstadtel) Károlv Bánfaivá. RM 

10477!;>— 93. 

Kállai íKohaneky! Lajos Pest. BM. 577()— 7::. 
Kállai Klein' Lajos, gyerm.: Jolán, Gvnla 

S.-A.-Ujhely. BM 4698—77. 
Kállai iSpitzeri Lajos kereskedő N.-Kanizsa. 

BM. 46' (55 — 9<J. 
Kállai Kohn) Manó, gyerm.: Gizella, Béla, 

Irén, Ilona. Sándor, fÍ!k>rvosOravicza-bánya. 

KSl. 44077—78. 
Kállai 'Kohn! Mór Álba. BM. 94117—92. 
Kállai I Spitzer Nándor bizt. int. fBnsrvnök 

Keszthely. BM. 54747—80. 
Kállai Kanpert) Ödön ácsmester Arad. 

BM. 954H— 69. 
Kállai ' Weinberger> Salamon díjnok Na?v- 

Várad. BM. 37694-37. 

Névváltoztatások. Kállnai Kellner Pál keresked<'!s^éd Pest. 

l"K. 8554— n2. 
Kallós I Katz) Annin, gyerm. : Lajos, Dezs6 

Debreczen. BM 3237.5—92. 
Kallós íKohn fCohni Bernát, grerm.: Adol^ 

R.>za, ZsigT" ■'" ' • ' "■ -♦ B>L 53421 91. 
Kalmai T. erm : Szilárd, 

Ilona. köz. )NL 537 — 71. 

Kálmán Kraii.-/. Elek .Elias^ kisk. Peér. 

B.M. tV4425— 35. 
Kálmán Klncska Ferencz m. k. csendőr 

Bavanyistye. Bil. 4192*— 38. 
Kálmán ''Kohn) Fülöp Trencsén. BM. 

38308—92! 
Kálmán (Kaknnsz) Dona, gyerm.: Béla, 

Gizella N.-Becskerek. B.M. 64954—86. 
Kálmán 'Fényszarusii István, g>erm. : Ist- 
ván, Mihály. János. Unokái : József, Mihály 

Székndvar. BM 12.yj5 — 73. 
Kálmán Kohn> Izidor és Árpád Bábod. 

BM. 92285—93 
Kálmán Kobn> Jakab Belényes. BSl 

740113—91. 
Kálmán Kohn. József, gjerm. : Ármin, 

Henrik, Erzsébet, Margit, mészáros Bpest. 

BM. 6^3514—90. 
Kálmán Kalivodaj Kolos Károly ezist.-r. 

növ. Zircz. BM. 42617—84. 
Kálmán iKacziám Mária Selmeczbánva. 

BM. 9'.>23f'— 03 
Kálmán Frnyszarasit Mihály, gyerm.: Juli, 

János. Ri'íza .^fzékudvar. BM. 53687 — 73 
Kálmán Kohm Mihálv foldbhrt ó-5zöny. 

B-M. l'2576— ;^'. 
Kálmán •Grünfeld)^ Miksa tan.-jcl. Buda- 

I)est. BM 6664.5—86. 
Kálmán Kohn. Miksa, trverm. : Mihálv. 

Samn Bécs. BM. 30247— 9C''. 
Kálmánt Kalivoda Nándor Szinvér-Váralja. 

BM. 85581—92. 
Kálmán (Kohn) Sándor Sz.-Fehérvár. BM. 

40.3—92. 
Kálmán íKohn) Sándor Sz.-Fehérvár. BM 

61"8-;-92. 
Kálmán (Kohn) Sándor gazdász Bábod. 

BiL 922í'^— 93. 
Kalmár Kohn> Ármin orvostan-ballg. Sőe- 

Hartván. BM. 54819—88. 
Kalmár Kohn • Béla, gyerm. : ládor, Samo, 

Hnsó Si.Sfok. BM 94Í48— 9-3. 
Kalmár ' Klárik) Benjámin távirdász Tata, 

BM. 63337—83, 
Kalmár Kohn) Dávid Bpest. BM. 34526 92. 
Kalmár 'Fragner) Ede, gyerm. : Gyula, f5- 

erdész Vöríisvár. BM. 23176—83. 
Kalmár Deatsch Emma, gyerm.: Árpád, 

Francziska (férj. Nagy Lajosné Bpest. 

BM. 48679 8-5. 
Kalmár Kohn] Gusztáv Bpest BM. 2665 91. 
Kalmár tKohn) Gynla keresk. Naszád. BM. 

59937—89. 
Kalmár (Kohn) Gynla kisk. Arad. BM 

1308&— 90. 
Kalmár fKohn) Hermann kereskedósegéd 

Makó. BM. 49218—88. 

8 114 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Kalmár (Steiner) Hngó rendőrségi díjnok 
Bpest. BM. 32757—87. 

Kalmár (Klein) Ignácz könvvelö Bpest. 
BM, 1968—88. 

Kalmár (Kohn) Ign. Zsolna. BM. 14042—93. 

Kalmár (Franki Kohn) Imre Bécs. BM. 
45971—92. 

Kalmár (Kohn) Izidor czipész Sz.-Fehérvár. 
BM. 39592—86. 

Kalmár (Krönberger) Jakab irodaszolga, 
gyerm. : Lipót betűszedő, Antal pénzváltó- 
házi gyakornok Bpest. BM. 25238—84.^ 

Kalmár iKaufmann) Jakab, gyerm.: István, 
László, József Bpest. BM. 21130—92. 

Kalmár íHandelsmann) Jakab kereskedő- 
segéd Arad. BM. 72376-93. 

Kalmár (Kohn) Jakab Makó. BM. 106453/ 93. 

Kalm.ár (Krammer) János, gyerm. : Mihály, 
András K.-Lőd. BM. 13659—68. 

Kalmár íKaufmann) János ügyvédi iroda- 
vezető Bpest. BM 11484—71. 

Kalmár (Kohn) Joachim honvéd-őrmester 
Kecskemét. BM. 57885—92. 

Kalm.ár (Kramer) József kereskedősegéd 
Bpest. BM. 1948—88. 

Kalm.ár (Kohn) Lajos keresk.-tanuló Sze- 
ged. BM. 8590—88. 

Kalmár (Kohn) Lipót H.-M.- Vásárhely. BM. 
65489—93. 

Kalmár (Kaufmann) Márton K.-Ujszállás. 
BM. 7022—69. 

Kalm^ár (Krausz) Miksa (Mihály) keresk,- 
segéd Kaposvár. BM. 46264—85. 

Kálmán (Klein) Mór Eger. BM. 13292—93. 

Kalmár (Krausz) Mózes (Mór) Sz.-Fejér- 
vár. BM. 51529—86. 

Kalmár (Kohn) Nándor, gyermeke: Lajos 
Arad. BM. 37780—85. 

Kalmár (Kremer) Péter Pest. BM. 19621/68. 

Kalmár (Klein) Regina Kaposvár. BM. 
67636—92. 

Kalmár (Kaufmann) Sándor Alberti. BM 
50438—83. 

Kalm,ár (Schuch) Sándor kereskedösegéd 
Bpest. BM. 25241—84. 

Kalmár (Herzmann) Sándor, gyerm, : ^Jár- 
ton, Jenő Hatvan. BM. 44851—90. 

Kalmár (Kohn) Zsigmond Szt-Tamás. BM. 
56062-92. 

Kalmár (Iczkovits) Izsák Vésztő. BM.. 

16S95— 84. ^ 

Kalmáry (Kramerlauf) Antal v'asárus-s 
Pest, ÜK. 15324—41. 

Kálnai (Klein) Adolf lanár, gyerm. : Józs., 
gymn.-tanuló Martonos. BM. 42690—78. 

Kálnai (Klein) Amália Komárom. BM. 
55493—91. 

Kálnai (Kodleczovits) András, gyermeke : 
Mária, rakt. S.-A.-Ujhely. BM. 6478—91. 

Kálnai (Klein) Béla, gyerm. : László, Imre 
Szabadka. BM. 68519—92. 

Kálnai (Kandler) Ede, gyermekei: Vilma, 
Sándor, adószedő Gálszécs. BM. 4651,69. 

Kálnai (König) Gyula, gyermekei: Zoltán, 
Gyula, Hona, Gizela, Margit, vas. -raktár n 
N.-Károly. BM. 10478—90. Kálnai (Susska; János ügyvéd Pest. BM' 

5054—71. 
Kálnai (Klein) János erdőrendezőségi-gya- 

kornok Bpest. BM. 19719—82. 
Kálnai (Klein) László közalap, ügyész Csá- 
kóvá. BM. 36027—80. 
Kálnai (Klein) Lipót kereskedő Miskolcz. 

BM. 69857—86. 
Kálnai (Kohn) Matisz (Miksa), gyermekei : 

Karolin, Johanna, Babett Izabella, szács- 

mester. BM. 28017—83. 
Kálnai (Honecz) Nándor tanító Pest. BM. 

2692—70. 
Kálnai (Kohn) Nátán (Ignácz) könyvvez. 

Bpest. BM. 61935—82. 
Kálnai (Kohn) Ödön korcsmáros Héregh. 

BM. 37187—86. 
Kálnay (Knapp) József és Imre Pécs. UK. 

7416—47. 
Kálnásy (Kolosy) Sándor, gyerm.: Anna, 

Alajos, fogalmazó Sátor-Alja-Ujhely. BM. 

14047—70. 
Káinoki (Kaufmann) Gyula üzl.-vez, gy.: 

Izidor mérn.-jel., Jenő tanuló Bpest BM. 

42881—85 
Káinoki (Kaufmann) Henr. hirl.-író Bpest. 

BM. 43953—81. 
Káinoki (Kohn) Izidor keresk.-segéd Pest. 

BM. 19225—69. 
Káinoki (Skrivanek Steiger) József s.-lel- 

kész Beléd. BM. 28596—84. 
Kalocsai (Kozák) József, gyerm : Lajos, 

Emilia, Gusztáv, Gizella, Mária, Rozália 

Maklár. BM. 24209—80. 
Kalocsai (Kain) Samu, gyerm.: Zsigmond 

föpinczér Szaimár. BM. 33793—87. 
Kalós (Klein) Ede kisk. Budapest. BM. 

66637—88. 
Kálosi (Klacser) Márton Dunavecse. BM. 

5039—48. 
Kamanfalvi (Postrk/ József gazdatiszt- 

Letkér.^ UK. 12638—63. 
Kamarás (Prohászka) Imre körjegyző-jel. 

Újvidék. BM. 23849—81. 
Kamarás (Jaszecskó) Pét. kéményseprőm. 

Torna. BM. 10938—89 
Kámori (Krump) Samu tanár Pozsony. 

UK. 4992—61. 
Kán (Kann) Gábor mérnök München. BM. 

2735—88. 
Kanálosy (Löffler) Jak. Pest. BM. 2398/48. 
Kanálosy (Lötíer) János fogorvos Pest. 

UK. 3590—47. 
Kanizsai (Pernhoífer) Ferencz mérnök 

Kalocsán. UK. 2173—63 
Kanizsai (Steiner^ Mór képezdész Xagy- 

S/.ombat. BM. 46052—81. 
Kanizsay ( Kanvucsák) Károly, gyermekei : 

József, Amália Pest. BM. 11394-48. 
Kántor (Singer) Józs. Kapolcs. BM. 74499/88. 
Kántor (Singer) Sámuel földbirt. Kapolcs. 

BM. 34472—89. 
Kánya (Kanyaurek) János műfaragó Pest. 

BM. 13382—70. 
Kanyaffi (Gayer) Antal Ráczkanizsa. BM. 

6948—48. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 115 Kányái Kanvuk) János pinczefelügyel5 
Sz.itmár. BM.' 44354—57. 

Kapalló Lakatosa István pénzügyi liiva- 
talnok Gálszécs. BM 12389—70. 

Kaphegyi iKappenberger) János, p^'erm. : 
Józs(^t; János, Fer. KIM BM 13659—68. 

Kapocs (Hirmanni Ferencz Baja. BM. 
jíOóiy— 92. ' 

Kapocsi CDemian) Elmil Maros-Ludas. BM. i 
6906;)— 83. 

Kápolnai (Lévy) Ármin Szentes BM. 
L'6945— 85. 

Kápolnai (Löwy) Benedek pénziigjör Mó- 
dos. B.M. 36943— «9. 

Kápolnai (Greif) Ferencz betn-rakó Pest. 
BM. 30069—71. 

Kápolnai (Blatt* István sütösegéd Bpest. 
B.M. 39842—81. 

Kápolnai (Levi) Izidor Szentes. BM. 
74999—83. i 

Kápolnai (Bencsura) János, gyermekei : | 
Gábor. András, Pál, Imre, Paulina, Józs., 
István, László Eger. BM. 18017—93. 

Kápolnai 'Korchmayer) József kép. tan. 
Sárospatak BM. 4653—82. 

Kápolnay (Kirchner) József Szatmár. UK. 
1824.5—14. I 

Kapós (Kőiben) Ignácz kisk. Brenyistye. \ 
BM 37554—90. j 

Kaposi (Goldstein) Albert Kaposvár. BM. i 
50938—83. I 

Kaposi (Kohn) Bernát Kaposvár. BM. ; 
4549—73. ! 

Kaposi 'Kohn) Henr. Bécs. BM. 63706/85. 

Kaposi (Klein) József papnöv. Zala. BM. 
56126—81. 

Kaposi (Kolin) Salamon, gyerm. : Manó, 
Lujza, Ignácz, Márk, Gyula, Alfréd, ker. 
Bécs. BM. 58304—85. 

Kaposvári (Weisz' .lózsef tanító Duna- 
Pentele. BM. 17865—87. 

Kaposvári i^Kapnsztai Mihály, gyerm. 
Artúr, Olga, vas -áll. pénzt. T.-Szt-Márton: 
BM. 44394—86. 

Káposztás (Kapuszta) István Kima-Szom. 
bat. BM. 2Ó632— 91. 

Káposztási íKáposzta) Gábor, g}erm. : 
József, Gabriella, iparos B, Gyarmat. BM. 
36969—87. 

Kaprinai (Koperdák) István m&kertész 
Döbling. BM. 55863—80. 

Kaprinai (Koperdák) Mihálv Szepes- Vár- 
ai ja. BM. 40706—83. 

Kaprossy (Tillmann) János a bécsi páz- 
máni kollégium spirituálisa. Hatósági en- 
gedély ki nem puhatolható, hivatkozás a \ 
rendeletre nincs, ezt jelenti az Esztergomi ! 
káptalan 1816-ban 29542. számú felterjesz- 
tésében- I 

Kapusi Kohn) Jakab Bécs. BM. 64763—85. 

Kapuvári (Kapu) László Czegléd. BM. ' 
54251—73. 

Kara (Kreineri Gyözö bölcs.-hallg. Bpest. ' 
BM. 4668—84. 

Karácson (Krüner) Ágoston vas. tisztviselő 
Bpest. BM. 26962—81. Karácson Krüner; Pál, gyerm : Emil, 
Vilma, vasúti üzleti ellenőr Budapest. BM. 
l:-9443— 81, 

Karácsonyi Mikán) Ede áll. végrehajt*') 
Temesvár. BM. 49332—86. 

Karácsonyi (Krasconi Ján. birtokos Rozs- 
nyó. BM 22935—85. 

Karácsonyi (Kracsnn.i János díjn. Karán- 
Sebes. BM. 18373—92. 

Karácsonyi íKracsunyi Józáef, gyerm. : 
Áiroston. Matild, Anna, Mária. Rudolf, 
.Aladár, Káról v, közjegvző, nagvk tiai, Ágost 
és Rudolf gyérm. Sáta. BM. 40833—87. 

Karácsonyi (Koritschoner) Lipót ügyvéd- 
jelölt Bpest. BM. 34853—81. 

Karácsonyi (Krecsun) Miklós, gyerm.: 
(ivula, Miklós, Mária, Róza, Géza, Vilma, 
fóvámhiv. ellenőr Kolozsvár. BM. 53049/85. 

Karácsonyi (Kohn) Pál Leopold irnok 
Tokaj. BM. 63765—87. 

Karádi íGrünhut) Bertalan Budapest. BM. 
11925—77. 

Karádi (Kohnj Ignácz keresk.-segéd Bpest. 
BM_. 36589—86. 

Karádi (Krasz) Jakab Veszprém. BM. 
22837—82, 

Karai íKnecht) Ferencz, gjerm. : László, 
Matild, Imre, Ferencz, István, Mária, állam- 
pénzt, h. szolga Buda. BM. 20191—68. 

Karai (Kramer dr.) Gusztáv, gjerm. : Károly, 
Teréz, Gusztáv, Aurél, Mária, Ida, orvos 
Bpest BM. 66183—92. 

Karai (^Kameráth) János Nagybánya. BM. 
5543—48. 

Karay (Kohm Jakab Buda. UK. 13915—46. 

Karányi(Kohn Mihály Bécs. BM. 29767 86. 

Kárász (Kohn) Aladár, gyerm. : Oszkár, 
Elemér, Irén, Elza, Viktor, Géza, Ilona 
Arad. BM. 49335—86. 

Kárasz (Kiszeli) Alajos irnok Szabadka. 
BM. 16737—89. 

Karczag (Kramer) Farkas Lipót hirlapíró 
Debreczen. BM. 62260—81. 

Karczag íKogerj György távirdatiszt Szom- 
bathely. BM. 100922—93. 

Karczag (Kramer) Gyula keresk. Debre- 
czen. BM. 29277—85. 

Karcsai (Knauf) János, gyerm. : István, 
urad. kasznár Kenderes. BM. 10955 — 78. 

Karcsai (Kiripolszkyj Károly Pest. BM. 
8819 — 18. 

Karcsai 'Knauf; Károly, gyerm. : Károly, 
Vilmos, József Jászkisér. BM. 12576 — 68. 

Kardos (Katz) Ábrah. Albert bölcs.-hallg. 
Bpest. BM. 3123—84. 

Kardos (Kohn) Ábrahám Debreczen. BM. 
6612é— 93. 

Kardos (Kohn) Adolf gazdatiszt Gyöngyös. 
BM. 59028—82. 

Kardos (Kratochwill) Aladár Nagjvárad. 
BM. 62056—86. 

Kardos (Dégen) Andor Miskolcz. BM. 
111769—93. 

Kardos (Klein) Antal, gjerm. : József, Alfréd 
Bpest. BM. 90411— 91. 116 NEVVALT055TATA.SOK. Kardos (Kohn) Áron, gyerm.: Dezső, Mar- 
git, mázoló Bpest. BM. 9167—89. 

Kardos (Kohn) Baruch (Ábrahámj gép- 
lakatos Bpest. BM. 5 1422—87. 

Kardos (Kohn) Bern. bádogos-segéd Bpest. 
BM. 41402—90. 

Kardos (Kohn) Bernát, gyerm : Móricz, 
Dávid Veszprém. BM. 84758—91. 

Kardos (Klein) Bcrn.Villány. BM. 71118 92. 

Kardos (Kohn) Dániel, gverm. : Aranka, 
Berta, czipész Bpest. BM." 62338— 84. 

Kardos (Katz (KohnJ) Dávid butorkeresk. 
Bpest. BM. 55230—85. 

Kardos (Kornstein) Dezső Emil Ungvár. 
BM. 719—82. 

Kardos (Kohn) Ede Rohoncz. BM. 101357/92. 

Kardos (Klein) Ernő Kassa. BM. 80402 91. 

Kardos (Klein) Gábor Csáktornya. BM. 
25028—84. 

Kardos (Kohn) Gábor Gyöngyös. BM. 
59965—85. 

Kardos (Krautzák) Géza csendőr Nemes- 
Vid. BM. 35143—89. 

Kardos (Kolm) Hermann Gyöngyös. BM. 
2673—92. 

Kardos (Kauerj Ignácz és János Szolnok. 

UK. 7798—64. 
Kardos (Schöntag) Ignácz Szombathely. 

BM. 44495—83. 
Kardos (Kohn) Ignácz P.-Ladány. BM. 

46057—87 
Kardos (Kohn) Ignácz, gyerm. : András 

tanító T.-Szt-Miklós. BM 33842—88. 
Kardos (Krompaszky) Ign., gyerm. : Miksa, 

Borbála, László, István Ungvár. BM. 

41712—91. 
Kardos (Szmercsek) István Mezövár. BM. 

1240—91. 
Kardos (Klafter) Izidor kisk. Buttyin. BM. 

37888—88. 
Kardos (Kohn) Izrael, gyerm. : Ignácz, vas. 

hiv. Szeged. BM. 27827—81. 
Kardos (Kohn) Izsák keresk.- segéd Bpest. 

BM. 66764—84. 
Kardos fGestettner) Jakab keresk.-segéd 

Szombathely. BM. 24664—83. 
Kardos (Löwenrosen) Jakab ügyvédjelölt 

Nagykáta. BM. 64914—84. 
Kardos (Kohn) Jak., gjerm. : Manó, Mih., 

keresk. Szeged. BM. 56373—89. 
Kardos (Kohn) Jakab, gyerm. : Hugó, Fer., 

Mari, ügynök Bpest. BM. 58044—89. 
Kardos (Kreisler) Jonathán Csurgó. BM. 

27708—89. 

Kardos (Krausz) József mérnök Bpest. 

BM. 58370—81. 
Kardos (Stausz) József pénzügyőri fólvigy. 

Bpest. BM. 53736—85. 
Kardos (Kohn) József, gyerm. : Adrienne, 

ékszeré.sz Baja. BM. 17234—89. 
Kardos (Szmercsek) József Mezövár. BM. 

1240—91. 
Kardos (Kohn) József Bpest. BM. 91143/91. 
Kardos (Izrael; Juda N.-Várad. BM. 6538/93. 
Kardos (Ketterer) Károly, gyerm : Ferencz, 

vas. hiv. Arad. BM. 55094—89. Kardos (Zwertnikj Lajos Oroszvár. BM. 

55282—81. 
Kardos (Katz) Lajos Zsibó. BM. 6445—92. 
Kardos (Kohni Lipót, gyerm. : Róza, Lujza, 

Berta, Friderika, Márk, Rudolf, Jenő, ügy- 
nök Bpest. BM. 42005—38. 
Kardos (Kaiifman) Lipót, gyerm.: Aurél 

Nagy-Károly. BM. 92194—92. 
Kardos (Kotrosics) Miklós, gyerm. : Mária, 

Mihály, pályaőr Mezőhegyes. BM. 21363 91. 
Kardos (Klein) Miksa Bpest. BM. 25147—91. 
Kardos (Klein) Móricz keresk. Miskolcz. 

BM. 3027—90. 
Kardos (Kornfein) Mór Tapolcza BM. 

50377—91. 
Kardos (Kohn) Salamon, gyerm. : Dezső, 

vas. hivataln. Sopron. BM. 33232—83. 
Kardos (Klein) Salamon (Sámuel- keresk. 

Miskolcz. BM. 45419—87. 
Kardos (Kacz) Sámuel ügyv. írnok Bpest. 

BM. 2006—82. 
Kardos (Klein) Sámuel, gyerm. : Márton, 

mérnök H.-M.- Vásárhely. BM. 12205—84. 
Kardos (Kohn) Sámuel gazdatiszt Mende. 

BM. 42146—88. 
Kardos (Kohn) Sámuel kisk. N.-Becskerek. 

BM. 18529—89. 
Kardos (Kohn) Sámuel, gyerm, : Mihálv 

Szeged. BM. 75968—91. 
Kardos (Kohn) Sánd, orv.-növ. Bpest. BM. 

2734—88. 
Kardos (Kohn) Sándor T.Szt.-Márton. BM. 

73265—92. 
Kardos (Kalinka) Vincze, gyerm. : Anna, 

Karol. Erzséb. Kolozsvár. BM. 54540 92. 
Kardos (Kohn) Zoltán, gyermekei : Géza, 

Anna, Dezső, Árpád Szinyérváralja. BM. 

98462—91. 
Kardosi (Kohn) Frigyes kisk. Bécs. BM. 

24869—89. 
Kardosi (Kaiser) Ignácz Szolnok. BM. 

40468—81 
Kardosi (Zugschwert) József Tata. BM. 

36907—76. 
Kardossy (Herdegen) Eduárd hadi főorv. 

BM. 7474—48. 
Kárflfy (Karpfj Titus Benjámin Buda, UK. 

1251—45. 
Karikás (Ring) Mihály vendéglős Pest. UK. 

13567—62. 
Karikás (Izrael) Móricz Borossebes. BM. 

14888—92. 
Karinszki (Kohm József Budapest. BM. 

27756—74. 
Karkányi (Kerpner) Samu egyet, tanuló 

Harkány BM. 43096—82.' 
Kármán (Friedmann) Bernát, Salamon 

Rimaszombat. UK. 2791—65. 1864-ben 

20020. UK. sz. a. Rimái név lett enge- 
délyezve, most Kármán. 
Kármán (Kohn) Bernát Budapest, BM. 

10996^92. 
Kármán (Krmann) Ede, gyerm. : István, 

Margit, Ernő, Lajos, evang. lelkész Rátkó- 

Bisztro. BM. 36376—82. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 11 Kármán Kohn Jáuus Budapest. BM. 

28545— 9o. 
Kármán iKrír - :" Beszterczebánva, 

BM. 63>t";— 
Kármán íKlei;....< Mór tanár BjH-st. 

P.M, 426íi6— 74. 
Karmám iScbwarcz) Samu tanuló ."^.A, 

Ujhely. BSI. 462-27— 85. 
Karmán Kuhu) Sándor, gjermekei Ede, 

Ignácz Bi>est. BM. 44SS— 1'2. 
Karoli Carl Mihály Pest. BM. 11331—48. 
Károli Kaulberger) Nándor, gyermekei: 

Nándor, Aladár, Erzsébet, Adél, venditrl 

Balaton-Füred. BM. 22264— 7>. 
Károly (Karli Györp-, g:>erm. : Erzsél'er. 

Francziska, Ferencz. borbél v Lszód. BM 

15l'S4— 87. 
Károly iKarl Henrik kávéi lV<t Vli 

2298—63. 
Károly < Kolim Lip. TüvisfaliL BM. !< ■6254 í'o 
Karoly Karli Márton moinármest Libiez- 

kuzma. BM. 1327l>— a6. 
Károlyfi (Kankó) Gábor ; men- 

Hös^én. BM. 62933—92. 
Károlyfi iKobm Imre mér >r ili 

Lze^ltd. BM. 8278— Sl. 
Károlyfi iKarlinszky Náij.i.i . .^..^^-i .-«/.. - 

kesfejérvár. UK. 11132—62. 
Karolyfy Kari József városi haihi.u:. 

Temesvár. UK. 19702 — 14. 
Károlyi (Kohn) Adolf Bécs. BM. 41662 91. 
Károlyi (Kolpaszky Antal ügynök Bpest. 

BM. S267-1— 91. 
Károlyi (Karlicsek' Ferencz, gjennekei : 

I'ál, Paulina, tivsz. hiv.-szolga Bpest. r>M 

2(3964—81. 
Károlyi (Feichtnen Fer, gverm. : Lajos. 

órás Tóváros. BM. 15849 — 84. 
Károlyi (Karli Ferencz kisk Miskolcz, BM. 

ly743— 88. 
Károlyi Krskó> Györgv csendőr B.-G var- 
rnál BM. 75672—93. 
Károlyi Leffelholcz> Gyula N.-Károlv. B.M. 

4141S— 83. 
Károlyi Kari József, gyermekei : Alfréd. 

Mária, Konstantin, földbirtokos. Pozsonv. 

BM. 32042—83. 
Károlyi (Desch) Ign , gyerm. : Bóza, Gyula, 

müvirágr-készítő Bpest. BM. 48143 — 79. 
Károlyi Kari. János Buda. UK. 13915—46. 
Károlyi Kari János, Lajos ; Lajos gyerm. : 

László, Lajos, Károly Löiese, BM 146C»2 75. 
Károlyi Kutuschákj Mibálv péksegéd 

Bpest. BM. 8453—88. 
Károlyi Zuckermann) Mór. gyerm.: József. 

Manó -Szentes. B>L 3268—83. 
Károlyi (Kanfman Sám., gyerm : Martba. 
Erneszfm Német-Palánka."" B>L 6184 — SS. 
Karos > Klein Adolf íÁbrahám) orvostan- 

hallg. Bpest BM. 211-84. 
Karos Klein Izsák fodrász Bpest. BM. 

76796—91. 
Karos iDick> Rudolf, gyerm.: Hani, Mari, 
Ella. Tibor, fogtechn. Bpest. BM. 2545 — 9<:>. 
Karosi Skodacsek) Gyözö keresk--6egéd 
Turnteplicz. BM. 21562—86. Káros Lórincz Esztprg'>m BM. Kárpát i i itMiir.aun Lajos birlapiró Bpest. 
BM. 2S.37I— S4. 

Kárpáti Klein Adolf P;ilháza. BM.554i;>4 87. 

Karpáti Kaptingerj Ágost, gyerm. : Erzsé- 
bet, Béla, Gizella, Zoltán, körjeevzö. BM. 
.51217—83. 

Kárpáti áchmitula) András csendőr BM 
29J72— -"• 

Kárpá Írás Karán— HM 

624-: 

Kárpáti ii V. .\i.\. r nt'vel '. Pülgárd. 
BM. 13*^4— - 

Kárpáti (t'kimina IWIa tanít" Bpest. BM, 

11126— 8s. 
Kái^áti Haucb Kii.írt- r^im'.. IVlsóbáuya. 

UK. 1517 — 66 
Kárpáti (Kobn 1 v. Bpest. 

BM. 57734—81. 
Kárpáti ^Kascbmitter F' r-nc/. .Visi I'.tv 

BM /^247>^ — 81. 
Karpáti K '.d'is l.-r. csendőr Gsüántba. 

BM. ..-■.-^-v-,. 
Kárpáti Mavir Gusztáv tanár Uomonna. 

B.M. 4712—8*0. 
Kárpáti Knittel Gy.'.r.'. - " t Aranka, 

Szeréna, vas. áll. fő; 1". BM 

t:K573£'— vj. 
Karpáti Stark Gyula, gjerm. : Jeaö, Mar- 
cit, i).istatitk Pozsony. BM. 10880—90. 
Karpáti Langfeldi fingó vas. gyakornok 

Bpest. BM. 5<>38»— 86 
Kárpáti ' Komas) Imre, gyerm. : Károlv 

Gyula Fehérvár. BXL 46181—91. 
Kárpáti (Kaiubnsz) István Kmnárom. BM 

S878;— 4S. 
Kárpáti (Kohní Jakab gazd. ellenőr Szár- 
szó. BM 29457—86. 
Kárpáti <Kombauseri Jakab és Kadolf 

Szabadka. BM. 7170^—92. 
Kárpáti (Szaszaránj J&noB Misztótfalu. 

BM. 23159—78. 
Kárpáti Tíobzinek; János, gyerm : Dezső, 

Hajnalka, államvas. hiv Budapest. B^í. 

29974—31. 
Kárpáti Kosenfeldt János Csépa. BM. 

63978—81. 
Kárpáti ( Chrycko h. Chrupó Ján., gyerm. : 

Lajos. Ilona, szabómester Budapest. BM. 

38057—82. 
Kárpáti Wlasaki János, gyerm. ; János, 

Mária, Anna, Ferencz. Friderika, József, 

zenetanító Kecskemét BM. 52438—86. 
Kárpáti Münich) József pénzügyőri szem- 
lész Bpest. BM 44385—79. 
Kárpáti íKarpelesz; József, gyerm. : Jenő, 

Nándor, vas. hiv. Sárvár. BM 9347 — 81. 
Karpáti <Krausz; József, gyerm. : József, 

Mária, számtiszt N.-Bánya. BM 56177 — 83. 
Kárpáti (Kozláki József Kis-Szeben. BM 

.öJl'SCí— 93. 
Kárpáti (Kalina/ Kamii, gyerm. : Alb^i, 

:Margit Pest. BM. 17855—70. 
Karpáti (Schlosjariki Károly Sopron. BM. 

13674—77. 118 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Kárpáti (Zauschner) Károly vasgyári liiv. 

piós;Gy6r. BM. 24582—86. 
Kárpáti (Kása) Károly tanító Csongrád. 

BM. 6667—93. 
Kárpáti (Kondelka; Károlyné gyermekei : 

Józset, Emilia, Gyula, Marianna, Irén 

Szombathely BM. 12789—79. 
Kárpáti i'Klima) Laj. erdőgyak. Besztercze- 

bánya. BM.' 67859— 82. 
Kárpáti (Kolman) Manó tan.-képzőintéz. 

tanuló Szt-Márton. BM. 48698—82. 
Kárpáti (Klein) Miklós keresk.-s N.-Várad. 

13M. 8390—90. 
Kárpáti (Rosenfeldi Mór Csépa 15M. 

55945—83. 
Kárpáti (Klein) Mór honv.-őrm. Besztercze- 

bánya. BM. 2540—86. 
Kárpáti (Kolius) Péter néptanító Zsadány. 

BM. 13757—78. 
Kárpáti (Langsfeld) Kezsö Igló. BM. 

62281—83. 
Kárpáti (Karpelesi Samu, grerm. : Regina, 

Adolf, Francziska, Júlia, Elvira, Gusztáv, 

terménykereskedő Pinka-Mindszent. BM. 

38282—85. 
Kárpáti (Kaufmann) Sánd. tanító Sz.-Fehér- 
- vár. BM. 33634—87. 
Kárpáti (Flamisch) Sánd. tanárjel. Bpest. 

BM. 90842—92. 
Kársai (Krssák) Ádám Jászberény. BM. 

18602—77. 
Kársai (Knobl) Bernát könyvvezető Kassa. 

BM. 48274—85. 
Kársai (Karpeles) Ignácz, gyerm. : Emma, 

Zsigmond, Mária, Albert, Sándor, Margit, 

Zsuzsanna, Olga, Irén, Vilmos, földirtokos 

Bpest. BM. 15447—81. 
Kársai (Croce, Crocse) János, gyermekei : 

Nándor, János, Erzsébet Kápolnás-Nvék. 

BM. 46245—81. 
Kársai (Medvesy) János magánbiv. Bpest. 

BM. 29580—85. 
Kársai (Karpelesz) Száli Szirák. BM 

91944—92. 
Kársai (Karpeles) Sámuel keresk. -levelező 

Bpest. BM. 61933—82. 
Kársai (Klein) Vilmos orvos Csóka. BM. 

12416—87. 
Karvaly (Adler) Móz. Paris. BM. 45949-88. 
Karvalyi (Kari) József Temesvár. UK 

3595—47. 
Karvas (Kabína) Emil míiszaki díjn. Kö- 
rös-Mező BM. 9904—88. 
Karvas (Kabina) Gvöző Geletnek. BM. 

72260— S8. 
Karvassy (Karpf) Ágoston tanár N.-Szom,- 

bat. UK. 13678—42. 
Karvasy (Karpf) Ign. Buda. BM. 11702/48. 
Karvasy íKarpf) Kálmán, gjerm : Sándor, 

Győr. UK. 1254—45. 
Kassai Engelmann) Gusztáv tanár Besz- 

terczebánya. BM. 29587—81. 
Kassai íKotosz; Gusztáv M.-Sziget. BM. 

84594—88. 
Kassai (Gerhes) György czipészsegéd N.- 

Károly. BM. 67760—85. Kassai (Viditser, Windischer, Győző kisk. 

Szombathely. BM. 50273—87. 
Kassai (Szauberer) Imre kórh. gondnok 

Bpest. BM. 13086—86. 
Kassai (Spielberger) Imre Budapest. BM. 

14197—93. 
Kassai (Krausz) Izsák (Ignácz) alorvos 

Bpest. BM. 6180—82. 
Kassai (Kohn) Julián. Árpád. BM. 32902/93. 
Kassai iBednarik) Lajos megy. irn. Zilah. 

BM. 62596—90. 
Kassai (Spielberger) Mór és Miksa, Ferencz 

Nagylak. BM. 102903-92. 
Kassai íHerzbrünn) Nándor Náthán tanár- 
jelölt Kassa. BM. 42179—81. 
Kasselik (Zailler) Ferencz magánzó Bpest. 

BM. 33489—90. 
Kasza (Nyeznick) Antal, gyerm. ; Lajos, 

Katalin, Erzsébet, Eozália, vár. rendőr 

Baja. BM. 11500—87. 
Kaszab (Kohn) Aladár kisk. Fancsal. BM. 

73263—89. 
Kaszab (Pavlon) Ilona, gyerm.: János, 

Dezső, Mária, And. Szolnok. BM. 55607/88. 
Kaszab (Kohn) Jónás Gyula fa-száll. Bpest. 

BM. 53069—88. 
Kaszab (Kohn) Zoltán Rózsa-Szt-Márton. 

BM. 105887—93. 
Kaszabi (Krautschneider) János adóhiv. 

ellenőr Szepes. BM. 21661—68. 
Kaszák (Kohn) Soma, gyerm. : Miklós, Géza, 

Böske, haszonbérlő Rákoskeresztúr. BM. 

1671—86. 
Kaszás (Kohn) Albert segédjegyzö Bátori. 

BM. 5967—89. 
Kaszás (Máder) Péter, gj-erm. : János, Mi- 
hály, József, Antal, János Kis-Löd. BM. 

13659—65. 
Kaszay (Kaszelik) Jósza Pest. BM. 4477.48. 
Kászony (Kohn) Imre hiv. Budapest. BM. 

66S36— 89. 
Kátai (Klusovszky) Endre ref segédlelkész 

Dunavecse. BM. 46030—84. 
Kátai (Rozmann) Ferencz ács Vácz. BM. 

54804-88. 
Kátai (Kati) István tan. kép. Kolozsvár. 

BM. 30802—87. 
Kátai (Klein) Jakab órás Lúgos. BM. 

17596—85. 
Kátai (Katz) Kálmán nrad. ispán Tét- 

yászony. BM. 24717—82. 
Kátai iSchwarcz) Manó, gyerm. : Juditli, 

szódavízgyáros Gyula. B\I. 41743 — 85. 
Kátai (Katz) Mór hivatalnok Bpest. BM. 

17771—80. 
Kátai (Schwarz) Pinkász szig.-orv. Kolozs- 
vár. BM. 38016—88 
Katányi (Kojetáner) Gáspár Szeged, UK. 

19230—45. 
Katasi (Kuzslitz) Imre czipész H.-M.-Vásár- 

hely. BM. 35792—82. 
Kató (Katz) Ign. Beregszász. BM. 56962—92. 
Katona (Kvapil) Ágoston Csenger. BM. 

32945—92. 
Katona (Kohn) Ignácz, gyerm. : Ida. ügy- 
véd Bpest. BM. 41799—84. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 119 Katona iKohni Ignácz Gyöngvös BM. 

4770-2— S6. 
Katona (Vojatseki István i>énzügy6r Bittse. 

BM. 72911—88. 
Katona (Grünecke; Károlv, gjerm. : Hen- 
rik, Gynla Oravicza BM.'9j306— 93. 
Katona (Rottenheft) Lajos Esztergom BM. 

•13913—7."). 
Katona dvolm) Mór I>'dpcz, BM. 83y7S— 92. 
Katona iKleinbergen Nándor Bpest BM. 

6fi.jt>l— 93. 
Katona (Kadlecsik) Pál rétmester Bpest 

BM. 15963—87. 
Katona (Kaczinai Pál tanító Ruttka. BM. 

3(;i495— 88. 
Katona (Kohn) Samu államvas. iizletgja- 

kornok.tíyöngyös. BM. 47703—86. 
Katona (Kohm Sándor ker.-secéd Biliét. 

B.M. 49344— 8 ». 
Kávási iKatz) Samu l)érló I.iázár. BM. 

284.38—8.5. 
Kazai (Kransz^ Mór orvos Miskok-z. BM. 

3326—81. 
Kazár (Titgeri Bertalan Budapest. BM. 

45992—93. 
Kazár íTitzen Gvözö m. kir. postatiszt 

Bpest. BM. 25982^S 
Kazár Kozarek^ Kelemen Budapest. BM. 

73275^83. 
Kázméri Gojdics Tivadar városi jegjzö 

Királvhelmecz. UK. 2667—62 
Kecskóczi (Kecskoczkv) Ödön, sryerm. : 

Anna. Ilona, tanár Bpest. BM. 24194—86. 
Keeskédy (Kasz^ Ferencz, gjerm. : György, 

József. Mihály, molnár Moha. UK. 7099—40 
Kecskeméti iWeiszi Antal lakatossegéd 

Kecskemét. BM. 14755 — 88. 
Kecskeméti Schwarz) Ignácz ker. ntazó 

Bpest. BAl 48596—79. 
Kecskeméti (Schwartz) Lajos gazd. ispán 

BM. •;274p— 81. 
Kecskeméti (Schwarcz) Sándor Kecske- 
mét. B.M. 60205—81. 
Kecskés íKozik) István Pest. UK. 11985/62 
Kecskés (^Horváth. Károlv Uj-Dombovár 

BM. 54926—86. 
Kegél (Kohn) Izidor kereskedő Bpest. 15.M 

69983-90. 
Kegél (Kohn) Manó, gj'erm. : Emil keresk 

Bpest. B.M. 60373—90. 
KégI (Aszmann) Jenő, gyerm. : Imre, Lajos 

Emma, Mária, Czeczilia Kis-Löd, B.M. 

22267—68. 
Kékesi íBlau) Sámnel, gyerm. : Sándor, 

Etelka, Mária, szap-gváros. Sagv-Károlv. 

BM. 123.56—81. 
Kékessy (Blauverti Mihálv sebé-z Buda. 

UK. 7098—40. 
Kelé (Blau) Gynla szigorló orvos Gelse. 

BM 78625—87. 
Kelé (Kléger) József Jászberény. BM. 

28083—81. 
Keledi (Scheffer) József Nagy-Várad. B.M. 

16088—67. 
Kelemen (Kohn) Adolf segédorvos Bpest. 

B.M. 35189—85. Kelemen t'Weiszi Adolf tanár Gyöngjös. 

BM. 56648—88. 
Kelemen (Klemm) András, gjerm. : Róza, 

Ferencz, Imre, Etel, Gvnla, tanítc) Bogjeva 

BM. 36132—81. 
Kelemen (Klein) Dávid, gyerm : Regina, 

Sándor, kereskedő Tapolcza. BM. 63818.86. 
Kelemen Kohn) Ede Öcsöd B.M. 15426 93. 
Kelemen Knötll Gusztáv tanító Budapest. 

BM. 10732—83. 
Kelemen (Königsbergen Gyula, gjerm. : 

Samu, Man<'>, I-ijos Bpest. B>I, 20Ö96 — 80. 
Kelemen (Ács) Ignácz fíddm. Ököritó. B.M. 

48098—90. 
Kelemen (Kohn) Jakab, gverm. : Berthrer 

Bpest. BM. 15176—93. 
Kelemen (Neumann) Márton gazdatiszt 

P.-Kengvcl. BM. 45130—89. 
Kelemeri (Kohn) Márt. Öcsöd. BM. 52872 90. 
Kelemen ^Klein; Miliálv Kecskemét. B.M. 

13780—81. 
Kelemen (Ivlein dr.) Miksa orvos-tudor 

Pest. BM. 32977—71. 
Kelemen iKindelesz) Mór Budapest. BM. 

85.5—87. 
Kelemen (Kohn) Móricz orv.-hid. Szobo- 

ticza B.M. 45000—88. 
Kelemen <Kohn) Mózes Áron Baja. BM. 

64ői]6— 93. 
Kelemen (Kohn) Salamon honv-szak.-vez. 

Veszprém. B.M. 2457 — 90. 
Kelemen iSteinberger) Samu joghallgató 

N.- Várad. BM. 23390—83. 
Kelemen 'Klein) Sámuel, Mózes kisker. 

Kaposvár B.M. 33930—90. 
Kelemen (Könissbergen Sándor, iryerm : 

Pál, Endre, Alicze, bankhivataln. Bpest. 

B.M. 2.505—85. 
Kelemen (Kohn) Sándor Jászkerekegyház. 

BM 438.54—86. 
Kelemen (Klein i Sándor kereskedösegéd 

Bicske. BM. 61755—89. 
Kelemen (Kohn) Sándor szig.-orv. Öcsöd. 

BM 52007—90. 
Kelemen (^Kohui Sándor mag.-hiv. Bpest 

BM. 51965—91. 
Kelemen fKleini Simon Bicske. BM. 

4U408— 92. 
Kelemen (Kohn) Tóbiás űgyv.-jel. Öcsöd 

BM. 53295—90. 
Kelemesy (Miládinovich) Szilárd gör.-katli. 

lelkész. Dávid-Vágás. BM 8879—48. 
Kellemfi (VVonafka) Károly könwelö Pest. 

UK. 4674—62. 
Kellemfi (Vonyavka) Vilmos, gyermekei: 

Ottilia. Oszkár, Jozefin, Irma, vas.-áll.-fó- 

nök Kis-Bér. BM. 20749—86. 
Kelen (Kohn) Albert Gyulafehérvár. BM. 

4865.5—92. 
Kelen (Klein i Banjámin (Béla) kereskedő 

N.-Várad. BM. 84370—90. 
Kelen 'Klein) Chajim, gj^erm. : Hermán, 

bizt. társ. hiv. Miskolcz. BM. 25798—83. 
Kelen (Kellner) Gusztáv, gjerm. : Mária, 

Gyula, Gizella, erdöfelügj-elő Tnrócz-Szt- 

Márton. BM. 40333—87. 120 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Kelen (Reisz dr.) István (Hermanii) Bpest 

BM. 110134—93. 
Kelen (Kohn) Izidor joghallg. Esztergom. 

BM. 25589—80. 
Kelen (Brocken) József orvos Zombón. 

UK 1286—64. 
Kelen (Keller) József mérnök Bpest. BM. 

23709—85. 
Kelen (Klein) József, gyerm. ; Ferencz, 

Menyhért kisk. Peslyén. BM. 71816—88. 
Kelen (Klein) Lipót szig.-orv. Bpest. BM. 

48938—90. 
Kelen (Krausz) Pál, Lipót, ügyv.-jel. Bpest. 

BM. 55947—81. 
Kelén (Klein) Lipót, gyerm.: Jenő, Ilona, 

ezredorvos Debreczen. BM. 7415 — 80. 
Kelendi iSalacz) Géza, gyerm.: Aranka 

Endröd. BM. 97155—91. 
Kelényi (Kellner) János, gyerm. : Aurelia, 

szabómest. Beszterczebánya. BM. 793 — 89. 
Kelényi (Kretzinger) József Horpács. UK. 

17(í56— 46. 
Kelényi (Kosiki Miliály Kolozsvár. BM. 

42079—93. 
Keletfi (Öesterreicher) Samu tanító Irsa. 

UK. 5894—62. 
Keleti (Klein) Ábel (Adolfj keresk. H.-M.- 

Vásárhely. BM. 9951—82. 
Keleti (Kohn) Adolf (Dávid) keresk.-segéd 

Bpest. BM. 12589—80. 
Keleti fOsztheimer) Aladár jegyző Maklár. 

ÜK. 724—64. 

Keleti (Kretschmeyer) Antal, gyermekei : 

Ilona, Lajos, posta- és távirdasegédtiszt 

Ipolyság.. BM. 76084—90. 
Keleti (Öesterreicher) Antal. BM. 8599/68. 
Keleti (^Krausz) Ármin, gyermeke : József, 

szabósegéd Bpest. BM. 23533—82. 
Keleti (Kohn) Arnold, Gizella kisk. Nyitra 

BM. 84978—89. 
Keleti (Érpár) Béla keresk.-segéd Bpest. 

BM. 38726—80. 
Keleti (Kesztenbaum) Dezső kereskedő 

Ö.-üngvár. BM. 4646—87. 
Keleti (Östreicher) Ferencz, gyerm. : Irén, 

Hermann, Jenő, ügyvéd liudapest. BM. 

32309—81. 
Keleti (Klujher) Ferencz, József Ászár. 

BM. 31795—86. 
Keleti (Krausz) Ferencz pénzügyőri szem- 
lész Berszászka. BM. 45435—86. 
Keleti (Klein) Fülöp Bécs. BM. 34431—85. 
Keleti (Kiette) Gusztáv és Károly Buda. 

UK. 12286—62. 
Keleti (Öesterreicher) Gvula jogász Pest. 

UK. _16240— 61. 
Keleti (Kesztenbaum) Hermann, gjerm. : 

Mór, Vilmos, Róza Ungvár. BM. 35112/81. 
Keleti (Érpár) István, gyermeke : Dezső, 

keresk. Bpest. BM. 756—82. 
Keleti (Kohn) Ignácz, gyerm.; Fáni, Mal- 
vin, Teréz B.-Csaba. BM. 15243—88. 
Keleti (Kukura) István Káposztafalu. BM. 

126—90. 
Keleti (Kohn) Izsák, Izsó mfiegyet.-hallg. 

Szegőd. BM. 30301—82. Keleti (Kraváth) János árvaszéki pénzt. 

Temesvár. ÜK. 6446—62. 
Keleti (Kohn) János, gyerm. : Vilmos, Jenő, 

Frigyes, Gizella, könyvvezető Bpest BM. 

16199—82. 
Keleti (Keller) János, gyerm. : Mária, Kor- 

néliaj Géza, szabó Kolozsvár. BM. 20966/86. 
Keleti (Dohnál) József számtiszt Pest. BM. 

32273—72 
Keleti (Öszterreicher) József jogász Bpest. 

BM. 63781—87. 
Keleti (Kakas) Jnlia, gyerm. : Gyula, ma- 
gánzó Bpest. BM 28724—89. 
Keleti (Kohn) Kálmán, gyerm. : Lajos, Bella, 

Jenő, orvos B.-Gyarmat. BM. 7920—85. 
Keleti (Krisztelly) Károly, gjerm. : Béla, 

Stefánia, Adelgunda, tanító T.-Turcsek. 

BM. 10846—90. 
Keleti (Hirschl) Kelemen Arad. BM. 1866 87. 
Keleti íKempner) Lajos Tata. BM. 6241—83, 
Keleti (Oestreicher) Lajos Budapest. BM. 

42405—92. 
Keleti (Keller) László kötélgyártómester 

Pásztó. BM. 61230—81. 
Keleti (Rozenzweig) Leó Budapest. BM. 

18841—93. 
Keleti (Kaesz) Mátyás közokt. min. sztiszt 

Buda. 712—69. 
Keleti (Kohn) Móricz Bécs. BM. 18242—88. 
Keleti (Krausz) Mózes Nagy-Kanizsa BM. 

944495—92. 

Keleti (Kesztenbaum) Nátán (Ignácz) gyá- 
ros Bpest. 8438—82. 

Keleti (Schreger) Pál Pest. UK. 2429—67. 

Keleti (Kotesz) Pál államrendör Budapest. 
BM. 29472—82. 

Keleti (Oesztreicher) Sámuel Csány. BM. 
14176—84. 

Keleti (Oestreicher) Vilmos, gyerm. ; Anna, 
Lajos, Eszter Arad. BM. 10459—70. 

Keleti (Kaesz) Vincze, gyerm. : Gyula Buda- 
pest. B.M. 17098—74. 

Keleti (Kastner) Zsigmond, gyerm. : Nándor, 
erdőfelügy. Beszterczebánya. BM. 58074/82. 

Kelety (Opitzky) János Pest. BM. 9358—48. 

Kellemen (Kindeles) Manó, gyerm. : Béla, 
ügynök Bpest. BM. 93845-81. 

Keller (Rytf) Rozália Bpest. BM. 14181—80. 

Kelley (Kéler) Sándor, gyerm. : László Pest. 
UK. 4238—42. 

Kelmenfíy (Hazucha) László, gyerm : J<')- 
zsef, Ferencz Pest. BM. 6396^48. 

Kelö(Kadelburger) Mórsegédmérn Szeged. 
BM. 14932—83 

Kemendi (Krucsik) János honvéd-járás- 
őrmester Somorja. BM. 6746 — 70. 

Kemendi (Karmalik) József Szántó. BM. 
23355—72. 

Kemendi (Goldbergerj Pál Szerajevo. BM. 
4438;4— 82. 

Keméndy (Gelbhárdt) Ferdinánd Szeged. 
HT. 5423—46. 

Kemenes (Csecsinovics) Kálmán bognár 
NagyKölked; Bálint tanító Szombathely. 
BM. 85075-89. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 121 Kemény Kolmí Ábrahám ' esk. 

Eger. BM. 235:i4— 90. 
Kemény Kohn) Adolf lOi , ,. Apk- 

szállás. BM. 14818— Só. 
Kemény Knublovics' Adolf. •.í\f-rni : Ai-Mn, 

Marezel, I.<ítri. .Ipiini. kprpsk. V'a! iz. ÜM, 

410-lC^-5'.>. 
Kemény Kolin Adolf adótiszt, tinme. 

BM. ey^öö— ^9. 
Kemény Kohn) Andor ki~k Ar.id BM. 

2759— 9<j. 
Kemény (Hartman) Andi L'a 

Bpest. BM. 2Ö962— 81. 
Kemény (Kolmann járásbir. in. 

B>L 2.J886— is6. 
Kemény Bnchter; Antal vasis- 

főnök Kovácsháza. BM. 4''3:! 
Kemény Kohn Ármin ~ i.M. 

58<K.i4— 92. 
Kemény Kolin; Arnold, gverni. : Jakab, 

kisk. Alsó-Lendva. BM. 21&J8— 89. 
Kemény Kohn Áron Szatmár BM. 

')r;728— 92. 
Kemény Kohn Bernát k<Wivvtlo Vác-z. 

BM.^ 6105.5— 87. 
Kemény Kohn, líernát Budapest. IJM. 

98386—93. 
Kemény Kleim Bertalan járásbir. irnok 

Losoncz. BM. 31234 — 81. 
Kemény Hartstein) Dávid, gjerm. : Fereucz, 

Mikhis, Berta, Irén, biztos, társ. hivatal n. 

Bpest. B.M. 4(»46— 80. 
Kemény Kleinj Dávid Dezső .S.-A.rjhelv. 

BM 4623— 81. 
Kemény Kembergi Dávid hivatalnok 

Bpest. BM. 35451—81. 
Kemény Kohn; Dávid, gjerm. : Ilona, 

Erzsébet, kisbirt. Némedi. ÍJM. 16115 — 86. 
Kemény Klein; Dezső, gyerm.: Béla Kassa. 

BM. 6648.5—91. 
Kemény Kitka) Ede József, s^erm. : 

Adolf, kisk. Poprád. BM. 43471— 9Ő. 
Kemény Kohn; Ede, gyerm.: Irén, Ernő, 

Olga, lika Bpest. BM. 290-27— 91. 
Kemény Knoll Ferencz főirvmn. tanár 

Bpest. B.M. 27401-78 
Kemény Tordony; Ferencz, gyerm. : Mária. 

Vilinos L'zbégh. BM 72592—83. 
Kemény Harstein, Ferencz; Poldi; Márk, 

technikus, gazdáik. Császárszállás. BM. 

42799—89. 
Kemény i Kirschenhauter) Ferencz, gyerm. : 

Ferencz Arad. BXL 77666 — 92. 
Kemény Steíner] Gábor népisk. igazgató 

B.-Gyarmat. BJL 31236—81. 

Kemény Klein Géza tanuló Mocsa. BM. 

60958—90. 
Kemény iKitska; Gottfried Pest. B.\L 

24409—73. 
Kemény (Koch) Gusztáv, gverm : Emília. 

Kálmán, szolgabíró Vácz.BM. " 
Kemény Hart) György kávéi 

Bpest. BM. 39851—81. 
Kemény Kransz) Gynla, sverm : Hpu" 

í'ápa. BM. 6':'"48— 83. Kemény Hartmaun) Gyula, Jen' 

Kanizsa. BM. 44716 — 8o. 
Kemény Klein Gyula Mocsa. BM • 

Kemény Neubauer) Gyula fül ; 

Kaii'isvár. KM. oSC'i"?' — ■>',. 
Ke mér.-/ Al. Kemény Kummeioprgi ovuia, í^erm. ; 
Frida, .<>ándor, Ignácz Bpest, BM.99124— 91. 

Kemény Weisz) Gyula, gyerm. : Manó 
Endréd. BM. 78959-^93. 

Kemény (Kesztenbanm, (rvula Boldog- 
asszony. BM 89345 — '.'o. 

Kemény Kohm Hermann Gvór. BM. 
- _'.•:>. 

ly Kropatsfk) Hipolit, gyermekei: 
la, Emilia, Anna, István, Károlv, 

-Vri-ád, Sándor Kékes. BM. 1023—92. 
Kemény (Kercselis) Ignácz Hugó nóv. pap 

Pannonhalma. BM 24933—77. 
Kemény Kohm Ignácz orvosnövendék 

Miskolcz. BM. 56205—79. 
Kemény 'Kohn) Ignácz, gyerm.: Irma, 

.\lbert, Raf. Feremz. kereskedő Bpest. 

BM. 16759— 80. 
Kemény «Klein - _ rui. : Mária 

I! na, Ernő, orv.ssenesznidor Losoncz. 

1;M. 42351— 81. 
Kemény Kohn) Ignácz könvvvezi tő P,i,esr. 

BM.3u.560— 82. 
Kemény (Kurzweil; Ignácz, _ 

Irma, Mihály, szatócs Bpest. b.VI. o::.' si:. 
Kemény i Kohn) Ignácz tankép. növ. Bpest. 

B.M. 7147— 8.5. 
Kemény Hartstein) Ignácz hivatalnok 

Nyiregyháza. BM. 26257—86. 
Kemény (Hart> Illés kí'.rjes^zo Knmn -z". 

BM. .53342—81. 
Kemény Hartmann> István i)énztárnok 

Buda. BM. 7123—68. 
Kemény Öteinj István piarista Bpest. BM. 

35446—81. 
Kemény (Kollmann) István honvéd had- 

apr<>d tiszthely. Pozsony. BM. 27799 — ^2. 

Kemény (Kohn Izsák Iz'hIit "rvosu'.v. 

Bécs. BM. 2! --2' " 
Kemény K .v. BM. 

44394—92. ^ 
Kemény iKohu, Jakab Gyula orvostan 

hallgató Székndvar. BM. 24183—85. 
Kemény (Hörtte) János birtokos Baracs. 

UK. 1411— 65. 
Kemény Twardi> János, gyerm.: Mária, 

István, Géza, mozdonvvezetö Debreczen. 

Bil 34480— 78. 
Kemény (Reinhardj János pinczér Deb- 
reczen. BM. 7V39---87. 
Kemény iKorsitskai Ján. .s. ■j^-Hi-m.: Fer . 

kisk. Sümeg. BM 
Kemény Knapp 

BM. _ 7-294— 9n. 
Kemény Kr.'n' János Un.'vár. BM 

So3S6 — 95. 
Kemény II áldozár \'eszpn'iji. 

UK. 14094-- 122 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Kemény (Ilartmann) József orsz. szemész 

(üculista) Pest. TH. 17313—47. 
Kemény (Hartvich) József Gyoma. BM. 

7153—79. 
Kemény (Kacsicska) József, gyerm. : Gyula, 

Géza, Béla, Árpád, Mária, Adél, törvsz. 

irodatiszt Beszterczebánya. BM. 22552 81. 
Kemény (Kynczel) József városkap. írnok 

Selmeezbánya BM. 64919—84. 
Kemény (Klein) József orvostan hallgató 

Bpest. BM. 2186—87. 
Kemény (Kohn; Kálmán, gverm. : József, 

Ilona Szolnok. BM. 43539—93. 
Kemény ( Kohn) Károly gverm. : József, 

Dáv., Manó, kisk. Székudvaf. BM. 17689/89. 

Kemény (Kohn) József Arad. BM. 8309/92. 
Kemény (Rosenfeld) Lajos, g}'erm. : Ödön, 

.Sándor, Ilona, Zsigmond N."- Várad. BM. 

402:^0—81. 
Kemény (Kork) Lajos, gyerm. : Géza, Lajos, 

Ilka, Anna, Kálmán, Etelka, kereskedő 

Kassa. BM. 1584-82. 
Kemény (Kohn) Lajos ügynök H.-M.-Vásár- 

hely. BM. 37900—88. 
Kemény (Lackenbach) Lajos kereskedő- 
segéd Győr. BM. 69130—89. 
Kemény íHartman) Lipót Lajos János 

végzett jogász Gyöngyös. BM. 30398—80. 
Kemény (Knrcz^ Lipót magánhivatalnok 

B)iest. BM. 17144—86. 
Kemény (Kohn) Lipót hivatalnok Györ- 

Szt-Márton. BM. 50392—88. 
Kemény (Kohn) Lipót kereskedösegéd 

Bpest. BM. 80774—90. 
Kemény fHartmann) Lőrincz K.-Löd. BM. 

13059—68. 
Kemény (Steiner) Manó Szeged. BM. 

()6289— 91. 
Kemény (Klein) Mkrk, Bertalan, Jakab, 

fényképész, mérnök, fk. Ungvár, S.-A.-Uj- 

hely. BM 1237—83. 
Kemény(Puchardt) Marton betűszedő Pest. 

BM. 13384—70. 
Kemény (Rosenfeld) Márton N.-Várad. BM. 

57700—83. 
Kemény (Klein) Mór, gyerm : Dávid, Fe- 

rencz, tanító N.-Kanizsa. BM 38267—81. 
Kemény (Katz) Mór pinczér Bpest. BM. 

43083—85. 
Kemény (Kohn) Móricz Áron Talpas. BM. 

69538—86. 
Kemény (Kohn) Mór kiskereskedő Duna- 

pentele. BM. 47114—90. 
Kemény (Kohn) Mór, gyerm.: Jenő, József, 

Náthán, Béla, gazdatiszt Aszaló. BM. 

8517.3—90. 
Kemény (Klein; Mór. Bpest. BM. 51509 92. 
Kemény (Schlesinger) Mózes Karczag. BM. 

65635—91. 
Kemény (Engelhartj Pál ügyvédjel. Bpest. 

BM. 37414—81. 
Kemény (Leffler [Löftler]) Rezső tanuló 

Bpest. BM. 31258—89. 
Kemény (Silberstein) Salamon orvosníiv. 

Kecskemét. BM. 24306—88. Kemény (Hartstein) Sám., gyerm.: Móricz, 

joghallgató Nyíregyháza. BM. 7699—69. 
Kemény (Kurez) Samu, gverm.: Aladár, 

Béla, Margit, fíjldbérlő Kis-Jenő. BM. 

37613—81. 
Kemény (Tverdi) Samu csendőr Szobráncz. 

BM. 40901— 86. 
Kemény (Klein) Sámuel m kir. csendőr 

Cze^léd. BM. 53010—88. 
Kemény (I^ffler) Sámuel ügyvédjel. Bpest 

BM. 21663—89. 
Kemény (Kohn) Sándor vasúti hiv. Bpest. 

BM. ^59768— 81. 
Kemény (Klein) Sándor Székesfejérvár. 

BM. 16320—85. 
Kemény (Kohn) Sándor Székudvar. BM. 

17688—89. 
Kemény (Kohn) Simon ügyvédjel. Bpest. 

BM.^ 29444— 81. 
Kemény (Hercz) Simon reáltanuló Bpest 

BM. 44102—82. 
Kemény (Schlesinger) Simon műegyet. 

hallgató Bpest BM. 65017—82. 
Kemény (Hartmann) Simon, gyerm. : Fülöp 

N-Kanizsa. BM. 29453—85. 
Kemény (Krausz) Zsigmond ügwédjelölt 

Baja. BM. 45307—84. 
Kemény (Kohn) Zsigmond gépész Bpest. 

BM. 2.503— 86. 
Kemény (Krausz) Zsigmond, gyerm.: Ida, 

Miksa, Emil, Hermina, Sándor, Miklós, 

Gyula, szabó Kisbér. BM. 11823—87. 
Kemény (Kohn) Zsigmond bádogossegéd 

Bpest BM. 7953—90. 
Kemény (Kohn) Zsigmond Bpest. BM. 

441.54—92. 
Kemény (Klein) Zsigmond Bpest BM, 

78229—93. 
Keményesi (Kotvuk) György jogász Pest. 

BM. 5192—68. 
Kemenesi (Tilinberger) Paulina magánzó 

Szombathely. BM. 61949—87. 
Keményíi (Hertman) Gábor, gjerm: Béla, 

Francziska, Nagy-Kanizsa. Budapest. BM. 

49565—83. 
Keményíi (Kripolszky) Gizella, gyerm. : Ida, 

Gyula Taáp. BM. 41751—78.' 
Keményfi (Skáb) Gyula segédjegyzö Szent- 

Antalfa. BM. 68709—85. 
Keményfi (Kripolszky) István Tnáp. BM. 

1 3311—72. 
Keményfi (Hartmann) János Esztergom. 

UK. 3478—61. 
Keményfi (Hartmann) Konrád, Gyula, Ida, 

tanító, jegyző; férj Tömöryné. T.-Szt-Mik- 

lós. Kenderes, Boros-Sebes. BM. 65525 89. 
Keményfi (Tverdi) Nándor aljegvzö Hont 

megyében. UK. 15858—62. 
Keményffi (Hartmann) József aladófelügy. 

Szolnokon. UK. 1009—67. 
Keményfy (Hartmann) József honvéd- 
százados. BM. 11764—48. 
Keménfy (Hartmann) József orvos Pest. 

UK. 2906—47. 
Keményi (Hartmayr) Lajos Albert könyv- 
árussegéd N.- Várad. BM. 817S— 78. NÉV VA LTOZTATASOK. 123 Kemény vári Bnrghardt' Lipót. BM 

Kende (Kohn Ádám lisztkereskedö Pipa. 

BM. 2707 ;—>l 
Kende < K* >hn Adolf, gyerm. : Samn, Oszkár 

Námesztr. BM 7432^—93. 
Kende Kuhn i Afréd. gyerm.: Oszkár, Dets6. 

kisk. Pécs- BM. &433S— S9. 
Kende iKohnt Arnold kisk. Bpesí. BM. 

i74— jy 
Kende (Korschelitz) Bernát Bpest. BM. 

06176 — 82. 
Kende 'Kohm Borbála, grenn. : Károly. 

AU»ert Fehértemplum. BNL 80039—92. 
Kende Konn Dániel Tivadar Bpest. B>L 

42o2(>— SÍ. 
Kende Konezvaldt Dániel, jiyenn : Erzs^ 

bet. erd&z Horgoepatak. BM. 4152—87. 
Kende >S<>hwarcz( Frarencz telekk. díjnok 

S.:.pron. BM. 16944—68. 
Kende Clirenko Ferenci pénzSgji fog. 

N.-Becskerr-k BM. 39348— 82. 
Kende '/. nra közjecrzö segéd 

Tisza-R a— 84- 

Kende K-uu . ...■■y Pápa. BM. 76161—92. 
Kende Kobn) Gvörgy kereskedfi. BXL 

őinvi—ói. 

Kende 'Kohn Gvula. íriírm. : Sám., keres- 
kedő Bécs. B>L3':*.572— >- 

Kender íViener Gynia ■ : nallg. 

Berlin. BM cofDöS-^Qt'. 

Kende K"hn Heléu. ^^•er 
Arthnr. Farkas. Lázár. 1 
l^szló, Múzes'Mór Mén-- 

Kende <Kohn < Ignácz pékmester Pápa. BM. 

Kende >Kohn> I^ácz, Jakab, könyvelő, 

fest. tan. N.-Kanizsa. B^L 31579—84. 
Kende Kürtiért Ignácz mérnök Debreczen. 

BM. rA-2&-i:. 
Kende Kart^lesz) Ignácz. gyerm.: EKira 

Körmend. BM 20844—33. 
Kende iK'>nu Izidor. Bertalan tannMk 

BpesT. BiL 61447— ' 
Kende Kohn} Ignár 

íii^i-— 91. 
Kende i Kohn} János ■ Maki keresk. í^>est. 

BM. dS657— 87. 
Kende < Kohn János Ménes. BM. ITSfö— 92. 
Kende < Klein Jenő Xviregyháza. BM. 

527^7—9-2. 
Kende • Kohn) J«>zsef czégvezetA N.-Kanizsa. 

BiL 51540—82. 
Kende Klein) József könyvvezető ^>est 

BM. 695:J3— S2. 
Kende Gallé i József kár. tanfeingy. tollnok 

Szattnár. BM 71090—87. 
Kende K .-hnt József, gjena.: Béla, Irma. 

kisk. Bécs. B3.L 61978—89. 
Kende . Kohn József Fehértemplom. B>L 

.■>3263— 92- 
Kende 'Kanfinanni József Bpest BM. 

104392—93. 
Kende ' Kohn > Károly, gyerm. : Regina, Ödön, 

Géza Laj'js. Béla. Bpest. BM. 64384—84. Kende Kerm Károly, gyerm. : Sándor Nyir- 

bátor. BM. 3-X'4— 85. 
K?"'" L- . ., K^ároijr gazdatiszt Molna- 

K .jc« kisk. Molna-xSzecsőd. K rschelisz) Lajos Tata. BM- K: :i Lipmann. gverm. 

. aok Bpest. BM. 499^^ - 

Kende < Fabndi) Mária, Manó, AntaL Gizella, 
távirászDŐ; mézeskalácsos; tanító: tanít (V- 
nő M.-Sziget. .\merika, S -.\.-Ujhelv. Kir. 
Helmecz. BM. 22i;«37— 87. 

Kende < Kohn Miksa kisker. Klenócz, BM. 

->:;<— 87. 

Kende i Kleini Miksa, gyenn. : Sándor, Ernő, 

Ijná. z. G>-ula NTiregyháza. BM. 36<»1 92. 

Kenfle > K"hn) Móricz gymn. tan. Bpest BM. 

K ; Pál Bpest BM. 34tö— 77. 

Ke Salamon, gyerm. : Irén, Pál, 

Kiia kd. BM- 62330—92. 

Kende .'iigmond iMztodtő társas. 

hivatal Dk líp«st. 30559—82. 
Kend^ •Powolnv) Adolf c& kir. hnszár- 

fShadnagy Fejéftemplom. BM. 24623—81. 
Kendefi kellner Emil. gjerm. : Rikárd, 

Marsit, enlész Szisztovecz. BM. 33156 — 8-5. 
Kendefi Kríppel; István tam'tó Tapolcsánv. 

BM ■> ?2— 81. 
Kendefi Despoth) János agyvéd Pest BSl. 

12&4&— 70. 
Kend^ (Kovács) Jónet gyerm-: Tídor, 

Jolánka, unokája : Hajoalka, %yTéd Sorok- 
sár. BM- 44284—73. 
Klendefi (Kentner) Viktor Femma, gyerm. : 

Margit, Fereocz, Kálmán, János;, Eóza, 

szabó £pest. BM. 51594— 9a 
Kenderééi (Kooopcsik} István, gyerm. : 

Károly, István, altanftó Farkasd. BM. 

69454—84. 
Kenderfalvi Leindörfer) Lajos lelkész 

Ó-Tora. LK. '>:4>-62. 
Kenderi (Henfner) Ágost fegj^iáz fel^y. 

«:>laszorsz. Peccara- BM. 8314—68. 
Kenderi Tomola-Hanf; Lnjza Pest. UK. 

-■ — 61. 
Kendery tHenfner; Ján. Pest. BM. 1 13(>} 4*. 
Kendi Kellner- Adolf Szeged. BM. 26607 85. 
Kendi i Kamién Károly m. k. vadász M-- 

Sziget. BM. 54132 — 84." 
Kendi Peska Mór Xagylégh. BM. 70694 83. 
Keneddi L'ngár, Fülöp, gyerm.: 8ándur, 

orvostndor Pécs. BM. 32717 — 78. 
Kenedi Kohn) Ábrahám Arthnr tdskeresk. 

Pozsony. BM. 85455—89. 
Kenedi i Klein) Adolf keresk. S.-A.-Ujhely. 

BM. 35565—84. 
Kenedi(Kan£aaann) Giza Pécs. BM 41373 74. 
Kenedi(Kohn) Gyula, gyerm.: Ottó, Richárd, 

Alfréd. Ernő. Bpest BM. 81778—92. 
Kenedi (Kanftnann* Imre ügyvédjelölt Pécs 

BiL 3-3228—80. 
Kenedi tKanfmann« Károly Pécs- BM. 

2«:«1.>— 82. 

9* 124 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Kenedi (Kolin) Lipót Bpesl. B]\L 53356—83. 

Kenései (Kainer) Anna kávéházi pénztáros- 
nő Szombathely. BM. 19774—84. 

Kenései (Steinér) Manó iigjnök Bpest. BM 
82615—88. 

Kenései (Kreskovics) Mátyás szolga Bpest. 
BM. 79880-89. 

Kenései (Schmirmund) Miklós pénzügvőr 
Szili. BM. 59615—81. 

Kenései fSniirmund) Pál, gyerm. : Antal, 
Jenő Irén, Pál, Ernő, Vilma, virad. föerdész 
Tors. BM. 32669—84. 

Kenései (üngár) Vilmos tanító Máté-Szalka. 
BM. 26889—81. 

Kenessey (Vimazal) Jakab Nyitra-Zsám- 
bokrét. ÜK. 5645—47. 

Kenési (Kohn) Náth Gyöngy. BM. 43459/84. 

Kenézi (Neumann) Sándor szabós. Bpest. 
BM. 61601—90. 

Kényei (Schlichta) Mátyás megyei mér- 
nök Veszprém. UK. 17783—45. 

Kenyeres (Eigenbrod) Juliianna özv. Denke 
Lászlóné, gyerm.: Ida, férj. Nyerges Fer.-né, 
Mária, férj. SzásziSán.-né, János Pécsvárad. 
BM. 55925—86. 

Kénosi (Nyistor) Lajos tanító Sövényfalva. 
BM. 43535—90. 

Képes (Koscher) Bernát keresk.-segéd Pest. 
ÜK. 1621—64. 

Képes (Bilder) János K.-L6d. BM. 13659/68. 

Képesi (Képics) József asztaloss. Bpest. 
BM. 66604—85. 

Képessi (Bildhauer) Jakab Pesten. üK. 
11058—862. 

Képesy (Folkman) Lajos Pest. ÜK. 32—48. 

Kercsedi (Henning) György, gyerm. : Géza, 
Árpád, András, seg.-tanító Algyógy. BM. 
79386—87. 

Kerekes (Lugosi) Gyula orv.-növ. Kolozs- 
vár. BM. 30338—78. 

Kerekes (Orosi) Ignácz Pest. BM. 11926/48. 

Kerekes (Czudar) István, gyerm. : János. 
András Rima-Szombat. BM. 58761—75. 

Kerekes (Kotynek) István orv.-növ. Bpest. 
BM. 55948—81. 

Kerekes (Kmetty) Janka Topánfalva. BM. 
21982—93 

Kerekes (Kmety) Ján. Gyetva.BM. 42954/92. 

Kerekes (Killinger) Lajos fénvképész Bpest. 
BM. 79223—87. 

Kerekes (Kaufmann) Lipót, gyerm : Mar- 
git, orvos Kemecse. BM. 52518 — 84. 

Kerekes (Kollárovszky) Pál, gyerm. : Ilona, 
Mária, Erzsébet, József Szapáryliget. BM. 
88879—91. 

Kerékfi (Rathmanner) Ferencz cs. kir. fő- 
hadnagy BM. 50924—75. 

Kereki (Truszik) István Hajdú-Szoboszló. 
BM. 65512—86. 

Kereki (Kreisz) Károly tanító Bleigraben. 

UK. 19886—62. 
Kerény (Kohn) Abrah., gyerm. : Adolf, mag. 

hiv.^ Bpest. BM. 87465—90. 
Kerény (Kohn) Ferline kiskorú hajadon 

Bpest. BM. 83869—93. 
Kerényi (Kohn) Alfréd Bécs. BM. 49994/91. Kerónyi íKohn) Dávid kisk. Veszprém . 

BM. 24178—90. 
Kerényi (Kohn) Fülöp csendőr Selyeb. 

BM. 74627—89. 
Kerényi (Kohlmann) Gábor végrehajtó 

Felső-Eíir. BM. 50J95-82. 
Kerónyi íKleini Gynla Omsi. BM. 29395/89. 
Kerényi (Kohn) Hermann Ács. BM. 368 1 3/92. 
Kerényi (Klein) Jakab (János) Bogdány. 

BM. 1556. 82, 
Kerényi (Klein) Jenő, Sándor kiskorúak 

Kőtelek. BM. 16192-87. 
Kerényi (Klupák) József órás M.-Óvár. 

BM. 11342—79. 
Kerényi (Kuhmark fKumár^] József, (Antal, 

Rezső) növ. pap Vácz. BM. 22847—82. ^ 
Kerényi íKrausz) Miksa, gyerm. : Irén, 

Károly, Valéria, Jenő, honv. ezr. orvos 

Pápa. BM. 3773—81. 
Kerényi (Klufiák) Nándor, gyerm. : Mária, 

Vilma, Károly, Gizella, Endre, Ferencz, 

Győr. BM. 26:i0— 76. 
Kerényi (Christmann) Sámuel és Frigyes 

ügyvéd Eperjes. UK. 12532 — 42. 
Kerényi (Klein.) Sámuel, Vilmos, Béla, 

ügyv. jel. gazdá.sz, joghallg. Szarvas. B.M. 

42399—80. 
Kerényi (Klein) Sámuel ügyv. jel. Bpest. 

BM. 23325—86. 
Kerényi (Klein) Sándor pénztárnok Apácza. 

BM. 1811—89. 
Kerepesi (Krepper) Józs., gyerm.: Matild, 

Félix, vas. áll.-főn. K.-Várda. BM. 4152U/86. 
Keresztély fKlinger) Sándor, gyerm.: Mari- 
anna, Ernő, Ist\án, zenetanai' Bpest. BM. 

2919—91. 
Keresztényi íKristian) Imre Késmárk. 

BM. 10536—48. 
Keresztényi (Krisztián) Imre sóhivatali 

mázsa mester Szeged. UK. 13669 — 64. 
Keresztes (Bürgner) Béla díjnok Bpest. 

BM. 19393—85. 
Keresztes (Crucsanu) Demeter vasúti őr 

Világos. BM. 14698—87. 
Keresztes (Krisztea) János, gyerm. : Anna, 

Torda. BM. 17239—90. 
Keresztes (Christa v. Crasta) József Lúgos. 

BM. 56930—81. 
Keresztes (Reicher) József szíjgyártó Ko- 
márom. BM. 11576—83. 
Keresztes (Krisztmann) József asztalos 

Félegyháza. BM. 40693—84. 
Keresztes (Krisztmann) Lajos Kúnfélegy- 

háza. BM. 49924—83. 
Keresztes (Vaszi) Sándor csendőr Kud- 

zsir. BM. 48740—87. 
Keresztesi (Kurucz) Antal Szabadka BM. 

19669—69. 
Keresztesi (Lachner) Antal Makó. BM. 

33712—91. 
Keresztesi (Stossich) Ferencz Bpest BM. 

59000—92. 
Keresztesi (Kopil) György csendőr Bpest. 

BM. 13789—87. 
Keresztesi íKrets) Jakab, gyerm. : Jozefin, 

vas. kalauz Debreczen. BM. 19574 — 87. - \ NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 125 Keresztesi '^Krizsek (János, gyerm.. Gizella, 
Sándor, hiv.-szolga Bpest BiL 37603 — 83. 

Keresztesi (Kotroszi János csendfir Bárd- 
talu. I!.M. 63898—91. 

Keresztesi íKleinj Lajos pinczér Bpest. 
BM. 54544—89. 

Keresztesi (Klein) Mór útmester Halmi. 
BM. 10882—^7. 

Keresztesi 'Kreiczinger) Nándor Bábin- 
dái. BM 113126—93. 

Keresztesi íSchmied) Sámnel ref. lelkész 
Bpest. BM. 17146—88. 

Keresztesi (Kopil) Zachariás csendőr 
M-C'seke. BM 71636—93. 

Keresztesy (Hanczka) Pál Pest. L'K. 

Keresztfalvi íGrosser) Antal, gyerm.: 
Imre, Antal, földbirtokos Keresztfalva. 
BM. 7095—71. 
Kereszthegyi (Kreatzberger) Gyula, gyér. : 
Béla. városi adóhiv. irnok Szeged. BM. 
34758—82. 

Kereszty Kersztj Albert arad városi orvos 
Arad. UK. 17783—45. 

Keresztúri (Kelemachi János, gyerm. : 
Mária, Anna, Jánus, József, Jozefina, Ede, 
kovács Podkonicz. BM. 20065—85. 

Keresztiiri ■ Kriscsori; Lászl<>, gyerm. : 
U'vente, Zoltán, Lebel, Jolán, Pest. BM. 
11877—48. 

Kéri (Sejben) Anna, gyerm. : János, Anna, 
Kálmán, Amália, Mária. Ferencz, Sándor- 
falva. BM. 70678—93. 

Kéri Bittmanuj Antal, Gyula, Elek, tanuló 
Szűcs. BM. 50166—81. 

Kéri (Fickeri Antal Kamill tanár, pre- 
montrei áld. Rozsnyó. BM. 17299—87. 

Kéri ■ Kratocliwilla; Gyula m. k. csendőr 
Szeged. BM. 22497—88. 

Kéri (Xeproszel) Ignácz, Vidor, czisterczi- 
rendi hittanballg. Pécs. BM. 18681—70. 

Kéri (Kogler) Ján. mérn. Szeg. UK. 796/62. 

Kéri (Weisz) Márk, gyerm. : Miksa, Hed- 
vig, törvsz. biró Bpest. BM. 58709—83. 

Kéri Kohn) Sándor, gyerm. : Fáni, Gizella, 
elhelyező int. tulaj. Bpest. BM 7689—84. 

Kermelyi rKrump) József cs. kir. őrmes- 
ter I':sztergom. BM. 16127—72. 

Kertai (Kunért) Ede Arad. BM. 28374—76. 

Kertbeny (Benkert) Károly és Mária Pest 
UK. 32—48. 

Kertes (Gartner) Gyula birtokos Arad. BM. 
7345 — 68. 

Kertesi Dr. 'Gartner) Béla orvos Kapos- 
vár. BM. 7079—90. 

Kertessi (Trippel) Egyed. BM. 1635—49. 

Kertessi (Gartner) Elek irnok Kaposvár. 
BM.;23318— 74. 

Kertész iKrausz) Adolf kisérleti vegyész 
Bpest. BM. 34683—82. 

Kertész iBaumgarten) Adolf könyvelő Bpest. 
BM. 58848—85. 

Kertész (Gartner) Alajos sütő Pest. BM 
15374—70. 

Kertész (Zachradnicsek) Antal épitk. vál- 
lalati felügyelő Bpest. BM. 5858—87. Kertész (Kramer) Ármin m. tanító Álba. 

BM. 50402—93. 
Kertész (Kohn) Áron tanuló Bpest. BM 

3S422— 88. 
Kertész Kohn) Bernát, gyerm. : Ella, Hed- 
vig, hivatalnok Bpest BM. 36084-81. 
Kertész Krauss; Dávid utazó N.-Kanizsa. 

BM. 30i>)8— 80. 
Kertész (Kohn) Dávid ögjTaök Szolnok. BM. 

41144—89. 
Kertész (Klein) Dávid kisk. Dunaföld vár. 

BM. 60496—89. 
Kertész (Kaufmann) Ede; Mór T.-Kóród. 

BM. 61819—90. 
Kertész (Kohn) Edmund Keszthely. BM. 

63926—93. 
Kertész RupO Elemér, gyerm.: Gizella, 
Elemér, Mária, vasúti kaJauz N.-Bánya. 
BM. 41310— 8a 
Kertész ' Kernéi Ferencz gymn. tan. Pécs. 

BM. 32055—82. 
Kertész (Zachradnitsek) Ferencz, gyerm.: 
Teréz, Johanna, Viktor, Kálmán, Ferencz, 
Margit, kézbesítő Bjjest. BM. 73443—89. 
Kertész : Rusn) Gasia Gizella bajadon Ko- 
lozsvár. BM 4237l>— 88. 
Kertész Kohn i Gusztáv, Beniát Kaposvár. 

BM. 48327—92. 
Kertész Kohn> Gyula állatorvos Bpest. BM 

58232-91. 
Kertész (Kampler) Gyula Bi>est BM. 

13006—93. 
Kertész (Kohn) Heléna Keszthely. BM. 

1979t)— 91. 
Kertész (Kohn) Henrik Bécs. BM. 84699 93. 
Kertész (Gartner) Ignácz Beregszász. BM 

15581-84. 
Kertész (Klein) Ignácz tanuló Szabadka. 

BM. 31747—91. 
Kertész (Klein) Ignácz, gyerm.: Vilmos, 
Adolf, Mór, Béla, Janka Ungvár. BM. 
92858—91. 
Kertész cKrausz) Izidor tam'tó Felső-Iregh. 

BM. 35332—83. 
Kertész (Román) István, gyerm. : Gábor 

Csik-Szereda. BM. KDŰ183— 92. 
Kertész (Kulin) Jakab czipészsegéd Bpest. 

BM. 29945—91. 
Kertész Krautblatt) Jakab T.-Sz.-Miklós. 

BM^63d86— 91. 
Kertész (Gartner) János kereskedősegéd 

Pest UK. 12837—61. 
Kertész (Baumgartner) János pinczér Bpest 

BM. 13346—85. 
Kertész (Steinhaus) Joachim kereskedő- 
segéd. BM. 39831—81. 
Kei^sz (Baumgartner József Szeged. UK. 

10157—61. 
Kertész (Gartner* József hirlapi kiadóhiv. 

kezelője Pest. UK. 8553—62. 
Kertész (Kohn) József tanárkép, növend. 

Bpest BM. 37822—84. 
Kertész Kohn) József, gyerm. : Alfréd, La- 
jos, Izidor, Miksa Battonya. BM 39876—91. 
Kertész Kohn) Lajos kisk. Bécs. BM 
65318—88. 126 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Kei'tósz (Kaufmann) Lázár kereskedő S.-A- 

üjhely. BM. 5465—86. 
Kertész (Giirtner) Lipót orvostiidor Sárvár. 

BM.^ 63201—81. 
Kertész (Steiermann) Lipót kereskedősegéd 

Kalocsa. BM. 93586—90. 
Kertész (Kohn) Manó, gyerm. : Jenő, Sándor 

Kaposvár. BM. 55438—91. 
Kertész (Kohn) Manó Székesfehérvár. BM. 

67640—92. 
Kertész (Kohn) Mária Bpest. BM. 34218/91. 
Kertész (Krausz) Miksa kisk. Miskolcz. 

BM.J 8350—89. 
Kertész (Kohn) Miksa Herencsény. BM. 

8927—93. 
Kertész (Kohn) Miksa csendőr Futták. BM. 

82623—93. 
Kertész (Kraus) Mór Székesfejérvár. BM. 

26518—82. 
Kertész (Kohnj Mór czipészsegéd Bpest. 

BM.^ 33954— 86. 
Kertész (Kohn) Mór, gyerm. : Mariska, Lász- 
ló, Jenő, gazda Mindszent. BM. 88630—90. 
Kertész (Grünstein) Mór Újvidék. BM. 
. 87319—91. 
Kertész (Gertner) Nándor Szabadka. UK. 

16951—66. 
Kertész (Kohn) Pál, gyerm.: Bódog N.- 
Kanizsa. BM. 7458—91. 
Kertész (Kohn) Salamon orvosnöv. Bécs. 

BM.^ 65566— 88. 
Kertész (Kohn) Salamon N.-Kanizsa. BM, 

28824—91. 
Kertész (Klein) Sámuel szigorló orvos 

Bpest. BM. 56582—86. - 
Kertész (Gartner) Tivadar és Károly Kassa. 

UK. ^14715— 61. 
Kertész (Gredivo) Tódor csendőr Toroczkó. 

BM. 6607—86. 
Kerti (Kaun) Gyula honvédhadnagy Pécs. 

BM. 75537-78. 
Kerti (Kerdl) József, gyerm.: Ferencz, 

György, Józs., jegyző Szonta. BM. 24711/67. 
Kerti (Kohn) Simon, gyerm : Frigyes, Bony- 
hád. BM. 52424—92. 
Kéry (Bittner) Imre főorvos Arad. BM. 

3858—48. 
Késöy (Spáth) József Esztergom. BM. 

10572—48. 
Keszthelyi (Klucsek) Gábor czimz. honvéd 

őrmester Pécs. BM. 57684—84. ^ 
Keszthelyi (Kesztner) György és gyerm. 

Buda. BM. 10122—68. 
Keszthelyi (Birkás) István jegyző Vaszar. 

BM. 20588—82. 
Keszthelyi (Kesztner) József, gyérm. : 

Ferencz, Antal, máramarosi kincstári igaz- 
gatós, számvevője N.-Károly. BM. 11356/48. 
Kezzthelyi (Keszler) Mór, gyerm.: Róza, 

Péter, Katalin, Gizella, Sámuel Ungvár. 

BM. 1411.5—82. 
Keszthelyi (Kestenbaum i Nándor, gyerm. : 

Ernő, Ilona, Oszkár, Valéria, ügynök 

Bpest. BM. 44974—82. 
Kéthelyi (Weisz) Márkus Bpest. BM. 438, S3. 
Keve(Klint) József ügyvéd Pest. UK. 4568/61. Kezdősy (Hanpold) József Buda. BM. 

6373—48. 
Kiáltóssy (Sreyer) Theophil, gyerm.: Ká- 
roly, Tódor Pest. UK, 13883—44. 
Kigyósi (Schlanger) Ignácz tanító Deés. 

BM. ^2556—78. 
Kigyósi (Schlanger) Márkusz Bpest. BM. 

30243—91. 
Kikindai (Ströbl) Miklós, gyerm.: Ferencz, 

Aladár, Gyula, Caesar, Győző, Béla, Irma, 

plébános, körjegyző N.-Kikinda. BM. 

1383—80. 
Kilányi (Cohn) Adolf Pest. BM. 2779—48. 
Kilányi 'Kolm) Adolf Pest. BM. 5577—48. 
Kilényi (Klein) Dávid, gyerm.: Ede, Adolf, 

Róza, József, Eszter Arad. BM. 42155—75. 
Kilényi (Klein) Mór Pest. BM. 6461—74. 
Kimodi (Kohn) Zsigmond, gyerm. : Anna, 

Leo, kereskedő Bécs. BM. 21734—90. 
Kincs (Kincz) István kisk. Felső-Eör. BM. 

62737—89. 
Kincses (Göldner) József erdészjel. Bpest. 

B.VI. 23184—90. 
Kinési íKimmerl) Marczell Selmecz. BM. 

5544—48. 
Kinyisi (Tumerauf) József számtiszt Pest. 

UK. 226—62. 
Kinyisi (Tumerauf j Terézia, gyerm. : Mária 

Sopron. BM. 45959—86. 
Király (König) Albert (Béla) Nagy-Bél. 

BM. 57111—91. 
Király (Königi Árpád Baja. BM. 58317/84. 
Király (Lottenstaedter) Béla, gyerm. : Er- 
zsébet, számtiszt Bpest. BM. 48469-79. 
Király (Königsfeld) Bernát kádáriparos 

Bpest. BM. 28389—80. 
Király (König) Dávid gazdatiszt üjhodosi 

puszta. BM. 24027—82. 
Király (König) (János) Gyula papirker. 

Bpest. BM. 26219—83. 
Király (König) Imre keres.-seg. Bpest. BM. 

21662—89. 
Király (Kral) János, gyerm. : Mihály, Jó- 
zsef, Ádám, János, Antal, K.-Lőd. BM. 

13659—68. 
Király (König) János jegyzősegéd Pered. 

BM. 23594—86. 
Király (Kral) József N.- Várad. BM 15884/69. 

Király (König) Károlv, gyerm. : Aladár, 

Ernő Bpest. BM. 5349—92. 
Király (Kral) Lajos Székelyhíd BM. 1 1911/78. 
Király (Kral) Mihály Pest. BM. 3855—48. 
Király (Krul) Miklós kőműves H.-M.-Vá- 

sárhely. BM. 49247—87. 
Király (König) Mór orvos Alsó-Lendva. 

UK. 6447—61. 
Király (König) Pál, gyerm. : Géza, Anna, 

Gabriella, reáliskolai tanár Déva. BM. 

6747—87. 
Király (Königer) Sámuel czipész Ipolyság. 

BM. 62605—82. 
Király (János) Tódor vas. őr Nagylak 

BM. 54275—89. 
Király (König) Zsigm. (Siegfried) ügj-véd- 

jel. Bpest. BM. 39:^79—84. XKVVAI,'IH)/TATA- 12' Királjrfi (Könitrsbaum, Ármin, gyerm. : 

Gyula Béla, orv.js Hpest. liM. 9241—79. 

Királyhegyi Künisrslianm M L. Czc"/.i'. 

BM. 7639Ő— ','2. 
Királyi iSdilajiák .Miki..- 

BM. 18062—83. 
Királyi (Kralovits) Pál gé]K-z ivmamm. 

BM. 52022— 56. 
Királymezei íKönigsfekl, il> r 

Ócsa. UK. 1134-1— 17. 
Kirányi Feigb Géza honvéd tohaiUuiLy. 

BM. 17660—73. 
Ki3 (Klein) Ábrahám, Ferencz, Abr. syerm : 
.Janka, Gizella, Anna, Salamon, Sini.n. 
Szeged. BM. 1H468— 72. 
Kis (Klein) .Ábrahám díjnok Besztercze. 

BM. 59865— S8. 
Kis (Klein) Adolf erőmí" ' '"- iiazg. 

Gvílngvíis. BM. 45511—8 
Kis' (Klein Ad-lf ■.\brnh;r Sik- 

lós. B.M 
Kis ^Kol,; '■■■'■y l'^i- 

S4S03— 5v. 
Kis íKleinj Albert, gyerm. wiiia. 

Etelka. Lngos. BM. 1275 
Kis (Polák) András, gyerm.: Kuzál.a. Ilma, 

András Szeged. BM. 23(597—83. 
Kis (Klein András mészáros Szalárd. BM 

2rnj7tj — 85. 
Kis (Klein) Antal bádogos Komárom. líM. 

9917—81. 
Kis (Schweinester fénykéi>ész Köszeu HM. 

44364—88. 
Kis (Klein) Aranka Mf/,n-n.-i:y,-s liM 

14195—82. 
Kis (Klein) Ármin Arad. BM. 11175— - 
Kis (Klein Ármin pim-zér Bi>est. LM. 

57372—85. 
Kis (Kleini Ármin szobafestő Pászt''. li.M. 

G38t^8— 88. 
Kis Klein; Bernát Ungvár. BM. 14915— (38. 
Kis (Franusteini Bernát ker.-se^r. Szatmár. 

BM. 10050—86. 

Kis (Klein) Dávid, írverm. : lííiiáez, Jakali. 

Adolf, szabómester K. Czell. BM. il'j<A bi. 

Kis (Klein I Dávid, Ignáez (ilenaszkoi. Mayer 

Miksai, szabó, orv.-növ , tanuló N.-Károly. 

Bécs. BM. 51348—82. 

Kis Klein) Dávid ügyvédjrl. Szeged. B.M. 

2754*:;— 85. 
Kis (Klein, Dezső r. ~ Inok. BM. 

17508-89. 
Kis (Klein) Ede fodrászseg. Sziimbathely. 

BM. 46756—88. 
Kis (Klein Éliás Kisvárda. BM. 24561—91. 
Kis Klein) Éliás Királyhelmecz. BM. 9620/92. 
Kis íKlein) Erzsébet. Andor. Miksa, Leo 

Tihó. B.M. 42658—81. 
Kis (Klein,! Farkas gazdász Kis-Náménv. 

BM. 70396—93. 
Kis (Kleini Fer. Ferdinánd kisk ' ' - ' '^í 
8(1003—89. 

Kis Kleinlein) Ferencz Pest. ]!>.. 
Kis Opris) Gergely m. kir. <?.iiii. .rmtsr. 
Belénves. BM 38660— b7. m; ...id- Kis iKüderle. Gottlieb szolga I'.!"'-t P.M 
: 53707-88. 
Kis Pospischelj Gyözö gyósry- 

kolcz. BM. 22677—83. 
Kis I Klein) Gyula Bród. ÜM 
Kis Klein) Gvula, gyerm.: Ív. 

birt. BM. 2326y— 9(1. 
Kis (Klein) Heinricli gazdatiszt Szárszó. 

B.M. 38428—84. 
Kis (Klein) Henrik Károly all.-tV.nr.k M.- 
Bánliegyes BM. 64i<iij— b5. 
I Kis Klein) Hermán Szatmár. BM. 11083 91 
Kis (Klein/ Hermán KirályliphíT'cz HM 
6744—92. 
i Kis (Goldschein) liiuhrv <. állá!;,' /,-• l\a--a. 
! BM. 2U516— 83. 

Kis iKlein) Ignáez \ -Nárail. HM. 

7, ,383-87. 
i K[is (Klein; Ignáez Bpest. H'i 
Kis (Kinczigj István, gy^mi. 
Aloiza. Károly, Ferencz, va.-. lal^aa 
Boros-.lenő. BM. 53978— «v*. 
Kis (Klein) Izabella; Ilona ' • '',M 

.^)'.,>335— ',(1. ■ 
Kis (Klein) Jakab jogballu'a- M. 

7973—69. 
Kis (Klein) Jakab l'r.-t HM . 
Kis (Klein) János K.-Löd. B.M. !•> o ' — óS. 
: Kis Klein Jakab János Szolnocska BM. 
17393-^7. 
Kis (Klein) Jakab: .!■ /-. í iilvarahi. Hi^rsr. 

BM. 54734— ya 
Kis (Kleini Jakab il^wéd Hudapesr. B.M. 

(39178—92. 
Kis (Klein) János Sztrazsa. BM. llJvtö 48. 
Kis Kohn) János, gyerm. : Mihály, Erzsé- 
bet, biv.-szolga Bpest. BM. 70845—84. 
i Kis (Kobrechel, János, gyerm. : .lános. kerék- 
1 gyártó Arad. BM 54113—86. 
i Kis (Klein) János keresk.-seg. \ailki'i r. HM. 
i 17621—86. 
■ Kis (Klein; János, gvem.t Károly, kni.w- 

kOtősegéd Bpest. BM. 46596—82. 
i Kis 'Klein) Jen" ker.-seg. Losoiicz. HM. 
j 39746—88. 

{ IQs (Klein, .: nok. UK. V 

I Klis (Klein) J"z>.i i>'. lőiigyész Ava.. > .^ 
I 1732—67. 

: Kis íKlein; József Abony. BM. 41791—75. 
Kis iKlein) József Pápa. BM. 60766—88. 
Kis (Klein) József, gverm. : Ferencz, kisk. 

Csá'kvár. B.M. 81426—90. 
Kis i.Makár József Kassa. BM. 9149—91. 
Kis I Klein) József, everm. : Emil Dorozsma. 

BM. 94524—91. 
Kis (Klein) Kálmán N.-Várad. BM. 31o7'> 92. 
Blis (Klein) Karolin varrónő Kolozsvár. HM. 

17209-86. 
Kis (Klein) Károly kegyr. tan. BM. 1" _ ~ 
Kis (Klein) Károlv tanuló Szik^z > lAI. 

65759-84. 
Kis (Klein) Károly, gyerm.: Hermina, Dezső, 

Ujos, Irén, Derecske. BM. 58442—93. 
Kis Klpjn Lajos kereskedő Ujjipsí. 15M, 128 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Kis (Klein) Lajos ; Károly iparos Török- 

Szt.-Miklós BM. 47997—86. 
Kis (Klein) Lajos, gyerm. : Gizella, Etelka, 

Mariska, Ilona, főgymn. tanár Lngos. BM. 

9527—87. 
Kis (Klein) Lázár, gyerm. : Anna, Fran- 

cziska, Terézia, Pest. BM. 6314—73. 
Kis (Klein) Lázár pinczér Bpest. BM. 3 1191/90. 
Kis (Klein) Liborius, gyerm. : Lajos, Anna, 

Vilma, Gyula, Margit, fodrász Bpest. BM. 

53568—81. 
Kis (Klein) Lipót, gyerm.: Babette, Szidónia, 

kávés Bpest. BM. 53336-30. 
Kis (Klein) Lipót Nagyvárad. BM. 54081—81. 
Kis (Klein) Lipót, gyerm. : Gizella, Aladár, 

Gyula, Ilona, Jenő, orvos Gáva. BM. 

29439—85. 
Kis (Klein) Wrincz; Márton, kisk. Szilágy- 

Szi-Király. BM. 63040—89. 
Kis (Klein) Lörincz kőműves Paks. BM. 

3bl24— 9L 
Kis (Czeczián) Mária, gyerm. : Sándor, Dénes, 

szakácsné Köpecz. BM. 16435 — 89. 
Kis (Klein) Mária Debreczen. BM. 74755/92. 
Kis (Friedmann) Márton, gyerm. : Róza, fa- 
kereskedő Jászberény. B.\l. 58777 — 89. 
Kis (Klein) Mátyás kávés Budapest. BM. 

74985—87. 
Kis (Sztruhala) Mihály Nyitra. BM. 19982/68. 
Kis (Klein) Mihály, gyerm.: János, Lajos, 

fogh.-őrmester S.-A-Ujhely. BM. 20731 84. 
Kis (Russinov) Miklós, gyerm. : Géza, 

fodrász Mindszent. BM.' 76190—88. 
Kis (Klein) Modest benczés Pannonhalma. 

BM. 8351—68. 
Kis (Klein) Mór díjnok Német-Palánka. BM. 

50336—86. 
Kis (Klein) Mór, gyerm.: Jenő, Mariska, 

Orosháza. BM. 21781—91. 
Kis (Klein) Móricz Komárom. BM. 11670/93. 
Kis (Rausnitz) Nándor Bpest. BM. 75163/92. 
Kis (Klein) Náthán járásbir. irnok Tamás. 

BM. 7398—83. 
Kis (Klein) M. Pál, gyerm.: Ilona, kereskedő 

Bpest. BM. 73357—88. 
Kis (Klein) Pál kereskedősegéd Bpest. BM. 

77611—90. 
Kis (Kohn) Regina Szeghalom. BM. ] 00656/92. 
Kis (Kohn) Róza óvónő Mindszent. BM. 

86680—90. 
Kis (Klein) Salamon bérlő Hernád-Kércs. 

BM. 13275—90. 
Kis (Klein) Sámuel Szatmár-Németi. BM. 

43844—80. 
Kis (Klein) Sámuel segédjegyző M.-Egregy. 

BM. 24314—81. 
Kis (Klein) Sámuel állatorvos Mezőhegyes. 

BM. 44690—81. 
Kis (Klein) Sámuel pinczér Szolnok. BM. 

9219—90. 
Kis íKlein) Sándor díjnok Szolnok. BM. 

78092—88. 
Kis (Klein) Sándor Bpest. BM. 66104—90. 
Kis (Pitó) Sándor csendőr Torda. BM. 
49514—91. Kis (Klein) Sándor N.-Becskerek. BM. 

85595—92. , 
Kis (Klein) Simon, gyerm. : Adolf N.-Károly. 

BM. 51356—82. 
Kis (Klein) Simon Bpest. BM. 58710—83. 
Kis (Kohn) Simon kereskedősegéd Pécs. BM. 

275—90. 
Kis (Klein) Vilmos tanárkép, növ. Toln^. 

B.M. 59688—85. 
Kis (Klein) Vilmos órásmester Bpest. BM. 

20874 86. 
Kis (Klein) Vilmos ügynök Szolnok. BM. 

16108—89. 
Kis (Klein) Vilmos kisk. Tamási. BM. 

51449—90. 
Kis (Klein) Zsigmond Arad. BM. 22200/81. 
Kis (Klein) Zsigmond kereskedösegéd Pécs. 

BM. 50018—87. 
Kis (Klein) Zsigmond Nagyvárad. BM. 

47627—93. 
Kisági (Klein) György orvos Siklós. UK. 

2119—62. 
Kisbéri (Klein) András sütőmester Eger. 

BM. 25793—71. 
Kisóry (Klein) Mátyás Szeged. ÜK. 8912/61. 
Kisfaludi (Ortner) Ferencz díjnok Bpest. 

BM. 28058—85. 
Kisfaludi (Kirchsteier) Frigyes, gyerm. : 

Jenő, Aladár, korcsmáros Székesfejérvár. 

BM. 34765—81. 
Kisfaludi (Gaganecz) István Kassa. BM. 

2122—85. 
Kisfaludi (Koronits) Kálmán papnev. tan- 
felügyelő Szombathely. BM. 49968—79. 
Kisfaludi (Kis) Károly Arad. BM. 93430/91. 
Kisfaludi (Kopun) Mihály puskaműves 

Bpest. BM. 1580—82. 
Kisfaludi (Steixner) Nándor növendékpap 

Veszprém. BM. 7349—73. 
Kisfaludi (Tirjung) Péter, gyerm.: Alma, 

Ilona, ügyvéd Gyertyámos. BM. 75669 — 83. 
Kisfaludi (Krisztovics) Sándor csendőr 

Vág-Ujhely. BM. 26226—87. 
Kisfaludi (Koronits) Tóbiás benczés Pan- 
nonhalma. BM. 8351-68. " 
Kisfaludi (Kristovic) Vilmos szabó Bpest. 

BM. 76523—89. 
Kisfalussi (Maloveczkv) Andor lelkész 

Nyárs-Árda. BM. 9965—75. 
Kisfalvi (Pollák) Albert jogszigorló Bpest. 

BM. 23836—80. 
Kisfalvi (Klein) Fer. Bpest. BM. 28145/91. 
Kisfalvi (Klein) Jakab, gyerm. : Ilona, 

Regina, Vilmos, Dávid József, Izidor 

Gizella, Luiza, Etelka, posztókereskedö 

Bpest, BM. 11127—78. 
Kisfü (Kleinkind) Sándor orvos Bécs. ÜK. 

4650—63. 
Kishalmy (Klein) Ferencz, gyerm. : Lajos, 

Berta, Emilia, Ferencz, Ilka, Karolina, 

Klem., Mária, Mihály Arad. ÜK. 7966—61. 
Kishegyi (Klein) János, gyerm.: Stefánia, 

Rezső, m. k. adószedő F.-Gyarmat. BM. 

23951—68. 
Kishonthi (Paznik) József, gyerm. : Gyula, 

Bella, Kovács Zsigmondné, Barna, Klára. 

UK. 4156—62. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 129 Kisimrédi Kiss: Imre Fái Bpest. BM. 

3574 1— 7 T. 
Kiskéri KleÍDi Jlihály mérnök Békés. 

UK. 6Si;>3— 6i 
Kismártonyi Schmidt) Ednard ügyvéd 

Szatmár UK. Inő^-í — 39. 
Kiss Klein Ktelka Ilona maginzó Debre- 

Czrr ■"" •' -:. 

Kiss illetőségi helye isme- 

r»'r. 

Kiss ^zíruLalof Ferencz ftrmester Bpest- 

HM. .ir.v.77— 74. 

iss Klein> Gvula joghallgató Pest. BM 

Kiss Klein) Henrik szabómester Pest UK. 

li'S— 62. 
Kiss (Klein) Hermin, Fridríka Bpest. BM. 

3;:'721— 76. 
Eliss (Klein) Ignicz Székesfejérrir. ^J. 

5ií3őO— 69. 
Kiss Klein* Illés, gjermekei és unokái ré- 
szére is. fakeresk- Debreczen. BM. 26.59 69. 
Kiss Klein Jakab. ^íverm.: Péter, Adolf 

R->L-\ ásárhely. BM. 1-157—75. 
Kiss (Klein) Jakab kereskedő Kékkő. BM. 

44171— .S2. 
Kiss I Klein) Janka ;>bangha. BM. 51276/91. 
Kiss Klein > János nranalmi ispán Szent- 

K^Tt-sztes. UK. 6043—44. 
Kiss ' ' ■ ' sef, gjenn.: Anna, Ferencz 

L. : 145— 69. 

Kiss /sef joghallgató I^>est BM 

4S75Ó— 77. 
Kiss (Klein) József fényképész ^>est. BM. 

7.-S1— SO. 
Kiss Kkin}Józsefó-Kanizsa-BM. 39898,91. 
Kiss Kleini Károly Szegszárd. UK. 4^9 43. 
Söss (Kleint Mór Arad BM. 57171 — 75. 
Kiss (Klein) Mór ügyvéd Pancsova. BM. 

38516—80. 
Slisteleki Koppi Ludmilla, gyerm.: József. 

kisk. Kőszeg. BM. 3459—90. 
Kisvári (Klein) Károly Nyíregyháza. BXL 

748-26— S3. 
Kiváncsy (Dvoncs) József Veszprém. UTv. 

Kladler ' Wagner « Teréaia. grerm.: György, 

í^zt.-Gyürgy. BM. 1Ű146— S3. 
Klein (Márkus; Dániel Pest. BM. 87396 73. 
Kliinán (Kitl) Imre ezípész Makó. BM. 

1354.S— SO. 
Klivényi (Han) Ferencz, gyemt: Gynla, 

József, Ferencz ; polgár Szegszárd BM 

íVt.S.D— 80. 
Kmeti iKmerykó István, Károly. Béla, 

Gvula, Károlv, Aranka, árvapénztámok 

H.-M-Vásárhe"ly. BM 31189—82. 
Knézi (Berkovits) István kereskedősegéd 

Temesvár. BM. 23761—73. 
Kócsai Molnár) József molnár Osoma. 

BM. 3U332— 87. 
Kócsán Krivii György Delétbe.BM. 3704 92. 
Kocsi Horvát) János fíerdész Besztercze- 

báuya. BM. 1125— í>4. 
Koczkár (Kohn) Jakab Csonopla. BM. 

6-2.>43— 92. 

Névváltoztatások. Kohai 'Kohm Reszó Selmeczbánya BM. 

1'>1T9— 86. 
Kohányi »Kinasevics) Emil növ. pap Já- 
sz'^- Váralja. HM. '^737-'— 86. 
Kohányi 'Linczi Károly arad. kir. ellenőr 

Paiilis UK. 'l'^— 62. 
Kohányi Kohn Mózes, gyerm. : MarczeL 

Bpest. BM. ó'-:.26— 90. 
Kohányi 'Kohn) Samu Pest. UK. 6216 62. 
Kohári iKuhárik) -\nt. Bpest. BM. Í7.52V» 74. 
Kohári iKrcbnvák) Béla, gyerm. : Kálmán 

Kis-Bélicz. BM. 49656—93. 
Kohári Kubarcz) Endre adóhiv. segédt. 

BM ::-i 2— 68. 
Kohári iKohn) Gosztáv, gyerm.: Klára, 

Jeny. Hedvig. Margit, Paula, a magy. 

ÍT~.n:-7.. b'zt. részv. társ. titkára Budapest. 

i • -1. 

K arik) János Salgó-Tarjáa BM. 

Kohiari iKohút) János lüsk. BM. 67514.93. 
Kohári (Krchnyák) Jóisef foldbhrt Zala- 

Szt.-Gróth. BM. 77.544—89. 
Kohut Orbán Gvnla timir SzásB^bes. 

BM 4>> 7— 87. 
Kókai Koka) István tanító OBÍk-Szögöd. 

BM. 5.>33— 74. 
Kókai <Koch) Lajos, gyerm. : Lajos. Janka, 

Pest BM. 10157-73. 
Kollár (Kohn) Adolf, gAerm. : Berta, Béla. 

Ella S.-Kikinda. BM. 68-283—91. 
Kollár (Kransz) Izidor ögyv. Bpest BM. 

64906— «7- 
Kollár (Kohn) József Bpest BM. 251^—92. 
Kollár (Kohn) László, Béla Csepreg. BM. 

27857—91. 
Kollár (Kohn) Mihálv ker.-segéd Csepreg. 

BM. 26781—88. 
Koller (Boros h. Markoviis) Sándor Alap. 

BM. 7562—80. 
Kolos (Kohn) Mihály, gyorm : Miksa, Mór, 

Jeremiás. Jenő, Hercz, Henrik, Sámnel, 

kisk. Tokaj. BM 64503— 88l 
Kolosi (Kohn) Katalin szinésaiő Bécs. BM 

40068—87. 
Kolosvári íKotsist József Tab. BM 9628/73. 
Kolosvári (Bresztyánszky) Károly Pest. 

BM 14717—^. 
Kolosvári Korchmáros> László Sándor 

hadseregb. önk. Sárrár. BM 73778—78. 
Koloss (Pertl. Jenő Sopron. BM 44936 83. 
Koloss (Klein dr.) Mihály Budapest BM 

84923—93. 
Kolozsvári (Malakovszky) Béla Budapest 

BM. 34549—84. 
Kolozsvári (Scfawartz) Etelka Kolozsvár. 

BM. 5i-52'>— 92. 
Kolozsvári tKohn) Izsák tanító Bi^pest 

BM. 77982—88. 
Kolozsvári (KoUarcsik) János vas. vizsg. 

Arad. BM. 46154—86. 
Kolozsvári Zachár) Slárt. csendőr Nyitra- 

Kudnó. BM 65666—89. 
Kolozsvári iPrebehaJla) Ödön: János 

Nagy-Mihály. BM 2960-82. 

10 130 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Kolozsvári (Klausenburg) Vilmos, gyerm. : 
Teréz, Júlia Szirák. BM. 60139—92. 

Kolozsvári (Klostermayer) Vincze cs. kir. 
szakasz vez. Mezőhegyes. BM. 14307—87. 

Koltai (Chromecsek) Antal Virgil növ. pap. 
Pannonhalma. BM 38398—77. 

Koltai (Kern [Koller]) Ernő postatiszt 
Bpest. BM. 96333—92. 

Koltai (Kainráth) Irén Szt.-Benedek rendi 
áldozár s tanár Esztergom. BM. 12830/70. 

Koltai (Bizik) István iparos Érsekújvár. 
BM. 6304—70. 

Koltai (Klőzel) Jakab ügyvéd Bpest. UK. 
11198—65. 

Koltai (Kungl) József, gyerm. : János, Mi- 
hály, József, János, Kis-Löd. BM. 13659/68. 

Koltai (Kobilik) Sándor, gyerm. : Anna, 
Amália, Ágoston, Mária, Emilia, pincze- 
mester s tábla terítő az eszterg. semina- 
riumban. Esztergom. BM. 45323 — 77. 

Komári (Komár) Károly kir. adótárnok 
Rózsahegy. BM. 37679—73. 

Komárom (Schwarcz) Prisca Bpest. BM. 
97198—93. 

Kom.árorQÍ (Kontros) Antal, gyerm.: Her- 
min, Júlia, József, János, mozd. vez. Arad. 
BM.^ 34998—86. 

Komáromi (Ehrenreich) Ármin, gyerm.: 
Rudolf, Róza, József, Lujza, Gizella, 
Jenni, Ignácz, orvos Vásáros-Namény. 
BM. 40304—81. 

Komáromi (Kohn) Bernát Sámuel korh. 
éleim, felügy. Komárom. BM. 60326—85. 

Kom^áromi (Kohn) Farkas fakereskedö 
Sz.-Fejérvár. BM. 37511—82. 

Komáromi (Kohn) Per., Mihály keresk. 
BM. 9689—82. 

Komáromi (Kakas) István N.-Károly. BM. 
638—85. 

Koraáromi (Kohn) Jakab számt Komá- 
rom.^ BM. 7929—85. 

Komáromi (Kizelstein) Károly M.-Óvár. 
BM. 417—69. 

Komáromi (Kohn) Károly, gyerm. : Paula, 
Szeréna, Regina, Adolf, Lajos, Ida, Fer., 
regálebérlő Tiszolcz. BM. 6482—85 

Komáromi (Smekóczki) Károly kalapos- 
seg. ^Debreczen. BM. 40153—85. 

Komáromi (Kopasz) Lajos csizmad.-segéd 
Győr. BM. 48005—78. 

Komáromi (Gottstag) Mihály Gyula, Mi- 
hály, gj'ógyszerész ; fenyítöszéki gyakorn. 
Pest. BM. 2257—69. 

Komáromi (Ehrenreich) Mór, gyerm.: 
Ödön, Dezső, Sándor, Miksa Huszt. BM. 
13567—68. 

Komáromi (Klein) Róza szülésznő Kis- 
Zombor. BM. 8996—93. 

Komárom.i (Kohn) Róza, gyerm.: Matild, 
Kamilla, Kornélia Mezo-Komárom. BM. 
75944—92. 

Komáromi (Kochina) Sándor, gyerm. : Mar- 
git, m. k. postamester Havaj. BM. 78878/88. 

Komárom.! (Ehrenreich Zsigmond, gyerm. : 
Samu,m. alorvos Tisza-Ujlak. BM. 13488/69. 

Komjádi (Kohn) József Bpest. BM 52051/74. Komjáti (Schweiger) Fülöp József képezdei 

tanító. BM. 33564—81. 
Komjáti (Kohn) Illés, gyerm. : Ferencz, 

kereskedősegéd Bpest. BM. 17022—87. 
Komjáti (Kohn) Mór könyvvivö Bpest. BM . 

34109—82. 
Komlodi (Szabó) Ferencz, gyerm.: Lajos, 

Károly, Erzsébet Bpest. BM. 36079—81. 
Komlódi (Szabó) Gyula joghallgató Bpest. 

BM. 15786—78. 
Komlós (Kümmelheim) Ábrahám múzeumi 

felügyelő Bpest. BM. 462S6— 88. 
Komlós (Kohn) Ágost Bpest. BM. 58498/83. 
Komlós (Kohn) Ármin adótiszt Zombor. 

BM. 64358—88. 
Komlós (Kohn) Arnold, gyerm. : Simon, 

Manó. Miksa, Bpest. BM. 22872—93. 
Komlós (Kohn) Dávid kisk. Arad BM. 

33642—89. 
Komlós (Kohn) Ede Mélykút. BM. 47844/83. 
Kom^lós (Kohn) Gábor kereskedösegéd 

Bpest. BM. 66644—86. 
Kom;lós (Kohn) Hermán, gyerm.: Arthur, 

Almás; Baja. BM. 55573—83. 
Komlós (Kohn) Ignácz, gyerm. : Emilia, 

Melánia, Alisé Bpest. BM. 45349—83. 
Kotalós (Kohn) Ignácz; Jakab B.-Gyarmat 

BM. 56450—89. 
Komlós (Kohn) Jakab cs. k. tiszthelyettes 

Bpest. BM. 78271—88. 
Kom^lós (Sfern) József kisk. Tót-Komlós. 

BM. 30316—87. 
Komlós (Kohn) József Arad. BM. 39131/92. 
Komlós (Kohn) Klára Bpest. BM. 91198 92. 
Komlós (Klein) Lajos kereskedő Bpest. 

BM. 49032—88. 
Komlós (Kesztenbaum) Leó kereskedő- 
segéd Bpest. BM. 4273—90. 
Komlós (Kohn) Sámuel kereskedösegéd 

Bpest. BM. 84594—87. 
Kom.lós (Kohn) Samu Sándor Szabadka. 

BM. 51059—91. 
Komlós (Kohn) Vilmos, gyerm. : I/ipót, 

Ármin, Sándor, Soma Esztergom. BM. 

54067—84. 
Komlósi (Hopfer) Adolf N.-Szombat. BM. 

6696—68. 
Komlósi (Kacz) Adolf Kula. BM. 4244—74. 
Komlósi (Katz) Ármin, gyerm. : Lajos. 

kereskedő Kula. BM. 26017—86. 
Komlósi (Kleinkind) Ferencz Szeged. BM. 

51983—81. 
Kom.lósi (Kleinkind) Ignácz Szeged. BM. 

46346—83. 
Komlósi (Krausz) Izsák mészáros Teleki. 

BM. 60316—89. 
Komlósi (Schachter) József (Juda) szám- 
vevő őrmester N.-Kanizsa. BM. 31947—81. 
Komlósi (Krausz) József, gyerm. : Jenő, 

Irma, Gyula, Béla, magánhivatalnok Bpest. 

BM. 1701—88. 
Komlósi (Koch) József növendék pap Zircz 

BM. 88647—90. 
Komlósi (Kolompár) J(')zsef Zombor. BM. 

62087—91, NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 131 Komlósi iGerber) Kálmán, gyerm. : Mária, 
Margit, uradalmi ispán Nag>-Loós. BM. 
lnyT2— 77. 

Komlósi ^Kransz) IJiszló Pest. BM. Ifi23 1 W. 

Komlósi (Kaufmann) Lipót kárpitos Kis- 
Czell. BM. 77761—87. 

Komlósi (Kolbl) Márton Csáktornya BM. 
(54437—91. 

KomilósiíKukuly) Miklós m. kir. pénzügyőri 
fóvig:Kázó Csap. B>L J5192— 8X. 

Komlósi íKluger) Miksa ügyvédjelölt S.-A,- 
L'jhelv. BM. 37223—81. 

Komlósi íKohlbergj Náthán pénzügj'öri 
fővis;yáz.'>. BM. Duna-Földvár. BM. 8853 83. 

Komlósi (K'ihn Kegina volt varrónő most 
pénztárnű Bpest. BM. 16854—87. 

Komlósi I Kieinkindj .Soma óraműves Sze- 
ged. BM. 54221—81. 

Komlóssi (Hefner) Ferencz szabómester 
Székestejérvár. UK. 21121—62. 

Komlóssi (Kikingerj Lászl<'>, Jenő, József, 
Teréz, jogász; 'i — 4. gj'mn. tannlók Nagy- 
várad. BM. 36066—77. 

Kom.lÓ8y íKomár) György vendéglős Arad. 
UK. 17291—63. 

Komody (Kohn; Miksa Pest. UK. 7415—47. 

Komoly (Chmelik) Miki. segédpap Galanta. 
BM. 6946—48. 

Komolyi (Ernst) János szabómester Pest. 
UK. 7964—61. 

Komor (Kohn) Gyula Rózsahegy. BM. 
58(306—92. 

Komor (Kohn) Izidor, Arnold, Siegfried, 
Regina, Gyula, Márk, Kamilla, kereskedő- 
segéd: technikus Bpest. BM. 42068—81. 

Komoróczi (Scbandl) Sándor, g>erm. : 
Sándor, Ödön, Dénes, Andor, főmérnök 
Bpest. BM. 46151—82. 

Kompolthi (Schreiber) Tivadar tengerész 
Fiume. BM. 2181—71. 

Kompolti (Klein) Ábrahám ügyvédjelölt 
Bpest. BM. 37374—81. 

Kompolti (Ficker) Adolf, gyerm.: László, 
díjnok Alsó-Kubin. BM. 7709—89. 

Kompolti (Schreiber) Gusztáv, gj'erm. : 
Ottó, végrehajtó Székely-Udvarhelv. BM. 
35287—81. 

Kompolti (Schreiber) Norbert vasúti gyak. 
Arad. BM. 39877—82. 

Konez (Krauszi András nagysolymosi elő- 
névvel, gyógyszerész Sz.-Udvarhely. BM. 
42995—74. 

Koncz (Kohn) Izrael, gyerm. : Károly, kor- 
házi Írnok Szeged. BM 497—82. 

Koncz (Kohn) Joakim, gyerm. : Kornélia, 
Lajos, Vilma Kolozsvár, BM. 77565 — 91. 

Koncz ; Hrich , Károly segédmunkás Bpest. 
BM. 33566—81. 

Konda (Kohn) Samu, gyerm. : Irma, József, 
Sándor, Adél, Margit, L.ászló, kereskedő 
Nagyvárad. BM. 64555 — 87. 

Kondor (Kohn) Adolf keresk.-gyakornok 
Rozsnyó. BM. 42672—89. 

Kondor (Kohn) Béla, gyerm. : Ödön, Géza, 
kisk. N.-Kanizsa. BM. 83431 — 89. 

Kondor (Kohn; Béla Bpest. BM. 2664—91. Kondor (Kohn) Bertalan mérnök. BM. 

3238—68. 
Kondor (Kohn) Dezső Dávid Szilingya. 

BM. 69898—89. 
Kondor Stribl) Fer.K.-Lőd. BM. 13659,68. 
Kondor (Kransz) Ignácz, gyerm. : Margit, 

Zoltán, tanító S.-A.-Ujhely. BM. 5619—82. 
Kondor (Kondrk) István növ. pap Nyitra. 

BM. 25925—85. 
Kondor (Kohn) József kereskedő Balassa- 

Gyarmat. BM. 30074—81. 
Kondor 'Kranszj József, gverm. : Benő, 

tanító N.-Kanizsa. BM. 5222(-»^81. 
Kondor iHerczegi) József, gjerm : Flóra, 

Alfréd, Ottó. Blanka, izr. nittanár Arad. 

BM. 27656—84. 
Kondor (Klepsch; József kisk. Temesvár. 

BM. 55728—87. 
Kondor (Kohn) József, gyerm. : Antónia, 

I.aj<j8, Elmil, Kamilla Lakompak. BM. ' 

r.Ktw— 93. 
Kondor 'Krausz^ Károly Pest UK. 19391/63. 
Kondor (Kohn) IJiszló Bpest. BM. 2518 92. 
Kondor (Kohn) Lipót, Bernát, bankhivatal- 
nok; kőrajzoló Bi)est. BM. 17409—83. 
Kondor (Kohn) Lipót B.-Gyarmat. BM. 

29(59 1—83. 
Kondor (Kohn) Márton B.-Gyarmat. BM. 

61240—92. 
Kondor fKandra) Mihály Gölniezbánya. 

BM. 70465—83. 
Kondor (Klein) Miksa Majer szig. orvos 

Bpest. BM. 22713—90. 
Kondor íKohn) Mór Eger. BM. 18393—84. 
Kondor (Kohn) Samu, gyerm, : József, Mó- 
ricz, Ernő B.-Gyarmat. BM. 66697—84. 
Hondor (Korka) Vilmos erdészj. Bpest. BM. 

44295—85. 
Kondori (Krausz) Dávid, gjerm. : Teréz, 

Jolán, Ilka Győr-Szt-Márton. BM. 9024—92. 
Kondori (dr. Krausz) Vilmos Hamburg. 

BM. 49379—75. 
Konkoli (Kukoreli) János gazdát. Dinnyés- 
puszta. UK. 4445—64. 
Konkoli (Kohn) Samu gazdát. Kis-Velencze. 

BM 34299—85. 
Konkoli (Zsidó) Sándor fóldmívelö. BM. 

46628—82. 
Konleehner (Knerczer) Dka Csurgó. BM. 

2903—83. 
Konodi (Kohn) Mór zongora- és énektanító 

Bpest BM. 16195—79. 
Konodi (Kohn) Miksa, fia : Ottó Pest BM 

6913—71. 
Konodi (Kohn) Miksa, gyerm.: Rezső, Pál 

Bécs. BM. 18485—91. 
Konopi (Konopi Czigler) Sándor, gverm.: 

Kálmán, Antónia Pest. BM. 12873— "70. 
Konrád (Kohn) Dávid, gjerm. : Béla Irma, 

orv.-tud. Hajdu-Böszörm. BM. 23976—88. 
Konrád (Kohn) Sándor cs. k. hadapród 

Bpest. BM. 58493^88. 
Konrád (Kohn) Sándor; Árpád, kisk. Jász- 
berény. BM. 61188—89. 
Konrádi (Kohn; Mózes kereskedősegéd 

Grúcz. BM. 7487—91. 

10* 132 NEVVALTOZITATASOK. Kont (Kohn) Ede könyvvezető Tata. BM. 

36955—82. 
Kont (Kolin) Henrik Nagy-Szombat. BM. 

49406—93. 
Kont (Kohn) Ignácz tanárjelölt Bpest. BM. 

35759—78. 
Kont (Paulovits) Tgnácz, gyerm. : Laura, 

AngusztíL Árpád, Zsuzsanna, kinest. ügyész 

Szeged. BM. 38275—81. 
Kont (Kohn) Izidor fogorvos Bpest. BM. 

36245—84. 
Kont "(Kohn) Izsaiás, gyerm. : Ilona, Manó, 

Gyula Bpest. BM. 45703—76. 
Kont (Kohn) Jakab Bpest. BM. 79904. 
Kont (Klein) József, gyerm. : Dezső, Melánia, 

keresk. Bpest. BM. 53644—84. 
Kont (Klein) Olga kisk. Bpest. BM. 7314/88. 
Konthy (Schopfj Miklós Ipolyság. ÜK. 

19603—47. 
Konti (Kohn) Adolf, gyerm. : Róza, írnok 

Temesvár. BM. 6779—89. 
Konti^ (Kohn) Adolf Bécs. BM. 82190—92. 
Konyádi (Kohn) Jenő Jászberény. BM. 

61243—91. 
Kónyái (Kohnj Ignácz és Móricz, gyerm. : 

Berta, Fáni, Jusztina, Eduárd, Karolina 

Csege. BM. 20193-70. 
Kónyi (Kohn) Arnold és Lajos Kaposvár. 

BM. 70117—93. 
Kónyi (Kohn) Ernő (Jónás) Kaposvár. BM. 

56562—85. 
Kónyi (Willmann) Jakab, gyerm. : Róbert, 

Matild, Czeczilia K.-Palug^a. BM. 48439 83. 
Kónyi (Kohn) Kelemen József, Zsigmond, 

könyvvivő, kereskedő. Simontornya, Duna- 
földvár. BM. 63768—90, 63468—90. 
Kónyi (Kohn) Manó joghallgató Pest. UK 

18073—66. 
Koós (Lovaszik) Lajos, László Szikszó. UK 

19150—65. 
Koós (Nagy) Sándor Turkesi. BM. 37676 78. 
Kopácsy (Tripammer) Árpád orsz. kép- 
viselő. BM. 11061—91. Örökbefogadó 

szerződés jóváhagyatott. 
Kopári (Kohlenberger koz. Kaluperger) 

Lajos, gyerm.: Gyula, Jenő, János Marczal. 

BM. 34154—81. 
Koppányi (Kohn) Dávid végzett joghallg. 

01a. BM. 3725—84. 
Koppányi (Kohn) Lizi Irén Zalaegerszeg. 

BM. 18141—93. 
Korai (FVühzeitig) Adolf Lovasber ény. BM. 

44268—83. 
Korai (Früh) András Boroszló. BM. 22888/89. 
Korai (Früh) Ferencz, gyerm. : Ferencz, 

Ilona Doroszló. BM. 22889—89. 

Korai (Krappe) Frigyes tanár-seg. Selmecz. 
BM. 56512—84. 

Korai (Frühzeitig) Gvula Polgárd. BM. 
62106—81. 

Korai (Frühzeitig) Ignácz, gjerm. : Arnold, 
szatócs Sz.-Fejérvár. BM. 51461—82. 

Korai (Frühzeitig) Lipót vas. málházó Buda- 
pest. BM. 55229—85. 

Korai 'Frühzeitig) Márkus Csajágh. BM. 
39355—84. Korai (Frühzeitig) Sámuel N.-Szokoly. BM. 

17072—91. 
Koráni iKotlinger) Fer., Fei-encz csatorn. 

pénzt, ellenőr BM. 25849—67. 
Koráni (Kohn) Simon Korneubnrg. BM. 

79374—87. 
Korány (Kohn) Izrael áll. vas. liiv.-nok. 

Bpest. BM. 11864—34. 
Korányi (Kohn) Adolf Csacza. BM. 20939/87. 
Korányi (Knöpfelmacher) Adolf díjnok 

Trencsén. BM. 51717—87. 
Korányi (Koterba) Antal, testv. : Teréz, 

Ignácz, lelkész Kapi. BM. 32696—71. 
Korányi (Knopfler) Árpád N.-Kiívesd. BM. 

18667—91. 
Korányi íKarhonyák) Boldizsár, gyerm. ; 

Ilona, Árpád, kéményseprő Miskolcz. BM. 

38695—90. 
Korányi (Itzig) Dávid ker.seg. Verebély. 

BM. 29210—90. 
Korányi (Dröthandl) Emil Buda. BM. 

12516—68. 
Korányi (Klenberger) Ferencz, gyerm.: 

Emil, Anna, börtönfelügyelő Nyíregyháza. 

BM. 51053—87. 
Korányi (Kornfeld) Frigyes, gyerm. : Gyula, 

Emília, törvényszéki bíró JL-Sziget. BM. 

26835—81. 
Korányi (Koffler) Eülöp Nagybánya. BM. 

5543—48. 
Korányi (Dröthandl) Gusztáv Pest. BM. 

6328—48. 
Korányi (Ranóstaj) György, gyermeke : 

György, hajdú Alsó-Kubin. BM. 13747—89. 
Korányi (Kohn) Henrik Bécs. BM. 56095,84. 
Korányi (Klein) Henrik Héthárs. BM. 

1:J560— 85. 
Korányi (Frühzeitig) Ignácz Sz.-Fejérvár. 

BM. 1312—87. 
Korányi (Kukora) István csizmadia Eper- 
jes. BM. 342—86. 
Korányi (Kornfeld) János Szatmár. UK. 

8859—46. 
Korányi (Kesztlet) János Komárom. BM. 

8805—48. 
Korányi (Klein) Jenő kárpitos seg. Újpest. 

BM. 77458—89. 
Korányi (Frühmorgen) József Elsztergom. 

UK. 5523—61. 
Forányi (Frühwírth) József szabómester 

Buda. UK. 4796—63. 
Korányi (Kubancsik) József gyógyszerész 

Fülek. UK. 8243—64. 
Korányi (Kohn) József Budapest. BM. 

20206—82. 
Korányi (Kohn) József, gyerm. : Josefa, 

munkás Bpest. BM. 23425—83. 
Korányi (Kohn) József, gyerm. : Berta, 

Erzsébet, Clotild, Emil, Francz. Pruszka. 

BM. 19297—91. 
Korányi (Krolli Károly Ottó bádogos seg. 

BM. 54708—81. 
Korányi (Kohn) Klára Bpest. BM. 33323,92. 
Korányi (Klein) Lázár pinczér Bpest. BM. 

41864—81. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 133 Karányi (Kraucz) Lipót, gyerm. : Gabri- 
ella, 0\gn, Elemér, postamester 8zt.-Gott- 

hard. BM. :J4816— 81. 
Korányi íKohn) Mendel Bécs. BM. 6605891. , 
Korányi íKohn) Miksa, gjerm. : Károly, 

Márkus, Bernát, .Mór Bécs. BM. 65225 86. j 
Korányi iKohn) Mór, gyerm. : Olga, vas. 

raktárnok Ungvár. BM. 316t;8— 82. 
Korányi í Heidbaner) Fanla, testv. : I^ura, 

Emilia, lika, Jozefa Esztergom. BM. 

47198—85. 
Korányi (Kronfeld) Sebald Nagy-Kálló. 

B.\I. .5577—48. 
Korányi íGoldstein) &igm. bonv. badn. 

kezelő tiszt. Lőcse. BM 2037—82. 
Korányi (Kupferstich) Zsigmond Miskolcz. 

BM. 2317—93. 
Korbai (Krob) Károly Kulu v. Kuln. BM. 

21241-76. 
Korbai (Krób) Károly ügyv. jel. Újpest. 

BM. 11062—90. 
Korbai íKorb) Mátyás és Pál Pest. UK. ' 

287,5—45. 
Korbai i Krób) Pál és gyerm. : üona, Pál, 

Amália, Vilma és Krisztina Kis-Kér. BM. 

84837—93. 
Korbólyi (Korbela fKorbelyaj) János, 

gjerm. : Pál, Borbála, Róza, János, csiz- 
madia Garamujfalu. BM. 26257—82. 
Korda (Kohn) Dezső, Gyula Kisbér. BM. ; 

54522—82. 
Korda (Kohn) József; gyerm. : Dona, Teréz 

Kisbér. BM. 21912—91. 
Korda (Kobn) Miksa keresk. Kisbér. BM. 

26629—85. 
Korda (Kohn) Mór; Sándor, mfiegj-. hall. 

tanuló N.-Várad. BM. 71288—90. 
Korda (Kohnj Sal. Zsigm. Szeged. BM. 

23426—91. 
Korda (Kohn) Samu, g\erm. : Janka Bpest. 

BM. 63831—93. 
Korda (Kohnj Vilma; Berta Kisbér. BM. 

21912—91. ; 

Kormányi (Klein) József, gyerm. : Miksa, ', 

Ilka, Emilia, m. kir. postamester Podolin. 

BM. 4763—70. 
Kormányos íKronsteinj Benő Szeged. BM. 

3647—93. > 

Kormási (Brandl) József Pest. BM. 8923 68. i 
Kormos (Kohn) Adolf, gyerm. : Sándor 

Arad. BM. 22235—84. 
Kormos (Kohm Adolf Eger. BM. 21029/86. '' 
Kormos (Kohn Adolf ; Simon, börkeresk., 

ker. seg. Bécs. BM. 36094—90. 
Kormos (Kohn) Adolf, gyerm. : Osman, ' 

Sándor. Imre, Irma, Gyula, Jenő, Aranka. 

Bpest. BM. 88854—91. 
Kormos (Klein) Alfréd, gj-erm. : Ferencz, 

liirlapíi-ó Bpest. BM. 20070—81. 
Kormos (Klein) Ármin S.-A.-Ujhely. BM. 

7320—81. 
Kormos i^Kohn) Dávid, gyerm. : Oszkár, 

Margit, Irén, kereskedő Budapest. BM. 

77981—88. 
Kormos (Kohn) Ede m. k. honv. őrmest. 

Szeged. BM. 44403—88. Kormos (Kőim) Géza Eger. BM. 47936 83. 
Kormos í Klein) Gjnila magánzó S.-A.Uj- 

liely. BM. 17969—81. 
Kormos (Kohn) Gvula ; József, hivnok ; 

keresk. Bpest. B>L"9867— 89. 
Kormos (Koch) Izidor, gj'erm.: Ján, Adolf, 

Tivadar, törv. sz. bíró N.-Kaniz-sa. BM. 

57374—85. 
Kormos i Kirscht i Józs. Szeged. BM. 6367,91. 
Kormos (Jordei Ottó, gyerm. : Henrik, 

Róza, Lipót, József, kisk. Budapest. BM. 

54146—89. 
Kormos Klein) Pál, gyerm. : Józsa, Ödön, 

Bpest. BM. 8186—91. 
Kormos (Kohn) Salamon ügyv. irn. Makó. 

BM. 32260—85. 
Kormos (Kohn) Salamon kisk. Bpest. BM. 

37033—90. 
Kormos (Kohn) Viktor, gyerm. : Ernő. 

Imre Eger. BM. 81334—91. 
Kormosi (Kameniczki) Gyusztáv Győr. UK. 

17212—63. 
Komái (Kornhünsel) Antal, gyerm. : Antal, 

Imr<>, Emilia, orsz. főpénztári járnlnok 

Buda. BM. 7177—68. 
Kornai (Chorin) I-'rigyes cs. kir. huszár 

százados Mező-Csát. Í5M. 69866—82. 
Komái (Chorin) Gizella, Hona Arad. BM. 

69615—84. 
Komái (Schwarz) Rikárd festőmüv. Bpest. 

BM. 26513—86. 
Koméli (Kohn) Ignácz Bécs. BM. 21233 83. 
Komis (Krausz) Benő, gyerm. : Zoltán, 

Dezső, Ödön, körorv. Mernye. BiL 49378 81. 
Komis (Kohn I Ignácz Mélykút. BM. 19278. 85. 
Kornis (Kohn) Ignácz keresk. Bécs. BM. 

21451—86. 
Komis (Kornics) József állomásfőnök Uj- 

Gradiska. BM. 2895—93. 
Kornis (Klein) K. Károly kiskorú Arad. 

BM. 14476—87. 
Kornis (Krishaber) Lipót, gyerm. : Benő, 

Aranka, Ilona, Vilma Baja. BM. 40450/81. 
Kornis (Kohn) Sándor, gyerm. : Géza. 

Dezső, Mélykút. BM. 53202—85. 
Kórodi (Engel) Kálmán Budapest. BM. 

27090—82. 
Kóródi (Grünfeld) Mihály Tisza-Kórod. 

BM. 70055—86. 
Kóródi (Straus) Simon orv. tan halig. 

Kocsord. BM. 38426—88. 
Koroknyai (Trost J. M.) József Mór festő 

Sárd BM. 4200.5—81. 
Korolányi (Kohn) Albert Pozsony. BM. 

66748^3. 
Korolányi (Kohn) Sámuel, gyerm.: Emil, 

Hugó, Leó, kisk. Pozsony. BM 14753/88. 
Korompay (Krumm) Antal áldozó tanár 

Temesvár. BM. 6961—48. 
Koronafi Kronsnábel) Károly fodrász Sz.- 

Fejérvár. BM. 2846—81. 
Koronái (Narancsik) Lajos Szabadka. BM. 

35769—81. 
Koronái (Kohn) Lipót, gyerm. : Henrik, 

Friderika, Ida, Emma, szerkesztő Bécs. 

BM. 21953—83. 134 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Koronásy (Krompiegl) Pál Haraszt. UK. 
13815—46. 

Köröndi (Veisz) Sándor fürészgy. lisztv. 
M.-Sziget. BM. 68637—84. 

Koronghy (Spec-kner) János polgármester, 
gyerm. : Ernő, Mór. Henrik, Amália, Her- 
mina, Valéria, Temesvár. UK. 250 — 38. 

Koronkai (Pánkl) Ferencz vas. alk. Arad. 
BM. 38494—90. 

Korosi (Sztarcskai) János B.-Csaba. BM. 
6212—69. 

Dr. Korotnal (Krick) Árpád Bpest. BM. 
51191—91. 

Korosurki (Koczur) János tanuló Eper- 
jes. BM. 37708—89. 

Korponai (Schemmerj József nöi szabó 
Arad. BM. 51596—81. 

Korvin (Kohnj Vilmos orv.-növ. Bécs. BM. 
55686—85. 

Kós (Schvvarcz) Móricz fogmüvész Bpest. 
BM. 72210—89. 

Kosa (Király) Amália, testv. : Ida, Erzsé- 
bet Altorja. BM. 25465—84. 

Kosa «r(Szekerka) Dezső, gyerm. : Dezső, 
Mária, kisk.-ak Sz.-Fejérvár. BM. 16159/88. 

Kosa (Kaszovits) Ignácz, gyerm. : Vilmos, 
Sándor, Ferencz, Gyula, ügyvéd ; vas. hiv. 
Mátészalka. Bpest. BM. 2369—85. 

Kossári (Korsclialla) József bányavállalk. 
8.-Tarján. BM. 35538—81. 

Kosties (Bukács) Svetozár gyerm. : Milán, 
Szilárd, Heléna Kubin. BM. 2850^—75. 

Kosznai (Kokoska) József B.-Csaba. BM. 
1588—88. 

Koszó (Kebrei-) György kisk. Lippa. BM. 
63653—88. 

Koszorús (Krancz) Gyula díjnok Czegléd. 
BM. 38914—82. 

Kótai (Kobn) Mór, gyerm.: Adolf, Viktor, 
gazdatiszt Faluszemes. BM. 30566 — 84. 

Kotányi (Kojeteiner) Farkas Hermán Sze- 
ged. UK. 19315—62. 

Kotányi (Kojétáner) Károly, Sándor, Má- 
tyás, Jakab és Hermann Szeged. UK. 
19230—45. 

Kovács (Klein) (Rezső) Ábrabám, tanító 
Bpest. BM. 78434—88. 

Kovács (Kobn) Ábrabám és Etelka, Kati, 
Jenő Szatmár. BM. 62475—92. 

Kovács (Krausz) Adolf (Dávid) pinczér 
Bpest. BM. 53436—82. 

Kovács (Kaufmann) Adolf mérnök Tápió- 
Szele. BM. 43797—86. 

Kovács (Kobn) Adolf gyerm.: József, Ignácz, 
czipész Debreczen. BM. 60299-89. 

Kovács (Kacz) Ákos földbirtokos Bpest. 
BM. 19481—84. 

Kovács (Orthó) András Herczeg-Szőllös 
BM. 12364—93. 

Kovács (Goldscbmidt) Antal szolgabírói he- 
lyettes Bpest. BM. 33195—77. 

Kovács (Kovácsovics) Antal fodrász Mar- 
czal. BM. 29371—85. 

Kovács fFriesz) Antal post. s.-tiszt Nyitra. 
BM. 68311—85. Kovács (Haberajter) Apollónia Eger. BM 

47874—78. 
Kovács (Kronstein) Ármin gvógysz. Sz.- 
Fejérvár. BM 4831.5—84. 
Kovács (Knöpfler) Ármin könyvelő Bpest. 

BM. 52i)18— 87. 
Kovács (Kobn) Ármin kisk. Szombathely. 

BM. 46757—88. 
Kovács (Kobn) Ármin, gyerm.: Ignácz, 

Jakab, kisk. Miskolcz. BM. 23792—90. 
Kovács (Kobn) Ármin házaló Bpest. BM. 

79133—90. 
Kovács (Kobn) Ármin Dolnja-Tuzla. BM. 

75121—91. 
Kovács (Kobn) Arnold, gj'erm. : Izidor 

Nyitra. BM. 9229—91. 
Kovács (Keiner> Áron, gyerm. : Ignácz, 

Lajos, Zsigmond, gabonaker. Ráczkeve. 

BM._ 57602—85. 
Kovács (Putzák) Árpád, gyerm. : Géza 

Torna. BM. 44299—90. 
Kovács (Kulpin) Arthur tanuló H.-M.- Vá- 
sárhely. BM. 62699—89. 
Kovács (Kobn) Arthur, gyerm. : Rudolf, 

Nándor, Sándor, kőfaragó Bpest. BM. 

63909—90. 
Kovács (Kohn) Arthur Nagj'-Bajom. BM. 

109822—93. 
Kovács (Krausz) Béla ügyv. jel. Bpest. BM. 

1970—88. 
Kovács (Kohn) Béla, gyerm. : Alice, fa- 

keresk. Turkeve. BM. 9993—90. 
Kovács (Kohn) Béla tanuló Kolozsvár. BM. 

16146—91. 
Kovács (Kreisler) Béla honv. őrmester 

Bpest. BM. 55088—91. 
Kovács (Kohn) Benjámin könyvvez. Szé- 
kelyhíd. BM. 38430—89. 
Kovács (Kolpaszky) Benjámin Öcsény BM. 

43856—91. 
Kovács (Schmidt) Benő Vadkert. BM. 

8750—70. 
Kovács (Kohn) Bernát, gyerm. : Jenő, Béla, 

István, ügyvéd Bpest. BM. 70984—85. 
Kovács (Kohn) Bódog Bpest. BM. 90651 91. 
Kovács (Kohn) Dániel könyvvivő Bpest. 

BM. 67649—86. 
Kovács (Goldschmied) Dávid könyvvivő 

Sz.-Fejérvár. BM. 22346—83. 
Kovács (Kobn) Dávid, gyerm. : Ella, Vesz- 
prém. BM. 28869—85. 
Kovács (Klein) Dávid gazdatiszt Nyírbátor. 

BM. 37312—88. 
Kovács (Kohn) Dávid, Júlia, Adolf, Samu 

keresk.-seg. bajadon, keresk.-s. Szeged. BM, 

46277—88. 
Kovács (Krausz) Dávid, gyerm. : József, 

Erzsébet Debreczen. BM. 55440 — 91. 

Kovács (Kohn) Dezső Vág-üjhely. BM. 
26409—93. 

Kovács (Kohn) Ede, gyerm. : Arnold Szen- 
tes. BM. 44939—85. 

Kovács (Schmied) Elek M.- Vásárhely. BM. 
35073—83. 

Kovács (Kohn) Emil 01a. BM. 10486/87. 

Kovács (Kohn) Emil Debr. BM. 40583/91. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 135 Kovács Kobuj Ernő gym. tan. Zeota. BM. 

Q(Vi54— W. 
Kovács (Klein) Ernő S.-A-Ujhely. BiL 

5:i8p7— 92. 
Kovács Kohn} Felis keres, atazó Bpest. 

BM; 13';'"«>— 86. 
Kovács Schmidtí Ferencz Szabadka. UK. 

17783 — tó. 
Kovács '^Scbmidt) Ferencz Szeged. üK. 

195-22— 46. 
Kovács (Schmidtí Ferencz ösmeretlen ille- 

t.Wgfi. BM. 11240— IS. 
Kovács 'Schmidt) Ferencz Elsztergom UK.. 

552o — 61. 
Kovács Knoblich) Ferencz számtiszt Bpest. 

BM. 2t>158— 84. 
Kovács fl^hmidt) Ferencz. gyenn. : Fe- 

r.'!i. • zlpész Bpest BM. 22053/87. 

Kovíi Fereucz korcsmiroti SzM. 

BM. _ - 

Kovács iKubelkai Ferencz fényképész 

Bi)est. BM. 366.52—9'). 
Kovács Kohn Ferencz és István, Margit 

Heves. BM. 7?,741— 92. 
Kovács Kohn Fülöp, gyerm.: Sándor, 

Aladár, Irén, KároU. Erzsébet, áll. vas. 

feliiííj-. Bpest. BM. 2i:hj36— 86. 
Kovács 'Kohni Fülöp betOssedfi R-Osaba. 

BM, 19968—89. 
Kovács Steiner) Gábor, gyerm. : Sándor, 

Ilona, Francziska. keresköló Bpest. BM. 

3707(.t — SÍ. 
Kovács iKohn) Gedeon N.-Becskerek. B&f. 

43285—82. 
Kovács (Kohn) Géza Bpest. BM. 85621 92. 
Kovács 'Kufranek) Gusztáv díjnok Sóvár. 

BM. 46188—57. 
Kovács íKohnj Gosztáv Nagy-Kanizsa. BM. 

4!'659— 93. 
Kovács iKrnács) Gvörgj- csendőr Bánlak. 

BM. 20164—01. 
Kovács (Weinecker) Gjiila kiskorú Vesz- 
prém. BM. 5867—70. 
Kovács Leller; Gynla Pécs. BM. 35640/75. 
Kovács Knöpfleri G^Tila, gyerm.: FBlöp, 

Henrik, Eger. BM. 47086— S3. , ^ 
Kovács (Katz Gvnla orv. tan. halig. Keszt- 
hely. BM. 19837'— S6 
Kovács 'Schwartzj Gyula keresk. Bpest 

BM. 72955—88. 
Kovács (Kohn) Gynla betüsz. Bpest. BM. 

2752—90. 
Kovács (Mihalits; Gyiila Kassa. BM. 

44342—92. 
Kovács iKohn) Gyula és Henrik Kürtös. 

BM. 80166—92. 
Kovács íSchmidi Gvula Eperjes. BM. 

16767—93. 
Kovács Lehnert) Hauer Rudolf szobafestő- 

seg. Pécs. BM 607.54—88. 
Kovács (Kohnt Henriette, Arthur Miskolez. 

BM._ 53970—8.5. 
Kovács (Kohn) Henrik, Soma, Móricz, kisk. 

Csurgó. BM. 64406—88. 
Kovács I Kohn) Hermán nrad. ispán Enying. 

HM. 60673—87. Kovács Kc_.hn> Ignácz t: ' '.árd, Gi- 

zella. k.".ny%-\-. N.-Becsk : 566 89. 

Kovács iKohn) Ignácz Ll'.. ... —31. 
Kovács Krausz) Ismácz. gverm. : Olga, 

(3ttó. fogorvos Bpest- BM. 63041—84. 
Kovács iKleiu Ignácz gazd. akad. halig. 

Bezi. BM. 63773—84. 
KovácsíK-.hr ' '•■'••' • ívidék- BM. 1C468 86. 
Kovács 'K' könyvvezető Sz.- 

Fejérvár. liM "6 

Kovács Keszteübauni, Ign. keresk.-segéd 

B{)est. BM. 54421—87. 
Kov"-"- '■ ' m Ignácz Soé utazó Szeged. 

1 -9. 

Ko\ .11 dr.) Ignácz P.-Szt-György. 

BM. JD.65— 93. 
Kovács (Kohn) Ignácz Szolnok. BM. 

107908 93. 
Kovács (Klein) Imre v^yész Bpest. BM. 

35234—91. 
Kovács iSevcsik; István Arad. BM. 50947 74. 
Kovács Kovácsevicsi István keresk. Uj- 

í>est. BM. 26662—88. 
Kovács Zsidó) István és gyerm.: József- 

Teréz, Mihály és Erzsébet Tobia. BM, 

77158—93. 
Kovács (Kohn) ludor orv.-oöv. N.-Becsk. 

BM. 20835—82. 
Kovács (Kohn) Izsák SK.-Fejérvár. BM. 

47838—83. 
Kovács (Kohn) Izsák Misk. BM. 5391491. 
Kovács (König.) Jakab, gyerm.: Antal. 

Mihály, Mária, vas. hiv.-nok Arad. BM. 

64337—82. 
Kovács <-' 1 - .Jakab (Jenő, gyerm.: 

Józse: M. 56006—85. 

Kovács ik.' Jakab m. kir. jóezág- 

igazg. dijiiuk Kulozs^ár. BM. 21039—87. 
Kovács Kesztenbaum) Jakab és gyerm.: 

Aladár, Hona. kereskedő s^éd Bécs. BM. 

84616—88. 
Kovács (Kohn) Jakab N.-Kanizsa B\L 

44391-92. 
Kovács (Schmidt) János és gyerm. Pestm. 

főorvos. BM. 295—68. 
Kovács ' Schmidt > János Eger. BM. 48954 83. 
Kovács (Kovalv) János asztalos Eperjes. 

BM. 7W76— 84. 
Kovács íKombauer) János keresk.-segéd 

Kun-Szt-Márton. BM 59865—88. 
Kovács (Lopojda) János növ.-pap Mária- 

Pócs. BM 2518—90. 
Kovács 'Schmidt) János M.-Berény. BM. 

33361—93. 
Kovács (Komstein) Jenő Körösszegapát 

BM. 56399—85. 
Kovács rKönigsl)erger> Jenő (Jakab) 

^■Ó2].sz. tan halig. Bpest. BM .5t}390 86. 
Kovács (Kohn Janő gymn. tan. Zenta. 

BM. 66(;>5.3— 90. 
Kovács (Klein dr.) Jenő Budapest BM. 

72881—93. 
Kovács (Klein) Jescbaje Samu Bpest BM 

24744—93. 
Kovács (Kohn< Jónás, Sándor, Bemáf, 

Ármin kisk. Léva BM. 39491—88. 136 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Kovács (tSchleiclierj József és Ede Eszter- 
pora. UK. 13961—61. 
Kovács (Schmitz) József katonai karmes- 
ter Pozsony. UK. 8510—66. 
Kovács (Schmidt) Józzef, gyerm. : Gyula 

Pest. BM. 4188—69. 
Kovács (Kohnj József Sz.-Fejérvár. BM. 

47839—83. 
Kovács (Nepper) József építész Szeged. 

BM. 22563—84 
Kovács (Schmidt) József Temesvár. BM. 

53425—87. 
Kovács (Juth) József földmives Felső-Rönk. 

BM. 11030—87. 
Kovács (Kovácsik) kegyesr. áld. Szeged. 

BM. 30029—87. 
Kovács íKohn) József ügjnök Bpest. BM. 

9671—88. 
Kovács (Kohn) József kisk. Miskolcz. BM. 

13310—89. 
Kovács (Muszka) József, gyerm : Emma, 

József, Bereczk. BM. 40743—89. 
Kovács (Kohn) József kisk. Zombor. BM. 

81852—90. 
Kovács (Kohn) József Kába. BM. 55419/91. 
Kovács (Kohn) József ügyvédjel. Bpest. 

BM. 78639—91. 
Kovács (Klein) József Bpest. BM. ] 1758/92. 
Kovács (Kohn) József Komárom. BM. 

80194—92 
Kovács (Klein) József Bpest. BM. 54192/93. 
Kovács (Kohn) József Tata.BM. 101139; 93. 
Kovács (Kupferstein) József Debreczen. 

BM. 106737—93. 
Kovács (Kottlár) Julianna, gyerm. : József, 

Pál, János, Mária, földmives Czegléd. BM. 

69613—82. 
Kovács (Krausz) Kálmán, gyerm.: Béla, 

Gyula, Dezső, Ödön, Lajos, Hona, Székes- 
Fejérvár. BM. 75995—91. 
Kovács (Kaufmann) Károly; Arnold Bpest- 

BM. 56583—86. 
Kovács (Klein) Károly jogszigorló Bpest. 

BM. 66643—86. 
Kovács (Krizsán) Károly Kolozsvár. BM. 

69892—91. 
Kovács (Elkán) Károly Debreczen. BM. 

65316—92. 
Kovács (Thinschimdt) Károly Bpest. BM. 

69403—92. 
Kovács (Kesztenbaum) Károly Bpest. BM. 

71615—93. 
Kovács (Schmidt) Kelemen Pannonhalmi 

benczés BM. 8351—68. 
Kovács (Schmidt) Konrád, gyerm. : Fülöp, 

István, József K.-Lőd. BM. 13659—68. 
Kovács (Schmith; Lajos Miskolcz. BM. 

47027—79. 
Kovács (Nagy) Lajos Dániel keresk.-segéd 

Arad. BM. 56694—82. 
Kovács (Schmidt) Lajos Kecskemét. BM. 

2577—85. 
Kovács (Kohn) Lajos Tur.-Szt-Márton. BM. 

14085—92. 
Kováxjs (Rosenberg) Lajos Tapolcza. BM. 

17164—93. Kovács (Kohn) László (Ignácz) ügyuük 

Bpest. BM. 65549—86. 
Kovács (Krausz) Lázár, gyerm. : Gizella 

Duna-Almás. BM. 14564—86. 
Kovács (Kohn dr.) Lipót orv. tud. Keme- 

cse. BM. 11076—88. 
Kovács (Krausz) Lipót dohánytőzs. Újpest. 

BM. 58718—89. 
Kovács (Kohn) Lipót ügyvédsegéd Szolnok. 

BM. 46186—90. 
Kovács (Kohn) Lipót Bpest. BM. 77601/93. 
Kovács (Kohn) Manó keresk.-segéd Bpest. 

BM. 75099—90. 
Kovács (Kohn) Manó tanuló Bpest. BM. 

72903—91. 
Kovács (Pesch) Mária, Zsuzsanna, Kassa. 

BM. 39477—82. 
Kovács (Rozsich) Mária gazdasszony Város- 

lőd. BM. 61865—84. 
Kovács (Kohn) Márkusz, gyerm. : Áron, 

Béla, Adolf, Géza, czipész Temesvár BM. 

24830—90. , - 

Kovács (Bunkó) Márton, gyerm. : Erzsébet, 

mesterember Tisza-Szalák. BM. 37997,83. 
Kovács (Kohn) Márton műegjet. hallgató 

Bpest. BM. 46723—85. 
Kovács (Schmidt) Márton, gyerm. : János, 

Anna, Pankota. BM. 67017—86. 
Kovács (Kohn) Márton honvéd őrmester 

Baja. BM. 27719—93. 
Kovács (Sehmied) Mátyás Csákvár. UK. 

32—48. 
Kovács (Kohn) Meyer (Mór) magán hiv.- 

nok Bpest. BM. 55737—86. 
Kovács (Motusz) Mihály kisk. lllava. BM. 

59469—88. 
Kovács (Krausz) Miklós Sz.-Fejérvár. BM. 

65414—91. 
Kovács (Kohn) Miksa Arad. BM. 35766/91. 
Kovács (Kohn; Miksa Kaposv. BM. 67987/93. 
Kovács (Grünvald) Móricz Lajos Abony. 

BM. 53018—81. 
Kovács (Kramer) Móricz joghallg. Bpest. 

BM. 56187—87. 
Kovács (Kohn) Mór bizt. hiv. Bpest. BM. 

50736—88. 
Kovács (Kohn) Móricz keresk. Keszthely. 

BM. 64480—88. 
Kovács (Klein) Mór, gyerm. : Sámuel, La- 
jos, Imre, keresk. Pápa. BM 1843—90. 
Kovács (Kaufmann) Mór Mohács. BM. 

77384—93. 
Kovács (Kohn) Mózes, gyerm.: Julcsa 

Netti, (Etelka) Simon, házaló Bpest. BM. 

32723—85. 
Kovács íGünsberger) Mózes N.-Atád. BM. 

90845—92. 
Kovács (Schmidt) Nándor borbély Pesten. 

UK. 15832—62. 
Kovács (Kohn) Nándor Gyöngyös. BM. 

98476—93. 
Kovács (Schmidt) Pál ágens Pest. BM. 

29509—72. 
Kovács (Deutschen szhmizd) Pá! orvos 

Csongrád. BM. 5005—82. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 137 Kovács (Krausz) Pál keresk.-set'éfl Nasv- 

Kanizsa. 19129—83. 
Kovács (Kohn) Pál kiskorú S/.i !• ' '!^í 

76.^513—89. 
Kovács (^Kohn, IVil CsajAdi. 1!M 
Kovács (Rotlr '• ^ ■m. : l'.i/~/:i.;. 

Bpest BM. fii" 
Kovács (Zsiros) Kubeka i''üzes-( ivarmai 

BM. 12206—73. 
Kovács (Kellner i*"'i"i*" !>Hna-f'ataj HM.. 

ÍII76— 87 
Kovács fKolin) l: . v.^;\7.''< !'.iH'>t. 

B.M. 54424— 87. 
Kovács (Karpt l'.M 

7725.5—93. 
Kovács íSchmidt) Kupert sóliivataü ellciinr 

Veszprém. UK. 1222(5—42. 
Kovács (Rosenfeld diM .^^alaiiKJH ..i\.is 

Bpest. B.M. ,3849—90 
Kovács (Kohn) Salamon ÜL'Mií'.k llniiaiii->t- 

BM. 5422 ■^—91. 
Kovács (Kohn; ."^amu <;vak( írnok lípost. 

BM. 25U2— 86. 
Kovács Kellner) Samu (Sándor) Delnv- 

czen. B.M. 62119—86. 
Kovács (Kohn) Sámnel. gverm. ; Hn>_"'i. 

Olga, keresk. Bpest. B.M. l'l'. :;2--'. 
Kovács (Kohn) Sámuel ki<k Tani. BM. 

47941:1—87. 
Kovács (Spitzer: .'^ámui'l ki<k. I (.•nr>'czon. 

BM. 8050—88. 

Kovács (Klein) Samu Gyula lii\ataliii)k 

Komárom. BM. 30201—89. 
Kovács (Kohn) Samu áll. felvigv. r.nuij. 

B.M. 31700—90. 
Kovács (Kohn) Samu Bpest. B.M. lT13o<i:i 
Kovács (Schmidt' .<aii(lor Kalm-sa. UK. 

15765 — 62. 
Kovács (Kohn) Sándor ."-zerb-Szt-Miklús. 

BM. 49351—84. 
Kovács (Kohn) Sándor keresk utazó Győr. 

BM. 59590—86 _ 
Kovács (Kohn) Sándur. jiverm. : Ákos, Dezső 

N.-Várad. BM. 4254—91). 
Kovács (Schmidt) Sebestyén, gyerm. : Lajos, 

Etejka, kovács Garé. BM. 91958— 9(.l 
Kovács (Karpeles) Simon, gjerm. : Gyula, 

Johanna, gazdatiszt Solt. BM. 32935—86. 
Kovács (Kohn) Sim. Kisbér. BM. 27600:93. 
Kovács (Königsthal) Soma keresk. Bpest. 

BM 392.55-91. 

Kovács (Kohn) Szigfried Budapest. B.M. 

80365—92. 
Kovács (Winkler) Teréz, leánva Magdolna 

Bpest. BM. 1787—92. 
Kovács (Kohn) Tivadar Veszprém. BM. 

68276—85. 
Kovács (Kohnj Tódor keresk. akad. halig. 

Bpest. BM. 51297—84. 
Kovács (Kriszteli) Trifon csendőrőrmester 

Kolozsvár. BM. 44665—86 
Kovács (Krausz) Viktor Sz.-Fejérvár. BM. 

65413—91. 
Kovács (Kohn) Vilmos Veszprém. BM. 

19728—85. 

• 
Névváltoztatások. Kovács (Kohn) Vilmos Üain-Dinv.. HM. 

33174—85. 
Kovács (Bergert Vilmos kev-^ ^ i., k... 

BM. 1162—^8. 
Kovács (Koporlik Vilni'.n k "V. 

H.M. 63977— ö>. 
Kovács (Kohm N'ilnios kisk. Na-wárad. 

BM. 79653-80. 
Kovács (Kolun Mimos. l'".rii.i Kis-('/ell. 

B.M. 16616-92. 
Kovács Kohn) Zsófia Sümeg. BM. 80694/89. 
Kovácsfi (Kovácsevits) Alajos szolgabíró 

Zombor. UK. 4114— 63. 
Kovácsházi (Schmidtshausem i.ászl 'i N.- 

Várad. BM. .^.th.i— 7m 
Kovácsi (Thii ■..!..lt'l"ál Matheucz. 

UK. 2li3öU— 
Kovácsi (Schuiidu Brúnó és -t 

vár. tisztviselő. BM. 5484 — 6 . 
Kovácsi Sclmiidt; János zoiyummegyei 

levéltárnok Beszterczebánya. ÜK. 397:^/62. 
Kovácsi (Kovácsik; József, gyerm.: Gyula, 

Kálmán, Sándor, Jolánk.i. taiiír'' líalassa- 

Gyarmat BM. 18591— öi.. 
Kovácsi (Kovácsik) Kornél, gyenii. : Ka- 

milló (Lajos, Emil; N -Tapnh sánv. r>,M. 

6'j77— 89. 
Kovácsi tSchniidt: .Mihály Nairvbáiiva. il.M. 

.543-48. 
Kovácsi (Kovatsik; Mihály, gyerm. : Ka- 

mdla, Aurél, Olga, Jolán, erdömester Asz'kI. 

B.M. 51594—81. 
Kovácsy (üzv. Kovachich szül .Delimanich) 

Janka, gyerm. : Gyula. Emil, Caesar. Aranka. 

Ágoston, Irma l^est. BM. 11223 — 18. 
Kovácsj' (Tinschmidt; János Lőcse. U.M. 

17951— ! 7. 
Kovaloczi Szinvaesek, Kez.-5'"i tanár Bpest. 

B.M. 2944 7-61. 
Koymovszky (Balogh) István cs. kir. had- 
nagy ismeretlen illetőségű. UK. 16535,39. 
Kozári (Kasztl; Gyula nov.-pap Pécs. BM 

334V)9— 87. 
Kozári ^Gaics) Vasiliu Kánya, BM. 7332 86. 
Kozma (Kohn) Géza, gj'erm. : Erzsébet, 

Irén Bpest. BM. 102528—93. 
Kozma (Kuzmanovics) János, gjerm. : János, 

Géza, kovács Arad. BM. 32-74—87. 
Kozma (Klein) Sándor Bpest. BM. 28763 92. 
Kozmasi(Brandl) József Pest. BM. 8923 68. 
Kozmavári (Vukovala szül. Kozma Euph- 

rozina> Győr. BM. 19443—69. 
Kőbányai (Köberling) Márton Pest. BM. 

•-o38J— 69. 
Köfalusi I Steindorfer) József, gyerm.: Béla 

Vilmos, Győző, erdé-^^z Ohaba-Biszti'a. BM. 

26653—90. 
Kőhalmi (Koszovits) Bálint, gyerm. : Fe- 

rencz, Bálint, Károly, Béla, Gyula, bog- 
nármester Tata (Tóváros) BM. 17040—85. 
Kőhalm.i (Steinkof) Bernát Sopron. BM 

31427—81. 
Kőhalmi (Steiner) Ferencz, g>erm : Fe- 

rencz, Viktor, Kálmán, Gyula Xagy-Lésa 

BM. 32274—74. 

11 138 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Kőhalmi (Kraxner) Gyula Győr. BM. 
34157—73. 

Kőhalmi (Steinberger) Gyula borbély N.- 
Károly. BM. 21574—90. 

Kőhalmi (Kraxner) János kereskedő Kecs- 
kemét. BM. 37H6— 73. 

Kőhalm.i (Stainheufel) Márton mozdony- 
vez. Bpest. BM. 31659—83. 

Kőhalmi (Steinhaufel) Mihály, gyerm. : 
Ignácz, Zsigm. Miskolcz. BM. 19295—67. 

Kőhalmi (Krazner) Miliály lelkész Szol- 
nok. BM. 25,71-67. 

Kőhalmi fSteinfelder) Miklós pénzügyőri 
biztos. BM. 14589—68. 

Kőhalmy (Putzkaller) Imre és Elek Pest. 

BM. 11382 — 18. 
Köházi (Steinliauser) Ferencz, gyermekei : 

Emilia, Leopoldina, Paulina, Lajos, vasút- 
társasági hiv. Pest. BM. 6562-71). 
Kőházi (Öteinhanser) György Tápió-Szent- 

Márton. BM. 42998—76. 
Köházy (Steinliauser) József és fia László 

Pécs. 22436—73. 
Kőhry (Khör) Károly pénztári ellenőr Pest. 

UK.^ 18U58— 41. 
Kökény (Griebler) Gyula kéményseprő- 
segéd Bpest. BM. 62132—90. 
Kökényesi (Konstanczer) József, gyerm 

János Szegszárd. BM. 42126—93. 
Kökényesi (Konstanczer) Mária, Erzsébet, 

Józsa Szegszárd. BM. 9454.5 — 93. 
Kökényi .Kégl) Péter Bpest. BM. 99813/93 
Kőküti (Steinbrunner) József kőműves 

pallér Arad. UK. 12107—61. 
Kölesei (Kohn) Adolf, gyerm,: Henrik 

Árpád, Elvira Győr. BM. 54680—81. 
Kölesei (Kalugyer) Rudolf, gyerm. : Ele 

mér, Rudolf, Erzsébet, tanító Csenger. BM 

19371— .S9. 
Kölesei (Katona) Zsigm. Apa. BM. 20393/75 
Kölesényi (Lehmann) Menyh. K.-Lőd. BM 

136í)9— 68. 
Kölcséri (Schmeer) József Arad. ÜK 

14993—66. 
Köles völgyi (Ktíplen [Kipler]) József ügy 

védjelölt Bpest. BM. 62643—84. 
Köménykei (Kümmerl) Rudolf Pest. BM 

8482—48. 
Kömlődi I Kohn) Áron kereskedő Budapest, 

B.M. 26137—85. 
Kömlődi (Kohn) Jakab, gyerm. : Fülöp, 

Róza Bpest. BM. 65027—83. 
Kömlődi (Kohn) Mór tanító Bpest. BM. 

41142—80. 
Könegh (König) Frigyes Magy.-Óvár. UK. 

14497—6(3. 
Könyöki (Ellenbogen) József, gyermekei: 

Alajos, Károly, főreált. tan. Pozsony. BM. 

149z7— 6h. 
Könyöt (Kohn) Lipót, gyerm.; Sámuel, 

Amanda, Amália, Kati, Adolf, Pepi, Mik- 
lós, lovarda tul. Rajkócz. BM. 11889—86. 
Könyvei (Biichel) Leopold helyt.-tanácsi 

számtiszt Buda. UK. 16284—34. 
Könyves (Bucher) József, gyerm.: Kálm., 

Teréz, Jolán, Árp. Eger. BM. 26630—73. Könyvesi (Büchler) Ábrahám Déva. BM. 

8S18— 48. 
Könyvesi (Pichelmaver) Károly Pest. BM. 

24703—67. 
Könyvhegyi (Puchberger) Antal, gyerm. : 

András, gazdáik. Szabadka. BM. 90278/90. 
Könyvhegyi (Buchberger) József szíjgy. 

m. Szeged. UK. 14840—65. 
Könyvhegyi (Buchberger) Károly Szeged, 

BM. 4444—48. 
Köpi (Kutschera) Lajos, gj'ermekei : Anna, 

Stephania (Matild i, vas, pénztárnok. H.- 

M.- Vásárhely. BM. 23018-82. 
Körbátori (Ringsmuth) József Buda. UK. 

13915—46. 

Körei (Kurcz) János várm. alügyész Pest. 

BM._ 699—67. 
Körei (Czirkulik) József, gyerm. : Dániel, 
.Mária, utcza-seprő Bpest. BM. 28240—81. 
I Körényi iKririn) Ferencz megyei hivataln. 
I Temesvár. ÜK. 1883—64. 

Körényi (Kreczinger) János Szeged. UK. 
' 10157—61. 

; Körfi (Kreisell) Endre Erdőbénye. BM. 
' 23181—68. 
Kőrfify (Gremsperger) Ignácz Némedi. UK. 

10923-46. 
Köri (Krövik) Antal, gyerm. : József, vasp. 

áll.-főnök Szeged. BM. 14627—69. 
Köri (Kohn) Izidor kiskorú Csacza. BM. 
; 43054—87. 

í Kőrlaki (Mengeringhausen) József. BM. 
, 11709—48. 

í Körmei (Nagel) Fer. Buda BK 7909—48. 
i Körmendi (Kulka) György Gács. BM. 
' 2230—72. 

j Körmendi (Hirschler) Gyula kisk. Kör- 
mend. BM. (30788-88. 
Körmendi (Paschkes) Izr., gyerm. : Henr., 
; gazd. ispán Gyula BM. 5H571— 82. 
l Körmendi (Fingelnagel) József tanító. Ká- 
roly hittan-hallgató Pécs. BM. 8661—70. 
' Körmendi íFingernágel) Józs. főrelt. tan. 
Pécs. BM. 16130—72. 
Körmendi (Kohn) Károly kereskedő Bécs. 

BM. 64779—82. 
Körmendi (Kropf; Lajos, gyerm. : Mária, 
vas. áll.-főnök Tornalya. BM. 57936—79. 
Körmendi (Moticska) Rezső nyomdász 

Bpest. BM. 56454—87. 
Körmöczi (Goldhammer dr.) Emil Bpest. 

BM. 52014—93. 
Körmöczi (Goldhammer) Gáspár nevelő 

Bpest. BM. 41494—88. 
Körmöezi (Kemnicsár i János, gyermeke : 
László, börtönőr Szirák. BM. 38809—85. 
Körnei (Kohn) Zsigmond hivatalnok Bécs. 

BM. 33412—89. 
Környei (Kohn) Ármin hivatalnok Bpest. 

BM. 11038—90. 
Környei (Lehnerj Béla gj-ógyszerész Győr 

BM. 37418—81. 
Környei (Knopp dr.) Ferencz Bpest. BM. 

30295—74. 
Környei (Konopka) Ferencz erdőgyakorn. 
Gyalu. BM. 12545—86. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 139 Környei Kohn.i Ftílöii tanuló BpesL BXI. 

KörnyeiíKöni?) Géza Bi)est. BM. 67154 91. 
Környei > Konopkaj Irma tanítónő Bremő- 

bánya. BM 61:Í79— S8. 
Környei •Ki'.nis.'spereer) Izidor vas. mém. 

l'pest. BM. bi'JÖ— 88. 
Környei Nenmann* Kálmán ügj-védjelf5lt 

Bpest. BM. 3125— S4. 
Környei Konopka; Lajos keresL-tannló 

Brezn('.hánya. BM. 75329—90. 
Körömi iPazaurek) Ferencz Pest. BM. 

S7-i2— 68. 
Körömi I Bazanrekj János Székesfehérvár. 

UK. 14419—61. 
Körös iKransz' Ábrahám, gyerm : Imre 

Szesred. B>L 29919—91. 
Körös I Neumann) Júlia Budapest. BM. 

»Vi.'>-?8— 90. 
Körös Neumann) Márton, Ede kiskorúak 

Kaposvár. BM. 62365— iJ8. 
Körös (Krausz Miksa kisk. Saeged. BM. 

ö'J272— 89. 
Körösi 'Neumann) Albert Emil egyet, balig. 

Bpest. BJL 70144—91. 
Körösi 'Knlhanek) Albin kegj-es r. növ. 

Nyitra. BM. 44157—82. 
Körösi iKrisáni Antal, g^erm. : Árpád, Irén, 

eí.'jet. szolga Kolozsvár. BM 72973—88. 
Körösi 'Krausz Arnold, gverm. : Izidor. 

Fri^ves. körorv. Gyömöró. BM. 61t»8— 83. 
Körösi Ritoper) Fer. serfózósegéd Pécs. 

B-M. 78897—87. 
Körösi iKresznárikj Györgj- gyerm.: Laj., 

szabó Kis Körös. BM. 346-34—83. 
Körösi Hajduska) Imre Budapest BM. 

:tó3ö6 — 75. 
Körösi I Kain Izid. Feketetó. BM. 73557 87. 
Körösi Hajduska) Józs. Pest. BM, 9392 69. 
Körösi íiSteiner) József, gjerm : áladár. 

tanitó Szombathely BM. 147-29 — í*0. 
Körösi (Klepácsi József, gyerm. : J<5zsef. 

László. Ri •záüa. Mária Vácz. B>L V'3So> v3 
Körösi Krizsán. Károlv. gyerm : József. 

Mária Nagy -Bánya. BSÍ. 53214-76. 
Körösi Kucserai László tanárjel. Eszter- 
gom. BM. 15454—80. 
Körösi ( Reich] Manó, gyerm. : Hermann, 

József, Sándor. végz.-joghallg. Jászberénv. 
BM. 43441—811 
Körösi (Kohn) Márkus kisk. N.-Körös. BNL 

60144—87. 
Körösi iSchropp; Pál, gyerm.: FerencE, 

Sándor Rézbánya. BM. 53701— 8 L 

Körösi Reich; Seratin Ilona, Fmma Berta. 

Szidtiuia, Francziska, Mária Erzsébet, An- 

írusta Gizella Bpest. BM. 59354— 9C'. 

Körösi Kohn >Zsigm.N.-K.5rös.BM. 47641 83. 

Köröskényi i Hurka' Bertái, fodrász Deb- 

re<^en. BM. 60561—85. 
Körösmezei fSznkup) Antal Szatmár. BM. 

29::74— S2. 
Körösmezei Szukup>' Gusztáv szinész 

Bpest. BM. Il:s67— 81. 
Körösszegi Friedj Gusztáv, gyermekei: 
Gusztáv. Ferencz N.-Várad. BM. 8731 93. Körözsi C:i-..iiii Tódor, gyerm. : Róza, 
Julianna .Mária, Mihálv, házbirtokos Ko- 
lozsvár BM. óei";'^— 82. 
Körri Krajcsinovszkvt János Újpest. BM. 

t'>6874— 91. 
Költi Hruskat RezsA néptanító Vágbesz- 

tercze BM, 188ö4— 78. 
Körtvélyesy (Birr<«tingl) Györgj- Ráró. 

BM. 10552—48. 
Körtvési Pirnstill) Vincze postamester 

Kis-Ujszállás. UK. 3271-^5. 
Körtvésy iPirnstih Vincze gyerm. : Mária, 

Teréz Pest. BM. 11994—48. 
Köry iKöhn Károlv kamarai pénzt.-ellenör 

Pest. UK. 13926—41. 
Kőazeghváry iGönzbnrgi Ignácz, gyerm. : 

György Szombathely. UK. 13803—41. 
Kószeghy iWinklerj András, gjerm.: An- 
tal. János, József, .Mihálv, Kálmán Sáros. 
BM. 7493—18. 
Kőszegi (Steinitz) Adolf l>ékebir. iru. Mis- 

kolcz. BM. 31747—81. 
Kőszegi (Eekstein) .4rmin tüz.-tiz. Komá- 
rom. BM. 17r»99— 85. 
Kőszegi iWiezenlíergert Árm. gymn. tanuló 

Tarczal. BM. 62456—9-2. 
Kőszegi (Kohn) Bem. Szeged BM. 7765 86. 
Kőszegi (KnöUer) Fer. tanuló Baja. BM. 

24363—93. 
Kőszegi (Dominigg) Gáspár orvos Pécs. 

UK. 16325—65. 
Kőszegi Steiner' Géza, gyermeke: Olga, 

kereskedő Bpest. BM. 42ijT2;-81. 
Kőszegi (Randvegi Ignácz; Géza N.-Várad. 

BM. 64691— *3. 
Kőszegi Kaminnár) István s.-lelk. I^iest. 

BM. 25465—83. 
Kőszegi fJnnák) Jioos Gyöngyös. BM. 

37785—83 
Kőszegi (Graiczaí) József ApátL BM. 

9713—76." 
Kőszegi (Helfer> József Kalocsa. BM. 

34512—81. 
Kőszegi (Tyroler> Józs. könyvker. Kfiszeg. 

BM. 34002 -86. 
Kőszegei (Sztiszkala) József iparos Bpest 

BM »8694— 90 
Kőszegi tUlics) Lajos hivataln. Bpest. BM. 

27178—89. 
Kőszegi (Steiner; Lip. Szeged. BM. 20350 82. 
Kőszegi fKleini Manó. gjermekei : Mór. 

Endre, Géza Szeged. BAL 35638—81. 
Kőszegi íKandersi Manó díjnok Bpest 

BM. 8335—84. 
Kőszegi tKotván) Mihály, gyerm. : Erzsé- 
l)et. Gvula. Ferencz, Vilma, szabó Szen- 
tes. B-M. 242-Í3— 84. 
Kőszegi 'Kesztler Mór vas. hiv. Károly- 

háza. BM. 135.35—90. 
Kőszegi 'Kappel Eezs6, gyerm.: János, 

áll -főnök Berlincza. BM 16592—90. 
Kőszegi (Pfeifer) Sándor Veszprém. BM. 

51077 — 81. 
Kőszegi (Sztiszkala; Sándor aranyozősegéd 
Bpest. BM 45441—86. 

11* 140 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Kőszegi (Köszagó) Viktor, gyerm. : Rezső 

Epést. BM. 66641—86. 
Kőszegi (Steiner) Zsigmond Tápió-Bicske. 

BM. 2818 L— 80. 
Kőszegi (Kohn) Zsigm. (Simon) ker.-segéd 

Bécs. BM. 46328—84. 
Kővári (Gálits) Alaj. Bács m. kiadó Zom- 

bor. BM. 10727—69. 
Kővári (Kvárik) Antal ; József Tata. BM. 

3338—73. 
Kővári (Kopriva) Ant. Aiad. BM. 40038,86. 
Kővári (Kivorán) Antal Kolozsvár. BM. 

45993—92. 
Kővári (Bozga) Aranka Ó-Radna. BM. 

17344—93. 
Kővári (Steiner) Ármin, gyerm. : József, 

Szidónia, Irén, Jenny, keresk. Bpest. BM. 

8201—78. 
Kővári (Finkelstein) Áron Izsák fodrász 

S.-Sz.-György. BM. 81948—87. 
Kővári {Kastuer)Béla Szeged. BM. 48435/83. 
Kővári (Steiner) Dáv. Abony. BM. 58482/83. 
Kővári (Kaucsek) Ede Székesfejérvár. BM. 

28793—75. 
Kővári (Steinwurtz) Fülöp, gyerm. : Miksa, 

László, Fáni Kecskemét. BM. 54430—73. 
Kővári (Kastner) Gáspár s.-mérn. Szabadka. 
• BM. 57163-84. 
Kővári (Szedlák) Gyula, gyerm. : Gyula, 

Mária, erdővéd N.-Bocsko. BM 31374/89. 
Kővári (Silbermann) Hermina, Sándor, 

Ferencz körj. irn. Csolt. BM. 45817 — 81. 
Kővári (Konitska) Istv., gyerm. : Ferencz, 

István Magy.-Lápos. BM. 89119—91. 
Kővári (Söbér; János Pest. BM. 5769,72. 
Kővári (König) Ján. báztulajd. Bpest. BM. 

33202—77. 
Kővári (Petrovicza) Ján. postám. Tenke. 

BM. 21131—78. 
Kővári (Tyworanj János Kolozsvár. BM. 

65899—92. 
Kővári (Steiner) József, gyerm. : Ida Győr. 

BM. 7520—70. 
Kővári (Kozacsek) József számtiszt Bpest. 

BM. 27281—75. 
Kővári (Tyvvorán) József, gyerm.: József 

Kolozsvár. BM. 65900—92. 
Kővári (Kivorán) Károly Kolozsvár. BM. 

55968—92. 
Kővári (Keybig) László, gyerm. : Paula, 

Lajos, Margit, Erzsébet, József M.-Sziget. 

BM. 70829—83. 
Kővári (Feuersíein) Lipót díjnok Ungvár. 

BM; 48903-84. 
Kővári (Steiner) Miki. Szinyérváralja. BM. 

29381—71. 
Kővári (Nikolaevicz) Miklós Oravicza BM. 

42566—83. 
Kővári (Kivorán) Miklós, gyerm. : Rozália, 

Anna, Észt., Mária Kolozsv. BM. 51015/92. 
Kővári (Steinhof) Mór eszterg. Paris. BM. 

24010—84. 
Kővári (Kramarcsik) Ödön joggyakornok 

Rozsnyó BM. 9519—71. 
Kővári (KoliD) Pál Dávid Bécs. BM. 

90608—91. Kővári (Bucbhalter) Pinkasz próba-csen- 
dőr Bács.^ BM. 42251—82. 

Kővári (Kohn) Rebeka szinésznő Bpest. 
BM. 40853—89. 

Kővári (Krumpholcz) Sám. csend. Kolozs- 
vár.^ BM. 38009—88. 

Kővári (Finkelstein) Samu Bécs. BM. 
69128—91. 

Kővári (Stitli V. Stiefl) Vikt. czipészsegéd 
Cserna. BM. 30290—80. 

Kővári (Steiner) Vilmos kereskedő Jász- 
árokszállás BM, 48469—82. 

Kőváry (Kayser) Lajos Ruszkabánya. BM. 
1616—49. 

Kövegyi (Steinitz) Godofréd fogalmazó 
Kassa. BM. 7528—69. 

Kövónyi (Kaiminek) Fridolin Buda. BM. 
6104—72. 

Kövér (Karnafel) Antal hivatalszolga Pest. 
UK. 20034-63. ' 

Kövér (Fett) György vasúti hiv. Kecske- 
mét. BM. 30674—80. 

Kövér (Tusnyák) József Munkács. Ulv^ 
9164—62. 

Kövér (Fett) József hivatalnok Budapest. 
BM. 5237—90. 

Kövér (Fett) Nándor távirász Bpest. BM. 
42590—89. 

Kövér (Kohn) Samu, gyerm. ; Andor Bpest. 
BM. 57081—92. 

Kövér (Dickj Zsigmond Budapest. BM. 
24641—85. 

Kövéry (Fettj Ferencz Arad. UK. 992 — 47. 

Köves (Kiszlingstein) Aurél, gyerm. : Cöles- 
tina, Emilia, Irma, ispán Nvirbéltek. BM. 
13520—85. 

Köves (Herschkovics) Hermán orvostan- 
hallgató Erdöszáda BM. 51416—86. 

Köves (Knauer) István Kassa. UK. 14854/61. 

Köves (Schreiber) Izrael rajztanító Bpest. 
33795—81. 

Köves (Steiner) Joachim, gyerm. : Bernát, 
Béla Veszprém. BM. 23155-83. 

Köves (Steiner) József (Jenői Veszprém. 
BM. 30416—82, 

Köves (Kiszlingstein) József plébános N.- 
Herestény, László főrovos Bécs, Antal 
joggyakornok Bpest. BM. 44294—85. 

Köves (Kiszlingstein) Kálmán r. kath. pléb. 
Farkasd. BM. 18917—85. 

Köves (Steiner) Lajos postamester Alberti- 
Irsa. BM. 47424—74. 

Köves (Steiner) Sándor Sámuel portás Sz.- 
Fejérvár. BM. 24938—83. 

Kövesdi (Steinitz) Alfréd, gyerm.: Her- 
mina, Aranka. Károly, Alajos, kir. munka- 
vezető Uj-l^alánka. BM. 63325—85. 

Kövesdi (Steiner) Bernát, gyerm. : Sándor. 
Gyula, Lhjos Szeged. BM. 23831— 68. 

Kövesdi (Epstein) Ede keresk. ügynök 
Győr. BM. 20605—83. 

Kövesdi (Giück) Ferencz gyógvsz.-tanhalig. 
Mező-Kövesd. BM. 3543—86. " 

Kövesdi (Stein) Gusztáv czipészmester 
Debreczen. UK. 15202—61. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 141 Kövesdi fCsvila Györgr\-, gyeni! ' 

Ilona Kis-K/'.rös. BM. 48096— í'- 
Kövesdi Stciner^ Ign. Pest. UK. lo; ■ ■ n-. 
Kövesdi Küszel) Ignácz föreáltan. tanár 

ísopnni. BM. 165r.7— 70. 
Kövesdi íKnauev/ István znnirnram. Kassa. 

UK. 596—63. 
Kövesdi íKellnen Jakab keresk. Nasry- 

Kanizsa BM. 31690^—83. 
Kövesdi Steiner) József Ffiencz oziikrász 

Nagyvárad. UK. 6024—63. 
Kövesdi iKellner; Kálmán N Kr.Nrs.i i;M 

64441^-^6. 
Kövesdi (Kransz) Mark IJ.-íivarmat IIM 

563fil— 81. 
Kövesdi (Gottfriedi Márton Kun S/.ciit- 

Márton. UK. 32—48. 
Kövesdi fSteiner' Mór lii' 

UK. 1069—61. 
Kövesdi I Coueosiu ÍKónkos i iu imiuími 

tanár Magyar-Lapos. BM. 19219-82. 
Kövesdi Jusif. ."^ániiifl Fekete-Ardó. ÜM 

4315— 8:' 
Kövesi !>: , . : iii. : l-'niil. .h-i\<"i 

(Jakab), >;umi'i-, .Maiim, .\ntal. ■■ ' ' 

Bpest. 4706U— 82. 
Kövesi íGramscli' Ai^sr i 

2945—48. 
Kövesi (Hirsfh Ali - anv 

BM. 47602—84. 
Kövesi (Steiner Antal, .'\'rni. ; Ji'/.set'. 

Irma Pest. B.M. ii2.V,r — T_. 
Kövesi (Kaczi Bernát kcn-sk. 'lisza-K ti il. 

BM. .H67t.'5— 83. 
Kövesi I Steiner) Bern. Szeged BM. 42979. 93. 
Kövesi (Steiner) Elek gazdatiszt Tibold- 

Darócz. BM. 56167-88. 
Kövesi (Tatifstein Ferencz Pest. BM. 

8661—67. 
Kövesi (Steiner; Hermann, gyerm. : Kle- 
mentina, Ilona, kereskedő Kaposvár. BM. 

63725—82. 
Kövesi Goldstein) Hermán m. kir. pénz- 

iig\-6r Bpest BM. 776—88. 
Kövesi íKameniczkvi Ignácz gépmunkás 

Bpest. BM. 8409— 8"l. 
Kövesi íCseszniki Ján. Arad .BM. 35637 SÍ. 
Kövesi Weisz) János, gyerm. : Albin. Jn- 

zsef, kisk. Bpest. BM. 11558—89. 
Kövesi íKamenitzkv Kálmán Bpest BM. 

28019-82. 
Kövesi íSteiner) Károlv lelkész N.-\ar- 

sány. BM. 6175—68. 
Kövesi 'Steiner; Mária. Szeratina Miskok-z. 

BM. 24(.i21— Sn! 
Kövesi I Steiner I Samn, gyerm. : Becsa Kör- 
mend. B.M. 6317—71. 
Kövesi I Steiner) Sándor Alsó-Bük. BM. 

41124—72. 
Kövesi Steinerj Sándor, gj'erm. : Géza, 

Vilma, Ilona, Erzsébet, gazdatiszt Bpest. 

BM 72143—86. 
Kövesi íSteiner) Vilmos fodrász Kis-(_'zfl. 

BM. 687.55—82. 
Kövesi íKrausz) Zsigm., gyerm. : Iima. kisk. 

Cj-Szőny. BM. 40972—89. Kövessi Steinmecz hely. Steimecz) Fe- 
rencz, gverm. : Gvula. Fer.. Lajos. Piroska 
Ér-01as"zi. BM. 33- ' -■ 

Kövesy :Hanenst> ^ :^/omViat. 

UK. 846—35. 

Kövesy (Kemenári Ján. i'e»t. UK. 16.S41/44. 

Követ (Malscliinger Gusztáv Pest UK. 
3;50 — 18. (Steinacher K.-Lód, BM. I'.M. :\I. Kövi 

136.59— •>. 

Kövi !\ ;i'V. tanít.'. 'IV-tr 

-ÜVl. 

Kövi (Steiiii j 

20318—71. 
Kövi (Steiner; Janan i~ _ i:. 

ÍL'azíT. BM. 4278—68. 
Kövi (Steiner dr.t József Pápa. ÜM 
Kövi íStruczelj József, gyerm. : József, Vil- 
mos, Anna, Gyula, Mária, útmest., kovács, 

lakatos Hosszúmezö. B.M. 26428 — 85. 
Kövi (Steiner) Lipót Jászkisér. BM. 35035 91. 
Kövi íLöwenstein) Lipót pénziigjöri viffj'ázó 

Facset. BM 53032—91. 
Kövi Kohni Miksa Téténv. BM. 72868—83. 
Kövi (Kohn) Mór N.-Tétény. BM. 13720—90. 
Kövi (Steiner) Pál jogász Budapest. BM. 

68147—84. 
Kövi íSteiner) Tivadar liiv.-nuk l!.-(;\ar- 

mat. UK. 12346—61. 
Kövy 'Liebb Ede és Lajos keresk. IL-.M.- 

Vásárhely. UK. 16321—61. 
Középesi ' Mittermüller) János megy. telek- 

kr.nyvi segéd Zombor. BM. 9206—69. 
Krancz (Theyrer) .Mária. Ede, Gyula. <íi- 

zella, kiskorúak Pest. BM. 12970—:;. 
Krassai iSchatteleszi Gvula Lúgos. l;.\l 

18784—81. 
Krasznai (Kappan Antal s/aln'. N.-Kálló. 

BM. 47527— S6. 
Krasznai (Kaiser) Ferencz kat. tisztviseló 

Debreczen. BM. 22599— -2 
Krasznai (Kroói Mi')r díjnok Ungvár. BM 

45120—84 
Krasznai (Kracz) Viktor, gyerm. : Eugénia, 

járásbir. jegyző A-Vereczke, BM. 5515 85. 
Krasznay (Krazb Viktor János Lippa. 

BM. 1010J7— 92. 
Kraul 'Krautvachtl; György és János Te- 
mesvár. UK. 921 — 36. 
Krempaszki (Griger) Géza épít. isk. növ. 

Rozsnyó. BM. 55945-86. 
Kristóf Kristovesik) András, gjerm. : Er- 
zsébet. József. Eszter, Károly, Lajos, töld- 

mívelő Anares. BM. 24682—79. 
Krivai íKrivda) Márton Budapest. BM. 

91215— ;■:;. 
Kronhoffer Lehota) Antal Székesfejérvár. 

BM. 11.044- öo. 
Kronstein fTandlich> József, gyerm : Róza. 

Ármin, Rudolf, Bern , Henr, Vilm , Fé!i.\ 

Mária, Auguszta Versecz. BM. 9693 — 79. 
Kropácsi (Kropatschek) Ferencz fodrász 

Brassó. BM. 38911—82. 
Kubai í^Kubicsek) Alajos, gyerm. : Jozefa, 

Lajos, könyvvez. Debreczen. BM. 8220 — 80. 142 NEVVALTO'ZTATASOK. Kubai (Kvibicsek I Antal irodatiszt Bpest. 
BM. 46235—91. 

Kubai (Kubovcsik) Antal Kassa. BM. 
77474—93. 

Kubai (Kubicsek) Hubert, gyerm. : Mária 
Veszprém. BM. 4631íS— 73. 

Kubányi íKlncskaj István rézműves Alsó- 
Kiil)in. BM. 14338— Ö3. 

Kubini (Nesztinger) Sándor Pécs. BM. 
96354—91. 

Kubinyi (Kubicsek) Béla magánzó Abony. 
BM. 58123—86. 

Kubinyi (Kubiszta) Fer. Béla Bpest. BM. 
55018—76. 

Kubinyi (Krausz) János Özomolnok. BM. 
52863—77. 

Kubinyi (Kuliár) Mihály, gyerm. : Margit, 
tanfelügyelő S.-A.-Ujhely. BM. 2635—89; 

Kubinyi (Kubascsik) Mili. csendőr Rózsa- 
hegy. BM. 27962—91. 

Kubinyi (Engel) Miiísa, uyerm. : Mihály, 
keresk. Bpest. BM. 71350—83. 

Kuen-Héderváry gr. (Kuen Károlv ar.) 
Budapest BM. 50572-74. 

Kukányi (Kukán) Pál, gyerm. : Erzsébet, 
házmester és bolti szolga Budapest. BM. 
23719—87. 

Kulcsár (Schmidt) Ferencz Temes- Remete. 
BM. 99903—93. 

Kulcsár (Strausz) János és Ferencz Deb- 
reczen. BM. 101425—92. 

Kulcsár (Schwentner) Rezső asztalos Diós- 
győr. BM. 15319—88. 

Kun (Kohn) Adolf keresk. utazó. JÍM. 
31247—88. 

Kún (Kokán) Ákos, gyerm : Lajos, Gyula 
Duna-Földvár. BM. 16428—92. 

Kun (Kappel) And. vendéglős Felső-Telek. 
BM. 1172—82. 

Kun (Kohn) Béla ügyvédsegéd Bpest. BM. 
41103—85. 

Kun (Kohn) Bért. Szeged. BM. 13159— S7. 

Kun (Kohn) Dávid egyet, halig. Györsziget. 
BM. 76274—90. 

Kun (Kohn) Ede T. Sz.-Miklós. BM. 60806/83. 

Kun (Kohn) Emil kiskorú Miskolcz BM 
60130—89. 

Kun (Kohn) Farkas Szolnok BM. 79165—88. 

Kun (Kornfeld) Ferencz, gyerm. : Iván, Ger- 
gely, Atilla, Elemér, szbirói irnok Nagy- 
Kapus. BM. 38145—82. 

Kún (Kohn) Ferencz Gyömrö. BM. 58552/92. 

Kún (Kohn) Frigyes, gyerm : Viktor, Béla. 
birtokos S.-A.-Ljhely. UK. 19399—62. 

Kun (Kohn) Fülílp tanító Vágujhely. BM. 
30999—82. 

Kun (Kohn) Fülöp államvas. mérnök Ko- 
lozsvár. BM. 52176—84. 

Kún (Kohn) Géza gymn tanuló Miskolcz. 
BM. 40155—86. 

Kúa (Kuhn) Gyula Bpest. BM. 68590—92. 

Kun (Kohn) Henrik tanítókép. növ. Fekete- 
patak BM. 95255—90. 

Kún (Kohn) Ignácz, gyerm.: Imre, Anna. 
írótanító Bécs. BM. 18602—79. Kun (Kohn) Ign., gyerm. : Katalin, Móricz, 

Róza, Irén, kávéháztulajd. H.-M.-Vásár- 

helv. BM. 7592—85. 
Kún (Kohn) Ignácz (Izidor) orvosnöv. Mis- 
kolcz BM. 52177—86. 
Kun (Kohn) Ignácz, gyerm.: Mátyás, Imre 

N.-Kálló. BM. 60850—88. 
Kun (Kohn) Illés állatorv. Gy.-Szt-Miklós. 

BM. 2ol,55— 81. 
Kun (Kuhn) Imre János Dombrau. BM. 

I(vl52— 91. 
Kun (Kohn) Izidor, gyerm.: László, Ferencz, 

Vilmos, Juliska, Ignácz, Miklós, keresk 

Nádudvar. BM. 30866—86. 
Kun (Kohn) Izidor Bpest. BM. 44395—92. 
Kun (Kohn) Jakab, Sámuel, Lee, Pápa. 

Bpest, Paris. BM. 41973— 77. 
Kun (Kohn) Jakab szabó Szabadka. BM. 

31772—90. 
Kun (Kohm Janka, gyerm. : Kati, Ida Anna 

Erzsébet Szombathely. BM. 29388—91. 
Kún (Kuh) János, gyerm. : Róbert, Julianna, 

Lajos Nagy-Atád. BM. 44378—93. 
Kun (Kohn) Jehuda Gvula tanító Köpcsény. 

BM. 52868—87. 
Kun (Kohn) Jenő kiskorú N.-Kálló. BM. 

52570—89. 
Kun (Márkus) József keresk. Bpest. BM. 

157—80, 
Kun (Kacz) József cs. k. katona B.-Csaba 

BM. 75389—89. 
Kun (Kohn dr.) Lázár Érsekújvár. BM 

59416—91. 
Ktin(Kohn) Lázár Kétegyháza BM. 88052 91. 
Kun (Kohn) Lebi Leo tanítójelölt Zilah. 

BM. 63823—88. 
Kun (Kohn) Lebos Lajos hiv.-nok Szatmár. 

BM. 3066—89. 
Kun (Kohn) Lipót, gyerm. : Melánia Mis- 
kolcz. BM. 49519—93. 
Kun (Kohn) Mátyás, gyerm. : Lajos, Ármin, 

Hermina, Sarolta, földbirtokos Kenyezlö. 

BM. 15189—83. 
Kún (Kohn) Miksa joggyakornok Budapest. 

BM 29807—79. 
Kun (Kohn) Miksa zenetanár Komárom. 

BM. 6816—82. 
Kun (Kohn) Móricz, gyerm : Gizella, Emil, 

Marianna, Kornél, kereskedő Győr. BM. 

26203—82. 
Kun (Kuh) Móricz keresk. Bonvhád BM 

71470—83. 
Kun (Kohn) Móricz, gyerm. : Arthur, Ist- 
ván, Örzsike, Mária, Vilma, építési hival. 

Szeged. BM. 57937—86. 
Kun (Kohnj Móricz, gyerm. : Sarolta, Er- 
zsébet, Ede, József, Irma, haszonbérlő 

H.M.-Vásárhely. BM. 84367—88. 
Kún (Kohn) Mór, gyerm. : Lipót, Sándor, 

Anna Szombathely. BM. 9618—92. 
Kun (Kohn) Mózes Dániel ódondász Bpest. 

BM. 68761—89. 
Kun (Kohn) Róbert Bpest. BM. 75252—83. 
Kún (Kohn) Salamon Béga-Szt. -György. BM. 

8746—79. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 148 KÚn Kohn* Salamon Nairy-'\'ái;ul. üM. 

lV<7.-)4— í?5. 
Kvm Koh, íjáin. Luvasin-n'-ny. LiM ~ ' - 
KÚn Kohni .Samn laps rk, >/ 

BM. 34189—85. 
Kun íKohii >amu nr\ -iií'.vend. Bpest. 15.M. 

♦>02t.ii — '.a. 

Kun (Kirthner Sándor, t;yermekei: Lajos, 

VilmoS; aljárásbiró Ferbete. BM. 20375 >s4 
Kun Kolin. Szidónia H.-M.- Vásárhely. BM. 

75'._t2— Öö. 
Kuncz iKobn) Zsigmi'inl u'.trm.: Paulina. 

Miksa, Hermin, Miháh. Jlii'i \;L'iijvárn< 

BM. 19849—74. 
Kunéri (Kuneut; Júzsef csundöiGruiLSter 

Szentágosta. BM, 45298—76. 
Kunfalvi íKunnert; Alajos, gyerm. ; Bor- 
bála, Erzséb., kefés Szeged. BM 
Kunfalvi Kohn) Jal<ab csendfn 

B.M. 58435— H2. 
Kunfalvi ^Knkn Mikl'is ki^i; i\i--\ aiiía. 

HM. 48889—88. 
Kunfalvi Kun 1! 

BM. 51443— b 
Kunfalvi (Ki>i.u .-,,.,.;: /.-■ :,,^ ...-. 

10613-77 
Kunfi (Kohn Ufii.-d.'k. -ycnii. : Alai'.ái'. 

Lipót, Olga Jánusliáza. BM. i;tJ3G-5 — 7."). 
Kunfi (Löbellj Fereni;z községi jegyz«' M.- 

Világos. UK. 2368—66. 
Kunfi ( Kohn Sánd. Keszthely. BM. 6027:. „ 
Kunfi (Kohn' ."^inmn és fia ?/ Kaposvár 

BM. 7561—68. 
Kunhegyi (Km .azd kezein 

Pécs. BM. 397;i6— Ml 
Kunhegyi (Kohnt Miklós, gyerm.: ír. 

Mina Bpest. BM. 43652—86. 
Kunodi Kohn Adolf kalaposm Pest. l'K. 

19722—65. 
Kunodi Kuhm Ármin Pest. BM 1341U'68. 
Kunodi Kohn) Ign. Bpest. BM. 89126—91. 
Kunodi K' i " <:'iinnt^I i^zipész Bécs. BM. 

1U560— 7" 
Kunos L ^ -t. halk'. Bpest. 

ill. Debreczen. BM. 5767—81. 
Kunos Liisztig Salamon Debreczen. BM. 

23210—93. 
Kunosi (Kohn] .Mihálv Kajászó-Sz.-Péter. 

BM. 61499—82. 
Kunosi Kohn) Sánd. .Bpest. BM. 35866 92. 
Kunossi (Kohn dr.) Ödön, gyerm.: Fer. 

Laj(js, Vilmos Jogtudor Pest. UK. 20292/62. 
Kunsági iKurtrvis; Ágoston, gyerm. : Mária, 

Ödön, János ^Béla Véged. BM. 83204—91. 
Kunsági (Leeb) György István szabó Pest. 

UK. 13030—65. 
Kunsági (Gynrkovics) Istv , gyerm, : Dániel, 
József, Béla, Mária, Dániel, Antal, László, 
m. kir péri7ii','v,„-; t'pKic'v. [.^nkusest. BM. 
1824:3—-- 
Kunsági ,. .!>zs. gyógykovács 

Nagy^Bajom. B^l. fJ-ihA — 81. 
Kunsági Keindli Lajos kéményseprő Zom- 

bor.BM. 51)222— 85. 
Kun vári íKunstádten Fülöp mérnök Pest. 
UK. 17908—65. L'Vt'nii. ; 
Hiiiia. 


. í>.-!.r.T, 


B.M 
■. '''■ 


l K. 


Löd BM. 13659-68. 
r rii.' Siófok. BM. 


•rm. 


: Vi 


Imo.s. 

i;m Kunvári (Knnsfíidter Menvht'rt Budapest. 

B.M. 48030—92. 
Kupa Pencz Fidel lovas szaliadcsapat- 

százados Pest. BM 9311*— 4b. 
Kupferschmiedt fCzignlinszky .Ián K't -- 

mark. BM. 2U291— 70. 
Kurfürst Hengeli Miksa, gyerm. : Lajos. 

Béla Bpest. BM. ö6u52— 75. 
Kurtái (Kratkv) Ernő nyűg. hdytart'Wan 

irodatiszt Buda. BM. 12434— 7 . 
Kurucz fKubicska) Máté Lukács KuntVl- 

egyháza. B.M. 6003—92. 
Kutas Zwikli [Zoiklíj) I>ajos '. 

B.M. 3786—88. 
Kutasfi ( Brunner) Ant. Buda. 1^ 
Kutasi Kuli) Dáv. Veszprém. BM. 4y22ő 83. 
Kutasi (Kaiser) Endre, Nándor Kápolnás- 

Nyék. BM. 155G8— -i. 
Kutasi Bruner) FtM"i;./, \ )>■]•]■>■. -/j-ti i;M. 

<0'i2— 48. 
Kut.asi (Bninner) Imre, 

.l\ilianna nvonidatnlal'' 

!67H>— 85. 
Kutasi íBrni. 

17558—42. 
Kutási(Bnmner) Ján. K. 
Kutasi 'Kransz l'xt!; \. 

ti7?l-^ 
Kutasi \ 

Béla, János, Ilon. 

77161—87. 
Kutasi íBninner' K' rn'i .^/.\-< < .■■r-j.y. BM. 

2462— o-^. 
Kutasi Kra\isz; .Miksa üirvnök .'■^iéjf. ,k. BM. 

BM. 21598—87. 
Kutasi! Weiszbrum) Pál kovácsseiréd Buda- 
pest. BM. 37605—83. 
Kutassi (SznktiU) János, gyerm.: Emilia. 

Ferencz, István. János, József, zenész Sze- 

eed. UK. 19536—62. 
Kutassi (Studnicska^ Miklós nyitram. tiszti 

esk. Nyitra. BM. 171(>— 69. 
Kutassy Brunnerj Pál, gyerm : iKnácz. 

csász. huszárfőhadnagy ismeretlen illető- 

séírfl. BM. 931-5 — i8. 
Kuthy (Purgen József Pest. BM. 2241—74. 
Kúti (Brunner) Áron H.-M.-Vásárhelv. BM. 

62082—83. 
Kuti (Brunner) Ferencz ismeretlen illető- 
ségű. BM. 1610 — 19. 
Kuti (Kohni Frigyes tanuló Fehértemplom 

BM. 58297—89. 
Kuti fSterni Izidor könvwez. ( >-Szivacz. 

BM 7330—85. 
Kuti Schwarzenbrunni Ján.. gyerm. : Erzs.. 

László, iparos Hatvan. BM. 40026—88. 
Kuti (Kontnik^ Ottó postamester N.-SzőUős. 

BM 11961—82. 
Kuti(Studnicskai Rezső Léra. BM. 16662/69. 
Kuti (Schönborn) Sindel (Zsigmond) igazg.- 

tanító N.-Kálló. BM. 60574— 82. 
Kuty íQuitsvasser) Ödön gyózvsz Mező- 
kövesd. UK. 12367—43. 
Kuttanyi (Kuttu) Ferencz. gyerm : Júlia, 

keresk.-segéd Versecz. BM. 27o74 — 85. 144 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Külkey (Knlkayj István sebész Eperjes. 

UK._7ti23— 45. 
Küllő (Küfaber) György körjegyzősegéd 

Bpest. BM. .51378—90. 
Kümelberg (Spitzen Gyula Arad. BM. 

10961—80. 
Kürdónyi (Kolbacher) Imre díjnok Bpest. 

BM. S7163— 90. 
Kürt (Kohn) Adolf Bécs. BM. 40482—91. 
Kürt (Lövi) Ágoston fényképész Arad. BM. 

7654—88. 
Kürt (Cohn) Antal, gyerm. : Pál, Rikárd, 

Alfr., Frider., czímfestő Bécs. BM. 18879 90- 
Kürt (Kohn) Jeanette, gyerm. : Hani, Adolf 

Bécs. BM. 46284—92. 
Kürt (Kohn dr.) Lipót orvostudor Bécs. 

B.\I. 3765a— 87. 
Kürth iKohn) Dávid Bpest. BM. 46626—75. 
Kürti (Katz) Dezső Náprád. BM. 63260—86. 
Kürti (Kohn) Ignácz, gyerm. : Lajos Bpest. 

BM. 3737 —81. 
Kürti (Blauj Ignácz Erdőkürt. BM. 46306/84. 
Kürti (Krünnel; József és Fer. N.- Várad. 

BM. 18430—67. , 
Kürti íKohn) József, gverm. : Sándor ke- 

resk.-segéd Gyöngyös. B.M. 37406—82. 
Kürti (Kurzweil; József törvszéki gyakor- 
nok Bpest. BM. 10736—83. 
Kürti (Kohn) Károly, gyerm. : Oszkár, Nán- 
dor Bpest. BM. 51557—78. 
Kürti (Karfunkelj Károly m.-hivnok ; József 

tanító Bpest. B.\I. 18155—92. 
Kürti (Kurtz) Mátyás szolgabirói járáshivat. 

Temes-Rékás. BM, 8267—78. 
Kürti (Kohn) Mihály keresk. Szeged. BM. 

94U97— 91. 
Kürti (Kurzweil) Nándor, gyerm : Fer. Jó- 
zsef, vár biztos Kecskemét. BM. 15829—82. 
Kürtösi (Putz) József Selmecz. UK. 7051/62. 
Küzdényi íFlulorovits) Sánd haszonbérlő 

Gerendás-puszta. UK. 15454 — 63. 
Küzdi (Kempf) Albert nyomdász Pest. UK. 

14715—61. 
Küzdő (Kintzler) Gyula segédjegyző Szt- 

Márton-Káta. BM. 53344—82. I 

Küzdő (Maczánek) Vincze ügyvéd Pest. 

UK. 17213—63. Laborczy (Pivarnyik) Mihálv hitt. halig. 

Kas.sa 48816—85. 
Laborfalvi (Lilienfeld) József Győr BM. 

89567—93. 
Lábosy (Krimifus.s) János levélhordó Szom- 

batlicly UK. 1255-45. 
Laekner(Hilbert)L!ijos Rajka. BM. 5975 — 78. 
Laczhegyi (I^itzlsperger) Józ.sef Nagybánya. 

BM.^ 5543— 48 
Laczó (Pelko) Jaliab Eszterg. Sz.-Fejérvár. 

BM 19497—85. 
Ladány (Löbel) J<ízsef, gyerm. : Henrilc 

Ó-Szivácz. BM. 18431—93. 
Ladány (Löbl) Móricz s.-jegyző Ó-Szivácz. 

BM. 811172—88. Ladányi (Lichtenstein) Alajos, gyerm. ; 

Ilona, Károlv, Gyula, jár. orv. Győr. BM. 

■11732—81. 
Ladányi (Löwy) Antal (Naftali) Baja. BM. 

379Ö6— 79. 
Ladányi (Löwinger) Ármin Fibi.s BM. 

19920—85. 
Ladányi (Láng) Emil díjnok Szt.-Gotthard. 

BM. 32020—81. 
Ladányi (Leinich) Ernő fénykép.-segéd Arad. 

BM. 52712—93. 
Ladányi (Letfolholz) György és Ilona, kala- 

po.s Szatiuár. BM. 71875—86. 
Ladányi (Leinkauf) Gyul.i vég. joghallgató 

Bpest. BM. 3419—81. 
Ladányi (Lapoclier) Gyula Dévény. BM. 

48368—83. 
Ladányi (Láng) Hermán Szombathely. BM. 

22237—82. 
Ladányi (Hoffenreich) Ignácz, gyermekei : 

Mik.«a, Józ.sef, Janka, Mariska, hivatalnok 

Paks. BM. 40007-81. 
Ladányi (Lüwi) Izrael tanító Fogaras. BM. 

14396—83. 
Ladányi (Spitz) János hivatalnok Bpest. 

BM 39857—81. 
Ladányi (Götzinger) József Pest. BM. 

7920—48. 
Ladányi (Ru.scsin) József Béla po.statiszt 

Kassa. BM. 61632—90. 
Ladányi (Czaizlinger) Lajo.s kiadó a tör- 

véiiy.széknél Aradon UK. 4115 — 63. 
Ladányi (Löwy) Lajos tanuló Bpest BM. 

19007—85. 
Ladányi (Lemák) László csendőr Ökörmező. 

BM. 15632—90. 
Ladányi (Bezdicsek) Lénárd csendőr Szép- 

lak. BM. 50474—90. 
Ladányi (Kohn) Lévi [Lajo.s] bizt. társ. hiv. 

Debreczen. BM. 23245—82. 
Ladányi (Löwy) Lipót és Mór keresk. Bpest. 

BM. 36798—84. 
Ladányi (Löwy) Márk .szabó Bpest BM. 

3842:i— 88. 
Ladányi (Deutsche Máfvás orv. tan. halig. 

Bpe.st. B.M. 1702—88. 
Ladányi (Löwi) Miksa, gyerm.: Mór, Kor- 
nélia, Dezső, Ern5, tanító Budapest. BM. 

18152—92. 
Ladányi (Löwy dr.) Mór, gyerm. : Adrienné, 

Oltja, börtönorvos Baja. BM. 30971—79. 
Ladányi fHlodisch) Nándor, gyeim.: Vilma, 

Nándor, számtiszt Bpe.st BM. 33494—81. 
Ladányi (Kondelik) Rezső vas. hiv. Bpast. 

BM. 5348—91. 
Ladányi (Lachs) Samu, gyerm. Emil, Zsig- 
mond, Irma, Katalin, Antal, Dezső, áll.-orv. 

Újpest. BM. 72793—83. 
Ladányi (Lövy) Sámuel keresk. Nagy-Szé- 
nás. B.M. 44932—84. 
Ladányi (Holzmanti) S.imu Vradist. BM 

9887—86. 
Ladányi (Deutsch) Zoltán gyógy.sz.-seg. Jász- 
berény. BM. 36404—84. 
Ladányi (Löwy) Zsigmond Naszály. BM, 

2151^:— 84. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 145 T ^ik (Hladik) Gusztáv ügjv.-jel. ^)est. 

B.M. 69072—84. 
Ladó (.Ladé) Simoo gyerm. : János, Zadia- 

riá*. Miklós, László, Simon Erdö^ízakál. 

BM •23935—74. 
Lagyi Brodiczkj; gjinn. tan. Proezék. BM. 

51yll— 84. 
Lajosfy fLndvig) Jánoe és Lénárd Vásir- 

bfly. BM. 11233— 4S. 
Xiakátos 1 Kotroc»J,' István, gverm. : Angyal, 

Lstvaa, vas. 6r Kis Jenő. B>L 34631—87. 
Iil^atos 'Lewij Izidor Nagj- í^zalonta BM. 

933<3— y.3. 
Lakatos d^^fkovics) Lajos és Vilma, hirUp- 

in''. l;aj. nuigáiizó Bpest. BM. 71649 — 87. 

Ijaka-"- - -■■ '•"■' ■'■'- '■>!. 56919 79. 

Laki Sebestjén. 

FI. — ^8. 

Laki l^i-irr (. a.: Mór, Kata- 

lin. ErK^t^l.tn, 1. .. EIndre, Vilma, 

k.'",. - ■ ■ ' : -50. 

Laki -/ámv. gyakom., 

Kvi: \|. 37372—81. 

Laki Leaák, j>jz.stri. síveiui.: Mária, Mátyás. 

Katalin. Anna. Vilm<t« T^é^a. BM. 23582 68. 
Laki ' • ' ■ ' ■ BM. 20999 79. 

Laki iiert Szegszárd. 

BM. 
Laki (Lagler; Konstantin és Ottmár (ögyv.- 

jel. Szegszárd. BM. 53409—81. 
Lakos Lí'wi GvuLi keresk.-see. Sz.-F»-j€r- 

vár. BM 4':2-^4. 
Xiakos Lnigheimi Izidor bórgyárus Tata. 

BM. o^"5';->2. 
Lakos Lendler Knti és Miklós Kecskéméi 

BM -.?' TS— 93. 
Lakos L'Avy) Miklós vas, hiv. Bátya. BM. 

40758 — ö7.' 
Lakos (Landler) Sámoel Kec^emét. BM. 

72260—86. 
Lakos íLöwy) Zoigmond, gyerm. : Alfréd, 

Béla, Ferdinánd Bécs, Álba. BM. 92046 91. 
liáincfí !Land«berger» Anr^ia Klageníhrt. 

BM. 356— !?<:'. 
Láncz íKorcsok) János Pál Cz^léd. BM. 

37385—9:^ 
Lánczi (Löwy) Adolf ázeged. B>L 5483491. 
Lánczi Í.Sternecke hely. Pandex) Antal kisk. 

hnsos. BM. 56853 — 87. 
Lájiczi Panderj G>Tila erdész BM. 8950 68. 
Lánczi Landettmann) Nettanet V'.^I'serme- 

nve. BM. 38050-81. 
Lánczosy Kettner) Ferencz Aradon. UK. 

8853—61. 
Lánczy Lazarszfeld) Adolf kereskedő Pest. 

L'K. 8374—61. 
Láng íLaughammer) János Szaniszló. BM. 

23738—86! 
Láng Flamm) Hemiin Bpest. Bil 2t3729 87. 
Láng Krausz) Ignácz Nikki 24646—80. 
Láng fZimmermann> István Bodapest. BM. 

24746—93. 
Xjáng (Holcz) János hentesség. Bpest. BM. 

14543—89. 
Láng fLang Sándor Doljsina. BM. 29487[92. 
Langa (Mátéj Katalin Barátí. BM. 5728/75. 

Xéwáltoztatások. Lángai íPoilák) József mDeg^-e^ balig. Bpest. 

BM. 728—79. 
Lánghi (Fener; Samu Szálka. BM. 20836 68. 
liángi Heitebrand^ Gyftrgy.Byarm.: György, 

L'.iincz. Vendel K.-LM. BM. 13659—68. 
Lantai Lantén Jóss^ gyerm.: Ferencz, 

Terézia. PáL Károly, Johanna, Antal és 

Erz.«éljet, mészárosmest Pitka. L'K. 446 63. 
Lantay Lauter) János Gy«r. UK. 19522/46. 
Lantos La ver Horis. Ferencz. Péc^ BM. 

43294-83.' 

Lantos (LQweostein) Friderika tam'tóuő 

N -Várad. BM. 1574—82. 
Lantos íLeinvantber) Gnatáv Temes-Békás 

BM. 36030—9-2. 
La-*" ' M GynU Csib. BM. 100663— 93. 
La vr) Ignácz méniOk jel. Bpest 

Lautos Lübl; lodor L>idék. BM. .38125/81. 

Lantos i.Löwy) Nep. János és Mlmos jog- 
balig., ker. seg. M.-Viaár. BM. 49616--8á 

Lantos (Laoíer} Jótsef tan.-jeL Léva. BM. 
41913—81. 

Lantos iLOw) Sámuel, Emil, fSkSnywezetö 
Bpesr. BM. 12686—82. 

Lantosy Leyer) Jóoef Pest UK. 10519/46. 

Lányi (Ldwy) Adolár Szt.-Tamás. BM. 
6UÖ87 — 84. 

Lányi (LOny) Adolf, gyerm. : Vilma, Jenó, 
Pál, könywivó Bpest. 13706— «4. 

Lányi i^L>venfeid) Bamch, gyerm.: Gbtella, 
Artbnr, G^iila, orros Arznjoa-iSuótiL. BM. 
2;3925--Sl. 

Lányi (Largmann) BéLi fShadiL N.-Károly. 
BM. 65176—83. 

Lányi T^ngvveil) Bernát b. Bamdi íaaX- 
keresk. Bpert- BM. 28034—81. 

Lányi Langsteld. Em<^ és Emil sdnh. kar- 
nagy Kolozsvár. BM 21016 — M. 

Ijányi Labgtelder; Gusztáv Badapest BM. 
69789—93. 

Lányi íLövvit Hennann. gyerm: Irén Szdeza 

B.M. 77229—93. 

Lányi L5wy) Herm'm Bécs. BM 39968—91. 

Lányi Lanig ; Jakab, gyerm. : József Algyó. 
BM. 42o46— 75. 

Lányi iLöffler^ József mérnök gv. Homonan. 
BM 2119—90. 

Ijányi Löw) Manó (E3aztei?.-Szt-Taniás. 
BM 27023—82. 

Lányi CLSwy) Manó, gyerm. : Bertliold. Lonis. 
Károly, Ella, ügynök Béca BM. 52094—85, 

Lányi (Landsbeven Móritz, gjerm. : Jo, 
hanna Emesztina Arad. BM. 689 17 — 82. 

Iiányi (Lövy) Mór, gyerm. : .Szidónia. Lázár- 
Irma, János, gabona-ügynök Bpest. BM. 
71729—83. 

Iiányi Tlöwy dr.) Nándor Keszthe^. BM 
91409—93. 

Ijányi CIi5winger) Rudolf, gyerm. : Jenő, Jó- 
zsef, Sándor Szolnok. BJJ. 81956—93. 

Lányi (Potzák) Sándor körjegyz. segéd 
Jakabja. BM. 20992—79. 

Lányi fLandsberger) Sándor keres. lev. Bécs. 
BM. .57047—85. 

12 146 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Lányi (Herzfeld) Vilmos gyári titíizó Dittcrs- 

dui-f (Szászország). BM. 1131—87. 
Ijáposi (LepiLsiann) Mira kor&smáros Kolozs- 
vár. BM. 47705—86. 
Lassányi (Langsam) Izra^il mázoló Bpest. 

BM. ^18563—89. 
László (Lusztig) Antal keresk. M.-Sziget. 

BM. 65436—90. 
László (Lefliovits) Áron joggyak. Bpest. BM. 

28191—91. 
László (Löwi) Béla és Lipót kisk. S.-A.-Uj- 

hely. BM. 1162—89. 
László (Lövy) Dávid Bpest. BM. 72628—91. 
László (Lí)wy) Ede Simontornya BM. 

44056—83. 
László (Frank!) Ede Bpest. BM. 50226—93. 
László (Laub) Fülöp festő Budapest. BM. 

11351—91. 
László (Micliel) György Szeged. UK. 6314/64. 
László (Grünftíld) Gyula és Aladár kisk. 

Ungvár. BM. 21330—90. 
László (Löwiiiger) Gyula Nyitra-Paratza BM. 

26411—93. 
László (Grünwald) Gyula Piskitelep. BM. 

111955—93. 
László (Löwy) Hermán Miksa orv. növ. 

Bpest. BM. 18517—88. 
László (Löw) Iguácz tanárjel. Bpest. BM. 

6902-;-86. 
László (Löfkovics) Igiiácz, gyerm. : Gyözö, 

Edith, Vilma, Johanna Bpast. BM. 2896—98. 
László (Líisitz) Iiure kisk. Budapest. BM. 

38138—90. 
László (Löwy) Irén Bpest. BM. 93727—91. 
László (Lciwenheim) Izrael Budiipest BM. 

69788—93. 
László (Lichtenstein) Jakab, gyerm.: Imre 

Budapest. BM. 99814—93. 
László (Löwinger) József gyógyszerész Ma- 

ros-Ujvár. BM. 8341—87. 
László (L'5vi) L'ijos, Albert gyerm; : (Ábrahám) 

S.-A.-Ujhely. BM. 21018—85. 
László (Lövinger) Miksa mérnök N.-Enyed. 

BM /)211— 91. 
László (Klein) Mór szig.orv. Sztanics. BM. 

63782—87. 
László (Lász) Pál és Flórián Szeged. UK. 

8856—61, 
László (Lasitz) Pál pénz. fogalmazó Bpest. 

BM. ;974— 88. 
László (Löwy) Sándor építész Baja. BM. 

33222—87. 
László (Lusztig) Sándor és Béla Bpest. BM. 

58001—92. 
László (Löwy) Siegfried Sopron. BM. 41052/91. 
László (Lövy) Vilmos orvosnöv. Bécs. BM. 

40035—86. 
László (Löwy) Zoltán, gyerm.: Jenő, Imre, 

könyyker. Szatmár. BM. 67199—91. 
László (Lövinger) Zsigmond Izidor gazda; 

végz. joghallgató Puszta Szent Király. BM. 

9004—87. 
Lászlófalvy (Eördögh) Alajos, gyerm.: Péter 

és Antal Lá.szlófalva. UK. 16065—43. 
Lászlófi (Lax) Henrik Sárospatak. BM. 

63294—91. Lászlói! (Lazin) I^ászló csendőr S.-A.-Ujhely. 
BM. 46815—85. 

Lászlófi (Ladislav) Menyhért gym. tan;'ir 
Győr.^BM. 25034—83. 

Latzkó (Reinprecht) Gergely, gyerm. : Béla, 
Aranka, vándorszintárs. karnagy Rima- 
Szombat. BM. 44266—79. 

Lázár (Löwy) Jakab hiv.-nok Bécs. BM. 
24247—86. 

Lázár (Molnár) János Dombegyház. BM. 
15849—9!. 

Ledónyi (Lemmer) Ferencz tanár Pest. UK. 
6677—62. 

Lednickki (Leduiczer) Mór Budapest. BM. 
2095-75. 

Legény (Löwy) Sándor kisk. Kapuvár. BM. 
62691—90. 

Légrádi (Luczój Antal Orosháza. BM. 
39482—92. 

Légrádi (Niedermayer) Béla és Lílszló Buda. 
BM.^ 11356—67. 

Légrádi (Eli.scha férj. Szilágyi Eugéniái 
Sz.-Fejérvár. BM. 81005—88. 

Légrádi (PoUák) Gyula ügynök Budapest. 
BM. 37070—87. 

Légrádi (Pollák) Károly és József nyom- 
dász Pest. BM. 18914—67. 

Légrádi (Pollák) Tiv. Pest, BM. 44517—73. 

Legyesi (Muschka) Dani kocsigyártó Eper- 
jes. UK. 18958—62. 

Lehel (Hauch) Al.ijos, gyerm. : Alajos, Adolf 
Nád.szeg. BM. 11235—48. 

Lehel (Hauck) Andor dijnok Bpest. BM. 
17024—87. 

Lehel (Krancz) Pál tanító Budapest. BM. 
41906—79. 

Leheti (Kohn [Hercz]) Antal gyerm. : An- 
tal korcsmáros, festősegéd Budapest BM. 
20205—82. 

Leheti (Kohn) István Bpest. BM. 64040—83. 

Lehoczky (L?loczky) János vár. tanácsos 
Komárom. BM. 16735—67. 

Lehotai (Koblisek) Rezső néptam'tó Brezova. 
BM. 42453—80. 

Leja (Finkelstein) Ferencz György Pécs. BM. 
699—82. 

Lejtényi (Tenczer) Ferencz, gyerm. : János, 
György Pest. UK. 1568—45.' 

Lejtényi (Lebvohl) Kálmán néptan. Mozsgó. 
BM. 30781—72. 

Lejtényi (Tenczer) Károlv, gyerm.: Ilka, 
Vilma, Gusztáv Buda. UK. 14184—65. 

Lejtényi (Leitner) Sándor tanárjelölt Bpest. 
BM. 6836—83. 

Lejtey (Pö.schl) Károly ismeretlen illetőségű. 
BM. 11970—48. 

Lékai (Sólyom) Gyula, Arzén és Béla Nagy- 
bajom. UK. 17153 — 62. (Sólyom Juliannának 
törvénytelen ágyból származott gyermeke.) 

Lékni (Löwensohn) Henrik honvédhadnagy 
Pécs. BM. 40469—81. 

Lelkes (Kohn) János Szeged. BM. 27853—81. 

Lénárd (Lénhard) Miklós államvas. mérnök 
Szabadka. BM. 65735—85. 

Lengyel (Lenauel) Ignácz nyelvm&st. Bécs. 
UK. 22259—63. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 147 lende ^Lirek/o Ede. sr^erm : BP". —'■•'-'* 

Kakastalva. BM. 594:i'>-S2. 
Lendri Leitner) Laj'js, everm : 

nora, kereskedő Bt>^.«t BM. ö&V' - - 
Xiendvai iSthatz) Adol£ eyerni : I i 1 

vira. Ensébet, üveges. BXL 11354— >:.. 
Ijendvai (Leitek) Ágoston, eyerm.: Béla, 

Géza. postamester Vdencxe BM. 28647— SÍ. 
Ijendvai (L5\Ty i Emánuel, gyerm. : Vilmos, 

Ignácz Áron, keresk. Ungvár. BM. 34677 84. 
Xiendvai Lnzarsfeld. Emil magánhivatalnok 

Bpest. B-M. 22343—81. 
Xiendvai 'Kaizer) Gvnla terenczr. áldozár 

N..v>.7.ombat. BM. 94780—93. 
Ijendvai Leblovibt) Henrir-^" f-^' - Bpe«f. 

BM. '.'427.^—87. 
Ijendvai 'U'>\Ty) Ignát-z /. 'r;li;. 

Mária Szeaed. BM. í^Tí-lö— i.2. 
Lendvai Lai:dt>erger Izsik Ign.', gyerm. : 

Vilma, ^^s. hivnok Ajka. BM 8491— 82L 
Ijendvai fGlücfoelig) Jakab lakatos Bpest 

B-M. 20123—37. 
Iiendvai Kndda) János ^ ' K 

13233— 6'í. 
Ijendvai íLejiis Swlágyi .Ja««-:- 

ayerm. Német-Lipcse. BM. 471 
Iiendvai t Belochlavek) Jóssef, gyerm. : i; ;. i. 

Ji'ísef, köTgvám és jegyzfi Tá^Sz -Márt' -n. 

BM 2392'>-^Sl. 
Lendvai L<>\vvi József gyena : Jeii-'i. Elvira, 

fakeresk. Mr"i-.s. B^t í->0S5— ?>. 
Lendvai Le; IJebrecren 1!M 

471119— vl. 
Lendvai (/_•;. '" '' !ii/>a. 

BM 5.5 - 

Ijendvai L-:.,:..r_ . .. Tv.rs 

Mez.^ Kiiis. BM. 5645-—- 
Lendvai iLengyel; Mihály, _ Matiiii, 

Mihálv, RÓ7-«a, Deasfi, Jt^áu, Margit. Irma 

Putnok. BM. 78424—91. 
Lendvai (Löwy) Miklóí raegyö aljegy»5 

Temesvár. BM. 7C60ft— 84. 
Lendvai L^'wy^ Móricz, gyerm,: Vilmos, 

JíVzjíel Szentes." B>L 7595—85. 
Lendvai <Lindscheid) Nándor benczés pap 

Pannonhalma. BiL 495—90. 
Lendvai LSwi; Nátán, gverro. : Szeréna, Iréa 

Ida, hid%-ámbérW Cngvár. BM. 3596:í— 82. 
Lendvai 'Philipp) Ödön a dnnaföldvári szin- 

tarsnlat tagia Bpest BM. 56547 — 84. 
Lendvai (Mínbiek) Péter Alső4>ndva. L'K. 

10233—64. 
Lendvai (Löwy) Samu kSnyvelő N.-Kanizsa. 

BM 2S285— 82. 
Lendvai (LSwy) Sándor könyvvezető Arad 

BM. 4S45&— 80. ' 
Lendvai (London) Sándor birUpáő Bpest. 

BM. 64502—82. 
Lendvai (lichtig) Sándor napszámos Bpest. 

BM. 45321—88. 
Lendvai Lö%vy) Vilmo."? Szerb-Módos. BM. 

73':>4 — 55. 
Lengey (Langenfelder) Mihály szállásoiáa 
Wztos Szeged. UK. 8857—61. Lengj-el Lauter Aladá."- Táj i<>í^Ie. BM. 

^,ir;.52 — 92. 
Lengyel Pollasch Albert Holk.-. ÜM 

-;— 90. 
Ler.2%-el (Püllák Antal, gyerm.: Sándor, 

.1 r. Mária, Erzsébet, Klára, vendéglős 

1',: -t. BM. 57157— 8<X 
Lengyel Lebovits; Bertalan Budapest BB4. 

Lengyel 1- '. í >ávid. gyerm. : Lajos, Berta, 

Erz.-ii>ei, .\i;rél. Béla, Sándor, fogbázfeiagy. 

Si-Fejérvár. BM. 31549—87. 
Lengyel Pollák íBrannj,' Ednárd T«ike, 

BM. 2148—69. 
Lengyel ^Ijehmann) Ferenc* vas. álL-f5nök 

.\rM.i. BM. 51487—89. 
Lene vei Griintanmt Ignácz keresfc-segéd 

N lí L-skerek. BM 6.3971—81. 
Lengyel Pollák) Ignácz, gyerm.: Sarolta, 

Julán, Ferencz, Hiai, trvszéki imok Deh- 

reczen. B^L 34540—83. 
Lengyel iPmzaanoivJBsky) Ignácz, gyerm. : 

József H.-M.-Vásárhely. BM. 18334—84. 
Lengyel L;jwy) Ignácz szig. orvos Bpest 

BM. 62384—88. 
Lengével Pol'ák Ján.is kir. távnrdásK Új- 
vidék. IJM. 751.5— T". 
Lengyel Tatomir. Lipót járáabir. imok Hát- 
szeg. BM. 15103—84. 
Lengyel Nenwelt^ Mária szficsm. Ve8q>rém 

BM 5«J086— 85. 
Lengyel fLederer) Márk Losoncz. BM. 

•■'í.-i- 90. 
Lengyel (Talomér> MikkSs átmester Kápol- 

! ,1-: Nyvk. BBt 8544—86. 
Lengyel (Rosöiblatt) Mór szabóm. Vesq^rém. 

B-M. 13883—82. 
Lengyel (L5wy) Mór K.-Czell. BM 55390 91. 
Lengyel (PolÖik) Nátháa gyerm.: Retona, 

Izidor, Berta, Síáli, Riíza, Samu Petrozsráy. 

BM. 71363—83. 
Lengyel (Pollákí Samu orvos Bpest BM. 

--■-2—81. 
Lengyel Lővenberg dr.) Sámael orvos M.- 

S/iget. BM. 87868—90. 
Lengyel 'Hasenkam) Sándor, gyerm.: Ber- 
nát, .Sára. Róza, De^, Malvin, aranvmövps 

Eger. BM. 18921—87. 
Lengyel Pollák) Sándor, gyerm.: Mór, Jenő, 

kisk. DelweczCTL BM 67418—90. 
Lemgyel fPollák) Sándor Lj-Arad. BM 

44808—93.' 
Lengyel iGntfröind) Soma ögyv.-jd. DSmös. 

BM 4325—82. 
Lengyel (lüwenberg) ZsigmcHid Verebély. 

HM. 19652—92, " 
Lengyelfi (Polakovits) Ignácz Székesfiegér- 

vár BM. 11344— 4a 
Lenke (L/íwenrosMi) Manó Budapest BM. 

32747—92. 
Lenke (LSvenrozen) Miksa N.-Szombat BM. 

78290—92. 
Lenkei (Lnblitz) Adolf hivatalnok Sagy- 

Kanizí«a. BM 76013—87. 
Lenkei (littik) Andor, gyerm. : Etdka, Ot- 

tilia, Alajos Bpest. BM 28032—81. 

12* 148 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Lenkei (Lemberger) Antal szabósegéd Bpest 

BM. 41661—82. 
Lenkei (Ledeier) Ferencz tanító Kisbér. BM. 

50603—75. 
Lenkei (Klein) Ferencz Bpest.BM. 2775—82. 
Lenkei (Kössél fSchönagel]) György zálogh. 

hiv.-nok Bpest. BM. 48154—82. 
Lenkei (Sterczl) Henrik, gyerni : Henrik, 

Emil, Ferencz, Ilona, Károly, Ödön, Kál- 

mán,Viktor, vasgyári hiv.-nok Kabola-Poján.i. 

BM. 26393—85, 
Lenkei (Milyo) János postasz. Kas.sa. BM. 

30515—86. 
Lenkei (Lencse) János m. kir. csendőr Ura- 

Ujfalu. BM. 37612—89. 
Lenkei (Lingsch) Jenő ügyvéd Lőcse. UK. 

498—63. 
Lenkei (Guttmann) Jonathán, Henrik, Lajos, 

gép., egyetemi bölcs, hallgató Pécs. BM. 

5101—82. 
Lenkei (Helszl) Károly növ.-pap Esztergom. 

BM. 4738—86. 
Lenkei (Litzner) Lajos, gyerm. : Géza, Árpád, 

kincst. Írnok N.-Szőllő.s. BM. 67387—86. 
Lenkei( Klein) Lajos Temesvár. BM. 46825/93. 
Lenkei (Rnglaender) Mihály, syerm. : Béla, 

Simon, könyvelő Sátor-Alja-Ujhely. BM. 

10382—81. 
Lenkei (Drga) Miklós napszámos Budapest. 

BM. 48680—85. 
Lenkei (Würsching) Rezső, gyerm. : Jolán, 

Gusztáv, Janka, Olga, Margit, Dezső, ma- 
gánzó Szered. BM. 12130—88. 
Lenkei (Liska [Lischka]) Sámuel, gyerm. : 

Etelka, Leontina, Emil, Gusztáv, Janka, 

Gizella, Vilmos, Dániel, tanár Pozsony. BM. 

19348—82 
Lenkei (Link.s) Sámuel, gyerm. : Adolf, pénz- 
behajt.) Bpe.st. BM. 68622—84. 
Lenkei (Lnstig) Sarolta (Lotti). gyerm. : Sá- 
muel, Fijlöp, Henrik, Berta, Gyula, Móricz, 

Simon, Ödön, nőszabi), lev.-hor., hon., kat., 

katona, nöszabó, ker.-segéd, tan. Tapolcza. 

BM. 34355—81. 
Lenkei (Lublitz) Zsigmond Malvin írnok ; 

óvónő N.-Kaníz.sa. BM. 55111—89. 
Lentvai (Lemberger) Ferencz, gyerm. : Teréz, 

Etelka, mozdonyvezető S.-A.-Ujhely. BM. 

29150—90. 
Lényei (Lechner) István adószedő Pesten. 

UK. 7448—62. 
León (Löwy) Simon Nagy-Magyari. BM. 

57600—75. 
Lép (Léb) Károly orvosnöv. Budapest BM. 

9365—83. 
Lépes (Lupás) Péter Károlyfejérvár. BM. 

15242—68. 
Lépesy (Sztupár) János mérnök Vá.sárhely. 

UK. 8373—42. 
Lóphegyi (Leimberger) Mihály ügyvéd Pest. 

ÜK. 17656—46. 
Lesényi (Lesner) Ferencz, Béla farakt. tiszt 

gazdászhallg. Beszterczebánya, Hillyó. BM. 

50371—82. Lószai (Laub) György keresk. Debreczen 

BM. 67713—85. 
Leszlényi (Leszbauer) Áron, gyerm. : Gyula, 

Arthur, Imre Győr. BM. 13073—75. 
Leszlényi (Löwy) Bernát, gyerm : Alfréd, 

0.szkár, hírlapíró. Bécs BM. 72917—88. 
Létai (Lindenfeld) Áron orvosnöv. Budapest. 

BM. 58938—84. 
Létai (Lambíts) Péter tanító Budapest. BM. 

53798—82. 
Letenyei (Lustig) Sámuel honv.-alt , joghallg. 

Bpest. BM. 28:39—81. 
Letényi (Lyach) Márk áldozár Zircz. BM. 

23772—67. 
Lettéi (Chudy) János, gyerm. : Jenő, Ernő, 

jegyző Ivánka BM. 54511— 89. 
Lévai (Lichtbaum) Ábrahám ker&«k. Arad. 

BM. 40789—93. 
Lévai (Löwi) Adolf Oroszlány. BM. 33695/81. 
Lévai (Löbl) Adolf keresk.-segéd Budapest. 

BM. 13895—82. 
Lévai (Lövi) Adolf irodasegéd Bpest. EM. 

56673—88. 
Lévai (Löwi) Adolf Barcs. BM. 35751—90. 
Lévai (L,övvi) Antal tiszt, szolgab. segéd B.- 
Csaba. BM. 49293—82. 
Lévai (Löwy) Antal Icárpitossegéd Budapest. 

BM. 25464—83. 
Lévai (Löw) Benjámin csendőr Ne.«z!der. BM. 

76728—93. 
Lévai (Lövi) Czeczilia, gyerm. : Terézia, Kata- 
lin, Jakab Pápa. BM. 18025—84. 
Lévai (Löwi) Dávid keresk. DnnafÖldvár. 

BM. 24201—90. 
Lévai (L'chtban) Dez.sö államvas. hív. Buda- 
pest. BM. 12240—79. 
Lévai (Löbl) Dezső Kolozsvár BM. 23268/85. 
Lévai (Löwensteín) Ede Vaál BM 28646—81. 
Lévai (Lusztig) Ede, gyerm. : Regina, Irén, 

Henrik, keresk. Győr. BM. 18034—87. 
Lévai (Brúder) Ferencz kisk. E^ergom. 

BM. 8863—88. 
Lévai (Klein) Fülöp nyomdatnlajd. Eger. BM. 

31909—81. 
Lévai (Freund) Géza, Fanni, Leonóra, orv.- 

tudorjel. Bpest. 16156—80 
Lévai (Krausz) Gyula keresk. Kálózi. BM. 

61075—90. 
Lévai (Liebermann) Henrik ügynök Bpest. 

BM. 39908—82. 
Lévai (Löwentheil dr.) Ignácz Szegszárd. 

BM. 21651—76. 
Lévai (Lövy) Ignácz Beél. BM. 34355—81. 
Lévai (Freund) Ignácz állatorv. Győr. BM. 

52990—82. 
Lévai (Löwy) Ignácz, gyerm. : Ilona, Irén. 

magánhiv. Bpest. BM. 2942—91. 
Lévai (Lövenberg) Ilona Szamos-Ujvár. BM. 

1213—93. 
Lévai (Klíncsek) István, gyerm. : Aranka, 

főgymn. tanár Jászberény. BM. 6473 — 70. 
Lévai (Gutwíllig) István fogorvos Budapest. 

BM. 13539—80. 
Lévai (Löwy) Izrael, gyerm. : Tibor, tanító 

Topolya. BM. 43828—85. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 149 Ijóvai (r>etl.-r .láii' <•,-■;!. . ■ BM. 

69997—8:2. 
Ijévai (Löwy) Jenő Topolya. BM. óöö2-i 8ö. 
Ijévai (Löwj > István Gyula- N'arsánd. BM. 

36600—86. 
Xióvai íKulin Józ.sef ."^zent-GDttliáid. liM. 

32877—81. 
Lióvai (t,ipechitz i .Józ.<ef (líji;iik Ke-zthelv. 

BM. 4369—82. 
Xiévai 'I>evi) Józ.sef, gyenii. : All)ert, vSándor, 

Heni-., Vilm., Uez.sí Szentes. BM. 42746 82. 
Lévai íLöwy) József keresk. nt. ' !' ':- 

B.\I. 40863—89. 

Lóvai(Löwy,) LijK.t AN-' -' • ''M, c. 

Lévai (IjÖw) Mártijii ,'éd Bpest. 

B.M. 46283—88. 
Lévai (Debrik' Mili.ilv Kr.v kujvár BM. 

27756—81. 
Lévai fLipechitz) Miksa faní:/. l!i.i>-t. l')M. 

.5.5949—81. 
Lévai Limpl Mór B;i( srV'ldv. BM. _•• n . sí 
Lévai Lieljer M(')r k';nv\vf/ft'' l!;'-f. l;\I. 

12089—32. 
Lévai (Lö\vy\ Mór hivaUiln. Büiiaiie.<: BM. 

58940—84. 
Lévai iLfJwenstein M'Jricz ki.sk. \ aál. B.M 

19980—87. 

Lévai (LöwenfeM Múr, cryerniekei : Alad;ir, 
l'ál, Irén. kcn'^k.'ii.'.seeed Budai-est. B.M. 
51939—91. 

Lévai (Löwentlieil Nándor Nagy-Dorog. BM. 

73389—91. 

Lévai (Grassmann Regina Budapest BM. 

47312—86. 
Lévai fLévi) Rozália, Eszter; Lijiót kislv. 
BpL^st. BM. 28857—87. 

Lévai íLichtblau .Salamon Guránv. BM. 

'.,'2735 — 92. 
Lévai íLöwy; Sámuel gt'Jziiialmi hiv. Bpest. 

BM. 59498—81. 
Lévai (Tanfeder^ Sámuel V. Laikínv. BM. 

18764—83. 
Lévai (Lövy) Sándor Szeged. UK. 272—07. 
Lévai (Löwy) Sándor orv.-5eI. Budape.st. BM. 

48116—80. 

Lévai íVeszelyi^ Sándor nüv.-j-aii Nvitra 

BM. 61545 — 81. 
Lévai (Löv) Sándor csendőr Aszód. BM. 

49909—92. 
Lévai (Pfanfederj Simon keresk. H. M.-Vá- 

.sárhely. BM. 45151—82. 
Lévai Fi-schl; Tekla, gyerm. : Berta, mosónő 

Bécs. BM. 2746—89. 

Lévai (Löwy) Zsigmond ügvvédiel. Bp&st. 

BM. 7498^-87. ' &. j f 

Leveleki (Lichtblau , Sije Majer, gyerra : 

Márton, Mózes, valamint ezeknek gvermekei 

Levelek. BM. 16625—70. 
Levente (Fülep; Miklós Kolozsvár. BM 

8203—92. 
Ley íLaurencsis ifj.) József molnár Tengerin!. 

UK. 18204—62. 

Liebhardt (Poilák István I^nácz szinész 
Poz.sony. BM. 57972 — 87. Ligethi Aujeezky .\lajus Tenive, UK. 

lö'iO — 45. 
Ligethi (Hain) Ji iidii Zalaeger- 

szeg. UK. 4403— 
Ligethy (Aujetzkv) janos resr. UK. 0045,47. 
Ligeti Sclimidt) Ádalb. Zircz. BM. 43851/76. 
Ligeti Tjandaueri Adolf o^^■l5sní3v. Bécs, BM. 

i'2';:.— 70. 
Ligeti Levkovics' Albert taiuil''> ."^.-.A.-UjbeU. 

BM. 46815—85. 
Ligeti (Leibingen Ah'.-i. u'^-mih. : .\nta!. 

I>ajos, ffverm : Pétt-r. Maria l'e.sr. To-Almíis. 

BM. 8^8- 6'.'. 
Ligeti íPollák Antal k.''iivvvezetn Bpest. 

B.M. 7140---. 
Ligeti .'Licliteul«'ri'tr .\iital. L'yerm. : Károly. 

Antal, Vilma, Lstván, Lajos, pálvafelvigy. 

Kis Jenő. BM. 28798—90. 
Ligeli (".^zomerauer Aranka P. -■ r>M 

2311-68. 
Ligeti Lenibergen ÁM"'' i — ■ ÍM 

'■.1660—82. 
Ligeti (Lefkovit.s Áron . v Ijliflv. 

BM. 54705-81. 
Ligeti fLichtenstahl) Áron keresk. Kún-Fél- 

<-tr.\iiáza. BM. 34890—82. 
Ligeti Lessieli Bertalan S.-A-Ujhely. BM. 

>i-2inj — O'J. 

Ligeti 'íioncs 11. ,.;t~ Ii;r.iii Bánás Komlós. 

BM. 256W— 77. 
Ligeti Lamla) íide szabósegéd Bpest. BM. 

s'1103— 89. 
Ligeti Hnjek; Ernő, gyerm. : Aranka, Paula, 

József, körjegyző Závod. BM. 52557 — 76. 
Ligeti (Lichtfusz) Ferencz, gyerm. : Béla, 

Ii-ma, B«}rta, vas. hiv. Csaba. BM. 12974—85. 
Ligeti (Lusztigj Ferencz kisk. B.-Gvarmat. 

BM. 28433—88. 
Ligeti (Rnska) Gti~ 

Ida, Irén, Irma, Mar_-ir. >/,aoo upi-.-t. ijM. 

26969—81. 
Ligeti (Lissik! György, fia Béla. postamester 

Mándok. BM 2-30. —"i. 
Ligeti (L^zich) G'-ula •-.-A -Ljí.lÍv. UK. 

12944—65. 
Ligeti íZitterbaum, Hermin, Róza, Janka. 

.Jolán Bécs. BM. 57743—86. 
Ligeti Haiczman) Hugó Párád. BM. 4424 48. 
Ligeti Friediándoii Hugó magánhiv. Buda- 
pest. BM. 46724—85. 
Ligeti Liebwert) Ign. gyerm.: Anna, Lipót, 

Jenő. ügynök Bpest BM 662.5—81. 
Ligeti CLoházai I::nácz keresk. Kalocsa. BM 

40759—84. 
Ligeti íLefliovicsj Ign., gyerm.: Béla. Anna 

S.-A.-Ujbely. BM. 66369—93. 
Ligeti Schweinhautj Imre, gyerm. : JÓ2sef, 

betűszedő Bpest. 28246—81. 
Ligeti (Loncsjirevits Imre Bozdán. BM. 

37879—81. 
Ligeti 'Lipjamecz János c.sendőr Pétorvá-sár. 

BM. 95172—01. 
Ligeti Alifater) János Nagy-Károly. BM. 

26067—92. 150 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Ligeti (Loncsái'evits) János Be/.dán. IJ.M. 
3g353 93 

Ligeti (Lusztig) Jenő Zenta. BM. 53485—83. 
Ligeti (Lefkovics) Jenő, Miklós S.-A.-üjhely. 

BM. 57267—86. 
Ligeti (Föi-ster) József Pest. BM. 7939—48. 
Ligeti (Föistner) József orvos Sz. Fejérvár. 

UK. 10930—62. 
Ligeti (Löbl) József, gyerm. : Mária, Leo, 

Gizella, Ferencz N.-Várad. BM. 34207—78. 
Ligeti (Lock) József festösegéil Debreczen. 

BM. 5742—90. 
Ligeti (Zverina) József Dáiiy. BM. 92102—91. 
Ligeti (Lövvy) József ós fia Ferencz Bpest. 

BM. 58696—93. 
Ligeti (Löviiiger) Júdás v. Gyula tanuló 

Budapest. BM. 51517—90. 
Ligeti (Droppa) Károly kisdedóvó Rima- 
szombat. UK. 9143—63. 
Ligeti (Koseiiberg) Károly, gyerm : Mária, 

Emilia, Béla, Gizella Putnok. BM. 13393,80. 
Ligeti (Loiicsarics) Károly bádogos Bpest. 

BM. 44691—85. 
Ligeti (Liptfík) Károly és leánya Ilona Buda 

pest. BM. 72885—93. 
Ligeti (Grünfeld) Lajos, Mór tanulók Bpest. 

BM. 11039—90. 
Ligeti (Leiiuidörfer) Lipót N.-Bitse. BM. 

30023—86 
Ligeti (Lusztig) Luiza. gyerm. : Benjámin, 

Antal, Paula Bpest. BM. 47002—83. 
Ligeti (8zletkón) Mária Bpest. BM. 36092/81. 
Ligeti (Austcrweil) Mór honv.-törzsőrmester 

Steyer. BM. 52225—81. 
Ligeti (Lichtenstein) Mór ügyvédjelölt Kis- 

Láng BM. 49890—88. 
Ligeti (Lciwy) Mór Bpest. BM. 8188—91. 
Ligeti (Lefkovits dr.) Mózes József orvos 

Bpest. BM. 23837—80. 
Ligeti (Linenberg) Pál pénzügyőri vigvázó 

Karád. BM. 6062—85. 
Ligeti (Vaszlavszki) Pál, gyerm. : Izabellái 

Ferencz, Lajos, Mária Mező-Berény. BM. 

20649—92. 
Ligeti (Lövvy) Sámuel, gyerm. : Izidor, Nina, 

Árpád, Kálmán, Janka, Antal, Béla, gyár- 

tulajd. Szeged. BM. 19219—83. 
Ligeti (Landauer) Sándor orvos Zilali. BM. 

13412—68. 
Ligeti (Lincsarovits) Sándor József keresk. 

Bezdán. BM. 23923—81. 
Ligeti (Zitterbaum) Sándor kisk. Bécs. BM. 

1871—90. 
Ligeti (Lustig) Siegfried Budapest. BM. 

32374—82. 
liigeti (Leichtman) Soma, gyerm,: Margit, 

Gusztáv Kis-Várda. BM. 25411—85. 
Iiigeti (Löwi) Vilmos tözsdeügyn. Budapest 

BM. 48685—84. 
Ligeti (Lefkovics) Zsigmond keresk.segéd 

Miskolcz. BM. 62058—88. 
Ligetvári (Aminger) Lajos ismeretlen illet. 

BM. 5561—48. 
Likey (Likier) Mátyás vendéglős Pest. ÜK. 
14715—61. Linzer (Sigman [Siegmanuji Zsigmond (\"i- 

tiisz) vas. tisztv. Szabadka. BM. 57967 — 82 
Lippai (Lipp) Béla Bpest. BM. 2 1094—76. 
Lippai (Lipner) Bertalan kiskorú Paris. BM 

44264—87. 
Lipcsei (Lips) Róbert Kristóf Lirlapkiad<> 

Pest. UK. 436—62. 
Lipoti (Leupold) Miksa főhadnagy ismeretlen 

illetős. BM. 11733—48. 
Liptai (Leopold) Ede bádogosmoster Szeged.^ 

UK. 20023—62. 
Liptai (Lindenberg) Emánuel, gyerm. : Ká- 
roly, Imre, gépgyáros főügynöke Szeged. 

BM. 42247—81. 
Liptai (Zujacz) Endre, gyerm. : László, Iloua,^ 

Endre, írén, Lujza Fakóvezekény. BM. 

56005—91. 
Liptai (Potaczek) Ferencz, gyerm. : Lajos,. 

András, Amália, Gyula Eger. BM. 39194—72. 
Liptai (Lipták) Imre, Borbála özv. Hansányi 

Szilárdné, növ.-pap Budapest; Gödöllő. BM^ 

4113—85. 
Liplai (Luptákj Istv. Újbánya. BM. 66895/91. 
Liptai (Lipták) János tam'tó Ácsa BM. 

65767—88. 
Liptai (Lipták) Lajos N.-Ve.szverés. BM. 

91005—92. 
Liptai (Landsmann) Láíár Budapest. BM. 

75161—92. 
Liptai (Lipták) Mihály, gyerm. : Kálmán,. 

Mária, csizmadia Lippa. BM. 13629—82. 
Li tai (Lipták) Sándor, György V.-Hunyad. 

BM. 7785—86. 
Liptai (Pecurariu) Zsuz.sánna, gyerm.: Jó- 
zsef Bpest. BM. 17281—85. 
Liszkai (Erpáz) Ferencz, gyerm. : Lajos,. 

Jolán Gyöngjös. BM. 5596—68, 
Lisznai (Liszer) Miksa, gyerm. : Adél, orvos- 

tudor N.-Kőrös. BM. 28677—81. 
Lisznyai (Liszt ner) Antal, gyerm.: Antal' 

K-Lőd. BM. 13659—68. 
Liszt 'Szobonya) Nándor orvostanhallg. Mis- 
kolcz. B.U. 26872—84. 
Litasi (Litsauer) Nándor Tepli.;za. BM, 

12876—68. 
Litkei ( Jaitelesz) Fülöp áll.-orv. növ. Losoncz. 

BM. 26356—81. 
Litkei (Jajteles) Gábor kor. segéd Losoncz.. 

BM. 48838—84. 
Litöfi (Backerbauer) Ferencz bormérő Arad 

UK. 14994—66. 
Lobor (BiandI) Ágoston és Erzsébet, ker. 

igtató Já.szberény. UK. 7998 — 65. 
Lombi (Reitermachei) m. k. csendörőrmester 

Igló. BM. 29743—88. 
Lombos (Laubert) József K.-Löd. BM. 

13659—68. 
Lonkai íPornyánszky) Fer. Károly, gyerm. : 

Jolán, Károly, István, előbbi gyerm. : Antal, 

Ilona, Gizella, Mária, András, m. kir. kincs- 
tári erdővéd ; pénzügyőii biztos Szeklencze, 

Szigeth. BM. 22861—71. 
Lónyai (Neubauer) János Babarcz. BM. 

45586—91. 
Loránfl (Wielnberger) Antal szobrász Bpest. 

BM. 22595—81. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 151 Loránd (I^bl) Artiold Nagy-Kanizsa. BM. 

53976— 8i. 
liőránt (L»isztit:i Alfréd E.-Amerika. Bil. 

65370—90. 
Ijóránt Ltisztit:: Erzsébet Vilma Arad. BM. 

78395—93. 
Iióránt (Pejkó) Zénó Bpest. BM 107825 93. 
Lóránt (Kohn.i Júlia Zjmony. BM. 102658 93. 
Lóránt dJ'jwinger Károlv jogliallg Bpest. 

BM. fe.J2.S— S;< 
Lóránt Oblatj León, Aurél kisk. N.-Becs- 

kerek. BM. 49353—90. 
Lóránt iLichtenstein Richárd és EHla. Bpest 

BM. 91942—92. 
Losonczi iLiü^kander) Alajos tanító Arad. 

L'K. 19537—62. 
Losonczi (Loszkandl) János dohánybevált 

DiuiikaüiryeW Szeged. BM. 10269 — 72. 
Losonczi íZwada) Károlv pénzügyőri felv. 

Bi.esr. BM. 9921—86 
Losonczi (Loibersbeck) Lajos bölcs.-hallg. 

K-^szet; BM. 48285—85. 
Losonczi (Lövinger^ Matild ; Laj. Szombat- 
hely. BM. 69936—90. 
Losonczi (Strézsii Pál végrehajtó Sopron. 

BM. 2:<798— 85. 
Losonczi (Strézsii Sándor, gyenn. : Mária. 

Andni.s, Jenő, L;ijos, Ilona, Gyula, Emil, 

C-surtró. BM. 58273—91. 
Losonczi Pinkász) Sándor, gyenn : Róza, 

Lijos Losoncz. BM. 110489—93. 
Losonczi (Eskovks) Tamás honv.-ím. BM. 

1919—68. 
Losy (Lorzsch' Vincze Kis-Tapolcsány. UK. 

S8Ő2— 16. 
Lovagy (Keiter) Fer. Sopron. BM. 12755 43. 
Lováky (Lovak) Vilmos Pest. UK. 16855 44. 
Lóvári Piér) József, gyenn. : Ádám, Józs., 

János, György, István, Józ.sef K.-Líd. BM 

1.3659—68. 
Lovas (Mihalicska) Pál, gyerm. : Ödön Szi- 

rák. BM. 28285—76. 
Lovas Rozmann) S.'índor knlt-mém. Bpest. 

BM. 6838—83. 
Lovas (Löwry; Simon Aranvos-Maróth. BM. 

17432—82. 
Lovasdi (Niederreiter) Ede, gyerm.: Gyula. 

Ilka. Luiza postamester Kis-C'zell. BM. 

17552—68. 
Lovítói (Reszl A Adolf K-M .Vásárhelv. 

BM. 17621—70. 
IjOvíisí (Reszl) Ferencz, gA-erm. : Gizela. 

Jenő, Gvnla, Atlél HL-M.-Vásárhelv. BM. 

42987—83. 
Lovasi (Klementj Ferencz N.-Toronya. BXL 

60619—85. 
Lovasi (Roszkopf) Gyöi^y Debreczen. BM. 

9398—18. 

Ijovasi Konecni) József, gveim. : Magdolna, 
Albert, Károly. BM. 21324—68. 

Lovasi (Polioka) József Buda-Örs. BM. 
8566—74. 

Lovasi Löwinger; Márkusz csend5r Mind- 
szent. BM. 7756—92. 

Lovassi Rö.«sler) Ákos Pe<t BM. 2258 69. Lovász (Las) Dániel, g^erm. : Isrnácz g;izda- 

ti.'^t Felsö-Jóeza. BM^' 15991— 84. 
Lovay (Rajder) János Pest. UK. 3250 — 4a 
Lövik (Hlovik) Adolf ügyvéd Pest BM. 

24ni;>l— 68. 
Lövik f Hlovik) Oíuszt kir. tni^zéki joggyak. 

Homomia. BM 35003—73. 
Lövik (Hloviki Tjvadar és Pál Pest BM. 

16437—69. 
Lovrich 'Osüdör) László, g>erm. : Nándor 

N.-Bánya. BM. 52884—78. 
Lőcsei i'Lantscliaciier) Ferencz Pest. BM. 

4381—67. 
Lőcsei (StuhlmüUen Kár. Pe-t. BM 7816 70. 
Löké ' Lílweasohn) Emil. gyerm. : Lajos, Árpád 

Talián-Dörögh. BM. 52278—85. 
Löké (Lfivvensohn) Samu, gyerm : Kamilla, 

Matild, \ilma bérlő Dorí^h. BM. 5097^88. 
Lörentei (Wurmb) Imre Budapest. BM. 

50954—77. 

Lőrl íL'5\y) Antal kereskedd-gyakoni Pest. 

UK. 12388—66. 
Lőri íözv. Lnwy 8Z. Kolm) Erzséb. magám:. 

Pest. BM. 17923—69. 
Lőri íLöwy) Hugó Géza borkeresk. Biiest. 

BM. 8332—79. 
Lőri (Löwyi Jakab könywivö Budapest. BM. 

31679—77. 
Ijőri (Lövi) Mlmos kereskedő Pest UK. 

2117— ':6 
Ijőrincz Ruliá.*; Pál, gyermekei: Sándor, 

Flórián. Aloizia, IÁ«zló, Gá<pár, G.vula, 

Benő, fóldmöv. Keszeglalva. BM. 50739--84. 
Lőrincz (Rosenfeld) Pál M.-Telegd. BM. 

62091—92. 
Lőrinczfi (Lanrenschik) Ján(« Eger BM. 

22751—68. 
Xjőrinczi Ivíurencsics dr.) Ferencz, gv'erm. : 

Augaszta Flóra, Aurelia Melánia, füjgalm. 

gyak. Bpest. BM. 5317—30. 
Lőrinczi (Laurencsics) Ferencz, gverm.: 

Ko/ália Bpest BM. 4667—84 
Lőrinczi (Vavrik) Ferencz tanító Nagy-Lár. 

BM. 21134—86. 
Lőrinczi (Sim.nk) Pál kisk. Ki.s-Gvarmat 

BM. 30116—87. 
Ijőti (Lövy) Fülöp, Sándor, Izidor, háztulajd., 

keresk., magánzó Bécs. BM. 48144 — 79. 
Lővárdi (Szfitzenberger; Fenaicz Alajos 

C35iszterczirendi hittanhallgató Pécs. BM. 

18681—70. 
IjÖví iKnödl) Károly magántanár Nenpólta. 

BN. 27194—71. 
Lövényi i'Lövrensohn i Izidor Kaposvár. BM. 

12942—84. 
Lövényi (LSw; Józ.sef zálogb. tiszt.-. Pest. 

BM. 10075—69. 
Iiövónyi (Löwensohni Lajos keresk. Pest, 

B>L 2161—67. 
Lövényi rLöw) János orvos- és jogtudor 

Ürmény. UK. 6805—64. 
Lövényi íLövy) Manó Jóstsof Pest. BM 

2608—48. 152 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Lövész (Löw) Lipót vas. hiv.-nok Bpest. BM. 

20826—84. 
Lövész (Schis.ser) János szobafe.stő Bpest. 

BM. 31703—85. 
Lövészy (Schüt/.) András gyógysz. Vörösvár. 

UK. 11448—43. 
Lueardi (Czichintfi) Ferencz Gvör. UK- 

10692—66. 

Ludasi (Gancz) Mór, gyerm. : Béla, Szelina, 

Ilona, Olga Fel.-Aranyos. BM. 38282—92. 

" Ludasi (Gaiisel) Sámuel az „Anker" élet- 

é.% járadék-biztosító társasági hivataln. Bpest. 

BM. 33036—80. 

Ludasi (Gan.szl) Zsigmond Ráez-Szt.-Miklós. 

BM. 3011—74. 
Ludvig (Lntvák) Márk Mgyó. BM 10386/74. 
Lugosi (Ditiiiayer) Béla erdész Márkó. BM. 

83875 — 88. 
Lugosi (Stanisavleviciu hely. ÍStanisavlevic) 

Dömötör ügynök Bpest. BM. 58571—84. 
Lugosi (Lo^scli) Gyula növ.-pap. Győr. BM. 

7669—86. 
Lugosi íLichtenstein) Ignácz Budapest. BM. 

75251—83. 
Lugosi (Weisz) Ignácz ; Mór Nagv Knnizsa. 

BM. 64438—91. 

Lugosi (Weisz) Józs. Bpast. BM. 91479/91. 

Lugosi (Mrazek) Mili. Pápa. BM. 8965—74. 

Lukács (Löwenbein) Adolf, gverm. : Soma, 

Szidon., Oszk., Giz. Szina. BM, 35622—93. 

Lukács (LÖVV7) Ármin, gyerm. : Ilona, Józs., 

Lrzsébet, Elek, keresk. Debreczen. BM. 

5091—88. 

Lukács (Laub) Béla rajzoló Budapest. BM. 

14916—91. 
Lukács (Lövvy) Bernát Kaposvár BM. 

83378—91. 
Lukács ("Löwensohn) Bernát Boglár. BM. 

78465—93. 
Lukács (Lustig) Ferencz számtiszt Budapest. 

BM. 13345—85. 
Lukács (Lusztig) Ferencz tanuló Budapest. 

BM. 18876-90. 
Lukács (Lu-sztig) Gábor vas. hiv.-nok Bpest. 

BM. 13473—86. 
Lukács fLackenbacherj Gusztáv, gyerm. : 

Andor, Aranka Bpe.st. BM. 68336 — 92. 
Lukács (Lichter) Gyula könyvelő Siófok. 

BM. 21932—87. 
Lukács (Lüwenberg) hiv.-nok Debreczen. BM. 

51875—87. 
Lukács (Grünwald) Hermann iiivnok Kassa. 

BM. 13341—89. 
Lukács fSchvvartz) Hermán P.-Eörs. BM. 

67607—92. 
Lukács (Grünhut) Ignácz főpinczér Bpest. 

BM. 39189—85. 
Lukács (Grünhut) Ignácz Budap&st. BM. 

51840—86 
Lukács (Löwy) Ignácz vas. hiv.-nok Fiume. 

BM. 83975—89, 
Lukács (Löwinger) Irén, Józsa Szeged BM. 

75360—91. 
Lukács f Austerlitzt Izid. Győr. BM. 95930/92. Lukács (Lublovics) János Ungvár. BM. 

79438—92. 
Lukács (Lusztig) Jenő Debreczen. BM. 

80293—93. 
Lukács (Löwy) József, Pál kisk. Budapest. 

BM. 12677—88. 
Llikács (Löwinger) József, gyerm. : Mária, 

János Henrik, György Bernát, Pál Gyula, 

bankigazg. Bpest. BM. 63910—90. 
Ltikács (Löwy) József, Lipót Vaiszló. BM. 

78927—91. 
Lukács (Luperszbek) L;ijos, gyerm. : Irma. 

Józ.sef Bpast. BM. 23484—92 
Lukács (Zimmer) László Budapest. BM. 

39149—79. 
Lukács (Löwi) László Székes-Fejérvár. BM. 

75758—93. 

Lukács (Löwy) (Lajos) Lázár Pápa. BM. 

5929 8 i. 

Lukács (fiivvy) Lipót Győr. BM. 81049—93. 
Lukács (Lichter) Móricz, gyerm. : Gyula, 

Imre, Ottilia, magánzó Szeged. BM. 9356 88. 
Lukács (Löwinger) Mór, gyermekei : Lajos. 

Artiiur, kere.sk. Sze-ed. BM. 65752—89. 
Lukács (Löwinger) Netti, gyerm. : Karolina, 

Gizella, Leontina, Hugó Budapest. BM. 

25469—91. 
Lukács (La,mpenfeld) Salamon pénzügyőri 

felviíryázó Ele.sd. BM. -5830— 90. 
Lukács (Lefkovics) Sámuel keresk.-.segéd 

Rimaszombat. BM. 19533—88. 
Lukács (Lusztig) Samu. gyerm. : Antal, Vik- 
tor Górbő. BM 1643—92. 

Lukács íLöwenberg) Sándor joghallg. Deb- 
reczen. BM. 45687—82. 
Lukács (Piltzer) Sándor, gyerm. : Anna, Imre 

T.-Szt-Miklós. BM. 67851—83. 
Lukács (Luperszbek) Sándor Keszthely. BM. 

83202—91. 
Lukács (Lakenbacher) Sándor Bpfst. BM. 

8569—93. 
Lukács íLövy)Sánd. Sopron. BM. 110044/93. 
Lukács (Licht.schein) Vilmos könywivő. 

Bpest. BM, 49963—82. 
Lukács (Grünwald) Zsigmond Eger. BM. 

35622—92. 
Lukács (Abele.s) Zsigmond Budapest. BM. 

33624—93. 
Lukácsi (Lukácsik) György tanár Lőcse. 

BM. 13779—74. 
Lukácsi (Gulácsy) Lajos tanuló Arad. BM. 

7624—72. 
Luigovits (Luig) Milivoj kereskedő Mar- 

tonos. BM. 33714—81. 
Lukinich (Kirchner) Lajos birtokos Nag\- 

Szeredistye. BM. 39543—80. Macskási (Kujbusz) István Budapest. BM. 

10118—86. 
Maeskásy (Dikácz) Mihály Esztergom. UK. 

3862—46. 
Madács (Madacsek) József ügyész Lőcse. 

UK. 16444—42. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 153 Mádai íMoskovits) Ábrahám Sz.-Fejérvár. 

BM. 50763—79. 
Mádai íKruzstvák) András Göncz. BM. 

64610— yo. 

Mádai (Mászny) István, gyermekei : Irma, 

István, Berta, Margit, p.-ü.-őri bizt. Ercsi. 

BM. 16196—82. 
Mádai (Mandl Jánus nagykereskedő Pest 

BM. 28381—72. 
Mádai (Schmidtj János nyűg. i)éuzügyöri 

szemlész Kézsmárk. BM. 70800—84. 
Mádai (Smajda) János, gyermekei : Béla, 

Lajos, Zoltán, mészáros Miskolcz. BM. 

1654—88. 
Mádai (Mandl) Lajos pinczér Bpest. BM. 

36240—84. 
Mádai (Smajda) Móricz kisk. Miskolcz. BM. 

17633—88. 
Mádai (Wittcheni Pál honv.-tiz. Jászberény. 

B.\I. 276013—85. 
Madár < Vogel) Károly, gyerm. : Erzsébet, 

Mária Kónyi. BM. 31240-89. 
Madár (Vogel) Mihály kereskedő Szeged. 

UK. 6047—62. 
Madaras (Vogel) Elek, gyerm . Lip., tanár 

Székpst'ejcrvár. l'K. 18038— 62. 
Madarasi (Placsek) Antal s.-lelk. Szinye. 

BM. 4818—72. 
Madarasi (Placsek) Hermin, Etelka, C'or- 

nelia. BM. 68218—82. 
Madarasi (Vogel) Ján. állatorv. Kisvárda. 

BM. 5ÍU57— 83. 
Madarasi (Heitvogh) János csendőr Al- 

gyógy. B.M. 26529—90. 
Madarasi (Placsek) Lipót, gyerm. : Vilma, 

Antal, géplakatos Bpest. BM. 52583-84. 
Madarasi (Knöpfler; Ruben Madár. BM. 

2l)oló— 83. 
Madarasi (Mráz) Sándor táncztanító Aba. 

BM. 52526—82 
Madarasi (Meisels) Vilmos, gyerm. : Ilonka, 

Olga, Mór Gyula, keresk. Mnnkács. BM. 

52578—82. 
Madarassi (Placsek) János, gyerm. : Ján., 

Ferencz, Mór, Béla, György, Apollónia, 

Irma, trvsz. kiadó Lőcse. BM. 4437 — 69. 
Madarassi íPtacsek) Lipót kanonok Jászó. 

UK. 4474—62. 
Madarassi (Zezulka) Vilmos Módos. BM. 

4359—69. 
Madarász (Fogel) Alajos m. kir. csendőr 

Sz.-Fejérvár. BM. 48194—88. 
Madarász (Martinidesz) Béla m. kir. csen- 
dőr Bia. BM. 75033—88 
Madarász (Stelner) Benedek Pécs. BM. 

61.508—83. 
Madarász (Mentler) Géza növ.-pap Zircz. 

BM. 8ö648— 90. 
Madarász (Móritz) Gyula Hosszuhetény. 

BM. 5U081— 91. 
Madarász (Vukovics) János Buda. BM. 

21501-^8. 
Madarász íMladenits) János csendőr Ka- 
posvár. BM. 44628—89. 
Madarász (Masznyák) Pál kegyesr.-áldoz. 

Bpest. BM. 25528—85. Madáry (Vogel) Kár. Solna. UK. 12002 47. 
Magas (Grosz) Ernő ügyvéd Pozsony. UK. 

5667 — 15. 
Magas Hoch) Sebestyén, gyerm.: Mátyás, 

Miliály, József, Ádám, Miklós, Mihálv, 

Sebestyén K.-Löd. BM. 13659— (58. 
Magasházi (Maurerj István, gyermekei: 

Pál, Jenő, Mária Egyházas- Kesző. BM. 

82341—91. 
Magasházi Hochhaus) József, gy.: Józs. 

K-I^d. BM. 13659—68. 
Magasi rHochsilt) Antal czipész Körmend. 

B-M. 28425—85. 
Mágóesi (Hvizdos) And Bécs. BM 53507/75. 
Magos (Uoch) Károly orvos Zsombolya. 

UK. 18650—61. 
Magvas (Kerner) Gáspár, gyerm. : Antal, 

József, Flórián, Antal, Ádám, Mihály, An- 
tal, Fülöp, József K.-Löd. BM. 13659—68. 
Magvasi (Szammer Mihály tanító Győr. 

UK. .3874— li; 
Magyar (Ungvár; Ármin, gyerm. : Győző, 

tanító Szombathely. B.V1. 35410—90. 
Magyar (Oszadszky) Béla czipészsegéd 

Párizs. BM. 51065—82. 
Magyar (Sonnenwirt) Dávid Debreczen. 

BM. 65299—83. 
Magyar (Tóth) Ferencz, gyerm. : Erzsébet, 

Janka, Imre, Teréz Józsefháza. BM. 

64783—83. 
Magyar (Unger) Gyula Pest. UK. 7168 61. 
Magyar (Ungár) Gyula tanuh) Kecskemét. 

BM. 92214—90. 
Magyar (Mondschein) Hermán irn. Zala- 

i':gerszeg. BM. 34844—87. 
Magyar (Pollák) Ignácz mészáros Székes- 
Fejérvár. BM. 25856—81. 
Magyar (Oszadszki) Imre Orosháza. B^L 

4U854— 81. 
Magyar (Nyikos) István kerékgyártósegéd 

Pest. BM. 11652—70. 
Magyar (Ungár) István, gyerm. : Ferencz, 

Mária, Rozina, István, Szidónia, kovács 

Gyula. BM. 53370—86. 
Magyar (Letykó) István napszámos Bpest. 

BM. 82898—90. 
Magyar (Mayermozes) Jakab, gyermeke : 

Sámuel Szeged. BM. 55513—81. 
Magyar (Mandl) Jakab bizt. hiv, Bpest. 

BM. 55957—91. 
Magyar (Witz) János Kecskemét. BM. 

21065-31. 
Magyar fSzutor) János Tisza-Abád. BM. 

31583—91. 
Magyar (Steiner) Józs. Adony. BM 23764/73. 
Magyar (Csik) József Bpest. BM. 45339/86. 
Magyar (Mag) József csendőr Turia-Re- 

mete. BM. 71754—91. 
Magyar (Ungar) József, gyermekei : Róza, 

Jenő, Lajos, Anna Bpest. BM. 28573—92. 
Magyar(Ungár) József Kálóz. BM. 59221/92. 
Magyar (Halász) Kálmán, gyerm. : Kálm., 

Imre, molnár Halas. BM. 50884—80. 
Magyar (Maxi) Károly tanító Szepetke. 

BAi. 21607—89. 154 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Magyar (Manik) Laj magánzó Arad. BM. 

7703—88. 
Magyar (Mocskos) Lajos Budapest. BM. 

55263—90. 
Magyar (Ungár) Lázár Zala-Koppány. BM. 

32966—32. 
Magyar (Ungár) Mihály Beicz. BM. 8572/79. 
Magyar (Oszadszki) Mihály, gyerm. : Ede, 

Kálmán, asztalos Orosháza. BM. 51957/80. 
Magyar (Scliloncz) Mihálv Detta. BM. 

53934—91, 
Magyar (Üngár) Mózes, gyerm. : Háni, 

Jakab, Franciska, Lajos, kereskedő Szen- 
tes. BM. 1979—34. 
Magyar (Mondschein) Pál, gyerm. : Izsó, 
"Ernő, Emil, Marczel, Zala-Egerszeg. BM. 

34845—87. 
Magyar (Kostecki; Rudolf könyomdász 

Bpest. BM. 3183—85. 
Magyar (Ungar) Sámuel czipész T.-Föld- 

vár. BM. 4738—90. 
Magyarfi (Finegir) Gyula gazdasági aka- 
démián N.-Gomba. BM. 49141—78. 
Magyari (Marcze.ll) András csendőrőrpar.- 

nok Maksa. BM. 4398—36. 
Magyari (Unger) Antal csendőr Kolozsvár. 

BM. 46606—87. 
Magyari (ügorcsák) Ferencz csendőr Lajos- 
falva. BM. 15664—92. 
Magyari (Moldován) Gusztáv szücsmest. 

BM. 24545—86. 
Magyari (Múlt [Muldt] Moldt) György 

Tiszasüly. BM. 19183—82. 
Magyari (Malusil) Györgv csendőrörsvez. 

Thurdosin. BM. 66263—85. 
Magyari (Pijó) József gyári-munkás Nagy- 

Somkút. BM. 68897—92. 
Magyari íHirsch) Márton szűcsseg. Arad. 

BM 706"5— 88. 
Magyari (Macsán) Mihály, gyerm. : Béla, 

Imre, vas. vonatőr Arad. BM. 40037—86. 
Magyarosi (Duda) Mihály, gyerm. : János, 

Anna, Mihály, István Róza, Viktória 

Oláh-Jopláza B.M. 66656—84. 
Magyarosy (Haszlinger) Márk Pest. UK. 

13915—46. 
Majérfi (Mayer) József szappanos H.-M.- 

Vásárhely. BM. 17766—84. 
Major (Schwarz) Antal orv.-tudor Gyur- 

gyevo. BM. 16703-84. 
Major (Mailender) Gyula rakt.-nok Vácz. 

BM. 45623—90. 
Major (Majer) István tisztviselő Komárom. 

BM. 91348—92. 
Major (Mayer) Jakab, Gvula zong.-mester. 

Bpest. BM. 41102—85. 
Major (May) Jakab áll.-vas. tiszt Szeged. 

BM. 3454-36. 
Major (Majer) József Tata. BM 8886/67. 
Major (Altmann) József Topolya. BM. 

75819—93. 
Major (Maver) Károly gazdasági ellenőr 

Horpács. B.M. 7959—70. 
Major (Mayer) Rezső Arad. BM. 52083/88. 
Major (Marmorstein) Róza Munkács. BM. 

15565-83. Majorfi (Mayerliofter) Mihály orvos Kőrös- 
Ladány. UK. 8382—62. 

Majoros (Löventritt dr.) Adolf ügyvéd Sza- 
badka. BM. 60697—93 

Majoros (Majorschia hely. Majorsics) Ist- 
ván, gyerm. : Erzsébet, Anna, Mária, erdő- 
őr Susanovecz. BM. 58976—87. 

Majoros (Maver) Károly Szatm.-Németi 

BSI. 39280—81. 
Majoros (Rabatiu) Mihály szolga Nyiregj- 

háza. BM 78299—87. 
Majorosi (Schweitzer) Márton Aldebrő. 

UK. 7415—74. 
Majorosy (Stolmár) Sebestyén E^sztergom. 

BM. 10566—47. 
Majos (Bandisz) Károly megy. h aljegyző 

N.-Károly. BM. 52229—81. 
Majthényi (Mojzes) Fáni Pozsony. BM. 

35837—93. 
Majtényi (Mojzes) János sz.-fer.-r. társ. 

Érsekújvár. BM. 4852— Só. 
Majtényi (Rosenbergj Lajos orv.-növendék 

Bpest. BM. 59315—47. 
Majtényi (Rosenberg) Zsigmond és Gyula 

Szatmár. BM. 73552—92. 
Makai (Machala) Gáspár Balassa-Gyarmat. 

UK. 19756—62. 
Makai (Mokau) György 'csendőr-őrsvezető 

Predájna. BM. 1377—86. 
Makai (Riegler) Gyula, gyerm. : Béla Bpest. 

BM. 23318—85. 
Makai (Mach) Laj. tanár Vácz. BM. 26717,75. 
Makai (Mayer) Rezső, gyerm. : János, Ká- 
roly, jegyz.-seg. Sokolovács. BM. 11342/82. 
Makai (Memlauer) Sándor, gyerm.: Ele. 

mér, Kamilia, Temesvár. BM. 36619—92. 
Makfalvy (Szinger) Ihadeus és János 

Veszprém. Ulv. 242—42. 
Makkai (Maucha) Ján. Zércz. BM. 28428/77. 
Makkai (Makaria) János csendőr Deés- 

Akna. BM. 63172—90. 
Makkai (Maucha) József, gyerm.: Béla, 

Francziska, Gizella, Jolán, Mária, jegyző. 

Suúr. BM. 20026—68. 
Mákos (Makovényi) erd.-ak.-gyak. Selmecz. 

BM. 14858—69. 
Makrai (Mackenhammer) Antal urad. 

számtart. BM. 50896—81. 
Makrai (Macker) Sándor, gyerm. : Jenő, 

László, Irén, gazdatiszt Egervár. BM. 

23477—83 
Málasi (Krumpel) János, gyerm. : Margit, 

Gizela, megy. árv-sz. jegyző Aranyos- 

Maróth. BM. 55822—86. 
Maldényi (Matiegha) Károly, gyerm. : Syl- 

vina N.-Szombat. BM. 58217—83. 
Málhay (Pekker) Ágoston, Márton Szé- 
kesfejérvár. UK. 14419 — 61. 
Malmay (Müller) Józs. Buda. BM. 3883/48. 
Malmosi (Müller) Sámuel gazdatiszt Pécs. 

UK. 10963—63. 
Málnai (Manlieimer* Vilma hajadon Bpest. 

BM. 8454—88. 
Málnai (Manheimer) Henrik Lipót helyett, 

Mihály, gyerm. : Mór-Lipót, Gyula, Béla, 

sütőmester Bpest. BM. 26963—81. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 155 Málnási I Macher; György csendőr, Ádánd. 

BM. 56(375—93. 
Mádnásy (Remtht József nyűg. százados 

Temesvár. BM. 8872—48. 
Málnay Mirovinszkv) Ignácz orvos-tanár 

Test. L'K. 12924—15. 
Malomfi (Mühlbauer; Frigj-es pénzügyőri 
szemlész Buziás. BM. 137T6 és 15649 71. 
Malonihegyi (Mühlberger) István gazda- 
tiszt Kekk.'. L'K. 3735—62. 
Malomhegyi 'Mühlberger) József gazda- 
tiszt Kékkő. UK. 7U54— 62. 
Maltay (Malczer> l'ál Szeged. UK. 954/44. 
Máival {Lusták j György szabós. Bpest. 

B.\l. 68762—89. 
Mándi Mandl) Béla gazdász Bpest. BM. 

76792—91 
Mándi (Mandel Ignácz Kis-János BM. 

16815—93. 
Mándi Mandelj Sámuel, gyerm. : Géza, 

Kántor-Jánosi. BM. 4(J266— 81. 
Mándok (Merker Ti.adar Bpest. BM. 

997i;'— 83. 
Mándoki (Meisel; Fábián Debreczen. BM. 

75569 — 93. 
Mándoki (Mandl j János tizedes Sz.- Fejér- 
vár. BM. 25979— SJ. 
Mánfai (Maverhotfer^ Eie áll. -vas. mérn. 

Aszód. BM.' 1744— 87. 
Mányai íKoller) Iván BM. 28428—77. 
Már (Michel Szilárd, gyerm. : Oszkár, Gab- 
riella, Amália. Irén, táv.-tiszt Pancsova. 
BM. 31049—87. 
Márai \Mayer) Lajos vas. tiszt Bécs. BM. 

36377—82. 
Marcsa íMercsa) Tódor vas. őr Zim.-Ujfalu. 

BM. 18560—87. 
Marczali íMorgenstern) Mihály, gyerm. : 
Johanna, Henrik, Regina, Gizella, Mária, 
rabbi Marczali. BM. 59531 — 75. 
Marczali Maislis Mór tanító Oros-háza. 

B.M. 26716—81. 
Marczona (Grim) József, gyerm.: Péter. 
János. Ádám. János. Fülöp. János, József, 
Antal. Ferencz, K.-Lőd, BM. 13659—68. 
Marék (Morovitz- Roz Arad. BM. 2-290;91. 
Márfi iMundloch Jakab, gyerm.: János, 
Vilma, Ferencz, Károlv. Jakab, Katalin 
Tisza-Szt.-Miklós BM. '9á3l6— 93. 
Margai (Mergl) Károly elemi iskola-tanító 

Újvidék BM 20183—68. 
Marganyai (Fleischer) Gábor Pest. UK. 

13yl5 — 16. 
Margitai (Likavecz) Antal joghallg. M.- 
Csanád. BM. 46679—89. 
Margitai (Majhon) József tanító Csáktor- 
nya. BM. 33713—78. 
Mairgitai (Grűn) József, gyerm. : Ernő, 
Gabriella, megyei árv.-sz. jegyző S.-A.-ÜJ- 
hely. BM 756—84. 
Margittai íMargitics) Gvörgj-, fla: Oszkár, 

Ó-Pály. BM. 24344-76". 
Margittai íMillich) Péter, gyerm. : Valér, 
.Jenő. Béla, Jolán. Lajos, ügvvéd Mohács. 
BM 0431-86. Márk (Marcu Benjámin pálya-felvigyázó 

B. Csaba. BM. 893S2— 92. 
Márkfy Markója^ Sámuel Szt. -Benedek- 
rendű áldozár UK 1S33 — 14. 
Márki Márkli József Pest BM. 7436 43. 
Markocsi Mittermaier) Imre vas. tiszt. 

Soprony. BM. 24808—81. 
Máriás Budaií József Kösd. BM. 16750/74. 
Markos Markovits/ Károly gazdát. Torda. 

UK. 7509—62. 
Máriási Markovics) Mihály, leánya Mari 

Horvát-Nádalja. BM 32897—75- 
Maros Markovics) Hirsch, gyerm. : Gizella, 

Gábor Mezö-Teremi. B.M. 52817—94 
Maros (Mittlerj Jónás házgondn. Bpest. 

BM. 28241—81. 
Marosfy (Maosz) János kir. táblai jegvző 

Győr. UK. 915—42. 
Marosi (Ulicz) .Ágoston, Angusztina, Rozá- 
lia, Julianna, Antal, Emilia, Brassó. BM. 
12556—79. 
Marosi iMaverhofler) Ágoston könyvelő 

Bpest BM. 04425—87. 
Marosi iMartinekj András N.-Várad. BM. 

48766— SO. 
Marosi (Mandel) Ármin rajztanár Bpest. 

BM. 45442— S6 
Marosi (Marosán) Áfon csendőr Torda. 

B.M. 39956—92. 
Marosi (Fellerbaner; 

H6103— 86. 
Marosi Chobodides 

kereskedő Vácz. UK 

Marosi (Albrecht) Ferencz erdögyakornok 

Ungvár. BM 2450—81. 
Marosi (Felberbaner) Géza vas. kai. Arai 

BM. 31712— te6. 
Marosi (Mojszeszka) György, gyerm. : Si- 
mon, Joachim, Julianna, Mária, erdész 
Szetcsova- BM. 48062—86. 
Marosi (Marosan) Gvörgy Zsibó. BM. 

17800—89. 
Marosi Mandl) Gvula csendőr Gyapjú. BM. 

3812—89 
Marosi (Mahler) Hermán Sámuel Szeged. 

BM. 12329—68. 
Marosi íHeiczinger) Imre szücssegéd 

Bpest. BM. 31493— 8*3. 
Marosi (Frenczel) Imre. gyerm. : Hona. 
Imre, Rudolf, gépvezető Sz.-Fejérvár. BM. 
12256—84. 
Marosi Morgenstern) Izidor, gyerm.: Si- 
mon, kávéh.-tul. Eger. BM. 60572 — 85. 
Marosi Maressegh) János törvszéki-imok 

Galantha. BM. 36862—77. 
Marosi (Martinkovics) János csendőr Kun- 

Majsa. BM. 67584—90. 
Marosi (Miklecz' János Losoncz. BM. 

48932-91. 
Marosi Murcsián < János csendőr Kovászna. 

BM. 3447—92. 
Marosi (Heiczinger) József lelkész Ipoly- 
ság. BM 3237—68. 
Marosi Motzi József, gjerm. : Erzsébet, 
József, Fehértemplom. BM. 87255 — 91. Berta Arad. BM 

Ferencz és József, 

1882—64. 156 NE V VÁLTOZTATÁSOK. Marosi (Mrávj József csendőr Veszprém. 

BM. 45649—93. 
Marosi (Singer) Károly Kuvin. BM. 1825/69. 
Marosi (Mauritz [Szlovák]) Károly vasúti 

kalauz N.-Várad. BM. 13032—90. 
Marosi (Marasinyecz) Lajos, gyerm: József, 

Béla Komárom. BM. 16145 — 76. 
Marosi (Mayer) Lipót adótiszt Munkács. 

BM 12449-82. 
Marosi (Marmorstein) Manó Bécs. BM. 

753—86. 
Marosi (Malik) Mihály növ. pap Zircz. BM. 

75173—90. 
Marosi (Morgenstern) Miklós és gyerm.: 

Jakab, Eszti, Anna Miskolcz. BM. 18429 93. 
Marosi (Mahler) Mór magánzó Szegeden. 

UK. 9511-862. 
Marosi (Markscheld) Nándor Szolnok. BM. 

6037 — 72. 
Marosi (Morgenstern) Salamon Miskolcz. 

BM. 54713—92. 
Marosi (Morhauser) Vincze szakaszvezető 

M.-Hegyes. BM. 12814—93. 
Marossi (Máz) József gjerm. : György, 

Mátyás, János, Vendel, Fülöp, János, 

Mihály K-Löd. BM. 13659—68. 
Marossy (Pesendorfer) Henrik Pozsony. 

ÜK. 17562—63. 
Marosy (Mayer) János postakiadó Pest. 

UK. 14715—61. 
Maróthi (Marczékovics) János fodrász segéd 

Bpest. BM. 18603—79. 
Martini (üngar) Mihály czipész N.Szeben. 

BM. 58480—80. 
Martinits (Schmidt) István Temesvár BM. 

1408-79. 
Márton íMarmorstein) Ede Nyitra. BM. 

58983—92. 
Márton (Martin) Györgj' K.-Löd. BM. 

13659—68. 
Márton (Martinka) György erd. tanuló 

Semse. BM. 19321—90. 
Márton (Klein) Gyula mérnök Kolozsvár. 

BM. 24478—88. 
Marton (Martin) Henrik divatkeresk. Bpest. 

BM. 22780—84. 
Márton (Mellinger) Henrik Bpest. BM. 

28574—92. 
Marton (Maiersberg) Ignácz keresk. N.- 
Kanizsa. BM. 6827Ö— 84 
Marton (Szakon) Lajos birtokos Zala-Lövö. 

BM. 33882—83. 
Márton (Auspitz) Sébi, Ignácz, kisk. Báníi- 

Hunyad. BM. 51604—89. 
Marton (Magerszberg) Ödön orvos Nagy- 

Gallos BM. 19913—84. 
Márton (Skotnyár) Pál Hugyag. BM. 153/89. 
Mártonfalvi (Mandl) Fül. gyerm,: Károly, 

György, betűszedő Bpest. ÚM 40045—90. 
Martonfalvi (Mattersdorfer) Sánd. gyerm. : 

Emilia, Lajos, Izidor, Ármin, Antónia 

Zala-Egerszeg. BM 10601—68. 
Mártonffy (Márton) Frigyes színházi titkár 

Debreczen UK. 14715 — 61. 
Mártonfi (Weisz) Antal jogász Szécsény 

BM. 7288—72. Mártonfi (Marmorstein) Ignácz Bpest. BM. 

68544—83. 
Mártonfi (Mayerhotfer) Márton és gyerm.: 

Emil, Flóra, vár. tiszt, aljegyző Gyöngyös. 

1705—68. 
Mártonfi (Marczinov) Mihály m. kir. csendőr 

N.-Bocskó. BM. 11932— ö7. 
Mártonosi (Fucsik) Márton Gyula levél- 
hordó Bpest. BM. 72142—86 
Mártony (Méth) Áron Arnold borkeresk. 

Bpest BM. 85163—89. 
Martos (Mittelmann) Ferencz ifj., gyerm. : 

Ferencz, Sarolta, Szilárdka Arad. BM. 

94529—90. 
Márványi (Maieta) Ferencz vasgyári szer- 

kov. Bégahida. BM. 4394—86. 
Márványi (Heszkel) Mózes tanító N.- 

Bodolló. BM. 23454—83. 
Máté (Matsej) Ágoston Pest. BM. 17498/71. 
Máté (Fazekas) Imre Deés. BM. 8153 — 91. 
Máté (Majer) Károly, Rezső fogtechnikus 

Lusoncz. BM. 87213—93. 
Mátics (Árnyékházi) István, gyerm. : József, 

Mária, Mátyás, fazekasmester Zombor. BM. 

22777—89. 
Mátrai (Satz) Ábrahám díjnok Bpest. BM. 

15544—83. 
Mátrai (Mihalik) Antal, József, (Aurélj, 

cistercz. róm. áldozár Zircz, Baja. BM. 

55409—82. 
Mátrai íMager) Antal keresk. P.-Sz.-Mihály. 

BM. 25968—90. 
Mátrai (Mateis) Antal Imre növendék pap 

Fadd. BM. 9911;^- 93. 
Mátrai (Schwarcz) Arnold Bpest. BM. 

10S82— 77. 
Mátrai (Macsatta) Béla tan.-kép. növ. Kassa. 

BM. 15376—68. 
Mátrai (Mayer) Boldizsár szabómest. Bpest. 

BM. 37749—81. 
Mátrai < Matkovcsik) Ede, HadrianaPozsony: 

Újváros. BM. 49328—83. 
Mátrai (Melicsko) Ede tanító Selmeczbánya. 

BM. 52614—84. 
Mátrai (Macsatta) Endre néptanító Sz.- 

László. BM. 4784—79. 
Mátrai (Mager) Ferencz, Karolina, gazda- 
tiszt Csömör. BM. 29671—90. 
Mátrai (Braun) Gábor Gvöngjös. BM. 

28911—81. 
Mátrai (Martba Mártán) György vár szám- 
segéd N.-Várad. B.M. 26648—81. 
Mátrai (Petz) Gjőző káplán Mareal. BM 

76469-87. 
Mátrai (Macsatta) Gyula tanárjelölt Sáros- 
patak. BM. 2927—71. 
Mátrai (Markscheid) Ignácz háztulajdonos 

Szolnok. BM. 14401—69. 
Mátrai (Kutrovácz) Ignácz mészáros-segéd 

Bpest. BM. 33953—86. 
Mátrai (Mrasz) István gyógyszerész Er- 

Mihályfalva UK. 372—863. 
Mátrai íKarpelesz) Izsák orvostudor Bpest. 

BM. 63544—82. 
Mátrai (Markusz) Izsák kereskedősegéd 

Szirák. BM. 53766—85. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 157 Mátrai ' Maudl Jakab orvos Kalocsa. BM. 

8091—68. 
Mátrai (Mautner; Jakab tanító Zsolna. BM. 

56873—83. 
Mátrai (Kosch) Jakab könyvelő Budapest. 

BM. 75462—80. 
Mátrai (Mandb Jakab Üreges Gyöngyös. 

BM. 5"X)43— 9';i. 
Mátrai (Malatidesz> János. ^erm. : Vil- 

helmina. Sándor, vendéglős Komárom. 

BM. 236115—81. 
Mátrai (Tri font) János, gyerm. : Katalin, 

I^jos, Dénes, Rikárd, Ferenc, tanító B.- 

Gyula. BM. 69938—89. 
Mátrai Maver) János s. jegyző Nyirjes. 

BM. 32732—90 
Mátrai íMitlochi József uradalmi vadász 

Bikul. ÜK. 6163—63. 
Mátrai (Hadobás-Néger) József János Pest. 

BM. 15032—71. 
Mátrai (Modli) József növ. pap Zirez. BM . 

Sí04tj— 90. 
Mátrai Fuchsloch) József, gj'erm. : István, 

Mária. Erzsébet, Jozefa, József Duna-Al- 
más. BM. 1074—92. 
Mátrai < Maller) Lajos ker. seg. Szfejérvár. 

BM. 16109— 6H. 
Mátrai (Underlak) Lajos, gyerm : Lajos, 

Vilmos, Károlv, szobrásztanár Bpest. BM. 

52844—83. 
Mátrai iMikaliki Lajos tanárjel. Budapest. 

BM. 11213—84. 
Mátrai i Wohl) László, gyerm. : Aranka, 

Terézia. Hona Jászberény. BM. 41378 81. 
Mátrai (Matuscheki László belvett. karnagy 

Veszprém. BiL 37497—84. 
Mátrai (Kesoszek) Lipót s. lelkész Nagy- 

Mozsony. BM. 56065 — 76. 
Mátrai ■ Freis) Manó, Miksa szigorló orvos 

Eger. BM. 91967—78. 
Mátrai (Maiher) Mihálv mérnök M.-óvár. 

UK. 7652—64. 
Mátrai (Melicskó) Mihály, gyerm. : Emma, 

Gusztáv Velencze. BM, 18798—76. 
Mátrai i Mautner) Mór, gyerm. : Kálmán, 

Katalin, Berta, Imre, Teréz, Zsigmond, 

László, Róza. József, Judit Kálmánesa. 

BM. 58436—82. 
Mátrai fVeiszt Mór keresk. Detki. BM. 

66S46— 84. 
Mátrai (^Markscheid) Nándor, gyerm.: Ist- 
ván. Imre, Lajos. János, Mária, Terézia, 

Klára, Nándor, vár. adószedő K.^zt,-Már- 

ton. BM. 19689—69. 
Mátrai (Mayer) Pál, gyerm.: Béla, István, 

sütő segéd Bpest. BM. 37783—81. 
Mátrai (Braun) Sámuel mérnök Bpest. BM. 

13384—79. 
Mátrai (Mály) Sándor jegyző Gáborján. BM. 

4938-7-67. 
Mátrai ( Hr itz) Sándor, gyerm. : Irma, György 

Gyöngyös. BM. 21453—67. 
Mátrai (Mondschein) Sándor díjnok Sz.- 

Fejérvár. BM. 31807—80. 
Mátrai (Mavercsák) Sándor és fia Sándor 

Karczag. BM. 65393—84. Mátrai (Mifroka) Sándor, János iparosok 

N.-Kálló. BM. 60196—89. 
Mátrai Mattersdorferi Tivadar keresk. 

Bpest. BM. 12679—88. 
Mátrai (Mondschein) Vilmos nevelő Sz.- 

Fejérvár. BM. 33375—85. 
Mátray Rót hkrepf) Ferenez, Gábor és 

József pesti orvos, szemész, szülész v. n. 

UK. 14538 — i7. 
Mattilai (Pienkáva) Ignácz Buda. BM. 

932(^-73. 
Mátyus (Mattnsch) József, gyerm. : Mária, 

József, .Sándor, Ludovika, Katalin, erdő- 
igazgató Fehértemplom BM. 64821 — 87. 
Mátyásföldi (Matusek) Antal mezőörsi 

lakos v. n BM. 8862—48. 
Mansperger (Egervárv) József Sopron. HT. 

8140—60. 
Mayer (Ziegler) Ágoston tanuló Pest UK. 

17173—65. 
Mayer (Semián) Aurél Szászkabánya. BM. 

23186—69. 
Mayer (Deutschi Miksa és Szidónia Lúgos. 

UK. 14519—62. 
May érik (Devosa Julianna Mez<VBerény. 

BM. 47027—83 
Mecczösir íSnitzer) Ignácz turai sebész v. 

n. UK. 657 — J7. 
Mecseri (Munki E. Ferenez, gyerm.: Sán- 
dor, Euzsénia Bécs. BM. 40661—89. 
Medek (Fritzmann) Éva Rosáliá Arad. BM. 

51237—79. 
Medgyesi (Morgenbesser) Árpád Gnéxda. 

BM. 70488—83. 
Medgyesi iSefteli) Ferenez kereskedő, 

Szatmár. BM. 57196 — 82. 
Medgyesi í Weichselbaum) Ignácz keresk. 

segéd Jászberény. BM. 34706—84. 
Medgyesi (Sefteli Salamon keresk. Nyir- 

Bátor B-M. 14800—87. 
Medgyessy i^Kruszlicz) György 6z<^edi 

lakos V. n. BM. 4443—48. 
Medresi (Medve) Mihály kön^•vvezető Arad. 

BM. 1379—72. 
Medrey (Poder) István és Mihály, váczi 

lakos v. n. UK. 11448—43. 
Medvéi Bar) Ferenez gazdatiszt Ó-Gyalla. 

BM. 1988IJ— 70. 
Medvéi (Mellinger id.) Rezső, gyerm. : 

Zsigmond, Béla, Mór, Jenő, Dezső, Gizella. 

Szidónia. Jankó, Samu. Paula, Elmesztina, 

kereskedő Esztergom. BM. 32586—81. 
Medvesi (Bernscherer) Lajos tanító Gyula- 

kesz. BM. 9679—68. 
Medvesi (Bernschererj Rezső, gjerm. : 

G^Tila, József, jegvző Fördemicz. BM. 

9679—68. 
Megyeri (Morgenbesser) Ferenez növ. pap 

Lőcse. BM. 58221—90. 
Megyeri íMedve) János Tövisegyháza. BM. 

81791—91. 
Megyeri (Immerblum) Vilmos kereskedő 

Selmeczbánya. BM. 2759—82. 
Megyesi (Mitrovic, Weischer) Artúr nyom-r 

dászsegéd Zombor. BM. 5750—84. 158 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Meggyesi (Nvifeikál) Ede Győr. BM. 

19928—74. 
Megyesi (Ritka) János Breznóbánya. BM. 

24932—78. 
Megyesi (Merkl) Károly, Sarolta, Pest. 

BM. 21974—69. 
Megyesi (Morgenbesser) Károly, gyertn. : 

Károly, Podolin. BM. 38866—93. 
Megyesi (Morgenbesser) Lajos, Géza, Gnez- 

da. HM. 8815—83. 
Megyesi iSefteli) Simon, Sámuel kisk., 

Aranyos-Meggyes. BM. 48681-89. 
Móhesi (Binex) József és Ignácz keresk. 

Pest. ÜK. 13915—46. 
Mejjes(Mekkler) Józs K.-Löd.BM. 13659/68. 
Mólai (Veisz) Dániel fényképész, Rima- 
szombat. UK. 3172—65 
Mende (Mendl) Manó kisk., Gyula-Fejérvár. 

BM, 49748—87. 
Mendelényi (Mendel) István biró Pesten. 

UK. 14878—15017—61. 
Mendelényi (Mendel) Sámuel, gyermekei: 
Jolán, János, Ede, lelkész, Nemes-Csóvi. 
BM. 13570—68. 
Ménesi (Marmorstein) Sándor szabász Bu- 
dapest. BM. 88855—91. 
Mentényi (Mittermann) Sándor, János Baja. 

BM. 8621—92. 
Mentes (Horvát) Teréz, gyerm. : Kálnián, 
Eleonóra, József, Gizella, Miklós Szergény. 
BM. 3958—82. 
Mentő (Marliás) Ferencz csendőr, Deél. 

BM. 26074—92. 
Menyhért (Manovel) Vilmos, Jenő Bpest. 

BM. 83304—91. 
Méraj (Mayer) Ferencz Ungvár. UK. 7415/47. 
Mérei (Schöpf) Ágoston és Frigyes Pest. 

BM. 1601—49. 
Mérei (Meri) Ágost Pannonh. benczés. BM. 

8351—68. 
Mérei (Mácsovits) György tanitó, Bpest. 

BM. 3365Ö— 83. 
Mérei (Marmorstein) Gyula Kaposvár. BM. 

62817—84. 
Mérei (Misinger i Henrik szatócs, Szt-Mihály- 

falva. BM. 15655—84. 
Mérei (Honig) Ignácz keresk. Keszthely. 

BM. 26277—81. 
Mérei (Mieselbach) József keresk. Eszter- 
gom. BM. 15229—86. 
Mérei (Hőger) József, gyerm.: Lörincz, Ist- 
ván kiskorúak Baja. BM. 23419—87. 
Mérei (Matsovits) Lajos Pannonh. BM. 

50939—83. 
Mérei (Mettler) Lőr. moln. Baja. BM. 15480/87. 
Mérei (Mandl) Menyhért mag. hiv. Bpest. 

BM. 64910—88. 
Mérei (Mandl) Miklós hiv.-nok Bpest. BM. 

71711—89. 
Mérei (Mandl) Miksa keresk. segéd Bpest. 

BM. 9273—82. 
Mérei (Macsovics) Pál kisk. Tab. BM. 

46607—87. 
Mérei (Mellinger) Rezső ifj., gyerm.: Emil, 
Jenő, Géza, Hugó, Lujza keresk. Eszter- 
gom. BM. 40104—81. Mérei (Litz) Sándor korcsmáros Siklós. 

BM. 43091—82. 
Mérei (Macsovics) Sándor Kaposvár. BM. 

48366—83. 
Mórei(Mandl) Zsigmond Kótaj. BM. 32437/91. 
Merény ( Marberger) József postatiszt Bpest. 

BM. 8451—88. 
Merényi (Tapfer) Antal föv. adószámviteli 

hiv főnök Bpest. BM. 37782—86. 
Merényi (Müller) Ferencz Temesvár. BM. 

6372—48. 
Merényi (Mekler) Ferencz városi kapitány 

Esztergom. UK. 13961—61. 
Merényi (Müller) György Komárom. BM. 

8805—18. 
Merényi (Müller) György ügyvéd Komárom. 

UK. 17894—64. 
Merényi (Moticskó) György tanitó Nagy- 
Várad. BM. 70384—87. 
Merényi (Maiker) Gyula val. min. sz.-tiszt 

Buda. BM. 1922&— 69. 
Merényi (Weisz) Gyula B.-Bánya. BM. 

42456—81. 
Merényi (Springer) Jakab Orosháza. BM. 

31906—81. 
Merényi (Mekler) János szabómester Esz- 
tergom. UK. 647—62. 
Merényi (Troli) János Munkács. UK. 

8387—62. 
Merényi (SchöpfF) Jenő könyvkereskedő 

Nyitra. BM. 42909—80. 
Merényi (Mülilberg) József, gyermekei : 

Rikárd, Melánia, Elza, Kornél, Alice, ke- 
reskedő Bpest. BM. 25271—87. 
Merényi (Schöpchen) Lajos Kassa. BM. 

38774—76. 
Merényi (Irollj Leopold zombori sebész és 

szülészmester v. n. UK. 16453 — 42. 
Merényi (Szalczer) Ödön gyógyszerész Po- 
zsony. BM 41209—78. 
Merényi (.Meskoviczi) Sámuel pomázi la- 
kos V. n UK. 11448—43. 
Merényi (Mayer) Vilmos gőzhaj. hiv.-nok 

Vörös-Berény. BM. 81209—87. 
Merényi (Meczl) Vincze, gyerm. : Kálmán, 

Géza, Jenő, segéd telekk. vezető Sopron. 

BM. 32403—83. 
Merész (Meszner) József erdöőr Lippa. BM. 

6720—85. 
Mérey (Melioris) Dénes, Antal, utóbbi gy.; 

László, Anna, Aurélia, törvényszéki biró 

Radnis. BM. 17507—76. 
Mérföld (Scliönfeld) Francziska F. férj. br. 

Lehmann Ottóné Banka. BM. 44031—86. 
Mérhai (Smerha) János magánzó Pesten. 

UK 8975 63 

Méri (Mandl) Béla Baja. BM. 42453—81. 
Méri (Mannheimer) Dániel Frigyes keresk. 

ügynök Budapest, ill. Antweroen. BM. 

9274—82. 
Méri (Machaczek) Ferencz Arad. BM. 

68588—92. 
Méri (Mandl) Ignácz Nagy-Kálló. BM. 

83976—92. 
Méri (Weisz) Lipót Károly hiv.-nok Bpest. 

BM. 23556—88. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 159 Móri iK"--'; >rtudor urv. nüv. Budapest. 

BM. K4:;— ;-?. 
Memyei Tnsaovits) Dénes számv. Arm. 

Balaton-Somogj-. BM. I"23ö5 — 8.x 
Mérő Mracsna János, István szobrász 

Biulapest. BJL 227 15— 9<3. 
Mérő Mandel) József Debrcczen. BM. 

Merő iMarmorsteinj Lipót vas. épít hiv. 
M -Vásárhely. BM. 12761—86. 

Mersits Mrsticza) János gyógyszerész Gal- 
_'i')ez. L'K. l^ — -37. 

Mórtey Weil Benedek iparos Pesten. 
DK. : 47 1.5— '51. 

Mervai Münz) Jakab Ármin könyvvez. 
Bpest. BM S'jS.^S— 89. 

Mérvei iLunacsek Gvözö Pécs. BM. 
Tiui,^— 92. 

Mészáros (Ohanyal, András, Teréz, nap- 
számos Ecsér. BM. 21807—82. 

Mészáros íMederle) András C-Gyalla. B>L 

Mészáros Maszarik, András, gyenn . Mar- 
git P.Keresztúr. BM. 11327—93. 

Mészáros Fleischer) Antal bonvédbadn. 
Budapest. BM. 37S.5— 76. 

Mészáros Mészarovlts) Antal, gvenn. : Mi- 
hály, var-a-mester Győr. BM ' 2117—73. 

Mészáros <I-leiszhmann> Antal csendőr. 
Lajta-Sz-Miklós BM 10570—86. 

Mészáros Fleischer Farkas csendőr 5r- 
mesrer Nagy Varjas BM. 11690—86. 

Mészáros Fle> 'íynla tanító Mn- 

ráiiy-I^hnta. I 

Mészáros i,Kn-- Imre Pest. BM 

139<;i;— 6.S. 

Mészáros (Metzker. h. Metzger) János ma- 
íánz'- Bpest. BM. 17059—81. 

Mészáros Metzger) József mázoló-mester 
IVst. UK. 15445—62. 

Mészáros (Nenmajer) József zenetanár 
B\>est. BM. 28LH8— 83. 

Mészáros Dobra József m. kir. bonv. őr- 
mester Ó-Gvalla. BM. 74671—87. 

Mészáros íFleischer) Kornél gyógyszerész 
Érsekújvár. BM 28y79— 82. 

Mészáros (Sztiszkala) Lajos szíjgyártó 
Bpest. BM. 73894—88. 

Mészáros Fleischmann) Mór keresk. segéd 
Szomoathely. BM. 48593 — S6. 

Mészáros (Mráz) Pál csendőr Orosháza. 
BM. .62644—91- - 

Mészáros (Fleischer> Sámnel kereskedő 
Szatmár. BM. 1665 — 72. 

Mészáros 'Míttelman) Simon vas. hiv.-nok 
Bpest. BM. r.219— 5.5. 

Mészáros I Fleischmannj Tivadar joghallg. 
Budapest BM 59645—80. 

Mészáros í Fleischmann t Zsigmond Moór. 

BM. 477.54—86. 
Mester iLeimeisten János, gyerm.: Mátyás, 

Mihály K.-Löd. BM. 13659—68. 
Mester Komáromi) József néptanító Nagy- 
szalonta. BM. 15626—83. 
Mesterházi íNenmeister) Antal Zalavár. 
B\L 17678—76. Mesterházi iHutten József in-dasz. Zala- 

Eizerszes. B.M. 4886^':'>:'. 

Meszesi 'Schweinitz* József és I^zló. UK. 

14715—61. 
Messey (Kalchbrenner Józstt ügj-véd 

S •• .1 'r. UK. 15735 — 10. 

M ' anda; Károly hiv.-ook Kőszeg. 

1 -:«). 

Mezei Gr.tózfeldi Adolf, gyerm.: Lajos, 

Dezső. szat'Vs PelsOcz. BM. 45623 — 84. 
Mezei Mieselbach; .\dolf, gyerm.: Gábor. 

Janka, Juliska, Béla. Margit Czegléd. BM. 

7-:j24— 93. 
Mezei Borkárt; Alajos szatócs Bpest. BM. 

248S(>— ,s3. 
Mer ' " '' .Vntal hird. iroda tnlajd. 

Me. 1 Antal Kaposvár. BM. 

8iő4o — y;i 
Mesei ^Griinsfeld) Áron, gyerm.: Arnold. 

Margit, Izabella keresk. Qgynok Bécs. BM. 

54083—81. 
Meaei (Dobra) Antal Mihály, gyerm. : Erisé- 

bet,Mihály, Antal M.-Pécska. BM 13995 S8. 
Mezei Trawnicsek Bernát Mór Kalocsa. 

BM. 36243—83. 
Mesei (Sdiifiar) Dávid,* gyerm. » ^lária, 

Teréiia. Vilmos, Hermina keresk. Fóth. 

BM. 63454—39. 
Mezei NJ.-inthner) Farkas, gyerm.: Ilona, Izidiii 
Mezei 

Eeer. . 
Mezei ' ■ 
Mezei.M ; 

B>L 34i: 1— ö5. Bpest. BM. 5041»— 81. 
I'erencz, Izabella üveges 

Fül. Tétény. BM. 1352177. 
^ki. Gyula géplak. N.-Körös. ■t-z ^Urtonh. BM. 3832Ö 88. 

lácz Bpest. BM. 55087 93. 

. T Varsolcz. BM. 6.S235 87. 

Jakab S.-A.Ujhely. BM. 

BM. Mezei iMitteImann> Gvala bizt biv.-nok 

Debreczen. BM. 2«1429^-88. 
Mesei Veisz Henrik. KM. 22070— 8L 
Mesei ) Blnmenfeldi Ignácz ker. segéd Deb- 
reczen. BM 325SÖ — 74. 
Mezei Grünfeldi Ignácz, gyerm.: Sándor, 

Ernő. József, Gyula S.-A-Ujhely. BM. 

24673 — 75. 
Mezei "v'-í" ^ t /.. 
Mezei 
Mezei .' 
Mezei Grüűftjld 

S.577— 83. 
Mezei íHirschlt Jakab Mártonhely. 

38319-^8. 
Mezei Grnnfeld> Jakab Bpest BM 58042/89. 
Mezei SzlaviczkviJán. Bpest B.M. 37386'74. 
Mezei Sehönfeld. József. BM. 2':»726— 83. 
Mezei Mihalcsikí József, gyerm. : Erzsébet, 

Lajos, Adolf, Gizella. Béla Tis7a-Órs. BM. 

ö3'''ü— 85. 
MezeiRosenfeldi Józs. Bpest. BM. 2288591. 
Mezei 3Iicsjan) József Esucza-Ujhely. BiL 

SOoöo — 92. 
Mesei (.Mayer) Júlia Mártonh. BM. 55784.88. 
Mezei (Szonnenfeldj Károly, gyerm.: Fe- 

renez, József, Klára. Sarolta, Károly do- 

hány-tözsér Szakolcza. BM 25020—71. 
Mezei (Rozenfeld) Klementina Szolnok. fíSL 

4550—84. 160 N E V VÁLTOZTATÁSOK . Mezei (Eilingsfeld) Konrád cistercirendü 

hittanhallg. Pécs. BM. 18681—70. ^ " 
Mezei (Schöufeld) Lajos joghallgató Pest. 

UK. 20627—63. 
Mezei (Grünfeld) Lajos, gyerm. : Sándor, 

Hugó, Irma, Etelka, Leo, Géza, Béla, Gi- 
zella, Johanna lisztkeresk. Bpest. BM. 

20208—82. 
Mezei (Stechlich) Lajos szabóleg. N.-Kani- 

zsa. BM. 70876—82. 
Mezei (Rosenfeld) László pénz ü. ö. gyak. 

Szeged. BM. 21263—69. 
Mezei (Dietrich) László, Margit Pécs. BM. 

4030—83. 
Mezei (Grünsfeld) Lipót orvos Pesten. UK. 

13961—61. 
Mezei (Masi) Lipót K.-Tapolcs. BM. 7679/83. 
Mezei (Keindl) Lipót Bpest. BM, 22208/84. 
Mezei (Grünfeld) Márton órásmester Pest. 

UK. 210—62. 
Mezei(Reinfeld) Mátyás Bpest. BM. 98213/93. 
Mezei (Rozmiisi Mihály, gyerm.: Árpád, 

Gyula, Etelka, Ilka, Lajos vár. főpénztárn. 

Breznóbánya. BM. 22757 — 73. 
Mezei (Schönfeld) Mihály Bpest. BM. 6093/93. 
Mezei (Lusztig) Mihálv, gyerm. : Irén. Déva- 

ványa.-BM. 32548—93. ' 
Mezei (Medzihradszky) Miklós szolga Bpest. 

BM, 5140—80. 
Mezei (Grünfeld) Mór föpinczér Bpest. BM. 

60478—81. 
Mezei rHirschl) Mór kisk. Mártonhely. BM. 

55784-88. 
Mezei (Mickelszstadter) Mór ker. segéd 

Gyöngyös. BM. 68538—86. 
Mezei (Rosenfeld) Mór, gverm. : Zsigmond, 

Miksa, Sándor Zenta. B.M. 112752—93. 
Mezei fMokanu, Mokány) Pál csendőr. BM. 

54528—82. 
Mezei (Sténsfeld) Pál ászt. segéd Bpest. BM. 

50444—84. 
Mezei (Blumenfeld) Rebeka Róza Veszprém. 

BM. 60745—84. 
Mezei (Lusztig) Rudolf vár. irnok Kecs- 
kemét BM. 17792—81. 
Mezei (Grünfeld) Sámuel (Sándor) ker. segéd 

S.-A.-Ujhely BM. 51507—88. 
Mezei (Neufeld) gyerm. Samu, Izsó, Elek 

O-Becse. BM, 28578—92. 
Mezei (Reichenfeld) Sándor, gyerm. : Laura 

Béla, Berta Kisbér. BM. 56779—80. 
Mezei (Medzihradszky) Sándor mészáros, 

Rákos-Csaba. BM. 23703—82. 
Mezei (Morgenstern) Sándor, gyerm.: Dezső, 

Elza, Ottó, Irén kávés Bpest. BM. 73835/91. 
Mezei (Mandel) Simon Kolozsvár. BM. 

50240—91. 
Mezei (Ehrenvvald) Sim. Bpest. BM. 24748/9a 
Mezei (Freudenfeld) Vilma férj. Krövik 

Ferenczné Érd. BM. 21348—87. 
Mezei (Feldmann) Vilmos keresk. Bpest. 

BM. 42065—81. 
Mezei (Miselbach) Vilmos Czegléd. BM. 

12846—92, 
Mezei (Grünsfeld) Zsigmond könyvelő Pest. 

UK. 14642—66. Mezei (Grünfeld) Zsigmond mázoló m. Bpest. 

BM. 57908—89. 
Mezónyi (Mául) Antal Zalamegve BM. 

7344—68. 
Mezey (Baszel) Ferencz és József Papmezö. 

UK. 556—45. 
Mezey (Szkrivanek) Flórig fazekas mester 

Esztergom. UK. 5365 — 61. 
Mezey (Polacsek) Ignácz B.-Gyarmati polgár 

UK. 5457—62. 
Mezey (Bassel) József és Ferencz Magyar- 
óvár. UK. 3374—44. 
Mézfalvi (Lákner) János mézeskalácsos 

Budán. UK. 15202—61. 
Mező (Macska) Ferencz és leánya Marczella ; 

mostoha gyerm.: Tamás, Julianna és István 

Trencsén. B.M 96801—93. 

Mező (Tamás) Julianna és István Temerin. 

BM. 96801—93. 
Mező (Medlics) Károly vasúti kalauz Arad. 

BM. 12760—87. 
Mezöű (Wirczfeld) Gedeon kereskedő segéd 

Pest. UK. 11909—864 
Mezöfi (Moyzes) István asztalos segéd Bpest. 

BM. 46309—89. 
Mezöfi (Grünfeld) Manó orvos Pest. UK. 
- 10261—865. 
Mezőffi (Feldmayer) Ágost Budapest. BM. 

55019—76. 
Mezősi (Heideker) Vilmos Miskolcz. UK. 

14652—62. 
Mezzei (Pauer) Antal és Ferdinánd. Szom- 
bathely. UK. 14837—65. 
Michnai (Miclma) Lajos alezredes Pozsony. 

BM. 6241—93. 
Micsey (Mitschdörfer) Rezső Pest. UK. 

391.5—6], 
Miesto (Stettler) Adolf szabómester Zágráb. 

szül. Pesten. UK. 17071—61. ' 
Mihálfi (Michl) János birtokos Győr. UK. 

18522—63. 
Mihálfi (Mihalovics) József Samu tanár 

Szarvas. UK. 2874—62. 
Mihálfi (Markbreit) Zsigmond N.-Abonv. 

BM. 19640—69. 
Miháli (Micheller) Antal kasznár Pápa- 

Kovácsiu. UK. 6526 — 64. 
Miháli (Mihalovich) István Szeged. BM. 

8000—48. 
Mihalovics (Pityó) Mihály Szölgy. BM. 

15711—78. 
Mihály (Micheller) József bíró Pest. BM. 

55329—61. 
Mihály (Micheller) József gazda sz Magyar- 
óvár. UK. 15256—64. 
Mihályfalvi (Jung) Ignácz csendőr őrm. 

Magy.-Csóka. BM. 1581—86. 
Mihályfi (Misnyák) Ferencz gyerm : Karo- 
lina, Alád. bányász Oláh-Láp. BM. 10472/86. 
Mihályfi (Michalek) Ferencz vas. hivatalnok 

Szatmár. BM. 58327— Ő7. 
Mihályfi (Michlik) János N.-Emőke. BM, 

234_46— 68. 
Mihályfi (Paulik) János növ. pap Nagj'- 

Emőke. BM. 14555—88. NÉVVÁLTOZTATÁSOK ItU ISffihályfi Str^iner Li{'t aranyműves Ész- 
tereim. I;M- 3-5' 4—-.'. 

Mihalyfi Mihaila Li'rim-z. gyenn.: Erzsé- 
bet, Aloizia, erd.Wr Mehala.BM. 5115S9«-'. 

Mihályi I^bt Mihály színész Bpest BM. 
4'.;'9'>1 — s-j. 

Miíiályfi Zuszkini Mihály, Emma, erdész 
Fel»VHám.)r BM. 14100—83. 

Mihalyfi (Mócz; Mózes csendőr Magy-Cséke. 
BM. 82534—89. 

Mihályfy Mihálicsko) Ferencz Danafold- 
vár. BM. 5577— 1>4. 

Mihályi iMichel) Ágoston ispán Magócs. 
UK. 1622—64. 

Mihályi Dancs) Endre Budapest. BM. 
593139—93. 

Mihályi Miehelbaaer) Gynla, gyerm.: 
Ferencz, Aladár, Gj-ala, kereskedísegéd 
Bt>est. BM 69996— S2. 

Mihályi (Mlbelics) János, jjjenn.: Ernő, 
Izabella. Györgj-, Mária, József, Jánes, 
megj-. tiszti főügyész Zombor. BM. 37721/80. 

Mihályi iPotyesz} József Félegyháxa. BM. 
35521—60. 

Mihályi (Michl) József, gyeim. : Ferencz, 
Kornélia, Irén, szappanos Gydr. BM. 

Mihelfy (Michel) Albert keresk. X-Várad. 

UK. 9051 — 13. 
Mihó ^Wittenberg) Mária, Kálmán Kis- 

Kan-Halas. BM. 2484—73. 
Mikes iMiehelbach) János, gyerm.: Gynla, 

Margit. Béla. Tibor, Vilmos, Anna, főerdész 

N.-Bánya. BM. 46062-^7. 
Miklós Mikulás) János kisk. Latilla. BM. 

2VS'>1— ító. 
Miklós Mikulacsik) Pál, Alfiéd, tam'tó Ma- 
daras. BM. 17115—85. 
Miklósfi (Nikolaevics; lottó hív. gyak. Te- 
mesvár BJL 1754*— 69. 
Miklósfy (Miknsi Sámuel ev. lelkész Syi- 

reevháza UK. 13884—44. 
Miklósi Mikuláscsikj Ferencz tanító N.- 

Küveres. BM. 39937—81. 
Miklósi iMlkoIa) Gvörgy Szeged. CK. 

14715— ól. 
Miklósi Kohn dr.) Henrik ügyvéd Bpest. 

BM. 416;.5— 93. 
Miklósi Niklós) István, gyerm. : Zoltán. 

András Nadrág. BM. 111654—93. 
Miklósi iNikolaus) János tam'tó Práhos. 

BM. 8422— 6». 
Miklósi )Mikiileskó) JÓKsef Nyitra. BM. 

29474—67 
Miklósi I Mikulás) József Beszterczebánya. 

BiL 33529— 92. 
Miklósi (Csasa) Márton ügyvédjelölt Nagy- 

Kárt>ly B>L 14519—72. 
Miklósi iMikulcsó) Miklós Budapest. BM. 

2rK"iy2 — 93. 
Miklósi (Nikel) Mór S.-A.-Lihely UK. 

11914—62. 
Miklósi (Xalczni) Pál Csaba BM. 2181L67. 
Miklósi rMikolaszkó) Rezső pléb. Kis- 

Gradna. BM. 79364—90. 

Névváltoztatások. Miklósi fMikularko> Vilmos, Mária Zombor. 

BM. 1046—92. 
Miklósy Nikkl. M.'.ricz S.-A.-Ujhely. BM. 

V«>i) — 18. 
Miksa iMischa János Vasvár. BSL 41695,91. 
Miksafy Flampen Leopold Budapest. BM. 

44v^') — is. 
Mikovszky {Korcsmár; János leik. Falkns. 

UK 10:344—62. 
Milasi Milyasdcy) János, gyerm. : Alojma, 

Kárülv. Kéla, só-hivatali ellenőr N.-Kanizaa. 

BM. 9187—71. 
Miltényi (Mittenbergen István, gyerm.: 

Sándor, Mari, Antal, Anna, Eltel, Józ8e£| 

btván. tanító Egerszeg. BM. 62702—87. 
Miltényi Miltenberger) Jakab tört.-atíá 

üln.'.k Bpest. UK. 17211—63. 
Miltényi Mllteoberger) Jóiae^ gyerm.: 

iiynT^- és Mihály Szegjiárd. BM. 3001/4& 
Miltényi iMittenberg) Jónef^ gyerm.: Ár- 

{.ád, Vilma, József, posL lev.-hor. Keszthely. 

tíyi 19263—06. 
Miltényi ([Nemes] Miltenberger) Miklós 

ismeretlen illetős^ helye UK. 20125—47. 
Miltényi fHerUer} Samu Bellyén. BM. 

SlöO — 89. 
Miltényi (Miltenberger) Sándor, gyerm.: 

Sándor, Károly Igaácz, Gyula, Ignácz 

« zi{^sz N.-Kanizsa BM. 63629—85. 
Mindszenti Bhrelovits [Bhrkyvits]) Antal 

ízah.'.-m^'>ter Arad. BM. 44674—62. 
Mindszenti tPanosta) Mihály Szepesh^. 

BM. 26157—81. 
Miskei iBncsij Ferencz, gyerm.: Mária, 

Auna. mészárossegéd Bpest BM. 41880/78. 
Miskei (Simli) Jőtaei, gyerm.: Kaitdina, 

G.Nnila, Dezső Benyszög. BM. 26325—91. 
Miskei Kruppaíi Mvia Sz.-Fejérvár. BM, 

l'jl;79— 93. 
Miskolczi ("Botb' Arnold tanár Bpest BM. 

3;556':— 81. 
Miskolczi i'Dnmitrátvií Ferencz birtoko* 

Léczfalva. BM. 21T4't— 83. 
Miskolczi Weiszmann) Hermann szinéas 

-Miskolcz. BM. 13045—86. 
Miskolczi Misik) Mihály Bimaszombat. 

B.M. 54118—92. 
Miskolczi (Joszticz) Miksa könyvkeresk. 

Torda. BiL 76744—89. 
Miwácz fBagvula) Béla, Hed\-íg Baja BM. 

33167—83. 
MÍEsei (Mner) András orvos Pest. BM 3248. 
Mocsáxiyl (Scfalesinger) Ödön, gyermekei : 

Kár, Kikárd, Jakab, Győr. BM. 37470/86. 
Mocsári (Feuchtmaveri Antal, Jenő és 

Ján.^ ó-§zőny. UK. 10157—61. 
Mocsári íSchlesinger) Bernát keresk. Bécs. 

BM. 24545—88. 
Mocsári (Schlesinger) Bernát Gy6r-S«get. 

BM 104583—93. 
Mocsári Schlesinger i Ernő, gyerm. : Hen- 
rik, Vilma, Irén, Pál. Rezsó, Malvin, olaj- 

gjáros Győr-Sziget. BM. 53124 — 81. 
Mocsári ISchlamadinger) Ger6 képezdeí 

segéd Csongrád. BM. 31090—71. 

13 162 NE V VÁLTOZTATÁSOK . Mocsári (Schlesinger) Henrik, ker.-segéd 

Bécs. BM. 15343—86. 
Mocsári (Schlesinger) József hiv.-nok Te- 
mesvár. BM 29369—86. 
Mocsári (Móczer) Ignácz, gyerm. : Mária, 

füszerkeresk. Eger. BM. 27636—81. 
Mocsár; (Schlezinger) Ignácz és gyerm. : 

Jenő, Eva, Ter. Györ-Sziget. BM. 7031/93. 
Mocsári (Fajkmayer) Laj., testv. : Ferencz, 

József, Nándor N.-Várad. BM. 4268—67. 
Mocsári (Moskovitz) Lövi Miskolcz. BM. 

92851—92. 
Mocsári (Schlesinger) Manó, gj'ermekei : 

József, Lajos, Janka, Miksa, Imre, Róza, 

alkusz Győr. BM. 227U2— 84. 
Mocsári (Hitzelberger) Miklós, gyermekei : 

Gabriella, Albert, vas. áll.-fönök Szalonta. 

BM. 20287—82. 
Mocsári (Schlesinger) Mór, gyerm. : Róza, 

Irén, István, keresked. utazó Bécs. BM. 

41077—89. 
Mocsári (Schlesinger) Ottó, gyerm. : Imre, 

Ilona Györ-Sziget. BM. 53124—81. 
Mocsári (Koppéi) Ödön N.-Szombat. BM. 

52143—92. 
Mocsári (Schlesinger) Vilmos ügynök Bpest. 

BM. 13085—87. 
Modor (Modér) Péter, gyerm. : Vidor, Andor, 

Hermin, Rózsa, Gizella, Aranka, keresk. 

Kalocsa. BM 9973—69. 
Módos (Szmodiss) János szigorló-orvos 

Pest. UK. 2308—66. 
Mogyorósi (Hermann) Férd., gyerm. : Béla, 

Ödön Léva. BM. 52985—83. 
Mogyorósi (Haszlinger) György nyugal- 
mazott adószedő Veszprém. UK. 12480/62. 
Mogyorósi (Kaffesieder) Jakab, gyerm. : 

Leonóra^ Budapest. BM. 8582 — 77. 
Mogyorósi (Háziinger) János szabómester 

Pest. UK. 9398-63. 
Mogyorósi (Kafésieder) Lázár üveges- 
mester Bpest. BM. 36405—82. 
Moha (Muha) Alajos, gyerm. ; Lujza, Mária, 

Árpád, Róbert, föerdö-ör Kisiblye. BM. 

76085—90. 
Mohácsi (Miszlivetz) Béla, gyerm. : Béla, 

asztalos Bpest. BM. 52082—86. 
Mohácsi (Mazák) István csendőr Ürmény. 

BM. 36980—90. 
Mohácsi (Mohácsek) László, gyerm.: An- 
tal, József, Mária, Ilona, Teréz Galántha. 

BM._ 25006—91. 
Mohácsi (Mandl) Sára színésznő Baja. BM. 

31557—82. 
Mohai (Malinak) Gyula számtiszt Selmecz- 

bánya. BM. 20066—82. 
Mohai (Maurer) Lajos díjnok Sz.-Fejérvár. 

BM. 13341—84. 
Mohai (Mucha) Pál N.-Surány BM. 17890,67. 
Mohar (Macher) József tanár Znió- Váralja. 

BM. 55039—93. 
Mohári (Morbiczer) Gyula lelkész Tardos- 

Kedd. BM. 8632—68. 
Moháry (Morbicza) Ján. Pest. BM. 7491/48. 
Móhr (Süsz) Mihály Szegvár. BM. 43194/79. 
Mokai (Pillmayer) Ign. Buda. BM. 11967/48. Moldoványi (tubardics) Antal iparo* 

Radna.BM. 33752—83. 
Moldoványi (Markseid; Jenő borb.-segéd 

Bpest. BM. 65122—89. 
Molitor (Müller) Gyula, gyerm. : Titus, Ist- 
ván, Zsótía és Ágoston, ügyvéd Lőcse. 

UK. 14506—63. 
Molnár (Mikulán) Ádám szabósegéd Bpest. 

BM. 40870—81. 
Molnár (Fischer) Adolf, gverm. : Dezső, 

Béla, lst„ kávés Komárom.' BM. 70395/86. 
Molnár (Moskovits) Adolf, gyerm. : Ábra- 
hám Homonna. BM. 59353—88. 
Molnár (Müller) Adolf, gyerm. : Erzsébet, 

vas. hiv. Bpest. BM. 60451—89. 
Molnár (Leichtnerj Ad. Vácz. BM. 34586 92. 
Molnár (Mumzát) Ágoston keresk. Naszód. 

BM. 39871—87. 
Molnár (Mtillner) Alajos vár. rendőr Arad. 

BM. 23826—81. 
Molnár (Müller) Ármin, gyerm. : Sándor, 

Samu, Katalin, Ilona, szabó Bpest. BM. 

65716—82. 
Molnár (Mandl) Ármin, gyerm. : Móricz, 

kisk. Eger. BM. 46203—87. 
Molnár (Klárik) Bálint Üj-Kécske. BM. 

57106—93. 
Molnár (Moskovitz) Béla, Károly Arad. 

BM. 32594—85. 
Molnár (Mermelstein) Benjámin lak.-segéd 

Munkács. BM. 39127—87. 
Molnár (Mendel dr.) Bernát Gy -Fehérvár. 

BM. 49629—91. 
Molnár (Muszka) Dániel, Sándor Miskolcz. 

BM. 45594 92. 

Molnár (Müller) Dezső Pest.BM. 30074/71. 
Molnár (Maylander) Ede gőzm. tulajdonos 

Tárnok BM. 3095—86. 
Molnár (Müller) Endre, János, tanító Vad- 
kert. BM. 19899—85. 
Molnár (Müller) Ferencz szinész Sopron, 

BM. 22888—83. 
Molnár (Müller) Ferencz tanító Ohátpuszta. 

BM. 32987—83. 
Molnár (Kohn) Ferencz Kis-Czell. BM. 

86148—92. 
Molnár (Mühlstein) Ferencz Kétnyár. BM. 

97352—92. 
Molnár (Millhofer) Frigyes, gyerm. : Károly, 

Pál, Mária, Antal Kecskemét. BM. 44722/75. 
Molnár (Michelstadter) Fülöp ügyn. Gyön- 

gyös. BM. 44412—91. 
Molnár (Molnerits) Gábor kép. tanuló Ka- 
locsa. BM. 34198—86. 
Molnár (Miller) Géza joghallg. Bpest. BM. 

84906—87. 
Molnár (Mandl) Géza egy. tan. Bpest BM. 

49377—90. 
Molnár (Moskovics) György kárpitos Arad. 

BM. 65325—86. 
Molnár (Müller) Gyula, Károly Bpest. BM. 

11372—82. 
Molnár (Müller) Gyula lapszerk. Szabadka. 

BM. 62042—84. 
Molnár (Grünspan) Gyula gyerm.: Márkus 

Lajos Temesvár. BM. 23873—93. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 163 Molnár íLövvinger) Henrik, Hek Siótok. 

1158—^5. 
Molnár t]lk>odscbeÍDi Henpann ifj. Zala- 

Egerszps:. BM. 39625— S7. 
Molnár Fürst) Ign. X.-Atád. BM. 68017 91 
Molnár • Moncskót Istv. Bpest 89148833 *1. 
Molnár Mitlen Istrán orvost halig. Bpest. 

BM. 376Ö2— «i. 
Molnár 'Maodl) lador ker.-segéd Bpest 

BM. 2.5^-8:3 '88 
Molnár >Auerbadi) Izsák Komárom. BM 

52-.-46— 93. 
Molnár fMoskoTícs) Jakab, gjenn. : Jakab, 

Fnlöp, GjTila Ungvár. BiL 13»>46 — s5. 
Molnár Morgenstem dr.> Jakab. Imreögjv. 

N. Kanizsa. BM. 83436—89- 
Molnar EiGhmöUer) Jioos vend. Aradon. 

LK. 12105—61. 
Molnár Koviesícs) Jáaos könyvker. Pes- 
ten UK. ! 2!. 56— 62. 
Molnár (.Millhofei-) János és Zbobh Kecs- 
kemét BM. 44783—75. 
Molnár (Mfiller) János lelkéss Madocsa. 

BM. 12551 —77. 
Molnár <ScbikmnI]er> János tart hadnagy 

Pozsony. BAI. 59933—81. 
Molnár iMaska) János cseléd Debreczen. 

BM. 20605-«8. 
Molnár (Katfai) János m. k. pénzö. felvigy. 

P^trossény. BM. 56441— 88. 
MoInár(Mohi»)Ján.8oproD.BM. 106071 93. 
Molnár (Rosoibei^ Jea6 űgjw^jeiL M.- Vá- 
rad. BM. 46146—85. 
Molnár iFríedmann dr.) Jenfi, MTOstod. 

S.-A-Ujhely. BM. 56888—89. 
Molnár (Möllner) Jóssef Pest BM. 7584.68^ 
Molnár > Miller) Jóssef gyermekei: Jóise^ 
Lajos, László. Károly, fiSorvos Onk-8s^ 
BM. 3630—70. 
Molnár Lehr) jóssef gyermekei : János, 
JózseC Imre, Éra, lí^íály Nagv-Bőcsa. 
BM. 2995—71. 
Molnár rHeller; József Karczag. :^L 

40í>98— 81. 
Molnár (Kohn) József Kaposvár. BM. 

51590—84. 
Molnár (Modcovics) József, gyerm.: Emma. 
Irén, Károly, mümalmí tiszfriseló Ungvár. 
BM 13047—85. 
Molnár (Modem) József orvos SE.-Fejérvár. 

BM 94028— 9L 
Molnár (Pospisil) Károly Budapest BM. 

469öO— 75. 
Molnár (Kohn) Károly Bpest BM. 1952582. 
Molnár i^Iahler) Károh^ SoB»ed. BM. 

4S169— 86. 
Molnár >lann> Károlv Török-Becse. BM. 

44:-H>—92. 
Molnár íMarmorstein) Lajos gy^ysL-segéd 

DonaveessL BM. 9177—87. 
Molnár fMIínd) Lásaló hadam-. Nyitra. BhL 

76346—91. 
Molnár <Mnller) Lipót, Áron Lőcse BM. 

6187.3—75. 
Molnár 'Maylánd«^) Lipót, Lajos bírtt^os 
Gutorfold. BM. 9276—86. Molnár Rosenbog) Lipót, Artnr, kisk. 

Verseci BM. 43355—87. - 
Molnár M<:)6kovies)Márk(Ma7er)Kisvárda. 

BM. 4Ty:i>-fó. 
Molnár iTiefeogniber) Márton és gyom : 

Vilma. Mária, Regina, Ágnes és Lajos 

Darno. KI 16404—93. 
Molnár <\Volftnaver) Maver István, gyerm.: 

Józs.. Erzséb., Anna, Malom. BM. 17203—83. 
Molnár (FriedjMayerUbren BM. 45115 84. 
Molnár (MBUner) Mihály keresk. M.-Ovár. 

UK. 17547— 62L 
Molnár (Miller* Míhálv N.-Várad. BM. 

833—67. 
Molnár CUSOv) Mihály Budapest BM. 

Molnár (MSÜer) Mihály telekk. napidíjas 

a-M.-Vásárhely. BM 63860—^6 
Molnár {Möllerj Miklós Feketehegy. BM. 

16935— 1>7. 
Molnár (Möller) Miksa BM. ^290—86. 
Molnár (Jnravich) Mlinár, gyenn. : Ferenca. 

Alajos, lakatos Bpest. WL 53287— 86l 
Molnár (Möller> Mór Sgyv.-jeL fe«K»i«r« 

BM. 57739-^4- 
Molnár <Moakovics) Mór, Géxa, egyvéd 

Ungvár. BU. I304ft-«5. 
Molnár (Mantner) Mór, Ede^ bádogos 

Kaposvár. BM. 17193— «6l ^^ 

Molnár iFViedman; Mór mag.-hiv. Ktest 

BM. 29373—91. 
Molnár (LSv) U6r kereak,-8egéd Bpest 

BM. 31986— 8L 
Molnár (M^yer) Móie& gyerm.: Izidor, 

Ilona, Miir]pt, hivatafaM^ Budapest BM. 

22306—89 
Molnár (Emst) Ödön mag.-hiv. Ktest BM 

48528—91 
Molnár (MSIler) Pál,gyenn : Jenfi, Mária. 

Pál, ^téax mérnök Szeged. OK. 8851/6L 
Molnár (MIinarcsdc) I^ 8m.-F(yárrix. BM. 

2535—69. 
Molnár (Momjákj Péter Arad. BM. 18366i/7a 
Molnár (Liditiia') Salamon Érseknjvár. 

BM. 33696—93. 
MolnárcMarmorstein'tSamiLsyerm.l Dávid, 

Etelka, Mária. Hermina, Béla Nyitra. BM. 

16327—92. 
Molnár 'Maybanm) Sándor segéd-mérnök 

Bpest. mi. 30631—86. 
Molnár (MnlW) Sándor, Blanka, gazdatÚBt 

Apostag. BM. 43729—86. 
Molnár (Midma, Midierji Vilmos hivaíalncA 

^pest rai 32375— i& 
Molnár fMayhanm) Vilmos gyram.: Beita 

keresk.-s^éd Bpeist BM. 9673—88. 
Molnár (Mandelbanm) Vilmos Bodapest 

BM. 13242—93. 
Molnár '^Kleger} Vincze Budapest. BM. 

52064—75. 
Molnárfy ^MSller) Fetencs és József 

ügyvéd Siklós. ÜK. 10220-37. 

Monostori (Kransz) Károly, gyerm. : Rózsa, 

.Mar^rit, Béla, állatorv. ^>ast BM. 44103/86. 

Moóri Tschnk) Gynla Bécs. Wá. 47291/75. 

13* 164 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Morágyi (Aurnhammer) István Érdiószeg. 

BM. 16869—77. 
Morariu (Molnár) György g. k. papnövendék 

Arad. IM. 21688—70. 
Morfy (Maiirszky) József Jászó.BM. 7979/48. 
Móri (Milhotfer) Ernő mérnök Bpest. BM. 

30354—72. 
Morosi (Hromatka) Vilibald, gyerm. : Sósén, 

Philomena N.-Várad. BM. 9500—68. 
Morva (Liftner) Izid. Selmb. BM. 59324/92. 
Morva (Mrva) János fiisz.-keresk. Bpest. 

BM. 63783—87. 
Morvái (Moravec) Adolf vas. hív. Bpest. 

BM. 30959—81. 
Morvái (Kronek) Ferencz, gyerm. : Ferencz, 

Győző, Gyula, Emília, nyűg. tisztv. Bpest. 

BM. 14442—73. 
Morvái (Moravcsik) Gyula keresk.-segéd 

Kassa BM. 71589—86. 
Morvái (Rottenberg) Ignácz orv. -tudor 

Bpest BM. 40867—81. 
Morvái (Morgenstern) István, gyerm.: Jo- 
zefa, Frida irnok Makó. BM. 52884—87. 

Morvái (Saskovics) István Cziffer. BM. 

28029—93. 
Morvái (Júdás) János Unió gözmal. részv.- 

társ. hivataln. Bpest. BM. 15753—71. 
Morvái (Slézinger) Jecheszkel Dávid föld- 
birtokos Idrány. BM. 44936—79. 
Morvái (Markovits) Jenő Baranya. BM. 

70322—83. 
Morvái (Wenczlicsek) József nyomdai mű- 
vezető Bpest. BM. 39557—78. 
Morvái (Moravecz) Lajos mérnök Endröd. 

BM. 26138—85. 
Morvái (Moravcsik) Szilárd díjnok Rozsnyó. 

BM. 34199—88. 
Morvái (Merva) Viktor papnöv. Rozsnyó. 

BM. 11843—71. 
Morvay (Mollik) József Budapest. BM. 

7486—48. 
Mory (Thalmansdorf) Ferdinánd nyűg. al- 
hadnagy ismeretlen illetős. BM. 10503/48. 
Morzsa (Mózer) János, József Kis-Löd BM. 

13659—68. 
Morzsányi (Brezlicska) József gyerm. : 

Katalin, Mária, József, Károly Bpest. BM. 

10006—67. 
Moskoczi (Mittelmann) Ferencz megyei 

irnok Szt-Márton. BM. 57125—81. 
Mosolyi (Lachmann) József Kassa. BM. 

4344—68. 
Mosonyi (Mannsberger) Jakab, gyerm. : 

Anna, Gyula, Emil, Imre, Ilona, Béla, 

szintárs. igazg. Arad. BM. 27320—83. 
Mozog (Kurecska) István tanár Bpest BM. 

59287—82. 
Muhos (Murcs) István, gyerm. : Kornél, 

Stefánia, István, főerdész Kiszetó. BM. 

92908—90. 
Munkácsi (Paunz) Adolf (Áron) gy. : Klára 

zálogközvet. Bpest BM. 51296—84. 
Munkácsi (Grünfeld) Béla Borossebes. BM. 

16581—70. 
Munkácsi (Műnk) Bernát egyet, hallgató 

BM 2847—81. M\inkácsi (Czuprák) Elek tanár Trencsén. 

BM. 59713—82. 
Munkácsi (Lieb) Emil, gyerm.: Mária 

Sándor, Emiüa, pénzügyőri bizt Lőcse 

B.M. 26078—85. 
Munkácsi (Móricz) János, gyerm. : Gyula, 

Jolán, Rozina, építőmester Szeged. BM. 

37502—81. 
Munkácsi (Steliermann) János szabósegéd. 

Bpest. BM. 41104—85. 
Munkácsi (Statusek) Károly, gyerm. : Kál- 
mán, Mária, Sarolta P.-Szt.-Miklós. BM. 

4664—75. 
Munkácsi (Statkievits) Károly jegyző Glo- 

govácz. BM. 12395—75. 
Munkácsi (Mundér) Károly Arad. BM. 

93384—90. 
Munkácsi (Menczel) Lajos, gyerm. : Lajos, 

Karolina, fénykép. Deés. BM. 43473—90. 
Munkácsi (Lieb) Mihály festesz Munkács. 

BM. 19509—68. 
Munkácsi (Grünfeld) Mihály H.-M.-Vásárh. 

BM. 33949—81. 
Munkácsi Schreckendorf) Mór József ker. 

Bpest; BM. 24935—82. 
Munkásy (Poszlentsits) József és János 

Pécs. HT. 5423—46. 
Murai (Bieber) Ferdinánd Szombathely. 

BM. 88189—91. 
Murai (Moravitz) Károly Tornafalu. BM. 

93252 93. 

Murai (Ma'ndel) Rób. Belicza. BM. 27057/86. 
Murai (Mandl) Zsigmond Aurél kisk. Bpest. 

BM. 62385—88. 
Muraközi (Berger) Ferdinánd Kaposvár, 

BM. 70164—83. 
Muraközi (Trilecz) Gyula gyógyszer.-segéd 

BM. Zombor. 52782—81. 
Murányi (Pick) Ármin, gyerm.: Ernő, 

Kornélia, Iván, Ödön, Gyula, ügyvéd Bpest. 

BM.^ 56573—81. 
Murányi (Zsubaly) Béla, gyerm. : György, 

János, Emil, Nándor, vas. rakt-nok , mol- 
nár BM. 45843—82. 
Murányi (Kiesek) Ferencz díjnok Szt- 

Gotthard. BM. 32017—81. 
Murányi (Morenberger) Ferencz adóvégr. 

h. Verbó. BM. 31772—86. 
Murányi (Koczmann) Gusztáv színész 

Arad UK. 4890—64. 
Murányi (Kulterer) Ignácz Temesvár. BM. 

1210—48. 
Murányi (Murmann) János Nyírbátor. BM. 

15047—67. 
Murányi (Kiesek) József tanító Nova. BM. 

49638—84. 
Murányi (Kaszkanacsuk) József tűzoltó 

Bpest. BM. 17283—85. 
Murányi (Lupinger) József, gyerm. : Miklós, 

Júlia, csendőr Kolozsvár. BM. 42789—88. 
Murányi (Sonnenberg) Károly, Izidor, 

Alfréd, Rezső, takp. tisztv., joghallg.,m.-hiv. 

Bpest, Bécs. BM. 37196—79. 
Murányi (Korén) Károly, gyerm. : Mathild, 

István, Károly, orv. K.-Harla. BM. 44317/85. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 165 Murányi Mikovszkyi Károly erdész N»^aiet- 

Gladna. BM. 7 37 72— 87. 
Murányi (Sonneiiberg} Lajos Pest. BM. 

17(338—70. 
Murányváry tLimprecht) János, gyerm. : 

János, Béla. József, földbirtokos Eger. BM. 

14351—70. 
Muszlai I Mayer) Lajos X.-Tány. BM. 2833 68. 
Muzslai (Műckenschnabel) Lipót Török- 

Kaniz.sa BM 19324—80. 
Mühelyi (Werkstatekj János ügyv. Veszp- 
rém. UK. 17783—45. 
Mühelyi iVerkstatek> János ü»%v. Makó. 

UK. Hj-^5. 
Münz 'Freand) Sámuel kereskedó Bpest. 

BM. 1822:3—78 
Müssig'SzalxnRezs. srab.Ujp. BM.31399 77. 
Művész ',Kanszt» János pléh. Német-Kécz. 

BM. 62292—75. Nad tNathe» Nándor és gyerm. : Béla, Kecs- 
kemét. BM. 11405—68. 
Nádai I Niessenbei^^er) Antal mérnök Bpest 

BM. 26^73—81. 
Nádai iRosenfeld) Hngó számv gyakom. 

Bpest. BM. 3414—81. 
Nádai (Xolieli fen. Keszth. BM. 48297—92. 
Nádai (Nágel Jakab a tríesti bizt.-társ. 

hivat. Bpest. BM. 21399—78. 
Nádai i.Notbnagel) János, gyerm.: Fran- 

cziska, Henrik, István, József, Elek Szom- 
bathely. B.M. 1059—69. 
Nádai (Nenman) Lajos, gyerm. : Mária, N.- 

-Nlihály. BM. 24009—85. 
Nádai Nenmann' IJpót, gyerm : Gynla. 

.Samu. N.-Károly. BM. 38892—86. 
Nádai (Nasz) Mária Szombathely. BM. 

76Ő57— 92. 
Nádai N'agler) Rezsó asztalosm. Debre- 

i-zen. BM. 21601^85 
Nadányi (Kirchlener> Rudolf magánzó 

Pest. UK. 495—63. 
Nadányi Neumann) Soma végz. jogász 

Bi.est. BM. S-^ng— 82- 
Nádas (Nadler) Árpád, gyerm.: Béla Igló. 

BM. 60276—83. 
Nádas iLöwv [máskép Náthán]) Izsák ke- 
reskedő .Miskoicz. BAL 56108—86. 
Nádas (Neumann) Lapot súg.-orv. Szentes. 

BM. 4&330— 35. 
Nádas (Nadler Oszkár honv.-tizedes lelő. 

B\L 69S3— 54. 
Nádas iNadeniczekj Róbert és gyermekei : 

Róbert, Ödön Zólyom. BM. 29001-93. 
Nádasdi Rauschenbergi Alajos kereskedő 

N-Afád. BM. L8994— S3. 
Nádasdi >Nenzitek) János, gyerm. : Yílma, 

József Vizkelet. BM. 23042—92. 
Nádasdi iNárosznii Jánosné, gyerm. : Wil- 

helmina, Izabella, Bpest. B\L 47047 — 77. 

Nádasdi (Rohrböck) Róza énekesnó Baja. 

B.M. 75682—89. 
Nádasdi (Schwarzt Sándor keresk. Arad. 

BM. 70349—82. Nádasi iTrsztyenszkyi András, gyermekei : 

Antal, Ferencz, György. Gyula, János, 

József, Jnlia, Károlv. Mihálv. Pál és And- 
rás. VK 15992—62,' 
Nádasi Rzehorska) András, gyerm. : Irma 

.M. «>vár. BM. 19046—69. 
Nádasi '<;)drobiuyák) Antal ügyvéd Alsó- 

Knbin. UK. ^556 — 62, 
Nádasi lUnat) Fer. tanító Koronczó. BM. 

lt>>27 — 85, 
Nádasi Neumann i Henrik, gyerm. : Blanka, 

ügynök Bpest. BM. 14-72—82. 
Nádasi Pleier. Imre cs, k. katona Fehér- 
templom, BM. 49213—88. 
Nádasi Neiigresseli Jakab, Mátyás, szob- 
rász, rakt.-felügyeló Bpest. BM. 15437/85. 
Nádasi iNen^'ressel) Mór pinfzér Bpest 

B.M. 15436—5.5. 
Nádasi (Neisz; Sándor Nagy- Várad. BM, 

3(j23'V-92. 
Nádasy tTrsztyenszkv) Ferencz ev. lelkész 

Kálnó. B-M. 1173.5—48. 
Nádor Langer' Benjámin mérnök Bpest. 

BM. 66318—89. 
Nádor iNiehtenhauser; Bernát, gyermeke: 

József, Arad. BM. 73175—92. 
Nádor Lukkel; Ferencz, gyerm.: József, 

Károly és Pál, Pest ÜK. 12724--15. 
Nádor iNovotnyí Ferencz postaliszt Bpest. 

B-M. 15546—83. 
Nádor i Nichíenhauser Henrik, gyermeke: 

.Margit keresk. Arad. BM. 50598—90. 
Nádor iNeuhansen Hermann Bpest. BM. 

7442.5—02. 
Nádor Sohmntzery István szobafestösegéd 

Bi>est BM. 41931—86. 
Nádor (Nen) Jakab bank-hivat Bpest. BM. 

5'.'4V'6 — 81. 
Nádor Novotny. Ján. Bpest BM. 18183 77. 
Nádor ! Neumann* Kálmán, gyerm. : Gvnla. 

Janka, Ilona, Eszti. Fülöp, Samu, Béla, 

Ede, könyvárus Bpest. BiL 46594—82. 
Nádor (Neuhauser) Lajos Budapest. B\L 

36131—92. 
Nádor (Neuwohner) Miksa, .\rthur Bpest 

BM. 75235—93. 
Nádor fNeufeld) Soma; Lipót, kisk. Nagy- 
Kanizsa. BM. 20250—89. 
Nádor (Novotnvj Vincze postáig, titkár 

Bpest BM. 464u6— 76. 
Nádori iSchumandl) Vilmos és Nándor 

Pest. UK. 224—62. 
Nádori i'Neumann) Sámuel Eger. BM. 

10.^672—93. 
Nádosi 'Neumann) Hermann, gyermeke : 

Zsigmond, Bpest BM. 41687-93, 
Nádosy Trsztenszky) Pál és Istv. Ber^h- 

megye. ÜK. 1465 — 40. 
Nádosy (Paull) János jegyző Dágh. ÜK. 

13961—61. 
Nádpataky 'Robrbacb) Ján. jegyző Róka- 

mezó. UK. 5154 — 61. 
Nagel (Rossnagel Nándor Eszék. BM. 

3297—74. 
Nagy (Grósz) Adolf kereskedő Vácz. BM. 

32447—87. 166 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Nagy íGroszmann) Adolf gvógysz.-segéd 
Mezfi-Kászony. BM. 57405—90. 

Nagy (Grosz) Albert Debreczen. BM. 
19236—93. 

Nagy (Hornyacsek) András m. k. csendőr 
Margittá. BM. 78347—88. 

Nagy (Grosz) Anna, Ilona T.-Bánhegyes. 
BM. h8571— 92. 

Nagy (Pirschauer) Antal kisk Teregova. 
BM; 4245—90. 

Nagy (Groszmann) Antal Budapest. BM. 
70473—91. 

Nagy (Urbanik) Antal Hpest. BM. 14199/93. 

Nagy (Grósz) Ármin, gverm. : Olga, Elta, 
ügyvéd S.-A.-Ujhely. BM 63026—81. 

Nagy (Grosz) Ármin jár.-orv. Vácz. BM. 
74173—83. 

Nagy (Grosz) Ármin törvsz. aljegyző Nyitra. 
BM. 74565—87. 

Nagy (Leib) Árpád szakaszvezető Deés. 
HM. 13888—80. 

Nagy (Eberling) Árpád, gyerm. : Mari Bu- 
dapest. BM. 105073—93. 

Nagy (Grosz) Arthur, gyerm. : Sarolta, Irén, 
Malvin, Ida, m. kir. áll.-vas. ellenőr. Hat- 
van. BM. 21879—88. 

Nagy (Gross) Béla és Benjámin Esztergom. 
UK. 296—62. 

Nagy (Grosz) (Bernát) Béla keresk-s^éd. 
Szeged. BM. 32948-81. 

Nagy (Grosz) Bernát gyógysz. Bpest. BM. 
30516—83. 

Nagy (Grósz) Dávid Temesvár. BM. 14946/70. 

Nagy (Gross) Ferencz H.-Szoboszló. BM. 
89861—92. 

Nagy (Grosz) Gábor postakiadó Sárköz- 
újlak. BM. 7445—82. 

Nagy (Altmann) Gedeon díjnok N.-Várad. 
BM. 19427—88. 

Nagy (Gombás) Gizella M.-Vásárbelv BM. 
62335—83. 

Nagy (Neufeld) Gyula Szucsány. BM. 
28625—81. 

Nagy (Groszmann) Gyula, gyei m. : Hermina, 
Dezső, Róza Rakócza. BM. 34739—85. 

Nagy (Agnelii) Heléna kiskorú Szakolcza. 
BM. 17342—87. 

Nagy (Grünhut) Henrik keresk. utazó. Bu- 
dapest. BM. 53068—88. 

Nagy (Grosz) Hermán, Ferencz Kecskemét. 
BM. 32619—87. 

Nagy (Singer) Hermann keresk. gyakorn. 
Kecskemét. BM. 51437—90. 

Nagy (Gross) Hermann (Elemér) rendőr 
Bpest. BM. 14917—91. 

Nagy (Grossmann) Ignácz, gyerm. : Sándor, 
Róza, Gyula, Fáni, Regina, Antónia, Her- 
mina, Tivadar, Irén H.-M. -Vásárhely. BM. 
24965—71. 

Nagy (Grosz) Ignácz körorvos N.-Dobrony. 
BM. 7487—84. 

Nagy (Grosz) Ignácz szeszfőző Szelecske. 
BM. 27138—85. 

Nagy (Náthán) Ignácz ügyv.-jel. Gy.-Fehér- 
vár. BM. 59897—87, Nagy (Groszmann') J. Ignácz hiv.-nok Buda- 
pest BM. 21427—89 
Nagy (Groszman) Ignácz Abauj-Szántó. BM. 

29068—92. 
Nagy (Natia) Dlés csendőr Kis-Zombor. 

BM. 39821—90. 
Nagy (Gross) Imre Sziget. UK. 19603—47. 
Nagy (Bab) Imre csendőr Csorvás. BM. 

36247—89. 
Nagy (Nemoda) Imre csendőr N.-Kondoros. 

BM. 55911—89. 
Nagy (Grosz) Irma, Gizella, Hermina kisk. 

Bpest. B.M. 85164—89. 
Nagy (Welky) István lakatos-segéd Bpest. 

BM. 58136—82. 
Nagy (Kranauer) István kisk. Dégh. BM. 

30234—89. 
Nagy (Grósz) Izidor műegyet. halig. Bpest. 

BM. 19594—87. 
Nagy (Groszmann) Jakab Szmrdák. BM. 

25264—79. 
Nagy (Feldheim) Jakab orvostudor S/.- 

Somlyó BM. 50021—81. 
Nagy (Grosz) Jakab, gyerm.: Sándor, Jó- 
zsef, keresk. Hajdú-Szoboszló. BM. 1 6885/88. 
Nagy (Gross) János könyvkötősegéd Pest. 

UK. 10255—64. 
Nagy íHell) János ügyv. irnok Szabadka 

BM. 7318—78. 
Nagy (Gauscb fGiuszka]) János csendőr 

Gyalu. BM. 61685—81. 
Nagy (Grosz) János Tolna. BM. 21513—82. 
Nagy (Grosz) János Kecskemét. BM. 

32620—87. 
Nagy (Hancsitsák) János Debreczen. BM. 

64293—91. 
Nagy (Franz) János Kolozsvár. BM. 26911/92. 
Nagy (Korbei) János Miskolcz BM. 21428/93. 
Nagy (Groszman) Jeremiás orvos Bpest. 

BM. 62594—91. 
Nagy (Grosz) Joachim mozd.-vez. Bpest, 

BM. 30244—91. ^ 

Nagy (Grósz) József, Ádám Felvincz. BM. 

41219—75. 
Nagy (Grosz) József, gyerm. : Aranka, Gyula, 

Jenő, megyei árvaszéki igtaló Debreczen. 

BM. 5157—80. 
Nagy (Grosz) József Nyíregyháza. BM. 

46861—81. 
Nagy (Rumbelesz) József Jakabfa. BM. 

11145—82. 
Nagy (Grosz) József tanuló N.-Várad. BM. 

45144—82. 
Nagy (Grósz) József tanító Turdosin. BM. 

29165—84. 
Nagy (Grosz) József Szigliget. BM. 25929/89. 
Nagy (Neu) József kisk. Füle. BM. 68450/89. 
Nagy (Ambruszt) József Ibafa.BM. 20 125/91. 
Nagy (Siebenwurst) József Kéty. BM. 9275/92. 
Nagy (Mányai) József Szentes. BM. 60837/92. 
Nagy (Grosz) József M.-Vásárhely. BM. 

27496—93. 
Nagy iFaber) Josetin M.-Vásárhely. BM. 

64450—84. 
Nagy (Sindler) Kálmán hiv.-nok Kecskemét. 

BM. 26479—88 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 167 líagy iGranditsch) Károly, gyerm. ; Károly, 

Etelka, Jozefa, tanító Horvát-Nádalya. 

BM. 12845—67. 
M"agy (Cirosz) Káról v H.-Szoboszló. BM 

54504—79 
líagy (Grósz) Károly ügyv.-jel. Bpest ill. 

Kecskemét. BM. 9999—81. 
^ttgy (Benesovszky) Katalin, gyerm.: Erzsé- 
bet, József, Anna, István, Antal Karczag. 

BM. 9609—81. 
JNagy (Gross) Lipót ker.-.segéd Esztergom. 

L'K. 13764—63. 
Nagy (Grósz) Lip<')t, gyerm. : Frida, Aladár, 

keresk. Bpest. BM. 37776—90. 
Uagy iGroszi Majer Avasujv. BM. 35562 89. 
Nagy I Grosz; Márkus, gverm. : Jolán, Zsófia, 

Ella József, Reneé Budapest BM 5954H 93. 
N&gy (Roth) Matild Brassó. BM. 27677/78. 
líagy (Grosz) Menyhért (Menachem), Ilka, 

könyvkeresk. Bpest. BM. 66646 — 86 
Nagy (VVeisz) L. Mihálv mém. gyak.-nok 
■ Bpest. BM. 13084—89.' 
Nagy (^Grossmann) Mór Szrardák. BM. 

29340—81. 
Nagy (Lustig) Mór ker. segéd Kecskemét 

BM. 13634—88. 
Nagy (Grósz) Móricz fényképész Bpest. BM. 

4486—92. 
Nagy (Gross) Pál, gyerm. : Ödön, Pál, irn. 

Háromszék. BM. 17137—68. 
^Sigy (Migalecz) Pál Rimabréző. BM. 

22610—92. 
Nagy (Grosz^ Rezsó áll. felv. gyakornok 

BM. 5856—87. 
Níigy íGrosz) Rezső, gyerm. : Zsófia, Vilmos, 

bőrdíszműves Bpest. BM. 74984—87. 
Nagy íGrossmann) Sámuel serfőzde birto- 
kos Szmrdák. BM. 29339—81. 
Nagy (Grósz) Sám. Nyireg\h. BM. 39.598/81. 
Nagy (GroszmanntSam. Bpest. BM. 66561/93. 
Nagy (Grosz) Sándor Ecséd. BM. 22745/81. 
^8€ry (Grosz) Sándor gvmn. tanuló Szolnok. 

BM. 33957—81. 
Níkgy íLusztig) Sándor kereskedő Irsa. BM. 

38408—82. 
Nagy (Grana) Sándor, gyerm. : Sándor K.- 

Sz.-Miklós. B.M. 47709—91. 
Nagy íWeinberger) Sándor Bpest BM. 

100235—92. 
Nagy (Hrubi) Serapfi Ferencz,gjerm.: Lajos, 

Antal, körjegj'zö K.-Magjar. BM. 22166 82. 
NTagy (Gradner) Véd. gyerm.: Gvula, János, 

Ferencz, Mária Városhodász. BM. 21617/81. 
^ftgy (Grosz) Vilmos sütőmester Temesvár. 

BM. 23280—81. 
Nagy (Grossmann) Zsigmond Szeniez. BM. 

18996—80. 
Nagy (Grósz) Zsigm. Gyönk. BM. 38848/86. 
Nagyfalusi (Herz) Antal, Lajos Ipolvság. 

BM. 44838—92. 
Nagyfi (Grossmann) Soma Salamon Pest. 

BM. 14871—69. 
Nagyiváni (Hanz) József Abauj-Szántó. 

BM. 15532—93. 
Nagykárolyi (Cservény) Ignácz, István, 

molnársegéd Bpest BM 52388—82. Náményi (Neumann i Zsigmond, gyerm. 

Lajos, Miksa kisk. Arad. BM. 49026^-87. 
Nánai (Neubaueri Dávid kereskedő Arad. 

BM; 5448—84. 
Nánási íEllenbogen) Adolf, Ábrahám nevelő 

H-Nánás. BM. 3626—83. 
Nanási 1 Velis) Ign. H.Nánás. BM 14816/84. 
Nándor (Czipf) József órás Poprád. BM. 

1(3855 — 89. 
Nándorfi (Feszti dr.) György ügyvéd Pécs. 

13M. 4(3528—88. 
Nárai (Navratili Hek sütősegéd Kapuvár. 

BM 76618—90. 
Naschitz (Willner) Ignácz könyvvezető 

Bécs. B.M. 38524—84. 
Naschitz (Willner) József keresk. Temes- 
vár BM 76922—87. 
Nasór (Nascber) Soma vezérügjnök Bécs. 

B.M. 53081—85. 
Ná8zai(Nasztl> József, Rezső, gyerm.: Erzs. 

•József. István, Vilmos, Liíjza, gazd. -tisztek 

Bánhalmi. BM. 10482—81. 
Nászai (Nászt!) Mór, ír>erm.: Géza, Erzsé- 
bet, Károly Bi)est. BM 36221—85. 
Návai (Fleiszig) Ignácz, gyerm. : József, 

Alfréd, Róz.,bizt ügyn. Lúgos. BM. 54085/82. 
Némái (Neumann) Antal, Ferencz Győr. 

B.M. 53723—74. 
Némedi iDeutsch) Adolf keresk. Sárbogárd. 

B.M. 59520— 81 
Neményi (Neumann) Ambrus Sztanisitsi. 

B.M.^ 29205— 71. 
Neményi (Neumann) Dezső Rákos-Palota. 

BM.^ 67446— 83. 
Neményi Neumann) Gusztáv, Ödön, végz. 

joghallg. jogász Bpest. BM 50963—80. 
Neményi (Neumann /Ignácz tanár Sarajevo. 

BM. 11883— 81. 
Neményi (Neumann) József gazdatiszt. 

Vallaj. BM. 68074—92 
Neményi (Meumann) Mór, gyerm. : Her- 
mina, Irma, Géza, Ilka, hit. bank hiv.-nok 

Bpest BM. 30069— 83. 
Neményi Neumann) Vilmos végz. jogász 

Tokaj. BM. 5:i35l— 87. 
Neményi (Hirschl) Béla M.-Szombat BM. 

93528—92. 
Nemes (Neumann) Adolf gazdatiszt Bpest 

BM. 64578—82. 
Nemes (Nemesik) Andr. Túra. BM 24967/81. 
Nemes (Gemeiner) Antal segéd-leik. Dorog. 

BM. 10571—70. 
Nemes (Nábróczky) Antal, Gizella, kincst 

ügyészi irn. Temesvár. BM. 31346—79. 
Nemes (Neumeister) Antal vas. főkalauz 

Bebreczen. BM. 7393—85. 
Nemes (Nerhaft) Antal Bécs. BM. 30251—85. 
Nemes (Negedló) Antal, Béla, növ.-oap, erd. 

jel. Ungvár. BM. 7663—88. 
Nemes (Eldelman) Áron N.-Várad. BM. 

69916—86. 
Nemes (Neumann) Bernát pénzügyőr Kis- 

Kún-Félegyháza. BM. 51592—81. 
Nemes (Neszvadba) Dániel Budapest. BM. 

15247—77. 168 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Nemes (Edelmann) Ede m. kir. honv. 

föhadna^ Bpest. BM. 25521—87. 
Nemes (Nebenzahl) Emil; Sándor kisk. 

Ungvár. BM. 23614—88. 
Nemes (Neuwirt) Etel (Nanett) kávéház 

tulajd. Gyöngyös BM. 47704—86. 
Nemes (Neuhercz) Ferencz Mosonym. BM. 

13021—68. 
Nemes (Neszl) Ferencz ügyvédjelölt Bpest. 

BM. 33199—77. 
Nemes (Nezseszány) Ferencz gyermekei: 

Etelka, Vilmos, Erzsébet, vas. rakt. Piski- 

telep. BM. 35191—90. 
Nemes (Nebesz) Gvözö alorvos Udvard. 

UK. 12840—63. 
Nemes (Neszvadba) Ignácz ászt. -segéd 

Bpest. BM. 47774—86. 
Nemes (Neuwelt) Ignácz Teleki. BM. 

111927—93. 
Nem^es (Neuhold) István Budapest. BM. 

42406—92. 
Nemes (Edelmann) Izidor gyerm.: Berta, 

Etelka, szabóm. Budapest. BM. 24610 86. 
Nem.es (Neumann) Izrael, Sándor vár. 

alszámv. N.- Várad. BM. 56119—91. 
Nemes (Neczl) János, Ferencz K.-Lőd. BM. 

13659—68. 
Nemes (Zavirka) János tan.-jelölt BM. 

29774—81. 
Nemes (Nimmerfroh) János zenetanodai 

növendék Bpest. BM. 23183—90. 
Nemes (Neuwelt) József mérnök Budapest. 

BM 63061—92. 
Nemes (Neuhred) József mérnök Temesvár. 

BM. 26864—92. 
Nemes (líehnevaj) József őrmester Léva. 

BM. 13647—93. 
Nemes (Neichl) Károly erd. akad. halig. 

Selmeczbánya. BM. 62906—82. 
Nemes (Edelmann) Lajos Kis-Pest. BM. 

17868—74. 
Nemes (^Neugebohren) Lajos isk. növ, 

Bpest. B.M. 61523—86. 
Nemes (Neumann) Lipót keresk. Bpest. 

BM. 35881—89. 
Nemes (Rosenfeld) Sáli Kolozsvár. BM. 

49973—93. 
Nemes (Grünwald) Sándor ügyv.-jel. Pécs. 

BM. 73100—88. 
Nemes (Nikolin) Sándor Szvetisláv Némád, 

János, vas. ör Szőreg. BM. 10529—90. 
Nemes (Neumann) Soma, gyerm.: Dezső, 

Izidor, Ödön, Regina, tanító Komárom. 

B.M. 9916—81. 
Nemes (Hozák) Venczel hentes Eger. BM. 

46738—86. 
Nemes (Neumann) Vilmos szatócs Peér. 

BM. 30590—84. 
Nemes (Grünwald) Vilmos ügyv. Bpest. 

BM. 66692—86. 
Nemes (Nengeboren) Zsigmond üzl. gyak. 

T.-Sz.-Márton. BM 61382—88. 
Nemeskei íKleinedler) András József- 
intézeti tanfelügy. N.-Várad. BM. 24870/69. 
Nemeskei iGudler h. Godler) Lajos mflegy. 

tollnok Bpest. 43134—80. Nemeskövi (Édelstein) József plébános 

Német-L6. BM. 27162—79. 
Nemess (Neumann) Albert gyermekei: 

Ábrahám, Zsigmond, Henrik, József, Géza^ 

Vilma Arad. BM. 35737—80. 
Német (Neumann) Adolf keresk. segéd 

Uj-Szőny. BM. 61551—89. 
Német (Paskus) Adolf és gjerm. : Ödön és- 

Lajos, kereskedő Újpest. BM. 87831—93. 
Német (Neumann) Antal Ipolyság. BM. 

52109—83. 
Német (Deutsch) Ármin díjnok Székes- 
Fejérvár. BM. 46756 — 77. 
Német (Deutsch) Arnold, gyerm.: Béla^ 

Benő, Lipót, Bpest, Temesvár.' BM. 3185/91. 
Német (Neumann) Árpád Dorogh BM. 

62065—51. 
Német (Deutsch) Dávid asztalos - segéd 

Bpest. BM. 11123—89. 
Német (Deutsch; Emil vas. hivatalnok Bpest. 

HM. 48694—90. 
Német (Ladányi) Gyula Szirák. BM. 28852/82. 
Német (Deutsch) Gyula, gyerm : Artúr,. 

Margit, bizt. int. könyvvezető Bpest. BM. 

42003—81. 
Német (Deutsch) Gvula Bpest. BM. 78586 91. 
Német (Striz) Ignácz és fia József, Mező- 

Csenger. BM. 42686/93. 
Német iNemecz) István tanuló Radoma. 

BM. 79603—89. 
Német (Nemecz) Iván gyermekei : Sándor, 

Vilmos, Emilia, közs. biró Tót-Keresztur. 

BM. 33137—87. 
Német (Niemetz) József díjnok Bpest. BM. 

34855—80. 
Ném^et (Deutsch) József áll.-vas. hivatalnok 

Miskolcz. B\L 44316—80. 
Német (Deutsch) József N.-Várad. BM. 

61106—91. 
Német (Deutsch) József Iharosberény. BM. 

80827-91. 
Német (Deutsch) K'álmán Budapest. BM. 

6.5996— rs. 
Német (Niemecz) Károly gyógyszerész 

Miava. B.M. 3995—68 
Német (Nemecz) Károly, gverm.: József. 

Lajos, kisk. Vasárut. BM. 48485—89. 
Német (^Zelinka) Lajos vas. altiszt Arad. 

BM. 49564—89. 
Német (Deutsch) Lipót gyerm.: Kornélia,. 

Ferencz, Vilmos, Károly, Jenő, Gyula, 

Mohács. BM. 65075—85. 
Német (Deutsch) Márkus keresk.-segéd 

Kis-Czell. BM. 26588—89. 
Német (Deutsch) Mihály Pápa. BM. 33709/92. 
Német (Deutsch) Mór alkusz Bpest. BM. 

16964—83. 
Német (Deutsch) Mór csendőr Szeged. BM. 

94213—91. 
Német (Niemetz) Nándor korcsm. Bpest. 

BM. 22712—90. 
Német (Neumann) Pál ügyv -jelölt. Bpest. 

BM. 45166—79. 
Német (Daics) Pál gyerm.: Pál, Margit, 

erdész Gölniczbánya. BM. 6262—89. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 169 líómet (Neumann) Sándor Kun-Szt.-Márton. 

BM. 11977—83. 
Német i Deutsch) Sándor gazdatiszt Vásáros- 

Domb(>. bM. 43118— SS. 
Német (Deutsohj Vilmos vas. hjv. Bpest. 

BM. 5368— S6. 
Német (Deutsch) Zsigmond pinczér Bpest 

BM. 36378—89. 
Németh i'Deutschj Mózes Lúgos. UK. 

8052 — 16. " 
Németh (Deutsch) Sam. Inota. BM. 32124/76. 
Némethi (HeuÖ'el) Ágost m kir. testőr 

Bécs. BM. 21610—69. 
Némethi (Deutsch) (iábor egyleti sópénz- 

táros Tokaj. UK. 6743—62. 
Némethi (Deitscher) János Balassa-Gyar- 

math. UK. 19756—62. 
Némethi (Deutsch) József, Mátvás, hentes- 
segéd, portás Bpest, BM. 33440— 8i). 
Némethi ^Deutsch) Mór Sz.-Fejérvár. BM. 

5110— fi9. 
Némethi (Deutsch) Mór kereskedő Pest 

BM. 1074—73. 
Némethi (Deutsch) Sal. könyvelő Budapest. 

KM. 12239—79. 
Némethy (Deutsch) Károly tanító Arad. 

UK. 21005—63. 
Németi (Deut&ch) Antal Budapest. BM. 

9095—74. 
Németi (Deutsch) Ármin kereskedő Pest. 

BM. 15033—71. 

Németi (Deutsch) Dániel honvéd Csorvács. 

BM. 16055—70. 
Németi (Kaufmann) Frigyes Ferencz, gy. : 

János, Ferencz, József Fogaras. BM. 

5152—72. 
Németi (Deutsch) Henrik Csorna. B>f. 

24869—77. 
Németi (Deutsch dr) Jakab orvos Lúgos. 

BM. 11295—80. 
Németi Docsekál Jenő N.- Várad. BM. 

17210—83. 
Németi (Deutsch; József, magán folyamodó, 

illetősége az iratokból nem tűnik ki. BM. 

63Ü6— 48. 
Németi i Deutsch) Mayer birtokos Máté- 

Szalka. BM. 10887—84. 

Németi (Deutsch) Márk tanító Nagy-Lóth. 
BM. 44685—81. 

Németi (Neulünder) Móricz, Mihály Nagy- 
Várad. BM. 60938—93. 

Nemey (Tribus) Ferencz biró Rnszka- 
bánya. BM. 1616 — 49. 

Népest ( Volkner) Laj. Bpest. BM. 21558 82. 

Népessi (Folk) Károly jegyző Trencsén 
megye UK. 19825—62. 

Népesy (Folkman) Károly és József Pest. 
UK 32— 48. 

Nórei (Neurihrer) Antal vendéglős Sopron. 
UK. 15137—62. 

Nérei (Neurihrer) Ferencz kávés Komá- 
rom. UK 5263—63. 

Nérei (Nissinger) János Győr. BM 23732 84. 

Neszméli (Neschnera dr.) Antal, gjerm : 
Janka, orvos Veszprém. BM. 19U48 — 72. Neszményi (Neumann) Arnold, gyerni. : 
Dénes, Auguszta, Dezső Körmöczb. BM. 
23688—91.' 

Netkovszky (Schvarzböck) József, Adolf 
pénzügyi tisztviselők Buda. BM. 4673—70. 

Nettovicz Teodorovics) Jeuö, gjermekei : 
Mária, Emilia TurntJeverin. BM. 31492/85. 

Néri (Netf) Béla vas. hiv.-nok Kassa. BM. 
3766(3—82. 

Névi iNeti'> József igazs. ügyi min. fogal- 
mazó Pest. BM. 1899—72. 

Nicklasz (Kaprimir; Julianna Kis-Tétény. 
BAL 68110—93. 

NiC9ki (Kórus) Rikárd kisk. Bpest. BM. 
37852—88. 

Niedzielszky (Negyelczky) Lőrincz nyu- 
galmazott őrnagy — a cs. kir. belügy- 
miniszterrel egyetértőleg jóváhagvia a 
„Militar güuvernement in Ungarn" 6757 54. 

Nimfái (Nimpferj János, gjerm. : Ludmilla, 
\Ásí\ó, Berta, Frigjes, pénz.-ü.-ő. szeml. 
K.-Lőd. BM. 1.5015—68. 

Nikschics (Niksic) István (magy. nemessé- 
gének épségben tartása mellett) 70. sz. 
gyalogezredben hadnagy BNL 40351 — 77. 

Nógrádi (Zsaludek) János keresk.-segéd 
Nozdrovicz. BM. 47764—87. 

Nógrádi (Niedermann) Jenő bölcs.-haUg. 
Esztergom. BM. 24449—90. 

Nógrádi (Gasparik) Lajos jegyző Negyed. 
BM. 40485—90. 

Nonai (Nennenmacher) Ágost M.-6ziget 
BM. 8157—83. 

Nónai íNonnenmacher) János orvos Felsö- 
Vissó. UK. 7385 — 62. 

Nord iHantuch) Mór könyvvivő Pest. BM. 
6912—71. 

Nordan (Südfeld) Simon Pest. BM. 13138/73. 

Normái (Naschitz) Emánuel Temesvár. BM. 
92:^53—90. 

Nossiáu (Kafka (Nossiánj) Vilmos Sassin. 
BM. 15179-69. 

Noszlopi (Krausz) Pál, gyerm. : Henrik, 
Júlia Zala-Egerszeg. BM. 5093—83. 

Noszvai (Nossek) Ferencz Pétervásár. BM. 

6742—68. 
Novai (Nonneumacher) Pál szigorló orv. 

M.-Sziget. BM. 50331—81. 
Nóvák (Heiter) János Temesv. BM. 53474,80. 
Nóvák (Savanyó) Márton Székesfejérvár. 

BM. 2715—73. 
Nováki (Weinhardt) József Budapest. BM. 

29128—76. 
Nozdrovici (Zsaludek) József, István, ke- 
reskedő; keresk.-segéd Nozdrovicz. BM. 

3503^9. 
Nyárádi (Nvavalya) Sándor vas málházó 

Kispest. BM. 18231—92. 
Nyarai iWaldmann) Lajos és János Beregb. 

BM. 50265— 9Ő. 
Nyárasdi (Novoszád) János alj.-biró Bpest. 

BM. 31147—81. 
Nyári (Somer) Adolf lev.-hordó Budapest. 

BM. 22993—82. 170 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. líyári (Joachim) Béla czipészsegéd Bécs. 

BM. 5803—87. 
Nyári (Necsov hely. Nechov Edmund, Já- 
nos, Béla (Albert), Lajos, Vilmos, körjegyz. 

rendörhadnagy, ker. üzl.-vez., keres.-segéd, 

Arad. BM. 7420—79. 
Nyári (Osika) Endre Kassa. BM. 41638/83. 
Nyári (Weisler) Ferencz Nyíregyháza. BM. 

51653—83. 
Nyári (Szommer) Henr. Bécs. BM. 53114/90. 
Nyári (Szommer) Ignácz kisk. Tasnád. 

BM. 25184—87. 
Nyári (Sommer) József Arad ÜK. 15202/61. 
Nyári (Neuschloss) László segédfogaim. 

Bpest. BM. 53566—81. 
Nyári (Lichtenstern) Zsigmond, gyermekei : 

Emil, Gyula Bpest. BM. 23816—78. 
Nyári (Sommer) Pál, Zsófi, telekk.-vezetö 
. Pozsony. BM. 65849—82. 
Nyári (Szommer) Pál fogalmazó N.- Várad. 

BM. 16040—86. 
Nyári (Sommer) Sándor mfiépítészjelölt 

Bécs. BM. 40321—84. 
Nyári (Nyúzó) Sándor, Sándor Medgyes. 

BM. 23439—91. 
Nyárszegi (Faszter) Lajos N.-Várad. BM. 

4798—72. 
Nyéki (Nyak) Jenő Székesfejérvár. BM. 

80629—92. 
Nyergesi (Buxlőw) Sámuel gyerm.: Szidor, 

Paulina Pest. BM. 9902—69. 
Nyesei (Sztruhalá) József gazdatiszt Zemp- 
lén-Harangod. BM. 19058—69. 

Nyilas íFleischmann) János birtokos Mo- 

nostorpály. HM. 36689—73. 
Nyilasi (Pfeilschifter) Ágost Dorozsma. 

BM. 9611—68. 
Nyilasi iPfeilschichter) Antal rostás Makó. 

BM. 31966—81. 
Nyilasi (ügronovits) Ernő mozd.-vezetö 

Szombathely. BM. 52601—85. 
Nyilasi (Pfeilschifter) Ferencz asztalos- 

me.ster Szegeden. UK. 1531—63. 
Nyilasi (Schek) János, gyerm.: József. 

Emma, Szidónia, Juli, Terézia Tés. BM. 

53561—81. 
Nyilasi (Chimpanu) János fodrász Kolozs- 
vár. BM. 1960—92. 
Nyilasi (Sztrilits) Justin Baján. UK. 

4407—62. 
Nyilasi (Ugrinovits) Lajos vas. áll.-fönök 

Boba-Jánosháza. BM. 28450—79. 
Nyilasi (Schütz) Mihály néptanító Toporcz. 

BM. 32581—71. 
Nyilvay (Offnerr) György pesti születésű 

udvari kamarai számtiszt. UK. 10879/840. 
Nyilvay (Offner) Lipót gj'erm.: Sidónia, 

Leopoldina, Károly és János Vácz. UK. 

3862—46. 
Nyiredi (Szabó h. Sclmeider) Mátyás József, 

kertész Felsö-Hidvég. BM; 52662—84. 
Nyiredy (Schneider) István Ar.-Maróth. 

UK. 19522—46. 
Nyirfalvi (Szenkov) Alojzia, Emma H.-Bö- 

szörmény. BM. 18535—82. Nyirfalvi (Nikiik) Szaniszló, gy.: Sándor, 

Rozália, Mária, Eduárd, Piroska, Jolán, 

Gizella, Geyza, szatócs H.-Böszörmény. 

BM. 18535— S2 
Nyiri (Zichermann) Géza, gyerm.: Aladár, 

Ernő Debreczen. I?M. 67549—83. 
Nyiri (Kandel) János, gyerm. : Vilmos, 

Kristóf, Ferencz, Teréz, György és Lajos 

Buda. BM. 11956—48. 
Nyiri (Reizmann) József Kis-Várda. BM. 

4858—83. 
Nyiri (Quaszny) József Nyíregyháza. BM. 

3855—85 
Nyiri (Mandel) Lajos Nyír-Bátor. BM. 

40119—81. 
Nyiri (Weisz) Sámuel, József, kereskedő 

Bpest. BM. 55946—81. 
Nyiri (Quaszni) Viktor gépész Nyíregyháza. 

BM. 32068—86 
Nyirő (Scherer) Péter K.-Löd. BM. 13659/68. 
Nyitrai (Orenstein) Antal; gyerm.: Adolf, 

Jusztin, Gyöngyös. BM. 32881—85. 
Nyitrai (Nyitránszky) Ede, József, vas. tiszt 

Bpest. BM. 28-243—81. 
Nyitrai (Baszternak) László Révfalu BM. 

26989—71. 
Nyitrai (Fürchtgotf) Lipót kereskedő Nagy- 
Ivánka. BM 47962—82. 
Nyitrai (Ornstein) Mayer kereskedő Nagj'- 

kún-Szent- Márton. UK. 225—62. 
NvitraiGramísch) Márkus (Miksa), gyerm. : 

Ilona, Elza, keresk. - segéd Bpest. BM. 

2190—87. 
Nyitrai (Neutra) Sámuel aranyműves Pest. 

UK. 7688—65. 
Nyitrai (Ochsenberg) Zsigmond biztosító 

társul, tisztviselő Pest. BM. 22917—71. 
Nyúl (Haaz) Mihály borbély Décs. BM. 

22731—90. 
Nyúlási (Hasenfracz) Ferencz Siklós. BM. 

32090—74. 
Nyúlási (Zajecz) György Kaposvár. BM. 

17406—70. 
Nyúlási (Zajácz) János, Mária, lisztkeresk. 

Vácz. BM 27727—81. 
Nyúlási (Zajácz) József Őrmező. BM. 

61845—86. 
Nyúlási (Hazenfratz) László asztalossegéd 

Bpest. BM. 51824—84. 
Nyúlási (Haas) Lipót kereskedő Duna- 

fóldvár. BM. 38825—72. 
Nyúlási (Haasz) Móricz kereskedő Duna- 
földvár. BM. 69435—87. 
Nytilassi (Zajecz) József, fiai : András, 

Gyula Luka. BM. 42401—75. 
Nyulassi (Zajecz) Pál esküdt Somogy- 

megyében. UK. 21006—63. 
Nyúlásai (Zajácz) János, gyerm.: János, 

Alojzia, gazdatiszt Csontfalu. BM. 30355/71. Obert (Tóth) Kálmán Esztergom. BM. 

50693—79. 
Obliegth (Obladt) Rudolf Manó Pest. BM. 

12308—71. NÉVVÁLTOZTATÁSUK. 171 Ocsárd Oszwaldt) Károly erdés: 

67099 — S4. 
Ocskai Ochsi Borbála és gyerm.: Lstvan, 

Jakab, József, Erzsébet Budapest. BM 
, 61137—93. 
Ocskai lOcko) Mihálv, Ferencz Ó-Kanizsa. 

BM. -2982— &6. 
Ocsovai íFekete) Mihálv Pásztó. BM. 

54738—93. 
Odrai lOdrobinvák) Antal Budapest. BM 

47417—76. 
Odrai ' Odrobinvákt Czelesztin papnöv . Vá 1 z , 

BM. Í749— 3-! 
Odrai lOdrobeoyák) János r. k. pleb. 'i ■■ 

dölló. BXL 45-58:}— 73. 
Odri (Knöferl) István kereskedő Bodapest 

BM 45465—81. 
OgSLX (Rosenzweig) R^na Eperjes. DM. 
. Ifj70— 81. 
Ohegyi iDInhi; Antal tánczmest. Bpest. 

. BM. 3S3Í^4— 9.'. 

Ohegyi íAltersbergen Jakab Badap««t. 
. UK. 9242— c*. 
Ohegyi íAltesberger) Lajos Bpest. KM. 

53358—83. 
Ojtósi (Langeckerr Pál SaoitgyörgTinezfi. 

UK. 14854—61. 
Okányi lOkánjik) János, gyerm. : János. 

Imre, Anna. Kezsfi. Sándor. Mária, polgár 

Szakolcza. BM 46774—78. 
Oláh Skarka^ Dezs« Bpest BM. 35984—91. 
Oláh (Mészáros) István, gyerm. : Mária. 

Lajosy Róza Hajdú - Böszönnénv. BM. 

24»01— 81. 
01áh'Lebo28a»TerézB,-Gj-ula.BiiI 15015 82. 
Olass tGiáiiDttí; VUmos, Gynla álL-íSnök 

Ó Pécska. BM. 46134—86. 
Olaszi Liszkai Gáb. Szalánta. BM. 509-4 ;3. 
Olefandri Korb) Anna. gyerm. : Gnsztáv. 

Györgv, Emil. Izidor, G>-ala, Árpád, Hugó 

Temesvár. BM. 17327—78. 
Olffyai 'Matirkó* Bertalan, gyerm.: Irma. 

Viktor, Alice. Kamilla, Edit, Ákos Lőcse. 

BM. 7S74Í— 92- 
Olgyai iProhaszka) János, gyenn.: István, 

Hermin, tanár Yácz. BM. G3027— 83. 
Olgysii Schaffhauser) József, gyerm. : Jenő. 

István, postamester Czegléd. BM 37234 81. 
Ólmosi Bleier- .íbrahám Budapest. BM. 

98461—93. 
Ólmosi 'Pleichner> János Esztergom. BM. 

18836—67. 
Ólmosi (Pleiehner) József Esztergom. BM 

19967—67. 
Ólmosi fBleien Sámuel Jászberénv. BM, 

47404—83. 
Olmosy iPleyer) Antal gyógyszerész Arad. 

UK. 992—17. 

Oltai íStukheil Károlv m. {oe. Boda. BM. 

9921—69. 
Oltósi (Langeken) Fer., gyerm.: Paulina, 

Lajos, me^Tfa^ár termelft Szt.-Gyöi^- 

mezö, Bécs. BM. 16604r-82. 
Oltósi (Ojtosi rLangecker, Lonneeker Pál 

Esztergom BM 12.58&— 8a Oltoy Leschner't Antal erdímester Ivány. 
. UK. 14y71— 44. 

Onás íMenicz) Anna Sz.-Fvár. BM 52290^78. 
Onási Nachtnebel; János földbirtokos Vjér- 

Béltelek BM. 21tí30— 71. 
Ondodi Scbwartz' Miksa, gyerm.: Manó, 

R.Vza. tamtó .Moór. BM. 48564—81. 
Ónodi iPinkelstein) Dávid tanársegéd. Bu- 
dapest. BM 43952—81. 
Ónodi (.Loscsek) Ferencz erdó gyakom. 

K.l -zsvár. BM 60065—81. 
Ónodi rFox) Károly gazdasági írnok K.-H.- 

Váradján. UK. 10491—66. 
Ónodi Oppananer) Károly, gyerm. : István. 

" ' '. Anna. Gizella, urad. kertész 
!. i719>— 82. 
0„_ „. . . . a^ueczj Dezsd gazdatiszt Berethe. 
. Ü.Vl. 37»uv— 86. 

Ónodi fOna) Györev m. dfjn. Szlatina. BM. 
.42192—85. 
Ónodi 'Finkelst*- i,'hallg. Bpest 

HM. .=v^T3>— 86. 
O r. o 1 i K ; ; •! Antal, gyerm. : Gizella, Albert, 

i:ay.vi ti-/.ttartó Onor. BM. 18672 — 85. 
Onyaki ÍÜnva) Miklós honvéd Déva.']^. 

3799—88. 
Oppodi )Oppenheim) Alajos nzletvexetS 

Pesten. UK. 8527-— 57. 
Orbai Richválszky) Antal Buda. BM 5183,«7. 
Orbai <Richválszky» Antal, gyerm.: D^es, 

Antal, István, Sarolta Buda. BM. 17110/68. 
Orbán •Politzen Ignácz, Gynla Talpas. BM 

- -—84. 
Orbán TFriedmann) Ignácz, Adolf (Andor) 

Karutya. BM. 524»>4 — 85. 
Orbán íHurbán; Imre Konstanz Egbelt 

BM. 51526— 9U. 
Orbán (Friemann) József joggyak. M-Vá- 

sárhely. BM 2497—85. 
Orbán (Naschite) Orbán, gyerm.: Irén, 

Gizella Sz^^ BM. 4766—93. 
Orbán (Hofiinann) Ottmár S«.-Fejérvár. 

B.M. 15048—77. 
Ordódi íKrompeck) Benedek vár. írnok 

Czegléd. BM 2140—83. 
Ordódi Banmann) I^jos, gyerm. : Paolina, 

Ilona, Lajos, mérnök Bpest. BM. 2188(87. 
Óriás (Grünwald) Cíi^tir kisk. Kapuvár. 
. BM 308-36—89. 
Óriás fG^ünwald) Gusztáv tanuló Kapuvár 

BM. 46849—82. 
Orlai (Oravecz) Ágoston Nyíregyháza. SM. 

98280—93. 
Orlai 'Kohn) Antal Kaposvár. BM 450!^82. 
Orlai > Kohn) Gynla, gyerm.: Sándor, József 

Kaposvár. BM 41432—82. 
Orlai fOravecz) Imre tanító Sa^ó-Taiján. 

BM 53115— 82L 
Orlai (Kohn) Matild Bécs. BM 35102—88. 
Orlov88ki (Havelka) Gynla kerésk. Kecs- 
kemét. BM. 8762—84. 
Ormai fSchwarz) Adolf mérnök Panlison. 

L'K. 20771—62 
Ormai (Krotasidc) Ármin, gyerm. : Sándor, 

G^nla, Lajos, írnok. : István, Nándor, Gynla. 

tanár Selmecz. BM 7341—68. 172 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Ormai (Spanischberger) Ferencz községi 

jegj'zö Budakesz, ÜK. 6558 — 66. 
Ormai (Kolics) Ferencz megy. szinli, rend. 

tag Pest. BM. 2676—72. 
Ormai (Oravecz) Gyula ügyv.-jelölt Gyön- 
gyös. BM. 42332—79. 
Ormai (Ovsiák) Gyula és fia Ottó Német- 

Palánka BM. 161—93. 
Orm.ai (Ornstein) Ignácz, gyerm.: Helén, 

Gyula, Flóra telekkönyvi átalakító Rózsa- 
hegy. BM. 45279—81. 
Ormai (Ofszák) István czipész Bpest. BM. 

15934—91. 
Ormai (Kotaszek) Izabella Selmeczbánya. 

BM. 56432—86. 
Ormai (Stiglitzy) Jenő Bpest. BM. 51227/92. 
Ormai (Spitz) József orvostudor Beszter- 

czebánya. BM. 12761—79. 
Ormai (Ondruszy) József pinczér Bpest. 

BM. 75141—88. 
Ormai (Oberllinder) Károly, gyerm.: Malvin 

Bpest. BM. 32012—92. 
Ormai (Spitzer) Lajos Lázár könyvelő 

Bpest. BM. 8493—79. 
Ormiai (Ott) Márton, gyerm. : János, Albert, 

Antal Pest. BM. 1607—49. 
Ormai (Spitzerj Mór Bpest BM. 3788—76. 
Ormai (Spitz) Mór keztyüs Bpest. BM. 

52072—80. 
Ormai (Autienberg) Norbert őrnagy, ism. 

illetőségű. BM. 11713—48. 
Ormai (Spitz) Samu, gyerm. : Géza, Béla, 

Jeanette, Vilmos, Árpád Alsó-Sajó UK. 

21911—91. 
Ormay (Ovsiák i József sebész Várad-Olaszi. 

ÜK. 3250—48. 
Ormi (Oravecz) Antal és János Pest. üK. 

11344—47. 
Ormii (Oppenheimer) Mór, gyerm. : Hermina, 

Eugénia, Malvina, Antónia, Miksa, orvos 

Buttyin.BM. 13182— fi9. 
Ormodi (Berger) Albert keresk. Szeged. 

BM. 27818—81. 
Ormodi (Oberhammer) József Tóváros. 

BM. 72296—83. 
Ormodi (Berger) Lajos, gyerm. : Imre, Mó- 
zes N.-Várad BM. 993—69. 
Ormodi (Berger) Vilmos magánbív. Pesten. 

ÜK. 10992—62. 
Ormodi (Berger) Ábrahám [Adolfj Gyön- 
gyös. BM. 49691—79. 
Ormodi (Okai) Nándorné, Dezső Győr. BM. 

13551^8. 
Ormos' (Spitzer) Adolf betöszedő Bpest. 

BM. 26596—81. 
Ormos (Spitzer) Adolf, Ede kisk. H.-M.- 

Vásárhely BM. 47945—89. 
Ormos (Oblath) Arnold, gyerm.: Janka, 

Leona, Imre, életbizt. hiv.-nok Bpest. BM. 

42068—82. 
Ormos (Oberlander) Dávid, Ernő keresk. 

Bpest. BM. 46341—85 
Ormos (Spitzer) Ernő Uj-Arad.BM. 45299/83. 
Ormos (Oblath) Félix társ. hiv.-nok Bpest. 

BM. 27029—82. Ormos (Spitzer) Jenő H.-M.-Vásárhely. BM. 

57687—76. 
Ormos (Spitzer) Lajos H.-M.-Vásárhely. BM 

50319—91. 
Ormos (Oblath) Regina magánzónő Sza- 
badka. BM 43049—84. 
Ormos (Oblath) Vilmos Szabadka. BM. 

71667—83. 
Ormós (Wenzel) Endre csendőr Sz.-Fejér- 

vár.^BM. 62964—89. 
Ormós (Bergel) Kálmán ügyv.-segéd Zenta. 

BM. 62253—87. 
Ormosi (Snitzer) Ignácz bankfelügy. Buda. 

BM. 7411—69. 
Ormosi (Ornstein) Ipoly, gjerm. : Jenő, Ödön 

erdővéd. Kabola-Polyána. BM. 45819—85. 
Orm^osi (O.xenhofer) Károly Lőcse. BM. 

50578—74. 
Orodi (Gomincsek) Nándor Glogovátz. UK. 

7389—62. 
Orosz (Ruprecht) Antal erd.-jel. Szatmár. 

BM. 66171—87. 
Orosz (Oksz) Antal, Imre postatiszt Bpest. 

BM. 81689—88. 
Orosz I Rusznyák) Árpád M.-Sziget. BM. 

20704—92. 
Orosz (Rusznák) István zenész Orosháza. 

BM. 10295—86. 
Orosz íRusznvákI Julianna kisk. Orosháza. 

BM. 76929—89. 
Orosz (Rosenbaum) Sámuel, Ármin, korcs- 
máros Bpest. BM. 48835—81. 
Oroszi (Lövy) Albert Bpest. BM. 647—76. 
Oroszi (Lövi) Antal keresk.-segéd Pest. 

BM. 8321—69. 
Oroszi (Löwy) Ármin, gyerm.: János, Dávid. 

munkás Ferlach. BM. 22681—86. 
Oroszi (Lövinger) Frigyes Győr. UK. 5987/62. 
Oroszi (Lövinger) Gyula rendőr Buda. BM. 

25231—72. 
Oroszi (Styller) Gyula aljárásbiró Tornaija. 

BM. 3405—83. 
Oroszi (Löwinger) Herm. vas. hiv. Teschen. 

B.M. 81465—90. 
Oroszi (Mariska nevű lelencz) Mária haja- 
don Arad. BM. 77830—88. 
Oroszi (Líiwinger) Rozália fodrásznö Bpest. 

BM. 77267—88. 
Oroszkövy (Lövenstein) Ferencz szesz- 
gyáros Pest. UK. 10754—42. 
Oroszlányi (Löwy) Bernát, Gyula keresk.- 
segéd Bpest. BM. 6614—79. 
Orsai (Ocsenás) István molnár Baja. BM. 

38166—81. 
Ország (Kosznács) Ferencz Szombathely. 

BM. 44509—83. 
Ország (Oesterreicher) Ignácz és fia Ákos 

Solt. HM. 71247—92. 
Ország (Ornstein) Mór vas. hiv. Bpest B.M. 

76791—91. 
Ország (Öszterreicher) Nándor, Sándor. 

Gömző, Pest. BM. 14243—63. 
Ország 'Landsmann) Sámuel, Dávid fogász 

Tisza-Ujlak. BM. 22038—83. 
Ország (Reich dr.) Sándor, főjegyző Buda. 

UK. 1150—62. NEV VALTOZTATA:?(>K. 173 Országh iOesterreiclier Siinuii Anna, adó- 

hiv. ellenőr Vámos-Mikola. liM. 13128 69. 

Országi (Reich) Antal Buda. BM. 3297 48. 

Országi (Kapósai József ügyvéd Pest. UK. 

10519—46. 
Ortony (Fuchsl* Imre Vág-üjliely. BM. 

74399 92. 

Ortony (Oc'hs) Manó V.-Ujhely. BM. 69362/84. 
Ortony íOchsi Márkus Mór keresk.-segéd 

Vág-Ujhely BM. 31211—82. 
Ortony (Ochs) Samu keresk. Afrika. BM. 

40167—80. 
Ortony Ochs) Zsigmond kereskedő-segéd 

Vág-L'jhely. BM. 41627—81. 
Ortonyi (Horovitz) Salamon keresk-segéd 

Vág-Ujhely. BM. 4874—83. 
Ortosi I Othmayer) Miksa, Tivadar, trvszéki 
elnök, áldozár Karán-Sebes, Csanád. BM. 
54561—73. 
Ortutai (Spellenberg* \'ilmos Tiba. BM. 

:í8337— 67. 
Osten (Krausz) 2feigmond kereskedö-segéd 

Pest. BM. 27949—71. 
Ostenberg (Ochs) Ignácz Sopron. UK. 

2062—40. 
Ottmárffl (Ottmayer) József Pest. BM. 

4453—48. 
Ottofi ( Ottenreiter) Lipót állatorvos Pest. 

l'K 7411—66. 
Ottovár (Lukácsovics) Erzsébet kisk. Po- 
. zsony. BM. 1466—90. 
Óvári lAltstíidter) Ferdinánd (B^erencz)gazd. 

tanuló Keszthely. BM. 23630—84. 
Óvári (Obele ) Ferencz birtokos Veszprému 
, BM. 26050—72. 

Óvári (Ornaszta) Frigyes postatiszt Nagy- 
, bánya. BM. 66806—85. 
Óvári (Oszip) György, gyerm. : György, Jó- 
zsef, Margit, vas. ör Battonya. BM. 26948/87. 
Óvári f Altmann) István serfőző segéd Szász- 
város. BM. 26675—88. 
Óvári (Altstíidter) Izidor könyvelő Várpa- 
. lota. BM. 15344—80. 

Övári (Ohnhausz) János, gyerm. : Rudolf, 
János, Mária, mozd.-vez. S.-A,-Ujhely. BM. 
, 35228—89. 

Óvári (Odrobina) János csendőr Aranyos- 
. Maróth. BM. 4157—93. 
Óvári (Viche) József és fia József, gymn. 

tanár Pest. BM. 24452—68. 
Óvári fOchlander) Rezső fia János, díjnok 
, Esztergom. BM. 3361—84. 
Óvári (Prichistal) Sándor gazdász Élesd. 

BM. 32215—81. 
Ozorai (Fried) Adolf alkusz Kolozsvár. BM. 

50162—81. 
Ozorai fOzorák) István tanár Érsekújvár. 

BM. 40081—82. 
Ozorai (Ozorák) István Érsekújvár. BM. 

31612—91. 
Ozorai (Ozorák) János növ. pap Érsekúj- 
vár. BM. 5756—83. 
Ozorai ^Ozorák h. Ozorovszky) József jog- 
halig. Érsekújvár. BM. 39995 — 82. 
Ozori (Ottlik) István Eger. BM. 56290—76. Ozsvald (Horbán* János tanuló Egbell. 

.UK. 7329—62. 
Öcsónyi (Feauschitz) Anselra Pannonh.- 

. Bencés. BM. 8351—68. 
ödönfl (Singen Miksa; MaierElia; Mózes, 

kisk. N.-Várad. BM. 55887—87. 
ökrös (Négvökrü) József Szeged. BM. 

.51559—86. ■ 
ölvedi (Bresztvák) József Vág-Szered. BM. 

. 10468—91. 
ördög (Engel) Sámuel m. k. csendőr Kassa. 

„ BM. 35665—88. 
Öreg CAltmann) Bernát, József Pest. BM. 

„ 10889—18. 
OrfFy (Drabeck) Imre mérnök Szegszárd. 

„UK 2212—44. 
Örhalmi (Müller) József kereskedő H.-M.- 

„ Vásárhely. BM. 57973—82. 
Örhalmy (Müller) József Szegvár. ÜK. 

„ 653—47, 
Örhalmy (Müller) Lajos városi főjegyző 

„Szeged. UK. 8791—61. 

Ori (Králicz) Antal Kis- Jenő. BM. 6346/48. 

(Meghalt 1884-ben, Battyáni-utcza 62. sz. 

alatti házban 74 éves korában). 

Öri (Öszterreicher) Baruch, gyerm.: József, 

Szerén, László, 2Íolt., könyvvez. Bpest. BM. 

„ 59092—88. 

Öri (Hilter) Fer., gyerm. : Erzs., Mária, Fe- 
rencz, Sánd.,jegyz. Szabocsin. BM. 5193/68. 

Qri (Králitz) István Buda. BM. 3877—48. 
Öri (Sztrizsenecz) István szolgabírói irn. 

„ Illava. BM. 27089—82. 
Örlei t Müller) István, Károly, Gusztáv, ház- 

„ tulajdonos Gyula. UK. 644—62. 
Orlei (Teufel) Mihálv, János Buda. UK. 

„ 3862—46. 
Örley (HágenmüUeri Dénes, Lajos és Henrik, 

^ ügyvéd N.-Várad. UK. 3250—848. 
Örlössy (Müller) Sándor József és Ferencz 

„N -Várad. UK. 15202—61. 
Örményi (Schupilza) László hivatalnok 

„Miskolcz. BM. 23759—82. 
Oromi (Fróner) József Pest. ÜK. 7415/47. 
Örs (Gottfried) Adolf vas. tisztvis. Gyula- 

„ fehérvár. BM. 15157—83. 
Ors (Gottfrid) Károly kisk. Arad. BM. 

„ 3072—88. 
Örsi (Engel) Lipót Gyula gazdatiszt Bpest. 

. BM. 57463— 87. 
Örvös (Taub) Lajos ügyv.-jel. N.-Károly. 

.BM. 18854—81. 
Öirvösi (Taubesz) János és gyerm. Györ- 

„köny. BM. 2606—68. 
Őrző (Hüttner) József útbiztos Vácz. UK. 

„ 2906—47. 
Ösapai (Altvater) József. Lajos és Ödön, 

„szakács UK. 15950—61. 
Öshegyi (Eyersperg) József és gyerm. : 
József, Sándor, Mária, Gizella, pénzügyi 
biztos Győrött. UK. 17405—866. 
Ösvári (Schloszarcsik) László számtiszt 

„ Bpest. BM. 54142—85. 
Ösz (Grau) Lajos volt honv. föhadn. Bpest 
BM. 14043—81. 174 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Őszi (Herbst) Hermann aranyműv. Szász- 

. Régen. BM. 81653—90. 
Ötvös (íSilberer) Adolf ékszerész Bpest. BM. 

.75461—89. 
Ötvös (Silbermann) Henrik írnok Bécs. BM. 

.1074,83. 

ötvös (Éliás) Jónás gyerm. : Nándor, Jenő, 
Rudolf, Janka, kereskedő Bpest. BM. 

. 51223—82. 

ötvös (Goldschmidt) József id., József ifj., 

Mária, Gyula, kardalnok Bpest. BM. 

29806—79. 

Ötvös (Hercz) József Szolnok. BM. 75979/88. 

Ötvös (Lőwinger) Károly bizt. társ. hiv.-nok 

.Bpest. BM. 64580—82. 
Ötvös (Goldschmidt) Lajos, gyerm.: Lajos, 

. Berta, Kornélia, Ágost, Bpest. BM. 59699 85. 

ötvös (Girtler) Lajos, gyerm. : Aranka, 

Lajos, kir. rakt. gondnok N.-Bocskó. BM. 

.66iJ20— 85. 
Ötvös (Goldsclimid) Ödön számtiszt Nyitra. 

.BM. 42027—82. 
Ötvös (Goldschmied) Sándor, gyerm. : Józs. 

.Antal, Vilma, ügynök Bpest BM. 38522/84. 
Ötvös (Kohn) Teréz hajadon Bpest. BM. 

. 72988—89. 
ötvös (Goldschmid) Vilmos Kaposvár. BM. 

. 34928— .82. 
Ötvös (Ösztereicher) Zsigmond kereskedö- 
seKéd Makó. BM. 73481—90. Paesóri (Prohászka) Károly nevelő Bpest. 

BM. 15883—89. 
Pácseri-Tocsek (Dóczy) Mátyás Pácser. 

UK. 7406—47. 
Páezai (Palecskó) András rézműves mun- 
kás Igló. BM. 48010—89. 
Páhoki (Protar) Antal sütér Buda. UK. 

4615—62. 
Pajtényi (Weisz) Lipót, fia Béla Eger. BM. 

81-^33 91 

Pajor (Pauer) Fer. Szolnok. UK. 19603/47. 
Pajor (Pollák) Hermán, gyerm. : Emil, 

Ernő, keresk. Szeged. BM. 89580—90. 
Pajor (Policzer) Ignácz Ribár. B.M. 44932 87. 
Pajor (Pollák) Kálmán bankhiv. Bpest. 

BM. 75580—90. 
Pajor (Polatsek) Leo állatorvos Kassa. 

BM. 42655—93. 
Pajor (Pollák) Pál festőnöv. Szombathely. 

BM. 47680—84. 
Pajor (Policzer) Rezső joghallg. Ribári. BM. 

44931—87. 
Pajor (Policzer; Sándor orv.-növ. Ribéri. 

BM. 2418—85. 
Pajor (Pollák) Sándor kereskedő Szeged. 

BM. 101089—92. 
Pakényi (Palletz) Miksa, gyerm. : Izabella 

Pozsony. BM. 7538—92. 
Pákh (Pick) Lipót tanárjelölt Bpest. BM. 

27085—80. 
Pákozdi (Poppal) Károly orv.-növ. Bpest. 

BM. 38378—81. 
Pákszdi (Pick) Mihály tanító Csanak. BM. 

14475—82. Pál (Pollák) Jakab orv. növ. Bpest. BM 

35190—85. 
Pál ^Policzer) Lajos Bpest. BM. 30486—93. 
Palágyi (Silberstein) József Szeged. BM. 

150u3— 93. 
Palágyi (Silberstein) Lázár hirlapiró. Bpest. 

BM. 44193—91. 
Palai (Pavel) József Adony. BM. 59798,75, 
Palásti (Plastyik) Jenő, gyerm. . Gábor. 

János, tanító Feketepatak. UK. 7742—65. 
Palásti (Benda) János fa- és szénkeresk. 

Bpest. BM. 47857—89. 
Palásti (Stöckl) József, gyerm.: Erzsébet, 

Elemér, áll -vas. állom.-főnök Pásztó. BM. 

30668—86 
Palásti (Keck) Vilmos trv.-jegj'ző Nyitra. 

BM. 42636—85. 
Páldi (Pravda) Alajos Rozsnyó. BM. 365 13/81. 
Páldi (Piauda) Endre, Mária, állom.-vezetö 

Reszege-Piskolt. BM. 27427—81. 
Páldi (Paulaszek) János ügvv.-jel. Bpest, 

BM. 2H307— 80. 
Páldi (Pranda) Károly számtiszt Budapest. 

BM. 36094—81. 
Pálífy-Daun (gr. Pálffy) Ferencz Pozsony. 

UK. 7491—53. 
Pálffi (Pástétom) Ignácz szig.-orvos Buda. 

BM. 37042—73. 
Pálfi (Baumann) Andor vas. hiv. Bpest. BM. 

2998—82. 
Pálfi (Guttmann) Antal főpinczér Szeged. 

BM. 44772—81. 
Pálfi (Páldeák) Bálint Alsó-Torja. BM. 

15477—72 
Pálfi (Páldeák) Dániel, gyerm.: Anna, bir- 
tokos Sepsi-Szt-György.^ BM. 9819—72. 
Pálfi (Paulicsek) Ferencz Pannonh.-Ben- 

czé.-*. BM. 8351—6^. 
Pálfi (Pálovics) Ferencz F., gyerm. : Sándor, 

Francziska, F«rencz, Mária Ede, Emilia. 

Imre Kis-Czell. BM. 13730—70. 
Pálfi (Pavlie-ka) Ferencz közs. jegyző Bag. 

BM. 46376—82. 
Pálfi (Puská.s) Gergely csendőr Siófok. BM. 

77780—90. 
Pálfi (Paulovits) György, gyerm. : Aurél 

Irma, Jáno-s Mária Arad. BM. 8838—48. 
Pálfi (Pullák) Ignácz szigorló orvos Szarvas. 

BM. 31908—81. 
Pálfi (Politzer) Ignácz, gj-eim. : Dezső, Zol- 
tán, keresk. H.-M.- Vásárhely. BM. 42036/82. 
Pálfi (Vicliodil) Jakab Bpest. BM. 36704—76. 
Pálfi (Porubszky) János Balaton-Főkajár. 

BM. 5116—77. 
Pálfi (Piteli) János, g}erm. : Emilia, János, 

Sándor, József Mária, bognár Bpest. BM. 

18461—86. 
Pálfi (Poszpischel) János, gyerm. ; Gyula, 

János, Júlia, József, vas. őr Zimánd-Uj- 

falva. BM 36870—88. 
Pálfi (Pulgrosek) János, Jenő Debreczen. 

BM. 55439—91. 
Pálfi (Poóra) József, gyerm. : Mária, Vik- 
tor számv. őrm Veszprém. BM. 12956/83. 
Pálfi (Pavelka) József moln.-segéd Orosz- 
lány. BM. 22267—86. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 175 Pálfi iSztasek. József, g>erm. : Ida, Géza, 

Mariska, Erzsébet, Jenő, szabó és vas. 

kalanz M.-Sziget. BM. 40746—66. 
Pálfi iHingelpein) József Etfzsok. BM. 

88426—92. 
Pálfí (Panlik* Kálmán vas. fékezó Arad. 

BM. 3ia35 — í>6. 
Pálfi iPfilf; Károly, Róza, Veszprém. BM. 

4 ^594 bÖ 

Pálfi Pervicz) Károly Szob. BM. 11753 91. 
Pálfi PoUák) Katalin cznkr. elárnsítónö 

Bpest. B-M. 15532—87. 
Pálfi (Polláki Lajos, gyerm. : Lajos, Bóza, 

Jalianna, pintérmester Debreczen. BNL 

20430-^08. 
Pálfi 'Pauliki Lajos. zyeTva. : Lajos, Sándor, 

kalapísmest. Alsó-Némedi. BM. 53öi'i. "?. 
Psűfi (PáUíeák) László: Lajos csizmadia 

Szepsi-Szt.-György. BM. 1U32— 85. 
Pálfi iPalsák) László, gjerm.: Gyula, Mar- 
git, kánt tanitó Püspök-Lakosztály. BM. 

7326—87. 
Pálfi Pauli Lipót, Regina, gyofag^ártó 

Szeged. BM. :iJö3'J— 81. 
Pálfi Pavelka Mihály moIn.-segéd Orosz- 
lány. B-M. 5ű96if— 85. 
Pálfi' tPálik) Mihály Vácz. BM. 94742—92. 
Pálfi (Petanovits) Pí' '-■ '- H\L 13544 76. 
Pálfi (Philippi Sán.i .iiizsa. BM. 

241Ö6— 93. 
Pálfi iPollák) Számi Sáudor Székes-í>jér- 

vár. BM. 106491—93. 
Pálfi Haalicsek) Venczel, gjerm. : Vinezí^. 

Ferencz, Pál, Alajos Makó. BM. 16623 65. 
Pálfi iPlávics Zoltán Földes, BM. 19049 8á. 
Pálicskai <Palicsko) József és fia Jenő, 

Miskulcz. BM. 31292—93. 
Pálkövi (Pálkovics) Antal János Nagj- 

patak. BM. 10515-48. 
Pallagi (Pelczel) Ágoston ügyvéd Logos. 

UK. 14öv^4— 45. 
Pallai Proppen Ilona, gyenn. : Zoltán, 

Vincze, Endre, Margit, Tibor, Kis-Yárda. 

BM. 48-->6*>-82. 
Fallal iPopper i József ; Emö, házfelügyelő 

Bpest BM. 2y515— 84. 
Pallos (Pnck/ Béla bencz; pap Pannonh. 

BM. 494— W. 
Pallosi '^Schveitner) József Nagy-Károly. 

UK 8922—62. 
Pálma 'Pollák; Károlv műegyet. hallgató 

Bpest. BM. 39329—85'. 
Pálmafi (Vassicsek) Kálmán K.-Szt-Mik- 

lós BM. 42809—92. 
Pádmai Pick) Dezső, gverm. : Dávid, Béla ; 

GjTila, orvos Szeged. BM. 29830—87. 
Pálmai iPollák) Iknil, gyenn.: Lajos An- 
dor Arad. BM. 46533—80. 
Pálmai Pospischil) Gynia, Budapest. BM. 

67408—83. 
Pálmai (Pospischil) Lajos, Bndapest. BM. 

6740y— 83. 
Pálmai (Hőrl) Gyula és Zoltán M.-Vásár- 

bely. BM. 105 i 05— 93. 
Pálmai iPollák) István; Andor S.-Becske- 

rek. BM. 64686—91. Pálmai 'Pollák T^^inh eyerm : János, 

Izsó. Miks.a Józ- .\ladár, Bpest. 

BM. 7925—82. 
Pálmai iPaoI) Jáuus magánzó Esztergom. 

BM. 6»9*>4— 82- 
Pálmai Ponczis) János Káld. BM. 8376-2/91. 
Pálmai (Pock) János csendőr Visegrád. 

BM. 6244—93. 
Pálmai (Pateres) Jc>zsef fűszerkereskediS 

B{>est. 46287—88. 
Pálmai (Zsobrik) József kisk. Kisasszond. 

B.M 66891—89. 
Pálmai (Petree) József, gyérm.: László 

Álba. BM. 40782—92. 
Pálmai iPanegb; József Trencsén. BM. 

70128—93. 
Pálmai Sartorá) Károly honv. tizedes 

Bpest. BM. 43085—82. 
Pálmai Pfeifer, Lajos, eyerm. : Izabella, 

Lajos. Lenke, Ödön, Kálinán. ev. lelkész 

Bóny. BM M'Ö.Sl— 82. 
Pálmai ' Pupler. Lipót, gyenn. : Rezső, 

Alajus, Károly, Sándor, Elek, alkapitiny 

Btida. BM. 3954—69. 
Pálmai iPInndrík) Mihály csendőr őrsvez. 

Soóskút BM. 79859—90. 
Pálmai (Palm Miklós kegyesr. tanár Bpest. 

544.5S — 84. 
Pálmai (Pollák Zsigm. Arad. BM.3539á 85. 
Pálmay (Polman) Istv. Sz^ed. Lt 8849-61. 
Palóca (Schwarcz) Géza nyomdász Eger. 

BM. 30543— Oa 
Palócz Schwartz Ignácz László ügyv.-seg. 

Eú'_er BM. cOö'c- — sö. 
Palócz iPaulik; Lajos, ?>erm. . Bertalan, 

Emil, Lajos, poskamuves Fehértemplom. 

BM. 257CÍ— 90. 
Píilóczi Platzer) Antal, gyenn.: Katalin, 

Adél Bpest. BM. 67410—87. 
Palócai <Paholszki)J6z8. Pest BM. 20017/67. 
Palócai (Pollák) Lipót Pöst BM. 8762—72. 
Pálos (Potocsnik) Konrád fSerdész Szinér- 

Váralja. BM. 47751—85. 
Pálos Pavelka) Hugó kisk. Temesvár. BSL 

4S733 — 88. 
Palota tGraí) János trvsz. imok Sop3t>a 

BM. 56060—82. 
Palotai íSchwarz) Adolf, gyerm.: Lajos, 

Gvula, Berta, Géza, Arpiád, közs esküdt 

Újpest BM. 22546—83. 
Palotai (Hirschler) Fülöp, gyenn.: Dávid^ 

Ödön, Andor keresk. Bpest. BM. 33493/81, 
Palotai (Pták) Géza növ.-pap Esztergom. 

BM. S3114— 90. 
Palotai Pollák) Hermán honv. őrmester 

.StejT. BM 15267—92. 
Palotai Peskat Ignácz közs. jegyző Böös. 

BiL 2096—75. 
Palotai (Pummerschein) Ignácz, gyenn. : 

Sándor, Mária Julianna, Mária Valéria. 

.lulianna, molnár. BM ^376 — 81. 
Palotai íPurgstaller) Jőzstíí ismeretlen iUe- 

t^égá. BM. 8476—48. 
Palotai (Fixa) József^ CTerm. : Karolina 

Franca^ut, Mária, Antiü^ varga Kősz^. 

BM. 36191—79. 176 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Palotás (Pick) István, gyerm. : Aranka, 

Miklós, szabóm. Bpest. BM. 62971—82. 
Palotási (Pokróc/.) Gergely Debreczen. 

BM. 44017—73. 
Palotási (Pecsenyánszky) János Jászbe- 
rény. UK. 11430—61. 
Palugyai (Pollák) Salamon keresk. Prága. 

BM. 29696—88. 
Palugyai (Brandeis) Simon rubakeresk. 

Bpest. BM. 39507—86. 
Pály (Paidly) Ignácz és Gyula postamester 

Pápán. UK. 6678—62, 
Pályi (Klein dr.) Ede N.- Várad BM. 10102''9]. 
Pánczól (Panczer) Ottó gyak.-orvos Bpest. 

BM. 36618—83. 
Pánczél (Pachmayer) Ottó erdöfelügyelö 

Bpest. BM. 66517—93. 
Pap (Knyazoviczky) András növ.-pap Eger. 

BM. 67855—90. 
Pap (Kohn) Benő virad. irnok Baracs. BM. 

8126—83. 
Pap (Kohn) Etel hajadon Kaposvár. BM. 

78094—88. 
Pap (Papczun) Géza fodr.-tanoncz Eperjes. 

BM. 57685—93. 
Pap (Popjovanov György tanítójel. 0-Ver- 

bász. BM. 75374—88. 
Pap (Urbán) Gyula Eger. BM. 53866—86. 
Pap (Pollák) Gyula Szolnok. BM. 56618/92. 
Pap (Paprika) Imre lelkész H.-M.-Yásárhely. 

BM. 49746—75. 
Pap (Nagy) István, gyerm. : Károly, Julianna, 

Lajos, Mária. BM. 42759—83. 

Pap (Popp) János nagyiparos Tata. BM. 

41620—88. 
Pap (Pfaffl) János erdöőr Szabolcs. BM. 

49101—93. 
Pap (Kohn) Jehoda József, gyerm. : Gáspár, 

Dezső, Róbert, Janka Szeged. BM. 36807/84. 

Pap (Kohn) József (Sámuel) könyvvezető 

B.-Csaba. BM. 66103—90. 
Pap rBerger) Julianna Bpest. BM. 43131/80. 
Pap (Pfaff) Károly gyóg}'sz.-gyak. Bajmok. 

BM. 23823—86. 
Pap (Tálas) Lajos gyerm.: Dezső, Gyula, 

Béla, Margit, Miskolcz. BM. 53581—91. 
Pap (Papczun) Lajos Eperjes. BM. 63239/92. 
Pap (Popu) László Vasilie vas. őr Székely- 

hid. BM. 24532—88. 
Pap (Kohn) Manó gymn. tan. Halas. BM. 

42608—84. 

Pap (Müller) Mária, Zsófia, Ilona, Erzsébet 

Halas. BM. 45760—85. 
Pap (Kohn) Mihály Solt. BM. 39728—81. 
Pap (Kohn) Móricz, gyerm. : Rozália, Jakab, 

Márkus, Móricz, Tass. BM. 40577—83. 
Pap (Pfarer) Nándor, József Zala-Apáti. 

BM. 44306—77. 
Pap (Perint) Péter Mező-Sály. BM. 14444/90. 
Pap (Ploszkárin) Sándor Turbuczá. BM. 

14271—91. 

Pap (Pópa) Vazul csendőr. S.-A.-Ujhely. 
BM. 61206—84. Pap (Kohn) Vilmos Nagy- Varjas. BM. 

34001—76. 
Pap (Kohn) Vilmos Budapest. BM. 78755/93. 
Pápai (Jurassik) Endre lelkész Trencsén. 

BM. 42542— 75. 
Pápai (Lövenstein) Henrik dr., orvos 

Serajevo. BM. 92865—90. 
Pápai (Papszt) Ignácz, gyerm.: Ilona, Dezső, 

Margit, állatorvos és fodrász M.-Sziget. 

BM. 52442—81 
Pápai (Lánczosi István, Pál, szigorló orvos, 

keresk. segéd Homonna. BM. 3078 — 79. 
Pápai (Gréber) József tanító Félegyháza. 

BM 58946—83. 
Pápai (Lip) Károly tanuló Pápa, ill. Bpest. 

BM. 5136—81. 
Pápai (Popper) Lajos államvas. ellenőr 

Bpest. BM. 47825—82. 
Pápai (Pápa) Manó könyvvivő Bpest. BM. 

36410—82. 
Pápai (Lövvenstein) Vilmos Zemplémegye. 

BM. 6071—68. 
Pápay (Heringh) Ignácz és Mór Buda. BM. 

14547—67. 
Papf.y (Popovics) János Tótkomlós. BM. 

5053—48. 
Papfy (Popodinsievich) Tódor Szeged. ÜK. 

14715—61. 
Paphegyi (Priestersberger) Kristóf, gyerm. : 

Márton, Antal és János, pesti zálogházi 

becsüs ÜK. 14976—40. 
Papp (Csősz) Ignácz Eger. BM. 7917—80. 
Parádi (Pomp) Kálmán áldozár Szeged. 

BM, 24535—67. 
Parai (Pfeiífer) Ignácz, gyerm : Kornél, 

László, Irma, Borcsa, Jenő Szeged. BM. 

(3590—76. 
Paraj (Bota) Ilona Jászberény. BM. 25008/83. 
Paraj (Sánta) Imre Jászberény. BM. 57025/79. 
Parányi (Klein) Frigyes Lőcse. BM. 

9323—48 
Parányi (Klein) J. Henrik honv. őrmester 

Győr Sziget. BM. 68562—90. 
Parányi (Klein) József női szabó Győr. 

HM. 28742-83. 
Parányi (Klein) Simon orv.-növ. Bpest. 

BM. 85575—89. 
Paraszty (Bauer) Alajos hadnagy, ösme- 

retlen illetőségű BM. 11741—48. 
Párfi (Peller) Ferencz Károly m hivatalnok 

Budapest. BM. 46838-93. 
Párgányi (Praschek) József, gyerm.: Lajos, 

Mária, Margit, magánzó Komárom BM. 

16784—87. 
Párkánjd (Prosek) Gyula tanár Pancsova. 

BM. 13782—86. 
Parlagi (Sperlágh) András főorvos Szeged. 

UK. 3250—848. 
Parlagi (Pasternak) Bernát keresk -segéd 

Bpest. BM. 53878—86. 
Parlagi (Brachfeld) Ferencz hely. Ferdin. 

könyvvivő Bpest. BM 45595—86. 
Parlagi (Brachfeld) Károly törvényszéki 

járulnok Buda. UK. 5198—61. 
Parlagi (Perlfaszter) Mór áll.-orv. Mágocs. 

BM. 65312—83. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 177 Pariagyi (Sperlágt András Szeged. BM. 

79'.'4 — 48. 
Pámai Plechatsek, Atilla erd. gyakornok 

Liptó-Ujvár B>L 49170— S2. 
Partai (Bertl^ József lelkész Döröcske. 

UK ^ 1926—66. 
Pártényi fParzizek) Jinoe kávés Pest 

BM. 1170V-67. 
Pártényi Prandtner; József, gyerm. : István, 

Ján-s, Béla, Gyula Bpest. BM. 37750—81. 
Parti tPitz [F'ie'tz]) Evald. gyerm.: Gyula 

Aladár), Jen<5, Jolán, Gabriella, erdész 

VieLodna- B.M. 511Cn>— S2. 
Parti 'Kisztler; Fer^ gjerm.: Mai^., Au- 

iusta. Octavia, mérn. Üngv. BM. 59857 — 80. 
Partos fPoUákj Alfréd Szeg. B.M. 31m51 >■<& 
Pártos 'Pudler» Áron gyógysz. N -Kikinda. 

BM. 1279^—83. 
Pártos (Pnnczmann dr.) Béla Bpest BM. 

4i5'-i — 77. 
Pártos Politzeri Béla. Jakab kesztyfi gj. 

setrédek Bpest BM. 92;;3— 87. 
Pártos (Deutsch) Dávid N,- Várad. BM. 

6(.^ ::-.S— 90. 

Pártos Pnllák) Ernő postagyak. Budapest. 

B.M. 55T6rS— yv.». 
Pártos \\ intemitz) Etelka szini tan. növ. 

hajadon, Bpest BM. 9832—87. 
Pártos (Popper; Ferdinánd és fia Sándor 

Budapest BM. 2898—93. - 

Pártos (Punczmann) Gyula, gyerm.: ^mla 

Budapest. BM. 43-.;75— 75. 
Pártos iPollák; Gyula Újpest. BM. 36343,91- 
Pártos ^Popper) G^Tila Bpest B.M. 70455 93. 
Pártos (Pollák. Jzsó Szeg. BM. 15873—84. 
Partos Perlíasfer. Jenó Lng. BM. 91920,-92. 
Pártos Pauncz> Joacbim i Henrik; szig. 

..rv(>s Bpest BM. 26966—81. 
Pártos ' Ransnit^er) József^ gyerm. : Lajos, 

Béla Alba. BM. 42080—92. 
Pártos (Punczmann) Kálmán Gj6r. BM. 

lt>5: — 77. 
Pártos (Pollák) Károly ügyvéd" Somorja. 

BM. 61689— »6. 
Pártos (Pollák) Lajjos Szeg. BM. 24422 84. 
Pártos Pausz- Dpót fcer.-segéd Budapest. 

BM. 22:i35— 82. 
Pártos Pauker) Miksa vas. tanfoly. balig. 

Bpest. BM. 60070—90. 
Pártos i'Pollák) Ödön czipészsegéd Bpest 

BM. 1ID940— 86. 
Pártos (Pollák) Sám. Szeg. BM. 33752 82. 
Pártos (Pinknsfeld Samu, gverm. : Nán- 
dor. Iván- Dnnaloldvár. ESL 44401—92. 
Pártos Pollák) Sándor, Ernő kisk. Val- 

kánv. BM. 79548—89. 
Pártós Perlfaster dr.) Sándor Bécs. BM. 

Pártos (^PoUák) Simon végz. jc^. Sz^ed. 

BM. 48426—80. 
Páurtos (Pischl) Vilmos Selmeczbánva. BM. 

3594---S3. 
Pártos (Punczman) Zsigmond 6.-lelkész 

Lovászletény. BM. 56288—76. 
Pártos iBausnitzer) Zsigmond kisk. Sz.- 

Fejérvár. BM. 4662^—90. 

X évviltoztatások. Passauer (Paczanen Mór Miskolcx. BM. 

162í'.>-75. 
Pásztó Pollák; X. Ignácz, gyerm.: Teréz, 

Margit. Sándor, Arad. B^L 83873—88. 
Pásztor (Hirtlingj Boldizsár Csnrgó. BM. 

UK. 1^035—62. 
Pásztor lí'elczl) Ferencz tanító Ung. BM. 

Pásztor ' Pollacsek Ferencz; gyerm.: Oona, 

Aranka, Bpest BM. 89681—90. 
Pásztor (Poszpis) János, ^erm. : Anna, 

Katalin. János. Teréz, Amália, börtön őr- 
mester F^ -• • ' *,'5— -84. 
Pásztor -b < József) kisk. Nagy- 

Várad. 1 —86. 

Pásztor iSc-beder; Lajos gyógysz. Gyön- 

ff%ös. U'K. 602^-63. 
Fasztor (Kühtreiber) Laura Buda. L^. 

5964—63. 
Pásztor (Stefánj Mibálv Gclej BM. 80566^91. 
Pásztori (Pick) Adolf könywivA Bpest. 

B.M. 78833—89. 
Pa-ztori Opaviraky) Gábor, gyerm.: Gynl a. 

r> rta, Jenő, tanító Szarvas. BM. 68550.88. 
Pásztori (Opanszkii János Szarvas. BM. 

33462-92. 
Pásztori (Kíetreiber) Sándor orvosnöven- 
dék Pesten. UK. 14715—61. 
Patai (Bnndschuh) Ágost Ignácz Lippa. 

BM. 39651—73. 
Patai (Pollák) Henrik. Sámuel, ker.-segéd, 

orvosnövendék Bpest BM. 43629— 8L 
Patai Preiner) Imre Szegszárd. B31 79007/93. 
Patai (Ellenbogenf Mihály Miksa, gyerm.: 

Vilma, Olga, Alojzia, pinczér Bpest BM. 

32170—82. 
Patai (Kndlatváki Sándor Petrovaezello. 

BM. 13173—71 
Pataj (Pischel) Ármin, Sándor, orvos Zom- 

bor. BM. 34916—81. 
Pataj (Pischelj Béla Zombor. BM. 92982/92. 
Patak iBkcb) Mór orvostndor N.-Kanizsa. 

BM. 26635—67. 
Pf^taki Potosek) Alajos Ferencz napszámos 

ErsékéL BM. 47207—88. 
Pataki (Pöschl) Albin Kőrösmező. BM 

53(i72— «3. 
Pataki fProhászka; Alfréd, gyerm. : Johanna, 

Antónia, Ludmilla, erdővéd Kiszetó. BM 

37369—87. 
Pataki tPmtskó) Antal asztaloss^éd Nyer- 
ges-Újfalu. BM, 35060— 8L 
Pataki ' Potlachnü^ seg.-leikész Mária-Ké- 

ménd. BM 9448---87. 
Pataki íPaskesz) Ármin orvos Sz.-Fejérvár. 

BM. 2279—80. 
Pataki (Petnás ÍBdnaschJ) Aurél segéd- 

jegyz.j Apátfalval BM. 53403 — 81. 
Pataki Bacher^ Bernát Bpest BM 36703^76. 
Pataki (Manhvnrf) Bernát Szeged. BM 

43840—84. 
Pataki (K<^> Dávid néptanító Kovarcz. 

BM. 22631—88. 
Pataki (Grnnberg) Eknil János, levelező 

Bécs. BM. 24581—86. 
Pataki iTakusi Ernő Visznek. BM 24984^6. 

14 178 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Pataki (Popper) Emil kisk. Szabadka BM. 
67420—87. 

Pataki (Szedlák) Endre honvéd főhadnagy 
Bpest. BM. 35033—79. 

Pataki íBach) Fábián Győr. UK. 11057/62. 

PatakiíPoyzl)FerenczBilleti. BM. 11706/48. 

Pataki (Pettenkotter) Ferencz törvényszéki 
végi-ehajtó Pest. BM. 14438—71. 

Pataki (Stamler) Ferencz gépmunkás Győr. 
BM. 11770—82. 

Pataki (Ploveusky) György Horgospatak. 
BM. 3715—86. 

Pataki (Paitl) Győző tapítókép.-növ. Csák- 
tornya BM. 57497—85. 

Pataki (Plahavits) Gyula, Antal Bpest. 
BM. 6119—82. 

Pataki (Paskesz) Ignácz szig.-orvos N.- 
Megyer. BM. 31636—90. 

Pataki (Goldbach) Imre díjnok Bpest. BM. 
36494—84. 

Pataki (Scheckenbach) István, gyerm.: Lé- 
nárd, Edmund, Vilmos, Rudolf, Mária, 
Anna Szabadka BM. 20106-77. 

Pataki (Pach) János helyt tanácsi irnok 
Buda. UK. 5762—62. 

Pataki (Schnellbach) János, József K.-Lőd. 
BM. 13659—68. 

Pataki íPollák) János keresk. Zsombolya. 
BM. 67502—84. 

Pataki (Pitlik) Ján. Szenttam. BM. 38381/91. 

Pataki (Barmán) Józs. kőnyomdász Pesten. 
UK. 9313—62. 

Pataki (Prauda) József hentes Bpest. BM. 
26232—81. 

Pataki (Pachmann) József vár. tan. irnok 
Kolozsvár. BM. 5506—83. 

Pataki (Pöschl) Károly Szeged. BM. 37319/75. 

Pataki (Preirer) Kár. Szán. BM. 68908—92. 

Pataki (Púpos) Lajos czipész Pécs. BM. 
88427—92. 

Pataki (Prehauser) László kisk. Budapest. 
BM. 2137—90. 

Pataki (Pollák) Márt. orv. Arad. UK. 7163/62. 

Pataki (Presburger) Mihály. BM. 1784—82. 

Pataki (PoUák) Mihály pinczér Kolozsvár. 
BM. 21073—84. 

Pataki (Piskuj) Mihály, gjerm. : Sándor, 
József, Lajos M.-Riga. BM. 5329—86. 

Pataki (Maulwurf) Mihály péksegéd Szeged. 
BM. 38501—89. 

Pataki (Politzer) Móricz, Gyula Zala-Eger- 
szeg. BM. 48772—85. 

Pataki (Paumann) Nándor, gyerm. : Árpád, 
Hajnalka, jár.-orvos Búziás. BM. 6343681. 

Pataki (Polomszky) Sámuel Nyiregyháza. 
UK. 11234—64. 

Pataki (Pauner) Samu Zseliz. BM. 347—93. 

Pataki (Reiszbach) Sándor János Pest. UK. 
7050—62. 

Pataki (Pollák) Simon Miksa Szeged. BM. 
2738—83. 

Pataki (Pimaczli) Vilma tanítónöjel. Nagy- 
Kanizsa. BM. 47291—84. 

Pataki (KI ingert) Vilmos, gyerm. : Albert, 
György, János, Vilmos, Béla, Ida, Károly, 
Antal, Róza Kecskemét. BM. 44721—75. Pataki (Bergl h. Mózes Wolf) Vilmos Bu 

dapest. BM. 17466—81. 
Pataki (Weisz) Vilmos kisk. Pécs. BM 

33338—88. 
Pataki (Preczechtyel) Vincze czipész Esz 

tergom. BM. 1212—81. 
Pataki (Zelig Izrael) Zsigmond Bethlen 

BM. 75472—89. 
Paiaky (Lachenbacher) Ferencz Szathmár 

BM. 1511-48. 
Pataky (Bach) Sándor Szeged. BM. 4446/48 
Pátkai (Steiner) Dávid és Béla, ügyvéd- 
jelölt Bpest. BM. 34531—93. 
Pátkai (Bürgner) Jakab Zala-Szántó. BM. 

40439—81. 
Pátkai (Seidl) Pál plébános Pátka. BM. 

24559—81. 
Patonai (Patzer) Adolf, Vilma Sopron. 

BM. 42037—81. 
Pauer (Spitzkopf) Hermin. BM. 21831—73. 
Paulai (Prommer) György, gyerm. : Győző, 

Károly, Gyula, Vilmos, Berta Arad. BM 

49699—83. 
Paulai (Pavicsich), József, gyerm. : Gyula, 

József, Mária, Rozália Pest. BM. 22916/71. 
Paulai (Concha) JJózsef vas. fütőtan. Zó- 
lyom. BM. 58262—86. 
Pauli (Paulikovics) Mihály, gyerm. : Mária. 

Ernő Pest. BM. 22752—68. 
Páva (Pfán) Alajos Buda. UK. 16842—44. 
Pávai (Pável) Antal s.-lelkész Szt.-János. 

BM. 16807—76. 
Pázmándi (Krasancsik) Gerö pannonh. 

benczés. BM. 8351—68. 
Pázmándi (Keszl) Géza Pázmánd. BM. 

33957—92. 
Pázmándi (Hext) István hiv. -szolga Bpest. 

BM. 949—89. 
Pázmándi (Kratántsik) József, gyerm.: 

Károly, Gábor, Margit, hiv.-szolga. Bpest. 

BM. 22307—89. 
Pázmándi (Kratancsik) Mihály, gyerm.: 

Katalin, József, Rudolf, gazdálkodó Dab. 

BM. 50365—82. 
Pázmány (Villa) János, gyerm • Gábor, 

Adolf Bor. BM. 16597—68. 
Pázmány (Villa) József gyerm.: Wilhel- 

mina, Sándor, Ödön Emil János Ágoston, 

közbirt. Szt.-Ferenczrendi áld. Bcr. BM. 

23564—69. 
Pázmányi (Preisz) Kálmán csendőr őrsvez. 

Kassa. BM. 57423—84. 
Pazor íSzklenár) Pál Aszód. BM. 4129/82. 
Pécsi (Pisch) Alajos N.- Várad. BM. 63017/91, 
Pécsi (Pleckló) Antal és gyerm.: Györgj-. 

Mária, Margit, Erzsébet Székelyhid. BM. 

66558—93. 
Pécsi (Dendl) Bálint, gyerm.: József, Imre, 

Gyula, Gusztáv, vas. főkalauz Bpest. BM. 

14986—84. 
Pécsi (Pollák) Dávid orvostudor Sz.-András. 

BM. 31907—81. 
Pécsi (Pollák) Dávid, Zoltán, Irma, Albert 

Szt.-András. BM. 52033—83. 
Pécsi (Grasser) Gyula kir. őrnagy Pécs. 

BM. 10887—68. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 179 Pécsi Blazsek) Jiuos Adriancz. BM. 

S4T2— 69. 
Pécai Pietscb) János, gyermekei: Ödön, 

0-- :.a. dohánvgráros tiszt Kolois- 

■1—tA. 

Péc-- - Manó Bndapest. BM. 7826 76. 

Pécsi (joldberger) Mór tan-jeL Bpest BM. 

43^47— 31. 
Pécsi iFnchsj Mór, grerm.: Lázár. Jen5. 

Bndolf; Istrán. Zsó&i, zsibánis Bpest. BM 

Pécsi Sama Jóis^ keresk. 

Bpest —91. 

Pécsi í\kLnrí, Zsigmond Zamoly. BM. 

39<j-2i— ö2. 
Pécskai (Petschkó; \~umos, grerm.: Alajos, 

Vilmos, Francziska. irodatiszt Finme. BSii. 

18124—88. 
Pécsy Graszer^ Gjxúz százados, illetfiségi 

helye öemeretíen. BM. 11961—848. 
Péczeli iFtUa) Antal keresk. Bpest. BM. 

To-v-:— 87. 
Péczeli Pankach hely. Panchach; tíynU 

:^az.iariszt Borok. BM. 24629—78. 
Péczeli iPankucb) János ügyrédjelSIt Pest 

BNJ. 5728— 7L 
Péczeli (Peczek) Sándor Tiszaböd. BM. 

56-^3—91. 
Pejkó (Zajac) Apollónia Predajna. BM. 

.51231—63. 
Pekári (GIosz, h. Ifendl) István, Béla. 

Péczel. BM. 51638— 8a 
Pekker Baranecsky) Etenrik Foencz Arad. 

BM. 21748—70. 
Pellerdi Peller J.) Jónef fStam'tó Hosotli. 

BM. 19001—70. 
Fénstároe (Sositrar [PríkisrtálD btrán 

^oboszló BM. 92084—90. 
Perci fPollák' Mór kosak-segéd ^pest. 

BM 25-35—83. 
Perczel Bercxeller) Henrik ögTT.-jdölt 

Bpest. BM. 2131— 7& 
Perczeli Peczold} Antal sgverm.: Kyitra. 

BM. i: :>^. 
Peredi Perlgmnd Francriska Esztergom- 

Szt.-Györ^- BM. 19611—68. 
Peredi Pérk,- János közs. jegyxö LneK. 

BM. 307Ö6— 81. 
Peredi Pirk János, József Géza, magánzó. 

r. k. lelkész BM 46944—82. 
Peregi id. és ifj (Pnengel) Mihálv keresk. 

Győr. UK. 3452—862. 
Perei (PoUák) Irén, Jeofi Bpest BM. 

1.5437—84. 
Perei (Pelczéder) Gábor orros Tolmás. CK. 

2861—64. 
Peofényi fPlech) Ádám, gy^m.: Vilma, 

Klonentin, Anna. Gynla, boltiszolga Bpest. 

BM. 59684—87. 
Perényi (Pinkasz) Adolf tan.-íeL Yesxprém. 

BM. 55629—80. 
Perényi fFivovarszky) Ágoston doh. bev. 

tiszt risza-Boűl BM. 49801—79. 
Peréníri (Przibil) Alajos, gyerm. : Ignácz. 

Miklós, Albert Tata (Komárom m.) B>L 

5814—70. Perényi iPoUer) Antal áldosár SaonÜMt- 

helT. BM. 15864—60. 
Perényi (Pemicx) Antal pap-nöT. Veanp- 

rém. BM. 7849—73. 
Perén3ri Peer Antal szabómester Bezdán. 

B-M. 173434—82. 
Perényi 'Palaczkv: Antal, gyerm.: István, 

Mária Pöstyén. BM. 108e*-84. 
Perényi (Reiscb) Bernát kerededfisegéd 

IVi-s BM. 42927—81. 
Perényi Popovitsi Dénes h. SsUird dqn. 

Bpest BM. 23067—79. 
Perényi (Palazovsilqr) DenS Bpest BM. 

112614—93. 

Perényi (Párián) Ferencs, gyerm.: Ferencs, 

Kálmán, Béb, Mária, Aima, Ráza, Barbara, 

Jnlia Brassó. BM. 23^0—69. 
Perén3ri (P6im) Fefenes fBgymn. tanár 

Selmeczbánya. BM. 23803— 7& 
Perényi (Kraass} Fereoes, Jónef, szabó i 

Bpest BM. 32168—82. 
Perényi (Poporit8> György Bndapest BM 

44862—93. 

Perényi (Podert Henrik, Károly, közalap.- 

tiszt Bpest. BM. 17753—86 
Perényi Pncsalka; Henrik, gverm.: Árpád, 

Kálmán, gazdatiszt Bajc^Possta. BM. 

17622—70. 
Perésiyi (Perl) Ignátz, gyerm.: Irma, Gi- 
zella, czip. asletvez. ^MSt BM. 10731— 83w 
Perényi Przibilt Ignacx, gyerm.: Anna, 

Gizella, tanító Tóváros. ESí. 41349—84. 
Perényi (Beiseb) Ignác* ssAoBBegéd ^est 

BM. 8452-88. 
Perényi (Perínkó) Imre hiv.-nok Traedc& 

BM. i:í42ö— 88. 
Perényi Pnrián; István számtiszt Bpest 

BM. 33561—81. 
Perényi (Paüntő) István, gyerm.: Antal 

B.-Gyarmat BM 13555—84. 
Perényi fPopovics) István kereskedósegéd 

Vésztó. BM. 57165—84. 
Perényi iPollákt Jakab, gyerm.: ülés, 

Vilmos, Lajos Szeged. BM. 41186—80. 
Perényi (Pimiczer) Jakab bankár Bpest. 

BM 52830—84. 
Perényi (I^ntye) János segédldkész. M.- 

.Sziget BM. 32905—78. 
Perényi Perkinkó h. Pr^yinkó) János, 

gyerm.: Gyula, László, Elek, Béla, Jenó, 

Ilona, pénztári könvrelő Szolnok. BM 

33631—80 
Perényi 'Poltringen János, gyerm.: Jenft, 

Lenke, Jolán, Bona, földbirtokos Bóny. 

BM. 5613—83 
Perényi (Pfiieisel) József szolg. imok N.- 

UdvanHdL BM. 28106—78. 
Perényi (Ssnkáts) József tanár Budapest 

BM 31149— 8L 
Perényi ^HoDander) József finnest ML-Ssi- 

get BM 29511—85. 
Perényi(Peána) József píQ>növendék. Bpest 

BM 17857— 02L 
Perényi (Tsehirtz) Károly községi jegyxó. 

Síjjtör. BM. 51989—81. 

U* 180 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Perónyi (Prohaszka) Károly, gyerm. : Ká- 
roly, Mária, Julianna, Sándor, Ilona, göz- 
malmi hiv.-nok Félegyháza BM. 11845/82. 

Perónyi (Pollmann) Kelemen és fia Géza 
Bega-Szt.-György. BM. 37917—93. 

Perényi (Szukács) Lajos tatn'tó Bpest. BM. 
41127—88. 

Perónyi (Pisser) Márton föelemi tanító 
Buda. BM. 11393—72. 

Perónyi (Peischl) Pál növ. pap BM. 58869/85. 

Perónyi (Pilstl) Pál, gyerm. : Othmár, Emil, 
Rezső, Johanna Györ-Szt.-Márton. Tolna. 

. BM. 60684—85. 

Perónyi ( Pinkász) Sándor h. Samu, gyerm. : 
József, Géza, mérnök Bpest. BM. 2127 — 78. 

Perónyi (Pinkász) Simon Sándor kocsi- 
gyártósegéd Veszprém. BM. 2-1514 — 82. 

Pereszlényi (Preczenmayer) Henrik jogász 
Bp esten. UK. 12976—63. 

Peres (Graisiger) Rudolf honvéd-hadnagy 
Pest BM. 10899—48. 

Peressy (Greissinger) Tóbiás kir. táblai 
assessor Lőcse. UK. 18081—42. 

Pergő fDovretyel) József Esztergom. BM. 
9909—48. 

Perjesi (Pőcher) Guidó pénzügyőri fővi- 
gyázó Kőhalom. BM. 3534—70. 

Perilles (Pereles) ígnácz joghallgató Pest . 
UK. 21275—64. 

Perlaki (Potzmann) István Pornö. BM. 
62932—92. 

Perlaki (Plánder) József növendékpap 
Veszprém. BM. 7349—73. 

Perlaki (Perlik) József M.^Sziget. BM. 
41652—76. 

Perlaki (Perlsz) Lipót Városlőd. BM. 
72360—92. 

Perlaki íPerlfaszter) Sándor Baja. BM. 
69849—82. 

Perlaki (Runnszauer) Simon kántortanító 
Gelse. BM. 15368—87. 

Pernyei (Pretsch) Alajos Pest. BM. 3854/48. 

Pesti (Schwarcz) Dávid és leánva Elza Bu- 
dapest. BM. 67610—92. 

Pesti (Pestó) János csizm.-segéd Ungvár. 
BM. 22771—82. 

Pesti fPerstl) József Győr. BM. 5280—82. 

Pesti (Lestánszky) Mihály csizmadia Szol- 
nok. BM. 36532—82. 

Petényi (Puczák István tanár Teplicz. BM. 
43307—90. 

Petényi (Putz) Kálm. Bpest. BM. 49074/83. 

Péter (Vaszi) György, gyerm.: János, Bor- 
bála, Mózes, Martba. Sándor, György, Imre, 
fóldész Csik-Pálfalva. BM. 58295—90. 

Péter (Glesinger) Hani N.-Kanizsa. BM. 
17162—93. 

Peterdi (Popovits) Ferencz, gyerm. : Béla, 
Ferencz, Sarolta, írnok Pécs. BM. 69849/93. 

Peterdi (özv. Popper) Gyuláné, gyerm. : 
József, Mór, Gyula Bpest. BM. 51362—75. 

Peterdi (Popper) Mihály Sándor Bpest. 
BM. 98388—91. 

Peterdi (Petro) Sándor, Pál és Károly, 
Kigj'ós, Surány és Barabás. BM. 25004/67. Péterffi (Petersel) Benő könyvvezető Szat- 

már-Némefi. BM. 52019—78. 
Póterfi ( Székely) Albert Kassa. BM. 23 1 80 '89. 
Péterfi (Petrovits) András honv. százados, 

ismeretlen illetőségű, BM. 11714 — 48. 
Póterfi (Puklavetz) Antal asztalossegéd 

Mpest. BM. 58609—81. 
Péterfi (Pinterák) Ferencz, gyerm. : Márton, 

Ferencz, Eleonóra, István, szolga Déva. 

BM. 63285—86. 
Péterfi (Ochs) János K.-Vejke. BM. 52285/91, 
Péterfi (Rosenfeldj Jenő hírlapíró Bpest. 

BM. 39734—91. 
Póterfi (Petetil) József Pest. BM. 17246—68. 
Péterfi (Petersel) Mayer gyári munkás Er- 
zsébetfalva. BM. 19235—85. 
Péterfi (Propita) Mih. Ungvár. BM 25880/91. 
Póterfi (Pétersél) Mór Kolozsvár. BM. 

46144—91. 
Póterfi (Petersehl) Samu, gyerm.: Béla, 

Bernát Tarpa. BM. 88404—91. 
Póterfi (Petroiskai Spiridion díjnok Karán- 
sebes. BM. 31672—93. 
Bóterfi (Stemmer) Viktor puskamíves Bpest. 

BM. 78374—87. 
Póterfi (Rosenfeld i Zsigmond mérn. Bpest. 

BM. 15987—79. 
Péteri fPéternics) András K.-L6d. BM. 

13659—68. 
Póteri fGoldberger) Gyula, gyerm. : Lajos, 

Aranka, Sándor, hivatalnok Újpest. BM. 

11133—88. 
Póteri (Goldberger) Károly, gyerm.: Vilmos, 

Lina, Erzsébet, Simon, közúti vasp.-hiv. 

Bpest. BM. 58849—85. 
Péteri (Petro) Mária Gibárt. BM. 3802—71. 
Péteri (Goldberger) Mór, gj'erm. : Gyula, 

Malvin, Flóra. Leopoldina, közúti vasp.-hiv. 

Bpest. BM. 48369—81. 
Pétervári (Petrus) Bertalan katona Deb- 

reczen. BM. 5797—86. 
Pétervári (Petrus) József kántortan. Rich- 

wald. BM. 54837.-89. 
Pétervári (Perkovics) Sándor gombkötő 

Pest. BM. 22635—67. 
Petes (Pollák) Lipót kárp -segéd Bpest. 

BM. 19483—84. 
Pethő (Petrovits) Gyula/3yula. BM. 29730/77. 
Petneházi (Primics) Péter csendőr Huszt. 

Bm. 5813—88. 
Pető (Pollák) Albert, gjerm. : Arthur, Sán- 
dor, Ilona, fakeresk. Knezits. BM. 14587 89. 
Pető (Kacser) Albert Bpest. BM. 12187—92. 
Pető (Peti) András S.-A.-Ujh. BM. 46092/92. 
Pető (Pollák) Ármin Bpest. BM. 12187—92. 
Pető (Popovics) Béla Bpest. BM. 4489—92. 
Pető (Pollák) B. Bertalan, gyerm.: Imre, 

Ernő, hiv.-nok Kis-Tapolcs. BM. 14589 89. 
Pető (Pinkusz) Ernő trvszéki irnok Lúgos. 

BM. 59142—84. 
Pető (Politzer) Fülöp és Illés, Zsiga Irsa. 

BM. 68388—92. 
Pető (Pukáncsik) György, Lajos Somogyvár. 

BM. 65867—91. 
Pető (Püchler) Gyula Gusztáv mérnök 

Arad. BM. 10598—90. N É V V Á LTOZT ATÁSOK . 181 Pető (Pollák) Herm. Henrik B. Gyarmat. 

BM. 78704—89. 
Pető (Pollákj Ignácz, Zsigmond Sz«rvas. 

BM. 26649—81. 
Pető (Folacsek) Ignácz és gyerm.: Etel, 

Sarolta, Uona, Miskolcz. BM. 78667—92. 
Pető (Lövvy) János orvostan hall. Pető. BM. 

24655—81. 
Pető (Pietka) János tanfelügyelői tollnok 

Diibnieza. BM. 37534—87. 
Pető íPinkász) József számvevő altiszt 

Keszthely. BM. 12023—85. 
Pető ^Pinkász) József, gyerm.: Tivadar, 

Vilmos, Sz.-Fejérvár. BM. 56954—86. 
Pető iProkopovitsch) I.Ajo8, gyérm. : József, 

Alajos, erdész Bazin. BM. 40733—82. 
Pető (Pirkler) Lajos vas. tisztv. Szerencs. 

BM. 46153—86. 
Pető (Grubitsch) Lajos Késmárk. BM. 

80233— 90. 
Pető (Pintschof; Lipót gvmn tanuló Bpest 

BM. 36404—82. 
Pető iPick) Lipót, gyerm.: .Mm, Vilmos, 

betfiszedö Bpest. B.M. 67737—84 

Pető il'etó)Márton Felső-Szeli. BM. 64978/86. 
Petö(Petanovits) MiklósGyőr. BM. 54679/81. 
Petö(Pinkász)Náiidor. Dezsö.műegy. halig., 

gymn. tan. Sz.-Fejérvár. BM. 25913 — 85. 
Pető íPukkel) Pál városi mérnök Ó-Bécs. 

BM. 36852—77. 
Pető (Pollák) Pál kisk. Kis-Tapolceány. 

BM. 327'^9 89 

Petö'fPolfák) Sándor díjnok Szeged. BM. 

27852—84. 
Pető (Pinkás) Vilmos keresk. Sz -Fejérvár. 

BM. 66544—82. 
Petőfi (Popeszku) Döme, gyerm.: Norbert, 

Fáni, kincst. erdöör Pozsega. BM 66878/86. 
Petőfi (Petrovits) István tisztviselő Bpest. 

BM. 46595—82. 
Petőfi (Regina) János Zala-Egerszeg. BM. 

60271—92. 
Petőfi (Petrovics^ József vár. rendbiztos 

Szigetvár. BM. 30930—82. 
Petőfi (Petrovics) Károly Buda BM. 13075/67. 
Petőfi (Petrovics) Máfvás csendőr Mágocs. 

BM. 1877—93. 
Petőfi (Safranko) Sándor asztalossegéd 

Bpest BM. 37745—87. 
Petrás iKammerer Petrás) Gyula hadapród 

örm. Pozsega. BM. 22322—80. 
Petrás Litanszki) János, gyerm.: Zsuzsanna, 

János, András, Szarvas. BM. 57450 — 80. 
Petrenezei (Schöberle) József tiai: János, 

Gyula, Sopron. BM. 35806—75. 
Petri (Petrikásj László. Móricz földbirtokos 

Tasnádszarvad. BM. 3808—87. 
Petrovics (Petko) György keresk. Oravicza- 

bánya. BM. 4357—89. 
Pótsfy (Petsovits) Ferencz Buda. BM. 

11225—848. 
Petz íSchmidtj Ede József kisk. gj-erm. : 

Sopron. B.M. 25882—87. 
Pfeffermann (Pfeffersamen) keresk.-segéd 

Pécs. UK. 548 — 54. Pilisi (Pilitzer dr.) Béla orvos Bpest. BM. 

80172—90. 
Pintér (Piszartsik) András, gyerm. : Gábor. 

András, Mihály, Ilona, Margit, kereskedő 

Ó-Faiva. BM. 44647—85. 
Pintér (Perlfaszter) Bernát, gyerm.; Gyula, 

Sándor, szabó Kecskemét. BM. 41237— 82. 
Pintér (Pankuch Gusztáv Vácz. BM. 

51097—93. 
Pintér (Baumgartner) István, gyerm. : La- 
jos, Stefánia, Irén Bpest. BM. 52836—93. 
Pintér (Prehlányik) János, József Bpest. 

BM.^ 44530—85. 
Pintér (Pintye) János dijnok Halmi. BM. 

44281—87. 
Pintér (Policzer) József Gyöngyös. BM. 

52970—83. . 
Pintér (Binder) Lipót trvsz. jegyző Sopron. 

B.M. 1.5614—84. 
Pintér (Pollák; Márk. Samod. BM. 74504/93. 
Pintér (Poützer M.ítvás ügw.-segéd Bpest. 

B\l. 13782— 8S. 
Pircsi (Pischa .1 '/.s. t Debreczen. BM. 

i7186— 84. 
Pircsi (Pischa) Károly kereskedő Debre- 
czen. BM. 51079-81. 
Piros (Hart) István asztalos Sz.-Fejérvár. 

BM. 20322—68. 
Piványi (Pinnel) Mátyás fodr. és borbély 

Szeged. BM. 5915—85. 
Podonyi (Geiger) Mátyás Fehértemplom. 

BM. 4708—93. 
Pogány íPablasek (Pablaszekj) Ferencz, 

Géza, kórliázi ellenőr Bpest. BM. 28562/87, 
Pogány (Pokornv) Jenő, gyerm. : Kornél, 

Teréz, Margit, Károly, hírlapíró és ügyv. 

Bpest. B.M. 44292—85. 
Pogány (Stocz) József, gverm. : Ida, István, 

földbirtokos Pest. BM. 43990—73. 
Pogány (Piufsich) Laj. Bpest. BM. 11198/92. 
Pogány (Schwarcz) Manó Ödön Bpest. BM. 

47926—91. 
Pogány (Hajde) Ödön S.-A.-Ujhely. UK. 

121S1— 62. 
Pogány (Pollák)"Sándor Nagy-Kanizsa. BM. 

65253—93. 
Pogony i ( Pogorelecz) Károly, gyerm. : Béla. 

Ilona Nagy-vSzekeres. BM. 20115—76. 
Pókai (Pollák) Gábor, János, Antal, tiszt- 
tartó, cs. kir. kapitánv, testőr Ó-Béba, 

Bécs, Pápa. BM. 3364-70. 
Polacsek (Frank) Fülöp Kácsfalu. BM. 

44777—83. 
Polák (Nyöves) Mór, Adolf Nagy-Patak. 

22929—72. 
Polányi (Pollhammer) Ferencz tornász- 
tanár Magyar-Óvár. BM. 156H1— 70. 
Polányi (Pohl) Károly Pest. BM. 7430—48. 
Polányi (Pollák) Lajos, Aladár, orv.-tudor. 

Kaposvár. BM. 33030—82. 
Polgár (Pilitzer) Adolf (Béla), gyermekei : 

Ödön, Mór F.-Gyarmat. BM. 24339—82. 
Polgár (Pollák) Bertalan hivat.-nok Bpest 

BM. 68083-86. 
Polgár (Pergler) Dénes Ferencz tanár 

Csorna. BM. 35937—74. 182 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Polgár (Purges) Dumonkos és gyermeke 

Abaliget. BM. 2772—68. 
Polgár (Politzer) Francziska varrónő Irsa. 

BM. 61826—90. 
Polgár (Páskesz) Gábori Mihály, für. gyári 

igazg. Török-Becse. BM. 26195—83. 
Polgár (Pollák) Gusztáv orv.-növ. Bécs. 

BM.^ 40660—80. 
Polgár (Pilifzer) Gvula Füzes-Gyarmat. 

BM 26647—81. 
Polgár (Deutsch) Gyula, gyertn. : Ármin, 

Gábor, szálJítmányos Bpest. BM. 25939/83 
Polgár (Pinszker) Gyula Kassa. BM. 

34689—92. 
Polgár (Pick) Ignácz, gyerm. : Teréz, Etel, 

Sándor, Ödön, Hedvig, Bódog, Elemér, 

biz.-társ. biv.-nok. Bpest. BM. 753—82. 
Polgár (Pilitzer) Ignácz, Bella, kereskedő 

F.-Gyarmat. BM. 24368—82. 
Polgár (Pollák) Ignácz ; Imre Szeged. BM. 

5060—87. 
Polgár (Politzer) Izidor vas. hiv-nok. Sze- 
ged.^ BM. 38309—84. 
Polgár (Plager) Jakab, gyerm. : Blanka, 

Miklós, izr. hitközs, anyakönyvvez. Szen- 
tes. BM. 50926—86. 
Polgár (Porges) Jakab, gyerm. : Jenő, 

Mariska, Géza, bizt. hiv.-nok. Arad. BM. 

65847—86. 
Polgár (Pollák) Jakab, gyerm : Lajos, 

Janka, keresk. Újpest. BM. 5574—90. 
Polgár (Poder) János papnövendék Zircz. 

BM.^ 85058—93. 
Polgár (Piliczer) Jenő áll -vas. mérnök 

Szolnok. BM. 48577—80. 
Polgár (Pollák) Jenő tanuló Bpest. BM. 

5236—90. 
Polgár (Pergler) József, gyerm. : Teréz, 

Juilánna, Dénes, kovács Galambok. BM. 

51773—80. 
Polgár (Pollák) József tanító Bpest. BM. 

40121—83. 
Polgár (Pick) József Abony. BM. 14919/85. 
Polgár (Pollák) József hiv.-nok Molnár. 

BM. 16509—87. 
Polgár (Paraszt) József Győr. BM. 37925/91. 
Polgár (Pauk) Józs. gyerm. : László, Gyula, 

Samu Marczali. BM. 58327—92. 
Polgár (Paskesz) József Lajos Budapest. 

BM. 26942—93. 
Poigár (Politzer) Károly hiv.-nok mérnök 

Bpest. BM. 53067—88. 
Polgár (Pollák) Manó Sz.-Fehérvár. BM. 

113443—93. 
Polgár (Pilitzer) Márton keresk. Tisza-Szt.- 

Imre. BM. 16340—83. 
Polgár (Perlusz) Miksa orvos-tan hallgató 

Aszód. BM. 64977—86. 
Polgár (l'olitzer) Mimi Bpest. BM. 64182/90. 
Polgár (Pollák) Mór Elemér postatakarék- 
pénztári segédtiszt Bpest. BM. 10298—91. 
Polgár (Pollák) Mór Budapest. BM. 72935/93. 
Polgár (Polacsek) Samu Sándor Budapest. 

BM. 49936—93. 
Polgár (Pollák) Sándor ügyv.-jel. Bpest. 

BM. 2132—78. Polgár (Spitzer; Sándor ügyv.-jel. Gyöngyös- 

BM.^ 56362—81. 
Polgár (Polatsik) Sándor gazdász Kis- 

Szalók. BM. 10164—83. 
Polgár (Petersilka) Sándor, íia: Vilmos. 

ügynök Bpest BM. 74357—91. 
Polgár (Pelczer) Simon, Josefa, takarék- 

péntári aligazgató Szolnok. BM. 22946 — 81. 
Polgár (Politzer) Vilmos Budapest. BM. 

101230—93. 
Polgár (Stern) Zsigmond utazó ügjnök 

Bpest. BM. 36307—86. 
Polgárdi (Ofenheim) Lipót orvos Szatmár- 

megye. UK. 2070—62. 
Polgárdi (Kohn) Zsigmond kferesk. -segéd 

Bécs. BM. 8259—86. 
Polgárfy (Neupauer) János, gyerm. : János^ 

József, István, Ignácz Vilke UK. 3862—46. 
Polgári (Palóczi) János csizmadia Tasnád- 

Szántó. BM. 47490—87. 
Polgári (Manno) József Pest. BM 5577 — 48 
Pollák (Goldgruber) Viktor Géza Bpest. 

BM. 31705—80. 
Polnai (Pollák) Fülöp, Sándor, fakeresk. 

Ugvár. BM. 40149—81. 
Polnai (Pollák) Pál, fakereskedő Ungvár. 

BM. 41648—81. 
Polonyi (Pollacsek) Elemér, gyermekei : 

Frigyes, Leo S.-A-Ujhely. BM. 32117—85.. 
Polonyi (Pollacsek) Ignácz és leányai :. 

Jozefa és Lenke S.-A.-Ujhely. BM. 96004/93. 
Polonyi (Pollák) Jenő Arad. BM. 21675— 89. 
Polonyi í^PoUák) József magánhivatalnok 

Lúgos. BM 8989—87. 
Polonyi (Pollák) Manó hivatalnok Vin- 

kovcze. BM. 37880—81. 
Polonyi (Pollák) Mihály hivatalnok Bpest, 

BM. 52161—89. 
Pólya (Pollák) Adalbert Makó.BM. 48767|93, 
Pólya (Pollák) Jakab, gyerm. : Jenő, Ilona,. 

Flóra, ügyvéd Bpest. BM. 27332—82. 
Pólya (Pollák) József, gyerm. : Irén, Pál, 

Olga, Margit, orvos Léva. BM. 54891 — 81. 
Pólya (Pollák) Kálmán utazó Bpest. BM. 

74902—91. 
Pólya (Pollák) Mór, gyerm. : Ilona, Sándor^ 

Aranka, Olga Ar.-Maróth. BM. 51986—81. 
Pólya (Hanó) Sándor Békés-Csaba. BM. 

32505—80. 
Pongrácz (Pauncz) Albert ügyv.-jel. Bpest. 

MM. 49501—81. 
Pongrácz (Popper) Gyula bizt, hiv.-nok 

Bpest. BM. 78024—87. 
Pongrácz (Pick) Kár. Bpest. BM. 89124|91. 
Pongrácz (Pervatay) Paulin, Miklós Bpest. 

BM. 62815—83. 
Poór (Gruden) Endre BM. 17236—68. 
Poór (Popper) Jakab Bpest. BM. 70456I9S. 
Popesen (Popovics) György lelkész Szerb.- 

Nagy-Szt.-Miklós. BM. 9949—69. 
Popovics (Dereolyanka) István tanító Ra- 

honcz. BM~. 8968—74. 
Pór (Bantweiner) Alajos, gyerm. : Eleonóra, 
P^milia, Paulina, Erzsébet, hivatalszolga 
Bpest. BM. 24402—90. 
Pór (Szmolik) Bódog Bpest. BM. 40931—76. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 183 Pór íBauer; tsándor és Antal érseki irnok 

Esztergom. UK. 8408—63. 
Pór Brandviner) Sándor, gjerm.: Irén, 

Amália, Gyula, Sándor, Anna, Ilona, Etel, 

Otilia, Margit, kádármester Esztergom. 

BM. 64479—90. 
Pósfai (Pfendeszak) Károly ügyvéd Pest 

BM. 18490—67. 
PórflFy íBauer) Ferencz kalapkereskedA 

Pest. L'K. 3577—61. 
Porgányi (Pospichil) György Szeged. UK. 

í>911— 61. 
Porohnyai i Porochnavi) Antal, gyermekei : 

Kálmán, Erzsébet, Irén, szabó Bpest. BM. 

25181—90. 
Poros iPorotschek) Miklós, gyerm. : Miki., 

István, Mária, Terézia, Krisztina, József, 

távírda áll.-főn. Újvidék. ]iM 20833—84. 
Poroszkai iPollák) Henrik közs, irnok 

Sz.Vegh. BM. 26528—81. 
Poroszkai (Poroszlai IPollákJ) Zoltán díj- 
nok Szeged. BM. 16998—88. 
Poroszlai (Polláki Zoltán díjnok Szeged. 

BM. 70499—87. 
Porszász ^Bauersaszksz) Antal és József, 

Károly Pest. UK. 657—47. 
Porteleki fPorteller) Theodor leik. Buda- 
Örs. BM. 27694—75. 
PÓ8 (Posch) Lajos tanító Sopron. BM. 

12778—90. 
Pósa (Posel) Ernő, Imre Sárosfa. BM. 

7996—85. 
Pósa (Poeschlj József könyvvivö Budapest. 

BM. 37698—79. 
Pósa (P&chl) Károly honv. fóbadn. Bpest. 

BM. 18148—79. 
Pósa < Posel) Károly Sárosfa. BM. 45176180. 
Potocsányi (Pották) Móricz assessor Zág- 
ráb. BM. 4492—48. 
Pottornyai Knobloch) Jenő százados 

Banjaluka BM. 41269—80. 
Pattornyai (Knobloch) Natália nevelőnő 

Szent-Pétervár. BM. 18937—79. 
Pozsár Ruszj Nasztazia kisk. Szamosnj- 

vár. BM 49374—87. 
Pozsgai (Pemdl) Szilárd ü., gyerm.: Dezső, 

Sándor, Ilka, postamester Berény. BSÍ. 

43616—77. 
Pozsonyi (PresVmrger) Ábrahám tanító 

Csantavér. BM. 31002—84. 

Pozsonyi (Kaufmann) Adolf, Sándor Csá- 
szár. 15M. 27459—81. 
Pozsonyi (Poczok) Antal, (id. és ifj.) Mezö- 

Csátli. BM. 51896—80. 
Pozsonyi (Preszburger) Jakab, gyermekei : 

Adolf, Johanna, Fülöp Csecse ill. Ek;seg. 

BM. 423o3— 81. 
Pozsonyi (Pressburger) János honv. húsz. 

kap. Kassa. BM 93803—91. 
Pozsonyi (Schacherl; Mór keresk. Bpest. 

BM. 37754—81. 
Pozsonyi i Vinduska) Stefánia, Béla Arad. 

BM. 40120—81. 

Pölöskei (Plöchel) Ede pinczér Szegszárd. 
BM. 69704—89. Pőrösy fPerisics) Pál ügyvéd Pest. BM. 

11768—48. 
Prágai iPráger) Dávid Csány. BM. 307Ű0I84- 
Prágai (Bömischi János, gyerm.: Pál, lika, 

néptanító Késmárk. BM. 24594 — 69. 
Prágai (Prager) Sámuel, gyerm.: Zsigmond, 

Ármin, Ernő, Sándor Ipolvkürt. BM. 

45253—82. 
Prai (Prainer) István Budapest. BM. 

3786—76. 
Prázai (Pranger) Lajos vendéglős Lőcse. 

BM. 82237—87. 
Prázár > Pranger) János, gyerm. : Ida, Margit, 

Jobanna.vendéglős Szabadka. BM. 44330185. 
Prépostfi (Proj)szt) Antal Tasnád. BM. 

28871-67. 
Prépostfi (Propst) István szappanos. Maros- 
Vásárhely. BM. 11399—67. 
Próbáld (PoiMjchich) Ferencz Mosón. BM. 

r>4930— 83. 
Prónai (Peck) Alajos keresk.-segéd Bpest. 

BM. 44292—85. 
Prónai i ifj. Pirovics; Ferencz Duna-Szerda- 

liely. mi 104899—93. 
Prónai > Provazniesek) János, gjermekei: 

Vikt.ir, Ilona, tanító Privigye. B>L 44920;84. 
Prónai Proliászkai János szűcsmester 

Szegszárd. BM. 13655 — 85. 
Prónai (Poljákj János Budapest. BM. 

78690—93. 
Pronai (Neugebören) József díjnok Bpest. 

BM. 69993—82. 
Prónai (Prodán) Károly m. kir. csendőr 

Besztercze. BM. 12316—87. 
Prónai (Pollák) Manó, gyerm. : Regina, 

Mária, Aranka, kereskedő Arad. BM. 

32740—82. 
Prónai (Polczer) Náthán órás Arad. BM. 

20775—86. 
Prónai (Piroch) Rezső kiskeresk. Kurima. 

B.\l. 70935—87. 
Puskás (Hódi) Pál Sámson. BM. 47429180. 
Puskás iPiszkás Sámuel gépészsegéd 

Kolozsvár. BM. 62649—88. 
Puskási (Pusken József, gyerm.: Berta, 

körjegyző Német-Keresztur. B\L 22245 73. 
Puskási (Pusker) Sándor segédlelkész Léka. 

BM. 23837—69. 
Pusztafl fBulatti) Zsigmond keresk.-segéd 

Bpest. BM. 50459—82. 
Pusztai (Pekker) Fqrencz betűszedő Bpest. 

BM. 26970—81. 
Pusztai (Pavlovics) János m. kir. csendőr 

Mezö-Berény. BM. 10937—89. 
Pusztai (Pozderetz) József Bellatincz. BM. 

35717—81. 
Pusztai (Pusztovnik) József szabósegéd 

Bpest. BM. 37993-81. 
Pusztai (Pusztovnik) Lipót hivatalnok Bpest. 

BM. 37996—81. 
Pusztai (Pusztovnik) Mátyás segédlelkész 

Bpest. BM. 36086—81. 
Pusztai (Pusztovnik) Mihály, gyerm. : Lajos, 

Rozina, Sarolta, Gyula, Alojzia, vendéglős 

Bpest. BM. 37751—81. 184 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Pusztai (Pusztovnik) Pál fametsző Bpest. 

BM. 37752—81. 
Püspöki (Gera) Aurél gyakornok Nagy- 

Léta. BM. 55047—86. 
Püspöki (Bischof özv.) Bernárdine Pest. 

ÜK. 9913-61. 
Püspöki (Bischoff) József m. kir. lottótiszt 

Temesvár. BM. 2594—69. Raab Rudolf nevű talált lelencz Győr. UK. 

742—66. 
Rab (Angekoffer) József gyógyszerész Hévíz. 

BM. 16285—84. 
Rábai (Winkle) Mátyás GyőrBM. 36725—89. 
Rábai (Szajer) Zsigmond Körmend. BM. 

12671/93. 
Rabár (Hrabár) Béla cs- és kir. dz.sidás hadn. 

Bpest. BM. 19307—88. 
Rabár (Hrabár) János; Etelka, Mária, János, 

Endrt^, Tivadar, Ilona, g. k. esperes Nagy- 

Komját. BM. 39570—88. 
Rabár (Hrabár) Sándor cs. és kir. huszár 

kapitány Mármaro.s-Sziget BM. 31313 — 74. 
Rácz (Ro.senberg) Henrik cs. és kir. tizedes 

Ka.ssa. BM. 53385—87. 
Rácz (Keismann) Jakab és gyerm. : Rózsi és 

Andor. N.-Várad. BM. 78093—93. 
Rácz (Raitz) János, gyerm.: Lujza, Piro.ska, 

Emma, Etel, Gizella, vas. nyomda vez. Mi.s- 

kolcz. BM. 8208—81. 
Rácz (Roseiifeld) Jenő és gyerm. : Endre, 

Béla, József Szatmár. BM. 70166/92. .. 
Rácz (Reisz dr.) József, gyerm. : Dezső, Ödön, 

Malvin. Mai-g., Alice, orvos Miskolcz. BM. 

3028—90. 
Rácz (Ritu) Julianna, gyerm. : József Mis- 
kolcz. BM. 33652—93. 
Rácz (Szabó) Lajos Csepel. BM 57896—76. 
Ráczhalmi (Raizenberger) Károly gyerm. : 

Károly, Rozi, Lajos Görgő. BM. 23548—74. 
Rádai (Ráder) Lajos Székes-Fejérvár. BM. 

46065—74. 
Radányi (Radovanovits) Emil Szombathely. 

BM. 22822—75. 
Radányi (Roller) Ernasztin, Frigyes, Károly, 

kisk. Újvidék. BM. 42334—89. 
Radányi (Roller) alj.-biró Török-Becse. BM. 

31127—81. 
Radányi (Rindfleisch) János Buda. BM. 

5088—48, 
Radányi (Zajátz) József és fia István ügy- 
véd Kassa. UK. 10218—44. 
Radányi (Roidle) Mihály és József Hatolyka. 

BM. 2146—68. 
Radna (Reschfellner) József és fia Géza 

Budapest. BM. 10021—93. 
Radnai (Rosenberg) Elemér, gjerm. : Mar- 
git, Piroska. Ungvár BM. 63318—92. 
Radnai (Ripper) Emánuel szeszkészítő Bpest. 

BM. 44103—82. 
Radnai (Rlllhammer) Farkas szentszéki al- 
jegyző Nagy- Várad. BM. 10213—72, 
Radnai (Hradnay) Ferencz m. kir. udvari 

kincstári számvevő jegyző Buda. UK. 6605/42. Radnai (Roth) Ferencz kisk. Ungvár. BM. 

47349—88. 
Radnai (Rubascsuk) Győző növ.-pap. Iharos- 

Berény. BM. 53350—88. 
Radnai (Resszek) Gyula tanító Bpest. BM. 

29976—81. 
Radnai (Rubinger) Izabella felsőbb tanítónő- 

képezdei növ. Bpest. BM. 28807—81. 
Radnai (Rubinger) Jenő államtudor ügyvéd 

segéd Bpast. BM. 42556—80. 
Radnai (Re.sszer) József számtiszt Bpest. 

B.VI. 33558—81. 
Radnai (Reisinger) József, gyerm. : Sarolta, 

Rezső, József, Oszkár, vas. hiv. Bpest. BM. 

6903—86. 
Radnai (Renn) Károly Lippa. UK. 3349—63. 
Radnai (Rosenfeld) Károly gőzmalmi tiszt 

Bpe.st._BM. 11863—84. 
Radnai (Goldstein) Manó, Ferencz, orvos 

E^'or. BM. 54672—81. 
Radnai (Roth) Mayer orvos Bécs BM. 8336/83. 
Radnai (Rothfeld) Mór, gyerm. : Ferencz, 

Mariska, Kornélia, Malvin.i, Miklós, Hermina 

Ajak. BM. 60458—81. 
Radnai (Roth) Nátán Vulf Ungvár. BM. 

61130—83. 
Radnai (Roth) Samu, Mik.sa, Vilmo.s, Mór, 

Emil, kisk. Pécs. BM. 64337—89. 
Radnai (Rosenberger) Vilmos Bpest. BM. 

5014(3—92. 
; Radnóti (Hermann) Adolf, gyerm.: Ödön, 

Etelka, Dezső, Ida, Ilona végrehajtó. Szász- 

váras. BM. 60667—88. 
' Radó (Reic'li) Adolf kislc Jászberény. BM. 
I 54148—87. 

í Radó (Ro.senfeId) Adolf, gyerm. : Sümu, Ernő, 
i iieresk. biztos, hivat. Szeged. BM. 102330—93. 
I Radó (Rothberger) Ágoston honv. hadnagy 

Trencsén. BM. 36681—88. 
Radó (Roder) Antal bölcs, halig. Budapest 

BM. 31131—81. 
; Radó (Rosenfeld) Ármin technikus Bpest. 
í BM. 68082—86. 
Radó (Rosenzweig) Ármin kerosk.-seg. Bpest. 

BM. 28894—90. 
Radó (Rabenstein) Árthur, Róbert, Gyula 
j kisk. Kottori. BM. 34473—89. 
I Radó (Resenfeld) Aurél hiv.-nok Budaörs. 

BM. 77244—88. 
Radó (Rada) Béla Pest. BM 1204—72. 
! Radó (Rothauser) Béla díjnok Bpest BM. 
; 57680—89. 
Radó (Rosenberg) Béla hiv.-nok Arad. BM, 

75584—90. 
Radó (Rosenblum) Béla és Imre Homouna. 

BM. 60810—92. 
Radó (Radoychich, h. Radvisics) Benő ügyv.- 

jel. Bp&st. BM. 36242—84. 
Radó (Rótt) Bei nát Debrecen. BM. 42648/83. 
Radó (Reizmann) Bernát; Árpád, m. kir. 

pénzügyi számtiszt Győr. BM. 37402—87. 
Radó (Rosenberg) Bernát kereskedő Arad. 

BM. 65035-93. 
Radó (Rosenthal) Elek könyvvez Kolozsvár. 

BM. 61453—88. 
Radó (Rothmüllei) GézaBpe.st. BM. 16032/92. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 185 Hadó Kosenfeld) Gyula Bpest. BM. 74645 83. 
Radó (Kottenstein) Gyula ügyv.-jel. Nyitra. 

BM. 9678—84. 
Hadó (Koseiizweig) Gyula, itryenn. : Irén, 

Artiir, Béla, Alajos, Jeiiö, kárpitos Bp&st. 

BM. 34424—89. 
Radó (Rosenblütli) Ida, Lajos, Kornélia Kls- 

\'árda. BM. 3715—85. 
Hadó (Roseufeld) Igiiácz, ügyv-jel. N.- Várad. 

BM. 39304—81. 
Radó (í.ichsteiii) Ilona PárLs. BM. 49033/88. 
Radó (Kosenfeld) Izidor jegyzösegéd Nyár- 
egyháza. BM. 18716—93. 
Radó ( Ht'icbsield) Jakab bizt. társ. hiv.-nok 

Bpast BM. 61293—82. 
Radó (Kadii) János Babsina BM. 38574—92. 
Radó (Kosiiiger) vas. lii%'. MezA-Túr. BM. 

.=.8993—87. 
Radó (Ilusenberg) Jen A, lükárd, Móricz, Ernő 

kisk. Gy«r. BM. 72778—87. 
Radó (Koseiiberg) Joel Gyula íSopron. BM. 

100495—93. 
Radó (K<«enfeld) József növ.pap Eaztergom. 

BM. 481U0— 73. 
Radó (líeieh bely. Herodek) József orv.-növ. 

Jászberény. BM. 39922—85. 
Radó (Reitb bely. Herodek) Adolf Jászbe- 
rény. BM. 40951—85. 
Radb (Ui-schl) József, gyerm. : Miklós, Ru- 
dolf. va.s. -tiszt Bátyú. BM. 32995—86. 
Radó (Kosenfeld) Józ.sef, gyerm.: Lajos, Te- 
réz, Aladár Balaton Szántó. BM. 39214—92. 
RadóíRappapoit JÓZ.S.) Bpest. BM. 50222—93. 
Radó íReitlii Károly kisk. Já.szberény. BM. 

57.ÖH6 — 87. 
Radó íRosenberg; Lajos Li|)ót Arad. BM. 

107423—93. 
Radó Kosenzweigj Bpest BM. 53355—83. 
Radó (Koder) Lipót (Pál) gymn. tanár Szom- 

l)atbelv. BM. 9527—87. 
Radó Ko-vsj Manó Kalász. BM. 88444—93. 
Radó (Kosenfeld ! Miksa pénzügyőri vigyázó 

Mezó-Csáth. BM. 97926—93. 
Radó f Kosenfeld; Mór, Artbur.vas. fSnök BM. 

278jC)— 81. 
Radó (Rótb) Mór, gyerm. : Gyula. Iréu, Paula 

Budapest. BM. 15798—84. 
Radó (Rosenstock) Mór könyvvezető Bpest. 

BM 43651—86. 
Radó I Kadics) Pál ösmeretlen illetőségű. BM. 

8455—48. 
Radó (Roclilicz) Pál, gverm. : Endre, L-én, 

m. k. ei-dész Bogdán. BM 26180 — 88. 
Radó (Relsmann) Róbert, Béla, Rikárd, Elek 

kisk. Kas.sa. BM. 30898—90. 
Radó (Rosenstock) Salamon Cam.-Moravicza. 

BM. 8v<898— 93. 
Radó íKolm) Sámuel N.- Várad. BM. 44138/91. 
Radó (Rosenteid) Samu Mlsk. BM. 48907— 93. 
Radó (Rotb; Vilmos tanár Budapast. BM. 

20071—81. 
Radó (Rosenfeld) Vilmos kisk. Miskoicz. BM. 

23791—90. 

Radó (Reicheiiteld) Vilmos kci esk.-seg. Keszt- 
lieiy, BM 25151-90. Radó Keizmann) Zsigm. kerask. akad. növ. 

Fiume. BM. 3vt677— áö. 
Rados (Raussnitz) Ignácz, gverm.: Gusztáv, 

tanár Bpast. BM. 62944—84. 
Radvány iFeuerstein dr.) Izidor Benedike. 

H.M. 1(1414—91. 
Radvány iiKeicbRiann; Antii, gyerm.: Géza, 

Jeuó, Siefánia, aljárásb. Kítssa BM. 44509,84. 

Radványi (Licbteustein) Dániel Bpest. BM. 

73539—90. 
Radványi í^Reznyák) Géza növendékpap 

Vasz(>réiii. BM. 89179—92. 
Radványi (Rosenberg) Henrik czipészsegéd 

Bjxíst. BM. 69908—88. 
Radványi (Klein) Imre József szikvízgyáros 

Bpast. BM 15612—89. 
Radványi (Ruisz) IstvánGyör. BM.61478i81. 

Radványi (Goldstain) János Hemád-Petri. 

BM. 57132—92. 
Radványi (Herdlicska) János Déva. BhL 

11173—93. 
Radványi (Rosenbanm) Lajos orv.-növendék 

Béis._ BM. 38818—87. 
Radványi (Leicbmann) Lajos gyermekei : 

Ri')z;i, Dezs<'>, István, Erzst^bet, Tibor, Jenő, 

M;trgit Komjátti BM. 59170—91. 
Radványi (Stupuy) Viktor cs. és kir. 

huszárliadnagy Pardiibitz. BM. 43973—85. 
Ragányi (Haílinger; Lajos munkatárs az 

.,R^gvetértés'' czímfi lap szerkesztőségénél 

Bpest. BM 10733—83. 
Rahner (Láng) András, Mátyás, földművelő 

Medtryas. BM. 22377—80. 
Ráhovi (Muzarek) János, gyerm.: Kornélia, 

Ilona, városi rendőrtanácsos. BM. 852 — 82. 
Rai (Radovits) Gyula, Lajos Budapest. BM. 

61252—75. 
Rainai (Rainagl) Riliárd Nagy-Károly. BM. 

11367—48. 
Rajcsányi (Nejiczcbleba) Vilmos nyerges- 
mester Nyitra-Zsánibokret BM. 17147—81. 
Rajkai (Stras.ser) Frigyes és Sándor Pest. 

BM. 11681—68. 
Rajkai (Grünbaum) Miksa Pápa. BM. 

14508—91. 
Rajki (Wasserberg) asemegekeresk. Bpest. 

BM. 2995—82. 
Rajmund CNase) Raimund tiszttartó Marton- 

vásíir. UK. 244—67. 
Rajnai (Fortgang) Antal megyei kiadó 

Temasvár, UK. 7(364 — 66. 
Rajnai (Reiner) Gergely Pest. UK. 8C22I61. 
Rajnai (Rheinwald) Gusztáv, gyerm.: Lajos, 

Vilmos, Sándor, Jolán, Ferencz, Béla, irat- 
tárnok Bpast. BM. 3349&— 81. 
Rajnai íSteiner) Henrik, gyerm.: Amália, 

Henrika, keresk. Bpest. BM. 55629 — 85. 
Rajnai (Rajnai Dietzgen) József bonvéd- 

tóhadnagy M.-\'ásárhely. BM. 52649—78. 
Rajnai (I3raumüller) Lajos, gyerm. : Borbála, 

Gyíirgy, városi aljegyző Arad. BM. 52444176. 
Rajnai < Rosenzweig) Vilmos, Salamon Nagy- 
Várad. BM. 12904—69. 
Rajnay (Rainer) János Vilmos kereskedő 

Pe^t UK. 7963—61. 186 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Rajtafy (Czuman) Jáuos mérnök Vasvár- 
megye. UK. 2906—47. 
Rajz (Martiuitz) Alajos asztalosmester Bpest. 

BM. 8837—79. 
Rákóczi (Rakölcza) Gábor (Gavrila) kör- 
jegyző Tötör. BM. 5056—83. 
Rákóczi (Mayer) György fővár, kézbesítő 

Bpest. BM. 2758—83. 
Rákóczi (Drakóczy) György Üszög. BM. 

4561—92. 
Rákóczi (Reiteubach) István, gyerm.: Mária, 

Józ.«ef kisk. Glbárt. BM. 7269—88. 
Rákóczi (Reicliardt) József, gyerm. : László, 

Artúr, József, kapus Bpest. BM. 45671 — 82. 
Rákóczi (Rézier) János, Jenő, vasgy. öntesz 

Ó-Lápos. BM. 3550—86. 
Rákóczi (Mayer) Károly, Júlia, vásárbiztos 

Bpest. BM. 30226—90. 
Rákóczi (Rítt) Mátyás, gyerm : Erzsébet, 

Anna, Sándor, vas. őr N.-Pécska. BM. 

16672—87. 
Rákóczi (Róth) S, Mór tanító Ozora. BM. 

37499—84. 
Rákóczi (Rikola) Pál, gyerm. : Mária, Ernő, 

vonatkisérö Boros-Jenő. BM. 64907—86. 
Rákóczi (Kracsala) Pál csendőr Liptó-Szt.- 

Miklós. BM. 76635—89. 
Rákóczy (Weudler) József Bpest. BM. 

70469—91. 
Rákhelyi (Reichel) József szíjgyártómester 

Veszpém. BM. 6499—87. 
Rákos (Rosenberg) Adolf tan. Bpest. BM. 

52180—87. 
Rákos (Rosenberg) Lipót Kaposvár. BM. 

30653—91. 
Rákos (Régdon) Mihály építő Szeged. BM. 

27826—81. 
Rákos (Rosenberg) Móricz keresk.-segéd 

Bpest. BM. 19709—89. 
Rákosi (Gertschal) Ferencz csend. par. 

iraok Szeged. BM. 46837 — 82. 
Rákosi (Ríitlibauer) Ferencz kereskedő 

Szigetvár. BM. 51601—82. 
Rákosi (RaidI) Flórián, gyerm.: Ferdinánd, 

Anna Arad. BM. 19091—86. 
Rákosi (Kropf) György jogász Pest. BM. 

17379—69. 
Rákosi (Reich) Hugó Máté-Szalka. BM. 

28648—81. 
Rákosi (Rubinstein) Jakab vas. hivatalnok 

Bp&<t. BM. 40086—84. 
Rákosi (Raicher) János tanító Nagy-Kürtös. 

ÜK. 15161—62. 
Rákosi (Kremszner) Jánoí^, gyerm. : Gyula, 

Béla, Jenő, Szidónia, Fáni, Géza és Martba 

Buda. BM. 14829—67. 
Rákosi (Reidl) János Pécs. BM. 14528—93. 
Rákosi (Schön) Mór orv.-növ. Kolozsvár. BM. 

37612—81. 

Rákosi (Krebsz) Nándor festőművész Szeged. 

UK. 6972—62. 
Rákosi (Rakits) Sándor Illés író Pest. UK. 

18875—63. 
Rákosi (Rosenthal) Sánd. Szoln. BM. 42626/81, 
Rákosi (Richlick) Tivadar lát.szerész Bpest. 

ÜK. 15475—65. Rákosy (Ivrebszj Fedor 
UK. 12924—45. jyógysz . Nagykároly Rámóczy (Rammershotíer) Válerán Szt.-Be- 

nedek rendű áldozár ÜK. 1833 — 14. 
Rankai(Redarcsik) Győr. Pást. BM. 29637/67. 
Rankai (Rachbauer) (íyörtjy keresk.-segéd 

Debreczeu. BM. 15873—80- 
Rankai (Raclibauer) ifj. József kereskedő 

Deijieczen. BM. 17902—68. 
Ránky (Myller) Antal ügyvéd Pest. UK. 

18884—43. 
Ránczai (IJanzenberger) líVigyes, gyerm. 

Ágoston, Ármin, Aima, Elza, keresk, Bpest. 

BM. 63643—88. 
Rárosi (Sturba [Pokorny]) Ferencz, gyerm.: 

Gyula, Gizella, jogvégzett Sécsény. BM. 

22338—83. 
Ráskai (Reischer) Vilmos, Béla, mérnök 

Bpest. BM. 59499 81. 

Rátóti (Macsicska) Dán. Rátóth. BM. 457ö2|83. 
Rátkai (Sikerle) Emilia Erdőbánya. BM. 

30877—77. 
Rátái (Ráth dr.) József és Tivadar Uj-Verb. 

UK. 1302—66. 
Ravasz (Rosenthal) Oszkár pinczér Budapest. 

BM. 19487—84. 
Recsegi (PreschI) István Pest. BM. 4878|67. 
Recsegi (Rosenfeld) Kálmán, gyerm. : Etel, 

József, mázolómester Bpest. BM. 74698188. 
Récsei (Ritschl) Antal kisk. N.-Szombat. BM. 

7307—90. 
Récsei (Ritsclier dr.) Ede ügyvéd Kula. BM. 

54199—91. 
Récsei (Roemer) Emil technikus München. 

BM. 22687—83. 
Récsei (Ritscher) Lajos és Miksa, János 

Zala-Ujvár. BM. 60594—92. 
Récsei (Ritschl, Wolfang) Viktor Alfonz, 

Lajos, bencz. áld. pap, tan.-jel.. Kőszeg. 

BM. 17441—84. 
Récsei (Spitzer) Zsigmond (Simon) niűegyet. 

halig. Bécs. BM. 27618—84. 
Récse (Kacska) János, Sándor, kereskedő- 
segédek Nyíregyháza. BM. 26218—82. 
Rédai (Reindly) József, gyermekei : Gyula, 

Inna, Béla, postamester Fehér-Gyarmat. 

BM. 11452—71. 
Rédei (Kaics) Alajos, gyerm. : Lajos, Béla, 

Lajos, Árpád, Zoltán, Mária, megyei köz- 

igazg. iktató Zombor. BM. 31231—78. 
Rédei (Madár) János tam'tó Kalló. BM. 

47334—80. 
Rédei (Rieger) József sebész Szolga-Egyház. 

BM. 4679—73. 
Rédei (Ridl) József, gyerm. : Lajos, Győző 

Budape.st. BM. 93211—93. 
Rédei (RédI) Kálmán díjnok Kaposvár. BM. 

44622—80. 
Rédei (Benczák) Károly bmáijelölt Baja. 

BM. 26796—81. 
Rédei (Rohrbacher) Miklós Győr. BM. 2395192 
Rédei (Reder) Tivadar műépítész Budapest. 

BM. 44365—80. 
Rédeki (RédI) Alajos honvéd hadnagy Pécs. 

BM. 10126—70. 
Redényi (Weiss) Ján. Pozsony. UK. 10519146. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 187 Redónyi Uieicliard) József Szeged. UK. 

10157—61. 
Hedő (Kosenberg) Igiiácz ker.-segcd Bpest 

BM. 57583—91. 
Redő (Koseiilierg) Lipót Bpest. BM. 62235191. 
Ródey (Kieder) József és János Pest BM. 

1603—49. 
Regéezi (Rolinyák)Mih. Arad. BM. 45776186. 
Regéczi (Regitkó) Sándor tan.-jel. Geberjén. 

BM. i;t5324— 84._ 
Regényi (Románcsik) Ferencz orvos Sza- 
badka. BM. 7903—48. 
Regényi (Kropok) István Temesvár UK. 

3745—44. 
Regényi (Rittenbacher) János fogy. adó 

ellenőr Pest. BM. 5109—69. 
Regényi (Sagmeister) József Pest BM. 

9312 — 18. 
Regényi (Szagmeisterj Laj. órássegéd Kassa. 

UK. 15067—61. 
Regényi (Weisz) Rez.sö Arad. UK. 9947 61. 

Regészi (Fridrich) Gyula növ. pap Kassa. 

B.Vl. 28966—76. 
Reizik (Czári) Matild, Rudolf Uj-Pest BM. 

20216—70. 
Rejöd flíajiier fReiner)) József vár. tanácsos 

Gy.-Ffjérvár. BM. 11242—82. 
Rejtő (Renner) Adolf Um.segéd Selniecz- 

bánva. BM. 58775—82. 
Rejtő (Haltenbeiger) Sándor Budapest. BM. 

44924—77. 
Remény (Zerenszky) Géza Veszprém. BM. 

41300—92. 
Reményfl (Kendlhotfer; Ferencz Eszterg. 

BM.^ 10564— 48. 
Reményfí (ReLsenhotier) (keresztn. ?j posta 

ig. fogni. Pest BM. 13411—67. 
Remónyfy iPisnmyi) János hadnagy ösme- 

retlen illetőségű BM. 11961—48. 
Reményfy (Hofmann) József ügyvéd Pest. 

UK. ^14410—42. 
Reményi (lIofFer) Aladár, gyerm.: Ödön, 

Jenő, tanító Rácz-Almás. BM. 48861—81. 
Reményi (Hoffenbradl) András Esztergom. 

BM. 15227—69. 
Reményi (Jelinek) Antal"; Mária Nagj-Atád. 

BM. 32473—75. 
Reményi (Knszik) Antal N.-Bánya. BM. 

47603—83. 
Reményi (Klauber) Ármin Törtei. BM 

52222—81. 
Reményi t Rappeport) Bernát keresk. könyv- 
vezető. B. Félegyháza. BM. 11276—81. 
Reményi (Hurtmann) Ede és testv. : Rozália, 

Károly, Katilin, Józ.sef, Jáno.s, Franraiska, 

Karolina, Antal, hegedűművész Pest. UK. 

1646—62. 
Reményi (Chritz) Ede m. kir. pénz. ü. ő. 

felvigy. Pozsony. BM. 81570—88. 
Reményi (Ulmer) Ferencz Nagy-Atád. BM. 

32473—75. 
Reményi (Pralka) Gyula kereskedő Kassa. 

BM 56575—81. 
Reményi (Jakobini) János Tata. BM. 

12830—82. Reményi (Braunhotler) József Szilágy- 

Somly.x BM. 3884—48. 
Reményi (Renn) Kornélia; Roberta, posta- 

m&steiiié Perb/it BM. 9787—87. 
Reményi (Kei.szmanri) Mihály hangszerész 

Bi>e^t. ll.M. 15831—89. 
Reményi ^Hanf) Mór Pest. BM. 30063—71. 
Reményi (Rosenberj;) Mór ; Irén, mérnök 

.st'íí. LoviLs-Berény. BM. 20158— 8=^. 
Reményi ^Ritter) Síunu kereskedő Csurgó. 

BM. 24917— 81. 
Reményi (Hoftmann) Vendel czipészmester 

Sárospatak. BM. 39547—86. 
Reményi (Dickerj Vilmos szeszgyáii tiszt 

Bpe.st. BM. 5336—84. 
Reményi (Lévy) Viktor díjnok Tenke. BM. 

61359—85. 
Reményi (Ritter) Zoltán kiskeresk. Csurgó. 

BM. 73129—88. 
Rémesi 'Reiiifort)JánosK.-Lőd. BM. 13659169. 
Rémessi (Rettinger) János óvoda vezető 

l'utn..k (Gömör). BM. 19234—69. 
Remetei (Rosenzweig) Jakab Gyula Frank- 
furt. BM. 71647—87. 
Remeteszegi (Nagy Lászlóii) K. Eknil 

betű.szedő Bpe.st. BM. 24405—90. 
Rémi (Ro.senblüh) Albert, gyerm : Hetman 

és Ferencz Arad. BM. 18237—93. 
Rémi íAuspitz) Antal Pest. UK. 16174|66. 
Rémi (Rotli) Jakab kisk. N.-Várad. BM. 

36838—90. 
Rémi (Auspitz) Róbert, gyerm. : Alfonz, 

Róbert, 5&igmond, Mária, Adél, Gizella, 

Gyula, Teréz, Tivadar, főv. bizottsági tag 

Bpest BM. 19157—82. 
Rémi (Grünfeld) H. Szilárd magánzó Bpest 

BM. 21898—89. 
Rémy (HofFer) Lajos illetőségi helye nem 

tűnik ki. BM. 4448—48. 
Rendes íRusz) Ferencz jegyző Német- 

Bugráiii. BM. 12701—74. 
Rendes (Ehrljch) Izidor Székesfejérvár. BM. 

31087—90. 
Rendes (Ehrlich) Vilmos mérnök Bpest 

BM. 59625—81. 
Rendes (Ellirlicli) &igmond keresk. utazó 

Bpest. BM. 46512—90. 
Rendesi (Rendolovics) József, Adolf, Ödön 

és Tódor Promontor. BM. 19180—67. 
Rendi íRo.senbaum) József és gyerm.: Walter 

és Félix Vágujhely. BM. 36906—93. 
Rendi (Rosenbaum) Sándor V.-Ujhely. BM. 

24630—92. 
Rengei (Reischl'* Béla szappanosmester 

Györ-Ujváro-s. UK. 6347 — 65. 
Rengey (Aigner) Férd Szeg. UK. 19230/845. 
Renkey (Enger) Ferencz uradalmi felügyelő 

xNagySzarvas. UK. 16261—61. 
Rényi (Frenkel) Dávid, gyerm.: Ilona, Irma, 

Mariska, Jenő, N.-Abony. BM. 54662—83. 
Rényi Richter) István, Emilia, István, Gizela, 

Miklós, Ilona, Károly, Árpád, Mária, Jenő, 

Anna, Lá-szló, — ennek leánya férj. Bubla; 

ennek fia, — ennek leánya, — ennek kisk. 

gyermekei. Bi.szkupicz, Kevei me.s, Dubnicza, 

Biszkupicz. BM. 23835—87. 188 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Rényi (Reisinger) Jakab János Szeged. BM. 

43375—83. 
ilényi (Sctireiner) József és Károly Szatinár. 

BM. 1513—48. 
Kónyi (Reitei) József asztalosmester Szeged. 

UK. 8915—61. 
Rónyi (Rüsentlial) József Török-Becse. BM. 

65278—92. 
JRényi (Schreiner) Károly és József Szathinár. 
■ BM. 1513—48. 
Rényi (Rakitov.szky) Vilmos magánzó Solymár. 

BM. 22929—89. 
Répás (Ripán) Miklós és fia: János Mányik. 

BM. 92125—92. 
Hópási (Popczáz) Károly Batonya. BM. 

6^109—92. 
R,épási (Pepl<a) Mátyás megy. aljegyző 

Beszterczebánya. BM. 43715 — 84. 
Repesényi (üusbaba máskép Senftleben) 

Károly, János és Venczel Pest. BM. 

7957—48. 
Repesényi (Dúzbaba h. Dusbaba) műegyet, 

halig. Bpest. BM. 26591—81. 
Repesényi (Senftleben) Venczel ösmeretlen 

illetőfógü BM. 7956—48. 
Részeli (Reszeli) J;ino.<, gyerm. : Anna, 

Kezsfi, Vilmos Bpest. BM. 12293—75. 
Retel (Ruchietl J.) Jenő jogász Buda. BM. 

12181—70. 
Rétesi (Strudl ifj.) Anüil Vers. BM. 31959/92. 
Rétfalvi (Koch) Gyula (id. és ifj.) kor. urad. 

liivatn. Budapest. BM. 48117—80. 
Rethei (Kropf) Ferencz Pest. BM. 44—67. 
Réthi (Rittmiller) Ferencz kőfaragómester 

Győr. UK. 242—63. 
Réthi (Rotter) Fülöp gy. : Szidónia, Eugénia. 

Ferencz, Mária, Gábr. Pest BM. 40759/72. 
Réthi (Raner) Istyán, Gyula, premontrei nö- 
vendékpap Csorna. BM. 44469 — 77. 
Réthi (Ringelsen) József megyei kiadó 

Szombathely. BM. 19601—76. 
Réthi (Wisniger) Károly, Zsigmond, keresk. 

Bpest. BM. 45812—78. 
Réthi (Riedl M.) Mór gazdatiszt Puszta-Pécz. 

BM. 14825—70. 
Réthi (Rothbaum M.) Mór műegyetemi tan- 
segéd Pest BM. 18673—70. 
Réthi (Rothbaum dr.) Mózes Trebény. BM. 

38765—75. 
Réti (Rosenfeld) Adolf fakeresk. T.Szt.-Mik- 

lós. BM. 30283—88. 
Réti ^Viser) Alajos, gyerm. : Aura, István 

N.-Bánya. BM. 47602—83. 
Réti (Sihönfeld) Albert tanító Rima-Szom- 
bat. BM. 8U34— 84. 
Réti (Rosenblüh) Alfréd aszt-segéd Bécs. 

BM. 6803—84. 
Réti (Szvitok) András fővadász N.-Kovácsi. 
. BM. 13557—82. 
Réti (Rosenblüh) Ármin Miskolc?. BM. 

26841—92. 
Réti (Rosenfeld) Béla ker.-tanoncz N.- Várad. 

35036—86. 
Réti (Rosenblüh) Ede orvos Miskolcz. BM. 

68653—83. Réti (Rosenblüh) Gu.^ztáv Miskolcz. BM. 

69726—83. 
Réti (Lehmann) Ferencz kegyasrendi pap- 

növ. Kecskemét BM. 26339—82. 
Réti (Rosenfeld) Fülöp bizt.-társ. hiv. Bécs. 

BM. 21314—83. 
Réti (Potyoró) Gábor, gyerm. : Lajos, Béla, 

Írnok Eger. BM, 13315—89. 
Réti (Löwenfeld <lr.) lj;nácy,, gyerm.: Olga, 

Andor, orvos Kaposvár. BM. 2753f — 80. 
Réti (Princz) Ignácz Szeded. BM. 45066—83. 
Réti íPrintz) Iz.só Szeged. BM. 53856—83. 
Réti (Rosenfeld) Jak;ib Bpest. BM. 46273/91. 
Réti (Roth) Jakab Bpest. BM. 77353—93. 
Réti (Scliönvizner) János, gyerm. : Ernő, 

Jáno.s, Emília, Ferencz, Ida, Janka, fő- 
orvos Csanád. BM. 366—69. 
Réti (Rasztik h. Hrasztik) János postatiszt 

Szeged. BM. 50172—80. 
Réti (Rozsanel?) János pénzügyőr Félegy- 

liáza. BM. 25920—82 
Réti (Ro.senblüh) József Nagy-Várad. BM. 

38801—85. 
Réti (Rosenthal) József orv.-növ. Bécs. BM. 

60804—85. 
Réti (Haniska) József Bpest. BM. 74295—90. 
Réti (Schafler) Katalin; Mór, czipö tüzőnő 

Bpest. BM. 57597—87. 
Réti (Rothbaum) Lipót, Márk Kecskemét. 

BM. 10890—80. 

Réti (Roth) Lipót, gyerm. : Ernő, Flóra, Sán- 
dor, Andor, kávéház tulajd. Szolnok. BM. 
20859—81. 

Réti (Rosenthal) Lipót orvos Bécs. BM. 
12621—83. 

Réti (Schwarczj Lipót hirlapíró Bj^est. BM. 
2920 91. 

Réti (Szosztarics) Manó Szab. BM. 24711/67. 

Réti (Lehmann) Márton gymn. tanár Kolozs- 
vár. BM 21028—69. 

Réti (Rosenfeld) Mór, Amália, ügynök Bpest. 
BM. 48464—77. 

Réti (Rosenzweig) Mór orvos Bpest. BM. 
45673—82. 

Réti (Rosenbergerj Öd. Süm. BM. 66449/91. 

Réti (Rosenfeld) Pol. Csökenő. BM. 82600/92, 

Réti (Reí< bel) Rezső szolg.-birós. írnok Makó. 
BM. 47034—82. 

Réti (Ralzenstein) Salamon, Jakab Szeged. 
BM. 41570—83. 

Réti (Rosenfeld) Samu orvos BM. 54036 — 85. 

Réti (Rothbaum) Sándor kereskedő N.-Kőrös. 
BM. 52911—82. 

Réti (Remesics) Sándor, gyerm. : Ernő, Sánd., 
Irén, Jenő, Kupócz-Puszta. BM. 61534 — 92. 

Rétsei (Rítscher) Miksa ügyvédsegéd Pest. 
ÜK. 6215—62. 

Rétvölgyi (Wis'/taller) Gyula honvéd had- 
nagy Kassa. BM. 458—70. 

Réty (Rutzmozer) id. és ifj. Károly, váczi 
jiüspöki számvivő. UK. 8366—39. 

Réty (Knezsik) Lajos Csongrádmegye. UK. 
1764—47. 

Réty (Slotterbek) Leopold, Pál és Vilmos 
Gyula. UK. 14222—44. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 189 Rétzey (Kacsenka) Imre rovnei születésű 

orvostan-liall^ató Pest UK. 5193 — 35. 
Rév (Kotliniann^ Lajos, Hona, vas. mérnök 

Szeged. BM. 22129—83. 
Hév (Küthmnmi) Odöii Pázni. BM. 42972/83. 
Bév (Rüthiuann) Józs. Pázm. BM. 43209—83. 
Rév (t^uaisziier) Sándor növ.-pap Csákvár. 

BM. b4705— 90. 
Révai (l^derer) Adolf (Ábrahám) ügyv.-jel. 

Bi)est. BM. 341&— 81. 
Révai (Ringwald) Adolf Nagy-Szalonta. BM. 

76293—92. 
Révai (Rutterschmidt) Alajos, gjerm. : Elvira. 

I)ezs(^, távirda-áll -tíín. Baja. BM. 23014'84, 
Révai (Keiter) Béla, Kerencz, mészáros 

Pázinánd BM. 293—85. 
Révai (Keich; Ferencz tanító Kocsér. BM. 

31965—85. 
Révai (Reich) György hivatalszolga Bpest. 

B>L 38461—81. 
Révai íRothmüller) Ignácz, pyerm.: Jenrt. 

Kálmán, Elvira, keresk. Uj-Verbász. BM. 

14U30— 86. 
Révai (Reisz) Ignácz fényképész Vágvecsa 

B.M. 38181—89. 
Révai (Rüthauser) Izidor csendőr Vácz. BM. 

12044—86. 
Révai iKratky) Jakab kárpitos Rozsnyó. 

BM. 27136—87. 
Révai íReicliard) József, gyerm.: Oszkár, 

Mária, könyvkötó Sz;ibadka. BM. 15274 86. 
Révai (Rubitsek) Jói«ef; Viktória, Liv.-nok 

Arad. BM. 56199—87. 
Révai (Oblatek) Károly báuyatiszt Nagyág. 

47381— «2. 
Révai (Reiter) Károly, Nándor, tanító Temes- 
vár. BM. 14429—83. 
Révai (Reicbenfeld) Károly Nagy-Atád. BM. 

BM. 71431—92. 
Révai (Rosenberg) Lajo.s, gyerm.: Bódog, 

.Jolán, ügyvéd Bpest. BM. 26598—81. 
Révai (Oblattík) Lajos; László Kolozsvár. 

BM. 1385—82. 
Révai (Roseuberg) Leó konyvkeresk. Bpest 

BM. 43662-80. 
Révai (Rosenfeld) Lipót, gyerm.: Ármin, 

Móricz, Terézia, Gizella Kecskemét BM. 

33415—81. 
Révai (Weisz) Manó tanár Kassa. BM. 

18838—80. 
Révai (Reitzer) Manó Ó-Becse. BM. 58222/92. 
Révai (Rosenfeld) Miksa tanitó Losoncz. 

BM. 28241— «0. 
Révai (Reich; Miksa, gyerm.: Zsigmond, 

Rikárd, Olga, Ilona, Emó, tam'tó Keszthely. 

BM._ 26278— 81. 
Révai (Ro.senberg) Mór, gyerm. : Ad., Oszkár, 

Sámuel, Mór, Ödön, Ignácz, Zsigm. Géza, 

Arthur, Mitelo-s, Izidor Eperjes. BM 757 — 81. 
Révai (Rosenberg) Mór ügyv.-jel. N.- Várad. 

BM. 29406—81. 
Révai (Rosenfeld) Salamon, Gyula tanító 

BM. 24562—81. 
Révai (Reis) Sámuel Losoncz. BM. 15978/91. 
Révai (Rosenberg) Soma bérfogy. eilenór 

Kalocsa. BM. 66920—82. Révei Ro-senthal) József joggyakorn. Pest^ 

L'K. 222—62. 
Révész (Rothauseri Ábrahám, Wolf Adolf^ 

Géz;i, bizt társ. felügy. Bpest. B>L 6r345 82. 

Révész (Rosnitcz) Ábrahám könyvkötő Kecs- 
kemét BM. 67326—91. 

Révész (Reiser) AdoiC Gyula va.s. hiv.-nok; 
Arad. BM. 10734—82. 

Révész í^Robttz) Anna zongora - tam'tón^ 
Bptót. BM. 16216—82 

Révész (Beckendorler) Antal gazdát. Hajós.^ 
BM; 35823—87. 

Révész fReismann) Áron, gyerm. : Jenő,. 
Vilm.wí, Regina Ungvár. BM. 37755—83. 

Révész (Morgenstern) 'Béla; Gyula, kisk. 

Szolnok. BM. 5U47.5— 87. 
Révész (Reich) Béla, gyerm. : Henr., Lá.szló, 

Zoltán Kalocsa. BM. 55105—89. 
Révész (Fischer dr.) Benó orvos Kula v. 

Znl.i. BM. 5962—78. 
Révész fRoÜjberger) IfBenó honvédhadnagy- 

Szeted. BM. 16486—90. 
Révész (Rund) Bernát, Paula, orvos Tab. 

BM. 42695—82. 
Révész (Reich) Dávid vas. táv-tiszt Villány. 

BM. 279—84. 
Révész íRóth) Dávid kisk. B.-Gyarmat. BM. 

21735—88. 
Révész (Kohn) Emil joggy. Zsolna. BM. 

11886—86. 
Révész (Reissmann) Gyula vas. főorvos 

BM. 39855—81. 
Révész (Raties [Badics]) Gyula magánzó^ 

Dózna. BM 1154—90. 
Révész (Rosenberg) Hermán szakács Bpest. 

BM. 34877—87. 
Révész (Csebray) Imre, Károly, festesz N.- 

Szóllő.x. BM. 28339—83. 

Révész (Rosenblum) Izidor S.-A.-Ujh. BM. 

38629—81. 
Révész (Rothauser) Izidor biz. hiv. Bpest^ 

Csákovji. BM. 12126—87. 
Révész (Rosenfeld) Jakab p.-ü.-ó. felvigy.. 

BM. 39771—82. 
Révész (Roth) Jakab, Gyula Kotaj. BM 

43307—84. 
Révész (Reisz) Józ.sef, Irma, haszonbérlő^ 

B. C.'íaba. BM 60435—82. 
Révész íRosenpreier) József keresk. Mind- 

•Yeiit. BM. 47192—85. 
Révész (Reichenberg) József keresk.-segéd 

Kaposvár. BM. 18723—88. 
Révész (Ringa) József tanító Szobráncz. BM 

60620—88. 
Révész (Rosenfeld) Kálmán pénz. fövigy> 

Eger. BM. 12233—87. 
Révész (ScliiÖel) Károly, gyerm.: Béla,. 

Gu.sztá%-, László, számvevő főerdész Ungvár. 

BM. 58545—82. 
Révész (Reich) Károly végz. j(^ász Kalocsa, 

BM. 20067—85. 
Révész (Reisz) Lajos ; Károly hittan hall- 
gatók N.-Várad. BM. 17884—87. 
Révész (Friedmann) László, gyerm. : Béla,. 

Mari. Eizik Jen., ker. Deés. BM 66083 — 87. 190 NÉ V VÁ LTOZTATÁ SOK . Hévész (Róth) Lipót könyvelő Bpest. BM. 

3102-^7. 
Révész (Rotlimann) Lipót Kajá.szó-8zt.-Pé- 

ter. BM. 17997—87. 
Révész (Keisz) Lipót vas. hiv. BposL BM. 

79211—87. 
Révész (Ro.senberg) Lipót, gyerm. : Aladár, 

Gé/.a, Miiílós Kisvárda. BM. 29390—92. 
Révész (Komanovits) Manó é.s fia Lipót 

Beodra. BM. 99674—92. 
Révész (Keisz) Margit, Sándor és Béla 

Feketelieiiy. BM. 94656—93. 
Révész (Kohn) Márton tanuló Bpest. BM. 

16169—82. 
Révész (Rosenfeld) Mátyás kisk. Budapest. 

BM. 235.Ó7— 88. 
Révész (Rinya) Mihály tanító H.-Dorog. 

BM. 5392—84. 
Révész (Rosenbaum) Miks.n jogszig. Bpest 

BM. 3746—81. 
Révész (Reismann) Miksa, Bódog, orvostu- 
dor Kis-Várda. BM. 36777—81. 
Révész (Reiser) Nándor, gyerm. : Berta, 

Mór, Eszter, Heléii, Sámuel, Lázár, Béla, 

bizt.;társ. fóügynök Arad.^ BM. 24751—82. 
Révész (Weisz) Ödön gyógysz.-növ. Bpest. 

BM. 9535—89. 
Révész (Leibovits) Péter keresk. Eger. BM. 

32241—90. 
Révész (Reisz dr.) Pinkász, gyerm. : Janka, 

Irma Feketehegy. BM. 94656—93. 
Révész (Fiscli máskép Fischer) Samu oki. 

mérnök Esztergom. BM. 39628—77. 
Révész íRosenfeld) Sámuel, gyerm. : Herm., 

Erzsébet, asztalos Ó-Becs. BM. 22686—85. 
Révész (Ro.senfeld) Sándor díjnok Bpest. 

BM. 82741—88. 
Révész (Grüner) Simon H.-M.-Vásárhely. 

BM. 15723—82. 
Révész (Rothbaum) Simon, Károly N.-Kőrös. 

BM. 20007-82. 
Révész (Rosenberg) Simon Karczag. BM. 

97088—92. 
Révész (Richtzeit) Soma keresk. B.-Csaba. 

BM. 12802—90. 
Révész (Fischer) Tivadar ; Gyula Sz.-Fejér- 

vár._ BM. 1313—87. 
Révész (Reich) Vilmos orvostan hallgató 

Bpest. BM. 47739—84. 
Révész (Ruder) Vincze, gyerm. : István, 

Vincze, Karolina, Alojzia, kat. becslő biztos 

Győr. BM. 63019—81. 
Révész (Rosenfeld) Zsigmond orv.-növendék 

Bpest. BM. 84293—88. 
Révész (Sonnenfeld) Zsigmond Vasvár. BM. 

64633—91. 
Révész (Riíisz) Zsigmond Gy.-Fehérvár. BM. 

51946—92. 
Révész (Tindik) Zsófia Nagy-Kálló. BM. 

29348—93. 
Révészi (Rikker) János tanító Szegszárd. 

BM. 22941—68. 
Révey (Rieder) János és József földbirto- 
kos Székes-Fejérvár. UK. 14419 — 61. 
Révhegyi (Ellenberger) Fer. bérlő Bana. 

UK. 21328—62. Révi (Reisz) Ferencz, gyerm. ; László, Kál- 
mán Bpest. BM. 26359—77. 
Révi (Riim.nnn) József; Mária számt. Bús- 
teaháza. BM. 13389—84. 
Revi (Rosenbaum) Mór, gyerm. : Dezső, 

Aurélia, Emil, földbirtokos Kaposvár. BM. 

23139—90. 
Reviczky (Bálek) Gyula Garam-Ujfalu. 

BM. 45674—74. 
Róvy (HHffner) Fer. Ikenár. UK. 7622—45. 
Réz (Postpisil) János N.-Körü. BM. 49502/91. 
Rezesi (Kupfersmid) Sámuel keresk. Cset- 

nek. UK. 12285—62. 

Rezgő (Reizinger) József, János K.-Lőd. 

BM. 13659—69. 
Rézházi (Prohaszka) Mátyás leik. N.-Ke- 

resztény. BM. 10767—68. 
Rézmányi (Bencsik) János, gyerm. : Antal, 

Rozália, sertés hizlaló és keresk. Szabadka. 

BM. 47007—82. 
Rezső (Reichstein) Antal Bpest. BM. 37830/92. 
Rezső (Rosenwasser) Mihály Budapest. BM. 

46593—91. 
Ribári (Ribái) Károly nyomdász Budapest. 

BM. 27028—91. 
Ribényi (Zsatko) Antal r. kath. káplán 

Félegyháza BM. 27094—82. 
Ribüiyi (Rivarszki) Dániel N.-Enyed. BM. 

61751—91. 
Rieder (Ki-esz) Ede bölcs. -hallgató Tren&sén. 

BM. 58798—80. 
Rififart (Handl) Teréz, gyerm. : Adolf, Józ.sef, 

József, Pál, magánzónö Sz. -Margitta. BM. 

55252—80. 
Rigó (Rerischa) Alfonz tanuló Székelyhid. 

BM. 52495—87. 
Rigó (Roch) Emil m. kir. honv. hadnagy 

Szeged. BM. 36487—87. 
Rigó (Rosenberg) János Izsák, kereskedő 

Beregszász. BM. 15767—90. 
Rigó (Ro.senberg) R. Vilmos könyvelő Aszód. 

BM. 78185—87. 
Rigóczi (Kousz) János csendőr Gyönk. BM. 

46135—90. 
Rimái (Frlicska) János, gyerni. : Emilia, Ede, 

szolga Ruttka. BM. 34302—90. 
Rimái (Schwarcz) Zsigmond adóhiv. gyakor- 
nok B.-Gyarmat. BM. 82106—87. 
Ritkay (Seltenreich) János joggyakornok 

Pécs. UK. 18651—61. 
Rivári (Hochbaura) Gyula Budapest. BM. 

52063—75. í - . , 

Roboz (Rosenzweig) Ármin tanuló^.- Várad. 

BM 52314—89. 
Roboz (Rosenberg) Józ.sef Arad. BM. 51317186. 
Rodosi (Rosenbaum) Kálmán, gyerm.: Ignácz, 

Hermann Hosszúrét. BM. 51987—81. 
Rodosi (Rosenbaum) Mór, gyerm.: Ármin. 

Ernő, Mathild, Hedvig, BM. 38284—81. 
Rohányi (Rohály) István Debreczen. BM. 

61446—91. 
Róka (Fuchs) Gyula, gyerm. : Rozi, Adél, 

mérnök Pest. BM. 15867—73. 
Rókási (Liska) István, gyerm. : Dorottya, 

István, József, Katalin, fogházőr Trencsén. 

BM. 15560—82. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 191 Hókásy nk-zel Mikióí \aímeír\e Német- 
Keresztes. BM. 445<J — í^. 
Rókay Fax, Lajos boovéd ónnester Kére. 

BM. liaS4— 48. 
Rokonfí íjcfawager) 3őmg£, gyerm : János 

és Eiiima. Buda. Bit 11749—48 
Bollfi Rollf Rez86 Ozwéd Pest UK. 

4S5*J — 62. 
Bomándi <Wa«enbofifer) Mibily booTéd 

százados Bpest BXL 14176—80. 
Romándi (Polák) Viktor Tittevár. BM. 

57747—79. 
Hombai (EsSen) Zrigmood orros Elek. UK. 

12iS2--8^ 
Romhalmi (Botarídea} GfSt^ Nyíregyháza. 

BM -2261— SÍ. 
Romhányi Roháts) Lajos bnatafaiok Bpeat 

BM. 22-336—82. 
Romhányi (Baiorinad^) Máté Peít B)L 

ii2iy — í8. 
Romkai (Dndibek) Mindor népdiolai tanító 

CsikSaereda. BM. 12314—74. 
Romlaki (Bmnfawier) Ede Sgyréd Pett UK. 

176.56—46. 
Romlaky (Kombiiier) GoariáT tOrvénynéki 

jegvz.". Eperjes UK. 12531—42. 
Romvári Anok; Jáooe adűiúmtaE tiat 

Békés-Csaba. BM. 8140—73. 
Romy Stromi Imre és Yinoe PMShái. CE.^ 

1165 — Í3. 
Róna (Boseofaid) Ahrabám T.-SL4fikUs. 

BM. 98340—02. 
Róna (BcsenMd) Béla Budapest. BM. 

13245—93. 
Róna (Botfa) Bernát adótisit Temesvár. BM. 

3:i526— 91. 
Róna l^oeenfeM) Dánd Feb5-grt.-Inn. BM. 

:--r— 93. 
Róna liOttfltem) Hogő kenek.-segéd Bpest. 

BM. 12803—89. 
Róna (BoaBKr) Ignáa Ogyvéd Temesvár. 

BM. 23271—79. 
Róna (Stingvald) Izrael végz. jogfaalk . Bpest 

Bil 71543-86. 
Róna Boseofeid) Jakab és fia JenA, T. >z- 

Miklós. rai 86350—93. 
Róna (Bosenwald) Jakab, Jáne^ Miks<i é< 

Zsigmond, Temesvár, Bodapest, Temesvár 

BM. 108302—93. 
Róna (BogEDer) József sBobráac B^est BM. 

5339—84. 
Róna (Bsbm) IJ906 Oaskár ktskereek. Bpest 

BM. 84294—88. 
Róna (Botb) Lajos ^peBt. BM. 9835—93. 
Róna iFroik) Lfirinez kisk N.-Yárad BM. 

'52.512 SS. 
Róna Rosenbei^ Manó Kisbér BM. 70521 -1. 
Róna ( RoseBÜald) Márk Bpest BM. 4207 SÍ. 
Róna(Ro8enfield)ArankaBpatBM.459< -^ :1. 
Róna (Bbtfa) Márk. gyerm.: Frida, AIrréi 

István Bpest BM. 32311—93. 
Róna Rosenstein Mftsa ^ynök Bpest BM. 

749C4— 9L 
Róna (BóA) Móricz, gyorm.: SeGna, (^a, 

::izigfried, Kam^ia J^iest BM. 26944-^3. Róna iBosner Naftali (Antali. Sándor kisk. 

Bt«st. BM. 50738— *8. 
Róna iBoeenUötb/ Péter cseudAr órsvezetó 

Gaiiaja. BM. 74242—91. 
Róna • B(«eiifi9ld) Péter Bpest BM. 55414/92. 
Róna RrndakopO Bikárd magánhiv. Bpeat 

BM 2o327— 91. 
Róna cBusenüald) Sámuel ■nK--or*'os- ^P«t 

H-M 37753— «L 
Róna (Bosenfeid) Samo kereAedfiaegéd 

Bpest. BM. 14901—88. 
Róna (Bolárí) Sándor, Kyenn.: János, Sán- 
dor, vMátí «r Arad. BM. 15280—87. 
Róna (Botteutain) arigfried inr.Hwk Bpest 

BM. 12801—89. 
Róna (Neomami) Zs^mood tanár PodQelx. 

BM. 788-«4. 
Rónai (Scfawarsdia]) Ábr. Tordosán. BM. 

71627—91. 
Rónai (Beiper) Adolf orros Kmhegyes BM. 

51635— ^Ol 
Rónai (Beiner) Adolf taoAó Sólbk. BM. 

.v'yje— 83. 
Rónai CGofcbteiD) Adoi( gycnn.: Aitfanr, 

Irén, Miksa TepBcx. BM. 74917—83. 
Bónai (Boaeáberg) Addf Arai BM. 31955/93. 
Rónai (Ohidkr} Ágoston aaat-segéd %eat 

BM. 66907—82. 
Bónai (Bosenlha]) Albert. BM. 22852—82. 
Rónai (Bnttner) Antid, gjerm. : Hona. Anna. 

Berta, Antal, fierdfanslBr Ungvár BM. 

40119—80. 
Bónai (Bnkker [Bugger]) aOtAnester Bpest 

B-M. 51222—82. 
Rónai (Bnarics) Antal caendAr {j m o nto rii y a. 

BM. 58287—92. 
Rónai 'RippI) Antal Kapósa. BM. 110108^93. 
Rónai (Hirscb> Armn Manis4Pioiti& BM. 

4ÍL44— 88. 
Hónai fJonás) BabetU Zon^r. BM. 

Rónai (Gkidker) Béla Kaktcaa. BM. 5230/83. 
Rónai 'Rotfabanm) BSa Nagy^^firös. BM. 

F. j'^bogen; Bém akadémikos Ko- 

' ■-S29— 93. 
B ; Bernát, gyoin.': Sándor 

5 Kiskno-F^egyfaáza. mi- 

H 1} Bernát (Bertalan) MidrokaL 

F rg. Dávid Sana. BM. 

F Ttokos bonvéd sáza- 

' 1. 20344r-69. 
Ew„ .- * BM. 40301—76. 

Rónai -réaz Baja. BM. 

■:' - 1 ■ " 

Rónai '475—83. 

Róna-1 .pestBM. 

H . Etelka kisk. Zám. BM. 

Rónai erenex és Gjnla bányatan. 

BM. 192 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Rónai (Rotli) Ferencz, Ilona, kézműves ti' 

niár Pécs. BM. 15900—85. 
Rónai (Göczy) Frigyes keresk.-segéd Bpest. 

BM. 33332—85. 
Rónai (Hirsch) Frigyes Kolozsvár. BM 

39133—91. 
Rónai (Rosenl)erger) Fülöp, gyerm. : Izidor, 

Hermina. Miksa, Hajnal, kereskedő Békés 

Gyula. BM. 10196—83. 
Rónai (Reiber) Gusztáv Eger. BM. 31364/73 
Rónai (Klepetz) György, gyerm. : Aurelia 

Árpád, zenetanár Arad. BM. 23827—81. 
Rónai (Oclis) György, gyerm. : Ist., György, 

kovács Orczyfalva. BM. 66827—90. 
Rónai (Rótl)) Győző id. és ifj. Ueresk. Bpest. 

32167—82. 
Rónai (Kersclibaum) Győző Kassa. BM. 

36058—92. 
Rónai (Zetyko) Gyula és Kálmán keresk. 

Győr. UK. 8856-62. 
Rónai (Weisz) Gyula, gyerm. : Árm., Izidor. 

Szelevény. BM. 28084—81. 
Rónai (Róth) Gyula Nyusta. BM. 69442 84, 
Rónai (Rosenthal) Gyula Kotterbach. BM. 

65743—85. 
Rónai (Rosenberg) József bizt. int. hivat. 

Arad. BM. 66501—85. 
Rónai (Hirsch) Henrik Gyulafehérvár. BM. 

61752—91. 
Rónai (Rosenbaum) Igiiácz, gyerm. : Irén, 

Ernő B.-Gyarmat. BM. 49630—87. 
Rónai (Rosenfeld) Ignácz; Náthán dohány- 
gyári ügyelő Topolya. BM, 59242—86. 
Rónai (Roth) Illés Elek tanuló Bpest. BM. 

49511—87. 
Rónai (Sturm) Imre gépmester N.-Várad. 

BM. 33271—81. 
Rónai (Augsburger) István segédleik. Zom- 

bor. UK. 4753—65. 
Rónai (Pokorny) Antalné, gyerm. : Sándor, 

Adolf, Antal, Árpád, Antal, Anna, Mária, 

Györyy. BM. 8437—82. 
Rónai (Denimer hely. Res.s) Béla N.-Kat,i.sza. 

BM. 35216—85. 
Rónai (Feijil) Frigyes könyvnyom. tul Kő- 
szeg. 61289—85. 
Rónai (Tanittó) Ferencz, gyerm. : Sándor, 

Béla, Jenő, Ilona, földbirtokos Jász-Kisér. 

BM. 18959—80. 
Rónai (Kusztár) István könyvkötősegéd 

Bpest. BM. 25237—84. 
Rónai (Rein) István, Mária Szatmár. BM. 

40262—87. 
Rónai (üótisz) István, gyerm. : Hermina, 

Terézia, István, Gyula, Géza, birtokos Kecs- 
kemét. BM. 26478—89. 
Rónai (Kulicha) István Arad. BM. 69078/91. 
Rónai (Rozlosnik) Itván, gyerm. : Mihály, 

Károly, Lajos Dobsina. BM. 63065—92. 
Rónai (Reinherz) Izsák Nagyvárad. BM. 

71345—88. 
Rónai (Spitzer) Jakab Pacsir. BM. 35602/81. 
Rónai (Grünwald) Jakab Jenő orvosnöven- 
dék Kálóz. BM. 64578—88. 
Rónai (Sternberg) Jakab kereskedősegéd 

Bécs. BM. 77417—89. Rónai (Ro.senberg) Jak. Arad. BM. 31956/93. 
Rónai (Robák) János Nagykároly. BM. 

10000-48. 
Rónai (Rozner) János, gyerm. : Károlv, 

ügynök Pest. BM. 43344—72. 
Rónai rScheinast) János, gyerm.: Károly, 

János. Róza, Mária Czeglé.l. BM. 18111/73. 
Rónai (Rosenthal) János, gyerm. : Ida, Ödön, 

Gyula, Margit, Etelka, Vihna, kereskedő 

TótKomlós. BM. 11619—82. 
Rónai (Kramper) János növ-pap Szombat- 
hely, BM. 6337—85. 
Rónai (Rippl) János, gyerm. : Jáno.s, Mária 

Kaposvár. BM. 53374—93. 
Rónai (Neumann) Jenő Privigye. BM. 

51504—85. 
Rónai (Ro.senfeld) Jónás, gyerm. : Arthur, 

ügyvédjelölt Bi)e.st. BM. 9670—81. 
Rónai (Ebner) József sebész Arany os-Maróth, 

UK. 16490-62. 
Rónai (Rauen) József Ungvár. BM. 19982/69. 
Rónai (Krahtusz) József pénzügyig, iroda- 

tjszt Sopron. BM. 3815-70. 
Rónai (Rosenfeld) József orvos Székesfejér- 

yár. BM. 54005—80. 
Rónai (Piesznik) József közj.-segéd Érsek- 
újvár. BM. 15374—83. 
Rónai iSterpka) József Rozsnyó. BM. 

68126-83. 
Rónai (Rotter) József Bpest. BM. 71658/83. 
Rónai (Rosenfeld) József, Béla Felsö-Szt.- 

György. BM. 6810—84. 
Rónai (Rippl) József, gyerm.: Ödön, Lajo.s, 

Sándor, igazg. tan. Kaposvár. BM. 56944/88. 
Rónai (Rippl) F. József festő Kaposvár, BM. 

31553—89, 
Rónai (Roth) Juda Gyula magánhiv, Bpest. 

BM. 49511—87. 
Rónai (Flachbarth) Károly gyári igazgató 

Praikendorf (Szepe-s). UK. 4472—62. 
Rónai (Rock) Károly, gyerm. : Mária, Ká- 
roly, László, tanító Tata (Tóváros). BM. 

19Ó44— 84 
Rónai (Richter) Károly, gyerm. : Ferencz, 

Ida, erdőőr Osztrov. BM. 51546—86. 
Rónai (Rosenberg) Károly könyvvez. Lám, 

BM. 44988—87. 
Rónai (Tritomszky) Károly Budapest. BM. 

103763—92. 
Rónai (Rosenzweig) Károly Korpona. BM, 

42024—93. 
Rónai (Ritter) Lajos pénzügyőri számtiszt 

Facset. BM 91—69. 
Rónai (Frem) L^os urad, írnok Trezovácz, 

BM. 6855—81. 
Rónai (Roth) Lajos Ungvár. BM, 61609/81. 
Rónai (Rothauser) Lajos Lipót őrmester 

Győr. BM. 1096.5—82, 
Rónai (Reisch) Lajos adószedő Budapest, 

BM. 55701—82. 
Rónai (Steinberger) Lajos, Irén Taksony 

BM. 47 i 07— 83. 
Rónai (Reichberger) Lajos, gyerm. : Ignácz, 

Ede, Sándor Szente.s. BM. 46249—86. 
Rónai (Rosár) László, gyerm. : Ilona, Irén. 

postíikez. altiszt Sz.-Somlyó. BM. 61980/86, N E V V A LTüZTATA SOK. 193 iRÓuai ilíotlimaiiii Lij^jt, üveim. : Vilma. 

Zsigm., Ákos, Elek, biitorkere.^k. N.A'áraii. 

BM. 4108—82. 
Hónai iRosenfeld; Ma!i'> péiizii szeml. Hala-i. 

BM. 27474—86. 
Rónai (Rosentlial Mar.'ií \úAi. Hpest. BM 

14050—90. 
Hónai 'Landthalep' Máiia és leáiiva Joze- 

fin Budapest. BM. 75162—92. 
Hónai (Aiigsburger) Menyliért, gyermekei : 

(iyula, Attila Szoiita. BM. 6620—72. 

Hónai (Hemeiiár) Mihálv csendír Ár\a \ ái 

alja. BM. 50028—90. 
Hónai (.Szuszla) Mili.álv csemi 'r 

BM. 48124—91. 
Hónai i'Gold) Mikliw Bpest. BM. 61üU5— iU. 

Hónai Rosenfeld Miksa iig\v.-jel. Tápió- 

Szele. BM. 3760—89. 
Hónai .Kottenburg .Mcn- üii.j.ipt-t ]!M. 

22028—79. 
Hónai Rotli) Mi'>r orvustudor r.j)e-t l'.M. 

28ü44— 81. 
Hónai (Steril) Móricz [liiiczér \'eleiic7."'. li.M 

4293—82. 
Hónai (Rosenfeld. Móricz ar;invin..v .~ ',1 

Lugos. BM. 44537—86. 
Hónai (Roseiibaum') NVuidui - 

Bpest. BM. 64919—88. 
Hónai (Margeiieau) Oiimpi(i.s i^énzü-v, t,l- 

vigy. Kolozsvár. BM. 19508 — ^86. 

Hónai (Kotyik) István műlakatos Budai^est 

BM. 87—86. 
Hónai fRosenthal) Ottó, gyerm.: Ottó, Ká- 
roly, Hugó, Benjámin, Charlotta, Herniiii. 

Géza, inrtokos, orvos, orvos, Bpest. Sárvár. 

Terkáta. BM. 39298—78. 
Hónai (Rotlerj Ödön szolgabirói irnijk N - 

Kikinda. BM. 25618—81. 
Hónai (Friedmanni (Mön Hernád- Vecse 

BM. 39039-81, 
Hónai ^Mlinarik) Pál, gyermekei : Kálmán, 

Lenke, Jolán, Emili^i. tanító Vá.sárostalva. 

BM. 13708—82. 
Hónai (Reiiiitz) Salainuii. ^yerm. : Üebora, 

B^rta. Mátyás, Bernát, czipókere.sk-. Bpest. 

BM. 19021—81. 
Hónai (Rosenspitz; Samu keresk. -segéd Pécs. 

BM. 40865—89. 
Rónai (Roth; Simon. Sándor, mérnök Ka.s»i. 

BM. 2214—81. 
Rónai íWeisz' .^imun ispán Kapros. BM 

20965—85. 
Rónai (Braun) Száli Bpest. BM. 46191—86. 
Hónai (Feigl 1 Tótur városi tanácsos Kőszegh. 

UK. 812—65. 
Rónai CNeszvadba; \'ilma Szabadka. BM. 

102377—93. 
Hónai fKo.senbaum) 2isigmond, sryerm.: Al- 
fréd, Irén Balassa-Gyarmat. BM. 39902 83. 
Rónai (Raseufeldj Zsigmond keresk. Tápió- 

Szele. BM. 1028-59—92. 
Rónay (Plesz Antal isk. tanító Vácz. UK. 

32.50-48. 
Rónay (Leiczinger) Hiáczint Szent-Benedek- 

rendi\ áldozár. UK. 1833 — 44. 

Névváltoztatások. Nándor Szász\;ii. 1!M. 
.Amadé Budapest. ("1\. Rónay zombori i-lónéw.l i ),.xel de Frid- 

bergh) Károlv, Jáii.s. .I'zs.f, Mihálv UK. 

S411 751 ex 40. 
Rónay Kolovrát 

18152 — 73. 
Rónyai (Flachnen 

3590—47. 
Hósa Rosenberg) Béla, Géza, gyáros Orsux.i. 

BM. 46584—81. 
Hósa íRasenberg) Izidor, gyerm. : 1 "lóra, 

Ilona. Lajos, ügyvéd Szegőd. BM. 291u8 — 81. 
Hósa ( líost-nberg) Jak. Szeged. BM. 29107/81. 
Hósa Rosenberg) .Józ.set birtokos Török- 

Szákos. BM. 29597—81, 
Hósa (Rosenberg) Kálmán, IVreiuz jir.i- 

bín') Szeged ill. Kisújszállás. BM. 2yiuó — öi. 
Hősen iHierl) Rudolf, gyerm. : Zsótia, Janka, 

(iizella, Rozália, Temesvár. BM. 3721 — 79. 
Rostási Amrein) Mihály, gyerm.: Jáno.s, 

Isnán, Jánas, Ádám, Henrik K.-L<^d. BM. 

13659—69. 
Rostos iRothrnaiiMi Sámuel, Nándor, mérn.- 

jelíiit Losoncz. BM. ó9690— '^'■. 
Rosztóczi (Rüsztocliyl; Lip(>t 

patak. UK. 15505—62. 
Roth íOclis! .Ármin kercskedó 1.', .íalu. IK, 

4645—63- 
Rothschild iIz,síiUy) Nátbán kereskedó 

F<Ji,'nr;i.s. BM. 3015-^72. 
Rozáry íRozenkranzi Szanlszlav Verebélv. 

UK. 1391.5—46. 
Hozdonyi (Rosenthal) Lajos gazdát. Barcs, 

BM. 58516—82. 
Rozen Rosenfeldj Sándor, gyerm. : Miksa, 

Hedvig, Irma, a közös külÜKvi min, irod. 

tagja Bécs. BM 39715—81 
Rozenberg fMóhr) Anna Pe-st. HM. _1 'c 71. 
Rozgonyi (Rö.r/,ler) Aladár, testv : Ottó. 

.\urél, Klaudia, \'iktor, lionvéd-huszílr hadu. 

Kolozsvár. BM. 846—71. 
Rozgonyi (Reichel) Alajos: L;ijus díjnok 

Arad. B.M. 49978—86. 
Rozgonyi RugoIei Antal. József körjegvző 

Felsó-Szölnök. BM. 9494—83. 
Rozgonyi (Neuliercz; György növend. pap 

Ve.'^zprém. BM. 5526 — 83. 
Rozgonyi Weinberger Jakab ügyv. Bpe,st. 

BM. 11070—81. 
Rozgonyi (Róz [Hirschj) József csendőr 

Kassa. BM, 16124—87. 
Rozgonyi íGrumann) Károlv trazda Székes- 
Fejérvár. UK. 7874—65, 
Rozgonyi (Rosenblüch) Lajos, Emilia Nagy- 

Kaniz.sa. BM. 35233—86. 
Rozgonyi íWeinberger) Mária Bpest. BM. 

21427—93. 
Rozgonyi (\^'einber; Samu Kassa. BM. 

681.5—82. 
Rozgonyi íRosenberg dr.) Sándor orvos 

Nyíregyháza. BM. 87016—90. 
Rozmir Rozmirovits) József Újvidék. BM. 

72667—83. 
Roznai (Herskó) Áron Sásvár. BM. 37948/90. 
Roznai (Rozmann) Lörincz, gyerm. : Ádám, 

József, V^enczel. Mihály. Mih. Józs. K.-Löd. 

BM. 13659—69. 

15 194 NEV V A LTOZTATA SOK . Rózsa (Roseiiberg) Alajos joghallgató E^er. 

BM. 17593—85. 
Rozsa (Roser) Ambrus Nagy- Várad. BM. 

51U7() — 86. 
Rózsa (Szőllösi A.) Amia Pest. BM. 18672'70. 
Rózsa (Rozsaági) Antal, gyerm. : Andor, Ist , 

Ilona, tanár Arad. BM. 57654—80. 
Rózsa (Preus) Bernnt Bpest. BM. 83505—93. 
Rózsa (Heller) Dávid bérlik Szent-lvány. BM. 

453:^9—90. 
Rózsa (Rosen) Ferencz és gverm. Buda. 

BM. 10241—68. 
Rózsa (Reisz) Ferencz (Fábián) könyvvivő 

Arad. BM 50256—82. 
Rózsa (Rúzsa) Ferencz pinczér Bras.só BM. 

61687—86. 
Rózsa (Rosenbertr) Géza, gyerm : Béla, Vil- 
mos, Kálmán Mokrin. BM. 28827—81. 
Rózsa (Rosenthal) Géza, Miklós kisk. Pápa, 

BM. 31803—90. 
Rózsa (Józ.sa) György komornyik Terezo- 

vácz. BM. 24916—81. 
Rózsa íRosenbaum) György kocsifényezö 

Bpe.-t. BM. 36649—90. 
Rózsa (Rosenzvveig) Gyula, Josefa, nemzeti 

szinházi pénztárnok Bpest. BM. 22995 — 82. 

Rózsa (Rosenberg) Gyula zenész Budapest. 

BM. 23181—90. 
Rózsa (Rosenbaumj Gyula Tör.-Szt.-Miklós. 

BM. 29870—91. 
Rózsa (Rosenzweiíí) Ignácz, gyerm. : Sám., 

Gvula, Miksa, tak, pénzt, aligazg. Szolnok. 

BM. 41134—81. 
Rózsa (Rosenthal) Izsák (Ármin) Mező-Ko- 

vácsháza. BM. 86015—89. 
Rózsa (Rosenberg) Jakab orvosnövendék 

Poro.szló. UK. 2307—64. 
Rózsa (Rosenberg) János, gyerm. : Imre, 

Sári Töiök-Bég. BM. 29546—81. 
Rózsa (Ru.senberki) János (Vitai) Szt-Bene- 

dekroudi áld. Komárom. BM. 46865 — 81, 
Rózsa (Rúzsa) János Radv. BM. 66420-93. 
Rózsa (Raehler) Károly vas. tisztvis. Bpest. 

BM. 61465—88. 
Rózsa (Reisz) Lajos Ki.s-Pest. BM. 43723/86. 
Rózsa (Rosenzweifí) Lajos kereskedfisegéd 

Debreczen. BM. 20800—89. 
Rózsa (Rozumenski) Lajos zenész Arad. 

BM 5823—90. 
Rózsa (Rusenthal) Lajos Puszta-Szionda. BM, 

i'3963— 91. 
Rózsa (Rosenberg) Lipót Lajos Szeged. BM. 

:;21-'l— 85. 
Rózsa (Rosenberg) Lázár BM. Budape.st 

19.i24— 92. 
Rózsa (Rosenberg) Márkus, gyerm.: Elza, 

Arthiir, Dezső Bpest BM. 34219—91. 
Rózsa (Rosenfeid) Márton kereskedAsegéd 

Szeged, BM. 48961—84. 
Rózsa (Rotl;) Mihály hiv.-nok, Bpest. BM. 

38932—89. 
Rózsa (Rosenberg) Mik.sa kere-skedösegéd 

Bpe.^t. BM, 91951—90. 
Rózsa (Rosenberger) Mik.sa Ozora. BM. 

40202—92. Rózsa (Rusenzweig) Móricz hivatalnok BiiesL 

BM. 11122—89. 
Rózsa (Rosenberg) Náthán, Iilé.s. Jászfénszaru. 

BM. 54074—85. 
Rózsa (Róka) Péter, gyerm.: Erzsébet, Ká- 
roly, Rozália, Julianna, Leo, juhá.sz Kis- 

Várda. BM. 16370—83. 
Rózsa (Rosenzweig) Salamon Mór szigorló 

orvos Debreczen. BM. 12927 — 83. 
Rózsa (Rosenzweigj Vilmos Budapest. BM. 

6917U— 91. 
Rózsaági (Rozenzvveig) Miksa Kis-Márton. 

UK. 3862—46. 
Rózsaági (Rozenzweig) Zsigmond Arad. 

BM. 5501—48. 
Rózsaü (Rosenbeig) Antal Budapest BM. 

7933—48. 
Rózsahegyi (Rosenberger) Antal, gyerm. : 

István, Emma, .szabó Bezdán. BM. 70957 89. 
Rózsahegyi (Ro.senthal) István JózásheU. 

BM. 14364—92. 
Rózsahegyi (Gloncsák) János kegyesrendi 

növ. pap Kecskemét. BM. 51146—^2. 
Rózsahegyi (Rosenberg) József czipé.íz 

Bajíi. BM. 43324—88. 
Rózsahegyi (Rosenberger) Sándor lakatos- 
segéd Bezdán. B.\l. 65290—89. 
Rózsai íRosenbaum) Adolf Pest BM. 2218/70. 
Rózsai (Rosen) István magántanító Arad. 

UK, 12104—61. 
Rózsai (Rosenberg) János vasúti hivatalnok 

Forró-Encí<. UK. 18894—62. 
Rózsai (Rosenfeid) József Pe.st. BM. 434/48. 
Rózsai (Rosenbaum József nvelvm.str. Bpest. 

BM. 62972—85. 
Rózsai (Rosenfeid) Lajos Pe.st. UK. 1826 44. 
Rózsai (Prágyidt) Miliály Sziget. BM. 

15350-87. 
Rózsai (Rosenteld) Simon sebész Pest. UK. 

6447—62. 
Rózsakerti (Rosengarten) József Nviregy- 

háza, BM. 58720—76. 
Rózsamezei (Rosenfeid) Bernát kereskedői 

ügyvivő Pest. UK. 6882—62. 
Rozsányi ''Zipse) ) Gusztáv kereskedő Gvőr. 

BM. 7516—82. 
Rózsás (Ruzsitska) Nep. János Buda, BM. 

9969—18. 
Rózsásy (Rosenfeid) József finövelde-tulaj- 

donos Pest. UK. 8023-61. 
Rózsavölgyi (Rosenthal) Béla 0-Szivácz, 

BM. 102499—93. 
Rózsavölgyi (Rosenthal) Lajos Adony, BM. 

39208— 8U. 
Rózsavölgyi (Rosenthal) Lipót, gyerm. : 

Jakab, Mór, gymii. tan. Bp&st BM. 30794/Ö5. 
Rózsavölgyi (Rozenthal) Márk zené.sz Pest. 

UK. 13915—46. 
Rózsavölgyi (Kuht) Sándor F.-Gyarmat 

BM. 31374—90. 
Rózsay (Rosenstock) Adolf Salamon ker&s- 

kedő Szegszárd. UK. 12961—61, 
Rozdonyi (Rcsentlrl) Sándor Nagyvárad. 

UK. 1014—61. 
Rozsnai (Rosenberg) Ignácz czukrász Arad. 

BM. 36680—83. NEVVALTOZTATA:?OK. 195 Hozsnyai l)eutscli, Adolf Rozsnyó. BM 
lóTliJ— 77. 

Rozsnyai fSchleichkom) Henrik állatorvos- 
tan li.illg. Bp«^8t. B\L 18063—83. 

Hozsnyai 'Deiitschj Káról v tanár Besztercze- 
bány.i. BM. 18310—70. 

Hozsnyai íKosenbamn) Károly könyvkeres- 
ued.'. Bpest. BM. 1348(>— 90. 

Böczei Vlnjestóka) Ján. Osst. BM. 7790—83. 

Hőnyi iKajláiiyi; Sándor ügyvéd PesL BM. 
;i:ili — 16. 

Höszner íStádler F. K.) Tódor, Károly kis- 
korúak Szolnok. BM. 15799—70. 

Höthi (Feitiuiíerj Fereucz, Miliálr, gyenn. : 
Fer.. Frigyes, keresk. Pest. BU 17436—69. 

Röthy Reiter) Mihály magánzó Sstombath. 
L'K. 4813—^^4. 

Rözaényi iP>>vázánecz) Jóísef Pest. UK. 

i-:o:>-2— 17. 

Hözsény i íPoN-áaáneoE) József özvegye szili. 

Itelorto Ottilia Szeged. UK. 6í7 — 47. 
Subinkő (Hader) Riveti szobatestó Besz- 

tercsse. BM. l'J083— 89. 
Huczai Ruczuy) János építőmeet Bpest. 

BM. l'cÜ'.i— 88. 
Hudas vRoeeiifeld) Adolf, g>enn.: Károly. 

József, vas hiv. Jíis Kílrös. BJI. 33207—84. 
Hudas (Reiclientiialt Geraon Nagv.-Tauy. 

BM. 64037—83. 
Hudas íSteiniiiger) Nep. János tanuló Pest. 

UK. l'.:962— 61- 
Hudas '<\\. Steininger Jánosit) I.,oujza 

Per-t. LTv. 7047— 6J 
Rudasi (Roseofekl) Adolf Bolerácz. BM. 

'>8802— 87. 
Hudassy (Steininger) János Pesf. BM 

112L--48. 
Hudnai (Kurtz) József könyvvezető Bpest. 

BM 63700—82. 
Hudnai (Nikolits) Péter és Sándor Pest 

BM. 11931—48. 
Hudolfi 'Káeser József orvos Pe«t. BM. 

1.0754—71. 
Humpelmajer Relmei) Gyözí épftész Po- 
zsony. BM. 5u370 — 73. 
Huszkai I Friedniann) Mór, Pál, gyermekei : 

Berta, Salamon, Gizella. Regina, Hermina. 

va>uti mérnök; szabó Pest. BM. 835 — 71 
Huszu fJuoni János szolga Boros Sebes. BM. 

:í746— 88 
Hutkai (Rottmann) FBlöp fényképész Arad. 

B-M. 54510—84. 
Hutkai (Scliedi%-i) Pál, gyerm. : Gusztáv, 

Micosláv, Ludmilla, czipészm. T.-Szt-Már- 

tou. B>L 45047—83. 
Hutsmann Prohászka) Berta Zsombolya. 

BM. 32595—73. 
Huttkai Rotliaiiser) L. József ügynök Bpest 

BM. 68763—89. Sachse 'Móricz > Hermán Vág-Ujhely. BM. 

8644—70. 
Sáfrány (Saverneki János, gyerm.: Sándor, 

.lános, csizmadia Somorja. BM. 61752 — S6. Sagár (Singer; Manó keresk. Pánd. B>f. 

45'> "7 — 85. 
Sághi (Stefánszkyi Benjámin Ipolyság. BM. 

2592 — 68. 
Sági tBlaoi Fülöp könyvvivó Vinkovcze. 

B\í. 16<')2— 82 
Sági Schlesingen Gynla Pák. BM. 39727,81. 
Sá^i Seliaumann; Gyula bonv. hadn. Kör* 

mend. BM. 27653—82. 
Sági iSchwarcz dr..' Ignácz orv.-tndor Bu- 
dapest. BM. 27684—89. 
Sági iSpitzer) József tanító Kisbér. BM. 

3lyS4— 81. 
SágnL Sári) József, gyerm: Anna, József, 

Imre szobafestő Komárom. BM. 7366688 
Sági Schlesinger.i Lajos Budapest. B.M. 

943—1'::;. 
sági Stlileicher; Mihálv kisk. Esztergom. 

B.M. 43-27—88. 
Sági (Spitzer) tanító Kisbér. BM. 28617/81. 
Sági (Scblesinger) Samu honv. főorvos Zom- 

l>or. B>L 4411—81 
Sági (Schadl) Tamás birtokos Pnsztadö- 

mülk Vasm. UK. 2593 — 65. 
Sági Sebei bel Vilmos bizt. 1. hiv. Bpest. 

BM. 451*2—81. 
Sajó Schwarzi Elek tanító S.-Ujlak. BM. 

3^328—86. 
Sajó (Steinerj Emánuel Budapest. BiL 

■5168:— 93 
Sajó Schédai EmA Bpest. BM. 68161—91. 
Sajó iSchenicz Károly Buda. B>t 36237/72 
Sajóhegyi (Scheichel) Frigyes Pest. BM. 

54U1— 68 
Sajósi iSteinitzi Ignácz Pest. BM. 17795/67, 
Sajóvölgyi Schmied) János asztalos Bn- 

flaiH-5t. HM. ■."-— ju. 
Salaki (Scbalbert) József, gyerm.: Blárton, 

Antal K.-L6d. BM. 136-59—68. 
Salamon i Dallos) István, Gvörgy Alap. BJL 

63231—75. 
Salamon (Scharf ) Salamon, ^erm : Mórittz 

Hermann, Júlia, Valéria, József Bécs. BM. 

31950—84. 
Salgó (Schlesingeri Adolf Budapest. BM. 

77604—93. 
Salgó tFriedmanni Béla hiv.-nok Bpest. 

5Ö041— Síi. 
Salgó (Schlasinger) Dániel Tnrkeve. BM. 

37ó>9— 81. 
Salgó iSchwarz) Gábor Bpest. BM. 22071/82. 
Salgó (Weisz) Gábor, Fülöp, tanuló, 

lakatos Salgó-Tarján. BM. 5328 i— 87. 
Salgó (Stunitz) Henrik vas. tiszt Szótosz. 

BM. 13583—83. 
Salgó (Schwarczi Henrik Panlis. BM. 

64326—91. 
Salgó (Weisz) Jakab, grerm. : Ferenez, 

György, orvos Bpest. BSL 13783—85. 
Salgó (Schvarz) János, Izidor B.-Gyarmat. 

BM. 64326—82. 
Salgó tSchlesiiu t" Turkeve. BM. 

366S2— 81. 
Salgó (Schwarcz Lipi -r. gyerm. : József, 

Mihály gazdatiszt Tamási. B.M. 44618—3". 

1.5- 196 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Salgó (Schwartz) Pál mag.-hiv. Arad. BM. 
56228—93. 

Sallai (Stampfl) Béla Arad. BM. 3846—85. 

Sallai (Gallér) Izidor vas. hiv. Szombat- 
hely. BM. 2697—88. 

Sallai (Saláta) Mátyás lelkész Varranó. BM. 
35659—75. 

Saltzer (Planka) Lajos Miskolcz. BM. 
y.132— 73. 

Sámi (Jakobcsics) Ernő kisk. Szabadka. 
BM. 50296—87. 

Sámi (Sámuel hely. Sámnel) László csendÓr 
Szinér- Váralja. BM. 54117—86. 

Sándor (Salzer) Ármin Pápa. BM. 42520/92. 

Sándor (Schubert) Ede vas. tisztvis. Arad. 
BM. 52600-88. 

Sándor (Izrael) Ferencz keresk.-segéd. Bu- 
dapest. BM. 25471—89. 

Sándor (Strausz) Gyula Tata. BM. 68329/93. 

Sándor íMarly) Henrik Bécs. BM. 10133/85. 

Sándor (Mirea) János, Demeter, erdőőr 
Birkis. BM. 2698—88. 

Sándor (Silberstein) József Felső-Dabas. 
BM. 62385—83. 

Sándor ("Schaudbauer) József számtiszt 
Bpest. BM. 12471—88. 

Sándor (Schwarzenberg) József Budapest. 
BM. 37827—92. 

Sándor (SchafFer) Lajos mérnök Tokaj. 
BM. 16304—86. 

Sándor (Skopál) Lajos Eger. BM. 92817/93. 

Sándor (Stern) Lipót Bpest. BM. 14705—91. 

Sándor (Molíer) Mátyás Karczag. BM. 
50168—90. 

Sándor (Kirzse) Miklós a ,,visti" előnévvel 
hadnagy BM. 22676—75. 

Sándor (Izrael) Mór (Mózes) keresk. Besenyő. 
BM. 69928—86. 

Sándor (Schwarcz) Móricz Szécsény, BM. 
33648—91. 

Sándor (Salzer) Pál (Lipót) Bpest. BM. 
6341—87. 

Sándor (Schwarzenfeld) Sándor Ernő Pest. 
UK. 18181—64. 

Sándorflfy (Tusák) Antal Makó. UK. 
13961—61 

Sándorfi (Rieshauer) Adolf, József, könyv- 
vezető Pancsova. BM. 542—80. 

Sándorfi (Schmidt) Ignácz megyei esküdt 
BM. 21192—70. 

Sándorfi (Skrabanek) János, gyerm. : Nán- 
dor, Gyula, Ede tanító BM. 6084—83. 

Sándorfi (Tuschák) László József szűcs 
mester Arad. BM. 7831-80. 

Sándorfi (Fürst) Miksa orvosnövendék 
Pest. BM. 9649—73. 

Sándorfi (Szolik) Pál Trencsén-Tepla. BM. 
17006—93. 

Sándori (Schandel) Ferencz és Nándor 
Győr. UK. 13685—64. 

Sándori (Schlesinger) Ferencz cs. k. száza- 
dos Beszterczebánya. BM. 40760 — 84. 

Sántái (Krzevinszky) János szabómester 
jPest. UK. 435—62. 

Sár (Saár) Mór, gyerm.: Vilmos, Nella, 
Sándor, Hugó Bpest. BM. 99398—92. Sárdi (Stradl) kir. trvszéki jegyző Csáktor- 
ma. BM. 12143-75. 

Sárdi (Müller) János, gverm. : Tiborcz, 
Karolin, földbirt. Baja. BM. 67719—90. 

Sárfalvi (Krepelka) József vas.-hivatalnok 
Apatelek. BM. 56529—86. 

Sárhegyi (Sztrecskó) L*os, gyerm. : János, 
Mária férj. Szűcs Andrasné, Anna, Károly, 
tanár, tanító Gyöngyös. BM. 45186 — 85. 

Sarkadi (Kohnj Ábrahám N.-Várad. BM. 

89710—91. 
Sarkadi (Stöckelmacher) Adolf tan.-kép. 

Bpest. BM. 33796—81. 
Sarkadi (Stern) Adolf müegy .-halig. Bécs. 

BM. 2497—84. 
Sarkadi (Kohn) Adolf Nagy-Várad. BM. 

69736— 9J. 
Sarkadi (Schönfeld) Adolf Győr. BM. 

75816—91. 
Sarkadi f Schönberger j Bernát, gyerm. : 

Ilona, Dezső, (Jenny, Szeréna) kereskedő 

Bpest. BM. 36588—86. 
Sarkadi (Steklhüber) Ferencz hivatalnok 

Sopron. UK. 19067—63. 
Sarkadi íSchattelesz) Gusztáv Kaposvár. 

BM. 81482—91. 
Sarkadi (Kohn) Ignácz N.-Várad. BM. 

4492—80. * ** 

Sarkadi (Kohn) Ignácz Nagy.-Várad. BM. 

44137—91. 
Sarkadi (Stöcklmacker) Jakab könyomdász 

Bpest. BM. 25146—91. 
Sarkadi (Eck) János, gyerm. : Alajos, Mária, 

Gizella, Ferencz kat.-seg. biztos Nákófalva. 

BM. 52528—84. 
Sarkadi (Ekmayer) József és fia Tivadar, 

pénzü.-fogaim. BM. 7485 — 68. 
Sarkadi (Kohn) József M. közs. irnok 

Feketebátor. BM. 36545—85. 
Sarkadi (Hoh) Lázár Lajos gymn. tanár 

N.-Várad. BM. 10611—82. 
Sarkadi (Kopeczki) Mihálv Kolozsvár. BM. 

107421—93. 
Sarkadi (Schönberger) Miksa keresk.-segéd 

Bpest. BM. 54732—90. 
Sarkadi (Kohn) Mór orv.-növendék Sarkad. 

BM. 30976—89. 
Sárkány (Schwalb) Adolf, gyerm : Aranka, 

József, Háni, Mari kereskedő Gyöngyös. 

BM. 30146—85. 
Sárkány (Drach) Adolf, gyerm.: Sarolta, 

Ilona Győr. BM. 96319—91. 
Sárkány (Stein) Béla hiv.-nok Bpest. B.M. 

80845—88. 
Sárkány (Spitzer) Bernát, gverm. : Kornélia. 

Irén Bpest. BM. 41303—83. 
Sárkány (Schwarcz) Dávid, gyerm.: Kor- 
nélia. Etelka, Árpád, Géza, keresk. Bpest. 

BM. 26049—86. 
Sárkány (Drach) Eman. Arad. UK. 19935 64. 
Sárkány (Schwartz) Ignácz butorkeresk. 

Bpest. BM. 36083—81. 
Sárkány (Schwarcz) Jakab butorkeresk. 

Bpest. BM. 30528—90. 
Sárkány (Spitzer) Józs. Salamon, Ábrahám, 

ker.-segéd, ügy. Bpest. BM. 28242-r-Sl. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 197 Sárkány i íjchafer) József aranymfiv. Bpest. 

HM. 6Ö6.51— 87. 
Sárkány (Stern) Lajos, Izidor Csákánv. 

BM 22648— yu. 
Sárközi (Scháchter) Ábrahám gazdálkodó 

Debreczen. HM. 66584—87. 
Sárközi (Volkenberg) Gusztáv asztalos 

Hpest. BM. 33805—81. 
Sárközi (Bélák) Ignácz, gyérm. : 'Elvira, 

Elemér, Ignácz, postamester Bogács. BM 

;')2146— 84. 
Sárközi (Serke) István, gyerm. : Sándor, 

István, Julianna toldm. Szt.-Márton-Káta. 

HM. 10189—84. 
Sárközi (Serke) János, gjerm. : János, Kál- 
mán, Ida, Julianna, Dezső, füldm. Szt-Már- 

ton-Káta. BM. 10190—81 
Sárközi (Strassják) Károly díjnok I^itill. 

HM. _ 17768— 86. 
Sárközi Serke) László, gyerm. : Eszter. 

Lidia, Sándor, földmíves Szt.-Márt.-Káta . 

BM. 10188—84. 
Sárközi (Swarez) Lipót, Róza Ujkécske. 

HM. 47630—83 
Sárközi (Vapenka) Lnjza Kalocsa. BM. 

19083—91. 
Sárközi (Sch\v«lb,i Manó vas altiszt Szol- 
nok. B.M. 46181—90. 
Sárközi íSucbmanniMihálv borbély Öcsöd. 

BM. 61539—88. 
Sárközi (Seide) Miksa, Matild,- föerdész 

Bethlen. BM. 66863—82. 
Sárközi (Markovics) Mór adóvégrehajtó 

Halmi. BM. 61559— 8B. 
Sárközi (Vogel) Vilmos, gyerm.: Ede, 

Jakab Székes-Fejérvár. BM. '34764— 81. 
Sarlai (Schleifer) János tanár Szarvas. UK. 

2873-62. 
Sarlai (Strasser) József Bpest. BM. 49234,85. 
Sarló (Schön) Arthur, gyerm. : Teréz, Emil, 

Elza Bpest. BM. 44289—85. 
Sarló (Starch) Vendel, gjerm : Irén, Ven- 
del, Kornél, Sándor, Anna, Imre, nyűg. 

erdész, jogász, eszterg., gyógysz.-s., tanuló 

Arvaváralja. BM. 20965—86. 
Sarlós (Stiger, Steger) Ágoston id. és itj. 

keresk., K.-K.-Félegyháza. BSL 20444—82. 
Sármai iSteineri Márton birtokos Kecs- 
kemét. UK. 181—67. 
Sármezei íilj. Versan) Antal s gyerm. Ko- 

vácsháza. BM. 4553— S8. 
Sáro8Í(Saritsák) Áipád Kassa. BM. 6464985. 
Sárosi (Friedmann; Dávid Nagj-Lak. BM. 

14198—93. 
Sárosi (Roszkos Imre gyógyszerész Balassa- 

Gyarmat. BM. 21110—79 
Sárosi (Kreszczanko) János Czéke. BM. 

84616—91. 
Sárosi (Koliba) József csendAr Göllnicz- 

bánya. BM. 36334—92. 
Sárosi (Slemmer) László Csáktornya. BM. 

15919—74. 
Sárosi (Schlesinger) Lipót mag.-hiv. Bpest. 

BM.^ 69228-88. 
Sárréti (KalHvodaj János gvógjsz. B.-Uj- 

falu. UK. 15950—61. Sárréti Schartenreiter] János segéd.-Ielk. 

Endrőd. BM. 7896—73. 
Sarudi (Stitielbauer; Mihály és József 

Nagybánya. UK. 3^67 — 14. 
Sárvári íSchwarz) Alajos, Szilárd kántor 

Majsa. BM. 37147—86. 
Sárvári iNeuscheli Ferencz nevelő Füge. 

mi 28172—83. 
Sárvári (Schwarcz) József, gyerm. : Béla. 

J<'.zsef fótanitó Szepetki. BM. 51990—81. 
Sárvári (Gelbmanni Sámuel Nádudvar. BM. 

4578Í'— 88. 
Sárvári (Adler) Samu Gyöngyös. BM. 

100859-93. 
Sas íAdler) Albert kisk. M.-Vásárhely. BM. 

48'*6i»— 90. 
Sas (Zsilla) Ferencz Várgede. BM. 20021/93. 
Sas (Schmitter) György Magy.-Peterd. B.M. 

30900—91. 
Sas (Stumper) József vas. hiv. Arad. BM. 

4082—90. 
Sas (Adleri I>ajos, gyerm.: Ágost, Ilona, 

Irén. Jolán Szeged. BM. 42834—75. 
Sasfí Schaschek) Henrik tanító Zalaeger- 

s/.et:. BM. 20796—74. 
Sásfi (íajer) János Almás. BM 10629—68. 
Sashegyi (Schmidthauer) Damascén ben- 
cés tanár Rév-Komárom. BM. 19696—68. 
Sass íSausek) Elek ügyvéd Buda. UK. 

397—66. 
Sássi (Sasik) Pál lelkész Driethoma. UK. 

21678—64. 
Sasvári íSchefcsik) Antal Gödöllő. HM. 

84920—90. 
Sasváxi eSchoszberger) Árntin Pest. BM. 

42057—73. 
Sasvári (Engel) Béla tanító Téténv. BM. 

,^81.5—82. 
Sasvári (Schossberger) Ignácz, gyerm. : 

Irén, Gizella, Vilma, Ilona, Erzsébet, 

Emilia, tanít<') Kecskemét. B.M. 12945 — 85. 
Sasvári (Adler Ignácz honv. törzsörmstr. 

Bpest. BM. 23483—92. 
Sasvári fSasinek István Péterfalva. BM. 

5797—84. 
Sasvári (Schönmann) Samu tanító Kassa. 

BM. 38453—88. 
Sátor íSternfeld) Izsák Szeged. BM. 29852,82. 
Sátor (Sternfeld) Vilmos, Lipót, vegyész 

Szeged. BM. 6674—85. 
Sátori (Hüttel) Imre lakatosmester Eszter- 
gom. UK. 15382—63. 
Sátori (Pafcsuga) István, gyerm.: Márton 

Ilona, kovácsmester Kőrös-Ladány. BM. 

31352—82. 
Sátori (Steiner) Jakab államvas. hiv,-nok 

Hpest. BM. 32506—83 
Sátori (Stern) Miksa magántitkár Hpest. 

B.M. 26956—81. 
Sátori (Steiner) Mór, Arnold, József, vál- 
laik , hiv.-nok, kisk. Bpest. BM. 22061—89. 
Sátori (Pafcsuga) Pál Kőrös-Ladány. BM. 

53601—83. 
Savai (Hirsch) Izsák Mitweida. BM. 

78202—91. 
Savay Sauer) János Győr. UK. 19522—46. 198 N'EV VÁLTOZTATÁSOK. Sávor (Steiner) Kálmán kisk. N.-Várad. 
BM. 60587—90. 

Schild (Biró) Terézia Gy. -Fehérvár. BM. 
339J0— 78. 

Schnitzer (Friedmann) Ignácz hírlapíró 
Bécs. BM. 8005—86. 

Schreiner (Rényi) Rudolf telekkönyvi biz- 
tos Kassa. HT. 5245—60. 

Schrinner (Bernschütz) Sándor, gyerm. : 
Henrik, József Baja. BM. 48997—81. 

Schubert fRosenzweig) Margit kisk. Bécs. 
BM. 71363—87. 

Schwarcz (Berger) Gyula könyvvivő Bécs. 
BM. 61079—85. 

Schvparz (Ochs) Mihály kereskedő Mind- 
szent. ÜK. 15832-62. 

Schw^arzniger (Denk) Lörincz Misérd. 
BM. 34986—78. 

Sebes (Silbermann) Adolf bizt. hív.-nok 
Debreczen. BM. 24640—89. 

Sebes (Schlesinger) Üezső Sándor Arad. 
BM. 64099—91. 

Sebes íSalzmann) Géza keresk. Bpest. BM. 
9194—86. 

Sebes (Hunke) János könyvelő Bpest. BM. 
33333—85. 

Sebes (Schlesinger) János, Ödön Csákvár. 
BM. 99.546—92. 

Sebes íSalzmann) József ügyv.-jel. Bpest. 
BM. 33559—81. 

Sebes (Salzmann) Lajos, gyerm. : Etelka, 
Vilmos, Irén, Margit, Gizella, bizt. hiva- 
talnok Érsekújvár. BM. 50298—86. 

Sebes (Schwarz) Mór, gyerm.: József, La- 
jos, Joel, szobafestő Bpest. BM. 37335—86. 

Sebes (Schlesinger) Salamon raktárnok Bu- 
dapest. BM. 23602—89. 

Sebesi (Purtatoriu) Áron csendőr Korond. 
BM. 66408—91. 

Sebesi (Schnell) Ede nevelő Pest. BM. 
11291-^^8. 

Sebesi (Szeifert) Ferencz géplakatos Szom- 
bathely. BM. 45314—87. 

Sebesi (Fluchtbayer) József polgármester 
8zakolczán UK. 16323—61. 

Sebestyén (Schönberger) Adolf mag.-hiv. 
Kolozsvár. BM. 4504—91. 

Sebestyén (Schlezinger) Áron Csongrád. 
BM. 99397—92. 

Sebestyén (Sternthal) Arthur Tísza-Lucz. 
BM. 79706—91. 

Sebestyén (Spitzer) Arthur Bpest. BM. 
13244—93. 

Sebestyén (Spitzer) Bernát Budapest. BM 
70138-93. 

Sebestyén íSchoszberger) Ede Kaposvár. 
BM. 35352—93. 

Sebestyén (Schwartz) Ferencz Budapest. 
BM. 14228—92. 

Sebestyén (Spitzer) Hugó Bpest. BM. 
13595—93. 

Sebestyén (Scbönberger) Gyula Torda. 
BM. 82547—92. 

Sebestyén (^Schwarcz) Henrik, gyerm. : Jó- 
zsef, Sándor, Géza, hiv.-nok, ügyv.-segéd, 
kisk. Pásztó. BM. 58170—90. Sebestyén 'Schosberger) Károly tanuló 

Kaposvár. BM. 63515—90. 
Sebestyén (Scbönberger) Mór hivatalnok 

Debreczen. BM. 55757—89. 
Sebestyén (Scbönberger) Mór Bpest. BM 

37828—92. 
Sebő íStern) Jakab Bpest. BM. 13879-93 
Sebő (Schwarcz) Károly vas.-fékező S.-A.- 

Ujhely. BM. 39544—86. 
Sebő (Stern) Sándor, gyerm. : Miksa, Ilona 

Nagy- Várad. BM. 64719—92. 
Sebő (Scheiber) Zsigmond földbérlő Fárnok. 

BM. 10553—83. 
Sebők (Schlesinger) Adolf orvos Csongrád. 

BM. 78601—90. 
Sebők (Scheicher) András, gyerm.: Katalin, 

Gizella, Vilmos, Ernő. Sándor Mária,. 

Erzsébet, erdővéd Alsó-Nerecznicze. BM. 

43917—89. 
Sebők (Stein) Béla kereskedő N.-Kanizsa. 

BM. 18498—90 
Sebők 'Schatteles) Ferencz Bpest. BM. 

5037—92. 
Sebők (Schlenk) Győző vas. hivat. Bpest. 

BM. 27732—90. 
Sebők (Sternfeld) Gyula, gyerm. : Borbála,. 

Henrik Bpest. BVI. 42773—86 
Sebők (Spitzer) Gyula kisk. mag.-hiv.-nok 

Bpest. BM. 20122—87. 
Sebők (Schlesinger) Henrik tan -jel. Bpest. 

BM. 19484-84. 
Sebők (Sternfeld) Ignácz, Zsigmond Eszterg.- 

Szt-Tmás BM. 28324—81. 
Sebők (Schattelesz) József kisk. Ujpest. 

BM. 48029—87. 
Sebők (Stein) Lajos keresk.-segéd Zenta. 

BM. 69261—84. 
Sebők (Stark) Lipót Vilmos betűszedő Bpest. 

BM. 26951—81. 
Sebők (Scbönberger) Márkus Kürth. BM. 

20283—84. 
Sebők (Schatteles) Mihály keresk.-segéd 

Szeged. BM. 24468—85. 
Sebők (Schwarz) Mór tan.-jel. Bpest. BM. 

28037—81. 
Sebők (Steinberger) Nuszen, gyerm.: Bo- 
riska, Gyula Szolnok. BM. 104421—93. 
Sebők (Schwarcz) Samu és leánva Aranka 

Bpest. BM. 13246—93. 
Selei (Ruzicka) Antal, gyerm. : Tivadar, 

Árpád, Jenő, Oszkár P.-Szt.-György. BM. 

17508—92. 
Selényi (Schlesinger) Adolf, gyerm : Vil- 
mos, Irma, Marczel, Aranka, Isándor, orv. 

Adony. BM. 58181—81 
Selényi (nemes Schneller) Antal ismeretleu 

illetőségű. UK. 20125—47. 
Selényi (Schneller) Ant. Pécs. BM. 29765 81. 
Selényi (Schlesinger) Bertalan, Vilmos. BM. 

33187—84. 
Selényi (Weiszmann) Jakab közj. írnok 

Arad. BM. 20929—84. 
Sellei (^Schwarz) Gvula, gyerm. : János, Emil, 

Gyula, Béla, énektan. Bpest. B.M. 356H7/84. 
Sellei (Schrottmanni Jakab gazdász Arad. 

BM. 31450—91. NEVVALl' 199 Sellei iSchlesÍ! 

BM. 62592— 
Sellei I Hennáim .*liK^íl. l^ciuí : i-v.*!!"... 

GvTila, volt áll -f<'.n. N.-Várad.BM 31516 SÍ. 
Seliei iSpatsek Tiva'lar Sz.-(;vöri.'y I5M. 

68671^— yl 
Sellyei Schlei: _ 

Mária, Rózsa, it-rfv. i\fi[iH]\. d'.í . - _ 
Sellyei Margai József, Mária, trvszéki lii' 

Karczat:. BM. 24449—84 
Selmeci ííkolnyik János cznkrászsegéd 

B -Gyarmat. BSI. 27*562 — ^í3. 
Selméci <Silberger) Lipót kere~: 

BM. ^;4411— 89. 
Selmeci (Schneer Sámuel, Igi.„. ,.. -. i. 

keresk . gyógysz.-s-, b<">lcs.-hallf:. ( KsiWl. 

BM. 13292—82. 
Selmeczi tStvavnviizkv lí.M. 

2874—70. 
Selmesy iSeidensch\\ait/. i-i^in ij^jivság. 

UK i' 4.39— 15. 
Selymesi (Seide) Gynla doh.-l>ev. hiv. BM. 

11554—67. 
Selymesi (Hovodzák) Imre szolea Bpest. 

BM 24-:63— 90. 
Seményi iGottlib [Gottli jugh. 

Bpest. BM. 39895—82. 
Semtei (Goldbergen Róbert tanuló Kis- 

Várda. BM. 72227—93. 
Senger Singen Sándor szinész Bonyhád. 

BM. 44323—75. 
Senkey (Schenk József s<'«hivatali ellenór 

Szeged UK. 8370 — 11. 
Senyéi 'Schmidt Ferenoz (jyula. irvt^rm : 

Margit, Elma. Mária, tanitó Bpest. BM. 

12^8—8!. 
Senyéi 'Zsenybei' József Ond. 48589 — 81. 
Senyéi (Schmidt; József zenetanár Fél- 
egyháza. BM. 3<>425— 83. 
Senyéi Schmidt) Káról v sz<>br.-nö vendek 

Bpest. BM 6148—83. 
Sényi Stadler) Ferencz. gyerm. : Artnr, 

Izabella,gyógj-sz. Esztergom. BM. lO'iOö 8 '. 
Sényi Sebemmel József Deés. BM. 4 1 992 83. 
Serédi Scherer- Alajos, István p.-növ-kek 

Pannonhalma BiL 1884. 1. évf. biv. 1. i3. sz 
Serédi ScherÖel János, gyerm. : Áírost. 

Róbert, erdész Bécs. BM. 9Ó30— 83. 
Serédi Spitz* Jenő tJakab) Miskolcz. B.M. 

"4 764— 86. 
Serédi Bierbaner* Lipót Széchéiiy. BM. 

5136—68. 
Serédi fBierbauer Mátyás B.-Gyarmat. UK. 

5i)59 — 62. 
Serédi Szapucsek) Mihály gjmn. tanuló 

Pozsony. BM. 20438—84. 
Seregély! iSpacseki G%Tila és József Szom- 
bathely. UK. 178C>7— 66. 
Seregi Spaczekí Ede, Ignácz üveeesm.. 

iigynük Bpest. BM. 7192—^9. 
Seregi Schlesingert József. .4rpád. biv.-nok 

Bpest. BM. 21664—89 
Seregi (Scberübl) Zsigm. Lajos. Sánd t. 

f.Klrász Bpest. BM. 55492—81. 
Serény iTnmler) Fer.. Buda. BM 4052 68. 
Serényi 'Stromp) Alajos Bpest. BM. 2092 75. Serényi >■ "a BM 

4Í166— s-; 
Serényi ."Nrmj.rv ■.■ ü.-. ...pad, uraz. 

tébolydai kapns Bpest. BM. 3Í5377— 81. 
Serényi Schembl Henrik m. k. pénzng>-. 

számtiszt. Bpest. BM. 6766 — 78. 
Serényi iSchnell) Ignácz gyerm : .\lajos 

(iusztáv és Joxefa, kereskedő Nagyvárad 

UK. 7544—61 
Serényi iFrischmanni I 'nát/ -ví»rmekei: 

Mária. Gizella, Anfa! in. szám- 

tartó Győr. BM. 255 '. 
Serényi iSchwarczi Imre. g.''''rm. : Gyula, 

Imre, Jenő, birtokos Etebreczeu. BM. 

Serényi (Stern* Lázár bizt. hivaralnuk Bu- 
dapest. BM 5926—82. 

Serényi Skrecsko* Miliály Budapest. BM. 
21129—92. 

Serénjd Sterni Mór tanitó Kaix-'=vJ'- i'.\( 

Serényi iStern Samn Bpest l;M 
Serényi (KampmüUen Seratín Érsekújvár. 

BM. 3052-72 
Serényi íjchillinger) Vilmos, gyermekei: 

Ferencz, Rudolf. József, Benő, Johanna, 

kisk Győr. BM. 80565—87. 
Seres (Brannsteim Henrik gyakom. Bpest. 

BM 47738—84. 
Seres íStullmanm Ignácz Csan:' ' "^ ' 

B.M. 49491—87. 
Seresi<^iestscher'Ján"S.Arad.BM. - -. 

Seres 'Braunsteln Márt'ii masánzo Bpest. 

BM. 5t»4.5— 84. 
Seres (StuUmanm Rudolf. 

Róza, Ella Csanád-Palota, i 
Serlegi Bechen Xfárk tanító Laurog. BiL 

44922—^1. 
Serlegi íKandel> \ilmos orvos Kraszna. 

BM. 6926—48. 
Serli íSingen Lajos keresk.-segéd Bpest. 

B.M. 3276">-87. 
Sétafí íProhászkaí József adóhiv. ellenőr 

Pest. BM. 15167—68 
Sétaflfy (Prohászka Miklós, g}erm.: József, 

Anna Pozsony. BM. 8437 — 48. 
Setét Schwartzi Antal Bajoth BM 
Setét (Setecska} József, gyerm 

Ilona. Anna, Lajos, Károlv, czipt.szmi;it. 

Pozsony. BM. 37459—85. 
Seharf(Schaaf Fülöp Kassa. BM 1602—75. 
Scharf íSchaf . Sándor lapszerkesztő Bpest 

UK. 12611—65. 
Scharl (.Schacberl) Adolf kereskedő Pest. 

UK. 133ÖC^— 66. 
Sidofi íSidoi Vendel ösmeretlen illetöségfl. 

BM. 11303—45. 
Sik <Schick Sándor ögyv. Budapest. BM. 

4.5852—80. 
Sikérdi (Eech dr.j Dezső R-Gyula. BM. 

80874—92. 
Sikhegyi 'Farenzem Alajos ügyvéd Heves. 

UK. 7622—^- 
Sikhegyi Károly ögj-védjelőlt 

Eeer. B\l. _ 200 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Síklaki (vSkiiváni István és gverm., tanító 
Mohor. KM. 1729—68. 

Siklós (Steini Salamon (Aladár) kereskedő 
Nagyvárad. BM 46147—85. 

Siklósi (Kauferi Albert orv.-növ. Bpest. 
_BM. 74981—87. 

Siklósi (Schwarzkopf) Antal hiv.-szolga 
Bpest. 38719—83. 

Siklósi (Schwarckopf) Ferencz Pest. BM. 
23974—69. 

Siklósi (Spehar v. Pikár) János köz. honv. 
Csurgó. BM. 24139—82. 

Siklósi (Silhám) János szabó Kemes-Szalók. 
BM. 3176—83. 

Siklósi (Schlesinger) József vas. hiv.-nok 
Bpest. BM. 44384—79. 

Siklósi (^isska) József hit. halig. Győr. 
BM. 3686—92. 

Siklósi (Helebrant) Lajos szabósegéd. Rozs- 
nyó. BM. 46120-82. 

Siklósi (Wagner) Mária kisk. Bpest. BM. 
23186—90. 

Siklósi (Schmickl) Péter, gyerm. : István, 
Lajos, Julianna, Péter, kovácsm. Bölcske. 
BM. 12883—85. 

Siklosy (Schwartzkopf) Károly Siklós. ÜK. 
13095—42. 

Sikrai (Sicher) Dávid orvos Verebély. UK. 
4083—62. 

Simái (Glatter) Jakab, gyerm. : .Sarolta, 
Matild, Imre Galvács. BM. ]b512— 81. 

Simái (Smilovics) Sámuel Szatmár. BM. 
44092—83. 

Simándi (Schimándán) János cs. k. fő- 
hadnagy Pécs. BM. 8757—88. 

Simkó (Schimko) József Budapest. BM. 
35232—93. 

Simon (Szömen) István, Mária, gazd. segéd- 
munk. Mura-Szombat. BM. 16171—86. 

Simon íCzechmeister) Sándor, gyerm. : Ro- 
zália, Júlia, Erzsébet, Viktória, Dániel 
Somorja. BM. 36693—85. 

Simon (Schatteles) Sándor könvvvezető 
Osztrov. BM. 85738—90. 

Simonfi (Schweiger) Jakab Irsa. BM. 
44235—81. 

Simonfi (Simonovits) Lázár M-Lápos. BM. 
3714—86. 

Simoni (Szimandl) Mór Liptó-Szt.- Miklós. 
9994—81. 

Simonkai fSimkovics) Lajos, gyerm. : Er- 
zsébet. Kálmán, Sándor, tanár. Arad. BM. 
14105—86. 

Simonyi (Steiner) Adolf orvostudor Eszter- 
gom. BM. 11634—79. 

Simonjri íSpitzer) Albert gyakornok Nagj- 
Tétény. BM. 70576—88. 

Simonyi (Simandel) Bernát, Zsigmond, 
orv.-növ., tanuló Liptó-Szt.-Miklós BM. 
6028—84. 

Simonyi (Schulhof) Bernát (Béla) vas. hiva- 
talnok. Újpest. BM. 17678—84. 

Simonyi (Sztraka) Ernő, Dezső Kassa. BM. 
59396—91. 

Simonyi (Singlarszky) Ferencz vas. raktár- 
nok S.-A.-üjhely. BM. 40903—86. Simonyi iStanczel) József, gyerm. : Mária, 

Károly. Egri. BM. 6162—70. 
Simonyi (Kohn) Mór kereskedő Pest. BM. 

10156—73. 
Simonyi (Schulhof) Saul Budapest. BM. 

44392—92. 
Simonyi (Steiner) Simon, gjerm. : Zsiga, 

Jenő, Seraíin Veszprém. BM. 42365—74. 
Sió (Schindlberger) József Nagy-Kanizsa. 

BM. 73756—93. 
Sipoly (Sipulikj Pál Esztergom. BM. 

10571—48. 
Sipos (Schlesinger) Adolf órássegéd Mező- 
túr. BM. 57324—85. 
Sipos (Spitz) Adolf, gjerm. : Dezső, Béla, 

Margit, hiv.-nok Bpest. BM. 39704— S6. 
Sipos (Shossberger) Adolf keresk.-segéd 

Bpest, BM. 31567—87. 
Sipos (Pfeitíer) Antal Pesten. UK 14715—61. 
Sipos (Pfefter) Antal kisk. N.-Kanizsa. BM. 

14143—88. 
Sipos (Pfeilfer) Emil és Sándor Balassa- 

Gyarmat. UK. 6854 — 62. 
Sipos (Schlesinger) Henrik bádogos Buda- 
pest. BM. 53433—84. 
Sipos (Feifer) Ignácz Nagybánya. BM. 

10217-44. 
Sipos (Spitz) Ignácz, Ilona hirlapíró Bpest. 

BM. 47582—85. 
Sipos (Singer) Ignácz Izsák, gyerm.: Ma- 
tild, Margit, Lajos S.-A.-Ujhely. BM. 

60317—86. 
Sipos (Schlesinger) Ignácz Mezőtúr. BM. 

43930—89. ' 

Sipos (Kralicsek) István szabóm. Becske. 

BM. 55244—86. 
Sipos (Schlesinger I József Nagyvárad. BM. 

102065—93. 
Sipos (Sipoláki Károly Kalocsa. BM. 

37215—73. 
Sipos (Schossberger) Kóbi, gyerm. : Jenő, 

Netti Bpest. BM. 37825—92. 
Sipós (Stern) Mór szig. orv. Arad. BM. 

2229—86. 
Sipos (Singer) Ödön Gyöngyös. BM. 39247 85. 

Sipos (Habel-Mráz) Sándor, Sámuel Nagj- 
Kerek. BM. 43774 -84. 

Sirhalmi (Sibala) György szabó Nyíregy- 
háza. BM. 57675—82. 

Siroki (Konyha) Gergely csizmadia Rima- 
szombat, BM. 64014—88. 

Siroki (Hanker) József János Szolnok. BM. 
38903—91. 

Skultéti (Eck) Antal pénzügy-ig. számt. 
Buda. BM. 8484—69. 

Sóhalmy (Saltzer) János ügyvéd Vagen- 
drüsszel. ÜK. 12538—12 

Sóházy (Iruttvig) Henrik Talsa.UK.5645 47. 

Sóhegyi (Szalczberger) Lajos Vágujhely. 
BM. 59802—88. 

Sólyom (Steinitzer) Andor Arad. BM. 
29489—84. 

Sólyom (Schüchterus) Gusztáv Adolf cs. 
kir. kapitány Bécs. BM. 53632— S9. 

Sólyom (Fallek) János Nagy-Enyed. BM. 
29605—92. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 201 Sólyom Siern Lipót kisk. >ütő. BM. 

pi/í-SS— 88. 
Sólyom iWalkeri Márk Gottlieb N.-Enyed. 

HM. 29605—92. 
Sólyom fScbönstein) Siodor mérnök Nagy- 
várad. BM. 35(_>7— 84. 
Sólmosy (Folknert Lipót iparos Pest. UK. 

9769—61. 
Soltéri iStrohventzi István, loerm : István. 

Olga rendőr hadn. Pozsony. HM. b-őT-i — 83. 
Soltész Hadzinai Ede. gyerm : Jc^zsef. 

Anna, György Péchujfala BM. 64487—91. 
Soltész Paszternák) Henrik joghallgató 

Fi'er. HM. :'..->724— .>>;3. 
Soltész (Öalcztnannj Lipót Hernád-Szöllős. 

BM. 74626— 8ií. 
Soltész (Scliafleri Vilmos Badapest. BM. 

37627— SO. 
Solti Scbolczi Arnold. g>erm. : Béla, Gyula. 

Blanka. Adél, erdfiigazg. titkár Kolozsvár. 

BM. 56572-81. 
Solti < Sehol z) Gusztáv gazdász Losoncz. 

BM. 13744—89. 
Solti íResnvák) Károlv ügyvéd H.-M.-Vá- 

sárhely. U'K. 8842—62. 
Sólymos (Falkenberg) Béla, Károly Csaba. 

BM. 2('375— 67. 
Sólymos (Lndaitzj Géza kisk. Arad. BM. 

66 1 ] :> — 90. 
Sólymos (Rosenberg Gusztáv.Török-Becse. 

HM. 4431— 8L 
Sólymos (Rosenberg Manó, gyerm : Dona, 

József, mérniik Baja. BM. 3üSI3 — SL 
Sólymosi iSchwerki Jakab pénzfigj-. ő. 

szen)l. Temesvár. BM 22753 — 68. 
Sólymosi iSteinery József, gjeroi. : János, 

József. Lajos, rézöntő Arad. BM. 1130— S2. 
Sólymosi Solczi László, gyerm.: Samn és 

Pál Debreczen. BM. 3ö57— 48. 
Sólymosi Falki László bérlő Eszterháza. 

UK. 4S7S— 62. 
Sólymosi (Sv^'hmuttereri Nándor trv.-sz. 

seg. irattárnok Arad. BM. 8731 — 69. 
Sólymosi iFolknerj Pál. Károlv, tam'tó 

Bpest BM. 35443—81 
Som iSchmutz) Antal TasnáJ-Szántó. BM. 

25134—80. 
Som íMenezer) Pál kiskorú Arad. BM. 

43924—87. 
Somay Schnnoajjer) Ignácz Komárom. BM. 

ilb7I— 48. 
Somfai (Syllaba) Károly, gyerm. : Károly. 

Erzsébet, István. Anasztázia. Róbert, Jo- 
zefa, urad. fövadász Tót-Megver. BM. 

01154- 85 
Somhegjri (Schrök) Ferencz lelkész 8zM;ed. 

UK. 1471.5—61 
Somhegyi (Samperger) Ferencz Mohács. 

BM. l.->40l— 69. 
Somhegyi (Scheiber) József, gjerm. : Ilona. 

Ferdinánd, Dezső, Irén Győr. BM! 15959192. 
Somhegyi (Seierj Miklós, gyerm. : Ignácz, 

^■incze, Mari. Géza Szabad-Botyán. BM. 

41739—76. 
Somkereki Stengelj Gusztáv kincst. er- 
dész Gvalu. BM. 26355 — 81. Somlai '.'^chulczei Albert vas alkalmazott 

Boros- Jenő. B.M. 4598* i — 36. 
Somlai Sáska) Márton, gverra. : József, 

Margit, Ferencz Pécs. BM.' .-.2419—92. 
Somlai ;Schummel) Theodorik Pannonh. 

Iteniés. BM. 8351 — 68. 
Som^laki 'SpatinaKlános helvtartótanácsi- 

fogalmazó Buda. UK. 16441—63. 
Somló Schön) .írmin. Imre kisk. Arad. 

BM. 10289—8',*. 
Somló (Fleiscber) Bódog Temesvár. líM. 

73866—91. 
Somló (Stier i Frigyes, Rikárd, kisk. Szom- 
bathely. BM. 5"^«•>— «9. 
Somló Schwartzmaver i Henrik vas. tisztv. 

Bpest B.M. 754—82. 
Somló íSchwartz) Johanna, Emília és Mar- 
git .\rad. BM. 92733—92. 
Somló 'Schwarcz) Károlv. fia Móricz Arad. 

BM. 19352— 92. 
Somló (Stier) Margit. Hedvig kisk. Szom- 
bathely. BM. tj5H— 90. 
Somlyai Sondermayer) János njTig. lov. 

százados Budapest. BM. 9974 — 74. 
Somlyai tSchaumann; Mihálv B]>est. BM. 

2" 148—81. 
Somlyai ^Schwarcz) Péter N.-Kőrös. BM. 

15172-;-«0. 
Somlyó (Stem) József és Ignácz Pacsa. 

BM. 51312—93. 
Somlyó (Spitzer' Samu Szombathelv. BM. 

I<j90— 93. 
Somlyó (Schwarzí Sándor vas. üzL-gyak. 

Bpest._ BM. 32939—85. 
Somlyói Páskuji Dezső alap.-növ. Szilágv'- 

Somlyó BM. 5Ü1S6 — 86. 
Somlyói Goldglanz \. Ignácz, gyerm. : 

Etelka, Adolf, Margit, Lajos, bir.-végreh. 

Maros-Ludas. BM. 21611—90. 
Somogy iSchnur^ Miklós B.-Gvarmat. BM. 

1951Ö— S4. 
Somogyi iPaszternáki Adolf szabósegéd 

Siófok. BM. 1443—89. 
Somogyi (Schwarcz) Adolf keresk.-segéd 

Bpest. HM. 51940—91. 
Somogyi (Schönberger; Aladár Ó.-Gvalla. 

BM. 7500.5—92. 
Somogyi (Stier) András hiv.-szolga. Bpest. 

BM. 59rj93— 88 
Somogyi fDietrich; Antal fésűsmest. Mar- 

czali. BM. 10264—82. 
Somogyi iSchwartz; Ármin, BM. 49665 — 81. 
Somogyi (Schreinen Ármin keresk. Ber- 

zencze. BM. 8190— 9«D. 
Somogyi (Bese) Bálint és István 0-Mora- 

vicza. BM 17682—93. 
Somogyi (Steiner Béla tanárjel. Bpest. 

BM. 21699—90. 
Somogyi (Schlesinger) Bernát kereskedő 

Bpest. BM. 26218—83. 
Somogyi Suszteki Dániel tájfestő Mün- 
chen. BM 12065—70. 
Somogyi íSpitzer) Dávid, gverm. : Alajos. 

Jakab Baja. BM. 20279—83. 
Somogyi íBreitner) Dávid orv.-növ. Szarvas. 

BM. 145S6— 81. 202 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Somogyi (Schoszberger) Dávid zongora- 
tanító 8z.-Fehérvár. BM. 15388—89. 
Somogyi (Schuszták) Ede Budapest. BM. 

2442U— 93. 
Somogyi (Spitzer) Emil, gjerm. : Ágoston, 

Gyula Baja. BM. 21890—83. 
Somogyi (Öpira) Farkas kisk. Nyíregyháza. 

B.M. 13102—88. 
Somogyi (Steiner) Fülöp, gyerm : Szerafin, 

Miksa, Izsó Bpest. BM. 58999—92. 
Somogyi (Jancsi) Gábor, Katalin iparos 

Alsó-Visnye. BM. 22140—90. 
Somogyi (Schönfeld) Gizella Bpest. BM. 

46282—88. 
Somogyi (Schwarz) Gyula tanár Arsek- 

ujvár. BM. 39170-82. 
Somogyi (Stern) Henrik kép.-hallg. Bpest. 

BM. 3fi087— 81. 
Somogyi (Tuschak) Henrik keresk.-segéd 

Bpest. BM. 25659—82 
Somogyi (Franki) Henrik tanító N.-Kanizsa. 

BM. 26275—67. 
Somogyi (Schlesinger Ignácz szabósegéd 

Bpest. BM. 65018—82. 
Somiogyi (Kordé) Ignácz törvényszéki irnok 

Csurgó BM. 4349—83. 
Somogyi (l^elrisor) Irén, özv. Abrudán 

Györgyné N.-Várad. BM. 32762—84. 
Somogyi (Propotnik) István lionv. őrmester 

Városhidvég. BM. 11802—85. 
Somogyi (Schwarz) Izidor (Izsák) Varannó. 

BM. 53762—82. 
Somogyi (Stern) Jakab kávéli. üzl.-vezető 

Bpest. BM. 32507—83. 
Somogyi (Sclineider) Ján., Marczell, tanító 

Bonyhád. BM. 70603—84. 
Somogyi (Raiz) Jenó, gyerm. : Jenő, Gyula, 

csendőr őrmester Kassa. BM. 32902 — 91. 
Somogyi (Schlesinger) Jónás gazdatiszt 

Szárszó. BM. 51452—80. 
Somogyi (Dietrich) József, Venczel növ.- 

pap Pannonhalma. BM. 18066 — 77. 
Somogyi (Knézits) József csendőr Haszód. 

BM. 21160—78. 
Somiogyi (Spitzer) József, gyerm. : Mór, 

Josefa, Nándor könyvkereskedő, zenész 

Szombathely. BM 4106=)— 81. 
Somiogyi (Schönbergeri József honv. számv.- 

ör mester Ó-Gyalla. BM. 7700—86. 
Somogyi íEhrlich) József szabósegéd Ka- 
posvár. BM. 42392—86. 
Somogyi (Schuppaner) József tanító Döb- 

rököz. BM. 12120—90. 
Somogyi (Schenf) József csendőr Boros- 

.sebes. BM 18058—93. 
Somogyi (Sauerzopf) Jozefa, tia Károly 

Bpest. BM. 4487—92. 
Somogyi (Schuhbauer) Károly segédleik. 

Fóth. BM. 52900—75. 
Somogyi (Schlauf) Károly, gyerm.: Ida, 

Gizella, sütőmester Bpest. BM. 7702 — 81. 
Somogyi (Dietrich) Károly, János Mar- 

czali. BM. 60745—81. 
Somogyi (Sternberg, Kopl. Hirsch) Károly, 

gverm. : Lajos, Emil, Béla, Dezső, keresk. 

Bpest. BM. 1073.5—83. Somogyi íSpitz) Kornél, gyerm. : Béla, 
Irma, Anna, Klára (Eszter), Emma Szat- 
már BM. 48586—81. 

Somogyi (Kripneri I^jos Kaposvár. B.M, 
20808—67. 

Somogyi (Prapotnigj Lajos Debreczen. 
BM 548u8— 85. 

Somogyi (Spitzer) Lajos, Antal Bpest, 
Pápa. BM. 62593—91. 

Somogyi (Goldbergerj Lipót Kaposvár. BM. 
41469—81. 

Somogyi fVVeisz) Manó joghallg. Budapest. 
BM. 1973—88. 

Somogyi (Steiner) Márkus (Maver) gazda- 
tiszt Tót-Varsony. BM. 66978—82. 

Somogyi (Silbermann) Mátvás áll. orv. Igal. 

BM. 72470— 9u. 
Somogyi (Stern) Mihály ügyv.-jel. Debre- 
czen. BM. 29186— S3. 
Somogyi (Karpelesz dr.) Miksa Pest. BM. 

] 559»— 69. 
Somogyi (Spitzer) Mór Bpest. BM. 1 1 945/8 1 . 
Somogyi (Putz) Nándor keresk.-segéd. Bu- 
dapest. BM. 50458—82. 
Somogyi (Stern) Náthán tanuló Miskolcz. 

BM. a0267— 83. 
Somogyi (Pitlrotf) Pál m kir. áll.-vas. 

főnök Mocsolád. BM. 41130—87. 
Somogyi (Tóth) Pál Garé. BM. 11302—91. 
Somogyi (Strohmüller) Péter Szered-Ujvár. 

BM. 32258—83. 
Somogyi (Stern) Regina Ungvár. BM. 

68265—86. 
Somogyi (Löwinger) Rudolf Közép-Iszkáz. 

BM. 67042—83. 
Somogyi (Kacztel) Salamon Pécs. BM. 

5210—70. 
Somogyi (Stern) Sámuel kereskedő Bpest. 

BM. 57736—81. 
Somogyi (Grünhut) Sámuel Nagy-Bajom. 

BM. 41397—82. 
Somogyi (Stern) Sámuel, gjerm. : Jenni, 

Arnold, Manó, kőfaragómester Budapest. 

BM. 46592—82. 
Somogyi (Krausz) Sámuel Kaposvár. BM. 

31026—84. 
Somogyi (Sohr) Sándor Kaposvár. BM. 

766—84. 
Somogyi (Sonnenfeld) Sándor Budapest. 

BM, 19868-93. 
Somogyi (Strenger) Szelim, gyerm.: Miksa. 

Irma Bpest. BM. 97041—91. 
Somogy vári (Schreyej-) János Privigye. 

BM. 67753—83. 
Somorai (Tóth) János Magyar-Csernva. 

B.M. 3671—78. 
Somorjai (Schulze) Gyula Győr. B.VL 

50108—86. 
Som^orjai (Schulcze) Lajos Győr. BM. 

25512 — 75. 
Somos (Schwoch) Árpád, gyerm.: Árpád, 

Kálmán, nyomdász Losoncz BM. 23895/90. 
Somosi (Schwarz) Ignácz, gyerm. : Artúr, 

Erzsébet, körorvos N.-Károly. BM. 7818 81. 
Somosi íSinger) Károly kávés I'est. UK. 

14746—66. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 203 Somosi okhlesiiiger! Lajos gj'ak.-orv. Bn- 

dai>est. BM. '^i5i-'y—\í:. 
Somosi SchlesiDger> Miklós Debreczen. 

BM. 4Ö 5 <— ^ ;. 
Somosi Puniclianits) Vezendi Miklós I>eb- 

ívczen. BM. ^■9~ — 77. 
Somosi Piviszler Yiloioei, gy^m. : Jolla 

í«zeged. BM. 16056 — 77. 
Somősi íövarcx) Vilmos Eperjes. BM. 

:í6S61— **'"* 
Somosi - irer) Vilmos K.-Kaniisa. 

BM 
SompeK ,.-.=. ^ótíaViiida.BM. 20171 75. 
Soproni >chef > Jóssef^ fia Jógtsef Bpest. 

BM. "'.'x":":*— 9:1 
Sopronyl 'Kd^nbnrg' Dávid űgynük Buda- 
pest BM. .=i34'_'— Sl. 
Sopronyi Frenszmuth Károly adóbir.tisxt 

.*izr (íotThárd. BM. 55^' — Th. 
Sopronyi Schmidbauerj Káról v \'a5-hÍTa 

talnok Arad BM. 1-2461— S3. " 
Sor (X-bsi Vilmos rabbi Turórz-Szt.-MAr- 

ron. BM. 39144— M. 
Sor löohs' Zsófia, gyerm. : Panlina, \'ilma. 

Árpád. Friderika, Leó Taróaí-Szt.-MArfon 

BM ...3oS.'.:— 82. 
Sós Ür.%i I Bálint fSv. adóhir. biztos Biiest. 

BM 325'i<;.— 84. • 
Sós Salzer; Béla Ogyr.-jel. Bodapest BM- 

1S1.58— 92. 
SÓS Saker dr.i Emó Qgyv.-jeL Budapest. 

BM. 84244—91. 
Sos 'Salczen János, gyerm : János, András. 

Lajos. Vilmos Vagendrüssel. L^ 3590 — 17. 
Sos StolL-z) László órássegéd. N.-Bánya. 

BM. ^ -3 2— sa- 
sos Adler > Miklós, EmánneL közjeg^.-segéd 

Nviregybáza. BM. 4154« — Sl. 
Sós ^Scbön) Ödön í?.-A.-Ujhely. BM. 289l3|83 
Sós Szalczer) PáJ Ágoston cnpész Magy.- 

Ovár. BM. 5815—89. 
Sóvári (Sofi-ankó) István segédleik. Szent- 

(jvörsrv. BM. 49279—75. 
Sóvári (Stoffa) János Szeged. BM. 82278|7l. 
Sóvári 'Sntricb) Simon Budapest. BM. 

?4c-22— 93. 
Sóváry (Sváb> Antal és Miklós Pest BM. 

443>3 — 18. 
Sörényi 'Sebján László, gyerm.: Emma, 

ííéla. Kálmán Ipolyság. BM. 17682—73. 
Sörlei <Klansz> Zsigmond Nagy-Kanizsa. 

BM 599 IS— 93. 
SÖTÓs (Steinrnkker Ágoston Tab. BM. 

56544 — 92. 
Sörösi íPivovamyik) János, gyerm. : Gyula. 

Mariska, hir.-szolga Karácsonmezó BM. 

6Ü328 — 89. 
Sötér fMracsek.» István, gyerm. : Mái^ 

Karolina, Miklós, Gvula. gyógyszerész Er- 

mihályfalva. UK. 17896—64. 
Sötór iSrimpf ' Kristóf, gverra. : Ferencz és 

Kálmán Csóz UK. 7053—62. 
Sötét rStajczkó) Mibálv, Lipót kisk. Bpest 

BM. 68766—89. 
Sötét <8chwartz» Samu Tataros. BM. 

16594—92. Spaczai Spitzschuh. .Mátyás, trjerm.: Iji- 

jos. Borbála, Gvula, bánvász Felsóbáuva. 

BM. 216-26— 84.' 
Spányi iSpamiraft> Antal sánb. festó. B\L 

4^)8-52—89 
Sptányi Sonneoschein) Bernát tanuló VítkCv 

BM. 53282—^ 
Spányi •Sonneosclmni Leó Girált. BM. 

4'>.S44— 85. 
Spéczi 'Schönberg dr.; Ferencz, gyerm : 

Kálmán, István, Pál, ülés Budapest. B.\I. 

80558—93. 
Spéri (Spitzer) Tivadar. g>-erm.: Odilon, 

Alice, Artbnr Ősege BM 5.5511—76. 
Spitseár «Kincfaiier> Henrik Mura-i?zerda- 

hely. B-M. 17716—71. 
Srétesi Schröttpaner) József és gyerm., 

tanító N-Varsánv. BM 1728 — 68. 
StalilStubb Mária M.-í^ziget BM. 3.3935176. 
Stancsecsku < Andresi Miksa imok Ibrailla. 

BM 20783—69. 
' Stángoei (Schivalek: Ferencz Szeged. BM. 
■ 3003—48. 
Stefánőcay iMatejecz András és János. 

.írva BM. 55:5—18 
Stein HirscbfSnger Hermann kereskedé- 
se^ Szigetvár. BM. 57881—79. 
. Steiner (Bamsi) Adolf József Miskolcz. 

BM. 34630—79. 
St«m iRottenberg] Adolf aranymfivesaegéd 

Pest BM. 11499—71 
Stem (Izsák) Jakab házaló Budapest HT. 

3842—61. 
Stem (Gráf; Simon Buda HT. 28024—56. 
Steme 'Hauszknechti Ferencz és Ferdi- 
nánd Fehértemplom. UK. 3121 — 39. 
Steme •Ston) Tivadar mérnök Pest. B^L 

6089— 7a 
Stőri (SteiDar) Adolf, gyerm. : József, Mária, 

Paulina. Oona, szillodabérlu ^pest. BM. 

51473—85. 
; Strássai iHarlikovis) Antal, Emö kiskorú 

Baja. BM. 7035— 8?5. 
Strehlen • Preissinger) Vilmos fShadnagy 

Bpest BM. 522.58—78. 
Storm Steiner) Albert tanár Bpest. BM. 

23661—80. 
Suba (Kosahaba) Pál Debreczen. BM. 

451t?9— 83. 

Sudár iSzudarovits) Balázs, János és Pál 

aSzbadka. B-M. 88^ — 48. 
Sugár (Schreiber) Ármin néptam'tó Szen- 
tes BM. 62262—81. 
Sugár Schwarcz* Bernát Berialan) orv.- 

tan halig. Bp^t BM. 19513— S2. 
Sugár tStier) Bernát, gyerm. : Jenó, Ar- 
nold. Begina, Ida. Anna. Aladár, czípó- 
i keresk. és vas. raktárnok Budapest. BM. 
72749—86. 
Sugár &tier) Hermann Vág-Ujbely. BM. 
59016—92. 
I Sugár (Sulczo') Jakab végrehajtó Battonya. 
I BM. 32767—86. 

i Sugár »Schlesinger> József kereskedő Szt. 
! Péter\ár. BM. 6238^-82. 204 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Sugár í.Subert) József szabósegéd Bpest. 

BM. 29862—86. 
Sugár (Spindler id.) és ifj. Károly, Jenő, 

Erzsébet, erdész Német-Palánka. BM. 

12558—81. 
Sugár (Schlesinger) Károly Szeged. BM. 

G2839— 81. 
Sugár (Stein) Lajos, Károly kiskorú Arad. 

BM. 27326—89. 
Sugár (Rosenberg) Lázár ügynök Bpest. 

BM. 68656—87. 
Sugár (Stern) Manó ügyv.-segéd Budapest. 

BM. 55760—82. 
Sugár (Schönberg) Miksa, gyerm. : Aladár, 

Aranka, trv.-sz. Írnok Bpest. BM. 22991/82. 
Sugár 'Fleischer) Mór, gyerm. : Hona, Irén, 

tanító Szili. BM, 46870—83. 
Sugár (Spitzer) Ödön, Elemér kisk. Bpest. 

BM. 71646—87. 
Sugár (Scheier) Sándor, Vilmos, hiv.-nok, 

szűcs Szombathely. BM. 38180—83. 
Sugár (Sonnenschein) Tivadar Temesvár. 

BM. 77917—92. 
Sugáry (Pramstrahler) Ernő Pest. BM. 

8833—48. 
Sulyok (Schulek) Ede kereskedő Pest. UK. 

7969—61. 
Sulyok (Schlöglj Gyula Szombathely. BM. 

91139—9.1 
Sulyok (Schulek) Imra mag.-hiv. Budapest. 

BM. 72954—88. 
Sulyok (Zeulvevits) János jár.-bir. irnok 

Topolya. BM'. 30782—86. 
Sulyok (Stockinger) Mór ügyvéd Temes- 
vár. UK. 4871—61. 
Sulyok (Zsulovits) Mór honvéd hadnagy 

Borosjenő. BM. 17097—84. 
Svirányi (Steindl) Antal irnok Szt.-Gott- 

liard. BM. 32019—81. 
Surányi (Schwarcz A.) Ármin Nagv-Surány. 

BM. 19675—70. 
Surányi (Szlanjitska) Ferencz vegyész Bu- 
dapest. BM. 35666—84. 
Surányi (Scherer) Ignácz törvénvszéki toU- 

nok Pest. UK. 17462—65. 
Surányi (Scherer) Imre joghallgató Pest. 

UK. 2790—65. 
SuráJiyi (Schaub) János papnő v. tanár 

Győr. BM. 17914—68. 
Surányi (Schürnpeck) Kálmán, gyerm. : 

Miklós, Aladár, urad. ispán Sásd. BM. 

57762—85. 
Surányi (Schuster) Lajos Lippa. BM. 

8974—67. 
Surányi (Stemdl) Lajos ügyv.-segéd Szt.- 

Gotthárd. BM. 32018—81. 
Surányi (Steindl) Zsigmond, gvermekei : 

Vilma, Zsigmond Bessenyö. BM. 3435781. 
Sümeg íSimek) Ferencz Moór. BM. 34721,92. 
Sümeg (Schünek) József, gyerm. : Hugó, 

Ernő, Ottó, Margit, haszonbérlő Szent- 
Péter. BM. 15647—88 
Sümeg (Simek) Tivadar, leánya Mária Bu- 
dapest. BM. 21384—77. 
Sümegi (Smigura) Ferencz Szabadka. BM. 

31244—79. Sümegi (Singer) Fülöp, gyerm. : Lázár, Zol- 
tán, tanító Zólyom. BM. .59407-82. 

Sümegi (Kohn) Gy ula Sümeg. BM. 4^839 83. 

Sümegi (Smignra) István Szabadka. BM. 
47y82— 92. 

Sümegi (Singer) Jakab, gyerm. : József, 
Berta, Mari, Béla, Imre, Jozefa, orvos. BM. 
17191—86. 

Sümegi (Czopf) János, gyerm. : Jenő, Irén, 
Mária, Kálmán, Tivadar, nyűg. tisztartó 
Sümeg. BM. 38123-81. 

Sümegi (Rzehaunekj Mária varrónő Bpest. 
BM. 44692—85. 

Sümegi (Rzehanek) Sándor műegyet. halig. 
Budapest. UK. 12361—66 

Sümegi (Kohn) Vilm. Sümeg. BM. 15725/82. 

Sütkei (Kovácsits) Ján Bpest. BM. 83865/93. 

Sütő (Sonnenschein) Gáspár rajztanító Bu- 
dapest. BM. 44293—85. 

Sütő (Pekarik) János, gyerm. : János, Vidor, 
Kecskemét. BM. 48775—83. 

Svarda (Borbély; József csizmadia Vár- 
palota. BM. 30295—87. Szabad (Szvoboda) József pléb. Csongrád. 

BM. 3222—81. 
Szabadfi (Freyler) Elek Turkeve. BM. 

48456—82. 
Szabadi! (Szvoboda) János Szabadka. UK. 

18222—66. 
Szabadfi (Freyler) Samu Dévaványa. BM. 

87198—91. 
Szabadfy (Freyler) Ede Szeg. UK, 10157,61. 
Szabadházi Frankauseri Andor jegjző 

Budaörs BM. 294— 6S. 
Szabadházi (Frankhauser) József föld.- 

gazd. Budakesz. BM. 60876—85. 
Szabadhegyi (Freiberger) János vám- és 

adóőri -felv. Svinicza. BM. 59637—82. 
Szabadhegyi (Giefing) Mihály földbirtokos 

Gyöngyös-Tarja. UK. 10345—62. 
Szabadi (Singer) Adolf János, gyerm. : 

Gizella, Mí.lvin, Béla, Gabriella, Kálmán. 

Klementina, Adolf, Viktória, Olga, Árpád. 

könyvvezető Bpest. BM. 56171-82. 
Szabadi (Frenkl) Gábor Buda. BM. 10502/68. 
Szabadi (Szvoboda) Gyula tanár M.-Óvár. 

UK. 18894—62. 
Szabadi (Frank) Janka Bpest. BM. 70668 83. 
Szabadi (Szvoboda) János mérnök Bpest. 

BM. 16194—79. 
Szabadi (Frey) Kálmán honv. szak.-vezetu 

Eger. BM. 30876—83. 
Szabadi (Franki Simon, Pál keiesk. utazó 

Bécs. BM. 13457—82. 
Szabadkai (Berger) Ábrahám Arad. BM. 

15652—71. 
Szabadkai (Berger) Ignácz, leánya Emma 

Szabadka. BM. 4589—74. 
Szabadkay (Weisz) Soma Arad. UK. 

101.57—61. 
Szabados (Reder) Amália Gyula. BM. 

42322—78. 
Szabados (Szvoboda) Béla, gyerm. : Patila, 

Vilma, Károly Bpest. BM. 65614—91. XEVVALTdZTATASMK. ÍOÖ Szabados szvuboda, Ede aiű'- "-'•' -! .iíltr. 

Arad. liM. 33070— öo. 
Szabados (Steinen Imre, J. 

szig.-<:vóg}-szL,adóliiv.-g\ak..díjiii;'k, Isnrg". 

BM. s3iX)'5--8-. 
Szabados iSzkicsákj István papiKÍvpndék 

Bpest. BM. 99399—92. 
Szabados (Szloboda> Márfon. l'ál ira/da. 

BM. 63915— Hl'. 
Szabados iS7.!"t"Hla .Nliii^lv Sunr. l!M. 

7749— 8L<. 
Szabados Sehiirteri Mór, gjerm. : József, 

Dávid íJem')]. Irma Bajmok. BNf. 35363-^2. 
Szabados (Szloboda) í'ál lelkt'sz < >roszlánv. 

L"K. 19230—45. 
Szabados (Frank) Pál keresk.-segéd Kt-s- 

márk. BM. 144ii<J— 86. 
Szabados Szloboda Pál bérkoc-^is. 15pe.st. 

BM, 14559-89. 
Szabados (iSteiner >imMi ii' .Viad. líM 

'^1127— SS. 
Szabágyi íSzala:.'\i '!r. Ann'! hiv.ii'ik 

Bpest. BM. .^7 6 --v 
Szabó iSpitztTi A'l'lt' .lá.--/.i"-rrir. . ilM. 

58720—91. 
Szabó (Schlesingerj Adolf, g.verm : Ottó, 

Alfréd. Sámuel Ungvár BM. 66.539—92. 
Szabó SchlesinKíT Albert liiv.-notf Málna- 
Patak. BM. 5nr^i':<— ."1. 
Szabó 'Schle.~iiii:er Albert Pápa. BM. 

'31237—92. 
Szabó i'Fuzik Andrá.«. \ ilnia Puszta-Zámor. 

ti},l 56V<.5'J— ','1. 
Szabó iSztammii Antal. Eleonóra, kisk. 

Győr. BM. 919.54— í',n. 
Szabó (SchneidtT .Vrmiii köműve.s. BM. 

30932- SÍ. 
Szabó iBrzjákt B<^la kovács segéd. Rákos- 
Csaba. BM. 45S92— 54. 
Szabó Skucs Béla. Lajos Szolnok BM. 

47996—86. 
Szabó (Sterni Béla cs. k. altiszt Komárom. 

BM_ 25607— 91. 
Szabó ^Schlesinger) Béla, gjerm. : Károly, 

Márton Bécs. BM. 52571—91. 
Szabó (Gansl) Benedek és tia Miksa Ta- 

bajd. BM. 25126—88. 
Szabó iSpiegli Benő birtokos Zala-Kop- 

pánv. BM. 48224—83. 
Szabó Schneider) Dániel Halas. BM. 

51345—76. 
Szabó (Molnári Dániel, gyerm.: József, 

Erzsébet, Ágnes, Lajos. Eleonóra, Ilona, 

földbirtokos Rápolt. BM. 52669—82. 
Szabó Scblesinger) Dávid műegy. hallgató 

Bpest. BM. 3S425— 88 
Szabó 'Englander Eliás Piller-Pekléa. BM. 

10542— SS. 
Szabó (Schwanzi Emánuel Miskolcz. BM 

42303—93. 
Szabó (Schneiderj Endre sebész Pest. UK 

12924—45. 
Szabó (Schneider) Ferencz és gyermeke, 

lelkész Berzsenye. BM. 10432—68. 
Szabó ilvancsics) Ferencz kávés Pest. BM. Szabó .Schneider (í.titVi.'l \\!r. ^vháza. 

BM.^ 53458— SS 
Szabó ! Schneider Nmi- 

egyháza. BM. 3uií4 — --^ 
Szabó (Szosztrozsnyák! Gvula pinczér Bpest. 

BM. 5337—84. 
Szabó (Schneider 1 Gvula postát. Szabadka. 

BM. 63309—85. 
Szabó Spitzer) Gyiila Módos. BM. 43217 yl. 
Szabó (Sfrausz) Gvula díjnok Sárbogárd. 

BM. 63238—92. 
Szabó iMilchram Henrik kisk Mnd r. 

BM._ 59479—88. 
Szabó 'Schneider; Ignácz vasgyári •ntész. 

Kojahida. BM. 3713—86. 
Szabó (Löv\ inger) Igná'-' "jI...-;*^ '. ' \'>\»'sx. 

BM. 2094—89. 
Szabó Sován' Imn UM. 

17S07— 91 
Szabó [..ek ■ rm. : Ferencz, 

Jlka, Buda. .,.. . ■ .. 

Szabó 'Stern Izsák iigvnC'k Bpest. BM. 

7őf'00— 89. 
Szabó íSchlesiuger Jakab, gyerm. : Ji>lán. 

ügvvéd BpesL BM. 45011—81. 
Szabó (Steiner) Jakab Frigjes segéd mér- 
niük Kalocsa. BM. 16825—83. 
Szabó (Gansl) Jakab, kis. gyerm ; Ignácz. 

Jakab, Tabajd. BM. 33451—87. 
Szabó ."^chneiden János és Károlv ( )-FiUak. 

BM 
Szabó ;er) János takácsmester 

Baja L k. '-'z^j') — 62. 
Szabó (Krajtsj) János, gverm. : István, Laura. 

Bpest BM 11183—74". 
Szabó (Szartóry „lipcsei" előnévvel) János, 

gyerm.: Lajos, Etelka, kohótiszt, számtiszt, 

távirda-kezeló. Szomolnok, Szeged, Po- 

zsonv. BM. 626—77. 
Szabó (Schneider) János, gy. : János, Béla, 

Dezső, közs. jegjzö Csepelé. BM. 40116,85. 
Szabó (Spitzer) József pályamérnöksegéd 

N-Tétény. BM 43135—85. 
Szabó (Schwartz) János szig.-orvos Kis- 

Kórös.BM. 74695—89. 
Szabó í Fnrik) János és fia Nándor Puszta- 

Zainor BM. 34209—93. 
Szabó Schneiderhahn József Bonyhád. BM. 

12591— 6S. 
Szabó ( Schneider > József. Ádám K.-L<"d, 

BM._ 13659—68. 
Szabó (Lázári József, gyerm. : Rozália, Ju- 
dit, János, József, Anna, Ferencz, Antal, 

Ignácz, Benjámin, Mária, Péter, Viktória 

férj. Forró Sándorné. Macska. Majsa. BM. 

9027—85. 
Szabó I Steinen József könvvelo Czegléd. 

BM.^ 43725— 86. 
Szabó (Lukovich I József Faesz. BM. 52976 s7. 
Szabó (Popovicsj József kiskeresk. Piros. 

BM.^ 47693-88. 
Szabó (Szencsák József kisk. Tisza-Esz- 

lár. BM. 50056—90. 
Szabó (Sleifer) József Mátészalka. BM. 

^>314— 91. 
Szabó .^avel J.'iz.sef Szatmár. IJM 206 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Szabó (Pálinkás) József csendőr Ó-Béba. 

BM. 60850—91. 
Szabó (Gautl) József Tabajd. BM. 86267/93. 
Szabó (Schneider) Károly tanitó Jobbaház. 

BM.^ 19097—68. 
Szabó (Schneider) Károly Sopron. BM. 

39685—78. 
Szabó (Braun) Károly Kecskemét. BM. 

50552—83. 
Szabó (Szlavik) Károly Borosjenö. BM. 

67016-86. 
Szabó (Schossberger) Lajos, gyerm. Paulina, 

Írnok N-Atád. BM. 63695—88. 
Szabó (Sonnenschein) Lajos keresk.-segéd 

Bpest BM. 68971—88. 
Szabó (Pavlicska) Lajos kisk. Bpest. BM. 

32039—90. 
Szabó (Kugler) László Temesvár. BM. 

83525—90. 
Szabó (Hirt) Lipót, gyerm.: Erzsébet, Ka- 
talin, Róza, kovács Csoknya. BM. 29359,85. 

Szabó (Spitzer) Lipót, gyermekei: Amália, 

Gizella, Miksa, néptanító Szécsénv. BM. 

82053-90. 
Szabó (Guttmann) Mihálv gazd. csel. Büd- 

Szt.-Mihály. BM. 31455—85. 
Szabó (Schneider) Pál épít. rajzoló Bpest. 

BM._ 32755— 87. 
Szabó (Kiereán) Péter kömüv.-segéd Ko- 
lozsvár. BM. 5890—90. 
Szabó (Schneider) Rezső jegyző Saágh. 

BM.^ 25203— 67. 
Szabó (Stern) Samu, gyerm. : Vilm., Gyula, 

Sándor, Gizella Veszpr. BM. 61078—85. 
Szabó (Schlesinger) Sámuel adótiszt Vesz- 
prém. BM. 14751—90. 
Szabó (Schlesinger) Samu Budapest. BM. 

88507—93. 
Szabó (Hamminik) Sándor, gyerm. : Teréz, 

József, Anna. Kláia, Francziska, Paul , 

Ferencz, vasgy. műnk. Horgospatak. BM. 

10883—86.. 
Szabó (Singer) Sándor, Gizella, orvostudor 

Szabadka. BM. 41535—86. 
Szabó (Schwarz) Sándor orv.-tan hallgató 

Bpest. BM. 25—89. 
Szabó íLampel) Simon tisztviselő Bpest. 

BM.^ 37784—81. 
Szabó (Schneider) Vilmos Veszprém. BM. 

4425—48. 
Szabó (Schlesinger) Zsigmond joghallgató 

Bpest. BM. 18952—87. 
Szabó íRosenthal) Zsigmond szig. -orvos 

Veszprém. BM. 02208-90. 
Szabolcsi (Weinberger) Ármin, gyerm. : 

Regina, Sándor, Antal, Hermina, Janka 

Bpest. BM. 52189-8.. 
Szabolcsi (Zvvangsein) Farkas Arad. BM. 

48J 15—83. 
Szabolcsi (Spitz) Izidor ügyv.-jel. Bpest. 

BM. 45468—81. 
Szabolcsi (Fried) Lajos hiv.-nok Budapest. 

BM. 59681—87. 
Szabolcsi (Weinetein) Márton hírlapíró 

Bpest BM. 18170— 8i;. Szabolcsi (Fajt) Mátvás csendőr örsvez. 

Máté-Szalka. BM. 14250—84. 
Szabolcsi (Spitz) Róza Bpest. BM. 31729/82. 
Szabolcsi (Spitz) Samu üzletvezető Bpest. 

BM. 31758—82. 
Szabolcsi (Tenenbaum) Vilmos kereskedő 

Bpest. BM. 42335—81. 
Szakács (Koch) József Pest BM. 27316,72. 
Szakácsi (Vertacsko) Mihálv keresk.-segéd 

Bpest. BM. 58053-84. 
Szakái (Hanschild) Gergely pinczér Mis- 

kolcz. BM. 20913—85. 
Szakali (Bradács) Sándor illetőségi helve 

ki nem tűnik BM. 7955—48. 
Szakálos iPlathi) András pos.-hiv.-szolga. 

BM. 12044—68. 
Szakáts (Koch) Sándor joghallg. Budapest. 

BM. 84551—90. 
Szakolczai (Sgalitzer dr.) Árpád Budapest. 

BM. 28541—93. 
Szakolczai (Koharics) Ignácz, gyermekei : 

Béla, Mária, Zsófia, Janka, Paula, Róza, 

Pál. Gizella Rétság BM. 53166—73. 
Szakolcsiai (Prosinger) János dohánybe- 
váltó hiv. gyakorn. Ar^d. BM. 10302—71. 
Szakolczai (^Prosiuger) Lajos Arad. UK. 

13961-61. 
Szakoljczai (Neczkár) Nándor nev. tanár 

Margonya. BM. 379—78. 
Szakvári (Szaksfetter) János ösmeretlen 

illetőségű. BM. 8429—48. 
Szalacsi (Szoldics) Lajos, leánya: Olga 

Komárom. BM. 56462—70. 
Salacz (Schwarcz) Zsigmond, gyerm.: Jó- 
zsef, Gizella, orvos Bpest. BM. 66605—85. 
Szaládi (Szál) Antal, gyerm. : Árpád, Géza, 

Rózsa, Mária, törvsz. hites becsfics. BM. 

22524—80 
Szaládi (Szál) Antal, gyerm. : Kornélia, 

János Világos. BM. 7443—91. 
Szaládi (vSzladek; József portás Bpest. BM. 

20072—81. 
Szálai (Szeitz) Alajos pap Budapest. BM. 

39056—86. 
Szálai (Speck) András mézeskalácsos Mun- 
kács UK. 4303—63. 
Szálai (Schlesinger) Dávid, gyerm. : Paul., 

Regina, szépíró-tanító Bpest. BM. 37346/82. 

Szálai (Schwartz) Ede Nagy-Várad. BM. 

23740—89. 
Szálai (Filipicz) Ferencz P.-Szt-Király. BM. 

59449—88. 
Szálai (Szlaninka) György Gyöngvös. BM. 

73271—83. 
Szálai (Weinberger) Jakab szinész Bécs. 

BM. 70268—88. 
Szálai (Juhász) János Debr. BM. 13334—78. 
Szálai (Zwirn) János nyomdász Bpest. BM. 

37760-81. 
Szálai (Szauer) János czipészsegéd Bpest. 

BM. 41520—85. 
Szálai (Stroriegel) Jenő, gyerm. : Ágoston, 

Kálmán Rapp. BM. 1231—73. 

Szálai (Schatteles) József, gyerm. : Vilmos, 
Fülíip, Samu, Salamon, Jakab, Izidor Sze- 
ged. BM. 301—78. XF.VVALTOZTATASOK. •JO' 1!M. luU Inna. Szálai (tjinuor .Ii'i/.set' ( 'sáktMniva. 1>M. 

6097—83. 
Szálai (Dőre) Jó/.n-í m. k. cshiiiIűi- Zákány. 

BM. 3794— 8». 
Szálai (Groszmann) Kálmán csendőr Kadar- 
kút. BM. 42:J0O— 88 
Szálai (Sonnenmayer I.ás7.1''> kr.nwk -sfirt-d 

Bpest. BM. 64375— -i. 
Szálai (Samneli I.ipi'it liizt-hiv. Knli.zsvár. 

BM. 53^05—51. 
Szálai iSteiner \j\>''>t Zala-S/.t.-íii^'r 

83309-93. 
Szálai (Sailer Lőrinc/, in-ii/ji.-^'vak. 

BM. 17Ö83— (39. 
Szálai (Singen Miksa joghalL-. ( sákruniva. 

BM 38680—82. 
Szálai (Scheuker) Móricz, l»áviii. k.r.-k.- 

segédek Czegléd. BM. 4 ;;: — ^ . 
Szálai (Sanhamel) Samn regalejog bérlAje 

Baksa. BM. 56393—84. 
Szálai (Sloszariki Sándor Karczacr. BM. 

43578—81. 
Szálai (Schwartz Sándur, \:y 

Béla, Emil Bpest. BM. " 

Szálai (Bauer) Sándor rseiid... 1. 

BM. 85487—89. 
Szálai iSanditz) fSándorj Simon gazdatiszt 

Körös-Tarján. BM. 81285-85. 
Szálai (Szladek) Vilmos és ErnA Pilis- 

Maróth. BM. 4y219— 93. 
Szalárdi (Spitzer dr. ki'irli. alorvos Bpest. 

BM. 45709—77. 
Szálasi iSakousclieirg íZaknseg!i fnpinczér 

Bpest. BM. 9:7H— 62. 
Szalésznyó (Rászi Gábor f<ildm. Czegléd. 

BM. 12463—8:;. 
Szálkai (Schmidt; (ívnia, fivére Béla, reált. 

fanár Felsö-Lő. BM". 1130—69. 
Szálkai (Szarka) József és fia Jenő Szom- 
bathely. BM. 79381—92. 
Szálkai fSztankovich) Sándor, Béla gépész 

Kis-Málas. BM. 10790—86. 
Szálkai (Schulsingen Vilmos, gyerm. : Pál, 

Lajos, Sarolta. Regina, tanító Komárom. 

BM. 27203—81. 
Szálkai iSdnvartz) Zoltán gj'mn.-tanuló 

Aláté-Szalka. BM. 21295—88. 
Szálkai Schwartz I Sándor, gyerm. : Gyula, 

Emil, Zsigmond Máté-Szalka. BM. 10578/81. 
Szalmái (Szlama) József N. -Szombat. ÜK. 

15763—62. 
Szalinási(Strolisclmeider) Ferencz fövadász. 

Csallányos-Paszta. BM. 47286—82. 
Szalmási (Habinstroli) József adófelttgye- 

lőségi hiv.-szolga Budán. UK. 53 i4 — 62. 
Szalmási .-^trobl) József megvei irn. Sop- 
ron. UK. 10409—62. 
Szalmási (Dravecz) József mészáros Vorös- 

Berénv. BM. 81447—87. 
Szalmásy (Stobl) Károly és Mátvás Pest. 

UK. 8852—46. 
Szalóki (Schuk) Gottlieb Kaposvár. BM. 

271Ő3— 84. 
Szalóki (Csepranovszkv Hugó erdészj. 

Bpest. BM. 52352— S5.' Szalonnai Szkiminka István, i;y. : (iyula. 

Ida, vasp.-felvigy. Losoncz. BM. i21i- — ^ . 
Szalonnay Szláninka András áldnzár 

Eger. UK. 5667 — 45. 
Szalontai (Szlanyinka Fen mkv., iryerni. : 

Lajos,Sándor, Gyfirgy, Islván, Jozefa Bpest. 

BM. 40347—77. 
Szalontai (Szlanvina) József Keszeg. BM. 

19031— (37. 
Szamos iSteinselierer Jeiiö S.-A.Ujhelv. 

BM. 8381—88. 
Szamosi (Spitzhüttl) Adolf ad'itiszt M.-( >vár. 

BM. 28393—81. 
Szamosi (Friedman) Aladár m. k. i sendör 

Sz.-Ud varhely. BM. 74030 — :. 
Szamosi (LuputrJLuputiuJ) Györgv imstam. 

K'enieteme/.ő. BM. 18461—83 " 
Szamosi iStarcsevieS; Imre KéteL'vh. BM. 

18894—68. 
Szamosi iMaver) János tanár Buda. UK'. 

21008—64. 
Szamosi fSzubotinovicsi János m. k. pénz- 
ügyőr Jászkisér. BM. 32145—89. 
Szamosi (Wajbel) József szabóm. Kolozs- 
vár. BM. 3424—67. 
Szamosi (Stein) Józs. Baja. BM. 13750 — 93. 
Szamosi (Kurcz) I.ászló csend. 6rm. Csik- 

Szereda. BM. 21060—86. 
Szana Silbermanm Lajos Temesvár. BM. 

30839—93. 
Szana (Silhermatui Sándor Temesvár. I5M. 
- 25174—91. 
Szana (Silliermaini' ZsÍL'ni. Temesvár. BM. 

71306;-9i.>. 
Szánkási iKrivolva .Tános tanít'') Halmi. 

BM. 38177—77. 
Szántai iWCksz I.^tván gyógyszerészsegéd 

Selmeczbánya UK. 14516 — 62. 
Szántai (Pröszl) Károlv Nvjrbaksa. BM. 

40409—76. 
Szántai (Spelják) Lajos rajzoló Arad. BM. 

25812—84. 
Szántai iKaragyenai Mihály irnok Gyula. 

UK 4549—62. 
Szanthó (Baner) Alajos városi tanácsnok 

Gyula. UK. 643—62. 
Szántó iNeufeld) Ábrahám (Adolf) hiv.-nok 

Budapest. BM. 68084—86. 
Szántó íSteiner) Adolf áll.-vas. számtiszt 

Budapest. BM. 61512—81. 
Szántó (Rothi Adolf orv.-növ. Bpest. BM. 

16321—82. 
Szántó iSmilovitz) Ad., gjerm. : Lina, Ign., 

Tiv., Sánd., Izid., Hona, Szigfr., Fer. Józs. 

Győr. BM. 706—92. 
Szántó (Schacherls) Ad. Sopr. BM. 83435 93. 
Szántó (Salamon) Ágoston üzletvez. Bpest; 

BM. 76291—89. 
Szántó (Akkermann) Ant.Téth. BM. 28908/88. 
Szántó (Salamon) Ármin börkeresk. Bpest. 

BM. 66636—83. 
Szántó iSinger) Áron, gyerm. : Izsák, Sám., 

Józs. H.-M.-Vásárh. BM. 37919—81. 
Szántó (Herskovits) Bernát Alsó-Regmecz. 

BM. 17894-82. 208 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Szántó (Ackerhált) Bernát GörM. BM. 

41879—83. 
Szántó (Schlesinger) Bertalan, gyerm. : Zolt., 

Miki., Imre N.- Várad. BM. 34314—92. 
Szántó (Stern) Bertalan tanító Kis-Harpa. 

BM. 61119—92. 
Szántó (Süsz)Dáv. A.-Lieszkó.BM. 64144/91. 
Szántó (Schlesinger) Ede, gyerm.: Erzséb., 

Ilona, tanító Szabadka. BM. 22460—82. 
Szántó (Spitz) Ede, gyerm.: Adolf, Bern., 

Zsarnocza. BM. 18053—85. 
Szántó (Seligmann) Eleuzár (Lázár), gyerm. : 

Frigy., Alád., Sánd., izr. hitközs. fiúiskola 

igazgatója Budapest. BM. 31999—82. 
Szántó (Schíicliter) Emil, gyerm.: Szerén, 

fakeresk. Ungvár. BM. 18666—85. 
Szántó (Seitl) Ferencz Álba. BM. 16950/92. 
Szántó (Sonnenschein) Fül. Kaposv. BM. 

95935—91. 
Szántó (Schempecher) Gábor, gyermeke 

Terézia, ftíldm. Lángvíz. BM. 14324—84. 
Szántó (Schacherls) Géza Keszthely. BM. 

42946—91. 
Szántó (Schlesinger) Gusztáv Nagyvárad. 

BM. 41339—92. 
Szántó (Fülei) Gyula, Károly Székely- 
Udvarhely. BM. 27057—73. 
Szántó (Steiner) Gyula ügyvéd Nagy-Körös. 

BM. 28676—81. 
Szántó (Schachter) Hermán, gyerm.. Zsig- 
mond, Mihály, Lipót, Ungvár. BM. 18667/85. 
Szántó (Schiifer) Illés, gyerm.: Kálmán, 

József, Sarolta, Sámuel, Lajos, tanító 

Kecskemét. BM. 44505—80. 
Szántó (Strassovecz) Imre, János, Albert, 

keresk., lakatos, mérnök, Zay-Ugrócz, Fo- 

garas. BM. 15863—82. 
Szántó (Serenpecher) István gymn. tanuló 

Lángvíz. BM. 53367—82. 
Szántó (Szkokán) István, gyerm.; Béla, 

Gizella, Hugó, József, Erzsébet, Mártha, 

István, erdöfelügyelő Beszterczebánya. BM. 

42240—87. 
Szántó (Palkó) István m. k. pénzü.-ö. fel- 

vigy. Dus. BM. 22235—89. 
Szántó (Szeitl) István Bpest. BM. 36984/92. 
Szántó (Schwarcz) Jakab mérnök Zágráb. 

BM. 61222—84. 
Szántó (Stern) Jakab, gyermekei: Sándor, 

Vilma, Irén, orvos Margitta. BM. 57430/86, 
Szántó (Schwartz) János Budapest. BM. 

15506—92. 
Szántó (Polster) János Kácsfalu. BM. 

90841—92. 
Szántó (Schlesinger) Jenő, Ödön Bpest, 

BM. 94250—93. 
Szántó (Szpivák) József tanár Bpest. BM. 

28231—81. 
Szántó (Scherenpecher, Serenpecher) József 

tanár Vácz. BM. 12506—82. ^ - 

Szántó (Schernpecher) József Lángvíz. BM. 

78199—83. 
Szántó (Steiner) József, gyerm.: Henrik, 

Hermin, bizt. hiv. Bpest. BM. 57376—85. 
Szántó (Závaczky) József öntvény tak. 

Ó-Lápos. BM. 3547—86. Szántó (Zsizsik) József, gyerm.: Lajos, 

Ilona N.-Kanizsa. BM. 8258—86. 
Szántó (Káplár) József honv.-tiz. Debreczen. 

BM. 1716—90. 
Szántó (Varjú) József gépkezelő Bpest. 

BM, 2439—91. 
Szántó (Landsteiner) József, gyermekei : 

Ferencz, Gizella, Etel, Jozefa, Komárom. 

BM. 80368—92. 
Szántó (Feigelstock) Károlv, Miklós kisk. 

Viz-Nemes. BM; 20617—88. 
Szántó (Stern) Lajos, gyerm. : Vilmos, 

Menyhért Kalocsa. BM. 36069—77. 
Szántó Seligmann) Lajos, Szeréna Bölcske. 

BM. 48405—84. 
Szántó (Büchier) László, gyerm.: Pál, Jenő, 

Ferencz keresk. Jászberény. BM. 18553/88 
Szántó (Lövenstein) Lörincz Lajos szinész 

Nagyvárad. BM. 89840—90. 
Szántó (Schwarcz) Lipót Békés. BM. 

86147—92. 
Szántó (Stiglitz) Márkus Mátyásfalva. BM. 

80540—93. 
Szántó (Schlesinger) Mayer, gyerm. . Márton, 

Lujza, Lajos, Ödön, Dezső, Teréz T.-Szt.- 

Miklós. BM. 5626—83. 
Szántó (Stern) Mihály Bpest. BM 22788/77. 
Szántó (Schwartz) Mihály Mező-Tur. BM. 

4468—85. 
Szántó (Sztrazsovecz) Mihály, László Zay- 
Ugrócz. BM. 8169—85. 
Szántó (Muntyán) Miklós, Ágnes, földmíves 

Kis-Barcsa. BM. 37976—86. 
Szántó (Büchier) Miksa Bátony. BM. 

57214—83. 
Szántó (Herzfeld) Miksa Pankota. BM. 

55037—90. 
Szántó (Schneer) Miksa Bpest. BM. 1486/92. 
Szántó (Schwartz) Móricz, Jolán, termény 

keresk. Bpest. BM. 3185—85. 
Szántó (Herschkovics) Mózes Alsó-Regmecz. 

BM. 1203—83. 
Szántó (Schatteles) Mózes Losoncz. BM. 

26675—93. 
Szántó (Stern) Sámuel tan.-jelölt Bpest. 

BM. 30985—81. 
Szántó (Schlesinger) Samu, Laura, ügyv.- 

jel, kisk. gyermeke, Bpest. BM. 68655/87. 
Szántó (Ackersmann) Sam., gyerm. : Mária, 

Fanni, keresk. N.-Mihály. BM. 77505—93. 
Szántó (Scheiber) Sánd., gyerm.: Zsigm., 

orvos Eszergom. BM. 11062 — 84. 
Szántó (Ackersmann) Sándor Czegléd BM. 

1881—86. 
Szántó (Schafer) Soma honv. föhadn. N.- 

Várad. BM. 7332—82. 
Szántó (Scheiber) Soma, gyermekei : Gyula, 

Manó, Lajos, Ödön, Pál, Károly, Imre, 

Hugó, keresk. Bpest. BM. 48925—86. 
Szántó (Steiner) Soma Szeghalom. BM. 

80363—92. 
Szántó (Feigelstock) Zsigmond A.-Lendva. 

BM. 73649—83. 
Szántó (Schacherls) Zsigmond kisk. Keszt- 

iiely. BM. 63009—90. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 209 Szántófy (Ackerman; Antal r. katli. s.-lelk. 

Pest. L'K. 16858— Ji. 
Szántófy (Schmiedl; Lujza keztyiÍL.'y;iii>s!in 

Nagyvárad. UK. 163.5 — 61. 
Szántói íAckerl) Jáiius ."^-'A-Ujh -Ív HM. 

17029— 7_'. 
Szaplonczai K'^ttKn Miiiál}-. u.wnu : 

Gyürgv, Mihály. Jullámia. Tcié/.. (.i/.flla 

Fábiáníiáza. BM. -lysSS— 60. 
Szapora t Pribula i Józseí". gverni. : 1 li rtalau. 

Mari, lluiia, Amália Temes. BM. 15922 74. 
Szarka (Aner. Mili. Csongrád. BM. 24772'67- 
Szarka iSztraka)Mili Bpest. BM = •" '^ 
Szarkási (Haltzl) Antal tv 

l'K. 11434—62. 
Szarvady (Hirschl 1 

Bécs. L'K. 6Ö53 — S ■ 
Szarvas 'Hirscliler) .\v"\\. t>' la. i im /i r 

Bpest. BM. 149S1— 84. 
Szarvas Hirschenhadserj Dávid, í,'yerai. : 

Teréz, JakaL, f^imuu vSzeged. BM. 29853,82. 
Szarvas (Hirsch) Mária Anna József haja- 
don Győr. L'K. 613:;— 62. 
Szarvas iHürschj Sándm- ]'.!»■>! HM. 

36718—76. 
SzarvasffyíHi: r-m-z 

Lucse. UK. 1 ■ . 
Szarvasi (Jelenek, Autal ! v/x-trs 

Sümeg. BM. 58860-75. 
Szarvasi (Hirschl; H<iu:.. .. ■/. .mbat. 

BM. 11031—90. 
Szarvasi íHirsch: .Ián-- < ;'ii.'''fnn'.'v.-; 1!M. 

1606— 4í' 
Szarvasi 11 

Bpest. BM -i>i 1— r ■ 
Szarvasi iHerschíLieb, Karolina, lev.-h' adu 

Bpest. BM. 65717— ö2. 
Szarvasi 'HirschkiTii Mayer Hirsch mé- 
száros Bpest. BM. l;-"' — :.''.. 
Szarvasi (Herschl ) Miksa urv.-t.-h. Isaszeg. 

BM. ly202— 68. 
Szarvasi (Hirsclilen Samn ev. leik. Beled. 

BM. 4—67. 
Szarvasi (Spüt >ánd.ir keresk. Csongrád. 

BM. 49941—81. 
Szarvasi (Hirsch \'iucze Rimaszombat. 

UK. 662—63. 
Szarvassi (Sproch) Konstantia magánzónő 

Pest. UK. 8889—63. 
Szarvasy (Hirschl) Józs. Pest. UK. 11448 43. 
Szarvasy (Hirsch) Józs. Pest. B>L 3050—48. 
Szász (Schimscheimer) Aurél postát Kassa. 

B-M. 50663—85. 
Szász iSchlesinger Béla kisk. Bpest. BM. 

."íjyio— ö('. 
Szász ;>chlesingerj Ede Budapest. BM. 

494ÖÖ — 92. 
Szász (.Scblesinger) Emil ; Hugó kisk. Sze- 
ged. BM. 80880—89. 
Szász (Rosanfeld) Gvula könyvelő Bpest. 

BM. 41865—81. 
Szász (Particska) István, János, András. 

kisk. Debreczen. BM. 78399— i- 
Szász (Sztanek) István Misk. BM. ívíj j3. 
Szász (Schlesinger dr.) Jakab János, törv.- 

széki joggyak. Szeged. BM. 48616—89. 

Névváltoztatások. Szász 'Schlesiiiv 

1_ÖÖ13— 91. 
Szász Scheibeiiri 

Sarolta, dnuag' 

BM. 21274— «-. 
Szász Szta' .lakai. Bnda!..-t. 1!M. 

■■■'■■■'•■. -v,.nii. : .\-->? 

ri:nii'/;i. HM 
\-nrZ,A rr>r. BM. Szaszhegy i 

.s;.)21— r,s. 
Szászi Jaii,. na .Vrair.'is-.Mar'itli. 

BM. 194-3— CiJ. 
Szathmári (Stochl'au'T X^ilnins j.T/jiarlszr 

Kömhld. BM. 4297— 7;t. 
Szatmári Kosenberg) Adol 

ményker. Szatmár. BM. li' 
Szatmári (Uii'kler Antal Apathin. il.M. 

23:386^-69. 
Szatmári f'Izsák Ári)n keresk -scu'éd Te- 
mesvár. BM. 4227-91. 
Szatmári Fogti Gizella, ll^na Mi.sknlcz. 

BM. 78892—90. 
Szatmári (Froscln Imre csizmadia 1!im>í. 

BM. 80171—90. 
Szatmár iKrusnitzbog l-tván erdwvéd |.i- 

l-ánfalva. BM. 9786— >2. 
Szatmári (Tross) István házi sz..li:a Bpest. 

BM. 28858—87. 
Szatmári (Taub ,' " 

15M. 6404—81. 
Szatmári (Xilovit- 

BM. 46601—86. 
Szatmári íFritz ,láir - ^^imriszt 

Bpest. BM. 33557-81. 
Szatmári Stuczenberger) .' m.: 

Gizella, József, Mária, Fért. ... -, i. .<;ália, 

."^ándor Ó-Kanizsa. BM. 11175 — ö6. 
Szatmári (Geczei János borbély Budapest. 

BM. 68652—87. 
Szatnaári (Szokoliki József csendnr Já-/. 

berény. BM. 50090-8". 
Szatraári ( Rosenberg I .)'•/> -í -zarmár. B.M. 

."il3c>H— 86. 
Szatmári > Diemansberger; Károly, gyerm. 

Alfréd, Jozefa, Ervin, Miklós, birtoko- 

Vilmány-Kisfalu. B\L 28007—83. 
Szatmár íGottliebj Mór hírlapíró Bpest. 

BM. 22017—94. 
Szatmári (Halper > Pál szabómest. Barát- 
falva. BM. 3356»— 88. 
Szatmári 'Hirsch; Sándor N.- Várad. BM. 

26819—91. 
Szatmári (Propper) Soma, gyerm. : Gyula, 

Ödön, Ei-zsébet. bizt.-társ. hiv. Bpest. BM. 

3295—81. 
Szatmári íSternberg) Zsigmond ügyv.-jel. 

N.-Káruly. BM. 12774—85. 
Száva (Kuricza) László lakatos Alsó-Bisztra. 

BM. 6U522— 89. 
Százados (Hauptmann) István K.-Lőd. BM 

136.:^'9— 68. 
Szebenyi (Fev) Ad'df, gyerm.: György, 

Ödön Bpest. BM. 61723—82. 
Szebenyi (Hermán) Ferenez Pest. BM. 

2081—48. 
Szebenyi íSchmall; Jónás, Gabr., könyv- 

vez. Hatvan. BM. 31436—86. 

16 210 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Szebényi (Schwai-czer) Simon, Ilona, posta- 
kiadó Bonyhád. BM. 32956—77. 
Szebönyi (Saneracker) Károly lelkész Po- 

zsonv. BM. 8844—73. 
Szécsónyi (Schönberger) János, Rezső Szé- 

csény. BM. 68057—83. 
Szécsényi (Torner) Lajos keresk. Nagy- 

Károly. BM 45122—84. 
Széesi (Sefcsik) Antal szobrász Budapest. 

BM. 64393—85. 
Szócsi (Schwarcz) Ede kereskedő. Szarvas. 

BM. 24799—81. 
Széesi (Hamburger) Emil, gyerm. : Géza, 

Pál, Oszkár, orvos Debr. BM. 10749—79. 
Széesi (Glück) Fáni S.-A.-Ujh. BM. 12318/84. 
Széesi (Safranek) Ferencz Csabaj. BM. 

41632—72. 
Széesi (Schreiner) Gyula Pest. BM.-14905/68 
Széesi (Schön) Hugó S.-Alja-Ujhely. BM. 

17116—85. 
Széesi (Schwartz) Ignácz fogalm.-gyakorn. 

Budapest. BM. 53796—77. 
Széesi (Vleskó) Ist. Nyitra. BM. 67623/90. 
Széesi (Schwarcz) Ján. Bpest. BM. 45504/93. j 
Széesi (Jedlicska) József Zsombolya, BM. 

21427—81. 
Széesi (Stein) Lajos Bpest BM. 61504—82. 
Széesi (Fried) Lajos díjnok Budapest. BM. 

64574—82. 
Széesi (Springer) Lajos bir. végreh. B.-Hu- 

nyad. BM. 61251—81. 
Széesi (^Deutsch) Lázár, Sándor Temesvár. 

BM. 39630—81. 
Széesi (Schlesinger) Miklós, Ernő Kis-Sze- 

ben. BM. 11992—84. 
Széesi (Schvvarz) Mór honv. hadn. Zombor. 

BM. 46504—80. 
Széesi (Nickl) Ottó, gyerm. : Regina, Emma, 

Olga, Irén, Rezsó, Aurél, erdész Miskolcz. 

BM. 3275-82. 
Széesi (Schvarcz) Sándor pénzügyőr Szeged. 

BM. 84206—90. 
Széesi (Saufer) Simon Czrepalya, BM- 

61092—85. 
Széesi (Balogh) Zoltán Pest.BM. 15290—68. 
Széesi (Nikel) Zsigmond, gyerm. : Imre. 

Sándor, Valéria, Eugénia, tanár Selmecz- 

bánya. BM. 25279—81. 
Széesi uSchwartz) Zsigmond keresk. Szeged 

BM. 13783—82. 
Szederkényi (Schönnagl) Antal számgya- 

kornokjelölt Pest. BM. 30611/71. 
Szedő (Klauberi Ármin, gyerm. : Mina, 

Adolf, Eszter, Czeczilia, Gáspár. Dániel, 

Hermin, Ferencz Arad, BM. 16995—76. 
Szedő (Klauber) Lázár, gy. : Manó, Helén, 

Szeged BM. 46208—82. 
Szedres (Stanga) János orvostanár Mis- 
kolcz. UK. 7306—42. 
Szedresi (Lövenstein) Béla BM. 47597—81. 
Szedresi íCsernitska) János, fia, János: 

trvszéki irodatiszt Zsolna. BM. 6547 — 72. 
Szedresi (Szamák) Károly Csonopla. BM. 

51166—78. 
Szedresy (Pramberger) Ferencz Zombor. 

UK. 1401—42. Szegál (Sztrul) Zélig gymn. tanuló G^'ergyó 
Tölgyes. BM. 9911-81. 

Szegedi (Schlesinger) Ádám, gjerm : Mal- 
vin, Hugó, Gvula. Dóra, Rózsa, vas.-tiszt- 
viselő Sz-Fejervár. BM. 45392—82 

Szegedi (Fröhiich) Albert közs. segédjegvző 
Túra. BM. 23712—81. 

Szegedi (Schrof) Ferencz, gverm. : Béla, 
Hona, Erzsébet, erdővéd. BM. 70882—82. 

Szegedi (Szalenberger) Ferencz Budapest. 
B.VI. 17274—93. 

Szegedi (Zsupancsics) Imre csendőr Mura- 
Szombat. BM. 109921—93. 

Szegedi (Fischer) József müórás Kecske- 
mét. BM. 11871—31. 

Szegedi (Schneider) Kálmán Székudvar. 
BM. 107045—93. 

Szegedi (Greisinger) Lajos id. és ifj., réz- 
műves Debreczen. BM. 28041—82. 

Szegedi (Hvozgyu) Mihály tanító M.-Mező. 
BM. 21582—90. 

Szegeai (Reinagl) Lajos Lovas-Berény. BM 
32598-83. 

Szegelety (Heinrich) Ferencz Ungvár. BM 
11393—48. 

Szegfi (Singer) Ferdinánd vas. tisztviselő 
Sopron_ BM. 54751—79. 

Szegheő (Singer dr.) Ignácz kir. ügyész 
N.-Kikinda. BM. 9716—78. 

Szeghő (Themleitner) István, Gellért Veszp- 
rém. BM. 12744—67. 

Szegletváry (Winkelsburgi Winkler) Sán- 
dor Muard Pest. HT. 31126—46. 

Szegő (Schwartz) Adolf Tisza-Szt.-Imre. 
BM. 48724—81. 

Szegő (Schwarz) Adolf, Antal Ó-Béba. BM. 
23785—83. 

Szegő (Schlesinger) Alajos, syerm. : Imre, 
Béla, Emil, Zoltán, Ernö.'gözmalom -tulajd. 
Gyöngyös. BM. 42790—87, 

Szegő (Schwarz) Antal, Malvin kereskedő 
Tapolcsa. BM. 26858—88. 

Szegő íSzeginyak) András czipészsegéd 
H.-M. -Vásárhely. BM. 3409—34. 

Szegő (Schlesinger) Ármin, Manó Szeged. 
BM. 38119—85. 

Szegő (Singer) Béla könyvelő Szolnok. BM. 
31582—91. 

Szegő iSchwarz) Ede Ó-Becse. BM. 27538/83. 

Szegő (Seiffert) Fülöp, gyerm. : Irén, Ador- 
ján, postatiszt Ó-Becse. BM. 35865—87. 

Szegő (Schlesinger) Gyula, Ferencz, kisk. 
Szeged. BM. 80637—87. 

Szegő (Schlesinger) Gyula keresk. Nagy- 
Kanizsa BM. 53192—88. 

Szegő (Schlesinger) Hugó kisk. N.-Kanizsa. 
BM._ 43599—87. 

Szegő (Schwarcz Ignácz Budapest. BM. 
92:-i0á— 93. 

Szegő (Schlesinger) Izrael, Izsó ügynök 
Szeged. BM. 4255— 90. 

Szegő (Schwarz) Jakab, gyerm : Béla, He- 
lén, Henrik, magánzó Ó-Béba. BM. 82687/87. 

Szegő (Sclineidhoffer) János, gyerm.: Kor- 
nél, József, Ida. megyei letéti pénztárnok 
Zombor. BM. 14132—69. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 211 Szegő Schvarz József, gverm.: Vidor, 

Rezső, Bpest. BM. 23394—86. 
Szegő (Schönberger) Kálmán, g>erinekei : 

László, Elemér Eu'er. ÜM 10(XÚ— SJ. 
Szegő ^Selilesiiiger. Kálmán és gjerm. : 

Erzsébet-Fridrika. Béla, Lápot, Eger. BM. 

103911—93. 
Szegő ít»chwarczj Lipót, gyermekei: Irma, 

Hugó, Jenő, Aranka, kereskedő. BM. 

61823—82 
Szegő íStem"! Lipót, Zsigmond, hiv.-nok, 

joghallg. Nyitra. BM. 24261— S9. 
Szegő íSehwarcz) Móricz földbirt. Szeged. 

BM.__3234:— -SS. 
Szegő (Singer) Mór József, gjerm.: Jolán, 

Jeuni, Lipót, végrehajtó N.-Kanizsa. BM. 

49354—90. 
Szegő (Spitzer' Sándor honv.-hadn. Lngos. 

BM._ 93119—91. 
Szegő (Schlesingeri Sándor, Samu BpesL 

BM. 520 i 9— 93. 
Szegő (Spitzel) Vilma Bpest. BM. 92309/93. 
Szegvári (Pollák) Dávid, Ernő, László, 

Sándor, magánzó, mérn.-jelölt, gymn -tan., 

iigyv.-jel, Bpest, Pola, Bpest. BM. 36813 79. 
Szegvári fPollák) István, Zsófia, kisk. Bécs. 

BM. 43428—88. 
Székács (Schönberger) Samu Sopron. BM. 

110O45^í'3. 
Szekcső (Szekcsiki Tamás tanár Pozsony. 

UK. 22101—63. 
Székedi i Ruszuly) Ferencz, gyerm. : Károly 

László, Domokos, Viktória, Csik-Zsögöd. 

BM. S3534— 84. 
Székely íKohn) Ábrahám" Budapest. BM. 

74329-9!. 
Székely (Szabatovicz i .\dolf, Ferencz, erdész 

Szvarin. BM. 59391—82. 
Székely i Klein Ad. számv.-örmster Jolsya. 

BM. 4tíT75— 90. 
Székely iSpenát^ Adolf Vizsoly. BM. 

-9439_92. 
Székely (Salczer) Adolf Pápa. BM. 28612 93. 
Székely (Szalczer^ Aladár (Adolf) gyerm.: 

Jozefa, Anna, kön3rvkeresk. Bpest. BM. 

53646—84. 
Székely (Singer) Albert szig.-orvos Bpest. 

BM. 587t;5— iO 
Székely 'Singer) Albert S.-A.-Ujhely. BM. 

20501—83. 
Székely iStem) Albert, gyerm.: Bernát, 

Berta. Hedvig, Frida, Vilma, Otokár, 

hivatalnok Budapest. BM 69406—92. 
Székely (Sztarillj Antal, gyerm.: Margit, 

Erzsébet, vas. álL-fönök Battonva. BM. 

62685—86. 
Székely (Steiner) Áron üzletv. H.-M.- Vásár- 
hely. BM 173—90. 
Székely iSonnenbergi Béla, gyerm.: Géza, 

Emil, Bpest. BM. 64392—85. 
Székely iStauber) Béla Sz.-Fehérvár. BM. 

359<J4— 92. 
Székely íSchachter) Benő müegyet. halig. 

Bpest. B.M. 53727—87. 
Székely (Kohn) Bernát vas. gjak. Récse. 

BM. 26951—90. Székely fVittv) Kornélia színésznő Bpest. 

B.M. 1.S058— 91. 
Székely Sohwarz) Dávid Dezsőj szigor.- 

orv. Kolozsvár. BM. r>0724 — 87. 
Székely íWeiszbrunn) Dávid kisk Czegléd. 

BM. 54803— 8á. 
Székely (Steiner) Dávid, Áron orv.-növ. 

Sz. Keresztúr. BM 55373—89. 
Székely >alzer) Dávid Pápa. BM. 46678 93. 
Székely iSidó* Dezső, gyerm.: Lajos, Dezső, 

Kálmán. Géza. Béla, Lenke, tanító Nagy- 

Szecse. BM. 10294—84. 
Székely íPrescher) Ede és Rezső szabó- 

.-.-.'.d Tata. L'K. 162—63. 
Székely 'Kíizempel) Ede tan-jel. Göncz- 

raszka. BM. 19572—83 
Székely iSzekora) Ede Német-Boly. BM. 

41754—83. 
Székely fWollner) Ede ügyv.-jel. Pécs. BM. 

04655 — 87. 
Székely (Schmállj Edmund Hahót. BM. 

49119—93. 
Székely ^Stem) Ernő Bpest. BM 105884/93. 
Székely fSchwarcz ■ Erzsébet tanítónő Bpest 

BM. 7G87— í>4. 
Székely Szlamá) Ferencz, gyerm.: Lehel, 

Árpád Görgény-Sz -Imre. BM. 27105 — 7L 
Székely (Schlesingeri Ferencz Bpest BM. 

16733—82. 
Székely Szeykora) Ferencz Róbert vas. 

seL'.'-d mérnök Bécs. BM. 24876— .S2. 
Székely Sener; Ferencz hiv-nokSzegszárd. 

B.M. 29471—89. 
Székely (Tifán) Ferencz Oroszhegy. BM. 

3S"34— 89. 

Székely (Elirlich) Ferencz, gyerm. : Ilona, 

Mari, Jolán Budapest BM. 24742—93. 
Székely fSzeykova). Francziska, ; gyerm. : 

Eva, Károly, Matild Pécs. BM. 26481—83. 
Székely (Stérn) Géza orv.-növ. Bpest BM. 

43=>13— 89. 
Székely (Schréder) Géza, István Z«arnócza. 

B»L 90716—93. 
Székely iSpitzkopf; Gusztáv N.-Kanizsa. 

B-M. .53399—82. 
Székely (Schleining) Gusztáv, László, közs. 

jegj-ző l^jos-Komárom. BM. 6718 — 87. 
Székely iSchreden Gvörgy erdögvakornok 

Kis Márton. BM. 2347S— 83. 
Székely (Uferbach) Gyula ügynök Bpest 

BM. 53231—88. 

Székely (Schulteisz/ Gvula, gyerm.: Gyula, 
Béla, hiv.-tiszt N.-Szeben. BiL 71843—88. 

Székely (Szekler) Hermán, gyerm. : Róza, 
Miksa, Antal, Sára, Sándor, Mór, szabó 
Kaposvár. BM. 46450—83. 

Székely tSpitzer) Hermán (Ejidre) keresk. 
Czegléd. B>L 48030—87. 

Székely iSchlesinger) Ignácz, Izsák, könyv- 
vezető Récs. BM. 37628—87. 

Székely (Frlicska) Ignácz borbélysegéd 
Bpest. BM. 68794-91. 

Székely íSchlésingen Ignácz ügyv. -jelölt 
Ó-Becse. BM. 83187—91. 

Székely (Sonnenfeld) Ignácz Bpest BM. 
79903—93. 

16* 212 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Székely (Sinaiberger; Imre liiv -nok Bpest. 
HM. 702H9— 88. 

Székely (Roszkopf) István czipész Sz.-Fe- 
jérvár. BM. 36129—83. 

Székely i8ztárcsevics) István, Gynla, tanító 
Szeged. BVI. 5349—84. 

Székely íSztarillj István N.-Várad. BM. 
5,53is0— 86. 

Székely (Schneider) István, gyerm. : Etelka, 
Árpád, Nándor, Emilia, Anna, mozdonyvez. 
S-A.-Ujhely. BM. 372u4— 89. 

Székely (Fischer) Izidor keresk. N.-Kanizsa. 
BM. 6357—83. 

Székely (Klein) Izidor kisk. Szombathely. 
BM. 62977—90. 

Székely (Singer) Jakab, gyerm. : Géza, 
Salamon, Árpád, László N.-Körös. BM. 
92:;4— 85. 

Székely (Sparenz) Jákó honv. főhadnagy 
Léva. B-M. 60995—81. 

Székely (Selünger) János állatorvos M -Vá- 
sárhely. BM. 60119—82. 

Székely (Schek [Schöck]) János tanító Bu- 
dapest. BM. 6539-8:^. 

Székely (Friedj Jenő tanuló Gyöngyös. BM. 
56647—88. 

Székely (Stulák) József Pest. BM. 15059,69. 

Székely (Schmidmayr) József, gyerm.: An- 
tal, Ernő, Jenő, tanító Porva. BM. 59840,82. 

Székely (Kruppa) József kisk. S-A.-üjhely. 
B.M. 56470—87. 

Székely (Schönfe'<^) J'^zsef orv.-tud. Kis- 
Czell. BM. 34998—88. 

Székely (Sterm József joghallg. Budapest. 
BM. 58045—89. 

Székely (Schlesinger) József keresk.-gyak. 
Bpest. BM. 46237—91. 

Székely (Schlesinger) Katalin varrónő Bu- 
dapest. BM. 60480—81. 

Székely (Schwarcz) Károly orv.-növ. Bécs. 
BM. 1874U— 89. 

Székely (Stern) Lajos Bpest. BM. 40869/81. 

Székely (Sztarill) Lajos néptanító Gyula. 
BM. 9646-87. 

Székely (Singer) Lajos Bpest. BM. 68328/93. 

Székely (Sonnenfeld) László, József Szen- 
tes. BM. 43577-81. 

Székely (Fischer) I ázár Budapest. BM 
99817—93. 

Székely (Schwarcz) Lipót fényképész Bu- 
dapest. BM. 47737—84. 

Székely (Singer) Lipót joghallg. Budapest. 
BM. 26468—86. 

Székely (Sellinger) Mária M.-Vásárhelv. 
BM. 9569—83. 

Székely (Bcheibl) Mihály (Mór) ügyv.-jel. 
Bpest. BM. 63964—82. 

Székely (^Spitzer) Mihálv, Vilmos, Zsigm. 
Szeged. BM. 37315—80." 

Székely (Sztah) Mihály Temesvár. BM. 
7795—91. 

Székely (Stern) Miksa ügyvéd Bpest. BM. 
20002—83. 

Székely (Weiszburg) Miksa Tolcsva. BM. 
11442—84. 

Székely (Stern) Miksa Enying. BM. 62590/88. Székely iStreisinger) Miksa B.-Gyarmat. 

B.\l. 85318—93. 
Székely (Spitzer) Móricz, gyerm. : Dezső, 

Gyula, Miklós, Andor, Szilárd, Adolf He- 
ves. HM. 13716—87. 
Székely íSzejkora) Nándor (Károlyj Zircz 

cisist r. áldozár Baja. BM. 55405-— ő2. 
Székely fJanics) Nándor Budapest. BM. 

99816—93. 
Székely (Singer) Nátlián gymn. tan. Nagy- 
Kőrös. HM. 92545—83. 
Székely (Smilovits) Náthán, Ha Neumann 

Debreczen. BM. 14502—92. 
Székely (Spitzer) 0.szkár Budapest. BM. 

50228— 9.-5. 
Székely (Stern) Ödön Bpest. BM. 11688 93. 
Székely (Schlesinger) Pál, gyerm. : István, 

Géza, volt rendőr, most keresk. -ügvníik 

Bpest. BM. 24640—85. 
Székely (Sch;ichter) Róza Zsolna. BM. 

20886—89. 
Székely (Strausz) Salamon tanár Sz.-Fejér- 

vár. BM. 28514—81. 
Székely iSchönbaum) Salamon Győrsziget 

HM. »0367— 92. 
Székely (Schwarzenberg) Sámuel Bpest. 

BM. 65046—83. 
Székely (Scliönfeld) Sámuel ügyv.-jelölt 

Bpest. BM 57909—89. 
Székely (Sapirer) Samu Budapest. BM. 

63832—93. 
Székely (Strasser) Sándor Vásárhely. BM. 

9346—48. 
Székely (Steiner) hiv.-nok Budapest. BM. 

27179—89. 

Székely (Csopkó) Sándor jegyző-segéd Ker- 

nyája. BM. 45846-89. 
Székely (Sztach) Sándor növ.-pap Nyitra. 

BM. 6012—90. 
Székely (Stern) Sándor díjnok Bpest. BJI. 

13591—91. 
Székely (Gottfried) Sándor N.-Várad. BM. 

35286—91. 
Székely (Schlesinger) Sándor, gyermekei : 

Domokos, Vilmos H.-Mezővásárhely. BM. 

4556—92. 
Székely (Schlezinger) Sándor orvos Bpest. 

BM. 99400—92. 
Székely (Schöfter) Simon, gyerm. : Árpád,. 

Ilona Szabadka. BM. 48701-74. 
Székely (Steiner) Simon, gyerm. : Győző, 

Róza, honv. őrmester. B.-Gyarmat. BM. 

56548—82. 
Székely (Spitz) Simon nyomdász N.-SzöUös. 

BM. 51674—87. 
Székely (Schönfeld) Solem Soma orvos- 

növ. Bpest. BM. 44610—89. 
Székely Schlesinger) Soma bölcsészet-tau- 

hallg. Beszterczebánya. BM. 48882—83 
Székely (Stern) Tivadar; Lipót, szig.-orv., 

polg. isk. tan. Temesvár. BM. 38315—86. 
Székely (Szeipel) Vendel, Gusztáv Makó. 

HM. 37811—75. 
Székely (Spitzkopf) Viktor Nagy-Kanizsa. 

BM. 9178—85. 
Székely (Staun) Viktor Pécs. BM. 2838/90. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. ■2i3 Székely l5^cllü^l)er};el•, \'ilm'>s rajztaii-jcl. 

Hpost. BM. 30558— S-2. 
Székely iSchrederi VíIhuls l>;'iH\a— \akui- 

iK.k Bpest. BM. 149S7— SÍ. 
Székely iSzepanvik) Vilmos kisk. Püspöki. 

BM. 3;551— »8." 
Székely (Kühm Vilmos kereskedő Csák- 
tornya. BM. 59563—92. 
Székely iStern) Zsigmond, I^nácz Körm. 

BM 27037—91. 
Székely íFriedj Zsigmond. BM. Gyöngyös. 

7_'U44— 92. 
Székely (Schlesinger) Zsigmond és leánya 

Ella ÍSpest. BM 13^76-93. 
Székely (Sztarill Zsigmond tanít.i Dóhoz. 

BM 81953—93. 
Székelyi íSítklenái-) Dániel iTildm A pos- 
ta- 15.M. 36577—90. 
Székelyi (Szklenár) Dániel, József Apos- 

tag. BM. 1'2555— 91. 
Székelyi (Szaitz; Fidelis lovászmester Ná- 

dasd-Ladány. L'K. 18Ő21— 63. 
Székelyi ^Sclintzinger János, gyermekei: 

Mária, Katalin, Káról v, Sarolta, Anna, Vil- 
mos, kov.-m. Komár. BM G70:)— 8375 81. 
Szekér Martinkovics) Gvnla kisk. Csicsó. 

BM. -1^207— 89. 
Szekér (Fraiszler) József Visegrád. BM. 

.58112—83. 
Szekeres (Stldeininger) Ármin szíjgyárt«"» 

Bpesl. BM. 93034—91. 
Szekeres (Slezinger) Bernát Zágráb. BM. 

4 i 781— 92. 
Szekeres íVozár) Ist%'án növ.-pap Kassa. 

BM. 40129—90. 
Szekeresi Fulirmann) Györgv tanító Kenv- 

liecz. BM 6543—68 
Szekeresy (Wagner) Eugen Buda. UK 

12721—45. 
Székesi (Stolac) Alaj. Sznlok BM. 31454 91. 
Székesy (Szeschab) Káról v lelkész Kirva. 

UK. 3SÖ2— 46. 
Székey Bruckstuhl) József gverm. nevelő 

Pest UK. 12924—45. 
Székfy (Hrebicsek) Istv.'Ecser. BM. 7424 48. 
Széki lífcheuchenstuel) Antal ngyv. Bpest. 

UK. 17074—65. 
Széki uSzokán) Fereiicz czipész Bpest. BM. 

43650-81. 
Széki 1 Scheichenstul) József Nagybánya. 

BM. .^543—48 
Szekréayesi (Scbreiner) Béla és gyerm, 

pénzügyi biztos Pozsony. BM. 2760 s — 67. 
Szél (Sclnvarzi Arnold, Géza keresk. Bpest. 

BM. 6;)49-8i. 
Szél (Schlesinger ) Árpád Zsolna. BM. 

42861-91. 
Szél (Schacherl) Bernát bankhiv Bpest 

BM. 71681—88. 
Szél (-kíhönberger) Gábor, Nándor, sütő 

Kecskemét. Bii. 61570—82. 
Szél (Windt) Hermann. gyermekei: Luiza, 

Fáni, Róza, Etel, Albert, Mihálv, keresk. 

K.-Várda. BM 22280—86. 
Szél í^.Altenthatter) János, gyerm. : Gyula, 

Béla, Mária, keresk. Bpest. BM. 53705/88. Szél (•'^cbwarz) József, L'ycnii • .\nna. Bála, 

Alicze, bonv. f(3badnai:\ > A Ujbely. BM. 

36676—82 
Szél iSeljenka) József Bpest BM. 66562/93. 
Szél 'Steiuer) Kálmán, gverm ; Manó, Mari, 

Marczal. BM. 30' 61—86 
Szél íScblesinger) Kálmán, gyerm.: Aranka, 

Pál, vár. tiszti orv. Munkács. BM. 76105/90. 
Szél (feclilesinger) Mór, gverm. : Lajos, Róza, 

Ferencz, keresk. Bpest. BM. 68791—91. 
Szél i.Sonnenschein) Samu gyerm.: György 

és Irén I]pest. BM. 86467—93 
Szél fScblesingerj Zsigmond Bpest. BM. 

74729—93. " 
Szelei úSpitzer) Iiure zenész Kecskemét. 

BM. 16745—88. 
Szelényi (Rotfmayer Schnitzleri Gusztáv 

m. kir. zál.-liázi pénzt, tiszt Bpesl. BM 

31181- SO. 
Szelényi (.'^'clmeider) Gyula, gyerm.: Tiva- 
dar Jáno.a, Viktorin Teréz, Gyula Lajos, 

Stefánia Valéria, Teréz, földbirt. Eperjes 

BM. 62238-83. 
Szelényi (."íperlAgb) Ignácz Buda. BM. 

7934 — 18. 
Szelényi (Szeidler) Károlv Buda. UK. 

3S(;2— 46. 
Szelényi 'Schneider dr.) Károly, gyerm.: 

.Manó. .József, Gusztáv és Samu ügyvéd 

Pesr. UK. 43^29—67. 
Szelényi (Stessl) Lajos megyei főorvos 

Tápió-Szele. BM. 6207—82. 
Szelényi (Scbneider) Lajos keresk. Szomol- 

nok. BM. 20492—87. 
Szélesíti (Viursni) Sándor Pozsonv BM. 

18 11—75 
Szellei (Seilerl János Nagy-Sz^^llös. BM. 

19181—67. 
Szellemi (Geist) Antal József, gyerm. : 

József, Antal K.-Lőd. BM. 13659—65. 

Szellemi (Csertek) Mibály lelkész Nemes- 

Kosztolány. UK. 21188—62. 
Szelvényi (.Scbindler) Ferencz és Imre 

Pest. UK. 1815—46. 
Szemere (Sleiner) Albert orvos Bpest. BM. 

74126—83. 
Szemere íSteiner, Gábor tanár N.-Kikinda 

BM. 35598—82. 
Szemere (Sperling) Gvula, Béla tanuló 

Bpest. BM. 35209—83." 
Szemere fSelinger) Ödön Budapest. BM. 

13763—82. 
Szemere (Duscbák) Viktor Pécs. BM. 

48787—87. 
Szemerényi (Semmelweis) Ignáczné szül. 

Weidentiotfer Mária, Margit, Béla, Antónia, 

Bpest. BM. 51684—79. 
Szemerényi i Szemmel veisz) Károly r. k 

segéd lelkész Pest. UK. 16858—44. 
Szemerényi (Szemeheisz) Károly Majsa. 

BM. 1.5613—81. 
Szemerényi (Schlesinger) Mihály (Manó) 

Jakab keresk. ügynök Bpest. 61579—82. 
Szemery (Scbreiber; János Léva. UK. 

8852— J 6. 214 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Szemes (Eigner) Mihály K.-Lőd. BM. 

] 3659—68. 
Szemes (Stauberj Mór hiv.-nok Bpest. BM. 

33499—81. 
Szem.es (Augenstein) Mór Kalocsa. BM. 

47643—83. 
Szemes (Augenstein)Sándororvosfud. Bpest. 

BM. 29292— 8ö. 
Szemes (Avigenstein) Simon cs. k. tizedes 

Stolácz. BM. 4219—90. 
Szem.esi (Okolicsányi Vitális) Vendel, Ká- 
roly és Boldizsár, hivatalnok Rózsaliegy. 

ÜK. 8735—63. 
Szem.eti (Grzyborska) Mihály Bpest. BM. 

72890—93. 
Szemző (Schlesinger) Albert keresk.-segéd 

Szeged. BM. 7892—85. 
Szemző (Springer) Ármin M.-(.'sanád. BM. 

70342—92. 
Szemző (Zusz) Gyula ügyv.-jel. Bpest. BM. 

37759—81. 
Szemző (Augenfeld) Gyula jegyzősegéd 

Sormás. BM. 70280—84. 
Szemző (Spitzer) Tgnácz szatócs Féleg^iáza. 

BM. 32147—86. 
Szemző fAigler) János Zombor. UK. 2305/42. 
Szerazö (Schlesinger; Lipót Gizella keresk. 

Szeged. BM. 45520—84. 
Szemző (Augenfeld) Ödön csendőr Sopron. 

BM. 8592—90. 
Szemző (Süsz) Sámuel gazd.-gyak. Szarvas. 

BM. 35264—82. 
Szemző (Spitzer) Sándor iigvv.-jelölt Pest. 

BM. 30353—72. 
Szemző (Spitzer) Vilmos ügyv.-jel. Kecs- 
kemét. BM. 60315—81. 
Szénási (Krsztochwill) Ágoston, gy. : György, 

Mária, Sándor, Ágoston, Ilona, Béla, bá- 
dogos Gyula. BM. 11572—84. 
Szénási (Hay) Ferencz jegyzösegéd R.- 

Mecske. BM. 41275-89. 
Szénási (Hay) Ferencz gyógysz. Jászberény. 

BM._ 72820—90. 
Szénási (Czigler^ Gyula és György Pest. 

BM.^ 20439—73. 
Szénási (Kratochvil) József, gyerm. : Dénes, 

Gizella, Matild B.-Gyula. BM. 57199—83. 
Szénási (Stiegelmayer) József csend.-örsvez. 

Orosházi!. BM. 1874—86. 
Szénási (Heuer) Jozefa Bpest. BM. 72934/93. 
Szénási (Neuhaus) Sándor Érsekújvár. BM. 

47133—86. 

Szénásy (Háy) Miksa ismeretlen illetőségű 

BM. 11284—48. 
Szencsi (ühlar) Mihály, gyerm.: Árpád, 

Eszter, Sándor, Mária, ács T.-Szt. -Márton 

BM. 24297—81. 
Szende (Stern ) Adolf orvos Bátorkesz. BM. 

51791—81. 
Szende (Schön) Adolf, gyerm. : Zseni, Eleo- 
nóra, Izidor, Eugénia, Miksa kávéh.-fulajd. 

Szeged. BM. 40425—84. 
Szende (Goldfinger) Adolf ügynök Bpest. 

BM. 32560—88. 
Szende (Zrumetsky) Aladár vas. áll.-felv.- 

gyakornok Boros-Sebes. BM. 67015 — 86. Szende (Schwarczkopf) Alajos irodatiszt 

BM. 19308—88. 
Szende (Szulczberger) Alajos egyéves ön- 
kéntes Bpest BM. 21982—88. 
Szende (Schutzenberger) Antal bizt.-társ.- 

tisztviselő BM. 32169—82. 
Szende (Schvarczkopf) Antal, gverm. : Antal, 

Margit, Vilma, Sándor Bpest. BM. 62180,91. 
Szende (Stern) Dávid, gyerm. : Jenő, Jolán, 

könyvelő Bpest. BM. 12813—91. 
Szende (Chodacznik) Ferencz cs. k. főhad n. 

Bpest. BM. 36339—87. 
Szende íSonnenfeld) Fülöp, Frigyes Bpest. 

B.VÍ. 98390—93. 

Szende (Schiiffer) Géza müegvetemi irnok 

Bpest. BM. 18571—84. 
Szende (Str«sser) Géza, gyerm.: Andor, 

Mari, keresk. Dunapataj. BM. 51012—84. 
Szende (Schreier) Géza a „Fonciere" pesti 

bizt.-int. titkára Szabadka. BM. 70413—86. 
Szende (Schlesinger) Gizella énekesnő Bpest. 

BM. 95335—90. 
Szende (Spiller) Gyula tanuló Bpest. BM. 

49512—87. 
Szende (Stern) Henrik Bpest, BM. 26456 92. 
Szende (Scheer) Ignácz (Izidor) joghallg. 

Arad. BM 66201—82. 
Szende (Weichherz) Ignácz Izsák Csacza. 

BM. 80491—87. 
Szende (Stern) Janka, gyerai. : Ilka, Ernő, 

Lajos Bátorkesz. BM. 51792—81. 
Szende (Spiller) József földbirtokos Bpest. 

BM. 52081—86. 
Szende (Silberstein) József hiv.-nok Bpest. 

BM. 52162—89. 
Szende (Schwarz) Károly, gyerm. : Arisztid, 

Klára könyvvezető Bpest. BM. 46593—82. 
Szende (Schlesinger) Lajos tanító Aszód. 

BM 67807—87. 
Szende (Scher) Lajos és Sándor Arad. BM. 

107489—93. 
Szende (Steiner) Lipót, Margit, bank hiv. 

Bpest. BM. 39856—81. 
Szende (Schwemlein) Lőrincz közs. jegvzó 

Krnsevlya. BM. 21488— «5. 
Szende (Predl) Mária, Gyula Léva. BM. 

54539—84. 
Szende (Schlesinger) Márkus Bécs. BM. 

45982—92. 
Szende (Spitzer) Márk, gyerm. : Luiza, Gi- 
zella, Klára, Margit Bpest. BM. 24745—93. 
Szende (Sohr) Mór, gyerm. : Ignácz, Mari, 

könyvvezető Bpest. BM. 53437—82. 
Szende (Singer) Móricz könyvvezető Mád. 

BM. 83041—87. 
Szende (Szmilek) Pál csendőr Komáros. 

BM. 63443—86. 
Szende (Spitzer) Sándor, Béla Debreczen. 

BM. 98092—93. 
Szende (Stern) Tivadar ügyv.-irn. Győr. 

BM. 24933-86. , 
Szende (Frumer) Zsigmond, László Keresz- 
tes. UK. 20] 26—47. 
Szendefi (Schalbuk) István tanító Rácz- 

almás. UK. 4171—63. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 215 Szendefi (Stoklassa) József orvos í^zékos- 

Fehérvár. UK. 204—62. 
Szendefí (Szimeister) Károly, Kyerm. : Ká- 
roly, Elek, adólilv. ellenőr Bazin. BM. 

62664—75. 
Szendefy Siclier) József, János, ügjvéd 

l'est. UK. 12681—42. 
Szendéi (Gutman) István jegyző Abaliget. 

BM. 13736—67. 
Szendéi (Zitzmann) János orvos Kaposvár 

UK. 4406—62. 
Szendéi (Neuhold) Károly községi tanácsos 

Jász-Ladány. UK. 10302—63. 
Szendéi (Gnttmann) Lipót Vasvár. BM. 

47334—74. 
Szendéi íSchamborger') Richárd, c-s. kir. 

sz. 1. (liiiiagűzliajóz.-társasáK pénztárnoka 

Buda. BM. 3267—70. 
Szenderfy (Niktnánn) József Esztergom. 

BM. 10568—48. 
Szenderi (Panian) Alajos gvermck-nevelö 

l'est. UK. 9377—43. 
Szenderi (Machleid) Mihálv Mór posta- 

gyakoni Bars-.Szt.-Keres'/,t. lÍM. 32420—79. 
Szendey (Szu(ter) Ferencz Szolnok. BM. 

5037—48. I 

Szendi iStrasser) Antal szolgabirósegéd ! 

Buda. ÜK. 7164—62. 
Szendi (Golnhoffer) György tanár Szarva**. 

UK. 2862—03. : 

Szendi (Schraalcz) János számgyakornok ! 

Bpest. BM. 53704—88. | 

Szendi (.Schmalczi József Budapest. BM. í 

61136—93. ; 

Szendrei (Kohlmann) Adolf Gyöngyös. BM. 

67352 — 86. 

Szendrei (Wagner) János honv. min.-fogal- 
mazo Bpest. BM. 49966—82. 

Szendrei (Steigenberger) József, gyerm.: 
Henrik, Mór, kisk. Szolnok BM. 56397—87. 

Szendrei (Kricskovics) Károly kereskedő- 
segéd Bpest. BM. 32001—82. 

Szendrei (Nzeibeczeder; Károly, Irén, szál- 
loda-tniajd. Bpest. BM. 65882—86. 

Szendrei (8iissenstein í Klára, Károly Bu- 
dapest. BM. 32566—84. 

Szendrei rLippert) Nándor, gyerm.: Sán- 
dor, János, Ödön N.-Várad. BM. 4210—67 

Szendrei (íSchlesinger) Ödön, Jakab, biz.- 
társ. hiv. Bpest. BM. 45012—81. 

Szendrei (Szajsz) Sándor ifj., Gyula, gépész 
Sült. BM. 45694—84. 

Szendrei (Steigenberger) Salamon keresk - 

segéd Bpest. BM. 76795—91. 
Szendrei (Szajsz) Sándor id. kézműves 

Solt. BM. 45695—84. i 

Szendrónyi iZajitz) József, gj-erm. : Emília, * 

Ilona, Vilmos, Gizella, korcsmáros Szetred ' 

BM. 625Ö6— 81. ■ i 

Szendrényi (Strammer) Mária Budapest, i 

BM. 60716—93. I 

Szendrö (Schlesinger) Hermann keresk.- ! 
segéd Szécsény. BM. 56449—89. 

Szendrö rSchlesins:er) Jakab, Fülöp, orv.- 

növ., keresk.-ak B.-Gyar. B.M. 76019—90. ' Szendrö (Schlesingeri Jakab keresk. utazó 

Bpest. BM. 93533—90. 
Szendrö (Schlesinger) Náthán (Ignácz) jog- 

halitr. Bpest. 71676—87. 
Szendrö (Schatier) Sándor zongora lian- 

gül(') Debreczen. BM. 38363—86. 
Szendrődy (Sóhner) József orvos Pest. 

UK. 11344—47. 
Szendrődy (Szohner) Károly főispáni tit- 

k;ir Tolna megye Szesisz. UK. 18523 — 63. 
Szendröi (Schönfeld; Eliezer (Lász.) Csong- 

ráil. B.)I. 44092—82. 
Szendröi (Schön) Gvnla nov.-nap Zircz. 

BM. 90468-90. 
Szendröi iStromaver) Henrik jogász Pest, 

B.M. 1216—70. ' 
Szendröi (Strauberf) János tanító .*^zeged. 

UK. i;ü113— 62. 
Szendröi (Csepecz) János Xvitni. BM. 

29.599—77. 
Szendröi Schönfeld fhelv. .»cliöiifeld M. 

Wulfej) iigyv.-jel. Bpest. BM. 41908—79. 
Szendröi (Sclirikker; Sándor joghallgató 

IVst. UK. 1064—62. 
Szenes íKoiin) Ábrahám keresk. Szeged. 

BM. 55760-89. 
Szenes (Schwarcz) Ábrahám li.-Bödöge. 

BM. 82084—92. 
Szenes (Kíihler) Ede és József Pest. UK. 

3249—61. 
Szenes íSchwartz) Emánuel Budapest. BM. 

6''818— 83. 

Szenes (Schwartz) Em. Arad. BM. 69277,91. 
Szenes (Si>itzer) Emil, gyerm.: Aladár, Osz- 
kár, Dezső K.-Kikinda. BM. 103231—92 
Szenes (Sclimutzer) Ferencz díjnok Zsar- 

nócza. BM. 59820—84. 
Szenes (Schlesinger) Ferencz Szentes. BM. 

70808—89. 
Szenes (SaiV>er) Izidor, József Budapest. 

BM. 44863—93. 
Szenes (Sclieinberger) Károly fakereskedö 

Kolozsvár. BM 51279—88. 
Szenes iKohn) Károly Bpest. BM. 63834/93. 
Szenes (Köhler) Lász. Dobs. BM, 46919 92. 
Szenes (Stern) Lipót és leánva Adél Bpest. 

BM. 25*^95-93. 
Szenes (Koiin) Mór Szeged. BM. 39106—92. 
Szenes iSpitzkopf) Náthán mérnöksegéd 

Bpest. BM. 75708—91. 
Szenes (Spitzkopf) Rudolf, gyerm.: Pál, 

Anna, Friedrika, Iréné Nvitra-Szerdahely. 

BM. 3788—92. 
Szenes (Spitzkopf) Sándor hiv.-nok Sza- 
badka. BM. 35332—88. 
Szenes (Krausz) Simon, Sándor Békés, BM. 

83552—93. 
Szenes (Schlesinger) Zsigm. szig.-orv. Bpest. 

BM. 21294—86. 
Szenesi (Kedves) Béla üvegkeresk. Bezdán. 

64084—82. 
Szenessy (Uiilir) Ignácz szűcsmester Pest. 

ÜK. 14715—61. 
Szénesy (Koiler) Józs. Szeg. UK, 10157/61. 
Szeniezey (Szeniczey Bárány) János Pest. 

BM. 19854—67. 216 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Szenté fSpitzer) Arnold tanuló Alsó-Lendva. 

BM. 53(519—85. 
Szentényi (Stephani) Árpád pinczér Nagy- 
szeben. BM. 70799—88. 
Szentes íSzveíits) Kálmán tanár Zircz. BM. 

911166—90. - , 

Szentesi (Dncli) Ferencz, gyerm. : Róza, 

Anna, szakács Hpest. BM. 26957—81. 
Szentesi í^Goldstein) Gusztáv, gyerm. : Mária. 

(Inna), Ágoston (Gusztáv), vár. számtiszt 

Szeged. BM. 2495—82. 
Szentesi (Göczl) Izsák (Ákos) díjnok Mis- 

kolcz. BM. 49465—82. 
Szentesi (Kreizler) János asztalos Szeged- 

BM. 65738—82. 
Szenté (Stern) Jenő. Lajos Kis-Bér. BM. 

92856—93. 
Szentesi (Saueracker) József Bpest. BM. 

26147—92. 
Szentesi (Elsholz) Károlv, Valéria, állom.- 

főnök Récse. BM. 43246—81. 
Szentesi (Kanász Nagy) Mihály postahiv.- 

szolga l^zentes. BM. 19944—69. 
Szentesi (Szedlarik) Miklós, gyerm. : Miklós, 

Ferencz, Gyula, Béla. Püsk. BM. 18070/68. 
Szentgyörgyi (Friedlender) Adolf Hét- 
hárs. BM. 93236—93. 
Szentgyörgyi (Zajacsek) Béla Udvard. 

BM. 298—73. 
Szentgyörgyi (Zajacsek) Ferencz tanító 

Soók-S/ellöcze. BM. 14031—68. 
Szentgyörgyi (Szegyonv) János tanító 

Margonya. BM. 43815—80. 
Szentgyörgyi (Stuppacher) József tanító 

Körmend. BM. 665—67, 
Szentgyörgyi (Tugvi) Károly üew. Tisza- 

Szalog. BM. 10955—72. 
Szentgyörgyi (Dovics) Lajos Baja. BM. 

47967—93. 
Szentgyörgyi (Perlróth) Márkus N.- Várad. 

BM. 45853—91. 
Szentgyörgyi (Koczkiczkó) Sándor Békés- 
Csaba. BM. 307«4— 80. 
Szenthegyi (Schmidt) István magánfolya- 
modó, illetőségi helye az iratokból ki nem 

vehető. BM. 6912-48. 
Szentillai (Birksteiner) Róza tanítónő 

Deáki-puszta. BM. 18312—93. 
Szentimrei (Frink) István, Lajos tanárjel. 

joghalig. N.-Bánya. BM. 45484-34. 
Szentimrei (Sztruhár) György, gyerm.: 

Dezső, Jenő néptanító. Fehértemplom. BM. 

22993—85. 
Szentimrei (Stier) Márton Pannonh. ben- 

czés. BM. 8351—68. 
Szentirmai (Sinka) Rudolf Veszprém. BM. 

46863—83. 
Szentirmai (Grünstein) Irén magánzónő 

Urszád, BM. 61521—86. 
Szentirraai (Scharenbeck) József, gyerm.: 

Gizella, Irma. Béla S'eszprém. BM. 2772/71. 
Szentirmai (Schütz) József orv.-növend. 

Bpest. BM. 27723—91. 
Szentistványi (Kottler) Dániel gyerm. : 

Ádám és Éva Lőcse. BM. 69119—92. Szentiványi (Stercz) Gvula Géza műker- 

tész Bpest. BM. 16596—84. 
Szentiványi (Stugel) Gyula mérn.-segéd 

Baja. BM. 18642—86. 
Szentiványi (Húsz) János papnövendék 

Szent-János. BM. 68287—92. 
Szentiványi (Ráduly) József csendör-orsv. 

Sárospatak. BM. 57859—84. 
Szentiványi (Szauer) Károly növ.-pap 

Sz.-Fejérvár. BM. 60300—89. 
Szentiványi (Füredi) Konrád Mohóra. 

BM. 16042—77. 

Szentiványi (Schmoczer) Mihály, Jolán 

vas ellenőr Deés. BVI. 57578—85. 
Szentkereszti (Részler) Géza mérnök 

Kalocsa. UK. 13665—63. 
Szentkereszti (I^oydl) Rudolf gyógysz.- 

növendék Csetnek. ÜK. 13871—64. 
Szentkirályi (Lekly) Albert díjnok Bpest. 

BM. 32302—81. 

Szentkirályi (König) Antal, fiai: Adolf, 

Márton, szabó-m. Lucsony. BM 29692/72. 
Szentkirályi (Königi Antal vámtiszt-jelölt 

Debreczen. BM. 40853—72. 
Szentkirályi (Altmann) József csendőr 

Csákvár. BM. 67052—92. 
Szentklárai (Xedics^ Jenő lelkész Stever- 

lak. BM. 17776—67. 
Szentleányi (Szénlein) József kamarai 

igtató Szigetli. ÜK 2422—36. 
Szentmarjai (Strauber) Mátyás felek- 
könyvi gyak.-nok Kún-Félegyháza. BM. 

44299—82. 
Szentmártoni fMiliailla) N. muzsikus 

Hagymás BM. 49549—88. 
Szentmihályi (Kádas) Mária hajadon B.- 

Gyiila BM. 62266—89 
Szentmiklósi (Lintner) Gábor Arad. üK. 

2119— (33. 

Szentmiklósi (Sponga) György, fia Géza 
Bpest. BM. 27328—92. 

Szentmiklósi (Loehl János Nagj--Szt.-Milv- 
lós im. 3829—71. 

Szentmiklósi íKrcho) Lajos bányagyak. 
N -Bánya. BINI. 42U03— 79. 

Szentpéteri (Holtz) Antal tanító Mező- 
hegyes. BM. 6037()— 89 

Szentpéteri (Heincz) József díjnok Bpest. 

BM. 3079:— 85. 
Szenttamási (Hofimann) Béla, gyerm. 

Irén, László, Sári, ügyvéd Esztergom. BM. 

40563—81. 
Szenttamási (Bubenitsek) Miklós Nagv- 

Szredistye BM. 69961—90. 
Szenttamási (Smeral) Tamás Vágujhely. 

10738J— 93. 
Szép (Schönberger) István Szeged. BM. 

20556—81. 
Szép (Horváth) Júlia Tövis. BM. 16182—75. 
Szép (Sebőn) Lipót tanító Veszprém. BM. 

4623—82. 
Szepesházi (Strauch) János számtiszt Besz- 

terczebánya. BM. 18348—89. 
Szepesházi (Bruderlein) Kálmán erd.-s. 

Cserépfalu. BM. 22094-36. NEVVALT0ZTATA.~OK. 21' Szepesi -rh-'Q Ábrahám .S.-A.-Ujhely. BM. 

Szepesi -- ' ■ Ábrahám hivatalnok .Szi- 

rák. B.\! 
Szepesi - Aiíőlf. Vilma orvos- 

tlldMF Ivi;. ..:::. : ^ -1 

Szepesi >.i:;iiisr.;i. n.: Sarolta, 

.Janka. Arniin. Irnia. .i. u". .irt» Komárom. 

HM. o*;7^.>— ci 
Szepesi Spísáki András Rozsnyó. UK. Szepesi 

Sze: 

Szepvox 

Szepesi yi. "íissák) András, .\goston Pest. 

. Andr. bVse BM. 57714 83. 
zjár> András Losoncz B&f. Sztanrovszkyk Athanász Kovnó. 
BM. 50367—83 

Szepesi >>zloví>n=zky^ Dániel, grenn. : Gi- 
zella. E: " ■ ' -l. Margit, Elek Kar- 
csin. BM 

Szepesi 1 ..cr, Emilia postatisztné 

Bp^st. BM. ^rjoj—9l. 

Szep>e8i íLopatovszky) Eodre Csetnek. BM. 
3S753— M. 

Szepesi ííSoutahek; Ferencz, jtyenn. : Szta- 
niszló. Jalia, f5tá\irász Késmárk. BM. 
loJí — 70. 

Szepesi iCzipzer)FriítTes keresk. Er-Mihály- 
falva BM. 12S37— «7. 

Szepesi íTink) Géza tanító Sz.-Fejérvár. 
BM. r.22'A—:9. 

Szepesi Hübscli) Géza tőzsde-Sgyn. Bpest. 

BM. Ln24— S3. 
Szepesi ■ Pnlvermacher Gusztáv id., Vilma, 

< insztá V if].. ffterd. Temesvár. BM. 3 i 19Ö 79. 
Szepesi Aiigiisztim Gusztáv honv. törzs- 

írmesT. iJebreczen. BM. 4423—82. 
Szei>esi lí'ohíini Gusztáv éksz. keresk. Bpest. 

BM. -4:7>— So. 
Szepesi Hamrákí Gv&tó számg^^ak. Bpest. 

BM. 33192—81. 
Szeptesi Fiscbberger) Hermán. Sándor 

N.-Várad. BM. 37786— SÍ. 

Szepesi (Siiszholcz) Isnáei lakatos Szom- 
bathely. BM. 7n904— 88. 

Szepesi Grünwald) Ignácz Madőcsa. BM. 
43S.57— 91. 

Szepesi ttiitorai Istv. Bpest BM 112272 93 

Szepesi .•^cli">nteld, .Takab keresk. Gyön- 
sy.-.s. BM. :i86I4— 82- 

Szepesi (Steingaaf; János (!>-Labló. BM. 

Szei)esi íSpissák) József és gyerm. Léva. 

BM. 17491—67. 

Szepesi iWolhfart Károly tam'tó F.-Szál- 

lás. BM. 2S961— €7. 
Szepesi > Pulvermacher) vas. hiv.-nok Czeg- 

iéd. BM. 3f'92— *3. 
Szepesi (Spielfogel: Konrád keresk.-segéd 

Bpest. BM. 2ib79— 8:1 
Szei)esi I Pnlvermacher 1 Lajos szolgabirói 

Írnok Betblanfalva. hM. 3! 463— 79. 
Szepesi rAufferberj Up t Jakab Kis-Sze- 

keres. BM. 28526—81". Szepesi .vli'ii). LVincz pinczér ízékes- 

fejérvár. B.M 'jy725 — S4. 
Szepesi ilvurka Pál kertész Eger. BM. 

'■4 "■_''.< — 87. 
Szepesi (Páll Pál, Péter Zádorfalva. BM. 

5l'':4— 91. 
Szei>esi íRemcsák) Sándor gyóg^i-sz. Deb- 

roczpn. G'-'í".". — 84. 
Szepesi Misii"!/.. Simon möeg>et. halig. 

Sssepesi Schönfeldt Simon kön}"wivö Bpest. BM. 4v 

S? 

BM 

Szepf 

S. 

Sz.> V^_s2- 

Tivadar erd6pénzt 

• iiviur birtokos Gödöllfi. 

; I Vilmos, gyerm.': Ilona, 
Heves. BM. 27027--ÍS2. 
- iiün dr.t Áron Arnold Ujhely. 

—77. • 

" iiönfeld) Jakab Liverpool. BM. Szepessy 'Groszmanni Henrik kereskedó 

Pest. l'K. 7967—61. 
Szepessy iSiliön) Antal szammester Pest. 

o-:.--— 44 Nádur. 

Szepey ><bi'ii'íherr, Ferenca egjetemi pénz- 
tár ellen.'r Pest. UK. 114 4S — 43. 

Szépfalvi -Szuki Ignácz számtiszt Szeged. 

BM 36i2<>— 78. 

SzéphegTTÍ 'Sch«>nberger) G^Tila K-LM. 

BM. 
Szépl: iliei^r J.) Jakab jogász 

Győr. - - - . — 70. 

Szépbe^- i Mazzagj János szolga ^test. 

BM. 3623.5—8.5. 
Széphegyi Schönber^en Manó Szombat- 
hely. BM. 653S1— SJ.^ Péter bognármester Szópi Kra; '■ 

Büstyaliáz. 
Széplábi Z. incz, Mihály. gyerm.: 

Mihálv. .Ádám, Autal^ József, Fülöp Kis- 

Lőd BM. 13659—^. 
Széplaki (Lieblianser) Ferencz leik. Aba- 

li?ef. BM. í'>47— 67. 
Széplaki Dvk Ferencz törv.-szék. telekk.- 

vezető N -Várad. BXL 35160—81. 
Széplaki (Bovanchee) György törv.-széki 

iruok Homorod-Oklánd. BM.' 5766 — 72. 
Széplaki 'Hipsch* György pénzügyi tiszt 

Pozsony. BM. 61199—82. 
Széplaki I Dvk I István keresk -segéd Sagj- 

Várad. BM.' 576.33— S4. 
Széplaki ^Szeplekent János Deés-Akna. 

BM 35S60— S6. 
Széplaki CSzéplekán) János Kolozsvár. 

BM. iÖ<>2-2í<— 93. 

Széplaki fSzepleczán) Mihálv Deés. BM. 

77 .04 Sí. 

Szépligeti ^Schönanen Gvózó. Mária, Ter. 

kiskorúak Buda. BM. 3211—70. 
Szépligeti í."íchönaneri Károly, leánya: 

Eleonóra, gépész Erzs falu. BM. 28223/89. 
Szépligeti 'Schönauer; Samu kereskedő 

•Szt.-Lörincz. BM. 55622 — 87. 218 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Szépszegi (Scliönnagel) Antal ; Bódog 

Bpest. BM. 67155—91. 
Szépszegi (Schönecker) Ferencz Derecske. 

BM. 9; 137— 48. 
Szópudvari (Schönhof) József Kis-Komá- 

rom. UK. 3154—67. 
Szépvári (Bellok) György tanító Pest. UK. 

1845—46. 
Szercsényi (Srsen) József, gyerm.: Hen- 
riette, Emil, nyűg. főhadnagy Bpest. BM. 

23211—81. 
Szerdahelyi (Stren) Adolf, Izidor Debre- 

czen. BM. 19726—82. 
Szerdahelyi (Sclnvakel) Ágost műegyet. 

halig. Bpest. 20875—86. 
Szerdahelyi (Sterling) András, gyerm. : 

Katalin, Géza, Róza, Lajos, vas. kai. M.- 

Sziget. 30461—86. 
Szerdahelyi íLelohay) Bertalan Budapest. 

BM. 98389-93. 
Szerdahelyi (Schwarz) Károly gyógysz. 

Gybngyös. BM. 68533—86. 
Szeredai (Szopós) Gyula körjegyz. Zom- 

bor. B.M. 76175—87. 
Szeredai (Jerauschek) V'incze, gyermekei : 

József, Sándor, Lajos, Lilla, kovács Nyá- 

rád-Szereda. B.M. 12501-86. 
Szerelemfy (Lubinger) Gyula Rév- Komá- 
rom. BM. 11342—48. 
Szerémi (Drótos) Ján. Misk. BM. 11S43 74. 
Szerérai (Grinaich) Mátyás, Ágoston, pin- 

czér Bpest. BM. 64573-8-:. 
Szerémi (Schwamel) Nándor, gyerm. : Ala- 
jos, Ignácz, kömüvessegéd Budapest. B.M. 

29449—81. 
Szerencsei (Glück) Jakab szabómester 

Csantavér. BM. 83839—89. 
Szerencsi (Glück) Mór Kassa, UK. 12827/62. 
Szerencsi (Schwarcz) Sámuel, gyermekei : 

Géza, Árpád, Gusztáv, papirkeresk. Makó. 

BM. 22698—78. 
Szzerenesy (Káposztái István egri Pres- 

byter UK. 11709—17. 
Szerényi (Schulhof) Adolf kíi/.s. iniok Kis- 

K(")rös. BM, 16800—82. 
Szerényi (SzoUusz) Antal és Ferencz Lug. 

UK. 16452—38. 
Szerényi (Seherfeueder) Béla Arad. BM. 

52425—83. 
Szerényi (Spitzer) Bernát könyvvelö Pest. 

UK. 12632—66. 
Szerényi (Schmeiss) Ede főisp. titkár Eger. 

UK.^ 2293—66. 
Szerényi (Schremper) Ferencz K.-Löd. 

BM. 13659—68. 
Szerényi (Stepina) Ferencz, Margit, vas. 

hiv Bpest. 24652—89. 
Szerényi (Sensel) Fülöp nevelő Mező-Csáth. 

BM. 75089-88. 
Szerényi íSzlobodnik) Gábor Pozsony. 

BM.^ 0988—48. 
Szerényi (Schönherr) Imre joghallgató Pest. 

UK ^ 1 1 344—47. 
Szerényi (Siegler) Imre, gyerm.: Jenő, 

Mária, magánzó Üj-Szőny. BM. 5644—78, Szerényi (Zahradka) Istv.. gyerm.: Ferencz, 

Kamilla, szabó Bpest. BM. 41635—89. 
Szerényi (Spitzer) Jakab, gyerm. : Gizella, 

Irén, tvsz. -irnok Nagy- Becskerek. BM. 

31906—80. 
Szerényi (Schönberger) Jakab ügyv.-jel. 

Zsolna. BM. 43417—81. 
Szerényi (Szklenár) János, gyerm. : Lajos, 

János, Sándor, Erzsébet Mária, Géza, 

Rudolf, Aranka, Ilona, körjegyző Ratkó- 

Bisztró. BM. 34435—82. 
Szerényi (Schimmer) József járasbir. seged- 

telekkönyvez. Magyar-Ovár. BM. 44532/86. 
Szerényi (Weiszkopf) József Újvidék. BM 

36301—93. , ^,,^ 

Szerényi (Teper) Károly Borsod. LK. 

12002—47. 
Szerényi (Strehle) Károly Horpács. ÜK. 

62—48. 
Szerényi (Sztrehle) Károly Horpács. BM. 

6365—48. 
Szerényi Strehle) Károly, hai: Gyula, 

Kálmán, pénzű, ig fog. Pécs. BM. 15910/69. 
Szerényi (Slader) Keresztély és Ödön 

Komárom. BM. 8805-48. 
Szerényi (Blahó) László, gyerm.: Lajos, 

József, Ignácz és Vincze S.-A.-Ujhelyv 

UK. 12002—47, 
Szerényi íSchreiber) Márkus, gyermekei: 

Márton, Netti, Jakab, Fáni, Mór, Samu, 

Gizella, vas. felv. Hosszúmező. 41070/86. 
Szerényi (Barkovits) Mihály keresk.-segéd 

Bpest. BM. 64351—84. 
Szerényi (Srnecz) Nándor, fia Nándor M.- 

Óvár. BM. 12348—92. 
Szerényi (Slader) Ödön ügyvéd Komarom. 

UK. 17894—64. 
Szerényi (Stern) Simon ügyv.-jel. Bpest. 

BM. 23428—83. 
Szeretfi (Szeifert) Leopoldés János Szkalka. 

UK. 19230—15. 
Szeretnek (Szeradnik) Károly Bpest. B.M. 

4 3968—83. ^ , 

Szerfy (Kollmann) Gusztáv, gyerm.: Gyula 

és Zsigmond N.-Kálló. UK. 19522—46. 
Szer vési f Szervisz, hely. Servis) Adolf keresk. 

min. számtiszt Bpest. BM. 23420—78. 
Szidnay (Wunderlich) József és Ferencz 

Szombathely. UK. 2041—38. 
Szigethi (Singer) Alajos, gyerm.: Adolf, 

Emil Bpest. BM. 8766—74. 
Szigethi (Eisenkorb) Károly joghallgató 

Pest. UK. 7556—63. 
Szigethi (Schönvvald) Sándor Kecskemét. 

BM. 16192—76. 
Szigethváry (Gayer) János Szatmár. UK. 

2394—41 
Szigeti (Schwarz) Adolf vasp.-hiv. Z.-Szt.- 

Mihály. BM. 26280—81. 
Szigeti (Schwarz) Adolf, István, szatócs 

Kecskemét. BM 9368—83. 
Szigeti (GrJltzmacher) Adolf szíjgyártó N.- 

Kőrös. BM. 22544-83. 
Szigeti (Singer) Adolf kisk. Kecskemét, 
r B>'. 65386— S8. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 2li} Szigeti iSpitzer Albert és Béla N.-Kaniüsa. 

BM. 75745— y_'. 
Szigeti (Siegcrt) Antal, gyerm.: Mária, 

Janka. Antal, Péter, Gvula, Anna, kőnyomó 

Hpest. BM. 26961—81. 
Szigeti fíjztraka; >\ntal könyvvivő Bpest. 

BM. 1137?.— 82. 
Szigeti Kastli Benjámin János tanító Sar- 
kad. BM. 5Í*201— 87. 
Szigeti I Szidlaner) Dávid, gyenn. : Sándor, 

.\rnold. keresk. Bpest. BM. 55674 — 85. 
Szigeti iSzkákándi) Elek csendőr Kassa. 

IJM. 34Ó85— 88. 
Szigeti (Szamek) Ernő Pozsonv. BM. 

9832—82. 
Szigeti (Friedmann) Ferencz Kolozsvár. 

BM. 60850-83. 
Szigeti (Spitzer dr.) Gusztáv or^'os Bpest. 

BM. 68<j81— Sy. 
Szigeti (Busemecz) Györgj* lionv. huszár 

Segesvár. BM. 47885—81. 
Szigeti 'Drotler) Gyula, gyerm.: Gyula, 

Jeni). Kálóz. BM. 6260G— 'Ji 
Szigeti (Herezl) Henrik, helyeseb. Ármin 

államvas. hiv. Monostor. BM. 41431 — 77. 
Szigeti tStanl er) Henrik f>TV B>t 46971;85. 
Szigeti Goldstein) Ida Bécs. BM. 63894 92. 
Szigeti íHerzh Ignácz, gverm. : Géza, Me- 

lanie Orló. BM. 23665^77. 
Szigeti (Szucheutrung* Ignácz, gyerm.: 

Károly, Sándor, Ignácz, József, hentes 

Zala-Kopány. BM. 14-'0í'— 82. 

Szigeti (Iszkerka* Ignácz csendörmester 

Dévény. B.M 85488—92. 
Szigeti Sziamar) Imre csizm.-segéd Nagy- 
Kanizsa. BM. 1'.'465— 87 
Szigeti Strakusz) Ist\án körar.i -.V BM. 

14125—85. 
Szigeti (Steiner) Jakab, i, iíjuok 

Bpest. B.M. 3942—81. 
SzigetiiSclilesinger) Jakab betűszedő Bpest. 

BM. 35449—81. 
Szigeti iSchwartz) Jakab lisztkeresk. Bpest. 

B-M. 51411—81. 
Szigeti Stauber) Jakab fényképész Székes- 

tejérvár. BM. 19917—83. ' 
Szigeti I steiner' Jakab, Fülöp kisk. Szi- 
getvár. BM. 62931—88. 
Szigeti : Stauber) Jakab Moór. BM. 67444,91. 
Szigeti . Lintner) Ján. Ó-Buda. BM. 40831 72. 
Szigeti iSchieselj János, Ilona L.-Berény. 

B-M. 38730— SÍ. 
Szigeti (Sühwenzberger) János, József irg - 

r. tag Eger. BM. 43233—81. 
Szigeti Stnmpf) János Baja. BM. r)7708 83. 
Szigeti (Gribikovits) János asztalossegéd 

Bpest. B>f. 6435;— S4. 
Szigeti Budut János Hordói. BM. 50544,86. 
Szigeti (Krausz) Jenő Bpest. BM 9091—74. 
Szigeti (Moskovits) József Szatmár-Németi. 

B.M. 29775—81 
Szigeti iSchwarcz) József, gyerm. : Lajos, 

Sándor, Simon, Mór, alku.sz Bpest. BM. 

64501-82. 
Szigeti íSteiner) József tan -jel. Bpest. BM. 

69539—82. Szigeti iScliiiltiieisz) József, g^-erm. : Elvira, 

Jenő Bpest. B.M. 43966—83." 
Szigeti (Spiegel) József könwvivö Bpest. 

B.M. 39851—84. 
Szigeti iGravcsik) József czipész M.-Sziget. 

BM. 6S73"— 85. 
Szigeti Huktai József csend -őrsv. Bátor. 

BM. ,^4H67— W. 
Szigeti iSterii) Józs. X.-Várad. BM. 82043 91. 
Szigeti .Spiegel) József, gverm. : Sándor, 

Imre B.-Türje. BM. 60274—92. 

Szigeti i'Schreiner) Kálmán munkás M.- 

Sziiiet. BM. 43369—85. 
Szigeti íKubisch) Kálmán Szombathelv. 

BM. tíi763— 91. 
Szigeti (Futics Károly, gjerm.: Gyula, 

Kár.. Margit, Irén, Adön, Mária, czipészm. 

AbrTidbánya. "BM. 15844— 16. 
Szigeti (Schönvald) Károlv keresk.-segéd 

Bpost. BM. 73142— S7. 
Szigeti iSzwertnicsek) Konrád csendőr 

Kadarkút BM. 60315 — 89. 
Szigeti >'Deics> Lajos szíjgjárlóm. Bpest. 

B.M 27827—79. 
Szigeti (Stauber dr ) Lajos orvostud. Bpest 

B.M. 67pOO — 88. 
Szigeti I'imklj I>'nárd és Kilián Czedléd- 

Berczel. UK. 13391—44. 
Szigeti Bchönwald) Lipót keresk. Czegléd. 

BM. 64839—85. 
Szigeti (Schwarcz) Manó kisk. Sloór. BiL 

4535—90. 
Szigeti ("Singer) Márkus aranyműv. Ungvár. 

B-M. 61575-84. 
Szigeti (Schwarez) Mártié, gyerm. : Jolán, 

\'ilma, István, orvos hsa. BM. 8179 — 78. 
Szigeti (Kaczenmacher) Márton %'on -kisérő 

Záíráb. B.M. 3(J127— 90. 
Szigeti. Indik>Máty.T.-Sz.-Mik.BM. 92838 91. 
Szigeti (Kuí.'^•ela; Mihály m. k. csendőr 

Ma<:yar-Pádé= B.M. 22296—87. 
Szigeti Jancsovics) Mihály városi tűzoltó 

Bpest. BM. 15361—88. 
Szigeti i.Szlodicskai Mihály Mindszent. BM. 

69mu1— 91. 
Szigeti (Frisch) Mór szolgab. irnok Szt.- 

Gotthárd. BM. 32015—81. 
Szigeti iSteinerj Mór vas. hiv.-nok B.-Gvar- 

mat. BM. 18812—85. 
Szigeti (Schlesingert Móricz, gyerm. : Hen- 
rik. Ilka, Nártdor, körorvos Seregélv. BM. 

I»5u2 — 85. 
Szigeti (Schönwald) Mór Kőt. BM. 18999 88. 
Szigeti (Steiner) Mózes Kecskemét. BM. 

23297-91. 
Szigeti (Silberstein) Nándor, gyerm. : Berta, 

Károly, Sándor, Laura, Rozália, Vilmos, 

Irén, Antal, ékszerész Bpest. BM. 45464-84. 
Szigeti fSzigetitschi Paulina Bpest. BM. 

77516—91. 
Szigeti (Preiszeszberger) Rezső erd.-g)ak. 

Un<r%ár. BM. 52544—85. 
Szigeti (Springer) Rezső tanító K.-Berkáta. 

B-M. 10429—86. 
Szigeti (Goldstein) Róza div.-árnsnő Bécs. 

B-M. 9525—8.5. 220 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Szigeti fSidlauer) Sámuel, gyerm. : Ferencz, 

Lajos, körorvos T. -Füreri. "BM. 42596— 81. 
Szigeti (8cliveiniczer) Sándor N.-Várad. 

BM. 1U260— 69. 
Szigeti (Jolianovics [.lanovics]) Sándor, 

gyerm. : Ferencz, Sándor, szabó Öcsöd. 

BM. ■12126—85. 
Szigeti (Czicz) Sándor, fia József, kémény- 
seprő N.-Károly. BM. 83961—93. 
Szigeti (Csics) Venczel üveggyáros Ferencz- 

völgy. UK. 965—61. 
Szigeti (Fuchs) Vilm. szabósegéd Harsány. 

BM. 36514—81. 
Szigeti íSpifzer) Zsigmond m. k. csendőr 

Csesznek. BM. 46122— 8S. 
Szigetvári (Hutflész) András, gyerm. : 

Lajos, Endre Sz.-Fejérvár. BM. 1 5583 '67. 
Szigetvari (Vidovics) Ferencz, gyerm. : 

Árpád, Ferencz, Gvula, István, czipész 

Bpest. BM. 49379—90. 
Szigetvári (Kludik) Giza tanuló Körmend. 

BM. 179'.i6— 70. 
Szigetvári (Szivák) Iván tanár Pancsova. 

BM. 103U1— 86. 
Szigetvári (Litska) János, gyerm. : Kálmán, 

László, Margit, Mária Nyíregyház. BM. 

42014—72. 
Szigetvári (LöHer) Sándor keresk.-segéd 

Szombathely. BM. 9492—83 
Szigligeti (Vlasics) György szabósegéd 

Bpest. BM. 77514—88. 
Szigligeti (Szatmári I József Ede, gyerm.: 

Mária, Anna, Jolán, Aranka, József, Fran- 

cziska. Mór, író Pest. BM. 2691—70. 
Szihalmi (Oterhálik) János Heves. BM 

8881—48 
Sziklafi (Benczúr) Pál, gyerm. : Margit, 

Erzsébet Jászberény. BM. "33256-81 
Sziklai (S/üszman) Adolf, Béla, czukrász 

Vaskóh. BM. 4219—85. 
Sziklai (Szulczer) Antal g\ógvsz. Magyar- 
óvár. UK. 10157—61. 
Sziklai (Stiefelreiter) Antal és Ferencz 

kántor, tanító, Sárkeresztur, Perkata. BM. 

11520—67. 
Sziklai (Czepelczaner) Antal, gyerm. : Gi- 
zella, Ferencz, Ilona, János, Antal, Mária, 

rézöntő Dragomér falva. BM. 454(D — 90. 
Sziklai (Szilberberg) Dávid Szabadka. BM. 

53304-75. 
Sziklai (Schellberger) Emil Lippa. BM. 

42440—81. 
Sziklai (Gyurcsek) Ferencz, gyerm. : Ida, 

Karolina Debreczen. BM. 74 IH — 80. 
Sziklai (Stein) Géza, gyerm. : Alajos. János, 

erdőtiszt Jánosi. BM. 18093-88. 
Sziklai (Szebin) György Kuga. BM 5287192. 
Sziklai (Schellberger) Gvula farakt. feliig}-. 

Kassa. B.M. 35848—90 
Sziklai (Silberger) Henrik Eperjes. BM. 

11957— 80.' 
Sziklai (Szlamkay) Henrik postamester 

Berezel. BM. 3123,5—81. 
Sziklai (Steinbeck) Ignácz, gyerm. : Sándor, 

Katalin, Arnold, Zsigmond, Sarolta Buda- 
pest. BM. 12684—82. Sziklai (Mermelsteim Ignácz Bpest. BM. 

34731—89. 
, Sziklai (Eckstein) Illés, gyerm. : Péter, 

Zsigmond, Baja. BM. 40781— 83. 47178— 8:-!. 
Sziklai (Sziki Jakab lelkész Eger. UK. 

3845—63. 
Sziklai (Eckstein) János m, kir. zálogházi 

közv. int. pénztárnok Pest. BM. 26037,67. 
Sziklai (Frömmel) János Nagy-Szénás. BM. 

32^98-75. 
Sziklai (Steinfeld) pénzű -ő. felv. Nyitra. 

BM. 27815—86. 
Sziklai (Schatzl) János, gyerm.: Paula. 

Ilona, Ferencz. cs. és kir százados Kőszeg. 

BM. 67075— 8Ó. 
Sziklai (Frömmel) József vas. hiv.-nokBpest. 

BM 51084—81. 
Sziklai (Sztrnády) József asztalos Nyitra- 

Szucsány. BM. 18247-83. 
Sziklai (Felsenburg) Károly" orvos Bpest. 

BM. 3671)0-78. 
Sziklai (Kropf) Károly közp. áll.-pénzt. 

tiszt Bpest. BM. 37601—83. 
Sziklai (Silberberg) Mór, gyerm.: Jenő, 

Hermann. Miksa, Arthur Szabadka. BM. 

10Ö17— 80. 
Sziklai (Schrank) Mór, gyerm. : Sándor, 

Dezső. Lajos, körjegy.- segéd Monok. BM. 

28361—81. 
Sziklai (Steinfeld) Róza, Lina Szabadka. 

BM 55755—75. 
Sziklai (Stern) Siilamon orvos-növ. Bpest 

BM. 6840—83. 
Sziklai (Steiner) Sándor, gyerm.: Izidor. 

Géza, Vilmos, Ella, mészáros Bpest. BM. 

62974—83. 
Sziklai (Steinfeld) Soma Szabadka. BM. 

470:;0— 75. 
Sziklai (Felgenliauer) Vincze, gyerm. : Mari, 

Emilia Arad. BM. 12966—67. 
Sziklás íFelsner) Adolf tanító-kép. Tesmag. 

BM. 34768-87. 
Sziklási (Pefrássovich) István gazdatiszt 

N.-Szt.-Miklós. BM. 47250—77. 
Sziklási (Petrasovics) Mihály orvos Nyír- 
egyháza. BM. 120—68. 
Sziklásy (Haigl) József mérnök N.-Lónva. 

UK. 11472—61. 
Sziklavári (Bergfest) Adolf Ungvár, UK. 

7415—47. 
Sziklay szül. (Hajnik Francziska, özvegy 

Karchenfels) Alajosné, és gyerm, : Alajos, 

Lajos, Ferencz és Francziska Pest. UK. 

3840—38. 
Sziklay (Schmidt) Albert, gverm. : Ede, 

József, Mihály, Pál, Rudolf, Viktor, Tam 

Rozsnyó. UK. 7850—47. 
Sziklay (Sziegler) József, gyerm : János, 

Mária, Vilmos, Nándor, főbiró Esztergom. 

UK. 7301—61. 
Szikrai (Schmidt) Antal, gyerm. : Ottó, 

Emil, Irma B.-Gyarmat. BM. 25372—67. 
Szikrássy (Funkler) Venczel Pest. UK. 

1567—45 
Szikray (Popovics) János, gyerm : László, 

Miklós és Dénes Pest. BM. 11217—48. NÉVVÁLTOZTATÁSIAK. 221 Szikszai Szikszel- Ján. Pest. BM. 7891 6á 
Szikszai :Fopovicsi .János, gyerm. : Dénes, 

Miklós. floh.-L" "' ■■ "-. Kolozsvár. BM. 

14-ÖT— S7. 
Szikí^zai ilTeiii 'a I'.M. '; ~ ^ 

Szilágyi ízitierliut: 

Fest. BM. 170i3-7^- 
Szilágyi Seidnert Aiiu-rr. _'v» riu : Aiauar. 

Eszter, Teréz, tanító Arad. BM. 7629— 8' i. 
Szilágyi í.Szraiesko) András számtiszt Besz- 

rertzebánya. BM. 40921—80. 
Szilágyi fPavicrsics' András hondv. hadapr. 

tis/thely.' Bpest. B.M. L'Suői:— í<--'. 
Szilágyi (Buttor András fóíryni"- tanár 

N.-K.'rös. B.M. ot97C— S«x 
Szilágyi (Spiesel' Arabella o\ 

Bpest. BM. 46467—81. 
Szilágyi Schüpkesz Artnr. gyeru!. : Osz- 
kár. Lajiis. Sándor Arad. BM. ^.őöl^— 83. 
Szilágyi Mein) Béla Bpest. BM. •2ST64í'2. 
Szilágyi 'R/itlii Bernát csendór N.-\'árad. 

BM. 2116'j— SK. 
Szilágyi Salamon) Boriska (örül 

folytán 1 Pest. UK. 1065—^2. 
Szilágyi Stillert Dávid Magyanam. i>>i. 

3iq:.5— 31. 
Szilágyi Illés/ Dt /.■-" mtiriökseséd Bpest. 

BM. 8159— 7v 
Szilágyi (0.x I i 1 <;'"'lnii-/- 

bánya. B.M. 4a> '.' — ■- . 
Szilágyi iSchnetzer; Erx- 

vár. BM. 67701—92. 
Szilágyi Spitzer Fanni la-velónó Bi>est. 

BM. 1l404— éi3. 
Szilágyi íízürüsi Ferencz Székes Ff-liérvár. 

BM. 3737(>-63. 
Szilágyi Fridstoser; Adolf, Géza, gyemi. : 

Frigyes, Lanra, Kaposvár. BM. 9413 — s3. 
Szilágyi (Schiller"/ Gvür^rv Soborsin. BM. 

113422-93. 
Szilág-yi lOnd- ;':.e tV.^adás 

folytán) Fe.st. Liv. . — ;^. 
Szilágyi Herbai V, Hedviar aiair-nö Bpest. 

BM. 455;:-ss. 
Szilágyi iStrasser) Ignácz. gyerm. : Gyula, 

Mór. Mária. Róza. Lnjza. kereskedő Kecs- 
kemét. BM. ': ' ' 
Szilágyi Seiri: ./sendőr Pels">cz. 

BiL 53158— V 
Szilágyi iSchuetztr. ^ -Fehérvár. 

BM. 85935—91. 
Szilágyi (Xesz%adha i^rvati kereskedő 

Szabadka. BM. 39369— S7. ^ 
Szilágyi fSchnitzer dr.) István honv. főorv. 

Oraviczabánya. BM. 60868-90. 
Szilágyi (Schwarz' Jakab táncztanító 

Veszprém. BM 
Szilágyi Pav- asztalos Arad. 

BM. 5ly63— 1_. 
Szilágyi (Pecsenye; János, gyerm. : Géza, 

Lajos, Kálmán, Etelka. Gizella, tanító 

Tisza-Lök. BM. 49271—82. 
Szilágyi Pavicsits) János lakatos Arad. 

BM. 26378—86. 
Szilágyi íMarczinkói János csendőr Breznó- 

bánva. BM. 51277-91. Szilágyi íSchlesinger) Jenő Bpe>r 1!M 

i-3549— 91. 
Szilágyi So"-' i--*- '•.-•■'.^ 1! - !!M. 

43^'^i— s:. 

Szilágyi K '.Yt. 

Tápi'> Szfle. BM. 137^3 — ; 
Szilágyi Szfánvik) József L■^ la. 

BM. 7Í798— 92' 
Szilágyi '.siibermann) József és gverm.: 

Géza, Jenő. Emil Temesvár. BM. 7'^^'uSC 92. 
Szilágyi Kransz; Károly : - ^I - 

Vásárhely. BM. 42946—85. 
Szilágyi B . -^ ''■'■•■ ' 

BM olT": 
Szilágyi > 

J-zsef Ara.l. iJM. ....T- ,— 
Szilágyi l'nvaríaii Kafal;- A! 

Szilagyi Neiiitskál Lá~ 

vár. BM. 36''23 — '.jI. 
Szilagyi (Sámnelj Láz. (jizeila, 

Malvina, Ilona, Jeii< . - ti2^■véd 

Szatmár. BM. 47423— öi. 
Szilágyi 'Schlesinírer,' Lipót !?pe<'. BM. Szilasyi 
S í;m. Szilagyi Kauiíia Maria tv vr..M. Iu5957 93_. 
Szilágyi (Schwarcz; Miksa megyei igtató 

Aranyos-Ma"'*'- í'-^' ...v- — >\ 

Szilágyi s -• \'>y\. 

35-;67— 92. 
Szilágyi (Schiesiiiger; M-u. Jiián 

B.-Gyarmat BM. 3.=il?.l— --' 

Szilágyi ■- 

BM. 3254' 

Szilágyi (S • wi;. .^ 

mos, Kári' -vvéd Zon, 

1503C^-83. 
Szilágyi iSchlesingcr. Mór, gy^r:; 

mond, Etel, Jenő, malom részv. 

N.- Várad. BM. 7125=-- 90. 
Szilágyi I Izsák) Salamon, gyerm. : Oszkár, 

Róza, körjegyző Hegen. BM. 71056 — 93. 
Szilágyi 'Spiegel; .Samn tanár Kis-Szeben. 

BM. 1053—81. 
Szilágyi fSzurok) Sándor ezipész Baja. 

BM. 17416-88. 
Szilágyi (Sterni Sándor orvos Bpeí*^. BM. 

Szilásryi 'Schlesinger; Sándor Bpe.-t. BM. 

2517—92. 
Szilágyi Schlesingeri Sebestyén, Béla 

Bpest. BM. 10299— 9 h 
Szilágyi íZsarka) Simon, gyerm. : Géza, 

Béla, GjTila, Kálmán. Károly, Kolozsvár. 

BM. 51204—86. 
Szilágyi íSonnenfeldi Vilmos magánhiv. 

Arad. BM. 76005—93 
Szilágyi (Friseher) Zoltán, Nándor, kisk., 

tanító Tolcsva. BM. 46531—88, 
Szilág- Zsigmond kereskedő 

Kec^n. . , '__.— 81. 222 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Szilányi (Schwartz) Ernő Budapest. BM. 

48170—79. 
Szilányi (Scliilhanek) Ferencz áldozár 

Ksztergom. BM. 13630—67. 
Szilányi (Schnmayer) József Pest. BM. 

4476—48. 
Szilányi (Sc.liumajerj József Pest. BM. 

5577—48. 
Szilágyi (Schwartz) Lajos segéd-lelkész Ar.- 

Maróth. BM. 51793—81. 
Szilárd (Asztleitner ) Adolf, gverm. : Johanna, 

Mnri, Berta, H.-M.-Vásárheíy. BM. 18489 67. 
Szilárd (Schwitzer) Arnold Budapest. BM. 

44866—93 
Szilárd (Steiner) Emil Arad. BM. öl357;85. 
Szilárd (íicheiber) Fülöp kisk. Czegléd. 

BM. 2198—90. 
Szilárd (Heumann) Gyula keresk. Bpest. 

BM. 37654—86. 
Szilárd f.Spitzer) Gyula vas. pénztárnok 

Győr. BM. 69902—86. 
Szilárd (.Steiner) István, Béla, mérnök 

Herkules-fürdő. BM. 20057—83. 
Szilárd (Stanczl) János, gyerm. : Mária, 

Anna, János, Imre, Ferencz, gazdatiszt 

Esztergom. BM. 7656—69. 
Szilárd (Sehján) János, gyerm.: Irén,Zoltán, 

ev. lelkész Felsö-Szelli. BM. 56384—81. 
Szilárd (Dienstberger) Kálmán díjnok Sásd. 

BM. 45755-89 
Szilárd (Stanisz) Károly Lőcse. BM. 40342 1 83. 
Szilárd (.Sebján) Lajos díjnok B.-Gyarmat. 

BM. 261—85. 
Szilárd (Spiegler) Lipót Budapest. BM. 

56476—93. 
Szilárd (Schillinger) Márk, gyerm.: Mór, 

Bernát, Frigyes, Izidor, szatócs Budapest. 

BM. 37755—81. 
Szilárd (Scheiber) Mór (Mózes), And., könvv- 

vivö Bpest. BM. 51331—86. 
Szilárd (Scliüssler) Simon ügyv.-jel. Abba- 

Lehota. BM. 34218—88. 
Szilárdi (Stark) Albin segédlelkész Léva. 

BM. 17677—71. 
Szilárdi (Konstantin) János tanító Jász- 

felső-Szt- György. UK. 8578—63. 
Szilárdi (Szarnák) János, gyerm : Adelheid, 

Ilona, Amália, Géza Bpest. BM. 5038—92. 
Szilárdy (Tordy) Vilmos Svedlér. ÜK. 

13961—61. 
Szilas (Schlesinger) Ármin vas tiszt Po- 
zsony. BM. 21062—89. 
Szilasi (Spiegel) Ábrahám Sislócz. BM. 

40163—83. 
Szilasi (Spitzer) Adolf, gyerm. : Adél, Béla, 

ügyvéd Bpest. BM. 14047—81. 
Szilasi (Stiebelreider) András, gvermekei : 

Anna, Matild, Jozefa, Mária. BM. 48487/74. 
Szilasi (Sztreszky; Antal kocsi fény. -segéd 

Bpest. BM. 19155—82. 
Szilasi (Spitzer) Dávid, gyerm. : Félix, Zsig., 

Izidor. Irén, üg>-n. Bpest. BM. 52221—81. 
Szilasi (Potyondi) Géza könvvkötő Bpest. 

BM. 44363—80. 
Szilasi (Spitzer) Ignácz keresk. Szabadka. 

BM. 39451—82. Szilasi (Keck) István, László, pénzű, szám- 
tiszt, _ ügyvéd Pest, BM. 18147—68. 
Szilasi (Sonnenfeld) Jakab tan.-segéd Bpest. 

BM. 44517— S5. 
Szilasi (Steiner) Jakab orv.-tan hallgató 

Bpest. BM. 52635—89. 
Szilasi (Steiner) Józs. Gyöngy. BM. 5784082. 
Szilasi (Spitzer) Károlv, gyerm. : Margit, 

Róza, Pál, ker. Szabadka. BM. 3S834— S2. 
Szilasi (Schleml) Károly őrmester Sopron. 

HM. 41329—91. 
Szilasi (Sessler) Kornél Szabadka. BM. 

58539—82. 
Szilasi (Spitzer) Mór, gyerm. : Fülöp, Zsig., 

orvos, ügyvéd Szabadka. BM. 54367 — 80. 
Szilasi (Sonnenfeld) Mór tanár Bpest. BM. 

60104—81. 
Szilasi (Schwarz) Mózes gazdatiszt Ó-Gyala. 

BM. 63286—87. 
Szilasi (Spitzer) Simon ügyv.-jel. Budapest. 

BM. 40449—81. 
Szilasi (Sonnenfeld) Vilmos keresk.-segéd 

Bpes(. BM. 26971—81. 
Szilezy (Schlezinger) Sámuel orvos-tanár 

Pest. UK. 11448—43. 
Szili (Schlesinger) Adolf, gyerm. : Pá!, Aurél, 

orvos Bpest. BM. 59882—80. 
Szili (Reich) Adolf joghallg. Budapest. BM. 

BM. 49002-82. 
Szili (Kohn> Bernát, Mózes Léva. BM. 

79531—90. 
Szili (Lebenstein) Dávid, gyerm. : Otilia, 

Sándor, Róza, ilina, Babetfa, Ede Bpest. 

BM. 10297—91. 
Szili (Fáncsi) István molnár Káros. BM. 

25263—82. 
Szili (Wallasek) Ist. Káros. BM. 25263/82. 
Szili (Szallenbach [Szalembachj) József ; 

Zsigm. fogaim, gyak.-nok Budapest. BM. 

39271—84'. 
Szili (Stasser rSárkányi]) Sándor Budapest. 

BM. 13646—74. 
Szillányi (Sztojkovics) Péter Temesvár. 

BM. 9986-48. 
Szillárd (Schweífer) Győző Arad. BM. 

52081—88. 
Szillei (Szmetana) Emil szolgabiróisegéd 

Karánsebes. BM. 56137—82. 
Szilley (Sziller) Fer. Sopr. UK. 5103—4!. 
Szilli (Elsaszer) Alajos Veszprém. BM. 

51662—83. 
Szilvágyi (Müller)Rezs.Moór.BM. 37763/93. 
Szilvái (Szlujka) Gyula Radv. BM. 15678/77. 
Szilvái (Szlujka) Lajos gazdatiszt Rad- 

vány. BM. 36833—75. 
Szilvási (Kopeczki) Alajos, Mária, Aurél, 

kisk. Ó-Becse. BM. 46663—88. 
Szilvási (Szivinka) András szabósegéd 

Orosház. B.VI. 64410—85. 
Szilvási (Szluka) András pályaőr Rima- 
Bánya. BM. 9752-86. 
Szilvási (Rohács) Áron, gyermekei : Irma, 

Berta. BM. 41792—75.^ 
Szilvási (Pruna) Bukura csend.-őrsvezetö 

Kovászna. BM 34553—83. . NÉVVÁLTOZTATÁSOK. 223 Szilvási fCziganek) Ferencz, Teréz, vasúti- 

tekező S.-A.-Ujliely. BM. 6517—90. 
Szilvási (Sverskó, János, fryerm. : Liászlú, 

községi jegj'zít Cserép-Váralya. BM. 5514/71. 
Szilvási iSzlifka, Károly ism. illet BM. 

11244-^8. 
Szilvási (Czank) László keresk. Jászberény. 

UK. ^499—6:1. 
Szilvási fSzlivka) Sándor Garam-Szt.Ker. 

BM. 9752—91. 
Szimányi íSiniandelj Adolf, gryerm.: Zelma, 

Márta. Emma, igazg.-tanító Puclió. BM. 

57SnO— 82. 
Szimányi (Simandl) Oszkár, Gvula Tren- 

cscn. BM. 28470— 61. 
Szinesi (Ferber) József Puszta-Kovácsi. 

BM. 749i>— 18 
Szinesi iGelber; József, gjenn. : Blanka, 

Mártlia, Etelka, József, pénzügyi szám- 
tiszt Arad BM. 1361—71. 
Szinnyei íFerberi József, gjenn. : József, 

Jenő, Ottmár,- Káról v Pozsony. BM. 

1356'i— 68. 
Szinyel (Singer) Izsák (Izidor), Hercz, 

(Ernő) Hngó Ungvár. BM. 2448—82. 
Sziráki 'Kiszla; János szabósegéd Pest. 

BM. 47330—75 
Szirányi (Kellnen Miklós pap Pozsony. 

BM. 5Ő057— 90. 
Szirmai íSchmidt) Alajos Pe-t BM. 3235873. 
Szii*raai (Spitzer) Anton Szabadka. BM. 

19:^97-84. 
Szirmai (Stem) Arnold, gjerm.: Olga, 

Izidor, Bpest. BM. 59792—91. 
Szirmai (Schwarz) Elek, Jolán, postatiszt 

Bi>est. BM. 18572—84. 
Szirmai iSchwarz) Emánuel Jászárokszál- 
lás. BM. 217-^.5—76. 
Szirmai íHeczkó) Ovörgy keresk.-segéd 

Ungvár. BM 74092—88. 
Szirmai 'Grünwald) Gyula keresk. Temes- 
vár. B.M. 82224—89. 
Szirmai Schreiber) Hermán géplakatos 

Bpest. BM 94024—90. 
Szirmai iNemecsek) Hennin Bpest. BM. 

13241—93. 
Szirmai iSzinnak) István" kereskedő Mezö- 

beíryes BM. 1386<:*— 82. 
Szirmai Schlesingen Jakab pénzügyóri 

felviiry. Bpest. BM. 16738—82. 
Szirmai (Schreiben Jakab Magy.-Pécska 

BM. 32742— S3. 
Szirmai (Szlezsáki János K.-Szt-Miklós. 

BM. 39125—81. 
Szirmai (Szrnka) János, gjerm.: Gizella, 

Géza, Antónia, segédtanító Kis-Ecset. BM. 

66735—82. 
Szirmai íSchwummer) János {Jenő) keres- 

ked.^ Bpest. BM. 22152—86. 
Szirmai 'Szmidzsár) János, gyerm. : Já- 
nos, Pál Szarvas. BM. 81072/92. 
Szirmai Steinbeck) József, gyerm.: Béla, 

Árpád. Simon, Aladár Belatincz. B^L 

12873—76. 
Szirmai (Stricher) József, gyerm.: Aladár, 

Irén. tanító Vágnjhelv. BM. 46115—82. Szirmai Steinen Maűó vas. hiv.-nok Bpest. 

BM. 19485—84. 
Szirmai (Schlesingen Miksa orvos Bpest. 

BM. 19448—83. 
Szirmai íDanczinger) Mór tanító Bpest. 

BM, 12678—88. 
Szirmai (Schmalcz I Móricz Xagyvárad. BM. 

9ö 140—93. 
Szirmai íSpitzer} Oszkár, gyerm : Rikárd, 

Arthur, Bpest- BM. 6623— SÍ. 
Szirmai (Szrinka) Pál, fia Pál, postaszolga 

Bi>est. BM. 90378—90. 
Szirmai (Sztareszenits) Rezsó Félegyháza. 

BM. 2932—69. 
Szirmai (Czibnlka) Rezs»% gyerm. : Géza, 

.4rmin, Vilma Vörösmart. BM. 14480 91. 
Szirmai iSchreiberi Róbert Bpest. BM. 

48708—75. 
Szirmai (Szirmaicsik) Sándor Ede keresk.- 
segéd Bpest. BM 19074—89. 
Szirmai iSzuchyi Sándor, gverm.: Sándor, 

Jenó, Béla Szolnok. BM. 2''i5S6— 91. 
Szirmai (Stemfeld) Vidor kereskedő Baja. 

BM. 74040—93. 
Szirmai Purtiscli) Viktória és fia József 

Lil.pa BM J^>32y— 93. 
Szirtes ;Steinl)erg,i Ignácz Budapest. BM. 

14272— 7n. 
•"-^Sairtey (Limberger) Lipót és György ügyv. 

Bpest. UK. 10439—45. 
Szirti íSzervirth) Ferencz Nagybánya. BM. 

5543—48. 
Szirtos (Steiuberg) Alajos szig.-orv. Bpest. 

B.M. 26509—90. ' 
Szitányi Szitány (L^lmann) László, gj-. : 

Bernát, Adolf. Samu. Izidor (nemes család) 

Biliarm. UK. 1ÖJ2— 67. 
Szitár iSchwarcz) Adolf, gyerm : Endre, 

Kornélia, Árpád, czipész Székesfejérvár. 

BM. 9020^— 9<J. 
Szitár íSchönwald) Frigyes vas. hiv.-nok 

Bpest. BM. 19152—82. 
Szitár -íSchwarcz) Frigyes Jakab keresk. 

Újpest. BM. 14578—90. 
Szitás Szilberj József Révfalu. UK. 15339/41. 
Szitási iSzeibert) Márton, gyerm.: András, 

Ádám, János K.-Löd. BM. 13659—68. 
Szitnyai (Schmelik) Ignácz. Francziska, 

Barbara, r. k. leik. Bajna. BM: 70153—82. 
Szitnyai íSzlamka) József ügyv Selmecz- 

bánya. BM. 16170—82. 
Szitnyi iSzlamka)Elek Selmeczbánya. BM. 

62n9:J— 83. 
Szivesdi íHerzt; József tart-hadn. Pápa. 

B.M. 13008—78 
Szivesdi (Herczelsz) Móricz keresk. Berlin. 

BM. 16864—83. 
Szivesdi I Herczel) Vilmos fölbirtokos Pápa. 

BM. 2697.5—87. 
Szivesi íHertz. Henrik Szeged. UK. 9944|64. 
Szivesi(Herzfeld) Ignácz Pest. BM. 10297/68. 
Szivessy (Pellet) Eleonóra Buda. BM 

159.5—48. ' 
Szívós Szinger) ^ndrás gazdatiszt Ipoly- 

balos. BM. 7777—91. 
Szlávi iSzlavicsek) Ant. Pest BM. 22728173. 224 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Szlávi (Szlávik) Gyula Pest. BAJ. 22633—75. 
Szívós (Szinger) Gyula, gyerni. : Erzsébet, 

Vilma, Gvula, erdőgondnok Galgóez. BM. 

56718—93. 
Szlávi (Szlávik) János, Kornél, ügyv. Sza 

badka. BM. 12888—81. 
Szobor (Hancsak) János, gyerm. : József, 

Paulina, Kálmán, molnár Szénásfalva. 

B.M. 5.5(172-85. 
Szokolóczi (Hirschfeld) Gyula birtokos 

Szt.-Kereszt. BM. 46836—88. 
Szolgahegyi (Dienstenberger) József mé- 
szárossegéd Szülők. UK. 14419 — 61. 
Szóllás (Solár) József Bpest. BM. 72357/92. 
Szolnok (Ruzicska) János mérn. Vaskó. 

UK. 4085—64. 
Szolnoki (Gellén) Gerzson s -leik. Konyár. 

BM. 46627—90. 
Szolnoki (Gellén) Győző honv. -tizedes Deb- 

reczen BM. 33178—93. 
Szolnoki (Gellén) Gyula Derecske. BM. 

1506—91. 
Szolnoki íSzoldat) József molnárm. Peczöl. 

BM. 3396—70. 
Szolnoki (Szlovák) Ödön jegyzősegéd Tor- 

nócz. BM. 431—85. 
Szolyvai ("Szvolyavcsik) György néptanítc'i 

Bököny. BM. 35569—85. 
Szolyvai (Szvalyavcsik) János őrmester 

Kassa. BM. 25018—91. 
Szombathelyi (Lultenberger) József zá- 

logh. gyak. Bpest. BM. 38376—81. 
Szombathelyi (Fritz) Károly számtiszt 

Bpest. BM. Í3951— 81. 
Szombati fSamstag; Adolf Pest. BM. 

14242—68. 
Szombati (Polacsek) Antal, Margit, vas. 

hiv.-nok Szomotor. BM. 2&iQ2—'aO. 
Szombati (Pollacsek) Károly keresk.-segéd 

Szolnok. BM. 39212—85. 
Szombati (Schapira h. Schapirer) Márkus 

Arad. BM. 37696—85. 
Szomjas (Durst) Lipót Zsburska. UK. 

10086—64. 
Szondi (Auspitz) Géza, Árpád Bpest. BM. 

38580-85. 
Szondi (fíchondl) Györgv, Márton K.-Löd. 

BM. 13619—68. 

Szondi (Schötter) János erdőszámt. Lúgos. 

BM. 3315—83. 
Szondi (Wirsching) Károlv tanító Pázmánd. 

BM. 56168—86. 
Szondi (Sonnenschein) Lipót keresk.-segéd 

Vágujhely. BM. 3404—82. 
Szondi (Sonnenschein) Vilmos egvet. halig. 

N.-Várad. BM. 37194—87. " . 

Szónoki (Szlovik) József Pest. BM. 5575/48. 
Szónoky (Szlovik) János kir. táblai jegyző 

Pest. UK. 12924—45. 
Szónoky (Réder) János Mohács. BM. 

5577—48. ■ 
Szónoky (Réder) Károly és Vilmos Mohács. 

BM. 5577—48. 
Szontai (Simeles) Oszkár. Szabadka BM. 

47987—92. Szorai (Fried) Adolf alkusz Kolozsvár. BM. 

50162— SÍ. 
Szörényi fScneider) Gyula Fehértemplom. 

BM. 4709—93. 
Szorgalmatos (Puslusni) Ferencz Gyön- 
gyös. BM 53726—83. 
SÓS (Vagdalt) István vár. dijn. Győr. BM. 

70581—90. 
Szőcs (Streicher) Ákos Kolozsvár. BM. 

19753—69. 
Szöcs (Suciu) Tivadar csendőr Borsa. BM. 

71462—90. 
Szödényi Üochmann) Szilárd és Nándor, 

ügyvéd gyakorn. Pest. UK. 6881—62. 
Szödi (Spitzer) Miksa, gyerm. : Klotild, 

Olga, Malvin Karezag. BM. 32097—81. 
Szödi (Spitzer) Mór könyvárus B.-Gyarmat. 

BM. 30117—81. 
Szögedi (Roth) András zenetanár Szeged. 
• BM. 53563—81. 
Szögleti (Eckmaver) Sándor tanító Nvitra. 

BM. 2686-70. 
Szögyi (Becker) Ignácz, gyerm. : Gusztáv, 

Alfréd, Sándor, Ferencz, tanító Vág-Beszt. 

BM. 57857—82. 
Szögyi (Becher) Jakab, gyerm. : Gizella, 

Jolánta, Gyula, Ilona, körorvos Pétervá- 
sár. BM. 69554—82. 
Szögyi íDiamant) Lipót keresk. Gödöllő 

BM. 20058— 8^^. 
Szögyi (Becher) G Vilmos néptanító N.- 

Hevestény. B.M. 6804—70. 
Szőke (Spitz) Adolf joghallg. Nagy-Ecsed. 

BM. 76279—89. 
Szőke (Goldschmidt) Antal csendőr K.-Szt.- 

Márton. BM. 28882—93. 
Szőke (Roth) Bernát fakeresk. Czegléd. 

BM. 78189—87. 
Szőke (Spitz) Bertalan orv. -növ. Bpest. BM. 

31094—87. 
Szőke (Atyes) fOccsin)] Dömötör Arad. BM. 

17545—89. 
Szőke (Riegleri Ede keresk.-segéd Pest. 

BM. 2429—71. 
Szőke (Bániczky) István Kápolnás. BM. 

5314—78 
Szőke (Steiner) István, gyerm.: Béla, Jenő, 

Sándor, Elemér, Aranka, tanító Bpest. BM. 

53217—82. 
Szőke (Schwartz dr.) Jakab Kis-Várda. 

BM. 94847—92.^ 
Szőke (Spitz) Sándor földbirtokos Fehér- 
gyarmat. BM. 41142—89. 
Szőke (Roth) Zsigmond keresk. Szolnok. 

BM. 11516-89. 
Szöllös (Pecz) János ügyv. Kalocsa. B.M. 

9901—69. 
Szöllösi ( Weinberger) Ármin, gy. : Gusztáv, 

Henriette, Mária, Ottó Bécs. BM. 35634182. 
Szöllösi (Veinberger) Atilla Miskolcz. BM. 

8945—82. 
Szöllösi (Weinberger) Benjámin jogász 

Pest. UK. 2135—64. 
Szöllösi (Weinberger) Bernát, gy. : Gyula. 

(.>ttilia, Arthur, Sándor, Mór S.-A.-Ujhely. 

r.M. 2U021— 68. NÉVVÁLTOZTATÁSOK. __•> Szőllősi Weinberger Ede, Mór. Dezső, 

ker. akad,, orvosnöv,, tan. Szarvas. BM. 

50747—85. 
Szőllősi iWeinberli Ferencz Gvönpös. 

UK._^17892— <V4. 
Szőllősi (Weinljerger) Ferencz kereskedő 

Abony. BM. oblí^— yO. 
Szőllősi Weinberger) Gábor gvak. -orvos 

Szombathely. BM. .3-2703— 80. 
Szőllősi ' \\ einberger ' Gábor kat. s.-biztos 

Homonna. BiL 8íj50 — Sí. 
Szőllősi (Schwerer) G^Tila növ. pap 21ircz. 

BM. 7019— yi. 
Szőllősi (VVeinbei^r) István gyógysz.-gyak. 

Abony. BM. 494^0—87 
Szőllősi (Prezuchi István X.-^zombat. P.M. 

56048—93. 
Szőllősi ■ W'enistock) Izrael czipész M.- 

Lájxjs. HM. 4391— «6. 
Szőllősi Schillinger) Jakab, gverm.: Annin, 

Ernő, Béla. Rezső P.-Ladány.'BM. 43457 86. 
Szőllősi Grünscheichj János elemi iskolai 

tanító Esztergom. BM 17565 — 71. 
Szőllősi iWeinbereeri János Orosháza. 

BM._^35(>j6— 79. 
Szőllősi (Rozenko; János péksegéd Besz- 

terezebánya. BM. 22163 — &6. 
Szőllősi 'Weinberger dr.) József, gyerm.: 

G.%-uIa, Emil. Sándor, orvos Tisza-Abád. 

BM. 31730—90. 
Szőllősi tGríinscheich) Károly Arai l;M 

21740—70. 
Szőllősi (Weinberícer dr.) Lipót, Sándor 

honv. főorvos Maros- Vásárh. BM. 24059 78. 
Szőllősi (Ros' • ' ' " .:ió és fia Samu 

BiidajMíst. BM i. 

Szöllösi Weii:, ., gyerm.: Katalin, 

József, Hona, fuvaros Bpest, BM. 53645 — 84. 
Szőllősi Silberstein) Móricz czukrászGrácz. 

BM. 5S731— S4. 
Szőllősi Weinbergen Móricz kisk. Mis- 

kolcz. BM, 42190— SS. 
Szőllősi tWeinbergt: - -- arvas. BM. 

44016—75. 
Szőllősi Weingarten Zsiírmijnd Arad. BM. 

s7-l— 91. ' ^ 

SzőUőszeghy iWeiner József Győr. L'K. 

■2906 — i7. 
SzőUőszeghy iWeiner Károly és József 

Gjőr. UK. 29<;i6 — 17. 
Szőlős (Weisz Mór Hanzlikfalva. ?JM. 

43720—81. 
Szőlős (Szőrös; Zsigmond alkusz Bpest, 

BM. 5963—79, 

Szőlősi íWeingarten) Dávid Felső-Olsva BM 

482U— 83. 
Szőlősi (Weinberger recte Dinki> Ferencz 

Abony. BM. 81816 — ^91. 
Szőlősi Weinberger. Gvnla, Emil. fodrász 

Szombatbely. BM. 17428-— 83, 
Szőlősi íNyitribns) G\-nla jeírvzös^éd V.- 

Hidvég. BM. 1.546—^ 
Szőlősi Weinberger _ - arvas. BM 

1S72.5 — ^S2. 
Szőlősi íFrankel ! József segédjegyző Xa 'v- 

Szőllős. BM, 63404—82, Szőlősi íWeinzierlt Rezső Lipt' ' 

BM. 52473— .^3. 
Szőlősi (Deutscbj Zsiirmon-? '• 

>- 5Ő9— 93. 
Szőnyey iWéber) Kár. Lőcse 
Szönyi'Szeiler Gj-nlaGyör. BM. iolii— :;;, 
Szőnyi iSclimid; Illés, gyerm.: Tivadar, 

Géza, Frn". \'---'' énektanár Bpest BM, 

57 7 76 — i< 
Szőnyi I \\ \ - énekmester Szeged. 

LK. 14474— o_. 
Szőnyi Spitzer Zsigm, Bpest BiL 3327u 7.-. 
Szörénjri iSingen Adolf tanító Orsova. BM. 

Szörényi (Turka .\ntal kisbirt. Cserna- 

Keresztúr. BM. i2iy5 — 8*^. 
Szörényi (iríinger' Bernát Bpe- 

ÍU549 — 77. 
Szörényi Raisz) Gyula fővigyázó Belo- 

brovszka. BM. 39446 — 81. 
Szörényi iSchönber^r) Jakab, gyerm.: 

Teréz, Izabella, Adolf, Bpest BM. 90R89'9!. 
Szörényi iSchneider; Jenő Lő<.~ ""' 

ó'- '16 92. 
Szörényi (Schneider; József Li'uc . 

69657— y2, 
Szörényi fWeber) Károlv díjnok Eperjes. 

BM. 8192—82 
Szörényi (L^■j^^-^• Lipót hiv.-nok Bpest BM 

3r0'?2— 51. 

Szörényi 'Deutsch c^uido Lus'í. BM. 

7S855 — 92 
Szörényi Schwarez dr,i Tivadar orv.-tud. 

Kassa. B^L S7620— ÍA*. 
Szörényi t Rosenberg > Zsigmond és .\rtbiir 

Lngos. BM. 7170a— 92. 
Sztárai Stem hely. Lázár) Lajos bonvéd 

hadn. N.-Becskerek. BM. 37813 — 78. 
Szterényi (Stem) Albert, gyerm.: Bertalan, 

Hugó, Eugénia, József, Leo, főrabbi Cj- 

pest B.M. 19821-^1. 
Szterenyi iLnpini> Sándor Budapest, BM 

18842—93, 
Sztxókai (Herczky Lajos, Constantin Sop- 
ron BM. 36749—73. 
Sznlezberger Szende, Alajos egyéves önk, 

Bpest. BM. 2259—89. 
Szuny ogszegi 'Mitserlinsi Ferencz Brasí". 

BM 47ly7— 92. 
Szuper 'Weiti Mária, Ilona Bpest. BM. 

6.'.:.4— S4, 
Szurmai iSuuvavecsi) János számt. Eperjes. 

BM 5.525—86, 
Szűcs iSicbermann) Ábrahám és Irén Bpest. 

BM. 99812—93, 
Szűcs (Kirschner) Ármin, gyerm.: Gusztáv, 

Ernesztin, Frisrves, só-hivatali mázsatiszt 

Körmend. BMf631&— 71. 
Szűcs Sichermann) Béla Nagy-KároTv. BM 

67634—92. 
Szűcs Schwarz) Bertalan orv.-ní 

háza. B>i 39175—86. 
Szűcs I Henter) Frigyes könyvkeres, Bpest 

BM 65851—86, 
Szűcs (Einhomj Gers .d. B>L 

14887—92. Névváltoztatások. 226 NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Szűcs (Schwarcz) Géza keres, hiv.-nok Bpest. 

BM. 56455—87. 
Szűcs (Seligmann) Gyula kereskedő Vácz. 

BM. 21829—90. 
Szűcs (Sicliermann) Hersl Pécs. BM. 

97601—93. 
Szűcs (Schlesinger) Izsó, gyerm.: Ignácz, 

Alb. Béla Szeged. BM. 45460—30. 
Szűcs (Staskó) János Losoncz. BM. 50368/83. 
Szűcs (Sic) József, Anna, háztiilajd. Bpest. 

BM. 57357—80. 
Szűcs (Schlesinger) József, gyerm.: Lajos, 

Sándor, Ede. Illés, Zsigmond Miskolcz. 

BM. 32362—92. 
Szűcs (Hajda) Lajos szabómest. Miskolcz. 

BM. 7233—85. 
Szűcs (Schwarcz) Lipót, Jenő S.-A.-Újhely. 

BM. 64826—82. 
Szűcs (Jakab) Mihálv id. és ifj., szobafestő 

Debreczen. BM. 14434—79. 
Szűcs (Kirschner j Ödön Bpest. BM. 20640/82. 
Szűcs (Schlesinger) Sámuel díjnok Bpest. 

BM. 12127—87. 
Szűcs (Pap) Sándor Kis-Hörcsök. BM. 

21942—84. 
Szűcs (Kirschner) Tamás, gyerm. : Éva, 

Flórián, Mária, György, Simon, Julianna, 

Erzsébet, földm. Szt.-István BM 23173/87. 
Szűcs (Kirschner) Zsigmond. Bpest. BM. 

26050—86. 
Szűcs (Sicherman) Zsigmond ügyvédjelölt 

Bpest. 80373—90 
Szűcsi (Bianarik) Dániel községi jegyző 

Széleskút. UK. 14862—64. 
Szügyi (Vrbenszky) Fer., gj'erm.: Gizella, 

Elemér, Kálmán, nyomdavez. Bpest. BM. 

76004—89. 
Szűts (Tannenberg) Guszt., gyerm. : Aranka, 

Gyula, Károly, Terézia, m. k. állam. hiv. 

Pest. BM. 32782—72. 

Taar (Balog) Ferencz Ó-Kécske. BM. 44630/80. 
Tábor (Tauber) Adolf Sándor Esztergom. 

BM. 2785—85. 
Tábor (Láger) József bányaőr Nagyág. BM. 

22237—88- 
Tábor (Tauber) Márk felmérési tisztviselő 

M.-Pécsiwi. BM. 40039—86 
Tábor (Tauber) Sámuel, gyerm. : Gyula, 

Jozefa Párkány. BM. 52607-- 83. 
Táborhegyi (Ticher) Antal törvényszéki 
díjnok Sopron. BM. 2061—78. 
Tábori (Láger) Jakab pénzügyőii szemlész 

Csólia. BM. 32602—71. 
Tábori (Kovatsik) János Szeged. BM. 6955/48. 
Tábori (Polivka) Károly Bp&st BM. 37826/92. 
Tábori (Tauber) Majer, gyerm. : Sándor 

Szohiok. BM. 59298—92. 
Tábori (Tauber) Róbert tanár Bpest. BM. 

35444—81. 
Tahi (TahedI) Antal festőművész Bpest. BM, 

(J64.55— 85, 
Tahi (Baranyai) Eduardina Budape.st. BM. 

14325—74. 
Tájkerti (Neumann) József Privigye. BM. 

7870—76. Tájkerty (Teigert) János Arad. UK. 12472/44. 
Takács (Katz> Albert számvivő altiszt Szat- 

már. BM. 100293—92. 
Takács (Tau.ssig) Bernát orv. tud. Komárom. 

B.M. 75635—87. 
Takács (Spiczer) Dezső Dávid Siófok. BM. 

90494—91. 
Takács (Schwartz) Emil bankhiv. Bpest. 

BM 918:-!0— 90. 
Takács (Andráscsik) Endre orvostan halig. 

Pest. BM. 13485—72. 
Takács (Krau.«z) Ezekiel József hírlapíró 

Na^y-Korpáii. BM. 18371—85. 
Takács (Kadlecz) Ferencz, gyerm.: Ilona, 

Ferencz, Laura, urad. erdőmester Padrag. 

BM. 9288—70. 
Takács (Jazsurka) Ferencz, gyerm.: József, 

I^ijos, kőműves Balkány. BM. 18822—90. 
Takács (Grün) Gábor honv. gva!. őrmester. 

BM. 1253—91. 
Takács (Grünhaum) Igrácz könyvvivő Bpe.st. 

BM_. 63847— 8Ö. 
Takács (Katzi Ignácz, gyermekei: Hedvig, 

Erzsébet, Imi'e Bpest. BM. 72231—91. 
Takács (Grüu) János joggyak. Bpest. BM. 

94023—90. 
Takács (Tkatsik) Józ.sefné, gyerm.: Kálmán, 

Mária, Ferencz, Ilona, .József, l^szló, Gizella 

Gánócz. BM. 29533—78. 
Takács (Grün) Márton Jászberény. BM. 

31053—93. 
Takács (Strumpf) Mór ügyv.-jelölt Bpest. 

BM. 60477—81. 
Takács (Temzer) Nándor Deés. BM. 30108/92. 
Takács (Tkacsik) Pál földbirt. Csecse. BM. 

19113-86. 
Takács (Wéber) Kezső Deé.s. BM. 54599/86. 
Takács (Tauszig) Sándor, Mór Bpest. BM. 

62591—91. 
Takács (Stegl) Z.sigmond díjnok Bpest. BM. 

23292—84. 
Takács (Fiichs) Zsigmond hivatalnok Bpest. 

BM. 60962—86. 
Takácsi (Tkacsik) András Bpest. BM. 

60229—83. 
Takácsi (Macha) Kálmán Palota. BM. 

68589—92. 
Takácsi ( Tkatsilc dr.) Károly főorvos Jolsva. 

BM. 26927—30. 
Takáts (Lakova) László Pest. UK. 3250/48. 
Talajdi (Tunega) József, gyerm.: Aurél, 

Elvira, ügyvéd Buziás. BM. 6216—80. 
Tálasi (Schiessler) Gyula, gyerm. : Gyula, 

Máriü, főelemi tatiár Szabadka. BM. 23221/71. 
Tálasi (Schieszl) József Pozsony. BM. 

56800—79. 
Tálasy (Schiaszll) Antal uradalmi irnok Czeg- 

léd.^ UK. 15724—38. 
Talián (Dickmaim) Lajos N.-Berény. BM 

313.5—82. 
Talián (Tugendthal) Vilmos ügynök Bpest. 

BM. 23182—90. 
Tallos (Traupmann) Jenő mérnök N.-Becs- 

kerek. BM. 24937—82. 
Tarnai Schulik) István cs. és kir. ezredorv. 

BM. 63028—85. N[tVVALT(>ZTATA.-<iK. 22' Tamás (Csiu Ilie. !r\o:Tn.: Lncziáu Laztir. 

Tamásfi T";::^!" !. \ii»;il •,':!/i];it;<7t Fr.I.'.t 

riv 7. 4-3- 

Tamásfy 1. ;: 

i:k. 1144*— 11;. 

Tamás fy tTumácsf''. •?? kin 

ku[>it;íny l*HSt. UK 
Tamásfy (KlK>bo!a ::ith. lelké.sz 

Sári. IK. líGől— = 
Tamási (iiiiiiwald. Ali: uA.-ni»k Bpest. 

BM L:^í42'.<-Sy. 
Tamási {Cli'>bola) Elek molnái mester Dim- 

Iviir- L'K. IOSC'5— 82. 
Tamási Stefka) Ishán, József, capész 

Bpest. BM. 158Ő-2— 85. 
Tamási Clllavafi) József köforagó Buibpest 

BM. oGÓ-jO— 86. 
T£unási (lonKSüifcsik) Mátvás kisk. Ham- 

bur-. BM. TI 364— 87. 
Tamási Tamá.'^. Miliálv 

BM. 47ö5'>— 91. 
Tamássy si'i-ícfaei) Jtizsei 'jverni : h:'- k.i, 

József, Árpád, pénzügyi biztus Buda. BM. 

•3>83— OS. 
Tambner Turteltaub) Bernát L'jvi.iék. BM. 

51435—7.3. 
Tanács (l.in.'sokMvits) József birtokos Nagj- 

Károly. BM. JSv-'i— «2. 
Tanács l'anái^kovit.o Ji'i-/.<í'f n i.7(]-ve7j^t<S 

Bi>est. BM. 3 53y— ^-. 
Tanádi Trattner Emil. :.: ii 

Gyula, erd.. üzl.-vtJzetA. Bakabaiív.i, Ku«ki. 

BM. 37324—82. 
Tanai iTersztenvák) Antal m. kir. csendőr 

Mara-Sz*-r.!alieíy. BM. 74333— S7. 
Táncsa ij<'inás Gvörgy "ilsza- Versen v. BM. 

54814—76. 
Tanfi {Steinerj Iván tanárjelölt Anid BM. 

98113—92. 
Tanfi tDeutscli dr.) Ferencz Józ-sef cnros 

Arad. UK. 11521—64. 
Tanfi (Deutsch) Péter és Ferencz Körös- 
Bánya. BM. 5048—48- 
Tanfy KJein] Ferencz tanár Esztergom. UK. 

325'J — 61. 
Tankövy (Schuliszta) János és Ferencz Sol- 

már. UK. 19230— 4ó. 
lanódi (Einhom) Márton Nagy Károlv. BM. 

43982—76. 
Tanyai rMayer) Károlv dunagözbajózási 

ellen.'.r Pest. ÜK. 11117—64. 
Tányérosi (Teller) Ignátz vendéglős íze- 
sed. UK. 14715 — 61. 
Tai>ai (Czimderstein) József orvos Hajós. 

BM. 60658—81. 
Tapolczai (Wesplel) Gyula vas. gyakom. 

Lyta mell Bruck. BM. 23349—85. 
Tar íHanisovfflkv) István Osegdid. BM. 

102679—93. 
Tar (Tretter> József dgnok Ors. BM. 6899192. 
Tarai (C3iai hiaovidi) Ekidre ügyvéd Pécs. 

BM. 5471—72. 
Taránt fWaisz) A/llmos, gyerm. : Viktor, 

János, FeJiczia, Aloiaa, mm. fSfelügy. Bpesti 

BM. 15067— 8K. Tarajossy K<;;i:i \i;-^ ' v - 

Tarbérczi K 1 : i • r_ 

Mut-s. BM. 5 :;.:— >:. 
Tárcsái Kammererí Ferencz honvéd hadn. 

I^rf5t BM. 10895—48. 
Tárcsái iTvarilun) Lstván m> _ " Ar.- 

.Mmótii UK. 17301—65. 
Tarosai 'Tyarclia) János ip,* „- i_..;^;-üm. 

BM. o7:i4i>— 89. 
Tárcsái ('.Scheibh József háztulajdon. PesL 

UK. -07— >2. 
Tarosai iKeilen József Kaposvár. BM. 

.58416—8;. 
Tarosai '1 t-fc-^-iidór Mura---/:um- 

bat. BM. . 
Tárcsái il'i-rger^ Kár4>ly. Gyaiai, tvsK. bir<'» 

K;iiH»%^r. BM. 58416—81. 
Tárcsái 'Anfbalter* Iv«j<js gj-ern 

LíJMs: l'.il l)»*breczen. BM. 637r 
Tarcsányi (Kmst) Ignácz biv.-uo 

BM. 32u95— 81. 
Tárczai (id. Peidlhaaoer) Gyula 

.•-z.ircs;m. UK. 12750 — 64. 
Tarczai íGo!di»eclier' Miliálv gazd. gyakom. 

BM. 54